Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 241 : Tam chuyển trọng nguyên công

    trước sau   
Khoázxrqt tay mộaggpt cázxrqi, khiếxkzyn cho tờxrit giấvbvky màlitru vàlitrng đbhvmãqrlxagzmi xuốzrhnng mặpolft đbhvmvbvkt, thêvuomm vàlitro mộaggpt tờxrit vẫcicnn lơagzm lửfzpbng trêvuomn chỗwcne cao làlitrm mụkynxc tiêvuomu. Sau đbhvmówuyu liềkpnvn bắlqtct đbhvmgbwwu dùcbvqng mộaggpt luồhsarng nhỏwuyu Thanh nguyêvuomn kiếxkzym quang từcbvqng chúglayt mộaggpt đbhvmázxrqnh lêvuomn nówuyu, trơagzm mắlqtct nhìacacn mấvbvky tờxrit giấvbvky giốzrhnng nhưhtabzxrqi đbhvmaggpng khômronng đbhvmázxrqy, đbhvmem kiếxkzym quang toàlitrn bộaggp đbhvmkpnvu thu nạpolfp vàlitro.

Trong lúglayc đbhvmówuyu, Hàlitrn Lậvvrbp cũbhvmng từcbvqng thửfzpb phówuyung mộaggpt mũbhvmi têvuomn băvhdmng qua, xem xem cówuyu phảdemzi pházxrqp thuậvvrbt cũbhvmng cówuyu thểntqv bịkynxwuyu hấvbvkp thu hếxkzyt hay khômronng, kếxkzyt quảdemz mộaggpt têvuomn đbhvmãqrlx đbhvmem tờxrit giấvbvky đbhvmázxrqnh bay ra ngoàlitri, khiếxkzyn Hàlitrn Lậvvrbp hoảdemzng sợbmus, vộaggpi vàlitrng đbhvmìacacnh chỉeayt loạpolfi hàlitrnh đbhvmaggpng mạpolfo hiểntqvm nàlitry, đbhvmàlitrnh dùcbvqng kiếxkzym quang thựlqtcc sựlqtc truyềkpnvn vàlitro bêvuomn trong.

Thanh nguyêvuomn kiếxkzym quang tầgbwwng thứacachtab củattja Hàlitrn Lậvvrbp, theo lýdemz thuyếxkzyt lẽglay tấvbvkt nhiêvuomn làlitr uy lựlqtcc khômronng nhỏwuyu, nhưhtabng mắlqtct thấvbvky châqocsn nguyêvuomn trong cơagzm thểntqv muốzrhnn khômron kiệsgcqt rồhsari, màlitr tờxrit giấvbvky vẫcicnn khômronng cówuyu bấvbvkt cứacac phảdemzn ứacacng gìacac, đbhvmiềkpnvu nàlitry làlitrm cho Hàlitrn Lậvvrbp âqocsm thầgbwwm kêvuomu khổnnmi!

Hắlqtcn thậvvrbt sựlqtc khômronng biếxkzyt, phảdemzi chăvhdmng nếxkzyu mộaggpt hơagzmi thỏwuyua mãqrlxn tờxrit giấvbvky nàlitry hấvbvkp thụkynx kiếxkzym quang, cówuyu phảdemzi làlitr trưhtabqocsc khi thàlitrnh cômronng đbhvmãqrlx tuyệsgcqt khízrhn rồhsari hay khômronng!

litrn Lậvvrbp đbhvmang giữqybta lúglayc tiếxkzyn thoázxrqi lưhtabvbvkng nan, tờxrit giấvbvky kia rốzrhnt cụkynxc đbhvmãqrlx pházxrqt sinh biếxkzyn hówuyua, trêvuomn mặpolft giấvbvky kim quang sázxrqng rựlqtcc, cũbhvmng khômronng thu nạpolfp kiếxkzym quang nữqybta, ngưhtabbmusc lạpolfi bắlqtcn ngưhtabbmusc trởeifp ra, làlitrm thủattjng mộaggpt lỗwcne kiếxkzym trêvuomn vázxrqch tưhtabxritng phòbwking ngủattj thoázxrqt ra ngoàlitri.

litrn Lậvvrbp kiềkpnvm chếxkzyhtabng phấvbvkn trong lòbwking, chăvhdmm chúglay nhìacacn khômronng chớqocsp mắlqtct vàlitro biếxkzyn hówuyua củattja tờxrit giấvbvky.


Ápxognh sázxrqng trêvuomn tờxrit giấvbvky bắlqtct đbhvmgbwwu dầgbwwn dầgbwwn tụkynx tậvvrbp lạpolfi, hộaggpi tụkynx thàlitrnh nhữqybtng hàlitrng chữqybtzxrqng rựlqtcc rỡvbvk chỉeayt bằgbwwng con kiếxkzyn, hiệsgcqn lêvuomn trêvuomn tờxrit giấvbvky, làlitrm cho trêvuomn bềkpnv mặpolft tờxrit giấvbvky nàlitry kim quang nhấvbvkp nházxrqy, giốzrhnng nhưhtabmronlitrn tinh túglay trêvuomn bầgbwwu trờxriti. Khiếxkzyn cho Hàlitrn Lậvvrbp rấvbvkt ngạpolfc nhiêvuomn!

Sau đbhvmówuyu "lázxrqch cázxrqch" mộaggpt cázxrqi, huyềkpnvn phùcbvq thuậvvrbt đbhvmaggpt nhiêvuomn mấvbvkt đbhvmi cômronng hiệsgcqu, tờxrit giấvbvky cứacac nhưhtab vậvvrby rơagzmi thẳbwking xuốzrhnng, Hàlitrn Lậvvrbp dưhtabqocsi sựlqtc cảdemz kinh, lậvvrbp tứacacc đbhvmaggpng thâqocsn khômronng kịkynxp suy nghĩrrgn. Đbaktưhtaba tay chộaggpp lấvbvky tờxrit giấvbvky.

Thếxkzy nhưhtabng ngówuyun tay củattja Hàlitrn Lậvvrbp vừcbvqa mớqocsi tiếxkzyp xúglayc vớqocsi vậvvrbt ấvbvky, nhữqybtng dòbwking chữqybtzxrqng rựlqtcc rỡvbvk trêvuomn bềkpnv mặpolft giốzrhnng nhưhtab đbhvmãqrlxacacm đbhvmưhtabbmusc cửfzpba xảdemz vậvvrby. Tấvbvkt cảdemz đbhvmkpnvu đbhvmvuomn cuồhsarng xuyêvuomn thấvbvku qua ngówuyun tay đbhvmówuyu, hưhtabqocsng toàlitrn thâqocsn hắlqtcn mãqrlxnh liệsgcqt truyềkpnvn sang.

Đbaktiềkpnvu nàlitry khiếxkzyn cho Hàlitrn Lậvvrbp trởeifpvuomn kinh hãqrlxi thấvbvkt sắlqtcc! Hắlqtcn vộaggpi vàlitrng đbhvmkynxnh quẳbwking tờxrit giấvbvky ra, thếxkzy nhưhtabng bộaggp dạpolfng vậvvrbt ấvbvky nhưhtab vậvvrbt sốzrhnng vậvvrby, dízrhnnh chặpolft cứacacng vàlitro trêvuomn tay, màlitr khômronng cázxrqch nàlitro quăvhdmng đbhvmi mảdemzy may.

Nhữqybtng chữqybtzxrqng truyềkpnvn vàlitro quázxrq nhanh, chỉeayt trong nházxrqy mắlqtct, bao nhiêvuomu chữqybtzxrqng đbhvmãqrlxbwki đbhvmgbwwy toàlitrn thâqocsn Hàlitrn Lậvvrbp. Làlitrm cho Hàlitrn Lậvvrbp cảdemz ngưhtabxriti trêvuomn dưhtabqocsi, chữqybtzxrqng lậvvrbp lòbwkie, cówuyu vẻhtab quỷpnzy dịkynxmroncbvqng.

Đbaktang lúglayc Hàlitrn Lậvvrbp bówuyu tay, lúglayc đbhvmang kinh hồhsarn tázxrqng đbhvmeifpm!

Đbaktaggpt nhiêvuomn, Toàlitrn bộaggp chữqybtzxrqng giốzrhnng nhưhtab nhậvvrbn đbhvmưhtabbmusc mệsgcqnh lệsgcqnh, tấvbvkt cảdemz đbhvmkpnvu hưhtabqocsng vịkynx trízrhn đbhvmgbwwu hắlqtcn xúglaym xízrhnt lạpolfi, bao gồhsarm từcbvqng chữqybt từcbvqng chữqybt mộaggpt đbhvmkpnvu xômronng vàlitro, làlitrm cho trong đbhvmgbwwu hắlqtcn trong phúglayt chốzrhnc nhưhtab bịkynxhtabvbvkng édnspp nhédnspt vàlitro vômron sốzrhnzxrqi gìacac đbhvmówuyu. Nhấvbvkt thờxriti Hàlitrn Lậvvrbp ômronm đbhvmgbwwu kêvuomu thảdemzm mộaggpt tiếxkzyng đbhvmau đbhvmqocsn.

Nếxkzyu nhưhtab thờxriti gian duy trìacac kiểntqvu tìacacnh trạpolfng nàlitry, kédnspo dàlitri mộaggpt chúglayt nữqybta, đbhvmgbwwu Hàlitrn Lậvvrbp chứacaca quázxrq nhiềkpnvu cówuyu thểntqv bịkynxdnspn mãqrlxnh liệsgcqt màlitr chếxkzyt. Nhưhtabng may mắlqtcn chízrhnnh làlitr loạpolfi đbhvmau đbhvmqocsn kházxrqc thưhtabxritng nàlitry thậvvrbt ngắlqtcn ngủattji, thờxriti gian chỉeayt trong chốzrhnc lázxrqt. Toàlitrn bộaggp chữqybtzxrqng truyềkpnvn vàlitro đbhvmãqrlx hoàlitrn tấvbvkt. Hàlitrn Lậvvrbp lúglayc nàlitry mớqocsi nhũbhvmn ra trêvuomn mặpolft đbhvmvbvkt, khômronng cázxrqch nàlitro nhúglayc nhízrhnch mảdemzy may.

Sau khi chừcbvqng đbhvmattj mộaggpt khắlqtcc, Hàlitrn Lậvvrbp mớqocsi hơagzmi lấvbvky lạpolfi tinh thầgbwwn đbhvmưhtabbmusc mộaggpt chúglayt, cuốzrhni cùcbvqng cówuyu thểntqv miễknssn cưhtabvbvkng đbhvmacacng lêvuomn. Lúglayc nàlitry, cơagzmn đbhvmau trong đbhvmgbwwu mặpolfc dùcbvq đbhvmãqrlx giảdemzm bớqocst khômronng ízrhnt, nhưhtabng vẫcicnn đbhvmang vang lêvuomn ômronng ômronng. Thầgbwwn kinh bịkynxdnspo căvhdmng ra.

litrn Lậvvrbp vộaggpi vàlitrng bòbwkivuomn trêvuomn giưhtabxritng đbhvmázxrq, bắlqtct đbhvmgbwwu nhắlqtcm mắlqtct đbhvmiềkpnvu tứacacc. Đbaktntqv cho đbhvmgbwwu mìacacnh hoàlitrn toàlitrn thanh thảdemzn trởeifp lạpolfi.

litrn Lậvvrbp lầgbwwn ngồhsari xuốzrhnng nàlitry, chízrhnnh làlitr suốzrhnt ba ngàlitry ba đbhvmêvuomm, chẳbwking nhữqybtng sựlqtc khówuyu chịkynxu trong đbhvmgbwwu hoàlitrn toàlitrn biếxkzyn mấvbvkt, màlitr ngay cảdemz nhữqybtng chữqybt đbhvmãqrlxmronng vàlitro kia, cuốzrhni cùcbvqng hắlqtcn cũbhvmng hiểntqvu rõbdri!

"Thanh nguyêvuomn kiếxkzym quyếxkzyt", màlitrbwkin làlitr bộaggp pházxrqp quyếxkzyt đbhvmgbwwy đbhvmattj mộaggpt mạpolfch từcbvq tầgbwwng thứacac nhấvbvkt cho đbhvmếxkzyn tầgbwwng thứacachtabxriti ba, khômronng thiếxkzyu sówuyut mộaggpt chúglayt nàlitro, cówuyu thểntqv tu luyệsgcqn mộaggpt mạpolfch đbhvmếxkzyn Hówuyua thầgbwwn kỳgcyn trong truyềkpnvn thuyếxkzyt, màlitr lạpolfi khômronng hềkpnvwuyu vấvbvkn đbhvmkpnv. Đbaktâqocsy làlitr chủattj yếxkzyu nộaggpi dung nhữqybtng dòbwking chữqybt mang lạpolfi.

litrn Lậvvrbp lúglayc mớqocsi đbhvmgbwwu nhậvvrbn đbhvmưhtabbmusc tin tứacacc nàlitry. Cówuyu chúglayt hơagzmi sửfzpbng sốzrhnt, nhưhtabng thầgbwwn sắlqtcc cũbhvmng khômronng biểntqvu hiệsgcqn ra cao hứacacng quázxrq nhiềkpnvu gìacac.


Nhưhtabng trừcbvqzxrqi đbhvmówuyu ra. Cuốzrhni cùcbvqng vẫcicnn còbwkin kèxgwgm theo mộaggpt cômronng pházxrqp phụkynx trợbmus kházxrqc "Tam chuyểntqvn trọxncpng nguyêvuomn cômronng", đbhvmiềkpnvu nàlitry làlitrm cho Hàlitrn Lậvvrbp cảdemzm thấvbvky hứacacng thúglayagzmn, liềkpnvn tùcbvqy tiệsgcqn xem mộaggpt chúglayt.

Khi Hàlitrn Lậvvrbp vừcbvqa nhìacacn giớqocsi thiệsgcqu mởeifp đbhvmgbwwu, đbhvmgbwwu tiêvuomn làlitr ngâqocsy ra, bởeifpi tưhtabeifpng rằgbwwng mìacacnh đbhvmãqrlxrrgnnh hộaggpi sai lầgbwwm. Nhưhtabng ngay sau khi thậvvrbn trọxncpng đbhvmxncpc mấvbvky lầgbwwn bộaggp phậvvrbn tưhtab liệsgcqu, mớqocsi tin chắlqtcc lýdemz giảdemzi vừcbvqa rồhsari đbhvmízrhnch xázxrqc khômronng lầgbwwm, đbhvmiềkpnvu nàlitry làlitrm cho Hàlitrn Lậvvrbp rơagzmi vàlitro trong trạpolfng tházxrqi mừcbvqng nhưhtab đbhvmvuomn.

"Tam chuyểntqvn trọxncpng nguyêvuomn cômronng"litry, khômronng ngờxrit lạpolfi cówuyu sẵjxbqn cômronng hiệsgcqu đbhvmpolfc biệsgcqt đbhvmaggpng trờxriti làlitrzxrqch phòbwking ngừcbvqa Kếxkzyt đbhvman kỳgcyn bịkynx trởeifp ngạpolfi. Tin tứacacc nàlitry thựlqtcc giốzrhnng nhưhtab từcbvq trêvuomn trờxriti rơagzmi xuốzrhnng, khiếxkzyn cho Hàlitrn Lậvvrbp lâqocsng lâqocsng nhưhtab nằgbwwm mộaggpng.

Từcbvq khi hắlqtcn tiếxkzyn vàlitro tu tiêvuomn giớqocsi tớqocsi nay, cơagzm hồhsar toàlitrn bộaggp tu sĩrrgnwuyui chuyệsgcqn đbhvmếxkzyn vấvbvkn đbhvmkpnv vềkpnv Kếxkzyt đbhvman, đbhvmkpnvu làlitr than ngắlqtcn thởeifplitri, lắlqtcc đbhvmgbwwu khômronng thômroni! Tấvbvkt cảdemz đbhvmkpnvu nówuyui cówuyu đbhvmaggpt pházxrq đbhvmếxkzyn Kếxkzyt đbhvman kỳgcyn cảdemznh giớqocsi hay khômronng, trêvuomn cơagzm bảdemzn làlitr phảdemzi xem tạpolfo hówuyua củattja ngưhtabxriti đbhvmówuyu, hoàlitrn toàlitrn do ýdemz trờxriti quyếxkzyt đbhvmkynxnh! Đbaktưhtabơagzmng nhiêvuomn cázxrqi nàlitry cũbhvmng làlitr ázxrqm chỉeayt tu sĩrrgnwuyuhtab chấvbvkt hơagzmn ngưhtabxriti, đbhvmãqrlx tu luyệsgcqn tớqocsi đbhvmeaytnh đbhvmiểntqvm Trúglayc cơagzm kỳgcyn, cówuyu sẵjxbqn tưhtabzxrqch Kếxkzyt đbhvman màlitrwuyui. Mặpolft kházxrqc, ngưhtabxriti cówuyu thiêvuomn linh căvhdmn tựlqtc nhiêvuomn cũbhvmng khômronng bịkynx phiềkpnvn nãqrlxo vềkpnv phưhtabơagzmng diệsgcqn nàlitry!

Bởeifpi vậvvrby thậvvrbt sựlqtclitrwuyui, Hàlitrn Lậvvrbp đbhvmzrhni vớqocsi niềkpnvm tin mìacacnh cówuyu thểntqv kếxkzyt đbhvman, cơagzm hồhsar bằgbwwng vớqocsi sốzrhn khômronng! Chỉeaytlitr thậvvrbt khômronng dễknsslitrng tìacacm đbhvmưhtabbmusc mộaggpt con đbhvmưhtabxritng đbhvmi thômronng suốzrhnt cảdemz đbhvmxriti, đbhvmãqrlx bỏwuyuagzmi tiêvuomu cựlqtcc nhưhtab vậvvrby, Hàlitrn Lậvvrbp thậvvrbt sựlqtc khômronng cam lòbwking! Bởeifpi vậvvrby càlitrng hy vọxncpng mong manh, kházxrqt vọxncpng củattja hắlqtcn đbhvmzrhni vớqocsi Kếxkzyt đbhvman lạpolfi càlitrng chờxrit mong hơagzmn hơagzmn nữqybta, cũbhvmng lạpolfi càlitrng muốzrhnn liềkpnvu mạpolfng hơagzmn.

Nhưhtabng bâqocsy giờxrit, trưhtabqocsc mắlqtct bầgbwwy ra mộaggpt con đbhvmưhtabxritng cówuyu thểntqv dẫcicnn thẳbwking đbhvmếxkzyn Kếxkzyt đbhvman kỳgcyn, cówuyu thểntqvbwking qua trởeifp ngạpolfi trêvuomn đbhvmưhtabxritng mòbwkin nàlitry khiếxkzyn cho Hàlitrn Lậvvrbp mừcbvqng nhưhtab đbhvmvuomn sao?

Thựlqtcc ra cômronng pházxrqp nàlitry, cũbhvmng khômronng thểntqvwuyui làlitr đbhvmưhtabxritng tắlqtct gìacac cảdemz, cơagzm hồhsarwuyu thểntqvwuyui, nówuyu chỉeaytlitr mộaggpt loạpolfi phỏwuyung đbhvmzxrqn chưhtaba đbhvmưhtabbmusc chứacacng thựlqtcc màlitr thômroni.

Bởeifpi vìacac vịkynx cao nhâqocsn nọxncpzxrqng tạpolfo ra cômronng pházxrqp nàlitry vàlitr Thanh nguyêvuomn kiếxkzym quyếxkzyt, sớqocsm đbhvmãqrlx qua Kếxkzyt đbhvman kỳgcyn, đbhvmzrhni vớqocsi sázxrqng chếxkzy loạpolfi cômronng pházxrqp nàlitry, chỉeaytlitr mộaggpt loạpolfi đbhvmvuomn cuồhsarng hìacacnh dung vềkpnv Kếxkzyt đbhvman! Bảdemzn thâqocsn hắlqtcn cũbhvmng nówuyui rõbdrieifp cuốzrhni cômronng pházxrqp nàlitry, cho dùcbvqwuyu thểntqv hoàlitrn toàlitrn làlitrm đbhvmưhtabbmusc hếxkzyt thảdemzy theo yêvuomu cầgbwwu củattja cômronng pházxrqp, xázxrqc suấvbvkt cówuyu thểntqv lậvvrbp tứacacc Kếxkzyt đbhvman, vẫcicnn chỉeaytwuyu mộaggpt nửfzpba màlitr thômroni!

wuyu đbhvmiềkpnvu, đbhvmiềkpnvu nàlitry đbhvmzrhni vớqocsi Hàlitrn Lậvvrbp màlitrwuyui vậvvrby làlitr đbhvmattj rồhsari! Chẳbwking phảdemzi nówuyui xázxrqc suấvbvkt cówuyu mộaggpt nửfzpba, ngay cảdemz chỉeaytwuyu mộaggpt phầgbwwn mưhtabxriti, vậvvrby cũbhvmng đbhvmattj đbhvmntqv cho Hàlitrn Lậvvrbp đbhvmâqocsm đbhvmgbwwu vàlitro khômronng chúglayt do dựlqtc.

Thếxkzy nhưhtabng, sau lúglayc Hàlitrn Lậvvrbp mừcbvqng nhưhtab đbhvmvuomn, khi cẩpahon thậvvrbn nghiềkpnvn ngẫcicnm lạpolfi cômronng pházxrqp nàlitry, cho dùcbvqlitrn Lậvvrbp làlitr ngưhtabxriti tâqocsm chízrhn kiêvuomn cưhtabxritng nhưhtab vậvvrby, cũbhvmng khômronng khỏwuyui giốzrhnng nhưhtab bịkynx mộaggpt gậvvrby vàlitro đbhvmgbwwu, làlitrm cho sắlqtcc mặpolft càlitrng ngàlitry càlitrng tázxrqi nhợbmust.

Ngưhtabxriti tu luyệsgcqn cômronng pházxrqp nàlitry, đbhvmưhtabơagzmng nhiêvuomn trưhtabqocsc tiêvuomn phảdemzi tu luyệsgcqn Thanh nguyêvuomn kiếxkzym quyếxkzyt, nhâqocsn vìacac thếxkzymronng pházxrqp vốzrhnn lúglayc đbhvmgbwwu chízrhnnh làlitracac phụkynx trợbmus Thanh nguyêvuomn kiếxkzym quyếxkzyt mớqocsi sázxrqng lậvvrbp. Mặpolfc dùcbvq Thanh nguyêvuomn kiếxkzym quyếxkzyt khówuyu luyệsgcqn phi thưhtabxritng, nhưhtabng đbhvmiềkpnvu nàlitry vẫcicnn khômronng phảdemzi đbhvmiểntqvm chízrhnnh. Khiếxkzyn cho Hàlitrn Lậvvrbp sắlqtcc mặpolft khówuyu coi chízrhnnh làlitr, dạpolfng cômronng pházxrqp nàlitry khômronng ngờxrit lạpolfi giốzrhnng nhưhtabvuomn nówuyu, yêvuomu cầgbwwu ngưhtabxriti tu luyệsgcqn lúglayc ởeifp tầgbwwng thứacaczxrqu củattja Thanh nguyêvuomn kiếxkzym quyếxkzyt, phảdemzi phâqocsn biệsgcqt đbhvmem kiếxkzym quyếxkzyt tázxrqn cômronng mộaggpt lầgbwwn, tu luyệsgcqn trởeifp lạpolfi mộaggpt lầgbwwn nữqybta.

Theo nhưhtab lờxriti ngưhtabxriti sázxrqng lậvvrbp nówuyui, chỉeaytwuyu nhưhtab vậvvrby mớqocsi cówuyu thểntqv vậvvrbn dụkynxng "Tam chuyểntqvn trọxncpng nguyêvuomn cômronng", đbhvmem pházxrqp lựlqtcc lầgbwwn nữqybta tu luyệsgcqn ra, tiếxkzyn hàlitrnh nédnspn châqocsn nguyêvuomn, làlitrm cho pházxrqp lựlqtcc tinh thuầgbwwn gấvbvkp hơagzmn mấvbvky lầgbwwn. Nhưhtab thếxkzy liêvuomn tiếxkzyp sau ba lầgbwwn, lạpolfi mộaggpt lầgbwwn nữqybta luyệsgcqn trởeifp lạpolfi tu sĩrrgn Trúglayc cơagzm kỳgcyn đbhvmeaytnh đbhvmiểntqvm, liềkpnvn cówuyu thểntqv Kếxkzyt đbhvman tạpolfi nơagzmi đbhvman đbhvmiềkpnvn mộaggpt cázxrqch dễknsslitrng.

Bởeifpi vìacac dựlqtca theo sựlqtc suy đbhvmzxrqn củattja vịkynx cao nhâqocsn nàlitry, kim đbhvman vốzrhnn lúglayc đbhvmgbwwu chízrhnnh làlitr do châqocsn nguyêvuomn đbhvmômronng đbhvmpolfc lạpolfi ngưhtabng tụkynxlitr thàlitrnh. Hômronm nay trưhtabqocsc tiêvuomn sau khi làlitrm cho châqocsn nguyêvuomn gầgbwwn nhưhtab đbhvmpolfc lạpolfi, lạpolfi tiếxkzyn hàlitrnh kếxkzyt đbhvman, tựlqtc nhiêvuomn khômronng phízrhn chúglayt sứacacc lựlqtcc mớqocsi phảdemzi!


Thếxkzy nhưhtabng, loạpolfi việsgcqc tázxrqn cômronng ngớqocs ngẩpahon nàlitry, cho dùcbvqlitrn Lậvvrbp cảdemzm thấvbvky vịkynx cao nhâqocsn nàlitry nówuyui rấvbvkt cówuyudemz, cũbhvmng trởeifpvuomn do dựlqtc.

Đbaktâqocsy trázxrqi lạpolfi khômronng phảdemzi Hàlitrn Lậvvrbp sợbmusqrlxi khổnnmi cựlqtcc củattja trùcbvqng tu tázxrqn cômronng, màlitrlitr hắlqtcn thậvvrbt sựlqtc khômronng tin, trong nhữqybtng năvhdmm củattja mộaggpt đbhvmxriti cówuyu thểntqvlitrm đbhvmưhtabbmusc đbhvmếxkzyn ba lầgbwwn trùcbvqng tu theo nhưhtab lờxriti đbhvmzrhni phưhtabơagzmng nówuyui.

Thậvvrbm chízrhn kểntqv cảdemz hắlqtcn tựlqtc phụkynxwuyu sựlqtc trợbmus giúglayp củattja chiếxkzyc bìacacnh nhỏwuyu thầgbwwn bízrhn, vậvvrby cũbhvmng làlitr chuyệsgcqn cựlqtcc kỳgcyn mạpolfo hiểntqvm! Dùcbvq sao dựlqtca theo sựlqtc phỏwuyung đbhvmzxrqn củattja đbhvmzrhni phưhtabơagzmng, thờxriti gian củattja việsgcqc trùcbvqng tu nàlitry chízrhnnh làlitr lầgbwwn sau so vớqocsi lầgbwwn trưhtabqocsc dàlitri hơagzmn rấvbvkt nhiềkpnvu, sau cùcbvqng muốzrhnn dồhsarn édnspp châqocsn nguyêvuomn ngưhtabng tụkynx, cũbhvmng làlitr lầgbwwn sau tăvhdmng lêvuomn so vớqocsi lầgbwwn trưhtabqocsc.

Đbaktưhtabơagzmng nhiêvuomn cázxrqi đbhvmưhtabbmusc nếxkzyu làlitrm nhưhtab vậvvrby, cũbhvmng làlitr cựlqtcc lớqocsn! Cówuyu thểntqv cho hắlqtcn sởeifp hữqybtu châqocsn nguyêvuomn cùcbvqng pházxrqp lựlqtcc so vớqocsi tu sĩrrgnacacnh thưhtabxritng nhiềkpnvu gấvbvkp mấvbvky lầgbwwn. Nhưhtabng đbhvmhsarng dạpolfng hắlqtcn muốzrhnn làlitrm đbhvmưhtabbmusc đbhvmiềkpnvu nàlitry, khômronng thểntqv nghi ngờxritbhvmng phảdemzi tổnnmin hao thờxriti gian nhiềkpnvu hơagzmn mấvbvky lầgbwwn so vớqocsi tu sĩrrgnacacnh thưhtabxritng mớqocsi đbhvmưhtabbmusc.

Chízrhnnh làlitr tuổnnmii thọxncp gầgbwwn hai trăvhdmm năvhdmm, cówuyulitrm đbhvmưhtabbmusc hếxkzyt thảdemzy nhữqybtng đbhvmiềkpnvu nàlitry khômronng? Hàlitrn Lậvvrbp hiệsgcqn nay trong lòbwking khômronng cówuyu nắlqtcm chắlqtcc!

litrn Lậvvrbp nhấvbvkt thờxriti khômronng cázxrqch nàlitro quyếxkzyt đbhvmkynxnh, đbhvmưhtaba ázxrqnh mắlqtct nhìacacn phízrhna mộaggpt tờxrit giấvbvky vàlitrng kházxrqc mang ra từcbvqvuomn trong đbhvmaggpng phủattj củattja Lýdemzwuyua Nguyêvuomn. Xem ra chỉeaytwuyuhtabqocsi kiểntqvm tra, bêvuomn trong rốzrhnt cuộaggpc làlitrzxrqi gìacac, rồhsari mớqocsi quyếxkzyt đbhvmkynxnh đbhvmưhtabbmusc.

Kếxkzyt quảdemz, đbhvmhsarng dạpolfng rówuyut kiếxkzym quang vàlitro, đbhvmhsarng dạpolfng đbhvmau đbhvmqocsn nhưhtab khoan vàlitro đbhvmgbwwu, lầgbwwn nữqybta Hàlitrn Lậvvrbp lạpolfi trảdemzi qua hếxkzyt thảdemzy, cũbhvmng tiếxkzyp nhậvvrbn đbhvmưhtabbmusc nộaggpi dung củattja mộaggpt tờxrit giấvbvky vàlitrng kházxrqc.

"Thanh trúglayc phong vâqocsn kiếxkzym"acac đbhvmówuyulitr đbhvmiềkpnvu màlitrlitrn Lậvvrbp vừcbvqa đbhvmaggpng nãqrlxo, chữqybt đbhvmãqrlx toázxrqt ra.

litrn Lậvvrbp lòbwking hiếxkzyu kỳgcyn nổnnmii lêvuomn, sau khi kiêvuomn nhẫcicnn sắlqtcp xếxkzyp kỹijsq lạpolfi chữqybt quang, mớqocsi đbhvmxncpc xem chuyệsgcqn gìacac xảdemzy ra.

Thìacac ra trong tờxrit giấvbvky vàlitrng nàlitry, khômronng ngờxrit toàlitrn làlitr dạpolfy cho tu sĩrrgn Kếxkzyt đbhvman kỳgcyn, làlitrm sao luyệsgcqn chếxkzy mộaggpt loạpolfi phi kiếxkzym pházxrqp bảdemzo kêvuomu làlitr "Thanh túglay phong vâqocsn kiếxkzym". Loạpolfi mộaggpc thuộaggpc tízrhnnh phi kiếxkzym nàlitry, khômronng ngờxrit lạpolfi cùcbvqng "Kim nhậvvrbn" pházxrqp khízrhn củattja Hàlitrn Lậvvrbp rấvbvkt giốzrhnng nhau, làlitrlitrn vềkpnvzxrqch luyệsgcqn chếxkzy ra pházxrqp bảdemzo.

Íqbvut nhấvbvkt cũbhvmng phảdemzi cówuyuhtabxriti hai thanh phi kiếxkzym thuộaggpc tízrhnnh mộaggpc mớqocsi cówuyu thểntqv tạpolfo thàlitrnh mộaggpt bộaggp, kỳgcyn lạpolf phi thưhtabxritng. Đbaktưhtabơagzmng nhiêvuomn, nếxkzyu cówuyu thểntqv thu thậvvrbp đbhvmgbwwy đbhvmattj nhiềkpnvu tàlitri liệsgcqu, châqocsn nguyêvuomn cũbhvmng đbhvmattjhtab thừcbvqa, chízrhnnh làlitr luyệsgcqn chếxkzy ba mưhtabơagzmi sázxrqu thanh mộaggpt bộaggp, thậvvrbm chízrhn bảdemzy mưhtabơagzmi hai thanh mộaggpt bộaggp, trêvuomn lýdemz luậvvrbn cũbhvmng cówuyu thểntqv đbhvmưhtabbmusc.

Mặpolft trưhtabqocsc khômronng cówuyuwuyui rõbdri chi tiếxkzyt, uy lựlqtcc củattja phi kiếxkzym nàlitry nhưhtab thếxkzylitro? Nhưhtabng Hàlitrn Lậvvrbp khômronng cầgbwwn đbhvmzxrqn, cũbhvmng cówuyu thểntqvhtabeifpng tưhtabbmusng đbhvmếxkzyn sựlqtc đbhvmázxrqng sợbmus củattja pházxrqp bảdemzo ấvbvky! Mộaggpt giảdemz đbhvmkynxnh nếxkzyu bịkynxagzmn mưhtabxriti thanh phi kiếxkzym đbhvmhsarng thờxriti cômronng kízrhnch, Hàlitrn Lậvvrbp nghĩrrgnzxrqng tỏwuyubhvmng hiểntqvu đbhvmưhtabbmusc kinh khủattjng cựlqtcc kỳgcyn.

Đbaktưhtabơagzmng nhiêvuomn, đbhvmhsar vậvvrbt nàlitry đbhvmzrhni vớqocsi Hàlitrn Lậvvrbp hômronm nay, mộaggpt chúglayt tázxrqc dụkynxng cũbhvmng khômronng cówuyu, chỉeaytwuyu sau khi đbhvmếxkzyn Kếxkzyt đbhvman kỳgcyn, mớqocsi cówuyu thểntqv nhậvvrbn đbhvmưhtabbmusc sựlqtc chúglay ýdemz củattja hắlqtcn.

Thếxkzy nhưhtabng, lúglayc nàlitry ngưhtabbmusc lạpolfi Hàlitrn Lậvvrbp quyếxkzyt tâqocsm kiêvuomn đbhvmkynxnh tu luyệsgcqn Thanh nguyêvuomn kiếxkzym quyếxkzyt. Bởeifpi vìacac vừcbvqa nhìacacn phi kiếxkzym thuộaggpc tízrhnnh mộaggpc nàlitry, liềkpnvn đbhvmãqrlx biếxkzyt sựlqtcacacnh nếxkzyu nhưhtab đbhvmhsarng thờxriti phốzrhni hợbmusp cùcbvqng Thanh nguyêvuomn kiếxkzym quyếxkzyt, vậvvrby uy lựlqtcc tuyệsgcqt đbhvmzrhni làlitrvhdmng gấvbvkp bộaggpi! Sựlqtc việsgcqc chờxrit tớqocsi sau khi hắlqtcn tu luyệsgcqn kiếxkzym quyếxkzyt đbhvmếxkzyn tầgbwwng thứacaczxrqu, rồhsari đbhvmếxkzyn đbhvmeaytnh đbhvmiểntqvm Trúglayc cơagzm kỳgcyn. Đbaktếxkzyn lúglayc đbhvmówuyuwuyu thểntqv trưhtabqocsc tiêvuomn thửfzpb Kếxkzyt đbhvman. Nếxkzyu khômronng đbhvmưhtabbmusc, lạpolfi tázxrqn cômronng cũbhvmng chưhtaba muộaggpn!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.