Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 237 : Tham kiến

    trước sau   
viljm nay Hàniewn Lậtrtlp đekgnãorvz nghe Đqeudadrii Diễqegan quyếiwoat nàniewy vàniewi lầuteon rồlbcei, bịytfnktvym sưfjto huynh đekgnem ra dẫqseyn dụkdth, đekgnytfnt nhiêqiown hắnkzfn tùiyouy ýzsgp trởdsmn tay liềtrtln dễqeganiewng tìpofsm đekgnưfjtoepioc, thậtrtlt sựlgcdniewm cho Hàniewn Lậtrtlp cónkzf cảizwpm giáwsymc hoang đekgnưfjtojlvang, khôviljng đekgnúniewng.

Tuy nhiêqiown côviljng pháwsymp tu luyệfjton Đqeudadrii Diễqegan quyếiwoat đekgnưfjtoepioc Lâktvym sưfjto huynh mang theo ngưfjtojlvai, thậtrtlt đekgnúniewng làniew ngoàniewi ýzsgp liệfjtou củnmlza hắnkzfn.

niewn Lậtrtlp thậtrtlt khôviljng biếiwoat vịytfnktvym sưfjto huynh nàniewy rấwyiit ngu xuẩgqhnn hay làniew rấwyiit thôviljng minh.

ktvyy giờjlva hắnkzfn quyếiwoat đekgnytfnnh đekgnem côviljng pháwsymp Đqeudadrii Diễqegan quyếiwoat bêqiown trong ngọtrtlc giảizwpn xem mộytfnt lầuteon, đekgnígekdch xáwsymc giốuglhng nhưfjtoktvym sưfjto huynh nónkzfi, chỉktvynkzf khẩgqhnu quyếiwoat bốuglhn tầuteong, xem ra vềtrtl đekgniểvcthm ấwyiiy đekgnuglhi phưfjtoơmgicng cũftbsng khôviljng cónkzf lừqyffa gạadrit hắnkzfn.

Nhưfjtong xuấwyiit hiệfjton mộytfnt việfjtoc làniewm cho Hàniewn Lậtrtlp ngạadric nhiêqiown hơmgicn.

Sau khi hắnkzfn đekgnem côviljng pháwsymp Đqeudadrii Diễqegan quyếiwoat xem toàniewn bộytfn, ngay sau đekgnónkzf lạadrii xuấwyiit hiệfjton mộytfnt bộytfn kinh văeqywn gọtrtli làniew "Khôvilji lỗdtrii châktvyn giảizwpi", bêqiown trong đekgntrtlu làniew dạadriy pháwsymp môviljn làniewm thếiwoaniewo đekgnvcth luyệfjton chếiwoawsymc loạadrii khôvilji lỗdtrii thúniewniew khôvilji lỗdtrii nhâktvyn, đekgnúniewng làniew mộytfnt bộytfn khôvilji lỗdtrii chếiwoawsymc đekgnadrii toàniewn cựlgcdc kỳytfnfjtojlvang tậtrtln.


niewn Lậtrtlp sau khi xem mộytfnt hồlbcei, rúniewt cuộytfnc thầuteon tìpofsnh hưfjtong phấwyiin đekgnem thầuteon thứizwpc thoáwsymt ra, bộytfnwsymng tựlgcda hồlbce cựlgcdc kỳytfn cao hứizwpng. Nhưfjtong hắnkzfn sau khi nhìpofsn ngọtrtlc giảizwpn trêqiown tay, lạadrii nghĩqnjt tớmekgi chuyệfjton gìpofs đekgnónkzf, thầuteon sắnkzfc đekgnytfnt nhiêqiown cónkzf chúniewt cổqypj quáwsymi.

Đqeudadrii Diễqegan quyếiwoat kếiwoat hợepiop vớmekgi Khôvilji lỗdtrii châktvyn giảizwpi làniewm thàniewnh mộytfnt cặwygcp, nếiwoau nhưfjto đekgnlbceng thờjlvai tu luyệfjton, quảizwp thựlgcdc làniew phốuglhi xứizwpng cựlgcdc kỳytfn hoàniewn mỹgqhn.

Chỉktvy cầuteon cảizwp hai tu luyệfjton đekgnếiwoan mộytfnt tầuteong thứizwp nhấwyiit đekgnytfnnh, làniewnkzf thểvcth giốuglhng nhưfjto Hoàniewng Long ngàniewy đekgnónkzf, mộytfnt ngưfjtojlvai bằtghyng vàniewo uy lựlgcdc củnmlza nhiềtrtlu khôvilji lỗdtrii, đekgnem mấwyiiy têqiown tu sĩqnjt Trúniewc Cơmgic đekgnlbceng cấwyiip chèiyoun éjlvap gắnkzft gao, ngay cảizwp mộytfnt cơmgic hộytfni phảizwpn kháwsymng cũftbsng khôviljng cónkzf.

viljng pháwsymp gâktvyy ra áwsymp lựlgcdc đekgnuglhi vớmekgi tu sĩqnjt Trúniewc Cơmgic kỳytfnniewy làniewm cho Hàniewn Lậtrtlp đekgnytfnng tâktvym.

Tuy nhiêqiown thiếiwoau sónkzft khi tu luyệfjton chúniewng nónkzfftbsng nhưfjto hắnkzfn đekgnãorvz phâktvyn tígekdch qua, cựlgcdc kỳytfnktvyniewng. Rấwyiit cónkzf thểvcth sẽuglhniewm chậtrtlm trễqega tu luyệfjton củnmlza bảizwpn thâktvyn, làniewm cho cơmgic hộytfni kếiwoat đekgnan vốuglhn đekgnãorvz rấwyiit xa vờjlvai hoàniewn toàniewn biếiwoan mấwyiit hầuteou nhưfjto khôviljng còwzeun. Đqeudâktvyy chígekdnh làniew đekgnưfjtoepioc khôviljng bằtghyng mấwyiit.

Vềtrtl phầuteon Đqeudadrii Diễqegan quyếiwoat cónkzf thểvcthniewc tiếiwoan tỷwzeu lệfjto kếiwoat đekgnan, cónkzf chếiwoat Hàniewn Lậtrtlp cũftbsng khôviljng tin loạadrii hồlbce ngôviljn loạadrin ngữwyii khôviljng cónkzf chúniewt căeqywn cứizwpniewy.

niewn Lậtrtlp cúniewi đekgnuteou tựlgcd xem xéjlvat mộytfnt chúniewt, trong khoảizwpng thờjlvai gian ngắnkzfn rấwyiit khónkzf lựlgcda chọtrtln. Lắnkzfc lắnkzfc đekgnuteou, trưfjtomekgc tiêqiown đekgnem ngọtrtlc giảizwpn bỏwzeuniewo trong túniewi trữwyii vậtrtlt, chuẩgqhnn bịytfn sau nàniewy xửwzeuzsgpnkzf.

iyou sao cónkzf tu luyệfjton Đqeudadrii Diễqegan quyếiwoat vàniew luyệfjton tậtrtlp Khôvilji lỗdtrii chếiwoa tạadrio thuậtrtlt, vậtrtlt đekgnãorvz đekgnưfjtoepioc đekgnưfjtoa tớmekgi trưfjtomekgc cửwzeua hay khôviljng, bâktvyy giờjlva quyếiwoat đekgnytfnnh cũftbsng quáwsym vộytfni vàniewng, đekgnepioi sau nàniewy tâktvym tìpofsnh ổqypjn đekgnytfnnh rồlbcei xem xéjlvat chuyệfjton nàniewy đekgni.

Tuy nhiêqiown thu hoạadrich lầuteon nàniewy vẫqseyn còwzeun kígekdch thígekdch Hàniewn Lậtrtlp. Hắnkzfn đekgnytfnt nhiêqiown nhớmekg ra, mặwygcc dùiyou đekgnáwsymm ngưfjtojlvai Hoàniewng Long cùiyoung túniewi trữwyii vậtrtlt cũftbsng đekgntrtlu bịytfn kiếiwoam quang Lôvilji thuộytfnc tígekdnh củnmlza Lôvilji Vạadrin Hạadric diệfjtot trừqyff khôviljng còwzeun mộytfnt mốuglhng. Nhưfjtong tựlgcda hồlbce vẫqseyn còwzeun mộytfnt ígekdt khôvilji lỗdtrii chưfjtoa kịytfnp thu vàniewo, còwzeun đekgnang ởdsmn ngoàniewi trậtrtln.

Đqeudâktvyy chígekdnh làniew đekgnlbce tốuglht, khôviljng cầuteom làniew khôviljng đekgnưfjtoepioc a!

niewn Lậtrtlp nghĩqnjt đekgnếiwoan đekgnâktvyy, tâktvym tìpofsnh lậtrtlp tứizwpc tốuglht lêqiown, đekgni ra khỏwzeui đekgnadrii trậtrtln.

Quảizwp nhiêqiown bêqiown ngoàniewi trậtrtln, cáwsymch đekgnónkzf khôviljng xa tìpofsm đekgnưfjtoepioc khôvilji lỗdtrii nhâktvyn cùiyoung cơmgic quan thúniew, bởdsmni vìpofs khôviljng bịytfn ngưfjtojlvai nàniewo đekgniềtrtlu khiểvcthn nêqiown khôvilji phụkdthc hìpofsnh dáwsymng bằtghyng lòwzeung bàniewn tay, bấwyiit quáwsymftbsng khôviljng nhiềtrtlu nhưfjto trong tưfjtodsmnng tưfjtoepiong củnmlza Hàniewn Lậtrtlp, chỉktvynkzf khoảizwpng hai mưfjtoơmgici mấwyiiy cáwsymi, nhữwyiing cáwsymi kháwsymc đekgntrtlu bịytfn kiếiwoam quang Lôvilji Vạadrin Hạadric quéjlvat qua đekgnãorvznkzfa thàniewnh tro bụkdthi.

Tuy nhiêqiown cho dùiyou nhưfjto vậtrtly, Hàniewn Lậtrtlp vẫqseyn tràniewn đekgnuteoy hăeqywng háwsymi, đekgnem chúniewng nónkzf nhấwyiit nhấwyiit thu hồlbcei.


Quéjlvat sạadrich nhiềtrtlu đekgnlbce tốuglht nhưfjto vậtrtly, nhưfjtong Hàniewn Lậtrtlp vẫqseyn thấwyiiy chưfjtoa đekgnnmlz, hậtrtln mộytfnt trăeqywm táwsymm mưfjtoơmgici cáwsymi khôvilji lỗdtrii nhâktvyn ngẫqseyu khôviljng hiệfjton ra trưfjtomekgc mắnkzft thêqiowm lầuteon nữwyiia đekgnvcth cho hắnkzfn thu lấwyiiy, loạadrii tâktvym tígekdnh nàniewy cũftbsng làniewm cho Hàniewn Lậtrtlp thấwyiiy buồlbcen cưfjtojlvai, thậtrtlt sựlgcdniewwzeung tham khôviljng đekgnáwsymy.

Sau khi thấwyiip giọtrtlng tựlgcd giễqegau vàniewi câktvyu, Hàniewn Lậtrtlp liềtrtln trởdsmn lạadrii đekgnytfnng phủnmlz, chuẩgqhnn bịytfn trưfjtomekgc tiêqiown nghiêqiown cứizwpu mộytfnt chúniewt hai phưfjtoơmgicng thuốuglhc cổqypj kia rồlbcei hãorvzy nónkzfi. Tiếiwoap theo, chờjlva ngàniewy mai đekgni tớmekgi chỗdtrifjto phónkzfzsgpnkzfa Nguyêqiown, coi cónkzf khảizwpeqywng thu đekgnưfjtoepioc mộytfnt bộytfnviljng pháwsymp khôviljng tệfjto khôviljng.

wsymng sớmekgm ngàniewy thứizwp hai, Hàniewn Lậtrtlp đekgnizwpng trêqiown Thầuteon Phong chu, trựlgcdc tiếiwoap bay đekgnếiwoan phígekda đekgnôviljng củnmlza Tháwsymi Nhạadric sơmgicn mạadrich.

viljm qua hắnkzfn từqyff trong miệfjtong Lôvilji Vạadrin Hạadric biếiwoat đekgnưfjtoepioc rằtghyng đekgnytfnng phủnmlz củnmlza vịytfnfjto phónkzfktvyy ởdsmn mộytfnt chỗdtrifjtomekgi ngọtrtln núniewi. Màniew gầuteon đekgnâktvyy Lýzsgpnkzfa Nguyêqiown ởdsmn trong đekgnytfnng, tựlgcda hồlbce đekgnang vộytfni vàniewng làniewm cáwsymi gìpofs đekgnónkzf, thậtrtlt đekgnúniewng lúniewc nếiwoau nhưfjto giờjlva phúniewt nàniewy đekgni tìpofsm lãorvzo.

Vớmekgi tốuglhc đekgnytfn củnmlza Thầuteon Phong chu, Hàniewn Lậtrtlp khôviljng phígekd bao nhiêqiowu thờjlvai gian liềtrtln tìpofsm đekgnưfjtoepioc đekgnytfna phưfjtoơmgicng theo nhưfjto lờjlvai nónkzfi củnmlza Lôvilji Vạadrin Hạadric, nơmgici nàniewy quảizwp nhiêqiown làniew cựlgcdc kỳytfngekd mậtrtlt, nhưfjtong làniew mộytfnt chỗdtri non xanh nưfjtomekgc biếiwoac.

niewn Lậtrtlp đekgnizwpng ởdsmn trưfjtomekgc mộytfnt tháwsymc nưfjtomekgc cựlgcdc lớmekgn ởdsmnfjtomekgi ngọtrtln núniewi, từqyff trong áwsymo lấwyiiy ra mộytfnt tờjlva Truyềtrtln Âzsgpm phùiyou, sau khi thấwyiip giọtrtlng nónkzfi nónkzfi cáwsymi gìpofs, liềtrtln hưfjtomekgng ra ngoàniewi néjlvam đekgni, phùiyou lụkdthc liềtrtln hónkzfa thàniewnh mộytfnt đekgnadrio hỏwzeua quang, vọtrtlt vàniewo trong màniewn nưfjtomekgc lớmekgn, biếiwoan mấwyiit khôviljng thấwyiiy.

Qua mộytfnt đekgnoạadrin thờjlvai gian ưfjtomekgc chừqyffng mộytfnt néjlvan nhang, màniewn nưfjtomekgc đekgnytfnt nhiêqiown trốuglhng rỗdtring táwsymch ra, mộytfnt cáwsymi đekgnadrii đekgnytfnng xuấwyiit hiệfjton. Tiếiwoap theo từqyffqiown trong bay ra mộytfnt gãorvz nho sinh thon gầuteoy khoảizwpng hơmgicn ba mưfjtoơmgici tuổqypji, ngưfjtojlvai nàniewy vừqyffa thấwyiiy Hàniewn Lậtrtlp lậtrtlp tứizwpc nhiệfjtot tìpofsnh chàniewo hỏwzeui:

"Chígekdnh làniewfjto đekgnfjtoniewn Lậtrtlp phảizwpi khôviljng? Tạadrii hạadriniew đekgnadrii đekgnfjto tửwzeu củnmlza sưfjto phónkzf, Vu Khôviljn, ngưfjtoơmgici cónkzf thểvcth gọtrtli ta mộytfnt tiếiwoang làniew Vu sưfjto huynh".

Nho sinh nónkzfi xong, cựlgcdc kỳytfn tiêqiowu sáwsymi bay xuốuglhng bêqiown cạadrinh Hàniewn Lậtrtlp, mặwygct màniewy tưfjtoơmgici cưfjtojlvai nhìpofsn hắnkzfn.

qeudadrii sưfjto huynh!"niewn Lậtrtlp làniewm bộytfnwsymng rấwyiit câktvyu nệfjto, thàniewnh thàniewnh thậtrtlt thậtrtlt.

Vịytfn Vu Khôviljn Đqeudadrii sưfjto huynh thấwyiiy vẻgqhn mặwygct Hàniewn Lậtrtlp nhưfjto vậtrtly, lạadrii nghe mộytfnt tiếiwoang xưfjtong hôvilj nhu thuậtrtln củnmlza hắnkzfn, càniewng vui vẻgqhnmgicn, ngoàniewi miệfjtong cựlgcdc kỳytfn thâktvyn thiếiwoat nónkzfi:

"Cáwsymi gìpofsniew Đqeudadrii sưfjto huynh, xưfjtong hôvilj nhưfjto vậtrtly quáwsym kháwsymch khígekd rồlbcei. Cónkzf thểvcthfjtong hôvilj Vu sưfjto huynh làniew đekgnưfjtoepioc. Ta cũftbsng từqyfffjto phụkdth sớmekgm đekgnãorvz nghe nónkzfi qua chuyệfjton củnmlza sưfjto đekgnfjto, Hàniewn sưfjto đekgnfjtonkzf thểvcth tham gia Huyếiwoat sắnkzfc thígekd luyệfjton màniew quay vềtrtl vớmekgi thu hoạadrich lớmekgn, thậtrtlt đekgnúniewng làniew mộytfnt chuyệfjton đekgnwygcc biệfjtot" Vu Khôviljn luôviljn miệfjtong khen ngợepioi.

niewn Lậtrtlp cũftbsng cưfjtojlvai khan mấwyiiy tiếiwoang, khôviljng biếiwoat vịytfnniewy đekgnuglhi vớmekgi mìpofsnh, mộytfnt têqiown kýzsgp danh đekgnfjto tửwzeu, tạadrii sao lạadrii kháwsymch khígekd nhưfjto thếiwoa, đekgniềtrtlu nàniewy làniewm cho hắnkzfn trong lòwzeung trởdsmnqiown bấwyiit an.


"Lúniewc đekgnuteou nghe nónkzfi sưfjto đekgnfjtofjto chấwyiit khôviljng tốuglht, nhưfjtong hôviljm nay vừqyffa thấwyiiy Hàniewn sưfjto đekgnfjtoftbsng Trúniewc Cơmgic thàniewnh côviljng, đekgniềtrtlu nàniewy thậtrtlt sựlgcdniew việfjtoc đekgnáwsymng mừqyffng".

Vu Khôviljn tựlgcda hồlbce đekgnuglhi vớmekgi việfjtoc Hàniewn Lậtrtlp Trúniewc Cơmgic thàniewnh côviljng, sớmekgm đekgnãorvz biếiwoat trưfjtomekgc, cho nêqiown từqyff đekgnuteou đekgnếiwoan cuốuglhi đekgnuglhi vớmekgi việfjtoc Hàniewn Lậtrtlp đekgnãorvz tiếiwoan vàniewo Trúniewc Cơmgic kỳytfn khôviljng lộytfn ra vẻgqhn kinh ngạadric, nhưfjtong trong miệfjtong vẫqseyn hưfjtomekgng Hàniewn Lậtrtlp chúniewc mừqyffng khôviljng ngừqyffng, đekgniềtrtlu nàniewy càniewng làniewm cho Hàniewn Lậtrtlp sợepioorvzi.

qeudưfjtoepioc rồlbcei, sưfjto phónkzfwzeun đekgnang ởdsmnqiown trong phủnmlz chờjlvafjto đekgnfjto đekgnwyiiy. Đqeudqyffng làniewm cho lãorvzo nhâktvyn gia đekgnepioi lâktvyu, trưfjtomekgc tiêqiown tiếiwoan vàniewo Lụkdthc Ba đekgnytfnng đekgni" Vu Khôviljn phảizwpng phấwyiit vừqyffa mớmekgi nhớmekg ra chuyệfjton nàniewy, sau khi vỗdtri ónkzft, liềtrtln cưfjtojlvai hìpofspofsnkzfi.

niewn Lậtrtlp thấwyiiy loạadrii biểvcthu hiệfjton nàniewy củnmlza đekgnuglhi phưfjtoơmgicng, khónkzfe miệfjtong giậtrtlt giậtrtlt, nhưfjtong trêqiown mặwygct vẫqseyn thểvcth hiệfjton ra bộytfnwsymng kígekdnh cẩgqhnn, lêqiown tiếiwoang đekgnáwsymp ứizwpng, liềtrtln cùiyoung nhau bay vàniewo trong màniewn nưfjtomekgc.

Vừqyffa đekgni vàniewo màniewn nưfjtomekgc, trưfjtomekgc mắnkzft Hàniewn Lậtrtlp sáwsymng ngờjlvai, mộytfnt cáwsymi tiểvcthu cốuglhc thiêqiown nhiêqiown xuấwyiit hiệfjton, chẳsaolng nhữwyiing hoa thơmgicm chim hónkzft, câktvyy xanh nưfjtomekgc sạadrich, lạadrii cónkzf mộytfnt ígekdt đekgnytfnng vậtrtlt nhỏwzeu cựlgcdc kỳytfn quýzsgp hiếiwoam, chạadriy tớmekgi chạadriy lui, làniewm cho ngưfjtojlvai ta cảizwpm thấwyiiy cựlgcdc kỳytfn đekgnáwsymng yêqiowu.

qeudâktvyy làniew?"niewn Lậtrtlp cảizwpm giáwsymc đekgnưfjtoepioc đekgnuteou ónkzfc mìpofsnh tựlgcda hồlbcenkzf chúniewt ngưfjtong trệfjto. Mộytfnt màniewn trưfjtomekgc mắnkzft nàniewy thậtrtlt sựlgcdniewm cho hắnkzfn cảizwpm thấwyiiy ngoàniewi ýzsgp muốuglhn. Chẳsaolng lẽuglh vịytfnfjto phónkzf củnmlza mìpofsnh còwzeun thígekdch nuôvilji dưfjtouglhng tiểvcthu sủnmlzng vậtrtlt. Đqeudiềtrtlu nàniewy thậtrtlt sựlgcdniewm hắnkzfn rấwyiit kinh ngạadric.

"Ha ha! Thếiwoaniewo, sưfjto đekgnfjto cảizwpm thấwyiiy ngoàniewi ýzsgp muốuglhn sao? Khôviljng riêqiowng gìpofs ngưfjtoơmgici, kỳytfn thậtrtlt mỗdtrii mộytfnt kháwsymch nhâktvyn vừqyffa vàniewo cũftbsng sẽuglh bịytfn hếiwoat thảizwpy màniewn nàniewy làniewm hoảizwpng sợepio. Tuy nhiêqiown cáwsymc đekgnytfnng vậtrtlt nhỏwzeuniewy khôviljng phảizwpi làniewfjto phónkzf nuôvilji dưfjtouglhng, màniewniew bảizwpo bốuglhi củnmlza sưfjtofjtoơmgicng. Nhưfjtong ngàniewn vạadrin lầuteon đekgnqyffng xúniewc phạadrim tớmekgi chúniewng, nếiwoau khôviljng sưfjtofjtoơmgicng tuyệfjtot đekgnuglhi khôviljng tha cho ngưfjtoơmgici" Vu Khôviljn cưfjtojlvai hìpofspofs, lộytfn ra vẻgqhn mặwygct "Ta sớmekgm biếiwoat ngưfjtoơmgici sẽuglh thấwyiit kinh".

"Sưfjtofjtoơmgicng?"niewn Lậtrtlp thậtrtlt sựlgcdwsym mồlbcem cứizwpng lưfjtouglhi.

qeudúniewng vậtrtly, sưfjtofjtoơmgicng mặwygcc dùiyou chỉktvyniew Trúniewc Cơmgic trung kỳytfn, nhưfjtong cảizwpm tìpofsnh vớmekgi sưfjto phónkzf rấwyiit tốuglht. Hơmgicn nữwyiia, làniew ngưfjtojlvai cũftbsng rấwyiit ôviljn hòwzeua, ởdsmn chung rấwyiit tốuglht" Vu Khôviljn nhúniewn vai nónkzfi.

pofs vậtrtly Hàniewn Lậtrtlp mang theo mộytfnt đekgnuteou mờjlva mịytfnt, bịytfn Vu Khôviljn dẫqseyn vàniewo trong mộytfnt sơmgicn đekgnytfnng to lớmekgn ởdsmn mộytfnt bêqiown sơmgicn cốuglhc, sau đekgnónkzfdsmn đekgnadrii sảizwpnh trong đekgnytfnng Hàniewn Lậtrtlp thấwyiiy sưfjto phónkzfzsgpnkzfa Nguyêqiown củnmlza mìpofsnh cùiyoung mộytfnt thiếiwoau phụkdth xinh đekgniforp kháwsymc, ưfjtomekgc chừqyffng khoảizwpng hai bảizwpy, hai táwsymm tuổqypji.

Khôviljng cầuteon phảizwpi nónkzfi khuôviljn mặwygct vịytfnfjto phónkzf củnmlza mìpofsnh vẫqseyn lạadrinh nhưfjtoeqywng, tuy nhiêqiown nhìpofsn thấwyiiy Hàniewn Lậtrtlp vàniewo, cuốuglhi cùiyoung cũftbsng mỉktvym cưfjtojlvai. Màniew vịytfn thiếiwoau phụkdth kia, mặwygcc dùiyouniewn Lậtrtlp thấwyiiy xinh đekgniforp nhưfjtong trưfjtomekgc mặwygct Lýzsgpnkzfa Nguyêqiown sao dáwsymm nhìpofsn kỹgqhn! Chỉktvyniew nhìpofsn lưfjtomekgt qua mộytfnt cáwsymch thôviljmgic giảizwpn lưfjtoepioc, sau đekgnónkzf cung kígekdnh tiếiwoan lêqiown thi lễqegankzfi:

qeudfjto tửwzeuniewn Lậtrtlp báwsymi kiếiwoan sưfjtoviljn".

"Ừftbsm! Ngưfjtoơmgici đekgnizwpng lêqiown đekgni, bêqiown cạadrinh ta làniewfjtofjtoơmgicng ngưfjtoơmgici, ngưfjtoơmgici cũftbsng ra mắnkzft mộytfnt chúniewt đekgni"zsgpnkzfa Nguyêqiown thấwyiiy tháwsymi đekgnytfn cung kígekdnh củnmlza Hàniewn Lậtrtlp thìpofs rấwyiit hàniewi lòwzeung, ngónkzfn tay chỉktvy thiếiwoau phụkdthqiown cạadrinh nónkzfi.

"Tham kiếiwoan sưfjtofjtoơmgicng!"niewn Lậtrtlp âktvym thầuteom thởdsmnniewi, khôviljng thểvcthniewm kháwsymc hơmgicn chígekdnh làniewfjtomekgng vịytfn thiếiwoau phụkdth thoạadrit nhìpofsn cũftbsng khôviljng lớmekgn hơmgicn bao nhiêqiowu so vớmekgi mìpofsnh thi lễqega.

qeudưfjtoepioc rồlbcei, khôviljng nêqiown đekgna lễqega!" Thiếiwoau phụkdth vừqyffa thấwyiiy Hàniewn Lậtrtlp tiếiwoan lêqiown tham báwsymi, mỉktvym cưfjtojlvai nónkzfi. Thanh âktvym mềtrtlm mạadrii dễqega nghe, bộytfnwsymng hòwzeua nhãorvz, dịytfnu dàniewng thểvcth hiệfjton ra khôviljng ígekdt. Quảizwp nhiêqiown làniew mộytfnt nữwyii tửwzeu cựlgcdc kỳytfn ôviljn nhu.

"Hàniewn Lậtrtlp, ta mấwyiiy ngàniewy trưfjtomekgc nghe ngưfjtojlvai ta bẩgqhnm cáwsymo chuyệfjton ngưfjtoơmgici Trúniewc Cơmgic thàniewnh côviljng, đekgniềtrtlu nàniewy thựlgcdc sựlgcdniewm cho ta khónkzfnkzf thểvcth tin, giậtrtlt mìpofsnh khôviljng nhỏwzeu"zsgpnkzfa Nguyêqiown cưfjtojlvai nónkzfi, khẩgqhnu khígekdviljiyoung ấwyiim áwsymp, làniewm cho Hàniewn Lậtrtlp cónkzf cảizwpm giáwsymc đekgnưfjtoepioc sủnmlzng áwsymi nhưfjtong rùiyoung mìpofsnh.

qeudónkzfniew do đekgnfjto tửwzeu may mắnkzfn mớmekgi cónkzf thểvcth Trúniewc Cơmgic thàniewnh côviljng, kỳytfn thậtrtlt ngay cảizwp đekgnfjto tửwzeuftbsng cónkzf chúniewt giậtrtlt mìpofsnh"niewn Lậtrtlp trêqiown mặwygct khẽuglh đekgnwzeuqiown, tựlgcda hồlbce rấwyiit ngưfjtoepiong ngùiyoung nónkzfi.

"Ha ha! May mắnkzfn cũftbsng làniew sựlgcd thểvcth hiệfjton tưfjto chấwyiit mộytfnt ngưfjtojlvai, nếiwoau tu sĩqnjt trờjlvai sinh tưfjto chấwyiit hơmgicn ngưfjtojlvai, chẳsaolng phảizwpi làniew do may mắnkzfn mớmekgi cónkzf đekgnlgcdơmgicc thiêqiown phúniew tốuglht nhưfjto thếiwoa sao"zsgpnkzfa Nguyêqiown nhẹifor nhàniewng lắnkzfc đekgnuteou, cưfjtojlvai nónkzfi.

"A! Cáwsymi nàniewy…"niewn Lậtrtlp khôviljng nghĩqnjt tớmekgi việfjtoc nàniewy, cónkzf chúniewt xấwyiiu hổqypjnkzfi khôviljng ra lờjlvai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.