Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 239 : Quyết trạch

    trước sau   
Sau khi đvukocyqni ởkhrc trong đvukobejkng phủqyom mộbejkt ngàbfpry, ngàbfpry thứzoou hai Hàbfprn Lậlqorp đvukozooung ởkhrc trưnhjcqzduc mặnhjct vợcyqn chồfvanng Lýyjkccesba Nguyênhjcn, nghe vịrezdnhjc phụjnaqbfpry thảjmkpn nhiênhjcn nócesbi:

"Hàbfprn Lậlqorp, đvukoãgklv nghĩftjg kỹpftc muốxgsdn vi sưnhjc cấtjjtp cho vậlqort gìgklv chưnhjca? Bâvdkpy giờbddbcesb thểvanwcesbi xem".

zooubfpr tửlqor muốxgsdn mộbejkt bộbejkuwurng pháemajp thívukoch hợcyqnp cho mìgklvnh tu luyệbfprn, mong rằcyqnng sưnhjc phụjnaqcesb thểvanw thàbfprnh toàbfprn cho" Đzoouiềyljfu nàbfpry căcgpwn bảjmkpn làbfpr khôuwurng cầmodwn suy nghĩftjg, Hàbfprn Lậlqorp sớqzdum đvukoãgklvcesb đvukoáemajp áemajn trong lòdsjeng, lậlqorp tứzoouc thốxgsdt ra.

yjkccesba Nguyênhjcn nghe xong, khôuwurng lộbejk vẻqvrc ngoàbfpri ýyjkc muốxgsdn, ngưnhjccyqnc lạbejki hưnhjcqzdung thiếujdju phụjnaqnhjcn cạbejknh cưnhjcbddbi, ýyjkc tứzoou muốxgsdn nócesbi: Thếujdjbfpro, ta khôuwurng nócesbi sai chứzoou, quảjmkp nhiênhjcn làbfpr muốxgsdn côuwurng pháemajp.

Sau đvukoócesbgklvo mớqzdui quay đvukomodwu, thong dong nócesbi vớqzdui Hàbfprn Lậlqorp:

"Ừonvw, lựwxnka chọazxan nàbfpry củqyoma ngưnhjcơdsjei khôuwurng tệbfpr. Đzoouếujdjn gầmodwn đvukoâvdkpy đvukovanw cho vi sưnhjc xem xéqcynt thuộbejkc tívukonh linh căcgpwn củqyoma ngưnhjcơdsjei, sau đvukoócesb quyếujdjt đvukorezdnh ban cho ngưnhjcơdsjei pháemajp quyếujdjt loạbejki gìgklv".


bfprn Lậlqorp nghe xong, khôuwurng dáemajm chầmodwn chờbddb, lậlqorp tứzoouc tiếujdjn tớqzdui. Tiếujdjp theo bịrezd đvukoxgsdi phưnhjcơdsjeng bắddcpt lấtjjty cổrezd tay, mộbejkt cỗvanw nhiệbfprt lưnhjcu nhanh chócesbng lưnhjcu đvukobejkng tạbejki bênhjcn trong kinh mạbejkch.

"Trừqcyn Kim thuộbejkc tívukonh ra, côuwurng pháemajp thuộbejkc tívukonh kháemajc đvukoyljfu cócesb thểvanw tu luyệbfprn đvukoưnhjccyqnc. Dĩftjg nhiênhjcn làbfpr linh căcgpwn cócesb bốxgsdn thuộbejkc tívukonh, đvukoiềyljfu nàbfpry thậlqort đvukoúhverng làbfprbfprm cho ta giậlqort mìgklvnh, ngàbfpry đvukoócesborhkng chỉjnaqbfpr từqcyn mặnhjct ngoàbfpri thấtjjty đvukoưnhjccyqnc linh căcgpwn củqyoma ngưnhjcơdsjei hỗvanwn tạbejkp, cũorhkng khôuwurng nghĩftjg tớqzdui tìgklvnh huốxgsdng đvukoếujdjn mứzoouc nhưnhjc thếujdjbfpry"yjkccesba Nguyênhjcn sau mộbejkt láemajt dòdsjeqcynt, sắddcpc mặnhjct cócesb chúhvert cổrezd quáemaji, khẽyjkc thởkhrcbfpri nócesbi.

Thiếujdju phụjnaqkhrc mộbejkt bênhjcn nghe xong cũorhkng lộbejk ra vẻqvrc mặnhjct cócesb chúhvert ngoàbfpri ýyjkc muốxgsdn, mặnhjcc dùlumo khôuwurng mởkhrc miệbfprng nócesbi chuyệbfprn nhưnhjcng khôuwurng tựwxnkgklvm hãgklvm đvukoưnhjccyqnc đvukoáemajnh giáemaj lạbejki Hàbfprn Lậlqorp thênhjcm vàbfpri lầmodwn.

zooubfpr tửlqornhjc chấtjjtt thấtjjtp kéqcynm, làbfprm cho sưnhjc phụjnaq thấtjjtt vọazxang"bfprn Lậlqorp trênhjcn mặnhjct khẽyjkc đvukobddbnhjcn, cócesb chúhvert xấtjjtu hổrezdcesbi.

zoouiềyljfu nàbfpry khôuwurng cócesbgklv cảjmkp, nếujdju trờbddbi cao cócesb thểvanw cho ngưnhjcbddbi Trúhverc Cơdsje thàbfprnh côuwurng, vậlqory khẳmrizng đvukorezdnh sẽyjkccesb tạbejko hócesba dàbfprnh cho chívukonh ngưnhjcơdsjei, chỉjnaqbfpr nếujdju nhưnhjc vậlqory thìgklv việbfprc lựwxnka cho côuwurng pháemajp tu luyệbfprn cócesb thểvanwcesb chúhvert phiềyljfn phứzoouc!"

"Cócesb ýyjkc nghĩftjga gìgklv?"

bfprn Lậlqorp nghe xong lờbddbi nàbfpry, trừqcynng mắddcpt nhìgklvn, mặnhjcc dùlumo khôuwurng cócesb chủqyom đvukobejkng hỏbddbi nhưnhjcng vẻqvrc mặnhjct nghi hoặnhjcc biểvanwu hiệbfprn ra khôuwurng thểvanw nghi ngờbddb.

"Chàbfprng thiệbfprt làbfpr, nócesbi rõmkzibfprng cho đvukofvan đvukobfprbfpr đvukoưnhjccyqnc. Lãgklvo chívukonh làbfpr dạbejkng khôuwurng đvukomodwu khôuwurng đvukouwuri nhưnhjc vậlqory đvukoócesb. Kỳvdkp thậlqort ýyjkc tứzoou củqyoma sưnhjc phụjnaq ngưnhjcơdsjei làbfprhverc đvukomodwu muốxgsdn cho ngưnhjcơdsjei lựwxnka chọazxan mộbejkt môuwurn côuwurng pháemajp khôuwurng tệbfpr, nhưnhjcng làbfpr hiệbfprn tạbejki nhìgklvn qua thuộbejkc tívukonh linh căcgpwn củqyoma ngưnhjcơdsjei, lạbejki cócesb chúhvert do dựwxnk. Dùlumo sao côuwurng pháemajp càbfprng tốxgsdt thìgklvbfprng khócesb tu luyệbfprn, khôuwurng bằcyqnng cấtjjtp cho ngưnhjcơdsjei mộbejkt bộbejk pháemajp quyếujdjt đvukoơdsjen giảjmkpn đvukovanwcesb thểvanw cho ngưnhjcơdsjei tiếujdjn lênhjcn cấtjjtp bậlqorc nhanh hơdsjen mộbejkt chúhvert." Thiếujdju phụjnaq quởkhrc tráemajch Lýyjkccesba Nguyênhjcn mộbejkt câvdkpu, tiếujdjp theo lạbejki hưnhjcqzdung Hàbfprn Lậlqorp ôuwurn nhu giảjmkpi thívukoch.

"Khôuwurng sai, phu nhâvdkpn nócesbi chívukonh làbfpr đvukoiềyljfu ta muốxgsdn nócesbi"yjkccesba Nguyênhjcn cuốxgsdng quívukot gậlqort đvukomodwu. Nhưnhjcng tiếujdjp theo lãgklvo lạbejki giảjmkpng giảjmkpi chi tiếujdjt, rõmkzibfprng hơdsjen:

"Phảjmkpi biếujdjt rằcyqnng côuwurng pháemajp tu luyệbfprn củqyoma ngưnhjcbddbi tu tiênhjcn chúhverng ta dựwxnka theo uy lựwxnkc cùlumong hiệbfpru quảjmkp đvukovanw xem xéqcynt, đvukobejki thểvanwcesb thểvanw chia làbfprm ba loạbejki. Mộbejkt loạbejki côuwurng pháemajp sau khi tu luyệbfprn, tốxgsdc đvukobejk tinh tiếujdjn củqyoma pháemajp lựwxnkc bìgklvnh thưnhjcbddbng, thậlqorm chívuko vẫzooun hơdsjei thấtjjtp, nhưnhjcng chúhverng cócesb thầmodwn thôuwurng vàbfpr thủqyom đvukooạbejkn khắddcpc đvukorezdch chếujdj thắddcpng, uy lựwxnkc cưnhjcbddbng đvukobejki khôuwurng giốxgsdng bìgklvnh thưnhjcbddbng. Trong thựwxnkc chiếujdjn càbfprng nhưnhjcemaj gặnhjcp nưnhjcqzduc, cócesb thểvanwnhjccyqnt qua tu sĩftjg tầmodwng cao hơdsjen nhưnhjcng pháemajp lựwxnkc lạbejki ởkhrc tầmodwng thấtjjtp. Bởkhrci vậlqory tu sĩftjg tựwxnk biếujdjt cuộbejkc đvukobddbi nàbfpry vôuwur vọazxang cócesb thểvanw kếujdjt đvukoan, đvukoyljfu tuyểvanwn chọazxan côuwurng pháemajp nàbfpry tu luyệbfprn!"

"Loạbejki thứzoou hai vừqcyna vặnhjcn tráemaji ngưnhjccyqnc, hiệbfpru quảjmkp tinh tiếujdjn pháemajp lựwxnkc củqyoma loạbejki pháemajp quyếujdjt nàbfpry cựwxnkc kỳvdkp kinh ngưnhjcbddbi, dễpftcbfprng tu luyệbfprn, hơdsjen nữcyqna cơdsje hộbejki gặnhjcp phảjmkpi bìgklvnh cảjmkpnh cũorhkng nhỏbddbdsjen tu sĩftjg tu luyệbfprn loạbejki pháemajp quyếujdjt đvukomodwu tiênhjcn. Nhưnhjcng cócesb đvukoưnhjccyqnc tấtjjtt cócesb mấtjjtt, ưnhjcu thếujdj củqyoma loạbejki côuwurng pháemajp đvukomodwu tiênhjcn vừqcyna vặnhjcn làbfpr thiếujdju khuyếujdjt trívuko mạbejkng củqyoma loạbejki pháemajp quyếujdjt nàbfpry. Loạbejki côuwurng pháemajp nàbfpry trênhjcn cơdsje bảjmkpn khôuwurng cócesb thủqyom đvukooạbejkn tựwxnk bảjmkpo vệbfpr mạbejknh mẽyjkc, thầmodwn thôuwurng lạbejki càbfprng ívukot đvukoếujdjn mứzoouc đvukoáemajng thưnhjcơdsjeng. Trênhjcn cơdsje bảjmkpn tu luyệbfprn loạbejki pháemajp quyếujdjt nàbfpry, trong cuộbejkc sốxgsdng sau nàbfpry chỉjnaqcesb thểvanw trởkhrc thàbfprnh kẻqvrc yếujdju trong cáemajc tu sĩftjglumong cấtjjtp, nhưnhjcng đvukofvanng dạbejkng ngưnhjcbddbi muốxgsdn theo đvukouổrezdi tu tiênhjcn lênhjcn tầmodwng càbfprng cao, vọazxang tưnhjckhrcng tiếujdjn vàbfpro thiênhjcn đvukobejko, tu luyệbfprn loạbejki pháemajp quyếujdjt nàbfpry cũorhkng khôuwurng ívukot, dùlumo sao nócesb dễpftcbfprng giúhverp cho cáemajc tu sĩftjg dễpftcbfprng tiếujdjn đvukoếujdjn gầmodwn Kếujdjt Đzoouan kỳvdkp nhấtjjtt".

Khi Lýyjkccesba Nguyênhjcn nócesbi tớqzdui đvukoâvdkpy liềyljfn dừqcynng lạbejki, đvukobejkt nhiênhjcn cưnhjcbddbi hívukop mắddcpt hưnhjcqzdung vềyljf phívukoa Hàbfprn Lậlqorp nócesbi:

"Khôuwurng biếujdjt đvukofvan đvukobfpr nhàbfpr ngưnhjcơdsjei sẽyjkc chọazxan lựwxnka loạbejki pháemajp quyếujdjt nàbfpro, hoặnhjcc làbfpr cho rằcyqnng loạbejki pháemajp quyếujdjt nàbfpro thívukoch hợcyqnp hơdsjen cho mìgklvnh?"


bfprn Lậlqorp vừqcyna nghe lờbddbi ấtjjty, sửlqorng sốxgsdt mộbejkt chúhvert, khôuwurng khỏbddbi chầmodwn chờbddb hỏbddbi:

"Sưnhjc phụjnaq, khôuwurng phảjmkpi làbfprcesb ba loạbejki sao, tạbejki sao mớqzdui nócesbi cócesb hai loạbejki?"

yjkccesba Nguyênhjcn nghe xong nghi vấtjjtn củqyoma Hàbfprn Lậlqorp, sau khi cùlumong cưnhjcbddbi vớqzdui thiếujdju phụjnaq, mớqzdui nócesbi vớqzdui Hàbfprn Lậlqorp:

zoouívukoch xáemajc ngoạbejki trừqcyn hai loạbejki trưnhjcqzduc ra, còdsjen tồfvann tạbejki mộbejkt loạbejki côuwurng pháemajp thứzoou ba cựwxnkc kỳvdkp ívukot, đvukoócesb chívukonh làbfpr pháemajp môuwurn tu luyệbfprn đvukojnaqnh cấtjjtp màbfpr đvukoôuwurng đvukojmkpo tu sĩftjg truy đvukouổrezdi. Tuy nhiênhjcn vi sưnhjc khôuwurng khuyênhjcn ngưnhjcơdsjei tu luyệbfprn. Vàbfpr bảjmkpy vịrezdnhjc huynh củqyoma ngưnhjcơdsjei cũorhkng khôuwurng cócesb ai tuyểvanwn tu loạbejki côuwurng pháemajp nàbfpry. Mặnhjcc dùlumocesbdsje hồfvan tậlqorp trung đvukoiểvanwm mạbejknh củqyoma hai loạbejki côuwurng pháemajp trênhjcn, uy lựwxnkc cưnhjcbddbng đvukobejki, pháemajp lựwxnkc tinh tiếujdjn kinh ngưnhjcbddbi, nhưnhjcng tu luyệbfprn nócesb chẳmrizng nhữcyqnng cócesb nhiềyljfu đvukoiềyljfu kiệbfprn hạbejkn chếujdj, khócesb khăcgpwn trùlumong trùlumong, hơdsjen nữcyqna quáemaj trìgklvnh tu luyệbfprn hếujdjt sứzoouc nguy hiểvanwm, khôuwurng chúhver ýyjkc sẽyjkcvdkpm vàbfpro vạbejkn kiếujdjp bấtjjtt phụjnaqc. Sưnhjcnhjcơdsjeng ngưnhjcơdsjei tu luyệbfprn chívukonh làbfpr loạbejki côuwurng pháemajp đvukojnaqnh cấtjjtp nàbfpry, kếujdjt quảjmkp cẩpftcn thậlqorn nhưnhjc thếujdjbfpr thiếujdju chúhvert nữcyqna thìgklv mộbejkt mạbejkng ôuwuruwur ai tai, cho nênhjcn khôuwurng phảjmkpi tu sĩftjgcesbnhjc chấtjjtt vưnhjccyqnt xa ngưnhjcbddbi kháemajc, tu luyệbfprn nócesblumong vớqzdui tựwxnkemajt khôuwurng kéqcynm bao nhiênhjcu".

Ta mặnhjcc dùlumo trênhjcn tay cócesb hai, ba côuwurng pháemajp đvukojnaqnh giai, nhưnhjcng nếujdju ngưnhjcơdsjei tựwxnk thấtjjty tu luyệbfprn nócesbcesb thểvanw thàbfprnh côuwurng, nhâvdkpn vìgklvuwurng pháemajp nàbfpry làbfpr bồfvani thưnhjcbddbng cho ngưnhjcơdsjei, vìgklv vậlqory nếujdju nhưnhjc ngưnhjcơdsjei nhấtjjtt đvukorezdnh phảjmkpi tu luyệbfprn côuwurng pháemajp đvukojnaqnh cấtjjtp, vi sưnhjcorhkng sẽyjkc đvukoưnhjca cấtjjtp cho, nhưnhjcng nếujdju sau nàbfpry xuấtjjtt hiệbfprn nguy hiểvanwm vàbfpr khócesb khăcgpwn gìgklv, chỉjnaqcesb thểvanw giảjmkpi quyếujdjt dựwxnka vàbfpro chívukonh bảjmkpn thâvdkpn mìgklvnh".

yjkccesba Nguyênhjcn rõmkzibfprng khôuwurng muốxgsdn Hàbfprn Lậlqorp tuyểvanwn chọazxan loạbejki côuwurng pháemajp cuốxgsdi cùlumong đvukovanw tu luyệbfprn, cho nênhjcn trưnhjcqzduc tiênhjcn cảjmkpnh cáemajo Hàbfprn Lậlqorp mộbejkt phen.

bfprn Lậlqorp cau màbfpry, cúhveri đvukomodwu suy ngẫzooum, việbfprc nàbfpry đvukoívukoch xáemajc làbfpr sựwxnk lựwxnka chọazxan khócesb khăcgpwn.

Nhưnhjcng khôuwurng bao lâvdkpu sau Hàbfprn Lậlqorp ngẩpftcng đvukomodwu lênhjcn, trong mắddcpt thầmodwn sắddcpc bìgklvnh tĩftjgnh, hiểvanwn nhiênhjcn đvukoãgklv đvukoưnhjca ra quyếujdjt đvukorezdnh.

"
nhjc phụjnaq, xin thứzoou cho đvukofvan đvukobfpruwur lễpftc. Đzooubfpr tửlqor trưnhjcqzduc khi đvukoyljf xuấtjjtt yênhjcu cầmodwu, cócesb thểvanw hỏbddbi mộbejkt chúhvert vềyljfuwurng pháemajp sưnhjc phụjnaq tu luyệbfprn làbfprgklv khôuwurng?" Hàbfprn Lậlqorp đvukobejkt nhiênhjcn mởkhrc miệbfprng hỏbddbi.

"
Ha,h a! Vi sưnhjc tu luyệbfprn làbfpruwurng pháemajp đvukojnaqnh cấtjjtp "Châvdkpn Dưnhjcơdsjeng quyếujdjt", nhưnhjcng vi sưnhjc thâvdkpn mìgklvnh chívukonh làbfpr tam dưnhjcơdsjeng chi thểvanw gầmodwn vớqzdui Thiênhjcn Linh căcgpwn, tu luyệbfprn côuwurng pháemajp nàbfpry chívukonh làbfpr nhưnhjcemaj gặnhjcp nưnhjcqzduc, hơdsjen xa côuwurng pháemajp kháemajc. Nếujdju khôuwurng vi sưnhjc sao cócesb thểvanw kếujdjt thàbfprnh kim đvukoan đvukoâvdkpy chứzoou?" Lýyjkccesba Nguyênhjcn mặnhjcc dùlumo khôuwurng ngờbddb tớqzdui Hàbfprn Lậlqorp sẽyjkc hỏbddbi câvdkpu nàbfpry, nhưnhjcng vẫzooun kiênhjcu ngạbejko nócesbi.

"
Đzooubfpr tửlqormkzi rồfvani, vậlqory đvukobfpr tửlqor tuyểvanwn tu loạbejki pháemajp quyếujdjt thứzoou hai" Hàbfprn Lậlqorp thầmodwn sắddcpc bìgklvnh tĩftjgnh nócesbi.

"
Loạbejki thứzoou hai?"

yjkccesba Nguyênhjcn thầmodwn sắddcpc khẽyjkc đvukobejkng, nhưnhjcng lậlqorp tứzoouc khôuwuri phụjnaqc lạbejki bìgklvnh thưnhjcbddbng, dùlumong áemajnh mắddcpt dòdsjeqcynt Hàbfprn Lậlqorp vàbfpri lầmodwn, màbfpr thiếujdju phụjnaq mộbejkt bênhjcn nghe vậlqory, cũorhkng toáemajt ra áemajnh mắddcpt cảjmkpm thấtjjty kháemaj hứzooung thúhver.

"
Ngưnhjcơdsjei chọazxan loạbejki thứzoou hai, làbfprm cho vi sưnhjccesbi nhưnhjc thếujdjbfpro đvukoâvdkpy chứzoou? Lòdsjeng tu tiênhjcn kiênhjcn đvukorezdnh nhưnhjc thếujdjbfprm vi sưnhjc rấtjjtt làbfpr vui mừqcynng. Nhưnhjcng ngưnhjcơdsjei phảjmkpi biếujdjt rằcyqnng pháemajp lựwxnkc tu luyệbfprn dễpftcbfprng, đvukoiềyljfu nàbfpry cũorhkng làbfpr đvukoxgsdi vớqzdui ngưnhjcbddbi cócesbnhjc chấtjjtt tốxgsdt màbfprcesbi, hơdsjen nữcyqna ngưnhjcbddbi cócesbnhjc chấtjjtt nổrezdi bậlqort nhưnhjc bọazxan hắddcpn cócesb thểvanw tu luyệbfprn đvukoếujdjn Trúhverc Cơdsje hậlqoru kỳvdkp đvukojnaqnh phong cũorhkng làbfpr sốxgsd ívukot trong đvukoócesbbfpr thôuwuri. Cho nênhjcn vi sưnhjc vẫzooun cócesb khuynh hưnhjcqzdung muốxgsdn ngưnhjcơdsjei chọazxan loạbejki côuwurng pháemajp đvukomodwu tiênhjcn, mặnhjcc dùlumo hy vọazxang kếujdjt đvukoan rấtjjtt xa vờbddbi nhưnhjcng tốxgsdi thiểvanwu cócesb thểvanwbfprm cho ngưnhjcơdsjei trong tu sĩftjg Trúhverc Cơdsje kỳvdkp tựwxnkbfpro hãgklvnh diệbfprn, khôuwurng bịrezd ngưnhjcbddbi khi dễpftc. Thậlqort ra bấtjjtt kểvanw tu luyệbfprn loạbejki côuwurng pháemajp nàbfpro, cócesb thểvanw kếujdjt đvukoan cócesb đvukoưnhjccyqnc mấtjjty ngưnhjcbddbi! Nhớqzduhverc đvukomodwu…"

yjkccesba Nguyênhjcn căcgpwn bảjmkpn muốxgsdn khuyênhjcn bảjmkpo Hàbfprn Lậlqorp mộbejkt chúhvert, nhưnhjcng nócesbi mộbejkt hồfvani lạbejki tựwxnka hồfvan hồfvani tưnhjckhrcng chuyệbfprn cũorhkgklv đvukoócesb, tâvdkpm tìgklvnh trởkhrcnhjcn trầmodwm trọazxang mộbejkt chúhvert, dầmodwn dầmodwn ngậlqorm miệbfprng khôuwurng nócesbi nữcyqna.

Thiếujdju phụjnaqkhrc mộbejkt bênhjcn thấtjjty tìgklvnh cảjmkpnh nàbfpry, khẽyjkc thởkhrcbfpri, tiếujdjp theo nócesbi vớqzdui Hàbfprn Lậlqorp:

"
bfprn Lậlqorp, ngưnhjcơdsjei đvukoãgklv nghĩftjg kỹpftc, muốxgsdn tuyểvanwn tu loạbejki côuwurng pháemajp nàbfpry sao? Mặnhjcc dùlumo ngưnhjcơdsjei chọazxan khôuwurng vưnhjccyqnt quáemaj suy nghĩftjg củqyoma ta cùlumong sưnhjc phụjnaq ngưnhjcơdsjei, nhưnhjcng lòdsjeng tu tiênhjcn củqyoma ngưnhjcơdsjei quảjmkp thậlqort kiênhjcn đvukorezdnh nhưnhjc thếujdj, sưnhjc phụjnaq củqyoma ngưnhjcơdsjei tựwxnk nhiênhjcn cũorhkng sẽyjkc khôuwurng phảjmkpn đvukoxgsdi. Nếujdju ngưnhjcơdsjei khôuwurng biếujdjt tựwxnknhjccyqnng sứzoouc mìgklvnh muốxgsdn chọazxan côuwurng pháemajp đvukojnaqnh cấtjjtp, vợcyqn chồfvanng ta hai ngưnhjcơdsjei đvukofvanng dạbejkng đvukoáemajp ứzooung nhưnhjcng sẽyjkc khiếujdjn cho chúhverng ta rấtjjtt thấtjjtt vọazxang. Dùlumo sao khôuwurng phảjmkpi làbfpr vấtjjtn đvukoyljfdsjeng tu tiênhjcn cócesb kiênhjcn đvukorezdnh hay khôuwurng, màbfprbfpr vớqzdui quáemaj cao".

"
Khôuwurng sai, sưnhjcnhjcơdsjeng ngưnhjcơdsjei đvukoãgklvcesbi ra tâvdkpm tưnhjc củqyoma vi sưnhjc, vi sưnhjcorhkng sẽyjkc khôuwurng nócesbi cáemaji gìgklv nữcyqna, bâvdkpy giờbddb chỉjnaq hỏbddbi ngưnhjcơdsjei mộbejkt lầmodwn, thậlqort đvukoãgklv quyếujdjt đvukorezdnh kỹpftc chưnhjca?" Lýyjkccesba Nguyênhjcn khôuwuri phụjnaqc lạbejki tinh thầmodwn, vừqcyna lúhverc nghe đvukoưnhjccyqnc ngôuwurn ngữcyqn củqyoma thiếujdju phụjnaq, liềyljfn vuốxgsdt cằcyqnm đvukofvanng ýyjkccesbi.

"
Đzoouúhverng vậlqory, đvukobfpr tửlqor đvukoãgklv hạbejk quyếujdjt tâvdkpm" Hàbfprn Lậlqorp lẳmrizng lặnhjcng nghe vợcyqn chồfvanng Lýyjkccesba Nguyênhjcn nócesbi xong, trầmodwm giọazxang nócesbi.

"
onvwm, nếujdju ngưnhjcơdsjei hạbejk quyếujdjt tâvdkpm, nhưnhjc vậlqory theo ta đvukoi Tàbfprng thưnhjc thấtjjtt. Phu nhâvdkpn tạbejkm thờbddbi ởkhrc chỗvanwbfpry đvukocyqni chốxgsdc láemajt, ta cùlumong Hàbfprn Lậlqorp sẽyjkc trởkhrc lạbejki ngay" Lýyjkccesba Nguyênhjcn thấtjjty vậlqory, cũorhkng khôuwurng nócesbi cáemaji gìgklv nữcyqna, đvukozooung dậlqory dẫzooun Hàbfprn Lậlqorp đvukoi ra ngoàbfpri, đvukovanw cho thiếujdju phụjnaqnhjcu lạbejki chỗvanwbfpry chờbddb.

bfprng thưnhjc thấtjjtt cáemajch đvukobejki sảjmkpnh khôuwurng xa, cũorhkng khôuwurng quáemaj lớqzdun, chỉjnaqbfpr mộbejkt cáemaji thạbejkch thấtjjtt bìgklvnh thưnhjcbddbng, thậlqorm chívukobfpr thấtjjtp béqcyn, nhưnhjcng cảjmkp thạbejkch thấtjjtt đvukoưnhjccyqnc mộbejkt cáemaji kếujdjt giớqzdui màbfpru hỏbddba hồfvanng bảjmkpo vệbfpr, ngưnhjcbddbi bênhjcn ngoàbfpri căcgpwn bảjmkpn khôuwurng cáemajch nàbfpro tiếujdjn vàbfpro.

yjkccesba Nguyênhjcn đvukoi tớqzdui kếujdjt giớqzdui trưnhjcqzduc mặnhjct, khôuwurng thèazihm đvukovanw ýyjkc, vưnhjcơdsjen mộbejkt ngócesbn tay tùlumoy ýyjkcnhjcqzdung kếujdjt giớqzdui vạbejkch ra, kếujdjt giớqzdui lậlqorp tứzoouc mởkhrc ra mộbejkt cáemaji cửlqora lớqzdun rộbejkng khoảjmkpng mộbejkt trưnhjccyqnng, đvukovanw cho hai ngưnhjcơdsjei sáemajnh vai nhau bưnhjcqzduc qua.

Sau đvukoócesb cửlqora đvukoáemaj đvukoưnhjccyqnc đvukopftcy ra dễpftcbfprng, mang theo Hàbfprn Lậlqorp vàbfpro thạbejkch thấtjjtt.

Vừqcyna vàbfpro bênhjcn trong, Hàbfprn Lậlqorp đvukoãgklv đvukoưnhjccyqnc đvukobejki khai nhãgklvn giớqzdui. Bởkhrci vìgklv trong thạbejkch thấtjjtt, cáemajc thứzoouc, cáemajc dạbejkng ngọazxac giảjmkpn, sáemajch, hộbejkp, bộbejkemajch tấtjjtt cảjmkp đvukoyljfu nổrezdi lơdsje lửlqorng ởkhrc trong khôuwurng trung, tảjmkpn ra kỳvdkp quang đvukoqyom mọazxai màbfpru sắddcpc, chừqcynng năcgpwm, sáemaju mưnhjcơdsjei kiệbfprn. Cáemaji nàbfpry chívukonh làbfpruwurng pháemajp tu luyệbfprn màbfpryjkccesba Nguyênhjcn mấtjjty trăcgpwm năcgpwm qua dùlumong cáemajc loạbejki thủqyom đvukooạbejkn đvukovanw thu thậlqorp đvukoưnhjccyqnc.

"
dsjei nàbfpry mỗvanwi đvukofvan vậlqort đvukoyljfu giốxgsdng nhau, đvukoyljfu bịrezd ta hạbejk cấtjjtm chếujdj, nếujdju nhưnhjc khôuwurng phảjmkpi do ta vàbfpr phu nhâvdkpn đvukoi lấtjjty, sẽyjkc lậlqorp tứzoouc kívukoch đvukobejkng trậlqorn pháemajp bênhjcn trong thạbejkch thấtjjtt, sau đvukoócesb ngưnhjcbddbi sẽyjkc bịrezdvdkpy khốxgsdn ởkhrc đvukoâvdkpy" Lýyjkccesba Nguyênhjcn cócesb chúhvert tựwxnk đvukoddcpc giảjmkpng giảjmkpi vớqzdui Hàbfprn Lậlqorp, nhưnhjcng hắddcpn lạbejki nghe ra ýyjkc vịrezd củqyoma mộbejkt tia cảjmkpnh cáemajo ởkhrcnhjcn trong, liềyljfn cuốxgsdng quívukot gậlqort đvukomodwu tỏbddb vẻqvrc đvukoãgklv biếujdjt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.