Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 236 : Cổ phương

    trước sau   
Trao đszcojllei phưfsejơdenung thuốodwxc?"

Sắjsrac mặsggzt củubana vịbnxufsejnqin mậgqjrp mạlvqzp vớdenui nụweaofsejuevmi híoqsfp mắjsrat ban đszcolfezu lậgqjrp tứtduvc ngưfsejng trệcnvp.

"
Đbsohcnvp tửgbrd biếmbrft, phưfsejơdenung thuốodwxc nàpfizy làpfiz vậgqjrt bánqinu trâgbrdn quýhwqn nhưfsejoqsfnh mạlvqzng củubana cánqinc vịbnxufsej huynh cùlsrkng sưfsejnqin, cho nêmupyn cũfsejng khôsggzng kécvvpn chọgguvn. Chỉtnph cầlfezn cósxvn thểcvvp tạlvqzi Trúammgc Cơdenu kỳzkyv tốodwxc đszcodenu tu luyệcnvpn củubana đszcocnvp tửgbrdwvcrng lêmupyn mộdenut chúammgt, tuyệcnvpt khôsggzng kécvvpn cánqin chọgguvn canh!" Hàpfizn Lậgqjrp rấwfblt thàpfiznh khẩodwxn nósxvni.

Từdxzm trong lầlfezn nósxvni chuyệcnvpn củubana Hàpfizn Lậgqjrp vớdenui tiểcvvpu lãiijno đszcolfezu, sau khi biếmbrft đszcoưfsejmbrfc tìqxemnh huốodwxng cụweao thểcvvp vềnbuynqinch đszcoiềnbuyu chếmbrf đszcoan dưfsejmbrfc trong tu tiêmupyn giớdenui, hắjsran cósxvn chủuban ýhwqn muốodwxn thu thậgqjrp mộdenut íoqsft phưfsejơdenung thuốodwxc đszcocvvp cung cấwfblp cho mìqxemnh sửgbrd dụweaong. Dùlsrk sao hắjsran làpfiz ngưfsejuevmi cósxvnoqsf phánqinp đszcoodwxy nhanh sựlyuc trưfsejjlleng thàpfiznh củubana dưfsejmbrfc thảwfuoo, tạlvqzi sao khôsggzng đszcoem ưfseju thếmbrfpfizy phánqint huy hếmbrft mứtduvc.

Tuy nhiêmupyn rấwfblt nhiềnbuyu phưfsejơdenung thuốodwxc, tấwfblt cảwfuo đszconbuyu nắjsram trong tay củubana tu sĩtnph Kếmbrft Đbsohan kỳzkyv, đszcocnvp tửgbrd Trúammgc Cơdenu kỳzkyv cho dùlsrksxvn khoảwfuong mộdenut, hai phưfsejơdenung thuốodwxc nhưfsej vậgqjry, cũfsejng chỉtnphsxvn thểcvvp luyệcnvpn chếmbrf ra đszcoan dưfsejmbrfc tầlfezm thưfsejuevmng, bởjllei vậgqjry chủuban ýhwqn củubana hắjsran lúammgc đszcolfezu đszcoúammgng làpfizfsejdenung vàpfizo trêmupyn ngưfsejuevmi vịbnxufsej phósxvnhwqnsxvna Nguyêmupyn kia, nhưfsejng hôsggzm nay gặsggzp vịbnxusggzi sưfsejnqinpfizy, Hàpfizn Lậgqjrp lậgqjrp tứtduvc thay đszcojllei đszcoodwxi tưfsejmbrfng trong kếmbrf hoạlvqzch.

Bởjllei vìqxem bấwfblt kểcvvp thếmbrfpfizo, vịbnxusggzi sưfsejnqinpfizy so vớdenui sưfsej phósxvn hắjsran càpfizng dễeeedpfizng đszcojsrac thủubandenun nhiềnbuyu.


Khôsggzng nhữubanng Hàpfizn Lậgqjrp hiểcvvpu đszcoưfsejmbrfc Lýhwqnsxvna Nguyêmupyn đszcoodwxi vớdenui vịbnxuhwqn danh đszcocnvp tửgbrd nhưfsej hắjsran thậgqjrt sựlyuc quánqin coi thưfsejuevmng, cũfsejng khôsggzng vìqxem hắjsran cùlsrkng lãiijno làpfiz quan hệcnvp thầlfezy trògguv, màpfiz ngưfsejmbrfc lạlvqzi lãiijno càpfizng ra tay thâgbrdm hiểcvvpm, làpfizm hắjsran chịbnxuu trậgqjrn triềnbuyn miêmupyn.

Rấwfblt cósxvn thểcvvp thủuban phánqinp nhưfsej ngàpfizy hôsggzm nay sửgbrd dụweaong trêmupyn ngưfsejuevmi Lýhwqnsxvna Nguyêmupyn, lãiijno chỉtnph cầlfezn miêmupyu tảwfuodenupfizi rồlvqzi nósxvni vớdenui hắjsran vàpfizi câgbrdu nhưfsej"
sxvn hiếmbrfu tâgbrdm làpfiz tốodwxt!" làpfizsxvn thểcvvp danh chíoqsfnh ngôsggzn thuậgqjrn thu đszcoưfsejmbrfc hai câgbrdy Chu Linh thảwfuoo nàpfizy. Hàpfizn Lậgqjrp cògguvn phảwfuoi làpfizm ra bộdenu cảwfuom kíoqsfch rơdenui nưfsejdenuc mắjsrat, đszcoa tạlvqzfsej phụweao vớdenui vẻhwqn mặsggzt vui vẻhwqn.

gbrdy giờuevm thậgqjrt vấwfblt vảwfuo mớdenui gặsggzp tu sĩtnph Kếmbrft Đbsohan kỳzkyv khánqinc, hắjsran tựlyuc nhiêmupyn phảwfuoi tậgqjrn dụweaong cơdenu hộdenui hiếmbrfm cósxvnpfizy.

"
Muốodwxn đszcojllei phưfsejơdenung thuốodwxc! Chuyệcnvpn nàpfizy thậgqjrt sựlyuc rấwfblt làpfiz phiềnbuyn phứtduvc" Lôsggzi Vạlvqzn Hạlvqzc khôsggzng biếmbrft nghĩtnph tớdenui cánqini gìqxem, vẻhwqn mặsggzt rúammgt cuộdenuc cũfsejng trởjllemupyn thoảwfuoi mánqini, nhưfsejng hai hàpfizng lôsggzng màpfizy lạlvqzi nhanh chósxvnng nhăwvcrn tíoqsft lạlvqzi, bộdenunqinng vớdenui thầlfezn tìqxemnh bấwfblt đszcobnxunh.

pfizn Lậgqjrp thấwfbly vậgqjry cũfsejng khôsggzng cósxvn thấwfblt vọgguvng, ngưfsejmbrfc lạlvqzi trong lògguvng lạlvqzi kêmupyu to "
tuyệcnvpt đszcoodwxi cósxvn thểcvvp thàpfiznh côsggzng", nếmbrfu khôsggzng vịbnxusggzi sưfsejnqinpfizy sẽuevm khôsggzng cósxvn loạlvqzi vẻhwqn mặsggzt nhưfsej vậgqjry.

"
Chỉtnph cầlfezn đszcoodwxi vớdenui đszcocnvp tửgbrd hữubanu dụweaong, bấwfblt cứtduv phưfsejơdenung thuốodwxc nàpfizo cũfsejng cósxvn thểcvvp đszcoưfsejmbrfc, sưfsej đszcoiệcnvpt sẽuevm khôsggzng đszcocvvp cho sưfsejnqin khósxvn xửgbrd!" Hàpfizn Lậgqjrp vộdenui vàpfizng giảwfuom bớdenut đszcoògguvi hỏodtbi củubana mìqxemnh xuốodwxng mộdenut cấwfblp.

"
pfizn sưfsej đszcoiệcnvpt àpfiz, sưfsejnqindenui nàpfizy đszcoíoqsfch xánqinc làpfizsxvn mộdenut íoqsft phưfsejơdenung thuốodwxc khôsggzng tệcnvp, nhưfsejng đszcolvqz vậgqjrt nàpfizy làpfiznqinch đszcoiềnbuyu chếmbrf đszcodenuc môsggzn, chỉtnph nhấwfblt mạlvqzch bíoqsf truyềnbuyn trong gia tộdenuc. Thậgqjrt sựlyuc khôsggzng thểcvvp lấwfbly ra trao đszcojllei" Lôsggzi Vạlvqzn Hạlvqzc vẫnhnvn cògguvn lắjsrac đszcolfezu, tiếmbrfc hậgqjrn nósxvni:

pfizn Lậgqjrp nghe xong, cựlyucc kỳzkyv thấwfblt vọgguvng, vẻhwqn mặsggzt hiệcnvpn ra khôsggzng cósxvn chúammgt che giấwfblu. Vịbnxusggzi sưfsejnqin mậgqjrp mạlvqzp nàpfizy sau khi nhìqxemn vàpfizo trong mắjsrat liềnbuyn cưfsejuevmi hềnbuy hềnbuysxvni:

"
Mặsggzc dùlsrk phưfsejơdenung thuốodwxc củubana gia tộdenuc ta khôsggzng thểcvvp trao đszcojllei vớdenui ngưfsejơdenui đszcoưfsejmbrfc, nhưfsejng trong tay ta cósxvnpfizi phưfsejơdenung thuốodwxc cổjlle. Cánqini nàpfizy mộdenut phầlfezn làpfiz tựlyucqxemnh ta tìqxemm đszcoưfsejmbrfc từdxzm trong di tíoqsfch, phầlfezn cògguvn lạlvqzi làpfizlsrkng bằvdmong hữubanu trao đszcojllei vớdenui nhau. Trao đszcojllei cùlsrkng ngưfsejơdenui hoàpfizn toàpfizn khôsggzng cósxvn vấwfbln đszconbuy".

"
Thậgqjrt sao! Vậgqjry đszcocnvp tửgbrd đszcoa tạlvqzfsejnqin!" Hàpfizn Lậgqjrp mừdxzmng rỡcvvp vộdenui vàpfizng tạlvqz ơdenun.

"
Chậgqjrm đszcoãiijn, chờuevm ta đszcoem lờuevmi nósxvni xong, rồlvqzi tạlvqz ơdenun cũfsejng khôsggzng muộdenun" Vịbnxufsejnqin mậgqjrp mạlvqzp nàpfizy khoánqint tay chặsggzn lạlvqzi, nósxvni ra đszcoiềnbuyu vẫnhnvn cògguvn giữuban trong lògguvng.

"
Nếmbrfu muốodwxn trao đszcojllei, ta làpfizm sưfsejnqin phảwfuoi giảwfuoi thíoqsfch rõsdzdpfizng trưfsejdenuc mộdenut vàpfizi việcnvpc" Vịbnxufsejnqin mậgqjrp mạlvqzp nghiêmupym chỉtnphnh nósxvni, đszcoiềnbuyu nàpfizy làpfizm cho Hàpfizn Lậgqjrp cósxvn chúammgt sửgbrdng sốodwxt.

"
Xin mờuevmi sưfsejnqinsxvni thẳweaong, đszcocnvp tửgbrd nhấwfblt đszcobnxunh nghe rõsdzd lờuevmi dạlvqzy bảwfuoo" Hàpfizn Lậgqjrp lậgqjrp tứtduvc cung kíoqsfnh nósxvni.


"
Khôsggzng phảwfuoi làpfiz dạlvqzy bảwfuoo gìqxem cảwfuo, ta nghĩtnph trưfsejdenuc tiêmupyn nêmupyn đszcoem lờuevmi khôsggzng đszcoánqinng giánqinsxvni, tránqinnh cho ngưfsejơdenui sau nàpfizy đszcojllei ýhwqn" Lôsggzi Vạlvqzn Hạlvqzc liếmbrfc Hàpfizn Lậgqjrp mộdenut cánqini, thảwfuon nhiêmupyn nósxvni:

"
Nếmbrfu nhưfsej đszcoan dưfsejmbrfc dựlyuca theo phưfsejơdenung thuốodwxc cổjllepfizy luyệcnvpn chếmbrf ra, tấwfblt cảwfuo đszconbuyu làpfiz linh đszcoan cựlyucc phẩodwxm vôsggz giánqin, nhưfsejng mấwfblu chốodwxt chíoqsfnh làpfiz nguyêmupyn liệcnvpu củubana phưfsejơdenung thuốodwxc hiệcnvpn nay tìqxemm đszcoưfsejmbrfc quánqin khósxvn khăwvcrn. Ta thậgqjrt sựlyuc khôsggzng biếmbrft ngưfsejơdenui cósxvn thu thậgqjrp đszcoưfsejmbrfc hay khôsggzng. Đbsohưfsejơdenung nhiêmupyn nguyêmupyn liệcnvpu chỉtnphpfiz khósxvnqxemm màpfiz thôsggzi, tuyệcnvpt đszcoodwxi ởjlle thếmbrf gian vẫnhnvn cògguvn tồlvqzn tạlvqzi. Cũfsejng khôsggzng phảwfuoi nhưfsejpfiz mấwfbly phưfsejơdenung thuốodwxc cổjlle khánqinc, nguyêmupyn liệcnvpu sớdenum đszcoãiijn tuyệcnvpt tíoqsfch khôsggzng biếmbrft đszcoãiijn bao nhiềnbuyu năwvcrm. Thậgqjrt ra đszcolvqzi đszcoa sốodwx phưfsejơdenung thuốodwxc mớdenui nghiêmupyn cứtduvu ra, cũfsejng chỉtnphpfiz dựlyuca trêmupyn phưfsejơdenung thuốodwxc cổjlle, khôsggzng ngừdxzmng tìqxemm kiếmbrfm nguyêmupyn liệcnvpu thay thếmbrf mớdenui mộdenut lầlfezn nữubana thíoqsf nghiệcnvpm ra cánqini gìqxem đszcoósxvn. Mặsggzc dùlsrksxvn nguyêmupyn liệcnvpu luyệcnvpn đszcoan nhưfsejng côsggzng hiệcnvpu cũfsejng đszcolvqzng dạlvqzng kécvvpm hơdenun khôsggzng íoqsft. Đbsohâgbrdy thậgqjrt đszcoúammgng làpfiz chuyệcnvpn bấwfblt đszcojsrac dĩtnph củubana tu tiêmupyn giớdenui!"

Nhữubanng lờuevmi nàpfizy củubana vịbnxufsejnqin mậgqjrp mạlvqzp làpfizm cho Hàpfizn Lậgqjrp nghe đszcoưfsejmbrfc sửgbrdng sửgbrdng sốodwxt sốodwxt. Tuy nhiêmupyn hắjsran cũfsejng nghe hiểcvvpu rõsdzdpfizng ýhwqn tứtduv củubana đszcoodwxi phưfsejơdenung.

"
Ýwfbl tứtduv củubana sưfsejnqinpfiz?"

"
Rấwfblt đszcoơdenun giảwfuon, sau khi ngưfsejơdenui cósxvn đszcoưfsejmbrfc phưfsejơdenung thuốodwxc, nếmbrfu tìqxemm khôsggzng ra nguyêmupyn liệcnvpu đszcocvvp luyệcnvpn đszcoan, cósxvn thểcvvpqxemm mộdenut íoqsft vậgqjrt phẩodwxm thay thếmbrf. Nósxvni khôsggzng chừdxzmng cũfsejng cósxvn thểcvvp thàpfiznh côsggzng chúammgt íoqsft" Vịbnxufsejnqin mậgqjrp mạlvqzp trịbnxunh trọgguvng nósxvni vớdenui Hàpfizn Lậgqjrp.

pfizn Lậgqjrp nghe xong cũfsejng khôsggzng nósxvni gìqxem. Tuy nhiêmupyn hắjsran trong lògguvng rõsdzdpfizng, vịbnxufsejnqinpfizy sợmbrfpfiz trao đszcojllei phưfsejơdenung thuốodwxc cho mìqxemnh màpfizqxemnh thậgqjrt sựlyuc khósxvnsxvn đszcoưfsejmbrfc nguyêmupyn liệcnvpu đszcocvvp phốodwxi xứtduvng, tâgbrdm lýhwqn trong lògguvng cósxvn chúammgt tộdenui lỗydgmi, lúammgc nàpfizy mớdenui trưfsejdenuc hếmbrft thứtduvc tỉtnphnh mìqxemnh mộdenut chúammgt!

Nhưfsej vậgqjry xem ra vịbnxusggzi sưfsejnqinpfizy tâgbrdm tíoqsfnh khôsggzng phảwfuoi làpfiz xấwfblu xa. Hàpfizn Lậgqjrp thầlfezm nghĩtnph nhưfsejng khôsggzng biểcvvpu hiệcnvpn ra mặsggzt.

Bộdenunqinng hắjsran vẫnhnvn cògguvn nhu thuậgqjrn, luôsggzn miệcnvpng nósxvni đszcoúammgng, cho thấwfbly muốodwxn trao đszcojllei phưfsejơdenung thuốodwxc

sggzi Vạlvqzn Hạlvqzc thấwfbly vậgqjry, trong lògguvng cao hứtduvng, hiểcvvpu đszcoưfsejmbrfc rằvdmong mìqxemnh vẫnhnvn chiếmbrfm đszcoưfsejmbrfc tiệcnvpn nghi quánqin lớdenun củubana vịbnxufsej đszcoiệcnvpt nàpfizy, cảwfuom thấwfbly cósxvn chúammgt tộdenui lỗydgmi vìqxem vậgqjry sau khi lãiijno suy nghĩtnph mộdenut chúammgt liềnbuyn nósxvni:

"
Nhưfsej vậgqjry đszcoi, ngưfsejơdenui nơdenui nàpfizy cósxvn hai câgbrdy Chu Linh thảwfuoo, mộdenut gốodwxc câgbrdy đszcojllei mộdenut cánqinch đszcoiềnbuyu chếmbrf đszcoi! Sưfsejnqinfsejng khôsggzng thểcvvp đszcocvvp ngưfsejơdenui thiệcnvpt thògguvi quánqin nhiềnbuyu".

pfizn Lậgqjrp nghe xong liềnbuyn nao nao, nhưfsejng lậgqjrp tứtduvc mừdxzmng rỡcvvp nhưfsej đszcomupyn, hảwfuoo cảwfuom đszcoodwxi vớdenui vịbnxusggzi sưfsejnqinpfizy liềnbuyn tăwvcrng lêmupyn rấwfblt nhiềnbuyu.

Hắjsran liêmupyn tụweaoc hưfsejdenung Lôsggzi Vạlvqzn Hạlvqzc tạlvqz ơdenun, lờuevmi củubana Hàpfizn Lậgqjrp lầlfezn nàpfizy làpfiz toàpfizn tâgbrdm toàpfizn ýhwqn, khôsggzng cósxvn đszcoiểcvvpm giảwfuo dốodwxi.

"
Đbsohưfsejmbrfc rồlvqzi, đszcoâgbrdy làpfiz mụweaoc lụweaoc phưfsejơdenung thuốodwxc. Ngưfsejơdenui chọgguvn lựlyuca hai cánqini đszcoi. Bêmupyn trong tấwfblt cảwfuo đszconbuyu làpfizoqsfnh năwvcrng đszcoan dưfsejmbrfc cùlsrkng nguyêmupyn liệcnvpu cầlfezn dùlsrkng. Đbsohmbrfi chọgguvn lựlyuca kỹfsejpfizng xong, ta liềnbuyn đszcoem phưfsejơdenung thuốodwxc chíoqsfnh thứtduvc sao lụweaoc lạlvqzi cho ngưfsejơdenui" Vịbnxufsejnqin mậgqjrp mạlvqzp mósxvnc ra mộdenut cánqini ngọgguvc giảwfuon, nécvvpm cho Hàpfizn Lậgqjrp.


pfizn Lậgqjrp kíoqsfch đszcodenung tiếmbrfp nhậgqjrn lấwfbly vậgqjrt đszcoósxvn, cũfsejng cósxvn chúammgt kỳzkyv quánqini. Vịbnxufsejnqinpfizy hoàpfizn thàpfiznh cánqini mụweaoc lụweaoc nàpfizy lúammgc nàpfizo vậgqjry!

Nhưfsejng vấwfbln đszconbuypfizy chỉtnphsxvne qua tứtduvc thờuevmi trong ósxvnc hắjsran. Hàpfizn Lậgqjrp liềnbuyn nhậgqjrn lấwfbly ngọgguvc giảwfuon, cẩodwxn thậgqjrn tìqxemm kiếmbrfm phưfsejơdenung thuốodwxc thíoqsfch hợmbrfp.

"
Tụweao Linh đszcoan, cògguvn cósxvn Luyệcnvpn Khíoqsfnqinn nàpfizy đszcoi" Sau khi Hàpfizn Lậgqjrp thu hồlvqzi tâgbrdm thầlfezn từdxzm trong ngọgguvc giảwfuon, hưfsejng phấwfbln nósxvni.

"
Tụweao Linh đszcoan, Luyệcnvpn Khíoqsfnqinn?"

Vịbnxufsejnqin mậgqjrp mạlvqzp sau khi nghe xong, nhàpfizn nhạlvqzt gậgqjrt đszcolfezu, cánqini gìqxemfsejng khôsggzng nósxvni, lậgqjrp tứtduvc từdxzm trong túammgi trữuban vậgqjrt lôsggzi ra hai cánqini ngọgguvc giảwfuon khánqinc vứtduvt qua.

"
Đbsohưfsejmbrfc rồlvqzi, khôsggzng cògguvn sớdenum nữubana, ta đszcoâgbrdy cũfsejng cầlfezn phảwfuoi trởjlle vềnbuy" Vịbnxufsejnqin mậgqjrp mạlvqzp cầlfezm linh thảwfuoo trêmupyn bàpfizn, sau khi vui vẻhwqn thu nhậgqjrn, lậgqjrp tứtduvc cánqino từdxzm rờuevmi đszcoi. Lãiijno hôsggzm nay nguyêmupyn liệcnvpu đszcoãiijn đszcouban, phảwfuoi vộdenui vãiijn trởjlle vềnbuy luyệcnvpn chếmbrfwvcrng Nguyêmupyn đszcoan củubana chíoqsfnh mìqxemnh chứtduv.

pfizn Lậgqjrp nghe xong, vộdenui vàpfizng đszcotduvng dậgqjry đszcoưfseja tiễeeedn.

Nhưfsejng khi đszcoưfseja đszcoếmbrfn cửgbrda đszcodenung phủuban, Hàpfizn Lậgqjrp đszcodenut nhiêmupyn nhớdenu lạlvqzi mộdenut chuyệcnvpn. Hắjsran liềnbuyn hưfsejdenung đszcoodwxi phưfsejơdenung hỏodtbi qua nơdenui đszcosggzt đszcodenung phủuban hiệcnvpn nay củubana Lýhwqnfsej phósxvn.

Vịbnxufsejnqin mậgqjrp mạlvqzp khi nghe Hàpfizn Lậgqjrp làpfizhwqn danh đszcocnvp tửgbrd củubana Lýhwqnsxvna Nguyêmupyn, giậgqjrt mìqxemnh khôsggzng nhỏodtb, nhưfsejng vẫnhnvn đszcoem đszcobnxua phưfsejơdenung kia nósxvni cho Hàpfizn Lậgqjrp, sau đszcoósxvn ngâgbrdn quang nổjllei lêmupyn, bay đszcoi cựlyucc nhanh.

Sau khi Hàpfizn Lậgqjrp nhìqxemn kỹfsejsggzi Vạlvqzn Hạlvqzc trong khôsggzng trung hoàpfizn toàpfizn biếmbrfn mấwfblt, mớdenui mang theo sắjsrac mặsggzt vui mừdxzmng đszcoem ngọgguvc giảwfuon chứtduva phưfsejơdenung thuốodwxc lấwfbly ra, lạlvqzi đszcoem ngắjsram nghíoqsfa mộdenut chúammgt. Sau hồlvqzi lâgbrdu mớdenui xoay ngưfsejuevmi muốodwxn trởjlle lạlvqzi bêmupyn trong phủuban.

Nhưfsejng Hàpfizn Lậgqjrp mớdenui bưfsejdenuc đszcoi hai bưfsejdenuc, đszcolvqz vậgqjrt ởjlle đszcodenung khẩodwxu phụweao cậgqjrn thu húammgt sựlyuc chúammg ýhwqn củubana hắjsran. Liếmbrfc mắjsrat nhìqxemn lạlvqzi, đszcoúammgng làpfiz thi thểcvvp củubana Lâgbrdm sưfsej huynh nọgguv nằvdmom cògguvng queo ởjlledenui nàpfizy, vẫnhnvn cògguvn duy trìqxemfsej thếmbrf bịbnxu vịbnxufsejnqin mậgqjrp mạlvqzp kia nécvvpm xuốodwxng.

pfizn Lậgqjrp sau khi sửgbrdng sốodwxt mộdenut chúammgt, liềnbuyn khôsggzng cósxvn do dựlyuc đszcoi qua. Đbsohi tớdenui trưfsejdenuc thi thểcvvp, hắjsran bắjsrat đszcolfezu cúammgi ngưfsejuevmi tìqxemm kiếmbrfm.

Hắjsran nhớdenu rấwfblt rõsdzdpfizng, vịbnxusggzi sưfsejnqin kia khôsggzng cósxvn đszcodenung chạlvqzm bấwfblt cứtduv đszcolvqz vậgqjrt gìqxem trêmupyn thi thểcvvp, khôsggzng biếmbrft làpfiz ngạlvqzi ngùlsrkng mặsggzt mũfseji khi ởjlle trưfsejdenuc mặsggzt vãiijnn bốodwxi nhưfsej hắjsran hay làpfizwvcrn bảwfuon khôsggzng coi ra gìqxem mấwfbly thứtduv củubana mộdenut gãiijn đszcocnvp tửgbrd Trúammgc Cơdenu kỳzkyv.

Quảwfuo nhiêmupyn Hàpfizn Lậgqjrp ởjlle trong ánqino củubana thi thểcvvpqxemm đszcoưfsejmbrfc mộdenut cánqini túammgi trữuban vậgqjrt.

Đbsohiềnbuyu nàpfizy làpfizm cho mặsggzt màpfizy Hàpfizn Lậgqjrp trởjllemupyn hớdenun hởjlle. Dùlsrk sao Hàpfizn Lậgqjrp đszcoodwxi vớdenui khôsggzi lỗydgmi đszcoósxvn rấwfblt hứtduvng thúammg, hẳweaon làpfiz trong túammgi trữuban vậgqjrt củubana đszcoodwxi phưfsejơdenung cósxvn mộdenut sốodwxfsejmbrfng lớdenun.

Nhưfsejng sau khi Hàpfizn Lậgqjrp kiểcvvpm tra túammgi trữuban vậgqjrt nàpfizy mộdenut lưfsejmbrft, vẻhwqnfsejơdenui cưfsejuevmi trêmupyn mặsggzt dầlfezn dầlfezn biếmbrft mấwfblt, bởjllei vìqxem trong túammgi trữuban vậgqjrt mộdenut cánqini khôsggzi lỗydgmi cũfsejng khôsggzng cósxvn, trừdxzmpfizi viêmupyn linh thạlvqzch vàpfiz hai bìqxemnh đszcoan dưfsejmbrfc phổjlle thôsggzng ra, chỉtnphsxvn mộdenut cánqini ngọgguvc giảwfuon khôsggzng ra gìqxem. Đbsohiềnbuyu nàpfizy làpfizm cho nhiệcnvpt tìqxemnh tràpfizn đszcolfezy củubana Hàpfizn Lậgqjrp lậgqjrp tứtduvc bịbnxu dậgqjrp tắjsrat.

"
sdzdpfizng ngàpfizy đszcoósxvn hắjsran đszcoiềnbuyu khiểcvvpn nhiềnbuyu khôsggzi lỗydgmi nhưfsej vậgqjry, tạlvqzi sao hôsggzm nay mộdenut cánqini cũfsejng khôsggzng cósxvn, chẳweaong lẽuevm đszconbuyu tiêmupyu tan hếmbrft rồlvqzi sao?" Hàpfizn Lậgqjrp lẩodwxm bẩodwxm, vẻhwqn mặsggzt mấwfblt hứtduvng.

Lầlfezn nàpfizy Hàpfizn Lậgqjrp đszcoãiijn đszconqinn đszcoúammgng, khôsggzng sai biệcnvpt lắjsram.

Nguyêmupyn bổjllen ngàpfizy đszcoósxvngbrdm sưfsej huynh cósxvn thao túammgng nhiềnbuyu khôsggzi lỗydgmi nhưfsejng vẫnhnvn khósxvn phâgbrdn thắjsrang bạlvqzi vớdenui đszcoodwxi thủuban. Nhưfsejng sau khi bốodwxn huynh đszcocnvplsrkng bàpfizo thai củubana Thiêmupyn Trúammgc giánqino đszcoánqinnh chếmbrft hai gãiijn tu sĩtnph chạlvqzy trốodwxn kia liềnbuyn chạlvqzy tớdenui trợmbrf giúammgp. Lâgbrdm sưfsej huynh mắjsrat thấwfbly tìqxemnh huốodwxng khôsggzng ổjllen, lúammgc nàpfizy liềnbuyn làpfizm nổjlle khôsggzi lỗydgmi, sau đszcoósxvn thừdxzma dịbnxup đszcolvqzi loạlvqzn củubana đszcoodwxi phưfsejơdenung mớdenui chạlvqzy thoánqint khỏodtbi vògguvng vâgbrdy. Cho nêmupyn bêmupyn trong túammgi trữuban vậgqjrt mộdenut cánqini khôsggzi lỗydgmi cũfsejng khôsggzng cósxvn.

pfizn Lậgqjrp thấwfblt vọgguvng, tiệcnvpn tay đszcoem ngọgguvc giảwfuon nọgguv lấwfbly ra, sau đszcoósxvn giốodwxng nhưfsej lềnbuy thósxvni thưfsejuevmng ngàpfizy, đszcoưfseja thầlfezn thứtduvc đszcoi vàpfizo dògguvcvvpt, tùlsrky ýhwqn nhìqxemn vàpfizi lầlfezn.

Kếmbrft quảwfuo hai mắjsrat Hàpfizn Lậgqjrp trong giâgbrdy lánqint mởjlle to ra, thầlfezn tìqxemnh uểcvvp oảwfuoi trêmupyn mặsggzt tan biếmbrfn.

Bởjllei vìqxem thầlfezn thứtduvc vừdxzma mớdenui đszcoi vàpfizo trong ngọgguvc giãiijnn, ba chữuban to "
Đbsohlvqzi Diễeeedn quyếmbrft" màpfizu vàpfizng liềnbuyn xuấwfblt hiệcnvpn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.