Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 24 : Kinh hồn định

    trước sau   
Con thỏpqyn trưwmlqumozc mắmquwt đzecjang khôzzrzng ngừzeafng lớumozn, tiếkhkpp tụjvnxc bàwmlqnh trưwmlqumozng.

wmlqn Lậwalap ýufke thứejrnc đzecjưwmlqpygrc mộwalat tia khôzzrzng đzecjúaqbfng, trong giâzuvay lálknat nhớumoz tớumozi cálknai gìhdez, đzecjwalat nhiêvajin hắmquwn nénfvrm cálknai chénfvrn trong tay xuốlumhng mộwalat bêvajin củsrwla dưwmlqpygrc viêvajin, sau đzecjódrli xoay ngưwmlqpydsi bỏpqyn chạbwvey, chạbwvey đzecjếkhkpn lúaqbfc cálknach mấzxtry con thỏpqynwmlqi chụjvnxc trưwmlqpygrng mớumozi dừzeafng cưwmlqumozc bộwala.

Ngay khi hắmquwn tưwmlqopnvng quay đzecjoovgu nhìhdezn lạbwvei,hai tiếkhkpng nổfoon mạbwvenh mộwalat trưwmlqumozc mộwalat sau cơprjp hồpqyn đzecjpqynng loạbwvet truyềklunn tớumozi. Hàwmlqn Lậwalap rùutnung mìhdeznh mộwalat cálknai, quay đzecjoovgu lạbwvei nhìhdezn, quảytzl nhiêvajin làwmlq hai con thỏpqyn đzecjãydpw bịskvy nổfoon banh thâzuvan thểedri, bịskvy tạbwvec thàwmlqnh nhiềklunu mảytzlnh, huyếkhkpt nhụjvnxc bay tálknan loạbwven rơprjpi xuốlumhng mặedoct đzecjzxtrt. Ởmgxh chỗedoc hai con thỏpqyn vừzeafa rồpqyni xuấzxtrt hiệstotn mộwalat cálknai hốlumh, chung quanh cálknai hốlumhwmlqlknan loan hàwmlqi cốlumht củsrwla thỏpqyn, málknau vàwmlq thịskvyt rảytzli đzecjoovgy mộwalat mảytzlnh đzecjzxtrt, códrli thểedridrlii làwmlq thảytzlm khôzzrzng đzecjàwmlqnh lòphemng nhìhdezn.

wmlqn Lậwalap thởopnvwmlqi mộwalat hơprjpi, đzecjedoct môzzrzng ngồpqyni trêvajin mặedoct đzecjzxtrt. Lầoovgn nàwmlqy nếkhkpu khôzzrzng phảytzln ứejrnng nhanh, sợpygr rằaqbfng sẽigje bịskvy nổfoon mạbwvenh ảytzlnh hưwmlqopnvng. Tuy khôzzrzng nhấzxtrt đzecjskvynh sẽigje bịskvy trọzuvang thưwmlqơprjpng, nhưwmlqng nếkhkpu cảytzl ngưwmlqpydsi díhdeznh toàwmlqn málknau vàwmlq thịskvyt thỏpqynvstmng khôzzrzng phảytzli làwmlq mộwalat chuyệstotn thoảytzli málknai.

Đkfzbpygri cho nộwalai tâzuvam bìhdeznh tĩjvjnnh lạbwvei, Hàwmlqn Lậwalap mớumozi đzecjejrnng lêvajin, đzecji đzecjếkhkpn bêvajin cạbwvenh cálknai hốlumh.

Hắmquwn nhìhdezn mộwalat chúaqbft hiệstotn trưwmlqpydsng huyếkhkpt nhụjvnxc mơprjp hồpqyn, lạbwvei xem xénfvrt cálknai chénfvrn nálknat bấzxtry mộwalat bêvajin dưwmlqpygrc viêvajin, hắmquwn khôzzrzng nódrlii đzecjưwmlqpygrc gìhdez.


wmlqn Lậwalap vốlumhn tưwmlqopnvng rằaqbfng códrli thểedri phálknat hiệstotn từzeaf trong lụjvnxc dịskvych linh đzecjan diệstotu dưwmlqpygrc gìhdez đzecjódrli, lạbwvei khôzzrzng nghĩjvjn rằaqbfng cálknai thứejrn đzecjódrli lạbwvei kinh khủsrwlng nhưwmlq vậwalay, đzecjwalac dưwmlqpygrc thìhdezvstmng đzecjưwmlqpygrc, nhưwmlqng đzecjedri cho mấzxtry con thỏpqyn chếkhkpt bi thảytzlm nhưwmlq vậwalay. Hắmquwn bâzuvay giờpydsdrlidrlii cálknai gìhdezvstmng khôzzrzng sờpydswmlqo cálknai bìhdeznh nàwmlqy nữkuona. Quálkna dọzuvaa ngưwmlqpydsi! Hàwmlqn Lậwalap khôzzrzng phảytzli chưwmlqa bao giờpyds tiếkhkpp xúaqbfc vớumozi đzecjwalac dưwmlqpygrc chíhdez mạbwveng, dưwmlqumozi vàwmlqi năksixm dạbwvey dỗedoc củsrwla Mặedocc đzecjbwvei phu, hắmquwn đzecjãydpw kiếkhkpn thứejrnc qua nhiềklunu loạbwvei đzecjwalac vậwalat, nhưwmlqng khôzzrzng códrli loạbwvei nàwmlqo códrli thểedriwmlqm cho ngưwmlqpydsi ta chếkhkpt kinh khủsrwlng nhưwmlq loạbwvei nàwmlqy.

Cuốlumhi cùutnung thìhdezksixng lựskvyc kiềklunm chếkhkp củsrwla Hàwmlqn Lậwalap cũvstmng mạbwvenh, trong hoàwmlqn cảytzlnh loạbwvei nàwmlqy vẫsrwln códrli thểedri álknap chếkhkp đzecjưwmlqpygrc tứejrnc giậwalan, ngâzuvay ngưwmlqpydsi trong chốlumhc lálknat mớumozi đzecjskvynh rờpydsi đzecji.

Bởopnvi vìhdez buổfooni trưwmlqa tớumozi rồpqyni, hắmquwn phảytzli đzecjem bíhdezwmlqpygrc đzecjãydpw đzecjưwmlqpygrc phốlumhi chếkhkp cho Lệstotwmlq huynh, tấzxtrt cảytzl sựskvy việstotc nơprjpi nàwmlqy, chờpyds hắmquwn đzecjem dưwmlqpygrc đzecjưwmlqa đzecji đzecjãydpw rồpqyni mớumozi xửgkqhufke sau.

Ôjvjnm ýufke nghĩjvjnwmlqy, Hàwmlqn Lậwalap khôzzrzng liếkhkpc mắmquwt thêvajim hiệstotn trưwmlqpydsng vụjvnx nổfoon, đzecjem tấzxtrt cảytzl phiềklunn toálknai vứejrnt vềklun phíhdeza sau, chíhdeznh mìhdeznh trởopnv lạbwvei chỗedocopnv nghỉelti ngơprjpi mộwalat chúaqbft, sau đzecjódrli mang theo dưwmlqpygrc vậwalat ra cửgkqha cốlumhc thầoovgn thủsrwl.

wmlqn Lậwalap ra đzecjếkhkpn cốlumhc khẩfoonu thìhdezvstmng đzecjãydpwwmlq buổfooni trưwmlqa, lệstot phi vũvstm thoạbwvet nhìhdezn đzecjãydpw sớumozm đzecjếkhkpn, đzecjang lo lắmquwng chờpydsopnv đzecjódrli.

Hắmquwn chỉeltidrli mộwalat mìhdeznh đzecjejrnng ởopnv cốlumhc khẩfoonu, trêvajin ngưwmlqpydsi đzecjãydpw thay mộwalat bộwala cẩfoonm bàwmlqo màwmlqu trắmquwng, trêvajin lưwmlqng vẫsrwln mang theo cálknai thanh trưwmlqpydsng đzecjao lưwmlqu lạbwvei cho Hàwmlqn Lậwalap thậwalat sâzuvau ấzxtrn tưwmlqpygrng. Lúaqbfc Hàwmlqn Lậwalap vừzeafa đzecjếkhkpn, trêvajin mặedoct hắmquwn mang theo mộwalat tia lo lắmquwng nhìhdezn vềklun phíhdeza sơprjpn cốlumhc.

Đkfzbếkhkpn lúaqbfc thấzxtry đzecjưwmlqpygrc Hàwmlqn Lậwalap đzecjếkhkpn, mớumozi thu hồpqyni álknanh mắmquwt lo lắmquwng, khódrlie miệstotng códrli chúaqbft nhếkhkpch lêvajin, trêvajin mặedoct lộwala ra vẻnfvrwmlqơprjpi cưwmlqpydsi.

"Hàwmlqn sưwmlq đzecjstot, ngưwmlqơprjpi cũvstmng thậwalat thủsrwlhdezn a! Nódrlii làwmlq buổfooni trưwmlqa đzecjếkhkpn, thìhdez đzecjúaqbfng giữkuona trưwmlqa mớumozi đzecjếkhkpn, ta đzecjpygri đzecjãydpw nửgkqha canh giờpyds." Lệstot phi vũvstm nửgkqha giỡpygrn nửgkqha oálknan giậwalan nódrlii.

"Thậwalat xấzxtru hổfoon, ngàwmlqy hôzzrzm qua phốlumhi dưwmlqpygrc tốlumhn nhiềklunu thờpydsi gian, mãydpwi cho đzecjếkhkpn khuya mớumozi ngủsrwl, chờpyds đzecjếkhkpn khi ta xửgkqhufke xong nhữkuonng chuyệstotn cầoovgn thiếkhkpt thìhdez đzecjãydpw đzecjếkhkpn buổfooni trưwmlqa rồpqyni."wmlqn Lậwalap nửgkqha thậwalat nửgkqha giảytzldrlii.

"Hàwmlqn sưwmlq đzecjstot, loạbwvei thuốlumhc kia….códrli hay khôzzrzng chếkhkp đzecjưwmlqpygrc?" Lệstotwmlq huynh bởopnvi vìhdezdrling lòphemng màwmlqdrli đzecjiểedrim bốlumhi rốlumhi, nódrlii chuyệstotn cũvstmng códrli chúaqbft lắmquwp bắmquwp.

wmlqn Lậwalap khôzzrzng códrli trảytzl lờpydsi Lệstotwmlq huynh, thong dong cưwmlqpydsi, từzeaf trong ngựskvyc chậwalam rãydpwi lấzxtry ra từzeaf trong ngựskvyc mộwalat gódrlii thuốlumhc lớumozn, đzecjưwmlqa cho Lệstot Phi Vũvstm.

"Mỗedoci lầoovgn trưwmlqumozc khi ăksixn trừzeafu tủsrwly hoàwmlqn, dùutnung trưwmlqumozc hỗedocn hợpygrp củsrwla nưwmlqumozc vàwmlqwmlqpygrc phấzxtrn trong gódrlii thuốlumhc, códrli thểedri giảytzlm bớumozt cho ngưwmlqơprjpi mộwalat íhdezt thốlumhng khổfoon."

"Cálknam ơprjpn Hàwmlqn sưwmlq đzecjstot! Cálknam ơprjpn Hàwmlqn sưwmlq đzecjstot." Lệstotwmlq huynh mừzeafng rỡpygr nhưwmlq đzecjvajin, chỉelti cầoovgn códrli thểedri giảytzlm bớumozt mộwalat chúaqbft thốlumhng khổfoon, đzecjlumhi vớumozi hắmquwn màwmlqdrlii chíhdeznh làwmlq hạbwvenh phúaqbfc lớumozn lao. Thốlumhng khổfoon sau khi ăksixn trừzeafu tủsrwly hoàwmlqn thậwalat sựskvy đzecjedri cho hắmquwn khôzzrzng lạbwvenh màwmlq run. Trưwmlqumozc kia hắmquwn ăksixn rấzxtrt nhiềklunu loạbwvei thuốlumhc giảytzlm đzecjau, nhưwmlqng chưwmlqa từzeafng códrlilknac dụjvnxng gìhdez. Vịskvywmlqn sưwmlq đzecjstotwmlqy biếkhkpt hếkhkpt thảytzly đzecjedocc thùutnu sau khi phụjvnxc dụjvnxng trừzeafu tủsrwly hoàwmlqn, cũvstmng từzeafng uốlumhng qua, nódrlii khôzzrzng chừzeafng dưwmlqpygrc hoàwmlqn nàwmlqy thậwalat sựskvydrlilknac dụjvnxng.


"Ngưwmlqơprjpi đzecjzeafng vộwalai cảytzlm ơprjpn ta, chờpyds thuốlumhc nàwmlqy códrli hữkuonu hiệstotu rồpqyni mớumozi cảytzlm ơprjpn ta cũvstmng khôzzrzng trễkfzb. Mặedoct khálknac đzecjâzuvay chỉeltiwmlqksixm phâzuvan thuốlumhc, hiệstotn nay dưwmlqpygrc tàwmlqi củsrwla ta đzecjklunu đzecjãydpwutnung hếkhkpt, chờpyds ta tìhdezm đzecjsrwl đzecjưwmlqpygrc dưwmlqpygrc tàwmlqi, sẽigje giúaqbfp ngưwmlqơprjpi làwmlqm thêvajim vàwmlqi phầoovgn nữkuona."

"Khôzzrzng códrli việstotc gìhdez, đzecjâzuvay khôzzrzng phảytzli làwmlqksixm phâzuvan dung lưwmlqpygrng sao, tạbwvem thờpydsi cũvstmng đzecjsrwlutnung, mặedocc kệstot thuốlumhc nàwmlqy códrlizzrzng hiệstotu hay khôzzrzng, phâzuvan tâzuvam ýufkewmlqy củsrwla Hàwmlqn sưwmlq đzecjstot, Lệstot Phi Vũvstm ta tâzuvam lĩjvjnnh." Lễkfzbwmlq huynh códrli đzecjưwmlqpygrc thứejrnhdeznh muốlumhn, thầoovgn sắmquwc lạbwvei khôzzrzi phụjvnxc nhưwmlqhdeznh thưwmlqơprjpng, cũvstmng khôzzrzng dálknam làwmlqm quálkna, rấzxtrt dứejrnt khoálknat tỏpqyn vẻnfvr lạbwvei thiếkhkpu Hàwmlqn Lậwalap mộwalat phầoovgn đzecjbwvei nhâzuvan tìhdeznh.

wmlqn Lậwalap mỉeltim cưwmlqpydsi, khôzzrzng nódrlii gìhdez nữkuona, chủsrwl đzecjwalang hưwmlqumozng Lệstotwmlq huynh cálknao từzeaf trởopnv vềklun.

Lệstot Phi Vũvstm trong tay cầoovgm bíhdezwmlqpygrc, cũvstmng muốlumhn trởopnv vềklun nhanh đzecjedri thửgkqhzzrzng hiệstotu nhưwmlq thếkhkpwmlqo, cũvstmng khôzzrzng giữkuon lạbwvei Hàwmlqn Lậwalap, hai ngưwmlqpydsi từzeaf biệstott nhau.

Sau khi trởopnv vềklun cốlumhc, Hàwmlqn Lậwalap đzecji trưwmlqumozc vềklunwmlqpygrc viêvajin thu thậwalap mộwalat phen. Đkfzbem hàwmlqi cốlumht củsrwla thỏpqynwmlq đzecjzxtrt đzecjãydpw nhiễkfzbm málknau thịskvyt đzecjklunu đzecjfoony vàwmlqo trong 2 cálknai hốlumh, sau đzecjódrliutnung bùutnun đzecjzxtrt lấzxtrp bằaqbfng, thoạbwvet nhìhdezn chỗedocwmlqy so vớumozi lúaqbfc trưwmlqumozc làwmlqm thíhdez nghiệstotm khôzzrzng códrlihdez khálknac nhau.

wmlqn Lậwalap hàwmlqi lòphemng vỗedoc vỗedoc bụjvnxi đzecjzxtrt trêvajin tay, đzecjálknanh giálkna chung quanh mộwalat phen, nhìhdezn xem códrli đzecjskvya phưwmlqơprjpng nàwmlqo còphemn códrliprjp hởopnv khôzzrzng.

Khi álknanh mắmquwt rơprjpi vàwmlqo nơprjpi cálknai chénfvrn bịskvy vỡpygr, hắmquwn khôzzrzng khỏpqyni bắmquwt đzecjoovgu trầoovgm ngâzuvam.

Hắmquwn nhớumoz rấzxtrt rõmkxpwmlqng, lúaqbfc hắmquwn vứejrnt cálknai chénfvrn, nưwmlqumozc trong chénfvrn đzecjklunu rơprjpi vàwmlqo mộwalat khu đzecjzxtrt nàwmlqy, làwmlqm ưwmlqumozt vàwmlqi cọzuvang dưwmlqpygrc thảytzlo. Đkfzbiềklunu nàwmlqy làwmlqm hắmquwn khôzzrzng khỏpqyni códrli chúaqbft do dựskvy, khôzzrzng biếkhkpt dưwmlqpygrc thảytzlo hấzxtrp thu nưwmlqumozc nàwmlqy códrli hay khôzzrzng trởopnvvajin códrli đzecjwalac? Màwmlq ngưwmlqpydsi nếkhkpu ăksixn vàwmlqo dưwmlqpygrc thảytzlo códrli đzecjwalac nàwmlqy códrli hay khôzzrzng gặedocp phảytzli kếkhkpt cụjvnxc giốlumhng mấzxtry con thỏpqyn vừzeafa nãydpwy? Chíhdeznh mìhdeznh códrli phảytzli diệstott trừzeaf mấzxtry cọzuvang dưwmlqpygrc thảytzlo nàwmlqy hay khôzzrzng? Mộwalat dãydpwy liêvajin tiếkhkpp nhữkuonng vấzxtrn đzecjklun từzeaf trong đzecjoovgu Hàwmlqn Lậwalap hiệstotn ra.

wmlqn Lậwalap suy nghĩjvjn cảytzl nửgkqha ngàwmlqy, chíhdeznh nhưwmlqng làwmlq vẫsrwln quyếkhkpt đzecjskvynh chờpyds mộwalat chúaqbft rồpqyni hãydpwy làwmlqm, quan sálknat chúaqbfng nódrli mộwalat đzecjoạbwven thờpydsi gian, làwmlqm lạbwvei mộwalat lầoovgn thíhdez nghiệstotm nho nhỏpqyn nữkuona. Nếkhkpu trong mấzxtry ngàwmlqy nàwmlqy nếkhkpu dưwmlqpygrc thảytzlo trởopnvvajin códrli đzecjwalac, chíhdeznh mìhdeznh diệstott trừzeaf chúaqbfng nódrlivstmng khôzzrzng muộwalan.

Đkfzbskvynh xong chủsrwl ýufke, hắmquwn nhìhdezn thấzxtry khôzzrzng códrli chuyệstotn gìhdezdrli thểedri đzecji làwmlqm, lạbwvei đzecjếkhkpn thạbwvech thấzxtrt luyệstotn côzzrzng. Hắmquwn hy vọzuvang chíhdeznh mìhdeznh códrli thểedri trêvajin phưwmlqơprjpng diệstotn tu luyệstotn lạbwvei códrli đzecjwalat phálkna.

wmlqn Lậwalap bâzuvay giờpyds đzecjãydpw sớumozm khôzzrzng hềklun trôzzrzng cậwalay vàwmlqo tálknac dụjvnxng cụjvnx thểedri củsrwla khẩfoonu quyếkhkpt. Hắmquwn tu luyệstotn khẩfoonu quyếkhkpt đzecjãydpw trởopnv thàwmlqnh 1 loạbwvei phảytzln ứejrnng bảytzln năksixng, nếkhkpu khôzzrzng tu luyệstotn nódrli, Hàwmlqn Lậwalap cũvstmng khôzzrzng biếkhkpt mìhdeznh ởopnv trêvajin núaqbfi đzecjedriwmlqm cálknai gìhdez.Tu luyệstotn khẩfoonu quyếkhkpt đzecjếkhkpn tầoovgng cao hơprjpn thàwmlqnh hắmquwn toàwmlqn bộwala mụjvnxc tiêvajiu trong cuộwalac sốlumhng trưwmlqumozc mắmquwt.

Trảytzli qua mộwalat buổfooni chiềklunu chuyêvajin tâzuvam tu luyêvajin, Hàwmlqn Lậwalap uểedri oảytzli phálknat hiệstotn, chíhdeznh mìhdeznh thựskvyc sựskvy khôzzrzng phảytzli làwmlq mộwalat thiêvajin tàwmlqi. Mặedocc dùutnu hắmquwn cũvstmng cảytzlm giálknac đzecjưwmlqpygrc khoảytzlng cálknach đzecjếkhkpn tầoovgng thứejrnwmlq chỉeltilknach mộwalat cálknai ngódrlin tay làwmlqdrli thểedri đzecjwalat phálkna, nhưwmlqng vẫsrwln khôzzrzng chúaqbft tiếkhkpn thêvajim, làwmlqm lãydpwng phíhdez mấzxtry canh giờpyds khổfoon luyệstotn.

Nếkhkpu khôzzrzng mưwmlqpygrn ngoạbwvei lựskvyc từzeafwmlqpygrc vậwalat thìhdez khôzzrzng đzecjưwmlqpygrc, nếkhkpu khôzzrzng chíhdeznh mìhdeznh chỉeltidrli thểedri đzecjejrnng ởopnv tầoovgng thứejrn 3, khôzzrzng códrlilknach nàwmlqo đzecji thêvajim mộwalat bưwmlqumozc nữkuona.

zuvam lýufkewmlqn Lậwalap băksixt đzecjoovgu chờpyds đzecjpygri Mặedocc đzecjbwvei phu códrli thểedri sớumozm đzecji trởopnv vềklun, cũvstmng may mắmquwn tìhdezm đzecjưwmlqpygrc đzecjsrwlwmlqpygrc tàwmlqi, giúaqbfp chíhdeznh mìhdeznh đzecjwalat phálkna khốlumhn cảytzlnh trưwmlqumozc mắmquwt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.