Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 241 : Tam chuyển trọng nguyên công

    trước sau   
Khoáorikt tay mộrhitt cáoriki, khiếscunn cho tờpbtw giấhypsy màblifu vàblifng đoftsãksjzydrbi xuốtwynng mặxlmot đoftshypst, thêombcm vàblifo mộrhitt tờpbtw vẫtsacn lơydrb lửxwsong trêombcn chỗccan cao làblifm mụixqlc tiêombcu. Sau đoftsóxbmp liềfvhzn bắyrbst đoftsfvhzu dùmboxng mộrhitt luồxbmpng nhỏtbir Thanh nguyêombcn kiếscunm quang từookung chúhypst mộrhitt đoftsáoriknh lêombcn nóxbmp, trơydrb mắyrbst nhìmvztn mấhypsy tờpbtw giấhypsy giốtwynng nhưaooyoriki đoftsrhitng khôfbwxng đoftsáoriky, đoftsem kiếscunm quang toàblifn bộrhit đoftsfvhzu thu nạtvljp vàblifo.

Trong lúhypsc đoftsóxbmp, Hàblifn Lậubfxp cũwkhgng từookung thửxwso phóxbmpng mộrhitt mũwkhgi têombcn băpjnhng qua, xem xem cóxbmp phảhhdpi pháorikp thuậubfxt cũwkhgng cóxbmp thểtqgf bịkvstxbmp hấhypsp thu hếscunt hay khôfbwxng, kếscunt quảhhdp mộrhitt têombcn đoftsãksjz đoftsem tờpbtw giấhypsy đoftsáoriknh bay ra ngoàblifi, khiếscunn Hàblifn Lậubfxp hoảhhdpng sợxlmo, vộrhiti vàblifng đoftsìmvztnh chỉydrb loạtvlji hàblifnh đoftsrhitng mạtvljo hiểtqgfm nàblify, đoftsàblifnh dùmboxng kiếscunm quang thựlcqjc sựlcqj truyềfvhzn vàblifo bêombcn trong.

Thanh nguyêombcn kiếscunm quang tầfvhzng thứvhbuaooy củfcgka Hàblifn Lậubfxp, theo lýybtn thuyếscunt lẽyoqd tấhypst nhiêombcn làblif uy lựlcqjc khôfbwxng nhỏtbir, nhưaooyng mắyrbst thấhypsy châsthan nguyêombcn trong cơydrb thểtqgf muốtwynn khôfbwx kiệrhitt rồxbmpi, màblif tờpbtw giấhypsy vẫtsacn khôfbwxng cóxbmp bấhypst cứvhbu phảhhdpn ứvhbung gìmvzt, đoftsiềfvhzu nàblify làblifm cho Hàblifn Lậubfxp âstham thầfvhzm kêombcu khổzmdh!

Hắyrbsn thậubfxt sựlcqj khôfbwxng biếscunt, phảhhdpi chăpjnhng nếscunu mộrhitt hơydrbi thỏtbira mãksjzn tờpbtw giấhypsy nàblify hấhypsp thụixql kiếscunm quang, cóxbmp phảhhdpi làblif trưaooyrjtzc khi thàblifnh côfbwxng đoftsãksjz tuyệrhitt khíkvst rồxbmpi hay khôfbwxng!

blifn Lậubfxp đoftsang giữczica lúhypsc tiếscunn thoáoriki lưaooyitodng nan, tờpbtw giấhypsy kia rốtwynt cụixqlc đoftsãksjz pháorikt sinh biếscunn hóxbmpa, trêombcn mặxlmot giấhypsy kim quang sáorikng rựlcqjc, cũwkhgng khôfbwxng thu nạtvljp kiếscunm quang nữczica, ngưaooyxlmoc lạtvlji bắyrbsn ngưaooyxlmoc trởwkhg ra, làblifm thủfcgkng mộrhitt lỗccan kiếscunm trêombcn váorikch tưaooypbtwng phòccggng ngủfcgk thoáorikt ra ngoàblifi.

blifn Lậubfxp kiềfvhzm chếscunaooyng phấhypsn trong lòccggng, chăpjnhm chúhyps nhìmvztn khôfbwxng chớrjtzp mắyrbst vàblifo biếscunn hóxbmpa củfcgka tờpbtw giấhypsy.


Áccggnh sáorikng trêombcn tờpbtw giấhypsy bắyrbst đoftsfvhzu dầfvhzn dầfvhzn tụixql tậubfxp lạtvlji, hộrhiti tụixql thàblifnh nhữczicng hàblifng chữczicorikng rựlcqjc rỡitod chỉydrb bằhxabng con kiếscunn, hiệrhitn lêombcn trêombcn tờpbtw giấhypsy, làblifm cho trêombcn bềfvhz mặxlmot tờpbtw giấhypsy nàblify kim quang nhấhypsp nháoriky, giốtwynng nhưaooyfbwxblifn tinh túhyps trêombcn bầfvhzu trờpbtwi. Khiếscunn cho Hàblifn Lậubfxp rấhypst ngạtvljc nhiêombcn!

Sau đoftsóxbmp "láorikch cáorikch" mộrhitt cáoriki, huyềfvhzn phùmbox thuậubfxt đoftsrhitt nhiêombcn mấhypst đoftsi côfbwxng hiệrhitu, tờpbtw giấhypsy cứvhbu nhưaooy vậubfxy rơydrbi thẳxwsong xuốtwynng, Hàblifn Lậubfxp dưaooyrjtzi sựlcqj cảhhdp kinh, lậubfxp tứvhbuc đoftsrhitng thâsthan khôfbwxng kịkvstp suy nghĩubfx. Đczicưaooya tay chộrhitp lấhypsy tờpbtw giấhypsy.

Thếscun nhưaooyng ngóxbmpn tay củfcgka Hàblifn Lậubfxp vừookua mớrjtzi tiếscunp xúhypsc vớrjtzi vậubfxt ấhypsy, nhữczicng dòccggng chữczicorikng rựlcqjc rỡitod trêombcn bềfvhz mặxlmot giốtwynng nhưaooy đoftsãksjzmvztm đoftsưaooyxlmoc cửxwsoa xảhhdp vậubfxy. Tấhypst cảhhdp đoftsfvhzu đoftsombcn cuồxbmpng xuyêombcn thấhypsu qua ngóxbmpn tay đoftsóxbmp, hưaooyrjtzng toàblifn thâsthan hắyrbsn mãksjznh liệrhitt truyềfvhzn sang.

Đcziciềfvhzu nàblify khiếscunn cho Hàblifn Lậubfxp trởwkhgombcn kinh hãksjzi thấhypst sắyrbsc! Hắyrbsn vộrhiti vàblifng đoftskvstnh quẳxwsong tờpbtw giấhypsy ra, thếscun nhưaooyng bộrhit dạtvljng vậubfxt ấhypsy nhưaooy vậubfxt sốtwynng vậubfxy, díkvstnh chặxlmot cứvhbung vàblifo trêombcn tay, màblif khôfbwxng cáorikch nàblifo quăpjnhng đoftsi mảhhdpy may.

Nhữczicng chữczicorikng truyềfvhzn vàblifo quáorik nhanh, chỉydrb trong nháoriky mắyrbst, bao nhiêombcu chữczicorikng đoftsãksjzccgg đoftsfvhzy toàblifn thâsthan Hàblifn Lậubfxp. Làblifm cho Hàblifn Lậubfxp cảhhdp ngưaooypbtwi trêombcn dưaooyrjtzi, chữczicorikng lậubfxp lòccgge, cóxbmp vẻwabv quỷczxc dịkvstfbwxmboxng.

Đczicang lúhypsc Hàblifn Lậubfxp bóxbmp tay, lúhypsc đoftsang kinh hồxbmpn táorikng đoftswkhgm!

Đczicrhitt nhiêombcn, Toàblifn bộrhit chữczicorikng giốtwynng nhưaooy nhậubfxn đoftsưaooyxlmoc mệrhitnh lệrhitnh, tấhypst cảhhdp đoftsfvhzu hưaooyrjtzng vịkvst tríkvst đoftsfvhzu hắyrbsn xúhypsm xíkvstt lạtvlji, bao gồxbmpm từookung chữczic từookung chữczic mộrhitt đoftsfvhzu xôfbwxng vàblifo, làblifm cho trong đoftsfvhzu hắyrbsn trong phúhypst chốtwync nhưaooy bịkvstaooyitodng étvljp nhétvljt vàblifo vôfbwx sốtwynoriki gìmvzt đoftsóxbmp. Nhấhypst thờpbtwi Hàblifn Lậubfxp ôfbwxm đoftsfvhzu kêombcu thảhhdpm mộrhitt tiếscunng đoftsau đoftsrjtzn.

Nếscunu nhưaooy thờpbtwi gian duy trìmvzt kiểtqgfu tìmvztnh trạtvljng nàblify, kétvljo dàblifi mộrhitt chúhypst nữczica, đoftsfvhzu Hàblifn Lậubfxp chứvhbua quáorik nhiềfvhzu cóxbmp thểtqgf bịkvsttvljn mãksjznh liệrhitt màblif chếscunt. Nhưaooyng may mắyrbsn chíkvstnh làblif loạtvlji đoftsau đoftsrjtzn kháorikc thưaooypbtwng nàblify thậubfxt ngắyrbsn ngủfcgki, thờpbtwi gian chỉydrb trong chốtwync láorikt. Toàblifn bộrhit chữczicorikng truyềfvhzn vàblifo đoftsãksjz hoàblifn tấhypst. Hàblifn Lậubfxp lúhypsc nàblify mớrjtzi nhũwkhgn ra trêombcn mặxlmot đoftshypst, khôfbwxng cáorikch nàblifo nhúhypsc nhíkvstch mảhhdpy may.

Sau khi chừookung đoftsfcgk mộrhitt khắyrbsc, Hàblifn Lậubfxp mớrjtzi hơydrbi lấhypsy lạtvlji tinh thầfvhzn đoftsưaooyxlmoc mộrhitt chúhypst, cuốtwyni cùmboxng cóxbmp thểtqgf miễccann cưaooyitodng đoftsvhbung lêombcn. Lúhypsc nàblify, cơydrbn đoftsau trong đoftsfvhzu mặxlmoc dùmbox đoftsãksjz giảhhdpm bớrjtzt khôfbwxng íkvstt, nhưaooyng vẫtsacn đoftsang vang lêombcn ôfbwxng ôfbwxng. Thầfvhzn kinh bịkvsttvljo căpjnhng ra.

blifn Lậubfxp vộrhiti vàblifng bòccggombcn trêombcn giưaooypbtwng đoftsáorik, bắyrbst đoftsfvhzu nhắyrbsm mắyrbst đoftsiềfvhzu tứvhbuc. Đczictqgf cho đoftsfvhzu mìmvztnh hoàblifn toàblifn thanh thảhhdpn trởwkhg lạtvlji.

blifn Lậubfxp lầfvhzn ngồxbmpi xuốtwynng nàblify, chíkvstnh làblif suốtwynt ba ngàblify ba đoftsêombcm, chẳxwsong nhữczicng sựlcqj khóxbmp chịkvstu trong đoftsfvhzu hoàblifn toàblifn biếscunn mấhypst, màblif ngay cảhhdp nhữczicng chữczic đoftsãksjzfbwxng vàblifo kia, cuốtwyni cùmboxng hắyrbsn cũwkhgng hiểtqgfu rõgqah!

"Thanh nguyêombcn kiếscunm quyếscunt", màblifccggn làblif bộrhit pháorikp quyếscunt đoftsfvhzy đoftsfcgk mộrhitt mạtvljch từooku tầfvhzng thứvhbu nhấhypst cho đoftsếscunn tầfvhzng thứvhbuaooypbtwi ba, khôfbwxng thiếscunu sóxbmpt mộrhitt chúhypst nàblifo, cóxbmp thểtqgf tu luyệrhitn mộrhitt mạtvljch đoftsếscunn Hóxbmpa thầfvhzn kỳxwso trong truyềfvhzn thuyếscunt, màblif lạtvlji khôfbwxng hềfvhzxbmp vấhypsn đoftsfvhz. Đczicâsthay làblif chủfcgk yếscunu nộrhiti dung nhữczicng dòccggng chữczic mang lạtvlji.

blifn Lậubfxp lúhypsc mớrjtzi đoftsfvhzu nhậubfxn đoftsưaooyxlmoc tin tứvhbuc nàblify. Cóxbmp chúhypst hơydrbi sửxwsong sốtwynt, nhưaooyng thầfvhzn sắyrbsc cũwkhgng khôfbwxng biểtqgfu hiệrhitn ra cao hứvhbung quáorik nhiềfvhzu gìmvzt.


Nhưaooyng trừookuoriki đoftsóxbmp ra. Cuốtwyni cùmboxng vẫtsacn còccggn kèmboxm theo mộrhitt côfbwxng pháorikp phụixql trợxlmo kháorikc "Tam chuyểtqgfn trọookung nguyêombcn côfbwxng", đoftsiềfvhzu nàblify làblifm cho Hàblifn Lậubfxp cảhhdpm thấhypsy hứvhbung thúhypsydrbn, liềfvhzn tùmboxy tiệrhitn xem mộrhitt chúhypst.

Khi Hàblifn Lậubfxp vừookua nhìmvztn giớrjtzi thiệrhitu mởwkhg đoftsfvhzu, đoftsfvhzu tiêombcn làblif ngâsthay ra, bởwkhgi tưaooywkhgng rằhxabng mìmvztnh đoftsãksjzubfxnh hộrhiti sai lầfvhzm. Nhưaooyng ngay sau khi thậubfxn trọookung đoftsookuc mấhypsy lầfvhzn bộrhit phậubfxn tưaooy liệrhitu, mớrjtzi tin chắyrbsc lýybtn giảhhdpi vừookua rồxbmpi đoftsíkvstch xáorikc khôfbwxng lầfvhzm, đoftsiềfvhzu nàblify làblifm cho Hàblifn Lậubfxp rơydrbi vàblifo trong trạtvljng tháoriki mừookung nhưaooy đoftsombcn.

"Tam chuyểtqgfn trọookung nguyêombcn côfbwxng"blify, khôfbwxng ngờpbtw lạtvlji cóxbmp sẵkvstn côfbwxng hiệrhitu đoftsxlmoc biệrhitt đoftsrhitng trờpbtwi làbliforikch phòccggng ngừookua Kếscunt đoftsan kỳxwso bịkvst trởwkhg ngạtvlji. Tin tứvhbuc nàblify thựlcqjc giốtwynng nhưaooy từooku trêombcn trờpbtwi rơydrbi xuốtwynng, khiếscunn cho Hàblifn Lậubfxp lâsthang lâsthang nhưaooy nằhxabm mộrhitng.

Từooku khi hắyrbsn tiếscunn vàblifo tu tiêombcn giớrjtzi tớrjtzi nay, cơydrb hồxbmp toàblifn bộrhit tu sĩubfxxbmpi chuyệrhitn đoftsếscunn vấhypsn đoftsfvhz vềfvhz Kếscunt đoftsan, đoftsfvhzu làblif than ngắyrbsn thởwkhgblifi, lắyrbsc đoftsfvhzu khôfbwxng thôfbwxi! Tấhypst cảhhdp đoftsfvhzu nóxbmpi cóxbmp đoftsrhitt pháorik đoftsếscunn Kếscunt đoftsan kỳxwso cảhhdpnh giớrjtzi hay khôfbwxng, trêombcn cơydrb bảhhdpn làblif phảhhdpi xem tạtvljo hóxbmpa củfcgka ngưaooypbtwi đoftsóxbmp, hoàblifn toàblifn do ýybtn trờpbtwi quyếscunt đoftskvstnh! Đczicưaooyơydrbng nhiêombcn cáoriki nàblify cũwkhgng làblif áorikm chỉydrb tu sĩubfxxbmpaooy chấhypst hơydrbn ngưaooypbtwi, đoftsãksjz tu luyệrhitn tớrjtzi đoftsydrbnh đoftsiểtqgfm Trúhypsc cơydrb kỳxwso, cóxbmp sẵkvstn tưaooyorikch Kếscunt đoftsan màblifxbmpi. Mặxlmot kháorikc, ngưaooypbtwi cóxbmp thiêombcn linh căpjnhn tựlcqj nhiêombcn cũwkhgng khôfbwxng bịkvst phiềfvhzn nãksjzo vềfvhz phưaooyơydrbng diệrhitn nàblify!

Bởwkhgi vậubfxy thậubfxt sựlcqjblifxbmpi, Hàblifn Lậubfxp đoftstwyni vớrjtzi niềfvhzm tin mìmvztnh cóxbmp thểtqgf kếscunt đoftsan, cơydrb hồxbmp bằhxabng vớrjtzi sốtwyn khôfbwxng! Chỉydrbblif thậubfxt khôfbwxng dễccanblifng tìmvztm đoftsưaooyxlmoc mộrhitt con đoftsưaooypbtwng đoftsi thôfbwxng suốtwynt cảhhdp đoftspbtwi, đoftsãksjz bỏtbirydrbi tiêombcu cựlcqjc nhưaooy vậubfxy, Hàblifn Lậubfxp thậubfxt sựlcqj khôfbwxng cam lòccggng! Bởwkhgi vậubfxy càblifng hy vọookung mong manh, kháorikt vọookung củfcgka hắyrbsn đoftstwyni vớrjtzi Kếscunt đoftsan lạtvlji càblifng chờpbtw mong hơydrbn hơydrbn nữczica, cũwkhgng lạtvlji càblifng muốtwynn liềfvhzu mạtvljng hơydrbn.

Nhưaooyng bâsthay giờpbtw, trưaooyrjtzc mắyrbst bầfvhzy ra mộrhitt con đoftsưaooypbtwng cóxbmp thểtqgf dẫtsacn thẳxwsong đoftsếscunn Kếscunt đoftsan kỳxwso, cóxbmp thểtqgfccggng qua trởwkhg ngạtvlji trêombcn đoftsưaooypbtwng mòccggn nàblify khiếscunn cho Hàblifn Lậubfxp mừookung nhưaooy đoftsombcn sao?

Thựlcqjc ra côfbwxng pháorikp nàblify, cũwkhgng khôfbwxng thểtqgfxbmpi làblif đoftsưaooypbtwng tắyrbst gìmvzt cảhhdp, cơydrb hồxbmpxbmp thểtqgfxbmpi, nóxbmp chỉydrbblif mộrhitt loạtvlji phỏtbirng đoftsorikn chưaooya đoftsưaooyxlmoc chứvhbung thựlcqjc màblif thôfbwxi.

Bởwkhgi vìmvzt vịkvst cao nhâsthan nọookuorikng tạtvljo ra côfbwxng pháorikp nàblify vàblif Thanh nguyêombcn kiếscunm quyếscunt, sớrjtzm đoftsãksjz qua Kếscunt đoftsan kỳxwso, đoftstwyni vớrjtzi sáorikng chếscun loạtvlji côfbwxng pháorikp nàblify, chỉydrbblif mộrhitt loạtvlji đoftsombcn cuồxbmpng hìmvztnh dung vềfvhz Kếscunt đoftsan! Bảhhdpn thâsthan hắyrbsn cũwkhgng nóxbmpi rõgqahwkhg cuốtwyni côfbwxng pháorikp nàblify, cho dùmboxxbmp thểtqgf hoàblifn toàblifn làblifm đoftsưaooyxlmoc hếscunt thảhhdpy theo yêombcu cầfvhzu củfcgka côfbwxng pháorikp, xáorikc suấhypst cóxbmp thểtqgf lậubfxp tứvhbuc Kếscunt đoftsan, vẫtsacn chỉydrbxbmp mộrhitt nửxwsoa màblif thôfbwxi!

xbmp đoftsiềfvhzu, đoftsiềfvhzu nàblify đoftstwyni vớrjtzi Hàblifn Lậubfxp màblifxbmpi vậubfxy làblif đoftsfcgk rồxbmpi! Chẳxwsong phảhhdpi nóxbmpi xáorikc suấhypst cóxbmp mộrhitt nửxwsoa, ngay cảhhdp chỉydrbxbmp mộrhitt phầfvhzn mưaooypbtwi, vậubfxy cũwkhgng đoftsfcgk đoftstqgf cho Hàblifn Lậubfxp đoftsâstham đoftsfvhzu vàblifo khôfbwxng chúhypst do dựlcqj.

Thếscun nhưaooyng, sau lúhypsc Hàblifn Lậubfxp mừookung nhưaooy đoftsombcn, khi cẩonocn thậubfxn nghiềfvhzn ngẫtsacm lạtvlji côfbwxng pháorikp nàblify, cho dùmboxblifn Lậubfxp làblif ngưaooypbtwi tâstham chíkvst kiêombcn cưaooypbtwng nhưaooy vậubfxy, cũwkhgng khôfbwxng khỏtbiri giốtwynng nhưaooy bịkvst mộrhitt gậubfxy vàblifo đoftsfvhzu, làblifm cho sắyrbsc mặxlmot càblifng ngàblify càblifng táoriki nhợxlmot.

Ngưaooypbtwi tu luyệrhitn côfbwxng pháorikp nàblify, đoftsưaooyơydrbng nhiêombcn trưaooyrjtzc tiêombcn phảhhdpi tu luyệrhitn Thanh nguyêombcn kiếscunm quyếscunt, nhâsthan vìmvzt thếscunfbwxng pháorikp vốtwynn lúhypsc đoftsfvhzu chíkvstnh làblifmvzt phụixql trợxlmo Thanh nguyêombcn kiếscunm quyếscunt mớrjtzi sáorikng lậubfxp. Mặxlmoc dùmbox Thanh nguyêombcn kiếscunm quyếscunt khóxbmp luyệrhitn phi thưaooypbtwng, nhưaooyng đoftsiềfvhzu nàblify vẫtsacn khôfbwxng phảhhdpi đoftsiểtqgfm chíkvstnh. Khiếscunn cho Hàblifn Lậubfxp sắyrbsc mặxlmot khóxbmp coi chíkvstnh làblif, dạtvljng côfbwxng pháorikp nàblify khôfbwxng ngờpbtw lạtvlji giốtwynng nhưaooyombcn nóxbmp, yêombcu cầfvhzu ngưaooypbtwi tu luyệrhitn lúhypsc ởwkhg tầfvhzng thứvhbuoriku củfcgka Thanh nguyêombcn kiếscunm quyếscunt, phảhhdpi phâsthan biệrhitt đoftsem kiếscunm quyếscunt táorikn côfbwxng mộrhitt lầfvhzn, tu luyệrhitn trởwkhg lạtvlji mộrhitt lầfvhzn nữczica.

Theo nhưaooy lờpbtwi ngưaooypbtwi sáorikng lậubfxp nóxbmpi, chỉydrbxbmp nhưaooy vậubfxy mớrjtzi cóxbmp thểtqgf vậubfxn dụixqlng "Tam chuyểtqgfn trọookung nguyêombcn côfbwxng", đoftsem pháorikp lựlcqjc lầfvhzn nữczica tu luyệrhitn ra, tiếscunn hàblifnh nétvljn châsthan nguyêombcn, làblifm cho pháorikp lựlcqjc tinh thuầfvhzn gấhypsp hơydrbn mấhypsy lầfvhzn. Nhưaooy thếscun liêombcn tiếscunp sau ba lầfvhzn, lạtvlji mộrhitt lầfvhzn nữczica luyệrhitn trởwkhg lạtvlji tu sĩubfx Trúhypsc cơydrb kỳxwso đoftsydrbnh đoftsiểtqgfm, liềfvhzn cóxbmp thểtqgf Kếscunt đoftsan tạtvlji nơydrbi đoftsan đoftsiềfvhzn mộrhitt cáorikch dễccanblifng.

Bởwkhgi vìmvzt dựlcqja theo sựlcqj suy đoftsorikn củfcgka vịkvst cao nhâsthan nàblify, kim đoftsan vốtwynn lúhypsc đoftsfvhzu chíkvstnh làblif do châsthan nguyêombcn đoftsôfbwxng đoftsxlmoc lạtvlji ngưaooyng tụixqlblif thàblifnh. Hôfbwxm nay trưaooyrjtzc tiêombcn sau khi làblifm cho châsthan nguyêombcn gầfvhzn nhưaooy đoftsxlmoc lạtvlji, lạtvlji tiếscunn hàblifnh kếscunt đoftsan, tựlcqj nhiêombcn khôfbwxng phíkvst chúhypst sứvhbuc lựlcqjc mớrjtzi phảhhdpi!


Thếscun nhưaooyng, loạtvlji việrhitc táorikn côfbwxng ngớrjtz ngẩonocn nàblify, cho dùmboxblifn Lậubfxp cảhhdpm thấhypsy vịkvst cao nhâsthan nàblify nóxbmpi rấhypst cóxbmpybtn, cũwkhgng trởwkhgombcn do dựlcqj.

Đczicâsthay tráoriki lạtvlji khôfbwxng phảhhdpi Hàblifn Lậubfxp sợxlmoksjzi khổzmdh cựlcqjc củfcgka trùmboxng tu táorikn côfbwxng, màblifblif hắyrbsn thậubfxt sựlcqj khôfbwxng tin, trong nhữczicng năpjnhm củfcgka mộrhitt đoftspbtwi cóxbmp thểtqgfblifm đoftsưaooyxlmoc đoftsếscunn ba lầfvhzn trùmboxng tu theo nhưaooy lờpbtwi đoftstwyni phưaooyơydrbng nóxbmpi.

Thậubfxm chíkvst kểtqgf cảhhdp hắyrbsn tựlcqj phụixqlxbmp sựlcqj trợxlmo giúhypsp củfcgka chiếscunc bìmvztnh nhỏtbir thầfvhzn bíkvst, vậubfxy cũwkhgng làblif chuyệrhitn cựlcqjc kỳxwso mạtvljo hiểtqgfm! Dùmbox sao dựlcqja theo sựlcqj phỏtbirng đoftsorikn củfcgka đoftstwyni phưaooyơydrbng, thờpbtwi gian củfcgka việrhitc trùmboxng tu nàblify chíkvstnh làblif lầfvhzn sau so vớrjtzi lầfvhzn trưaooyrjtzc dàblifi hơydrbn rấhypst nhiềfvhzu, sau cùmboxng muốtwynn dồxbmpn étvljp châsthan nguyêombcn ngưaooyng tụixql, cũwkhgng làblif lầfvhzn sau tăpjnhng lêombcn so vớrjtzi lầfvhzn trưaooyrjtzc.

Đczicưaooyơydrbng nhiêombcn cáoriki đoftsưaooyxlmoc nếscunu làblifm nhưaooy vậubfxy, cũwkhgng làblif cựlcqjc lớrjtzn! Cóxbmp thểtqgf cho hắyrbsn sởwkhg hữczicu châsthan nguyêombcn cùmboxng pháorikp lựlcqjc so vớrjtzi tu sĩubfxmvztnh thưaooypbtwng nhiềfvhzu gấhypsp mấhypsy lầfvhzn. Nhưaooyng đoftsxbmpng dạtvljng hắyrbsn muốtwynn làblifm đoftsưaooyxlmoc đoftsiềfvhzu nàblify, khôfbwxng thểtqgf nghi ngờpbtwwkhgng phảhhdpi tổzmdhn hao thờpbtwi gian nhiềfvhzu hơydrbn mấhypsy lầfvhzn so vớrjtzi tu sĩubfxmvztnh thưaooypbtwng mớrjtzi đoftsưaooyxlmoc.

Chíkvstnh làblif tuổzmdhi thọooku gầfvhzn hai trăpjnhm năpjnhm, cóxbmpblifm đoftsưaooyxlmoc hếscunt thảhhdpy nhữczicng đoftsiềfvhzu nàblify khôfbwxng? Hàblifn Lậubfxp hiệrhitn nay trong lòccggng khôfbwxng cóxbmp nắyrbsm chắyrbsc!

blifn Lậubfxp nhấhypst thờpbtwi khôfbwxng cáorikch nàblifo quyếscunt đoftskvstnh, đoftsưaooya áoriknh mắyrbst nhìmvztn phíkvsta mộrhitt tờpbtw giấhypsy vàblifng kháorikc mang ra từookuombcn trong đoftsrhitng phủfcgk củfcgka Lýybtnxbmpa Nguyêombcn. Xem ra chỉydrbxbmpaooyrjtzi kiểtqgfm tra, bêombcn trong rốtwynt cuộrhitc làbliforiki gìmvzt, rồxbmpi mớrjtzi quyếscunt đoftskvstnh đoftsưaooyxlmoc.

Kếscunt quảhhdp, đoftsxbmpng dạtvljng róxbmpt kiếscunm quang vàblifo, đoftsxbmpng dạtvljng đoftsau đoftsrjtzn nhưaooy khoan vàblifo đoftsfvhzu, lầfvhzn nữczica Hàblifn Lậubfxp lạtvlji trảhhdpi qua hếscunt thảhhdpy, cũwkhgng tiếscunp nhậubfxn đoftsưaooyxlmoc nộrhiti dung củfcgka mộrhitt tờpbtw giấhypsy vàblifng kháorikc.

"Thanh trúhypsc phong vâsthan kiếscunm"mvzt đoftsóxbmpblif đoftsiềfvhzu màblifblifn Lậubfxp vừookua đoftsrhitng nãksjzo, chữczic đoftsãksjz toáorikt ra.

blifn Lậubfxp lòccggng hiếscunu kỳxwso nổzmdhi lêombcn, sau khi kiêombcn nhẫtsacn sắyrbsp xếscunp kỹccgg lạtvlji chữczic quang, mớrjtzi đoftsookuc xem chuyệrhitn gìmvzt xảhhdpy ra.

Thìmvzt ra trong tờpbtw giấhypsy vàblifng nàblify, khôfbwxng ngờpbtw toàblifn làblif dạtvljy cho tu sĩubfx Kếscunt đoftsan kỳxwso, làblifm sao luyệrhitn chếscun mộrhitt loạtvlji phi kiếscunm pháorikp bảhhdpo kêombcu làblif "Thanh túhyps phong vâsthan kiếscunm". Loạtvlji mộrhitc thuộrhitc tíkvstnh phi kiếscunm nàblify, khôfbwxng ngờpbtw lạtvlji cùmboxng "Kim nhậubfxn" pháorikp khíkvst củfcgka Hàblifn Lậubfxp rấhypst giốtwynng nhau, làblifblifn vềfvhzorikch luyệrhitn chếscun ra pháorikp bảhhdpo.

Íxlmot nhấhypst cũwkhgng phảhhdpi cóxbmpaooypbtwi hai thanh phi kiếscunm thuộrhitc tíkvstnh mộrhitc mớrjtzi cóxbmp thểtqgf tạtvljo thàblifnh mộrhitt bộrhit, kỳxwso lạtvlj phi thưaooypbtwng. Đczicưaooyơydrbng nhiêombcn, nếscunu cóxbmp thểtqgf thu thậubfxp đoftsfvhzy đoftsfcgk nhiềfvhzu tàblifi liệrhitu, châsthan nguyêombcn cũwkhgng đoftsfcgkaooy thừookua, chíkvstnh làblif luyệrhitn chếscun ba mưaooyơydrbi sáoriku thanh mộrhitt bộrhit, thậubfxm chíkvst bảhhdpy mưaooyơydrbi hai thanh mộrhitt bộrhit, trêombcn lýybtn luậubfxn cũwkhgng cóxbmp thểtqgf đoftsưaooyxlmoc.

Mặxlmot trưaooyrjtzc khôfbwxng cóxbmpxbmpi rõgqah chi tiếscunt, uy lựlcqjc củfcgka phi kiếscunm nàblify nhưaooy thếscunblifo? Nhưaooyng Hàblifn Lậubfxp khôfbwxng cầfvhzn đoftsorikn, cũwkhgng cóxbmp thểtqgfaooywkhgng tưaooyxlmong đoftsếscunn sựlcqj đoftsáorikng sợxlmo củfcgka pháorikp bảhhdpo ấhypsy! Mộrhitt giảhhdp đoftskvstnh nếscunu bịkvstydrbn mưaooypbtwi thanh phi kiếscunm đoftsxbmpng thờpbtwi côfbwxng kíkvstch, Hàblifn Lậubfxp nghĩubfxorikng tỏtbirwkhgng hiểtqgfu đoftsưaooyxlmoc kinh khủfcgkng cựlcqjc kỳxwso.

Đczicưaooyơydrbng nhiêombcn, đoftsxbmp vậubfxt nàblify đoftstwyni vớrjtzi Hàblifn Lậubfxp hôfbwxm nay, mộrhitt chúhypst táorikc dụixqlng cũwkhgng khôfbwxng cóxbmp, chỉydrbxbmp sau khi đoftsếscunn Kếscunt đoftsan kỳxwso, mớrjtzi cóxbmp thểtqgf nhậubfxn đoftsưaooyxlmoc sựlcqj chúhyps ýybtn củfcgka hắyrbsn.

Thếscun nhưaooyng, lúhypsc nàblify ngưaooyxlmoc lạtvlji Hàblifn Lậubfxp quyếscunt tâstham kiêombcn đoftskvstnh tu luyệrhitn Thanh nguyêombcn kiếscunm quyếscunt. Bởwkhgi vìmvzt vừookua nhìmvztn phi kiếscunm thuộrhitc tíkvstnh mộrhitc nàblify, liềfvhzn đoftsãksjz biếscunt sựlcqjmvztnh nếscunu nhưaooy đoftsxbmpng thờpbtwi phốtwyni hợxlmop cùmboxng Thanh nguyêombcn kiếscunm quyếscunt, vậubfxy uy lựlcqjc tuyệrhitt đoftstwyni làblifpjnhng gấhypsp bộrhiti! Sựlcqj việrhitc chờpbtw tớrjtzi sau khi hắyrbsn tu luyệrhitn kiếscunm quyếscunt đoftsếscunn tầfvhzng thứvhbuoriku, rồxbmpi đoftsếscunn đoftsydrbnh đoftsiểtqgfm Trúhypsc cơydrb kỳxwso. Đczicếscunn lúhypsc đoftsóxbmpxbmp thểtqgf trưaooyrjtzc tiêombcn thửxwso Kếscunt đoftsan. Nếscunu khôfbwxng đoftsưaooyxlmoc, lạtvlji táorikn côfbwxng cũwkhgng chưaooya muộrhitn!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.