Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 237 : Tham kiến

    trước sau   
uwqlm nay Hàemgyn Lậmdocp đuwqlãhtrr nghe Đnecipgzpi Diễanjcn quyếmhkft nàemgyy vàemgyi lầuftfn rồbkpsi, bịcnagcxiom sưuwql huynh đuwqlem ra dẫqukgn dụwucn, đuwqlskeft nhiêbkpsn hắzuokn tùbnsky ýegwy trởejpe tay liềxzjvn dễanjcemgyng tìcfcmm đuwqlưuwqlsijdc, thậmdoct sựeijeemgym cho Hàemgyn Lậmdocp cóqrqd cảpwtem giáyzggc hoang đuwqlưuwqlhztlng, khôuwqlng đuwqlúpwteng.

Tuy nhiêbkpsn côuwqlng pháyzggp tu luyệrwpvn Đnecipgzpi Diễanjcn quyếmhkft đuwqlưuwqlsijdc Lâcxiom sưuwql huynh mang theo ngưuwqlhztli, thậmdoct đuwqlúpwteng làemgy ngoàemgyi ýegwy liệrwpvu củyurma hắzuokn.

emgyn Lậmdocp thậmdoct khôuwqlng biếmhkft vịcnagcxiom sưuwql huynh nàemgyy rấfgdst ngu xuẩbnlrn hay làemgy rấfgdst thôuwqlng minh.

cxioy giờhztl hắzuokn quyếmhkft đuwqlcnagnh đuwqlem côuwqlng pháyzggp Đnecipgzpi Diễanjcn quyếmhkft bêbkpsn trong ngọoqfwc giảpwten xem mộskeft lầuftfn, đuwqlíikztch xáyzggc giốzaorng nhưuwqlcxiom sưuwql huynh nóqrqdi, chỉlyhwqrqd khẩbnlru quyếmhkft bốzaorn tầuftfng, xem ra vềxzjv đuwqliểcxiom ấfgdsy đuwqlzaori phưuwqlơdomkng cũjpxeng khôuwqlng cóqrqd lừoaaxa gạpgzpt hắzuokn.

Nhưuwqlng xuấfgdst hiệrwpvn mộskeft việrwpvc làemgym cho Hàemgyn Lậmdocp ngạpgzpc nhiêbkpsn hơdomkn.

Sau khi hắzuokn đuwqlem côuwqlng pháyzggp Đnecipgzpi Diễanjcn quyếmhkft xem toàemgyn bộskef, ngay sau đuwqlóqrqd lạpgzpi xuấfgdst hiệrwpvn mộskeft bộskef kinh văfnctn gọoqfwi làemgy "Khôuwqli lỗfgdsi châcxion giảpwtei", bêbkpsn trong đuwqlxzjvu làemgy dạpgzpy pháyzggp môuwqln làemgym thếmhkfemgyo đuwqlcxio luyệrwpvn chếmhkfyzggc loạpgzpi khôuwqli lỗfgdsi thúpwteemgy khôuwqli lỗfgdsi nhâcxion, đuwqlúpwteng làemgy mộskeft bộskef khôuwqli lỗfgdsi chếmhkfyzggc đuwqlpgzpi toàemgyn cựeijec kỳanjcuwqlhztlng tậmdocn.


emgyn Lậmdocp sau khi xem mộskeft hồbkpsi, rúpwtet cuộskefc thầuftfn tìcfcmnh hưuwqlng phấfgdsn đuwqlem thầuftfn thứnqryc thoáyzggt ra, bộskefyzggng tựeijea hồbkps cựeijec kỳanjc cao hứnqryng. Nhưuwqlng hắzuokn sau khi nhìcfcmn ngọoqfwc giảpwten trêbkpsn tay, lạpgzpi nghĩcfcm tớhnmni chuyệrwpvn gìcfcm đuwqlóqrqd, thầuftfn sắzuokc đuwqlskeft nhiêbkpsn cóqrqd chúpwtet cổwkov quáyzggi.

Đnecipgzpi Diễanjcn quyếmhkft kếmhkft hợsijdp vớhnmni Khôuwqli lỗfgdsi châcxion giảpwtei làemgym thàemgynh mộskeft cặwkovp, nếmhkfu nhưuwql đuwqlbkpsng thờhztli tu luyệrwpvn, quảpwte thựeijec làemgy phốzaori xứnqryng cựeijec kỳanjc hoàemgyn mỹzeux.

Chỉlyhw cầuftfn cảpwte hai tu luyệrwpvn đuwqlếmhkfn mộskeft tầuftfng thứnqry nhấfgdst đuwqlcnagnh, làemgyqrqd thểcxio giốzaorng nhưuwql Hoàemgyng Long ngàemgyy đuwqlóqrqd, mộskeft ngưuwqlhztli bằjrvmng vàemgyo uy lựeijec củyurma nhiềxzjvu khôuwqli lỗfgdsi, đuwqlem mấfgdsy têbkpsn tu sĩcfcm Trúpwtec Cơdomk đuwqlbkpsng cấfgdsp chèzjgkn éeufnp gắzuokt gao, ngay cảpwte mộskeft cơdomk hộskefi phảpwten kháyzggng cũjpxeng khôuwqlng cóqrqd.

uwqlng pháyzggp gâcxioy ra áyzggp lựeijec đuwqlzaori vớhnmni tu sĩcfcm Trúpwtec Cơdomk kỳanjcemgyy làemgym cho Hàemgyn Lậmdocp đuwqlskefng tâcxiom.

Tuy nhiêbkpsn thiếmhkfu sóqrqdt khi tu luyệrwpvn chúpwteng nóqrqdjpxeng nhưuwql hắzuokn đuwqlãhtrr phâcxion tíikztch qua, cựeijec kỳanjcxzjvemgyng. Rấfgdst cóqrqd thểcxio sẽzqtkemgym chậmdocm trễanjc tu luyệrwpvn củyurma bảpwten thâcxion, làemgym cho cơdomk hộskefi kếmhkft đuwqlan vốzaorn đuwqlãhtrr rấfgdst xa vờhztli hoàemgyn toàemgyn biếmhkfn mấfgdst hầuftfu nhưuwql khôuwqlng còumrrn. Đneciâcxioy chíikztnh làemgy đuwqlưuwqlsijdc khôuwqlng bằjrvmng mấfgdst.

Vềxzjv phầuftfn Đnecipgzpi Diễanjcn quyếmhkft cóqrqd thểcxiopwtec tiếmhkfn tỷozpk lệrwpv kếmhkft đuwqlan, cóqrqd chếmhkft Hàemgyn Lậmdocp cũjpxeng khôuwqlng tin loạpgzpi hồbkps ngôuwqln loạpgzpn ngữjlye khôuwqlng cóqrqd chúpwtet căfnctn cứnqryemgyy.

emgyn Lậmdocp cúpwtei đuwqluftfu tựeije xem xéeufnt mộskeft chúpwtet, trong khoảpwteng thờhztli gian ngắzuokn rấfgdst khóqrqd lựeijea chọoqfwn. Lắzuokc lắzuokc đuwqluftfu, trưuwqlhnmnc tiêbkpsn đuwqlem ngọoqfwc giảpwten bỏbopbemgyo trong túpwtei trữjlye vậmdoct, chuẩbnlrn bịcnag sau nàemgyy xửihszegwyqrqd.

bnsk sao cóqrqd tu luyệrwpvn Đnecipgzpi Diễanjcn quyếmhkft vàemgy luyệrwpvn tậmdocp Khôuwqli lỗfgdsi chếmhkf tạpgzpo thuậmdoct, vậmdoct đuwqlãhtrr đuwqlưuwqlsijdc đuwqlưuwqla tớhnmni trưuwqlhnmnc cửihsza hay khôuwqlng, bâcxioy giờhztl quyếmhkft đuwqlcnagnh cũjpxeng quáyzgg vộskefi vàemgyng, đuwqlsijdi sau nàemgyy tâcxiom tìcfcmnh ổwkovn đuwqlcnagnh rồbkpsi xem xéeufnt chuyệrwpvn nàemgyy đuwqli.

Tuy nhiêbkpsn thu hoạpgzpch lầuftfn nàemgyy vẫqukgn còumrrn kíikztch thíikztch Hàemgyn Lậmdocp. Hắzuokn đuwqlskeft nhiêbkpsn nhớhnmn ra, mặwkovc dùbnsk đuwqláyzggm ngưuwqlhztli Hoàemgyng Long cùbnskng túpwtei trữjlye vậmdoct cũjpxeng đuwqlxzjvu bịcnag kiếmhkfm quang Lôuwqli thuộskefc tíikztnh củyurma Lôuwqli Vạpgzpn Hạpgzpc diệrwpvt trừoaax khôuwqlng còumrrn mộskeft mốzaorng. Nhưuwqlng tựeijea hồbkps vẫqukgn còumrrn mộskeft íikztt khôuwqli lỗfgdsi chưuwqla kịcnagp thu vàemgyo, còumrrn đuwqlang ởejpe ngoàemgyi trậmdocn.

Đneciâcxioy chíikztnh làemgy đuwqlbkps tốzaort, khôuwqlng cầuftfm làemgy khôuwqlng đuwqlưuwqlsijdc a!

emgyn Lậmdocp nghĩcfcm đuwqlếmhkfn đuwqlâcxioy, tâcxiom tìcfcmnh lậmdocp tứnqryc tốzaort lêbkpsn, đuwqli ra khỏbopbi đuwqlpgzpi trậmdocn.

Quảpwte nhiêbkpsn bêbkpsn ngoàemgyi trậmdocn, cáyzggch đuwqlóqrqd khôuwqlng xa tìcfcmm đuwqlưuwqlsijdc khôuwqli lỗfgdsi nhâcxion cùbnskng cơdomk quan thúpwte, bởejpei vìcfcm khôuwqlng bịcnag ngưuwqlhztli nàemgyo đuwqliềxzjvu khiểcxion nêbkpsn khôuwqli phụwucnc hìcfcmnh dáyzggng bằjrvmng lòumrrng bàemgyn tay, bấfgdst quáyzggjpxeng khôuwqlng nhiềxzjvu nhưuwql trong tưuwqlejpeng tưuwqlsijdng củyurma Hàemgyn Lậmdocp, chỉlyhwqrqd khoảpwteng hai mưuwqlơdomki mấfgdsy cáyzggi, nhữjlyeng cáyzggi kháyzggc đuwqlxzjvu bịcnag kiếmhkfm quang Lôuwqli Vạpgzpn Hạpgzpc quéeufnt qua đuwqlãhtrrqrqda thàemgynh tro bụwucni.

Tuy nhiêbkpsn cho dùbnsk nhưuwql vậmdocy, Hàemgyn Lậmdocp vẫqukgn tràemgyn đuwqluftfy hăfnctng háyzggi, đuwqlem chúpwteng nóqrqd nhấfgdst nhấfgdst thu hồbkpsi.


Quéeufnt sạpgzpch nhiềxzjvu đuwqlbkps tốzaort nhưuwql vậmdocy, nhưuwqlng Hàemgyn Lậmdocp vẫqukgn thấfgdsy chưuwqla đuwqlyurm, hậmdocn mộskeft trăfnctm táyzggm mưuwqlơdomki cáyzggi khôuwqli lỗfgdsi nhâcxion ngẫqukgu khôuwqlng hiệrwpvn ra trưuwqlhnmnc mắzuokt thêbkpsm lầuftfn nữjlyea đuwqlcxio cho hắzuokn thu lấfgdsy, loạpgzpi tâcxiom tíikztnh nàemgyy cũjpxeng làemgym cho Hàemgyn Lậmdocp thấfgdsy buồbkpsn cưuwqlhztli, thậmdoct sựeijeemgyumrrng tham khôuwqlng đuwqláyzggy.

Sau khi thấfgdsp giọoqfwng tựeije giễanjcu vàemgyi câcxiou, Hàemgyn Lậmdocp liềxzjvn trởejpe lạpgzpi đuwqlskefng phủyurm, chuẩbnlrn bịcnag trưuwqlhnmnc tiêbkpsn nghiêbkpsn cứnqryu mộskeft chúpwtet hai phưuwqlơdomkng thuốzaorc cổwkov kia rồbkpsi hãhtrry nóqrqdi. Tiếmhkfp theo, chờhztl ngàemgyy mai đuwqli tớhnmni chỗfgdsuwql phóqrqdegwyqrqda Nguyêbkpsn, coi cóqrqd khảpwtefnctng thu đuwqlưuwqlsijdc mộskeft bộskefuwqlng pháyzggp khôuwqlng tệrwpv khôuwqlng.

yzggng sớhnmnm ngàemgyy thứnqry hai, Hàemgyn Lậmdocp đuwqlnqryng trêbkpsn Thầuftfn Phong chu, trựeijec tiếmhkfp bay đuwqlếmhkfn phíikzta đuwqlôuwqlng củyurma Tháyzggi Nhạpgzpc sơdomkn mạpgzpch.

uwqlm qua hắzuokn từoaax trong miệrwpvng Lôuwqli Vạpgzpn Hạpgzpc biếmhkft đuwqlưuwqlsijdc rằjrvmng đuwqlskefng phủyurm củyurma vịcnaguwql phóqrqdcxioy ởejpe mộskeft chỗfgdsuwqlhnmni ngọoqfwn núpwtei. Màemgy gầuftfn đuwqlâcxioy Lýegwyqrqda Nguyêbkpsn ởejpe trong đuwqlskefng, tựeijea hồbkps đuwqlang vộskefi vàemgyng làemgym cáyzggi gìcfcm đuwqlóqrqd, thậmdoct đuwqlúpwteng lúpwtec nếmhkfu nhưuwql giờhztl phúpwtet nàemgyy đuwqli tìcfcmm lãhtrro.

Vớhnmni tốzaorc đuwqlskef củyurma Thầuftfn Phong chu, Hàemgyn Lậmdocp khôuwqlng phíikzt bao nhiêbkpsu thờhztli gian liềxzjvn tìcfcmm đuwqlưuwqlsijdc đuwqlcnaga phưuwqlơdomkng theo nhưuwql lờhztli nóqrqdi củyurma Lôuwqli Vạpgzpn Hạpgzpc, nơdomki nàemgyy quảpwte nhiêbkpsn làemgy cựeijec kỳanjcikzt mậmdoct, nhưuwqlng làemgy mộskeft chỗfgds non xanh nưuwqlhnmnc biếmhkfc.

emgyn Lậmdocp đuwqlnqryng ởejpe trưuwqlhnmnc mộskeft tháyzggc nưuwqlhnmnc cựeijec lớhnmnn ởejpeuwqlhnmni ngọoqfwn núpwtei, từoaax trong áyzggo lấfgdsy ra mộskeft tờhztl Truyềxzjvn Âyzggm phùbnsk, sau khi thấfgdsp giọoqfwng nóqrqdi nóqrqdi cáyzggi gìcfcm, liềxzjvn hưuwqlhnmnng ra ngoàemgyi néeufnm đuwqli, phùbnsk lụwucnc liềxzjvn hóqrqda thàemgynh mộskeft đuwqlpgzpo hỏbopba quang, vọoqfwt vàemgyo trong màemgyn nưuwqlhnmnc lớhnmnn, biếmhkfn mấfgdst khôuwqlng thấfgdsy.

Qua mộskeft đuwqloạpgzpn thờhztli gian ưuwqlhnmnc chừoaaxng mộskeft néeufnn nhang, màemgyn nưuwqlhnmnc đuwqlskeft nhiêbkpsn trốzaorng rỗfgdsng táyzggch ra, mộskeft cáyzggi đuwqlpgzpi đuwqlskefng xuấfgdst hiệrwpvn. Tiếmhkfp theo từoaaxbkpsn trong bay ra mộskeft gãhtrr nho sinh thon gầuftfy khoảpwteng hơdomkn ba mưuwqlơdomki tuổwkovi, ngưuwqlhztli nàemgyy vừoaaxa thấfgdsy Hàemgyn Lậmdocp lậmdocp tứnqryc nhiệrwpvt tìcfcmnh chàemgyo hỏbopbi:

"Chíikztnh làemgyuwql đuwqlrwpvemgyn Lậmdocp phảpwtei khôuwqlng? Tạpgzpi hạpgzpemgy đuwqlpgzpi đuwqlrwpv tửihsz củyurma sưuwql phóqrqd, Vu Khôuwqln, ngưuwqlơdomki cóqrqd thểcxio gọoqfwi ta mộskeft tiếmhkfng làemgy Vu sưuwql huynh".

Nho sinh nóqrqdi xong, cựeijec kỳanjc tiêbkpsu sáyzggi bay xuốzaorng bêbkpsn cạpgzpnh Hàemgyn Lậmdocp, mặwkovt màemgyy tưuwqlơdomki cưuwqlhztli nhìcfcmn hắzuokn.

necipgzpi sưuwql huynh!"emgyn Lậmdocp làemgym bộskefyzggng rấfgdst câcxiou nệrwpv, thàemgynh thàemgynh thậmdoct thậmdoct.

Vịcnag Vu Khôuwqln Đnecipgzpi sưuwql huynh thấfgdsy vẻfnct mặwkovt Hàemgyn Lậmdocp nhưuwql vậmdocy, lạpgzpi nghe mộskeft tiếmhkfng xưuwqlng hôuwql nhu thuậmdocn củyurma hắzuokn, càemgyng vui vẻfnctdomkn, ngoàemgyi miệrwpvng cựeijec kỳanjc thâcxion thiếmhkft nóqrqdi:

"Cáyzggi gìcfcmemgy Đnecipgzpi sưuwql huynh, xưuwqlng hôuwql nhưuwql vậmdocy quáyzgg kháyzggch khíikzt rồbkpsi. Cóqrqd thểcxiouwqlng hôuwql Vu sưuwql huynh làemgy đuwqlưuwqlsijdc. Ta cũjpxeng từoaaxuwql phụwucn sớhnmnm đuwqlãhtrr nghe nóqrqdi qua chuyệrwpvn củyurma sưuwql đuwqlrwpv, Hàemgyn sưuwql đuwqlrwpvqrqd thểcxio tham gia Huyếmhkft sắzuokc thíikzt luyệrwpvn màemgy quay vềxzjv vớhnmni thu hoạpgzpch lớhnmnn, thậmdoct đuwqlúpwteng làemgy mộskeft chuyệrwpvn đuwqlwkovc biệrwpvt" Vu Khôuwqln luôuwqln miệrwpvng khen ngợsijdi.

emgyn Lậmdocp cũjpxeng cưuwqlhztli khan mấfgdsy tiếmhkfng, khôuwqlng biếmhkft vịcnagemgyy đuwqlzaori vớhnmni mìcfcmnh, mộskeft têbkpsn kýegwy danh đuwqlrwpv tửihsz, tạpgzpi sao lạpgzpi kháyzggch khíikzt nhưuwql thếmhkf, đuwqliềxzjvu nàemgyy làemgym cho hắzuokn trong lòumrrng trởejpebkpsn bấfgdst an.


"Lúpwtec đuwqluftfu nghe nóqrqdi sưuwql đuwqlrwpvuwql chấfgdst khôuwqlng tốzaort, nhưuwqlng hôuwqlm nay vừoaaxa thấfgdsy Hàemgyn sưuwql đuwqlrwpvjpxeng Trúpwtec Cơdomk thàemgynh côuwqlng, đuwqliềxzjvu nàemgyy thậmdoct sựeijeemgy việrwpvc đuwqláyzggng mừoaaxng".

Vu Khôuwqln tựeijea hồbkps đuwqlzaori vớhnmni việrwpvc Hàemgyn Lậmdocp Trúpwtec Cơdomk thàemgynh côuwqlng, sớhnmnm đuwqlãhtrr biếmhkft trưuwqlhnmnc, cho nêbkpsn từoaax đuwqluftfu đuwqlếmhkfn cuốzaori đuwqlzaori vớhnmni việrwpvc Hàemgyn Lậmdocp đuwqlãhtrr tiếmhkfn vàemgyo Trúpwtec Cơdomk kỳanjc khôuwqlng lộskef ra vẻfnct kinh ngạpgzpc, nhưuwqlng trong miệrwpvng vẫqukgn hưuwqlhnmnng Hàemgyn Lậmdocp chúpwtec mừoaaxng khôuwqlng ngừoaaxng, đuwqliềxzjvu nàemgyy càemgyng làemgym cho Hàemgyn Lậmdocp sợsijdhtrri.

neciưuwqlsijdc rồbkpsi, sưuwql phóqrqdumrrn đuwqlang ởejpebkpsn trong phủyurm chờhztluwql đuwqlrwpv đuwqlfgdsy. Đnecioaaxng làemgym cho lãhtrro nhâcxion gia đuwqlsijdi lâcxiou, trưuwqlhnmnc tiêbkpsn tiếmhkfn vàemgyo Lụwucnc Ba đuwqlskefng đuwqli" Vu Khôuwqln phảpwteng phấfgdst vừoaaxa mớhnmni nhớhnmn ra chuyệrwpvn nàemgyy, sau khi vỗfgds óqrqdt, liềxzjvn cưuwqlhztli hìcfcmcfcmqrqdi.

emgyn Lậmdocp thấfgdsy loạpgzpi biểcxiou hiệrwpvn nàemgyy củyurma đuwqlzaori phưuwqlơdomkng, khóqrqde miệrwpvng giậmdoct giậmdoct, nhưuwqlng trêbkpsn mặwkovt vẫqukgn thểcxio hiệrwpvn ra bộskefyzggng kíikztnh cẩbnlrn, lêbkpsn tiếmhkfng đuwqláyzggp ứnqryng, liềxzjvn cùbnskng nhau bay vàemgyo trong màemgyn nưuwqlhnmnc.

Vừoaaxa đuwqli vàemgyo màemgyn nưuwqlhnmnc, trưuwqlhnmnc mắzuokt Hàemgyn Lậmdocp sáyzggng ngờhztli, mộskeft cáyzggi tiểcxiou cốzaorc thiêbkpsn nhiêbkpsn xuấfgdst hiệrwpvn, chẳmdocng nhữjlyeng hoa thơdomkm chim hóqrqdt, câcxioy xanh nưuwqlhnmnc sạpgzpch, lạpgzpi cóqrqd mộskeft íikztt đuwqlskefng vậmdoct nhỏbopb cựeijec kỳanjc quýegwy hiếmhkfm, chạpgzpy tớhnmni chạpgzpy lui, làemgym cho ngưuwqlhztli ta cảpwtem thấfgdsy cựeijec kỳanjc đuwqláyzggng yêbkpsu.

neciâcxioy làemgy?"emgyn Lậmdocp cảpwtem giáyzggc đuwqlưuwqlsijdc đuwqluftfu óqrqdc mìcfcmnh tựeijea hồbkpsqrqd chúpwtet ngưuwqlng trệrwpv. Mộskeft màemgyn trưuwqlhnmnc mắzuokt nàemgyy thậmdoct sựeijeemgym cho hắzuokn cảpwtem thấfgdsy ngoàemgyi ýegwy muốzaorn. Chẳmdocng lẽzqtk vịcnaguwql phóqrqd củyurma mìcfcmnh còumrrn thíikztch nuôuwqli dưuwqlfyuzng tiểcxiou sủyurmng vậmdoct. Đneciiềxzjvu nàemgyy thậmdoct sựeijeemgym hắzuokn rấfgdst kinh ngạpgzpc.

"Ha ha! Thếmhkfemgyo, sưuwql đuwqlrwpv cảpwtem thấfgdsy ngoàemgyi ýegwy muốzaorn sao? Khôuwqlng riêbkpsng gìcfcm ngưuwqlơdomki, kỳanjc thậmdoct mỗfgdsi mộskeft kháyzggch nhâcxion vừoaaxa vàemgyo cũjpxeng sẽzqtk bịcnag hếmhkft thảpwtey màemgyn nàemgyy làemgym hoảpwteng sợsijd. Tuy nhiêbkpsn cáyzggc đuwqlskefng vậmdoct nhỏbopbemgyy khôuwqlng phảpwtei làemgyuwql phóqrqd nuôuwqli dưuwqlfyuzng, màemgyemgy bảpwteo bốzaori củyurma sưuwqluwqlơdomkng. Nhưuwqlng ngàemgyn vạpgzpn lầuftfn đuwqloaaxng xúpwtec phạpgzpm tớhnmni chúpwteng, nếmhkfu khôuwqlng sưuwqluwqlơdomkng tuyệrwpvt đuwqlzaori khôuwqlng tha cho ngưuwqlơdomki" Vu Khôuwqln cưuwqlhztli hìcfcmcfcm, lộskef ra vẻfnct mặwkovt "Ta sớhnmnm biếmhkft ngưuwqlơdomki sẽzqtk thấfgdst kinh".

"Sưuwqluwqlơdomkng?"emgyn Lậmdocp thậmdoct sựeijeyzgg mồbkpsm cứnqryng lưuwqlfyuzi.

neciúpwteng vậmdocy, sưuwqluwqlơdomkng mặwkovc dùbnsk chỉlyhwemgy Trúpwtec Cơdomk trung kỳanjc, nhưuwqlng cảpwtem tìcfcmnh vớhnmni sưuwql phóqrqd rấfgdst tốzaort. Hơdomkn nữjlyea, làemgy ngưuwqlhztli cũjpxeng rấfgdst ôuwqln hòumrra, ởejpe chung rấfgdst tốzaort" Vu Khôuwqln nhúpwten vai nóqrqdi.

cfcm vậmdocy Hàemgyn Lậmdocp mang theo mộskeft đuwqluftfu mờhztl mịcnagt, bịcnag Vu Khôuwqln dẫqukgn vàemgyo trong mộskeft sơdomkn đuwqlskefng to lớhnmnn ởejpe mộskeft bêbkpsn sơdomkn cốzaorc, sau đuwqlóqrqdejpe đuwqlpgzpi sảpwtenh trong đuwqlskefng Hàemgyn Lậmdocp thấfgdsy sưuwql phóqrqdegwyqrqda Nguyêbkpsn củyurma mìcfcmnh cùbnskng mộskeft thiếmhkfu phụwucn xinh đuwqlbkpsp kháyzggc, ưuwqlhnmnc chừoaaxng khoảpwteng hai bảpwtey, hai táyzggm tuổwkovi.

Khôuwqlng cầuftfn phảpwtei nóqrqdi khuôuwqln mặwkovt vịcnaguwql phóqrqd củyurma mìcfcmnh vẫqukgn lạpgzpnh nhưuwqlfnctng, tuy nhiêbkpsn nhìcfcmn thấfgdsy Hàemgyn Lậmdocp vàemgyo, cuốzaori cùbnskng cũjpxeng mỉlyhwm cưuwqlhztli. Màemgy vịcnag thiếmhkfu phụwucn kia, mặwkovc dùbnskemgyn Lậmdocp thấfgdsy xinh đuwqlbkpsp nhưuwqlng trưuwqlhnmnc mặwkovt Lýegwyqrqda Nguyêbkpsn sao dáyzggm nhìcfcmn kỹzeux! Chỉlyhwemgy nhìcfcmn lưuwqlhnmnt qua mộskeft cáyzggch thôuwqldomk giảpwten lưuwqlsijdc, sau đuwqlóqrqd cung kíikztnh tiếmhkfn lêbkpsn thi lễanjcqrqdi:

necirwpv tửihszemgyn Lậmdocp báyzggi kiếmhkfn sưuwqluwqln".

"Ừoqfwm! Ngưuwqlơdomki đuwqlnqryng lêbkpsn đuwqli, bêbkpsn cạpgzpnh ta làemgyuwqluwqlơdomkng ngưuwqlơdomki, ngưuwqlơdomki cũjpxeng ra mắzuokt mộskeft chúpwtet đuwqli"egwyqrqda Nguyêbkpsn thấfgdsy tháyzggi đuwqlskef cung kíikztnh củyurma Hàemgyn Lậmdocp thìcfcm rấfgdst hàemgyi lòumrrng, ngóqrqdn tay chỉlyhw thiếmhkfu phụwucnbkpsn cạpgzpnh nóqrqdi.

"Tham kiếmhkfn sưuwqluwqlơdomkng!"emgyn Lậmdocp âcxiom thầuftfm thởejpeemgyi, khôuwqlng thểcxioemgym kháyzggc hơdomkn chíikztnh làemgyuwqlhnmnng vịcnag thiếmhkfu phụwucn thoạpgzpt nhìcfcmn cũjpxeng khôuwqlng lớhnmnn hơdomkn bao nhiêbkpsu so vớhnmni mìcfcmnh thi lễanjc.

neciưuwqlsijdc rồbkpsi, khôuwqlng nêbkpsn đuwqla lễanjc!" Thiếmhkfu phụwucn vừoaaxa thấfgdsy Hàemgyn Lậmdocp tiếmhkfn lêbkpsn tham báyzggi, mỉlyhwm cưuwqlhztli nóqrqdi. Thanh âcxiom mềxzjvm mạpgzpi dễanjc nghe, bộskefyzggng hòumrra nhãhtrr, dịcnagu dàemgyng thểcxio hiệrwpvn ra khôuwqlng íikztt. Quảpwte nhiêbkpsn làemgy mộskeft nữjlye tửihsz cựeijec kỳanjc ôuwqln nhu.

"Hàemgyn Lậmdocp, ta mấfgdsy ngàemgyy trưuwqlhnmnc nghe ngưuwqlhztli ta bẩbnlrm cáyzggo chuyệrwpvn ngưuwqlơdomki Trúpwtec Cơdomk thàemgynh côuwqlng, đuwqliềxzjvu nàemgyy thựeijec sựeijeemgym cho ta khóqrqdqrqd thểcxio tin, giậmdoct mìcfcmnh khôuwqlng nhỏbopb"egwyqrqda Nguyêbkpsn cưuwqlhztli nóqrqdi, khẩbnlru khíikztuwqlbnskng ấfgdsm áyzggp, làemgym cho Hàemgyn Lậmdocp cóqrqd cảpwtem giáyzggc đuwqlưuwqlsijdc sủyurmng áyzggi nhưuwqlng rùbnskng mìcfcmnh.

necióqrqdemgy do đuwqlrwpv tửihsz may mắzuokn mớhnmni cóqrqd thểcxio Trúpwtec Cơdomk thàemgynh côuwqlng, kỳanjc thậmdoct ngay cảpwte đuwqlrwpv tửihszjpxeng cóqrqd chúpwtet giậmdoct mìcfcmnh"emgyn Lậmdocp trêbkpsn mặwkovt khẽzqtk đuwqlbopbbkpsn, tựeijea hồbkps rấfgdst ngưuwqlsijdng ngùbnskng nóqrqdi.

"Ha ha! May mắzuokn cũjpxeng làemgy sựeije thểcxio hiệrwpvn tưuwql chấfgdst mộskeft ngưuwqlhztli, nếmhkfu tu sĩcfcm trờhztli sinh tưuwql chấfgdst hơdomkn ngưuwqlhztli, chẳmdocng phảpwtei làemgy do may mắzuokn mớhnmni cóqrqd đuwqleijeơdomkc thiêbkpsn phúpwte tốzaort nhưuwql thếmhkf sao"egwyqrqda Nguyêbkpsn nhẹbkps nhàemgyng lắzuokc đuwqluftfu, cưuwqlhztli nóqrqdi.

"A! Cáyzggi nàemgyy…"emgyn Lậmdocp khôuwqlng nghĩcfcm tớhnmni việrwpvc nàemgyy, cóqrqd chúpwtet xấfgdsu hổwkovqrqdi khôuwqlng ra lờhztli.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.