Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 240 : Thư hiệt

    trước sau   
mzojxlbfa Nguyêlytjn thấtshly Hàspgfn Lậqptgp biếkcgkt ýmzoj nhưfdup thếkcgk, thầpldbn sắlddac lộmuiq ra vẻjivsspgfi lòurknng, sau đhhseóxlbf nhẹmuiq nhàspgfng sửrhkr ra mộmuiqt trảwdmbo, nhấtshlt thờtshli mộmuiqt đhhsebidko mâstuvy đhhseaepw bay ra từaepw trêlytjn tay, sau đhhseóxlbf cuộmuiqn mộmuiqt cáxclxi ngọrodxc giảwdmbn mang trởsfgs vềwfrh trêlytjn tay lãvnrko.

mzojxlbfa Nguyêlytjn cũrodxng khôhjzeng thèggwnm nhìjqknn tớwdmbi, trựhhsec tiếkcgkp giao cho Hàspgfn Lậqptgp, sau đhhseóxlbfbidkng thủofdx pháxclxp nhưfdup thếkcgk liêlytjn tiếkcgkp quơjqkn lấtshly bảwdmby, táxclxm kiệuldbn đhhsewywe vậqptgt mớwdmbi dừaepwng tay. Lúokvoc nàspgfy Hàspgfn Lậqptgp đhhseang cầpldbm mộmuiqt đhhselytjng đhhsewywe nhìjqknn khôhjzeng chớwdmbp mắlddat.

"Mấtshly loạbidki côhjzeng pháxclxp nàspgfy đhhsewfrhu làspgf loạbidki giúokvop pháxclxp lựhhsec tinh tiếkcgkn nhanh chóxlbfng, lạbidki vừaepwa dễyqdaspgfng tu luyệuldbn, ngưfdupơjqkni chọrodxn lựhhsea ra mộmuiqt loạbidki làspgfm chủofdxhjzeng pháxclxp đhhsei, còurknn lạbidki phảwdmbi trảwdmb vềwfrh chỗcqrhrodx. Đvnrkpldbi lựhhsea chọrodxn xong, nóxlbfi mộmuiqt tiếkcgkng vớwdmbi ta"mzojxlbfa Nguyêlytjn lạbidknh nhạbidkt nóxlbfi vớwdmbi Hàspgfn Lậqptgp, sau đhhseóxlbf khoanh châstuvn ngồwywei xuốlytjng trêlytjn mộmuiqt cáxclxi bồwywe đhhsespgfn tạbidki thạbidkch thấtshlt.

spgfn Lậqptgp cảwdmbm giáxclxc đhhseưfduppldbc hai mắlddat mìjqknnh cóxlbf chúokvot hoa lêlytjn, mặfawic dùbidkhjzeng pháxclxp khôhjzeng nhiềwfrhu lắlddam, nhưfdupng đhhseíokvoch xáxclxc đhhsewfrhu cóxlbf đhhsefawic sắlddac riêlytjng.

okvo dụamsv nhưfdup trong đhhseóxlbfxlbf mộmuiqt quyểqivhn "Quy Nguyêlytjn côhjzeng", ngoàspgfi việuldbc tốlytjc đhhsemuiqdrwbng tiếkcgkn pháxclxp lựhhsec khôhjzeng chậqptgm, còurknn cóxlbf mộmuiqt loạbidki tiểqivhu thầpldbn thôhjzeng cựhhsec kỳtshl thựhhsec dụamsvng "Quy Nguyêlytjn linh giáxclxp". Khi đhhselytji đhhsemqgach ngoàspgfi việuldbc phụamsv trợpldb thêlytjm mộmuiqt tầpldbng pháxclxp thuậqptgt phòurknng ngựhhse, mặfawit kháxclxc cóxlbf khảwdmbdrwbng dùbidkng pháxclxp lựhhsec ngưfdupng tụamsv xuấtshlt ra linh giáxclxp, sựhhse bảwdmbo vệuldbjqknn mộmuiqt tầpldbng, cóxlbf thểqivhxlbfi làspgf thủofdx đhhseoạbidkn tốlytjt nhấtshlt đhhseqivh bảwdmbo vệuldbokvonh mạbidkng, màspgf linh giáxclxp nàspgfy theo sựhhse tinh tiếkcgkn củofdxa Quy Nguyêlytjn côhjzeng, lựhhsec phòurknng ngựhhserodxng dầpldbn dầpldbn gia tădrwbng.

lytjn trong mộmuiqt cáxclxi ngọrodxc giảwdmbn kháxclxc ghi lạbidki "Huyễyqdan Linh quyếkcgkt"rodxng rấtshlt tốlytjt, vớwdmbi thầpldbn thôhjzeng "Ảrodxo ảwdmbnh"xlbf thểqivhbidky thờtshli tùbidky chỗcqrh huyễyqdan hóxlbfa ra phâstuvn thâstuvn giốlytjng đhhseúokvoc nhưfdupjqknnh, làspgfm mêlytj hoặfawic đhhsemqgach nhâstuvn. Tầpldbng thứdzxx tu luyệuldbn càspgfng cao thìjqkn sốlytj phâstuvn thâstuvn càspgfng nhiềwfrhu, càspgfng cóxlbf thểqivhlytj hoặfawic tầpldbm mắlddat củofdxa đhhsemqgach nhâstuvn.


Trừaepw hai loạbidki côhjzeng pháxclxp nàspgfy ra, cáxclxc pháxclxp quyếkcgkt kháxclxc vớwdmbi tiểqivhu thầpldbn thôhjzeng mặfawic dùbidk uy lựhhsec khôhjzeng lớwdmbn nhưfdupng đhhselytji vớwdmbi việuldbc đhhseàspgfo thoáxclxt đhhseqivh bảwdmbo vệuldbokvonh mạbidkng đhhsewfrhu cựhhsec kỳtshl hữrhkru hiệuldbu. Xem ra ngưfduptshli sáxclxng lậqptgp ra côhjzeng pháxclxp nàspgfy đhhseãvnrk rấtshlt rõzbpkspgfng, ràspgfnh mạbidkch từaepwng câstuvu. Côhjzeng pháxclxp nàspgfy khôhjzeng cáxclxch nàspgfo tranh đhhsetshlu ngoan cưfduptshlng vớwdmbi đhhselytji phưfdupơjqknng, bảwdmbo trụamsv mạbidkng nhỏaepw mớwdmbi làspgf chuyệuldbn trọrodxng yếkcgku đhhsepldbu tiêlytjn.

Sau khi Hàspgfn Lậqptgp xem qua tấtshlt cảwdmb mộmuiqt lầpldbn. Mộmuiqt quyểqivhn sáxclxch màspgfu vàspgfng bêlytjn trong mộmuiqt hộmuiqp ngọrodxc làspgfm cho hắlddan ngạbidkc nhiêlytjn.

Bởsfgsi vìjqknokvoch cỡzbpk, hìjqknnh dáxclxng quyểqivhn sáxclxch nàspgfy rấtshlt quen thuộmuiqc. Hàspgfn Lậqptgp khẳgtasng đhhsemqganh hoàspgfn toàspgfn giốlytjng nhưfdup đhhseúokvoc quyểqivhn sáxclxch màspgfu bạbidkc đhhseang ởsfgs trong tay hắlddan. Chỗcqrh bấtshlt đhhsewyweng duy nhấtshlt chíokvonh làspgf quyểqivhn sáxclxch nàspgfy phảwdmbng phấtshlt mỏaepwng mảwdmbnh hơjqknn mộmuiqt chúokvot, trêlytjn mặfawit cũrodxng khôhjzeng cóxlbf hoa vădrwbn cổsxvv quáxclxi. Ngưfduppldbc lạbidki xuấtshlt hiệuldbn cổsxvvdrwbn dàspgfy đhhsefawic, tuy nhiêlytjn sau khi nhìjqknn kỹzbvo, ởsfgs trêlytjn ghi lạbidki mộmuiqt môhjzen pháxclxp quyếkcgkt bìjqknnh thưfduptshlng gọrodxi làspgf "Ngưfdupng Nguyêlytjn côhjzeng", pháxclxp quyếkcgkt thầpldbn thôhjzeng phụamsv trợpldb "Tụamsv Linh thuậqptgt"rodxng cựhhsec kỳtshljqknnh thưfduptshlng, cóxlbf thểqivh đhhsehbzty nhanh tốlytjc đhhsemuiq tu luyệuldbn tụamsv tậqptgp linh khíokvo.

spgfn Lậqptgp đhhseem quyểqivhn sáxclxch màspgfu vàspgfng nàspgfy lădrwbn qua lộmuiqn lạbidki nhìjqknn vàspgfi lầpldbn, nghi hoặfawic trong lòurknng nảwdmby lêlytjn, nhưfdupng hắlddan cũrodxng biếkcgkt bâstuvy giờtshl khôhjzeng phảwdmbi làspgfokvoc trùbidk trừaepw giảwdmbi mêlytj, mặfawic dùbidk hắlddan rấtshlt muốlytjn lậqptgp tứdzxxc đhhseem quyểqivhn sáxclxch màspgfu bạbidkc trong túokvoi trữrhkr vậqptgt lấtshly ra so sáxclxnh mộmuiqt phen.

Nhưfdupng hắlddan bâstuvy giờtshl phảwdmbi đhhseưfdupa ra quyếkcgkt đhhsemqganh mớwdmbi đhhseưfduppldbc, nếkcgku khôhjzeng sẽfdupspgfm cho vịmqgafdup phóxlbf củofdxa mìjqknnh nổsxvvi lêlytjn lòurknng nghi ngờtshl.

Nghĩvgai tớwdmbi đhhseâstuvy, Hàspgfn Lậqptgp câstuvn nhắlddac vềwfrh quyểqivhn sáxclxch màspgfu vàspgfng nàspgfy, nháxclxy mắlddat trong lòurknng đhhseãvnrk đhhseưfdupa ra sựhhse lựhhsea chọrodxn.

jqkn vậqptgy hắlddan mởsfgs miệuldbng nóxlbfi vớwdmbi Lýmzojxlbfa Nguyêlytjn đhhseang nhắlddam mắlddat dưfdupzbpkng thầpldbn:

"Sưfdup phụamsv, ta đhhseãvnrk chọrodxn kỹzbvo rồwywei. Chíokvonh làspgfhjzeng pháxclxp nàspgfy".

mzojxlbfa Nguyêlytjn nghe vậqptgy liềwfrhn mởsfgs hai mắlddat, nhìjqknn thấtshly quyểqivhn sáxclxch màspgfu vàspgfng trong tay hắlddan, nao nao rung đhhsemuiqng. Tuy nhiêlytjn cũrodxng khôhjzeng nóxlbfi gìjqkn thêlytjm, sau khi gậqptgt đhhsepldbu thìjqkn dẫxnvtn hắlddan đhhsei ra thạbidkch thấtshlt.

Khi vềwfrh tớwdmbi đhhsebidki sảwdmbnh, thiếkcgku phụamsv đhhseang chờtshl thầpldby tròurkn bọrodxn họrodx hai ngưfduptshli, thấtshly vậqptgy trưfdupwdmbc tiêlytjn cưfduptshli cưfduptshli ôhjzen nhu, sau mớwdmbi hỏaepwi:

"Thếkcgkspgfo, chọrodxn kỹzbvo rồwywei chứdzxx?"

vnrka tạbidkfdupfdupơjqknng quan tâstuvm, đhhseuldb tửrhkr đhhseãvnrk chọrodxn kỹzbvo rồwywei"spgfn Lậqptgp cung kíokvonh đhhseáxclxp.

"Ta đhhseâstuvy đhhseãvnrk an tâstuvm" Thiếkcgku phụamsv nghe vậqptgy, càspgfng cưfduptshli vui mừaepwng. Tựhhsea hồwyweurknn muốlytjn quan tâstuvm việuldbc nàspgfy hơjqknn Hàspgfn Lậqptgp, làspgfm cho hắlddan nao nao trong lòurknng.


"Tốlytjt lắlddam, nếkcgku ơjqknn cứdzxxu mạbidkng sưfdupfdupơjqknng ngưfdupơjqkni đhhseãvnrkxclxo. Bâstuvy giờtshllytjn nóxlbfi chuyệuldbn thu ngưfdupơjqkni làspgfm đhhsewywe đhhseuldb. Ngưfdupơjqkni thậqptgt tâstuvm nguyệuldbn ýmzoj đhhsepldbu nhậqptgp làspgfm môhjzen hạbidk củofdxa ta, chíokvonh thứdzxxc thàspgfnh đhhseuldb tửrhkrmzojxlbfa Nguyêlytjn chứdzxx?"mzojxlbfa Nguyêlytjn đhhsemuiqt nhiêlytjn thầpldbn sắlddac trang nghiêlytjm nóxlbfi:

spgfn Lậqptgp trong lòurknng rùbidkng mìjqknnh, nhanh chóxlbfng bưfdupwdmbc lêlytjn phíokvoa trưfdupwdmbc quỳtshlxlbfi:

vnrkuldb tửrhkrspgfn Lậqptgp tuyệuldbt đhhselytji thàspgfnh tâstuvm, khôhjzeng dáxclxm cóxlbf chúokvot giảwdmb dốlytji".

spgfn Lậqptgp ngoàspgfi miệuldbng mặfawic dùbidkxlbfi nhưfdup thếkcgk, nhưfdupng trong lòurknng lạbidki thìjqkn thầpldbm kiểqivhu kháxclxc:

"Ngưfdupơjqkni nếkcgku thậqptgt lòurknng đhhselytji vớwdmbi ta, ta tựhhse nhiêlytjn làspgf thàspgfnh tâstuvm mưfduptshli phầpldbn, nguyệuldbn làspgfm tròurknn bổsxvvn phậqptgn thầpldby tròurkn, nếkcgku nhưfdupxlbfstuvm tưfdup xấtshlu, ta cũrodxng sẽfdup khôhjzeng khờtshl khạbidko mặfawic cho ngưfdupơjqkni thao túokvong".

mzojxlbfa Nguyêlytjn tựhhse nhiêlytjn khôhjzeng biếkcgkt suy nghĩvgai trong lòurknng Hàspgfn Lậqptgp, nếkcgku khôhjzeng đhhseãvnrk sớwdmbm mộmuiqt chưfdupsfgsng đhhseem Hàspgfn Lậqptgp diệuldbt trừaepw.

"Tốlytjt, ngưfduptshli tu tiêlytjn chúokvong ta hếkcgkt thảwdmby đhhsewfrhu đhhseơjqknn giảwdmbn, từaepwhjzem nay trởsfgs đhhsei ngưfdupơjqkni chíokvonh làspgf đhhseuldb tửrhkr chíokvonh thứdzxxc củofdxa Lýmzojxlbfa Nguyêlytjn ta, hy vọrodxng sau nàspgfy ngưfdupơjqkni cóxlbf thểqivh cầpldbn cùbidk chuyêlytjn tu tiêlytjn đhhsebidko, khôhjzeng làspgfm giảwdmbm danh tiếkcgkng Lýmzojxlbfa Nguyêlytjn ta"vnrko lúokvoc nàspgfy thầpldbn sắlddac mớwdmbi hòurkna hoãvnrkn, cưfduptshli nóxlbfi.

Kếkcgk tiếkcgkp Hàspgfn Lậqptgp vàspgfmzojxlbfa Nguyêlytjn tựhhse nhiêlytjn mộmuiqt phen thầpldby giỏaepwi, tròurkn ngoan, tiếkcgkp theo lạbidki bịmqgamzojxlbfa Nguyêlytjn dạbidky bảwdmbo, sau đhhseóxlbfspgfn Lậqptgp cáxclxo từaepw rờtshli đhhsei.

Khi ra đhhsemuiqng phủofdx vừaepwa lúokvoc đhhseamsvng phảwdmbi vịmqga Vu đhhsebidki sưfdup huynh kia

Ma âstuvm khôhjzeng ngớwdmbt hưfdupwdmbng Hàspgfn Lậqptgp, sao mìjqknnh lạbidki chuốlytjc lấtshly cựhhsec khổsxvv, lúokvoc nàspgfy miệuldbng luôhjzen chốlytji từaepw, cuốlytji cùbidkng khi vẻjivs mặfawit đhhselytji phưfdupơjqknng tiếkcgkc nuốlytji, rúokvot cuộmuiqc thoáxclxt khỏaepwi dâstuvy dưfdupa, ngựhhse khíokvo bay đhhsei.

Khi Hàspgfn Lậqptgp đhhsedzxxng ởsfgs trêlytjn tiểqivhu chu, khôhjzeng khỏaepwi nhịmqgan đhhseưfduppldbc hồwywei tưfdupsfgsng hếkcgkt thảwdmby nhữrhkrng gìjqkn pháxclxt sinh trong hai ngàspgfy.

Vịmqgafdup phóxlbfmzojxlbfa Nguyêlytjn nàspgfy đhhseem lạbidki ấtshln tưfduppldbng cho hắlddan so vớwdmbi trưfdupwdmbc kia tốlytjt hơjqknn rấtshlt nhiềwfrhu, tháxclxi đhhsemuiq đhhselytji vớwdmbi hắlddan so vớwdmbi chuyếkcgkn đhhsei cấtshlm đhhsemqgaa lầpldbn trưfdupwdmbc hoàspgfn toàspgfn bấtshlt đhhsewyweng. Khôhjzeng biếkcgkt làspgf bởsfgsi vìjqkn hắlddan đhhselytji vớwdmbi sưfdupfdupơjqknng giáxclxn tiếkcgkp cóxlbf âstuvn cứdzxxu mạbidkng, hay làspgf do mìjqknnh Trúokvoc Cơjqkn thàspgfnh côhjzeng, rúokvot cuộmuiqc đhhseãvnrk đhhseưfduppldbc trọrodxng thịmqga củofdxa vịmqga tu sĩvgai Kếkcgkt Đvnrkan kỳtshlspgfy.

Mặfawic kệuldb nhưfdup thếkcgkspgfo, Hàspgfn Lậqptgp hiểqivhu đhhseưfduppldbc chíokvonh mìjqknnh chuyếkcgkn nàspgfy khôhjzeng cóxlbf trắlddang tay, khôhjzeng chỉukcwxlbf mộmuiqt chỗcqrh dựhhsea to lớwdmbn ởsfgs trong tu tiêlytjn giớwdmbi, màspgfurknn đhhseưfduppldbc mộmuiqt quyểqivhn sáxclxch màspgfu vàspgfng, cáxclxi nàspgfy cóxlbf thểqivh giảwdmbi quyếkcgkt đhhseưfduppldbc bíokvohbztn củofdxa quyểqivhn sáxclxch màspgfu bạbidkc kia.


Cho dùbidk khôhjzeng cóxlbf lờtshli giảwdmbi, Hàspgfn Lậqptgp cũrodxng khôhjzeng quan tâstuvm, nhiềwfrhu lắlddam chíokvonh làspgf tu luyệuldbn Ngưfdupng Nguyêlytjn côhjzeng làspgf đhhseưfduppldbc, tuy nóxlbfi côhjzeng pháxclxp nàspgfy khôhjzeng cóxlbf đhhsebidki thầpldbn thôhjzeng gìjqkn, nhưfdupng Hàspgfn Lậqptgp lạbidki cóxlbf nhiềwfrhu cáxclxch tựhhse bảwdmbo vệuldb kháxclxc, cũrodxng khôhjzeng cầpldbn lo lắlddang vềwfrh việuldbc nàspgfy.

Sau khi vềwfrh tớwdmbi đhhsemuiqng phủofdx củofdxa mìjqknnh, Hàspgfn Lậqptgp lậqptgp tứdzxxc tiếkcgkn vàspgfo phòurknng ngủofdx, vộmuiqi vàspgfng đhhseem hai quyểqivhn sáxclxch màspgfu vàspgfng, bạbidkc lấtshly ra, cẩhbztn thậqptgn so sáxclxnh.

Quyểqivhn sáxclxch màspgfu bạbidkc bộmuiq dạbidkng vẫxnvtn còurknn mớwdmbi, chưfdupa ai đhhseamsvng vàspgfo, Hàspgfn Lậqptgp đhhsewyweng thờtshli đhhseem quyểqivhn sáxclxch màspgfu vàspgfng chồwyweng lêlytjn, quảwdmb nhiêlytjn lớwdmbn nhỏaepw hoàspgfn toàspgfn giốlytjng nhau, vừaepwa nhìjqknn đhhseãvnrk biếkcgkt làspgf nhữrhkrng vậqptgt cóxlbf quan hệuldb lớwdmbn lao.

spgfn Lậqptgp cầpldbm hai quyểqivhn sáxclxch phâstuvn ra hai bêlytjn tráxclxi phảwdmbi, mộmuiqt tay mộmuiqt quyểqivhn phâstuvn biệuldbt, câstuvn nhắlddac mộmuiqt chúokvot, quyểqivhn màspgfu bạbidkc nặfawing hơjqknn mộmuiqt tíokvo. Xem ra cảwdmbm giáxclxc quyểqivhn màspgfu vàspgfng mỏaepwng hơjqknn khôhjzeng phảwdmbi làspgf sai, màspgfspgf do đhhsemuiqspgfy khôhjzeng giốlytjng nhau.

spgfn Lậqptgp cúokvoi đhhsepldbu nghĩvgai ngợpldbi mộmuiqt láxclxt, đhhsemuiqt nhiêlytjn đhhseem quyểqivhn sáxclxch màspgfu bạbidkc đhhseqivh trưfdupwdmbc mắlddat, cẩhbztn thậqptgn xem xékuxut hoa vădrwbn cổsxvv quáxclxi, lấtshly tay vuốlytjt ve khôhjzeng ngừaepwng.

okvoc nàspgfy trong mắlddat hắlddan lóxlbfe ra thầpldbn sắlddac bấtshlt đhhsemqganh, tựhhsea hồwywexlbf nan đhhsewfrh rấtshlt lớwdmbn làspgfm cho hắlddan lưfdupzbpkng lựhhse.

Tuy nhiêlytjn trêlytjn mặfawit Hàspgfn Lậqptgp vẫxnvtn lộmuiq ra vẻjivs quảwdmb quyếkcgkt.

Hắlddan đhhsemuiqt nhiêlytjn đhhseem bỏaepwxclxch ra khỏaepwi tay, sau đhhseóxlbf nhẹmuiq nhạbidkng xoa tay, mộmuiqt đhhsespgfn liệuldbt hỏaepwa đhhseaepw hồwyweng bao phủofdx lấtshly quyểqivhn sáxclxch màspgfu bạbidkc, chiếkcgku rọrodxi làspgfm mặfawit Hàspgfn Lậqptgp đhhseaepw bừaepwng, nhưfdupng hắlddan khôhjzeng thèggwnm đhhseqivh ýmzoj, ngay cảwdmb mắlddat cũrodxng khôhjzeng chớwdmbp, nhìjqknn chằspgfm chằspgfm quyểqivhn sáxclxch đhhseang ởsfgs trong liệuldbt hỏaepwa, lúokvoc nàspgfy bởsfgsi vìjqkn nhiệuldbt đhhsemuiq cao nêlytjn bềwfrh mặfawit đhhseãvnrk bắlddat đhhsepldbu chảwdmby ra.

Đvnrkmuiqt nhiêlytjn thầpldbn sắlddac Hàspgfn Lậqptgp rung đhhsemuiqng, tiếkcgkp theo lộmuiq ra vẻjivsmặfawit vui mừaepwng do bềwfrh mặfawit quyểqivhn sáxclxch sau khi tan chảwdmby, dĩvgai nhiêlytjn bêlytjn trong cũrodxng hiệuldbn ra quang mang màspgfu vàspgfng, quảwdmb nhiêlytjn trong đhhseóxlbfxlbfokvo mậqptgt.

Thấtshly cảwdmbnh nàspgfy Hàspgfn Lậqptgp cẩhbztn thậqptgn đhhseiềwfrhu khiểqivhn ngọrodxn lửrhkra, khôhjzeng cho nóxlbf pháxclx hủofdxy lớwdmbp màspgfu vàspgfng kia. Nhưfdupng Hàspgfn Lậqptgp hiểqivhn nhiêlytjn đhhseãvnrk lo lắlddang quáxclx đhhsemuiq, quyểqivhn sáxclxch màspgfu vàspgfng mớwdmbi lộmuiq ra nàspgfy tựhhsea hồwywe khôhjzeng sợpldb ngọrodxn lửrhkra đhhselytjt, khôhjzeng cóxlbf chúokvot biếkcgkn hóxlbfa nàspgfo.

Đvnrkpldbi khi quyểqivhn sáxclxch màspgfu vàspgfng mớwdmbi tinh hoàspgfn toàspgfn hékuxu lộmuiq, hắlddan mớwdmbi vung tay lêlytjn, ngọrodxn lửrhkra lậqptgp tứdzxxc biếkcgkn mấtshlt, sau đhhseóxlbf tim đhhseqptgp thìjqknnh thịmqgach đhhserodxc quyểqivhn sáxclxch mớwdmbi cóxlbf đhhseưfduppldbc nàspgfy.

Hắlddan chỉukcw nhìjqknn mởsfgs đhhsepldbu, ngưfduptshli liềwfrhn ngâstuvy ngẩhbztn cảwdmb ra, tiếkcgkp theo sắlddac mặfawit cựhhsec kỳtshl khóxlbf coi.

Bởsfgsi vìjqkn quyểqivhn sáxclxch nàspgfy dĩvgai nhiêlytjn cũrodxng dạbidky ngưfduptshli làspgfm sao đhhseiềwfrhu khiểqivhn phi kiếkcgkm cùbidkng Kiếkcgkm tu chi thuậqptgt chuyêlytjn dùbidkng tu luyệuldbn kiếkcgkm quang, mặfawic dùbidk cựhhsec kỳtshl thầpldbn diệuldbu nhưfdupng vốlytjn khôhjzeng phảwdmbi làspgf thứdzxxspgfn Lậqptgp muốlytjn.

Xem ra háxclxn tửrhkr châstuvn trầpldbn củofdxa Cựhhse Kiếkcgkm môhjzen ngàspgfy đhhseóxlbf chíokvonh làspgf tu luyệuldbn quyểqivhn sáxclxch trưfdupwdmbc mắlddat nàspgfy, nhưfdupng kỹzbvo xảwdmbo nàspgfy cóxlbf lẽfdup đhhselytji vớwdmbi tu sĩvgai Luyệuldbn Khíokvo kỳtshl đhhseúokvong làspgf bảwdmbo bốlytji nhưfdupng đhhselytji vớwdmbi Hàspgfn Lậqptgp hôhjzem nay đhhseãvnrk Trúokvoc Cơjqkn thàspgfnh côhjzeng, cóxlbf thểqivhxlbfi làspgfjqknnh thưfduptshlng, thậqptgt sựhhse khôhjzeng cáxclxch nàspgfo gợpldbi lêlytjn sựhhse hứdzxxng thúokvo củofdxa hắlddan.

spgfn Lậqptgp vẫxnvtn còurknn khôhjzeng chịmqgau buôhjzeng bỏaepw hy vọrodxng.

Hắlddan lădrwbn qua lộmuiqn lạbidki dòurknkuxut mộmuiqt lầpldbn, thậqptgm chíokvobidkng liệuldbt hỏaepwa đhhselytjt thêlytjm lầpldbn nữrhkra nhưfdupng vẫxnvtn khôhjzeng cóxlbf pháxclxt hiệuldbn gìjqkn kháxclxc.

Bậqptgn rộmuiqn hơjqknn nửrhkra ngàspgfy, Hàspgfn Lậqptgp càspgfng nhìjqknn quyểqivhn sáxclxch màspgfu vàspgfng nàspgfy thìjqknspgfng tứdzxxc giậqptgn.

Tốlytjn nhiềwfrhu tâstuvm tưfdup nhưfdup vậqptgy, lạbidki thu đhhseưfduppldbc thứdzxxhjze dụamsvng, thậqptgt sựhhsespgf cựhhsec kỳtshl buồwywen bựhhsec. Đvnrkfawic biệuldbt làspgf hai chữrhkr Kiếkcgkm quang càspgfng lạbidki kíokvoch thíokvoch Hàspgfn Lậqptgp, bởsfgsi vìjqkn hắlddan thâstuvn mìjqknnh tu luyệuldbn Thanh Nguyêlytjn kiếkcgkm quang, chẳgtasng lẽfdupurknn phảwdmbi tu luyệuldbn thêlytjm mộmuiqt loạbidki kiếkcgkm quang kháxclxc.

spgfn Lậqptgp âstuvm trầpldbm nghiêlytjm mặfawit, đhhsemuiqt nhiêlytjn túokvom lấtshly quyểqivhn sáxclxch, quădrwbng ra giữrhkra khôhjzeng trung, ngay sau đhhseóxlbf tay phảwdmbi nhấtshlc lêlytjn, mộmuiqt đhhsebidko kiếkcgkm quang màspgfu xanh to nhưfdupxclxi báxclxt rờtshli tay, trựhhsec tiếkcgkp đhhseáxclxnh tớwdmbi quyểqivhn sáxclxch. Hàspgfn Lậqptgp chuẩhbztn bịmqga hoàspgfn toàspgfn tiêlytju hủofdxy đhhsewywe vậqptgt nàspgfy, đhhseqivh tráxclxnh khỏaepwi việuldbc bựhhsec mìjqknnh.

"Phàspgfnh" mộmuiqt tiếkcgkng, thanh âstuvm bao liệuldbt nhưfdup trong tưfdupsfgsng tưfduppldbng củofdxa Hàspgfn Lậqptgp khôhjzeng cóxlbf truyềwfrhn đhhseếkcgkn, thậqptgt ra kiếkcgkm quang màspgfu xanh giốlytjng nhưfdup đhhseáxclx chìjqknm đhhseáxclxy bểqivh, đhhseãvnrk biếkcgkn mấtshlt vôhjzewdmbnh vôhjze tung trêlytjn quyểqivhn sáxclxch, phảwdmbng phấtshlt nhưfdup bịmqgadrwbn nuốlytjt.

vnrkâstuvy làspgf…"spgfn Lậqptgp lấtshly làspgfm kinh hãvnrki, nhưfdupng sau đhhseóxlbf trong tâstuvm rung đhhsemuiqng, đhhsemuiqt nhiêlytjn trởsfgslytjn phấtshln chấtshln.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.