Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 24 : Kinh hồn định

    trước sau   
Con thỏjnal trưkagockcwc mắvysqt đcqxwang khôqlqzng ngừtnutng lớckcwn, tiếqvyfp tụaxcuc bàckcwnh trưkagockcwng.

ckcwn Lậodlkp ýbyma thứctoxc đcqxwưkagoloitc mộezift tia khôqlqzng đcqxwúrucwng, trong giâheexy lálwhjt nhớckcw tớckcwi cálwhji gìdvpi, đcqxwezift nhiêgjabn hắvysqn nélaecm cálwhji chélaecn trong tay xuốnqsdng mộezift bêgjabn củnpkea dưkagoloitc viêgjabn, sau đcqxwófvdc xoay ngưkagoduyti bỏjnal chạqlqzy, chạqlqzy đcqxwếqvyfn lúrucwc cálwhjch mấpjlxy con thỏjnalckcwi chụaxcuc trưkagoloitng mớckcwi dừtnutng cưkagockcwc bộezif.

Ngay khi hắvysqn tưkagoliomng quay đcqxwjmudu nhìdvpin lạqlqzi,hai tiếqvyfng nổloit mạqlqznh mộezift trưkagockcwc mộezift sau cơheex hồasrv đcqxwasrvng loạqlqzt truyềxiwfn tớckcwi. Hàckcwn Lậodlkp rùwpxbng mìdvpinh mộezift cálwhji, quay đcqxwjmudu lạqlqzi nhìdvpin, quảwsvr nhiêgjabn làckcw hai con thỏjnal đcqxwãrucw bịvfen nổloit banh thâheexn thểwyrm, bịvfen tạqlqzc thàckcwnh nhiềxiwfu mảwsvrnh, huyếqvyft nhụaxcuc bay tálwhjn loạqlqzn rơheexi xuốnqsdng mặcpzbt đcqxwpjlxt. Ởpsdo chỗmqhw hai con thỏjnal vừtnuta rồasrvi xuấpjlxt hiệvrhkn mộezift cálwhji hốnqsd, chung quanh cálwhji hốnqsdckcwlwhjn loan hàckcwi cốnqsdt củnpkea thỏjnal, málwhju vàckcw thịvfent rảwsvri đcqxwjmudy mộezift mảwsvrnh đcqxwpjlxt, cófvdc thểwyrmfvdci làckcw thảwsvrm khôqlqzng đcqxwàckcwnh lòlwhjng nhìdvpin.

ckcwn Lậodlkp thởliomckcwi mộezift hơheexi, đcqxwcpzbt môqlqzng ngồasrvi trêgjabn mặcpzbt đcqxwpjlxt. Lầjmudn nàckcwy nếqvyfu khôqlqzng phảwsvrn ứctoxng nhanh, sợloit rằpjlxng sẽerkm bịvfen nổloit mạqlqznh ảwsvrnh hưkagoliomng. Tuy khôqlqzng nhấpjlxt đcqxwvfennh sẽerkm bịvfen trọxiwfng thưkagoơheexng, nhưkagong nếqvyfu cảwsvr ngưkagoduyti dípsdonh toàckcwn málwhju vàckcw thịvfent thỏjnalnehyng khôqlqzng phảwsvri làckcw mộezift chuyệvrhkn thoảwsvri málwhji.

Đyuqmloiti cho nộezifi tâheexm bìdvpinh tĩvfennh lạqlqzi, Hàckcwn Lậodlkp mớckcwi đcqxwctoxng lêgjabn, đcqxwi đcqxwếqvyfn bêgjabn cạqlqznh cálwhji hốnqsd.

Hắvysqn nhìdvpin mộezift chúrucwt hiệvrhkn trưkagoduytng huyếqvyft nhụaxcuc mơheex hồasrv, lạqlqzi xem xélaect cálwhji chélaecn nálwhjt bấpjlxy mộezift bêgjabn dưkagoloitc viêgjabn, hắvysqn khôqlqzng nófvdci đcqxwưkagoloitc gìdvpi.


ckcwn Lậodlkp vốnqsdn tưkagoliomng rằpjlxng cófvdc thểwyrm phálwhjt hiệvrhkn từtnut trong lụaxcuc dịvfench linh đcqxwan diệvrhku dưkagoloitc gìdvpi đcqxwófvdc, lạqlqzi khôqlqzng nghĩvfen rằpjlxng cálwhji thứctox đcqxwófvdc lạqlqzi kinh khủnpkeng nhưkago vậodlky, đcqxwezifc dưkagoloitc thìdvpinehyng đcqxwưkagoloitc, nhưkagong đcqxwwyrm cho mấpjlxy con thỏjnal chếqvyft bi thảwsvrm nhưkago vậodlky. Hắvysqn bâheexy giờduytfvdcfvdci cálwhji gìdvpinehyng khôqlqzng sờduytckcwo cálwhji bìdvpinh nàckcwy nữaybla. Quálwhj dọxiwfa ngưkagoduyti! Hàckcwn Lậodlkp khôqlqzng phảwsvri chưkagoa bao giờduyt tiếqvyfp xúrucwc vớckcwi đcqxwezifc dưkagoloitc chípsdo mạqlqzng, dưkagockcwi vàckcwi nărucwm dạqlqzy dỗmqhw củnpkea Mặcpzbc đcqxwqlqzi phu, hắvysqn đcqxwãrucw kiếqvyfn thứctoxc qua nhiềxiwfu loạqlqzi đcqxwezifc vậodlkt, nhưkagong khôqlqzng cófvdc loạqlqzi nàckcwo cófvdc thểwyrmckcwm cho ngưkagoduyti ta chếqvyft kinh khủnpkeng nhưkago loạqlqzi nàckcwy.

Cuốnqsdi cùwpxbng thìdvpirucwng lựaxcuc kiềxiwfm chếqvyf củnpkea Hàckcwn Lậodlkp cũnehyng mạqlqznh, trong hoàckcwn cảwsvrnh loạqlqzi nàckcwy vẫkagon cófvdc thểwyrm álwhjp chếqvyf đcqxwưkagoloitc tứctoxc giậodlkn, ngâheexy ngưkagoduyti trong chốnqsdc lálwhjt mớckcwi đcqxwvfennh rờduyti đcqxwi.

Bởliomi vìdvpi buổloiti trưkagoa tớckcwi rồasrvi, hắvysqn phảwsvri đcqxwem bípsdokagoloitc đcqxwãrucw đcqxwưkagoloitc phốnqsdi chếqvyf cho Lệvrhkkago huynh, tấpjlxt cảwsvr sựaxcu việvrhkc nơheexi nàckcwy, chờduyt hắvysqn đcqxwem dưkagoloitc đcqxwưkagoa đcqxwi đcqxwãrucw rồasrvi mớckcwi xửdvpibyma sau.

Ôwsvrm ýbyma nghĩvfenckcwy, Hàckcwn Lậodlkp khôqlqzng liếqvyfc mắvysqt thêgjabm hiệvrhkn trưkagoduytng vụaxcu nổloit, đcqxwem tấpjlxt cảwsvr phiềxiwfn toálwhji vứctoxt vềxiwf phípsdoa sau, chípsdonh mìdvpinh trởliom lạqlqzi chỗmqhwliom nghỉezrz ngơheexi mộezift chúrucwt, sau đcqxwófvdc mang theo dưkagoloitc vậodlkt ra cửdvpia cốnqsdc thầjmudn thủnpke.

ckcwn Lậodlkp ra đcqxwếqvyfn cốnqsdc khẩlwhju thìdvpinehyng đcqxwãrucwckcw buổloiti trưkagoa, lệvrhk phi vũnehy thoạqlqzt nhìdvpin đcqxwãrucw sớckcwm đcqxwếqvyfn, đcqxwang lo lắvysqng chờduytliom đcqxwófvdc.

Hắvysqn chỉezrzfvdc mộezift mìdvpinh đcqxwctoxng ởliom cốnqsdc khẩlwhju, trêgjabn ngưkagoduyti đcqxwãrucw thay mộezift bộezif cẩlwhjm bàckcwo màckcwu trắvysqng, trêgjabn lưkagong vẫkagon mang theo cálwhji thanh trưkagoduytng đcqxwao lưkagou lạqlqzi cho Hàckcwn Lậodlkp thậodlkt sâheexu ấpjlxn tưkagoloitng. Lúrucwc Hàckcwn Lậodlkp vừtnuta đcqxwếqvyfn, trêgjabn mặcpzbt hắvysqn mang theo mộezift tia lo lắvysqng nhìdvpin vềxiwf phípsdoa sơheexn cốnqsdc.

Đyuqmếqvyfn lúrucwc thấpjlxy đcqxwưkagoloitc Hàckcwn Lậodlkp đcqxwếqvyfn, mớckcwi thu hồasrvi álwhjnh mắvysqt lo lắvysqng, khófvdce miệvrhkng cófvdc chúrucwt nhếqvyfch lêgjabn, trêgjabn mặcpzbt lộezif ra vẻvrhkkagoơheexi cưkagoduyti.

"Hàckcwn sưkago đcqxwvrhk, ngưkagoơheexi cũnehyng thậodlkt thủnpkepsdon a! Nófvdci làckcw buổloiti trưkagoa đcqxwếqvyfn, thìdvpi đcqxwúrucwng giữaybla trưkagoa mớckcwi đcqxwếqvyfn, ta đcqxwloiti đcqxwãrucw nửdvpia canh giờduyt." Lệvrhk phi vũnehy nửdvpia giỡzhfcn nửdvpia oálwhjn giậodlkn nófvdci.

"Thậodlkt xấpjlxu hổloit, ngàckcwy hôqlqzm qua phốnqsdi dưkagoloitc tốnqsdn nhiềxiwfu thờduyti gian, mãrucwi cho đcqxwếqvyfn khuya mớckcwi ngủnpke, chờduyt đcqxwếqvyfn khi ta xửdvpibyma xong nhữayblng chuyệvrhkn cầjmudn thiếqvyft thìdvpi đcqxwãrucw đcqxwếqvyfn buổloiti trưkagoa rồasrvi."ckcwn Lậodlkp nửdvpia thậodlkt nửdvpia giảwsvrfvdci.

"Hàckcwn sưkago đcqxwvrhk, loạqlqzi thuốnqsdc kia….cófvdc hay khôqlqzng chếqvyf đcqxwưkagoloitc?" Lệvrhkkago huynh bởliomi vìdvpifvdcng lòlwhjng màckcwfvdc đcqxwiểwyrmm bốnqsdi rốnqsdi, nófvdci chuyệvrhkn cũnehyng cófvdc chúrucwt lắvysqp bắvysqp.

ckcwn Lậodlkp khôqlqzng cófvdc trảwsvr lờduyti Lệvrhkkago huynh, thong dong cưkagoduyti, từtnut trong ngựaxcuc chậodlkm rãrucwi lấpjlxy ra từtnut trong ngựaxcuc mộezift gófvdci thuốnqsdc lớckcwn, đcqxwưkagoa cho Lệvrhk Phi Vũnehy.

"Mỗmqhwi lầjmudn trưkagockcwc khi ărucwn trừtnutu tủnpkey hoàckcwn, dùwpxbng trưkagockcwc hỗmqhwn hợloitp củnpkea nưkagockcwc vàckcwkagoloitc phấpjlxn trong gófvdci thuốnqsdc, cófvdc thểwyrm giảwsvrm bớckcwt cho ngưkagoơheexi mộezift ípsdot thốnqsdng khổloit."

"Cálwhjm ơheexn Hàckcwn sưkago đcqxwvrhk! Cálwhjm ơheexn Hàckcwn sưkago đcqxwvrhk." Lệvrhkkago huynh mừtnutng rỡzhfc nhưkago đcqxwgjabn, chỉezrz cầjmudn cófvdc thểwyrm giảwsvrm bớckcwt mộezift chúrucwt thốnqsdng khổloit, đcqxwnqsdi vớckcwi hắvysqn màckcwfvdci chípsdonh làckcw hạqlqznh phúrucwc lớckcwn lao. Thốnqsdng khổloit sau khi ărucwn trừtnutu tủnpkey hoàckcwn thậodlkt sựaxcu đcqxwwyrm cho hắvysqn khôqlqzng lạqlqznh màckcw run. Trưkagockcwc kia hắvysqn ărucwn rấpjlxt nhiềxiwfu loạqlqzi thuốnqsdc giảwsvrm đcqxwau, nhưkagong chưkagoa từtnutng cófvdclwhjc dụaxcung gìdvpi. Vịvfenckcwn sưkago đcqxwvrhkckcwy biếqvyft hếqvyft thảwsvry đcqxwcpzbc thùwpxb sau khi phụaxcuc dụaxcung trừtnutu tủnpkey hoàckcwn, cũnehyng từtnutng uốnqsdng qua, nófvdci khôqlqzng chừtnutng dưkagoloitc hoàckcwn nàckcwy thậodlkt sựaxcufvdclwhjc dụaxcung.


"Ngưkagoơheexi đcqxwtnutng vộezifi cảwsvrm ơheexn ta, chờduyt thuốnqsdc nàckcwy cófvdc hữayblu hiệvrhku rồasrvi mớckcwi cảwsvrm ơheexn ta cũnehyng khôqlqzng trễogpq. Mặcpzbt khálwhjc đcqxwâheexy chỉezrzckcwrucwm phâheexn thuốnqsdc, hiệvrhkn nay dưkagoloitc tàckcwi củnpkea ta đcqxwxiwfu đcqxwãrucwwpxbng hếqvyft, chờduyt ta tìdvpim đcqxwnpke đcqxwưkagoloitc dưkagoloitc tàckcwi, sẽerkm giúrucwp ngưkagoơheexi làckcwm thêgjabm vàckcwi phầjmudn nữaybla."

"Khôqlqzng cófvdc việvrhkc gìdvpi, đcqxwâheexy khôqlqzng phảwsvri làckcwrucwm phâheexn dung lưkagoloitng sao, tạqlqzm thờduyti cũnehyng đcqxwnpkewpxbng, mặcpzbc kệvrhk thuốnqsdc nàckcwy cófvdcqlqzng hiệvrhku hay khôqlqzng, phâheexn tâheexm ýbymackcwy củnpkea Hàckcwn sưkago đcqxwvrhk, Lệvrhk Phi Vũnehy ta tâheexm lĩvfennh." Lễogpqkago huynh cófvdc đcqxwưkagoloitc thứctoxdvpinh muốnqsdn, thầjmudn sắvysqc lạqlqzi khôqlqzi phụaxcuc nhưkagodvpinh thưkagoơheexng, cũnehyng khôqlqzng dálwhjm làckcwm quálwhj, rấpjlxt dứctoxt khoálwhjt tỏjnal vẻvrhk lạqlqzi thiếqvyfu Hàckcwn Lậodlkp mộezift phầjmudn đcqxwqlqzi nhâheexn tìdvpinh.

ckcwn Lậodlkp mỉezrzm cưkagoduyti, khôqlqzng nófvdci gìdvpi nữaybla, chủnpke đcqxwezifng hưkagockcwng Lệvrhkkago huynh cálwhjo từtnut trởliom vềxiwf.

Lệvrhk Phi Vũnehy trong tay cầjmudm bípsdokagoloitc, cũnehyng muốnqsdn trởliom vềxiwf nhanh đcqxwwyrm thửdvpiqlqzng hiệvrhku nhưkago thếqvyfckcwo, cũnehyng khôqlqzng giữaybl lạqlqzi Hàckcwn Lậodlkp, hai ngưkagoduyti từtnut biệvrhkt nhau.

Sau khi trởliom vềxiwf cốnqsdc, Hàckcwn Lậodlkp đcqxwi trưkagockcwc vềxiwfkagoloitc viêgjabn thu thậodlkp mộezift phen. Đyuqmem hàckcwi cốnqsdt củnpkea thỏjnalckcw đcqxwpjlxt đcqxwãrucw nhiễogpqm málwhju thịvfent đcqxwxiwfu đcqxwlwhjy vàckcwo trong 2 cálwhji hốnqsd, sau đcqxwófvdcwpxbng bùwpxbn đcqxwpjlxt lấpjlxp bằpjlxng, thoạqlqzt nhìdvpin chỗmqhwckcwy so vớckcwi lúrucwc trưkagockcwc làckcwm thípsdo nghiệvrhkm khôqlqzng cófvdcdvpi khálwhjc nhau.

ckcwn Lậodlkp hàckcwi lòlwhjng vỗmqhw vỗmqhw bụaxcui đcqxwpjlxt trêgjabn tay, đcqxwálwhjnh giálwhj chung quanh mộezift phen, nhìdvpin xem cófvdc đcqxwvfena phưkagoơheexng nàckcwo còlwhjn cófvdcheex hởliom khôqlqzng.

Khi álwhjnh mắvysqt rơheexi vàckcwo nơheexi cálwhji chélaecn bịvfen vỡzhfc, hắvysqn khôqlqzng khỏjnali bắvysqt đcqxwjmudu trầjmudm ngâheexm.

Hắvysqn nhớckcw rấpjlxt rõheexckcwng, lúrucwc hắvysqn vứctoxt cálwhji chélaecn, nưkagockcwc trong chélaecn đcqxwxiwfu rơheexi vàckcwo mộezift khu đcqxwpjlxt nàckcwy, làckcwm ưkagockcwt vàckcwi cọxiwfng dưkagoloitc thảwsvro. Đyuqmiềxiwfu nàckcwy làckcwm hắvysqn khôqlqzng khỏjnali cófvdc chúrucwt do dựaxcu, khôqlqzng biếqvyft dưkagoloitc thảwsvro hấpjlxp thu nưkagockcwc nàckcwy cófvdc hay khôqlqzng trởliomgjabn cófvdc đcqxwezifc? Màckcw ngưkagoduyti nếqvyfu ărucwn vàckcwo dưkagoloitc thảwsvro cófvdc đcqxwezifc nàckcwy cófvdc hay khôqlqzng gặcpzbp phảwsvri kếqvyft cụaxcuc giốnqsdng mấpjlxy con thỏjnal vừtnuta nãrucwy? Chípsdonh mìdvpinh cófvdc phảwsvri diệvrhkt trừtnut mấpjlxy cọxiwfng dưkagoloitc thảwsvro nàckcwy hay khôqlqzng? Mộezift dãrucwy liêgjabn tiếqvyfp nhữayblng vấpjlxn đcqxwxiwf từtnut trong đcqxwjmudu Hàckcwn Lậodlkp hiệvrhkn ra.

ckcwn Lậodlkp suy nghĩvfen cảwsvr nửdvpia ngàckcwy, chípsdonh nhưkagong làckcw vẫkagon quyếqvyft đcqxwvfennh chờduyt mộezift chúrucwt rồasrvi hãrucwy làckcwm, quan sálwhjt chúrucwng nófvdc mộezift đcqxwoạqlqzn thờduyti gian, làckcwm lạqlqzi mộezift lầjmudn thípsdo nghiệvrhkm nho nhỏjnal nữaybla. Nếqvyfu trong mấpjlxy ngàckcwy nàckcwy nếqvyfu dưkagoloitc thảwsvro trởliomgjabn cófvdc đcqxwezifc, chípsdonh mìdvpinh diệvrhkt trừtnut chúrucwng nófvdcnehyng khôqlqzng muộezifn.

Đyuqmvfennh xong chủnpke ýbyma, hắvysqn nhìdvpin thấpjlxy khôqlqzng cófvdc chuyệvrhkn gìdvpifvdc thểwyrm đcqxwi làckcwm, lạqlqzi đcqxwếqvyfn thạqlqzch thấpjlxt luyệvrhkn côqlqzng. Hắvysqn hy vọxiwfng chípsdonh mìdvpinh cófvdc thểwyrm trêgjabn phưkagoơheexng diệvrhkn tu luyệvrhkn lạqlqzi cófvdc đcqxwezift phálwhj.

ckcwn Lậodlkp bâheexy giờduyt đcqxwãrucw sớckcwm khôqlqzng hềxiwf trôqlqzng cậodlky vàckcwo tálwhjc dụaxcung cụaxcu thểwyrm củnpkea khẩlwhju quyếqvyft. Hắvysqn tu luyệvrhkn khẩlwhju quyếqvyft đcqxwãrucw trởliom thàckcwnh 1 loạqlqzi phảwsvrn ứctoxng bảwsvrn nărucwng, nếqvyfu khôqlqzng tu luyệvrhkn nófvdc, Hàckcwn Lậodlkp cũnehyng khôqlqzng biếqvyft mìdvpinh ởliom trêgjabn núrucwi đcqxwwyrmckcwm cálwhji gìdvpi.Tu luyệvrhkn khẩlwhju quyếqvyft đcqxwếqvyfn tầjmudng cao hơheexn thàckcwnh hắvysqn toàckcwn bộezif mụaxcuc tiêgjabu trong cuộezifc sốnqsdng trưkagockcwc mắvysqt.

Trảwsvri qua mộezift buổloiti chiềxiwfu chuyêgjabn tâheexm tu luyêgjabn, Hàckcwn Lậodlkp uểwyrm oảwsvri phálwhjt hiệvrhkn, chípsdonh mìdvpinh thựaxcuc sựaxcu khôqlqzng phảwsvri làckcw mộezift thiêgjabn tàckcwi. Mặcpzbc dùwpxb hắvysqn cũnehyng cảwsvrm giálwhjc đcqxwưkagoloitc khoảwsvrng cálwhjch đcqxwếqvyfn tầjmudng thứctoxkago chỉezrzlwhjch mộezift cálwhji ngófvdcn tay làckcwfvdc thểwyrm đcqxwezift phálwhj, nhưkagong vẫkagon khôqlqzng chúrucwt tiếqvyfn thêgjabm, làckcwm lãrucwng phípsdo mấpjlxy canh giờduyt khổloit luyệvrhkn.

Nếqvyfu khôqlqzng mưkagoloitn ngoạqlqzi lựaxcuc từtnutkagoloitc vậodlkt thìdvpi khôqlqzng đcqxwưkagoloitc, nếqvyfu khôqlqzng chípsdonh mìdvpinh chỉezrzfvdc thểwyrm đcqxwctoxng ởliom tầjmudng thứctox 3, khôqlqzng cófvdclwhjch nàckcwo đcqxwi thêgjabm mộezift bưkagockcwc nữaybla.

heexm lýbymackcwn Lậodlkp bărucwt đcqxwjmudu chờduyt đcqxwloiti Mặcpzbc đcqxwqlqzi phu cófvdc thểwyrm sớckcwm đcqxwi trởliom vềxiwf, cũnehyng may mắvysqn tìdvpim đcqxwưkagoloitc đcqxwnpkekagoloitc tàckcwi, giúrucwp chípsdonh mìdvpinh đcqxwezift phálwhj khốnqsdn cảwsvrnh trưkagockcwc mắvysqt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.