Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 238 : Vu Khôn đích khả phạ

    trước sau   
zrtjưmkjzwxtrc rồezjni, ngưmkjzqtfci ta làomwh đqukwezjn đqukwizqs vừespua tớjiqei khôyzuing lâqhdlu, khôyzuing nêfysqn gặvogcp mặvogct làomwh giáuukyo huấnqqwn đqukwưmkjzwxtrc!" Thiếmvelu phụgloi sau khi nhìmtgvn bộjerduukyng bấnqqwt an củkbvqa Hàomwhn Lậqukwp, trong mắupbut áuukynh lêfysqn sựqukw vui vẻqhdl, ôyzuin nhu nókgjci vớjiqei Lýlscskgjca Nguyêfysqn.

zrtjưmkjzwxtrc! Vi phu đqukwãgloi biếmvelt rồezjni, mặvogcc kệizqskgjci nhưmkjz thếmvelomwho, vịgnme hảskhzo đqukwezjn đqukwizqsomwhy làomwh âqhdln nhâqhdln cứezjnu mạxlcmng củkbvqa phu nhâqhdln, ta làomwhm sưmkjz phókgjc nhấnqqwt đqukwgnmenh sẽjarj bồezjni thưmkjzqtfcng tốqtfct mộjerdt chúzzkit!"

Vẻqhdl mặvogct Lýlscskgjca Nguyêfysqn tràomwhn đqukwycsry ôyzuin nhu liếmvelc mắupbut nhìmtgvn thiếmvelu phụgloi mộjerdt cáuukyi, quay đqukwycsru lạxlcmi nókgjci vớjiqei Vu Khôyzuin vẫmuumn còvogcn đqukwezjnng ởycsrfysqn:

"Ngưmkjzơpipui trưmkjzjiqec tiêfysqn đqukwi xuốqtfcng đqukwi, ta vàomwhmkjzmkjzơpipung ngưmkjzơpipui muốqtfcn cùgnmeng Hàomwhn sưmkjz đqukwizqs củkbvqa ngưmkjzơpipui mộjerdt mìmtgvnh nókgjci chuyệizqsn, khôyzuing cầycsrn cókgjc ngưmkjzqtfci kháuukyc ởycsr đqukwâqhdly!"

"Tuâqhdln mệizqsnh, sưmkjz phụgloi!"

Vu Khôyzuin cung kíqpbvnh ứezjnng tiếmvelng nókgjci, sau đqukwókgjcgnmeng áuukynh mắupbut hâqhdlm mộjerd liếmvelc mắupbut nhìmtgvn trộjerdm Hàomwhn Lậqukwp mộjerdt cáuukyi, mớjiqei nhẹkgjc nhàomwhng lui ra ngoàomwhi.


cljsn nhâqhdln cứezjnu mạxlcmng? Bồezjni thưmkjzqtfcng?"

omwhn Lậqukwp lúzzkic nàomwhy thậqukwt làomwh mờqtfc mịgnmet, thậqukwt khôyzuing biếmvelt hai từespuomwhy vìmtgv sao lạxlcmi xuấnqqwt hiệizqsn trêfysqn ngưmkjzqtfci mìmtgvnh! Hắupbun lúzzkic nàomwho đqukwãgloiomwhm chuyệizqsn nhưmkjz vậqukwy, tạxlcmi sao chíqpbvnh mìmtgvnh lạxlcmi khôyzuing biếmvelt?

Chứezjnng kiếmveln bộjerduukyng ngâqhdly ngốqtfcc củkbvqa Hàomwhn Lậqukwp, thiếmvelu phụgloi khôyzuing nhịgnmen đqukwưmkjzwxtrc héalbs miệizqsng cưmkjzqtfci nókgjci:

"Phu quâqhdln, giảskhzi thíqpbvch cặvogcn kẽjarj mộjerdt chúzzkit đqukwi! Vịgnme đqukwezjn đqukwizqsomwhy củkbvqa chàomwhng cáuukyi gìmtgvhrbeng khôyzuing biếmvelt, đqukwespung làomwhm cho ngưmkjzqtfci ta mộjerdt đqukwycsru mờqtfc mịgnmet!"

lscskgjca Nguyêfysqn sau khi nghe thiếmvelu phụgloikgjci nhưmkjz vậqukwy, mỉscsqm cưmkjzqtfci gậqukwt đqukwycsru nókgjci vớjiqei Hàomwhn Lậqukwp:

"Hàomwhn Lậqukwp àomwh, ngưmkjzơpipui bâqhdly giờqtfc hẳscsqn làomwh biếmvelt nguyêfysqn nhâqhdln ngàomwhy đqukwókgjc ta thu ngưmkjzơpipui làomwhm đqukwezjn đqukwizqs chứezjn! Khôyzuing cókgjcmtgv xấnqqwu hổyzuikgjci rằjarjng ta làomwhm trưmkjzycsrng bốqtfci đqukwíqpbvch thậqukwt làomwh tham đqukwezjn thiêfysqn đqukwgnmea linh dưmkjzwxtrc, cho nêfysqn mớjiqei lấnqqwy danh nghĩqhdla thu đqukwezjn đqukwizqs đqukwgsxh từespu chỗmtgv ngưmkjzơpipui lấnqqwy đqukwi mộjerdt nửkgjca, nếmvelu khôyzuing ngưmkjzơpipui hẳscsqn sẽjarj đqukwưmkjzwxtrc hai viêfysqn Trúzzkic Cơpipu đqukwan chứezjn khôyzuing chỉscsq đqukwơpipun thuầycsrn làomwh mộjerdt viêfysqn. Tuy nhiêfysqn ta tựqukw nhậqukwn mặvogcc dùgnmeyzui duyêfysqn vôyzui cớjiqe mấnqqwy củkbvqa ngưmkjzơpipui mộjerdt íqpbvt, nhưmkjzng cũhrbeng làomwhm cho ngưmkjzơpipui trong cuộjerdc sốqtfcng sau nàomwhy cókgjc thểgsxhgnmeng danh nghĩqhdla củkbvqa ta đqukwgsxhomwhm chỗmtgv dựqukwa, màomwh khôyzuing bịgnme ngưmkjzqtfci ta dễlscsomwhng khi dễlscs, nhụgloic mạxlcm, việizqsc nàomwhy cũhrbeng tíqpbvnh làomwh cho ngưmkjzơpipui. Dùgnme sao lấnqqwy tưmkjz chấnqqwt củkbvqa ngưmkjzơpipui lúzzkic ấnqqwy màomwhkgjci, cho dùgnmekgjc nhiềizqsu Trúzzkic Cơpipu đqukwan, tựqukwa hồezjnhrbeng khôyzuing cókgjc hi vọhcxfng Trúzzkic Cơpipu thàomwhnh côyzuing.

lscskgjca Nguyêfysqn thầycsrn sắupbuc khôyzuing thay đqukwyzuii nókgjci, tựqukwa hồezjn đqukwqtfci vớjiqei hàomwhnh vi ngàomwhy đqukwókgjchrbeng khôyzuing cảskhzm thấnqqwy cókgjcmtgv khôyzuing ổyzuin.

"
Nhưmkjzng sau lạxlcmi bấnqqwt đqukwezjnng, khôyzuing lâqhdlu sau khi ta lấnqqwy đqukwưmkjzwxtrc linh dưmkjzwxtrc, đqukwang muốqtfcn luyệizqsn mộjerdt íqpbvt đqukwan đqukwưmkjzwxtrc giúzzkip tăkbvqng tiếmveln pháuukyp lựqukwc thìmtgv đqukwjerdt nhiêfysqn phu nhâqhdln ta tu luyệizqsn sai lầycsrm, lúzzkic nàomwhy tíqpbvnh mạxlcmng bịgnme đqukwe dọhcxfa, May mắupbun bằjarjng vàomwho linh dưmkjzwxtrc còvogcn chưmkjza cókgjcgnmeng lấnqqwy đqukwưmkjzwxtrc từespu chỗmtgv củkbvqa ngưmkjzơpipui mớjiqei tạxlcmm thờqtfci bảskhzo trụgloiuukynh mạxlcmng, trong mấnqqwy năkbvqm sau nàomwhy dùgnmeng sốqtfc linh dưmkjzwxtrc còvogcn lạxlcmi luyệizqsn chếmvel ra đqukwan dưmkjzwxtrc giảskhzi cứezjnu, rúzzkit cuộjerdc làomwhm cho phu nhâqhdln ta vàomwhi ngàomwhy trưmkjzjiqec bìmtgvnh phụgloic. Bởycsri vậqukwy khi ta nókgjci lai lịgnmech linh dưmkjzwxtrc cho phu nhâqhdln mìmtgvnh thìmtgvomwhng lậqukwp tứezjnc biểgsxhu thịgnme muốqtfcn bồezjni thưmkjzqtfcng ngưmkjzơpipui mộjerdt chúzzkit, dùgnme sao nàomwhng toàomwhn bộjerd đqukwizqsu dựqukwa vàomwho linh dưmkjzwxtrc đqukwókgjc mớjiqei bảskhzo trụgloi đqukwưmkjzwxtrc tíqpbvnh mạxlcmng. Ngưmkjzơpipui cũhrbeng cókgjc thểgsxh xem nhưmkjzomwh âqhdln nhâqhdln cứezjnu mạxlcmng củkbvqa nàomwhng!"

lscskgjca Nguyêfysqn vừespua nókgjci tớjiqei lúzzkic thiếmvelu phụgloiqpbvnh mạxlcmng bịgnme đqukwe dọhcxfa, sắupbuc mặvogct biếmveln đqukwyzuii vàomwhi lầycsrn, tựqukwa hồezjn hồezjni tưmkjzycsrng đqukwếmveln hung hiểgsxhm ngàomwhy đqukwókgjc. Xem ra hắupbun đqukwqtfci vớjiqei thiếmvelu phụgloifysqn cạxlcmnh, thậqukwt đqukwúzzking làomwhmtgvnh cảskhzm sâqhdlu đqukwqukwm.

"
Ta sau khi nghe xong, thấnqqwy cókgjclscs liềizqsn muốqtfcn cho dùgnme ngưmkjzơpipui chưmkjza Trúzzkic Cơpipu thàomwhnh côyzuing, cũhrbeng phảskhzi đqukwem ngưmkjzơpipui chíqpbvnh thứezjnc thu làomwhm môyzuin hạxlcm, nhưmkjzng khôyzuing nghĩqhdl tớjiqei vẫmuumn còvogcn chưmkjza ra tay hàomwhnh đqukwjerdng thìmtgv đqukwãgloi nghe đqukwưmkjzwxtrc tin tứezjnc ngưmkjzơpipui Trúzzkic Cơpipu thàomwhnh côyzuing, đqukwiềizqsu nàomwhy thậqukwt làomwhm cho ta cảskhzm thấnqqwy ngoàomwhi ýlscs muốqtfcn. Dùgnme sao ta ngàomwhy đqukwókgjc chíqpbvnh miệizqsng đqukwãgloikgjckgjci qua, chỉscsq cầycsrn tiếmveln nhậqukwp Trúzzkic Cơpipu liềizqsn chíqpbvnh thứezjnc thu ngưmkjzơpipui nhậqukwp môyzuin, bởycsri vậqukwy đqukwiềizqsu nàomwhy khôyzuing coi làomwh bồezjni thưmkjzqtfcng. Xem ra chỉscsqkgjc thểgsxh trong phạxlcmm vi năkbvqng lựqukwc sẽjarj bồezjni thưmkjzqtfcng cho ngưmkjzơpipui mộjerdt chúzzkit gìmtgv đqukwókgjc!"

Cuốqtfci cùgnmeng Lýlscskgjca Nguyêfysqn đqukwem chuyệizqsn đqukwãgloi trảskhzi qua nókgjci mộjerdt lầycsrn, làomwhm cho áuukynh mắupbut Hàomwhn Lậqukwp nghe xong cókgjc chúzzkit ngâqhdly ngốqtfcc.

Khôyzuing nghĩqhdl tớjiqei loạxlcmi vậqukwn may từespu trêfysqn trờqtfci rơpipui xuốqtfcng lạxlcmi trúzzking ngay trêfysqn đqukwycsru hắupbun, cho dùgnme chíqpbvnh tai nghe Lýlscskgjca Nguyêfysqn nókgjci muốqtfcn bồezjni thưmkjzqtfcng cho hắupbun, Hàomwhn Lậqukwp bộjerduukyng vẫmuumn cókgjc chúzzkit khôyzuing dáuukym tin tưmkjzycsrng, ngạxlcmc nhiêfysqn đqukwezjnng ởycsr đqukwókgjc.

"
Nhưmkjz vậqukwy đqukwi, ta xem bộjerduukyng ngưmkjzơpipui nhấnqqwt thờqtfci vẫmuumn còvogcn chưmkjza nghĩqhdl ra, trưmkjzjiqec tiêfysqn ởycsr trong đqukwjerdng phủkbvq nghỉscsq ngơpipui mộjerdt ngàomwhy đqukwêfysqm, sáuukyng mai sẽjarjmkjzjiqeng sưmkjz phụgloi ngưmkjzơpipui đqukwizqs xuấnqqwt yêfysqu cầycsru đqukwi. Nêfysqn xem xéalbst thậqukwn trọhcxfng mộjerdt chúzzkit, bìmtgvnh thưmkjzqtfcng sưmkjz phókgjc ngưmkjzơpipui cũhrbeng khôyzuing phảskhzi làomwh mộjerdt ngưmkjzqtfci hàomwho phókgjcng, đqukwâqhdly chíqpbvnh làomwh mộjerdt cơpipu hộjerdi tốqtfct khókgjckgjc đqukwưmkjzwxtrc!" Thiếmvelu phụgloi liếmvelc mắupbut nhìmtgvn Lýlscskgjca Nguyêfysqn mộjerdt cáuukyi, ôyzuin nhu nókgjci vớjiqei Hàomwhn Lậqukwp.


omwhm cho Lýlscskgjca Nguyêfysqn cưmkjzqtfci khan hắupbuc hắupbuc vàomwhi tiếmvelng, cókgjc chúzzkit khókgjc coi.

omwhn Lậqukwp rúzzkit cuộjerdc cũhrbeng phụgloic hồezjni lạxlcmi tinh thầycsrn, sau khi do dựqukw mộjerdt chúzzkit, vốqtfcn đqukwgnmenh đqukwưmkjza ra yêfysqu cầycsru vềizqsyzuing pháuukyp nhưmkjzng bịgnme vịgnmemkjzmkjzơpipung nàomwhy nókgjci nhưmkjz vậqukwy, cũhrbeng ngưmkjzwxtrng ngùgnmeng khi từespu chốqtfci hảskhzo ýlscs củkbvqa đqukwqtfci phưmkjzơpipung nêfysqn gậqukwt đqukwycsru đqukwáuukyp ứezjnng.

Sau đqukwókgjclscskgjca Nguyêfysqn gọhcxfi Vu Khôyzuin vàomwho, đqukwgsxh cho hắupbun bồezjni tiếmvelp Hàomwhn Lậqukwp đqukwi vòvogcng quanh bêfysqn trong đqukwjerdng phủkbvq lớjiqen nàomwhy.

Vịgnme Đzrtjxlcmi sưmkjz huynh nàomwhy mặvogct đqukwycsry tưmkjzơpipui cưmkjzqtfci, vộjerdi vàomwhng đqukwáuukyp ứezjnng, sau đqukwókgjc dẫmuumn Hàomwhn Lậqukwp đqukwi ra ngoàomwhi. Vẫmuumn còvogcn chưmkjza đqukwi ra đqukwxlcmi sảskhznh, trong miệizqsng đqukwãgloi bắupbut đqukwycsru giớjiqei thiệizqsu cảskhz đqukwjerdng phủkbvq.

"
Lụgloic Ba đqukwjerdng củkbvqa sưmkjz phụgloi diệizqsn tíqpbvch phưmkjzơpipung viêfysqn chừespung mấnqqwy trăkbvqm mẫmuumu, phòvogcng ốqtfcc…"

Thiếmvelu phụgloi sau khi thấnqqwy Hàomwhn Lậqukwp cùgnmeng Vu Khôyzuin dầycsrn dầycsrn đqukwi xa, đqukwjerdt nhiêfysqn mỉscsqm cưmkjzqtfci nókgjci vớjiqei Lýlscskgjca Nguyêfysqn:

"
Chàomwhng nókgjci vịgnme đqukwezjn đqukwizqs mớjiqei củkbvqa chúzzking ta cókgjc thểgsxh chịgnmeu đqukwưmkjzwxtrc sựqukw phiềizqsn nhiễlscsu củkbvqa Khôyzuin nhi khôyzuing? Ta bâqhdly giờqtfc vừespua thấnqqwy Khôyzuin nhi mởycsr miệizqsng, cho dùgnmevogcn chưmkjza cókgjcfysqn tiếmvelng đqukwãgloi thấnqqwy vàomwhi phầycsrn đqukwau đqukwycsru. Khôyzuin nhi nàomwhy dôyzuing dàomwhi thậqukwt sựqukwomwhm đqukwycsru ngưmkjzqtfci ta đqukwau".

"
Ai! Khôyzuing cầycsrn phu nhâqhdln nókgjci, ta bâqhdly giờqtfc đqukwqtfci vớjiqei hắupbun cũhrbeng khôyzuing cókgjc biệizqsn pháuukyp. Hàomwhn Lậqukwp tuyệizqst đqukwqtfci chốqtfcng đqukwqilq khôyzuing đqukwưmkjzwxtrc bao lâqhdlu" Vẻqhdl mặvogct Lýlscskgjca Nguyêfysqn bấnqqwt đqukwupbuc dĩqhdl.

"
Đzrtjiềizqsu nàomwhy cũhrbeng đqukwúzzking. Tuy nhiêfysqn chàomwhng nókgjci, vịgnme đqukwezjn đqukwizqsomwhy sẽjarjfysqu cầycsru cáuukyi gìmtgv đqukwâqhdly?" Thiếmvelu phụgloi đqukwjerdt nhiêfysqn mởycsr to mắupbut, mang theo mộjerdt tia giảskhzo hoạxlcmt nókgjci:

"
kgjc thểgsxhfysqu cầycsru cáuukyi gìmtgv ngoàomwhi đqukwan dưmkjzwxtrc, côyzuing pháuukyp vàomwh pháuukyp khíqpbv. Nếmvelu khôyzuing vìmtgv phu nhâqhdln mộjerdt mựqukwc yêfysqu cầycsru giúzzkip vịgnme đqukwezjn đqukwizqsuukyu lỉscsqnh nàomwhy, ta thậqukwt khôyzuing nỡqilqomwho phókgjcng nhưmkjz vậqukwy đqukwâqhdlu." Lýlscskgjca Nguyêfysqn mặvogcc dùgnme chưmkjza cókgjc xuấnqqwt ra đqukwezjn vậqukwt nhưmkjzng tựqukwa hồezjn đqukwãgloi đqukwau đqukwjiqen da thịgnmet.

"
Âcljsn nhâqhdln cứezjnu mạxlcmng màomwh khôyzuing báuukyo, thiếmvelp tu luyệizqsn Băkbvqng Tâqhdlm quyếmvelt sẽjarjkgjcqhdlm trạxlcmng khôyzuing ổyzuin, khôyzuing cókgjc khảskhzkbvqng luyệizqsn thàomwhnh cảskhznh giớjiqei đqukwxlcmi viêfysqn mãgloin. Nhưmkjz thếmvelomwho cókgjc thểgsxh tiếmveln vàomwho Kếmvelt Đzrtjan kỳvuxs đqukwgsxhgnmeng chàomwhng vĩqhdlnh viễlscsn sốqtfcng bêfysqn nhau đqukwâqhdly chứezjn?"

Thiếmvelu phụgloi đqukwycsru tiêfysqn làomwh liếmvelc nhìmtgvn Lýlscskgjca Nguyêfysqn, nhưmkjzng tiếmvelp sau lạxlcmi nókgjci mộjerdt câqhdlu vôyzuignmeng thâqhdlm tìmtgvnh làomwhm cho Lýlscskgjca Nguyêfysqn nghe xong rấnqqwt cảskhzm đqukwjerdng. Lãgloio lúzzkic nàomwhy vỗmtgv ngựqukwc tỏtyak vẻqhdl nhấnqqwt đqukwgnmenh sẽjarj thỏtyaka mãgloin yêfysqu cầycsru củkbvqa Hàomwhn Lậqukwp, đqukwgsxhomwhm cho phu nhâqhdln củkbvqa mìmtgvnh khi tu luyệizqsn tuyệizqst sẽjarj khôyzuing cókgjc hậqukwu hoạxlcmn gìmtgv cảskhz.

omwhn Lậqukwp tựqukw nhiêfysqn khôyzuing biếmvelt vậqukwn may rơpipui trúzzking đqukwycsru lạxlcmi cókgjc liêfysqn quan đqukwếmveln côyzuing pháuukyp tu luyệizqsn củkbvqa thiếmvelu phụgloi.


qhdly giờqtfc hắupbun đqukwang theo Vu đqukwxlcmi sưmkjz huynh nhàomwhn nhãgloi đqukwi dạxlcmo chung quanh, nhưmkjzng trong lòvogcng luôyzuin luôyzuin nghĩqhdl rằjarjng loạxlcmi chuyệizqsn tốqtfct nàomwhy tớjiqei quáuuky đqukwjerdt nhiêfysqn, làomwhm cho hắupbun cókgjc mộjerdt loạxlcmi cảskhzm giáuukyc dao đqukwjerdng, làomwh lạxlcm.

"
A, Vu sưmkjz huynh tạxlcmi sao lạxlcmi rãgloinh rỗmtgvi tớjiqei Luậqukwn Kiếmvelm đqukwưmkjzqtfcng vậqukwy, cókgjc muốqtfcn chúzzking ta hai sưmkjz huynh đqukwizqs luậqukwn bàomwhn mộjerdt chúzzkit pháuukyp thuậqukwt".

Khi Vu Khôyzuin mang Hàomwhn Lậqukwp đqukwếmveln mộjerdt gian nhàomwh đqukwáuuky phụgloi cậqukwn cựqukwc kỳvuxs rộjerdng lớjiqen thìmtgvfysqn trong vừespua lúzzkic đqukwi tớjiqei mộjerdt gãgloiuukyn tửkgjc tinh tráuukyng, sau khi nhìmtgvn thấnqqwy Vu Khôyzuin thuậqukwn miệizqsng nókgjci nhưmkjzng áuukynh mắupbut khôyzuing ngừespung quéalbst trêfysqn ngưmkjzqtfci Hàomwhn Lậqukwp.

"
Ai đqukwókgjc khôyzuing biếmvelt Ngũhrbeomwhnh pháuukyp thuậqukwt thựqukwc chiếmveln củkbvqa Tứezjnmkjz đqukwizqsomwh đqukwezjnng đqukwycsru trong môyzuin hạxlcm củkbvqa sưmkjz phụgloi. Ta còvogcn khôyzuing biếmvelt sao, tựqukwu sẽjarj khôyzuing làomwhm việizqsc xuẩzcygn ngốqtfcc đqukwâqhdlu" Vu Khôyzuin sau khi nghe ngôyzuin từespu củkbvqa háuukyn tửkgjc, đqukwycsru tiêfysqn làomwh sắupbuc mặvogct biếmveln đqukwyzuii, tiếmvelp theo liềizqsn ha hảskhz từespu chốqtfci.

Nhưmkjzng hắupbun đqukwjerdt nhiêfysqn quay ngưmkjzqtfci lạxlcmi, ngókgjcn tay chỉscsqomwhn Lậqukwp cưmkjzqtfci hìmtgvmtgvkgjci:

"
Ta còvogcn chưmkjza giớjiqei thiệizqsu cho Tứezjnmkjz đqukwizqs mộjerdt chúzzkit, vịgnmeomwhy chíqpbvnh làomwh ngưmkjzqtfci sưmkjz phụgloi muốqtfcn thu làomwhm đqukwizqs tửkgjc chíqpbvnh thứezjnc, sắupbup thàomwhnh Báuukyt sưmkjz đqukwizqsomwhn Lậqukwp củkbvqa chúzzking ta!"

"
omwhmtgvomwhy làomwh Tứezjnmkjz huynh Tốqtfcng Môyzuing, ngưmkjzơpipui gọhcxfi Tứezjnmkjz huynh làomwh đqukwưmkjzwxtrc! Mọhcxfi ngưmkjzqtfci tớjiqei gặvogcp mặvogct nhau đqukwi, dùgnme sao sau nàomwhy chíqpbvnh làomwh đqukwezjnng môyzuin sưmkjz huynh đqukwizqs!"

"
uukyt sưmkjz đqukwizqs!"

Vịgnme Tứezjnmkjz đqukwizqs vừespua nghe lờqtfci ấnqqwy, trong mắupbut tinh quang mãgloinh liệizqst bắupbun ra, trựqukwc tiếmvelp nhìmtgvn chằjarjm chằjarjm Hàomwhn Lậqukwp khôyzuing tha.

omwhn Lậqukwp thầycsrn sắupbuc khôyzuing thay đqukwyzuii nhưmkjzng trong đqukwycsru thởycsromwhi mộjerdt hơpipui. Vịgnmeomwhy rõxusaomwhng làomwh mộjerdt têfysqn cuồezjnng chiếmveln đqukwnqqwu, bịgnme hắupbun nhìmtgvn chòvogcng chọhcxfc nhưmkjz thểgsxhomwhn Lậqukwp làomwh tráuukyi câqhdly ngon đqukwgsxh ăkbvqn.

mtgv vậqukwy khôyzuing đqukwwxtri vịgnmeomwhy mởycsr miệizqsng trưmkjzjiqec, Hàomwhn Lậqukwp liềizqsn nókgjci chặvogcn trưmkjzjiqec:

"
Tứezjnmkjz huynh khỏtyake, sưmkjz đqukwizqs vừespua mớjiqei Trúzzkic Cơpipu khôyzuing lâqhdlu, xin sưmkjz huynh chiếmvelu cốqtfc nhiềizqsu mộjerdt chúzzkit!"

kgjci xong Hàomwhn Lậqukwp liềizqsn thi lễlscs.


Nhưmkjzng lờqtfci nàomwhy củkbvqa Hàomwhn Lậqukwp lạxlcmi làomwhm cho vịgnmeuukyn tửkgjc lộjerd ra vẻqhdl thấnqqwt vọhcxfng. Đzrtjqtfci vớjiqei hắupbun lậqukwp tứezjnc mấnqqwt đqukwi hứezjnng thúzzki, nhàomwhn nhạxlcmt gậqukwt đqukwycsru vàomwhi cáuukyi, cũhrbeng khôyzuing liếmvelc mắupbut nhìmtgvn Hàomwhn Lậqukwp mộjerdt cáuukyi. Tiếmvelp theo sau hắupbun lạxlcmnh lùgnmeng, trựqukwc tiếmvelp xuyêfysqn qua hai ngưmkjzqtfci đqukwi thẳscsqng.

Chỉscsq đqukwgsxh lạxlcmi Hàomwhn Lậqukwp cùgnmeng Vu Khôyzuin hai ngưmkjzqtfci tạxlcmi chỗmtgv, mắupbut to mắupbut nhỏtyak nhìmtgvn nhau nửkgjca ngàomwhy.

"
Ha ha, Hàomwhn sưmkjz đqukwizqs đqukwespung thấnqqwy lạxlcm, Tốqtfcng sưmkjz đqukwizqsqpbvnh tìmtgvnh làomwh nhưmkjz vậqukwy, mặvogcc dùgnme mặvogct ngoàomwhi lanh lùgnmeng nhưmkjzng kỳvuxs thậqukwt làomwh ngưmkjzqtfci rấnqqwt tốqtfct" Vẫmuumn làomwh Vu Khôyzuin khôyzuii phụgloic tháuukyi đqukwjerdmtgvnh thưmkjzqtfcng trưmkjzjiqec, nókgjci mấnqqwy câqhdlu đqukwgsxhkgjca tan bầycsru khôyzuing khíqpbv xấnqqwu hổyzui.

omwhn Lậqukwp tựqukw nhiêfysqn cũhrbeng biểgsxhu hiệizqsn tháuukyi đqukwjerd hiểgsxhu biếmvelt, hai ngưmkjzqtfci lậqukwp tứezjnc lạxlcmi nókgjci cưmkjzqtfci, tiếmvelp tụgloic lộjerd trìmtgvnh.

Đzrtjjerdng phủkbvq mặvogcc dùgnme khôyzuing nhỏtyak nhưmkjzng mộjerdt chỗmtgv lớjiqen nhưmkjz vậqukwy màomwh trừespu vợwxtr chồezjnng Lýlscskgjca Nguyêfysqn, Vu Khôyzuin vàomwh vịgnme Tốqtfcng Môyzuing kia, khôyzuing cókgjc nhữdsdpng ngưmkjzqtfci kháuukyc. Mặvogct kháuukyc năkbvqm ngưmkjzqtfci sưmkjz huynh đqukwizqs củkbvqa Hàomwhn Lậqukwp, mộjerdt ngưmkjzqtfci cũhrbeng khôyzuing thấnqqwy. Sau Hàomwhn Lậqukwp mớjiqei biếmvelt đqukwưmkjzwxtrc rằjarjng năkbvqm ngưmkjzqtfci đqukwókgjchrbeng nhưmkjz hắupbun, đqukwizqsu cókgjc đqukwjerdng phủkbvqycsrfysqn ngoàomwhi, thỉscsqnh thoảskhzng mớjiqei đqukwếmveln báuukyi kiếmveln mộjerdt chúzzkit vợwxtr chồezjnng Lýlscskgjca Nguyêfysqn.

Vềizqs phầycsrn Vu Khôyzuin cùgnmeng Tốqtfcng Môyzuing chỉscsqmtgv bọhcxfn họhcxf từespu nhỏtyak lớjiqen lêfysqn bêfysqn cạxlcmnh vợwxtr chồezjnng Lýlscskgjca Nguyêfysqn nêfysqn cókgjc cảskhzm tìmtgvnh rấnqqwt sâqhdlu đqukwqukwm, tựqukw nhiêfysqn ởycsr lạxlcmi nơpipui đqukwâqhdly, khôyzuing cókgjc tựqukw lậqukwp đqukwjerdng phủkbvq.

omwhn Lậqukwp cùgnmeng Vu Khôyzuin nókgjci chuyệizqsn phiếmvelm, cuốqtfci cùgnmeng đqukwqtfci vớjiqei mấnqqwy sưmkjz huynh đqukwizqs kháuukyc cókgjc sựqukw hiểgsxhu rõxusa nhấnqqwt đqukwgnmenh, nhưmkjzng bấnqqwt tri bấnqqwt giáuukyc đqukwãgloi đqukwi xong hếmvelt toàomwhn bộjerd phủkbvq.

Nhưmkjzng vịgnme Đzrtjxlcmi sưmkjz huynh nàomwhy tựqukwa hồezjn vẫmuumn cao hứezjnng nókgjci, dứezjnt khoáuukyt kéalbso Hàomwhn Lậqukwp đqukwếmveln phòvogcng ngủkbvq củkbvqa mìmtgvnh, muốqtfcn tiếmvelp tụgloic bàomwhn chuyệizqsn quan trọhcxfng.

omwhn Lậqukwp mặvogcc dùgnme cảskhzm thấnqqwy kinh ngạxlcmc nhưmkjzng cũhrbeng khôyzuing đqukwgsxh ýlscs, liềizqsn khôyzuing quan tâqhdlm đqukwi theo. Dùgnme sao ngưmkjzqtfci nàomwhy làomwh Đzrtjxlcmi sưmkjz huynh, vẫmuumn phảskhzi cấnqqwp cho mặvogct mũhrbei.

Ngay từespu đqukwycsru hắupbun còvogcn thậqukwt sựqukw lắupbung nghe hếmvelt thảskhzy nhữdsdpng gìmtgv vịgnme Đzrtjxlcmi sưmkjz huynh nàomwhy nókgjci, hy vọhcxfng cókgjc thểgsxhmtgvm đqukwưmkjzwxtrc mộjerdt chúzzkit gìmtgv hữdsdpu íqpbvch.

Nhưmkjzng khôyzuing bao lâqhdlu, vịgnme Vu Khôyzuin huyêfysqn thuyêfysqn khôyzuing dứezjnt làomwhm Hàomwhn Lậqukwp dầycsrn dầycsrn đqukwưmkjzwxtrc nếmvelm mùgnmei.

Ngôyzuin từespu cuồezjnn cuộjerdn khôyzuing dứezjnt, giốqtfcng nhưmkjz ma âqhdlm khoan nãgloio, làomwhm cho Hàomwhn Lậqukwp liêfysqn tiếmvelp nghe mấnqqwy canh giờqtfc, trởycsrfysqn đqukwau đqukwycsru.

zzkic nàomwhy Hàomwhn Lậqukwp mớjiqei biếmvelt đqukwưmkjzwxtrc tháuukyi đqukwjerd ngay từespu đqukwycsru khi vịgnme Đzrtjxlcmi sưmkjz huynh nàomwhy đqukwi ra tiếmvelp đqukwãgloii hắupbun, cókgjcuukyi gìmtgv nhiệizqst tìmtgvnh"
xusa rằjarjng làomwh khókgjc khăkbvqn lắupbum mớjiqei nhìmtgvn thấnqqwy mộjerdt vịgnme kháuukych nhâqhdln, thoảskhzi máuukyi khua môyzuii múzzkia mỏtyak.

Sau mộjerdt lúzzkic lâqhdlu Hàomwhn Lậqukwp thậqukwt khôyzuing thểgsxh chịgnmeu đqukwưmkjzwxtrc thêfysqm nữdsdpa, rúzzkit cuộjerdc lấnqqwy lýlscs do thâqhdln thểgsxh mệizqst mỏtyaki, cuốqtfcng quíqpbvt thoáuukyt khỏtyaki phòvogcng củkbvqa đqukwqtfci phưmkjzơpipung, đqukwi tìmtgvm gian phòvogcng chiêfysqu đqukwãgloii kháuukych nhâqhdln đqukwgsxh nghỉscsq ngơpipui.

Sau khi nghe xong mộjerdt trậqukwn côyzuing kíqpbvch bằjarjng ngôyzuin ngữdsdp củkbvqa vịgnme Vu sưmkjz huynh nàomwhy, hắupbun thậqukwt sựqukw vẫmuumn còvogcn rấnqqwt đqukwau đqukwycsru.

omwhn Lậqukwp xem nhưmkjzomwh hoàomwhn toàomwhn nểgsxh phụgloic ngưmkjzqtfci nàomwhy. Trêfysqn đqukwqtfci còvogcn cókgjc nam nhâqhdln cókgjc thểgsxhkgjci dôyzuing dàomwhi nhưmkjz thếmvel, thậqukwt sựqukwomwh đqukwưmkjzwxtrc mởycsr rộjerdng tầycsrm mắupbut.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.