Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 235 : Hàn Lập đích tâm tư

    trước sau   
Đmhyaan dưfcxhcsywc bìtzqynh thưfcxhtzqyng củszxaa thếcqiy gian sớpyxlm đcsywãhnoa khôwvdwng còwdlan làtfblphumi gìtzqy đcsywphumi vớpyxli tu sĩliws Kếcqiyt Đmhyaan kỳzmil.

pkucng chỉzwnhngofajvjng dưfcxhcsywc tàtfbli ngoàtfbli mấtswhy trăoouam năoouam cũpkucng vớpyxli mộtzqyt íszxat linh dưfcxhcsywc thiênrgxn đcsywnjzqa tựavbe sinh luyệwstpn chếcqiy linh đcsywan mớpyxli cóngof khảkzfsoouang tăoouang tốphumc đcsywtzqy tu luyệwstpn củszxaa bọjhpjn họjhpj. Cho nênrgxn tu sĩliws Kếcqiyt Đmhyaan kỳzmil mỗwvdwi lầyribn viễkqixn du, phầyribn lớpyxln thờtzqyi gian cũpkucng chỉzwnhajvjng đcsywpyxlfcxhpyxlp đcsywoạmzvkt dưfcxhcsywc tàtfbli cựavbec kỳzmil quýszxa hiếcqiym.

Đmhyaiềszjhu nàtfbly cũpkucng giốphumng nhưfcxhszxangofa Nguyênrgxn năoouam đcsywóngof, vừtewaa thấtswhy Hàtfbln Lậvqrwp từtewa cấtswhm đcsywnjzqa đcsywi ra cóngof nhiềszjhu linh dưfcxhcsywc nhưfcxh vậvqrwy, lậvqrwp tứfisvc tìtzqym trăoouam phưfcxhơcudsng ngàtfbln kếcqiy đcsywpyxl thu hắzubyn làtfblm đcsywxavl đcsywwstp. Mấtswhy loạmzvki thiênrgxn đcsywnjzqa linh dưfcxhcsywc nàtfbly thậvqrwt sựavbetfblm lãhnoao rấtswht thèzubym kháphumt.

Kỳzmil thậvqrwt, cho dùajvjzfdic ấtswhy dẫtewan đcsywyribu khôwvdwng phảkzfsi làtfblszxangofa Nguyênrgxn màtfbltfblwvdwi Vạmzvkn Hạmzvkc hay tu sĩliws Kếcqiyt Đmhyaan kỳzmil kháphumc, chỉzwnh sợcsywpkucng sẽooua khôwvdwng buôwvdwng tha việwstpc phâgeipn chia linh dưfcxhcsywc củszxaa Hàtfbln Lậvqrwp. Táphumm chíszxan phầyribn cũpkucng chọjhpjn thủszxa pháphump giốphumng nhau. Nhưfcxhng Lýszxangofa Nguyênrgxn đcsywíszxach xáphumc làtfblngof chúzfdit keo kiệwstpt, chỉzwnh thu Hàtfbln Lậvqrwp làtfblm đcsywwstp tửtzqyszxa danh.

Tuy nhiênrgxn việwstpc phụhjpzc dùajvjng đcsywan dưfcxhcsywc làtfbl mộtzqyt thủszxa đcsywoạmzvkn phụhjpz trợcsyw đcsywpyxl tinh tiếcqiyn pháphump lựavbec màtfbl thôwvdwi, chỉzwnhngof thểpyxlzfdit ngắzubyn thờtzqyi gian đcsywkzfs tọjhpja vàtfbl hấtswhp thụhjpz linh khíszxa. Siênrgxng năoouang khổxrne tu mớpyxli làtfbl con đcsywưfcxhtzqyng châgeipn chíszxanh đcsywem linh khíszxangofa thàtfblnh pháphump lựavbec bảkzfsn thâgeipn.

Nếcqiyu khôwvdwng, phụhjpzc dùajvjng quáphum nhiềszjhu đcsywan dưfcxhcsywc màtfbl khôwvdwng bỏaxen thờtzqyi gian đcsywpyxl luyệwstpn hóngofa mộtzqyt chúzfdit linh khíszxangofavbe trong thìtzqypkucng vôwvdw dụhjpzng, sẽooua khôwvdwng giúzfdip gia tăoouang pháphump lựavbec. Dùajvj sao linh khíszxanrgxn ngoàtfbli vàtfbl pháphump lựavbec bảkzfsn thâgeipn căoouan bảkzfsn làtfbl hai việwstpc kháphumc nhau.


Thậvqrwm chíszxawdlan xuấtswht hiệwstpn việwstpc cóngof ngưfcxhtzqyi phụhjpzc dùajvjng dan dưfcxhcsywc nghịnjzqch thiênrgxn tìtzqym đcsywưfcxhcsywc từtewa trong di tíszxach thưfcxhcsywng cổxrne, kếcqiyt quảkzfs xuấtswht hiệwstpn quáphum nhiềszjhu linh khíszxa trong cơcuds thểpyxl, làtfblm cho hắzubyn ta nổxrne tan xáphumc màtfbl chếcqiyt, cho nênrgxn tùajvjy tiệwstpn phụhjpzc dùajvjng dan dưfcxhcsywc cáphumch quáphum xa cảkzfsnh giớpyxli củszxaa mìtzqynh chíszxanh làtfbl sựavbe việwstpc cựavbec kỳzmil nguy hiểpyxlm.

Mặsdqet kháphumc khi gặsdqep bìtzqynh cảkzfsnh, mưfcxhcsywn linh lựavbec củszxaa đcsywan dưfcxhcsywc tiếcqiyn hàtfblnh đcsywtzqyt pháphum chíszxanh làtfbl mộtzqyt loạmzvki thủszxa đcsywoạmzvkn phầyribn đcsywôwvdwng tu sĩliws thưfcxhtzqyng dùajvjng, cũpkucng đcsywưfcxhcsywc chứfisvng mìtzqynh làtfbl mộtzqyt loạmzvki phưfcxhơcudsng thứfisvc rấtswht cóngof hiệwstpu quảkzfs.

Khôwvdwng cóngof sựavbe giúzfdip đcsywqsvt củszxaa dưfcxhcsywc lựavbec màtfbl tu sĩliws tựavbetzqynh đcsywtzqyt pháphumtzqynh cảkzfsnh tu luyệwstpn, tạmzvki cảkzfs tu tiênrgxn giớpyxli thựavbec sựavbe quáphum íszxat. Hơcudsn nữyriba bọjhpjn họjhpj đcsywszjhu làtfbl kỳzmiltfbli tu tiênrgxn trăoouam năoouam hiếcqiym cóngof.

Loạmzvki ngưfcxhtzqyi đcsywưfcxhcsywc côwvdwng nhậvqrwn cóngoffcxh chấtswht tuyệwstpt đcsywzwnhnh nhưfcxhtfbl ngưfcxhtzqyi cóngof Thiênrgxn Linh căoouan, ngay cảkzfs ngưfcxhtzqyi cóngof Dịnjzq Linh căoouan gặsdqep loạmzvki bìtzqynh cảkzfsnh tu luyệwstpn nàtfbly, cũpkucng khôwvdwng thểpyxl tráphumnh khỏaxeni việwstpc phảkzfsi phụhjpzc dùajvjng đcsywan dưfcxhcsywc đcsywpyxl đcsywtzqyt pháphum, đcsywiểpyxlm nàtfbly khôwvdwng cóngoftzqy kháphumc vớpyxli ngưfcxhtzqyi cóngof linh căoouan bìtzqynh thưfcxhtzqyng.

tfbl vịnjzq tu sĩliwswvdwi Vạmzvkn Hạmzvkc nàtfbly chíszxanh làtfbl gặsdqep bìtzqynh cảkzfsnh loạmzvki nàtfbly. Bởavbei vậvqrwy lãhnoao phảkzfsi luyệwstpn chếcqiy đcsywan dưfcxhcsywc phụhjpz trợcsyw. Kỳzmil thậvqrwt lãhnoao vừtewaa mớpyxli đcsywi tìtzqym linh dưfcxhcsywc từtewanrgxn ngoàtfbli trởavbe vềszjh.

Nhưfcxhng vậvqrwn khíszxa lầyribn nàtfbly củszxaa lãhnoao thậvqrwt sựavbe khôwvdwng tốphumt lắzubym. Ngoàtfbli dưfcxhcsywc thảkzfso thìtzqy khôwvdwng thu hoạmzvkch đcsywưfcxhcsywc gìtzqy kháphumc, đcsywiềszjhu nàtfbly làtfblm cho lãhnoao bụhjpzng đcsywyriby buồxavln bựavbec.

Đmhyaâgeipy cũpkucng làtfbl nguyênrgxn nhâgeipn lãhnoao vừtewaa thấtswhy ngưfcxhtzqyi Thiênrgxn Trúzfdic giáphumo liệwstpn lậvqrwp tứfisvc hạmzvkphumt thủszxa, bởavbei vìtzqyzfdic ấtswhy nếcqiyu lãhnoao khôwvdwng pháphumt tiếcqiyt mộtzqyt chúzfdit, chỉzwnh sợcsywgeipm tìtzqynh trong mộtzqyt thờtzqyi gian dàtfbli cũpkucng sẽooua khôwvdwng tốphumt. Chỉzwnhngof thểpyxlngofi bọjhpjn ngưfcxhtzqyi Hoàtfblng Long thậvqrwt sựavbe rấtswht khôwvdwng may, vừtewaa lúzfdic gặsdqep phảkzfsi sáphumt tinh tâgeipm tìtzqynh cựavbec xấtswhu.

zfdic nàtfbly tâgeipm tìtzqynh Lôwvdwi Vạmzvkn Hạmzvkc đcsywang phậvqrwp phồxavlng khôwvdwng ngừtewang.

hnoao trảkzfsi qua kiếcqiyp sốphumng tu tiênrgxn hơcudsn ba trăoouam năoouam, dạmzvkng dưfcxhcsywc thảkzfso gìtzqytfbl chưfcxha thấtswhy qua. Hai gốphumc linh thảkzfso nàtfbly vừtewaa rơcudsi vàtfblo trong mắzubyt, lãhnoao liềszjhn lậvqrwp tứfisvc pháphumn đcsywphumn chuẩcsywn xáphumc năoouam củszxaa dưfcxhcsywc thảkzfso, khôwvdwng khỏaxeni làtfblm lãhnoao trong lòwdlang mừtewang rỡqsvt.

Phảkzfsi biếcqiyt rằxdmmng, lãhnoao hiệwstpn nay muốphumn khai lôwvdw luyệwstpn Tăoouang Nguyênrgxn đcsywan nhưfcxhng khuyếcqiyt thiếcqiyu chíszxanh làtfbl linh dưfcxhcsywc đcsywãhnoa ngoàtfbli năoouam trăoouam năoouam. Cho nênrgxn mớpyxli cóngof lầyribn viễkqixn du hơcudsn mộtzqyt năoouam thờtzqyi gian, nhưfcxhng lãhnoao đcsywem tấtswht cảkzfs phưfcxhtzqyng thịnjzq lớpyxln nhỏaxenajvjng vớpyxli cáphumc tiệwstpm thuốphumc lớpyxln củszxaa thếcqiy tụhjpzc tìtzqym kiếcqiym qua cũpkucng khôwvdwng tìtzqym đcsywưfcxhcsywc gốphumc dưfcxhcsywc tàtfbli làtfblo nàtfblo làtfblm lãhnoao vừtewaa lòwdlang.

Chỉzwnhngof thểpyxl miễkqixn cưfcxhqsvtng thu vàtfblo hai gốphumc câgeipy thứfisv phẩcsywm bốphumn trăoouam năoouam, bấtswht đcsywzubyc dĩliws phảkzfsi sửtzqy dụhjpzng.

Tuy nhiênrgxn lãhnoao trong lòwdlang cũpkucng biếcqiyt dùajvjng linh thảkzfso khôwvdwng đcsywszxaoouam nhưfcxh vậvqrwy đcsywpyxl luyệwstpn chếcqiyoouang Nguyênrgxn đcsywan, chỉzwnh sợcsyw cho dùajvj thàtfblnh côwvdwng thìtzqywvdwng hiệwstpu cũpkucng giảkzfsm đcsywi. Đmhyaphumi vớpyxli chíszxanh mìtzqynh khôwvdwng cóngof sựavbe trợcsyw giúzfdip lớpyxln lao gìtzqy. Nhưfcxhng trong tay lãhnoao thậvqrwt sựavbe khôwvdwng cóngof chủszxafcxhcsywc thíszxach hợcsywp, cóngof biệwstpn pháphump giảkzfsi quyếcqiyt gìtzqy sao?

Tiếcqiyp tụhjpzc tìtzqym kiếcqiym cũpkucng chỉzwnhtfblhnoang phíszxa thờtzqyi gian màtfbl thôwvdwi.


Bởavbei vìtzqy nếcqiyu thựavbec sựavbe xuấtswht hiệwstpn dưfcxhcsywc tàtfbli hảkzfso hạmzvkng thìtzqy sớpyxlm đcsywãhnoa bịnjzqwvdwn pháphumi đcsywnjzqa phưfcxhơcudsng hoặsdqec ngưfcxhtzqyi củszxaa gia tộtzqyc tu tiênrgxn thu mua, chờtzqyhnoao đcsywếcqiyn thìtzqy ngay cảkzfs mộtzqyt cọjhpjng cỏaxenpkucng khôwvdwng cóngof. Cho nênrgxn đcsywi tìtzqym ởavbe phụhjpz cậvqrwn củszxaa vàtfbli quốphumc gia tu tiênrgxn giớpyxli, nhâgeipn sinh nơcudsi đcsywóngof lạmzvki khôwvdwng ràtfblnh, hy vọjhpjng lạmzvki càtfblng xa vờtzqyi.

Cho nênrgxn khi lãhnoao ởavbe ngoàtfbli đcsywtzqyng phủszxa vừtewaa nghe vịnjzqfcxh đcsywiệwstpt nóngofi cóngof chúzfdit dưfcxhcsywc tàtfbli mộtzqyt íszxat năoouam thìtzqy trong lòwdlang cũpkucng rung đcsywtzqyng, liềszjhn giữyrib ýszxa niệwstpm trong đcsywyribu nhìtzqyn xem nênrgxn mớpyxli tiếcqiyn vàtfblo đcsywtzqyng phủszxawvdwajvjng đcsywơcudsn sơcudstfbly.

Kỳzmil thậvqrwt trong mắzubyt Lôwvdwi Vạmzvkn Hạmzvkc, mộtzqyt đcsywwstp tửtzqy Trúzfdic Cơcuds kỳzmilngof thểpyxlfcxhcsywc tàtfbli gìtzqy tốphumt, nhiềszjhu lắzubym cũpkucng chỉzwnhtfbl thảkzfso dưfcxhcsywc hai, ba trăoouam năoouam.

ajvjtzqy thìtzqyhnoao cũpkucng đcsywi tìtzqym trong thờtzqyi gian dàtfbli nhưfcxh vậvqrwy, cũpkucng chỉzwnh thu đcsywưfcxhcsywc dưfcxhcsywc tàtfbli bốphumn trăoouam năoouam màtfbl thôwvdwi. Đmhyaiềszjhu nàtfbly chíszxanh làtfbl ngưfcxhtzqyi ta thấtswhy lãhnoao làtfbl cao thủszxa Kếcqiyt Đmhyaan kỳzmilnrgxn khôwvdwng cóngof ngưfcxhtzqyi dáphumm tranh giàtfblnh vớpyxli hắzubyn.

wvdwm nay hai gốphumc linh thảkzfso nàtfbly cóngof đcsywszxaphumu, bảkzfsy trăoouam năoouam thờtzqyi gian đcsywtzqyt nhiệwstpn xuấtswht hiệwstpn ởavbe trưfcxhpyxlc mắzubyt, đcsywiềszjhu nàtfbly làtfblm lãhnoao cơcuds hồxavl khôwvdwng thểpyxl tin, thậvqrwt vui mừtewang khôwvdwn xiếcqiyt.

Bởavbei vậvqrwy bộtzqyphumng lãhnoao tuy nhìtzqyn nhưfcxhtfbl đcsywang xem khôwvdwng chớpyxlp mắzubyt hai gốphumc linh thảkzfso trênrgxn tay, tựavbea hồxavl nhưfcxh pháphumn đcsywphumn năoouam tuổxrnei nhưfcxhng trênrgxn thựavbec tếcqiytfbl lo lắzubyng làtfblm thếcqiytfblo mớpyxli cóngof thểpyxl đcsywem dưfcxhcsywc tàtfbli từtewa trong tay vịnjzqfcxh đcsywiệwstpt nàtfbly thu tớpyxli.

ajvj sao thứfisv hi hãhnoan nhưfcxh vậvqrwy đcsywsdqet ởavbe trong tay đcsywphumi phưfcxhơcudsng, lãhnoao nghĩliws thậvqrwt đcsywáphumng tiếcqiyc. Hay làtfbl cho Lôwvdwi đcsywmzvki tu sĩliwstfblhnoao luyệwstpn đcsywan mớpyxli cóngof thểpyxl pháphumt huy hếcqiyt côwvdwng hiệwstpu.

Tuy nhiênrgxn lãhnoao cũpkucng làtfbl ngưfcxhtzqyi láphumu cáphum sốphumng nhiềszjhu năoouam nhưfcxh vậvqrwy nênrgxn trong chớpyxlp mắzubyt liềszjhn mưfcxhcsywn miệwstpng nóngofi giúzfdip.

tzqy thếcqiyhnoao ho khan hai tiếcqiyng, cóngof chúzfdit khôwvdwng muốphumn bỏaxen qua dưfcxhcsywc tàtfbli nàtfbly.

Sau khi bỏaxentfblo hộtzqyp mớpyxli vặsdqen vẹxavlo cổxrnecuds hồxavl nhìtzqyn khôwvdwng thấtswhy, đcsywphumi mặsdqet vớpyxli Hàtfbln Lậvqrwp.

"Sưfcxh đcsywiệwstpt hai gốphumc dưfcxhcsywc thảkzfso nàtfbly thựavbec sựavbetfbl trâgeipn phẩcsywm khóngoftzqym đcsywưfcxhcsywc, hỏaxena hậvqrwu cóngof đcsywszxaphumu, bảkzfsy trăoouam năoouam. Chỉzwnh sợcsyw tốphumn khôwvdwng íszxat tâgeipm huyếcqiyt củszxaa sưfcxh đcsywiệwstpt mớpyxli cóngof thểpyxl thu tớpyxli tay".

"Dạmzvk phảkzfsi, đcsywwstp tửtzqy phíszxa nhiềszjhu côwvdwng sứfisvc mớpyxli từtewa mộtzqyt bíszxa đcsywiếcqiym nàtfblo đcsywóngof trảkzfs giáphum mua báphumn mớpyxli tớpyxli tay đcsywưfcxhcsywc. Lúzfdic ấtswhy còwdlan cóngof mộtzqyt gốphumc câgeipy linh thảkzfso ngàtfbln năoouam cầyribn báphumn nhưfcxhng đcsywáphumng tiếcqiyc đcsywwstp tửtzqy thậvqrwt sựavbewvdw lựavbec mua đcsywưfcxhcsywc, đcsywàtfblnh phảkzfsi trơcuds mắzubyt nhìtzqyn thấtswhy ngưfcxhtzqyi kháphumc mua đcsywi, đcsywiềszjhu nàtfbly vẫtewan làtfblm cho đcsywwstp tửtzqy tiếcqiyc nuốphumi"tfbln Lậvqrwp nửtzqya thậvqrwt nửtzqya giảkzfsngofi.

"Bíszxa đcsywiếcqiym? Còwdlan cóngof linh thảkzfso ngàtfbln năoouam!"


Vịnjzqfcxhphum mậvqrwp mạmzvkp nghe vậvqrwy cơcuds hồxavl lậvqrwp tứfisvc từtewa ghếcqiy đcsywáphum nhảkzfsy dựavbeng lênrgxn.

Đmhyaphumi vớpyxli lãhnoao màtfblngofi việwstpc nàtfbly đcsywâgeipu chỉzwnhtfbl sựavbetzqynh đcsywáphumng tiếcqiyc, quảkzfs thậvqrwt giốphumng nhưfcxh đcsywau xéwvdwgeipm can.

fcxhavbeng tưfcxhcsywng lãhnoao, mộtzqyt vịnjzq tu sĩliws Kếcqiyt Đmhyaan kỳzmil, tiênrgxu tốphumn hếcqiyt tâgeipm cơcuds đcsywi tìtzqym linh thảkzfso, linh dưfcxhcsywc, ngay cảkzfsszxa đcsywiếcqiym cáphumc nơcudsi cũpkucng đcsywi bảkzfsy, táphumm nhàtfbl, nhưfcxh thếcqiytfblo lạmzvki khôwvdwng gặsdqep đcsywưfcxhcsywc chuyệwstpn tốphumt nhưfcxh vậvqrwy? Nếcqiyu màtfblhnoao lúzfdic ấtswhy ởavbe đcsywóngof sẽooua khôwvdwng đcsywpyxl kỳzmil trâgeipn nhưfcxh vậvqrwy biếcqiyn mấtswht trong tầyribm mắzubyt. Dùajvj tốphumn nhiềszjhu linh thạmzvkch đcsywpyxl đcsywxrnei lãhnoao cũpkucng tuyệwstpt đcsywphumi cam tâgeipm tìtzqynh nguyệwstpn.

Nghĩliws rằxdmmng kỳzmil ngộtzqy cựavbec tốphumt, ngàtfbln năoouam mộtzqyt thuởavbe lạmzvki bịnjzq tiểpyxlu tửtzqy trưfcxhpyxlc mắzubyt nàtfbly đcsywpyxl sổxrneng mấtswht, vịnjzqfcxhphum mậvqrwp mạmzvkp liềszjhn tứfisvc xịnjzqt khóngofi, muốphumn nắzubym cổxrne đcsywphumi phưfcxhơcudsng chấtswht vấtswhn. Tuy nhiênrgxn lãhnoao cũpkucng biếcqiyt rõzhfa vớpyxli thâgeipn phậvqrwn đcsywôwvdwi phưfcxhơcudsng làtfbl đcsywwstp tửtzqy Trúzfdic Cơcuds kỳzmil, mua khôwvdwng nổxrnei thiênrgxn giớpyxli chi vậvqrwt nhưfcxh vậvqrwy thậvqrwt sựavbetfbl sựavbetzqynh rấtswht bìtzqynh thưfcxhtzqyng.

"Tốphumt lắzubym, đcsywãhnoa qua thìtzqy cho qua đcsywi. Nóngofi khôwvdwng chừtewang lầyribn sau còwdlan cóngof loạmzvki cơcuds hộtzqyi nàtfbly".

Vịnjzqfcxhphum mậvqrwp mạmzvkp rúzfdit cuộtzqyc bìtzqynh tĩliwsnh trởavbe lạmzvki, khôwvdwng thểpyxl khôwvdwng dùajvjng miệwstpng lưfcxhqsvti khôwvdwng đcsywúzfding vớpyxli tâgeipm trạmzvkng an ủszxai Hàtfbln Lậvqrwp vàtfbli câgeipu. Dùajvj sao lãhnoao còwdlan muốphumn tíszxanh kếcqiy thu lấtswhy hai gốphumc linh thảkzfso nàtfbly củszxaa đcsywphumi phưfcxhơcudsng. Hôwvdwm nay dùajvjngofi gìtzqy đcsywi nữyriba lãhnoao cũpkucng khôwvdwng thểpyxl bỏaxen qua thứfisvtfbly.

"Hàtfbln sưfcxh đcsywiệwstpt, hai gốphumc câgeipy linh thảkzfso nàtfbly ngưfcxhtzqyi đcsywinh xửtzqy tríszxa ra sao? Chẳhuwtng lẽooua ngưfcxhơcudsi muốphumn giao cho Luyệwstpn Đmhyaan sưfcxh trong bổxrnen môwvdwn xửtzqyszxa sao? Chẳhuwtng qua sưfcxhphum muốphumn nhắzubyc nhởavbe ngưfcxhơcudsi rằxdmmng trìtzqynh đcsywtzqy mấtswhy vịnjzq Luyệwstpn Đmhyaan sưfcxh củszxaa Hoàtfblng Phong cốphumc chúzfding ta thựavbec sựavbetfbl khôwvdwng thểpyxl chịnjzqu đcsywưfcxhcsywc. Nếcqiyu làtfbl đcsywem thứfisv trâgeipn quýszxa nhưfcxh vậvqrwy giao cho bọjhpjn họjhpj xửtzqyszxa, tuyệwstpt đcsywphumi làtfbltfbln bạmzvko đcsywphumi vớpyxli thiênrgxn vậvqrwt, ngưfcxhơcudsi sẽooua tổxrnen thấtswht rấtswht lớpyxln" Vịnjzqfcxhphum mậvqrwp mạmzvkp nàtfbly làtfblm bộtzqyphumng cóngof phong phạmzvkm trưfcxhavbeng giảkzfs nhấtswhn mạmzvknh.

"Sao cóngof thểpyxl giao cho bọjhpjn họjhpj luyệwstpn chếcqiy! Kỳzmil thậvqrwt đcsywwstp tửtzqy đcsywnjzqnh dùajvjng mấtswhy gốphumc linh dưfcxhcsywc nàtfbly đcsywxrnei lấtswhy mộtzqyt thứfisv hữyribu dụhjpzng. Phảkzfsi biếcqiyt rằxdmmng đcsywwstp tửtzqy mua mấtswhy gốphumc linh dưfcxhcsywc nàtfbly cơcuds hồxavl nhanh chóngofng táphumng gia bạmzvki sảkzfsn. Nhưfcxh thếcqiytfblo dễkqixtfblng lãhnoang phíszxa?"tfbln Lậvqrwp đcsywem đcsywyribu lắzubyc lắzubyc khôwvdwng ngừtewang, nóngofi ra lờtzqyi làtfblm Lôwvdwi Vạmzvkn Hạmzvkc cảkzfsm thấtswhy ngoàtfbli ýszxa muốphumn. Làtfblm từtewa ngữyribhnoao đcsywãhnoa chuẩcsywn bịnjzq hoàtfbln hảkzfso lúzfdic trưfcxhpyxlc bịnjzq chặsdqen đcsywfisvng.

Tuy nhiênrgxn vịnjzqfcxhphum mậvqrwp mạmzvkp nàtfbly thay đcsywxrnei ýszxa nghĩliws, vịnjzqfcxh đcsywiệwstpt nàtfbly muốphumn dùajvjng dưfcxhcsywc thảkzfso hoáphumn đcsywxrnei thứfisvtzqy đcsywóngof, đcsywiềszjhu nàtfbly khôwvdwng phảkzfsi làtfbltfblng hợcsywp ýszxa củszxaa lãhnoao sao chứfisv. Bằxdmmng thâgeipn phậvqrwn tu sĩliws Kếcqiyt Đmhyaan kỳzmil củszxaa mìtzqynh, trừtewa việwstpc thiếcqiyu hụhjpzt nguyênrgxn liệwstpu luyệwstpn đcsywan cùajvjng luyệwstpn khíszxa, còwdlan cóngof thểpyxl khôwvdwng cóngofphumi gìtzqy thỏaxena mãhnoan đcsywphumi phưfcxhơcudsng sao chứfisv? Đmhyaâgeipy đcsywúzfding làtfblcuds hộtzqyi quang minh chíszxanh đcsywmzvki trao đcsywxrnei.

Nghĩliws đcsywếcqiyn đcsywóngof áphumnh mắzubyt Lôwvdwi Vạmzvkn Hạmzvkc bởavbei vìtzqy mỉzwnhm cưfcxhtzqyi càtfblng thênrgxm híszxap lạmzvki, cũpkucng càtfblng thểpyxl hiệwstpn ra vẻpkzq thâgeipn thiếcqiyt.

"Chẳhuwtng biếcqiyt Hàtfbln sưfcxh đcsywiệwstpt cầyribn cáphumi gìtzqy? Sưfcxhphum ta mấtswhy trăoouam năoouam qua cấtswht giữyribpkucng khôwvdwng íszxat. Nóngofi khôwvdwng chừtewang cóngof vậvqrwt màtfblfcxh đcsywiệwstpt cầyribn" Vịnjzqfcxhphum mậvqrwp mạmzvkp chớpyxlp chớpyxlp đcsywôwvdwi mắzubyt nhỏaxen, đcsywôwvdwt nhiênrgxn vui vẻpkzqngofi.

"A! Sưfcxhphum chẳhuwtng lẽoouapkucng cầyribn linh thảkzfso nàtfbly, nếcqiyu nhưfcxh thếcqiy đcsywwstp tửtzqyngof thểpyxl biếcqiyu cho sưfcxhphum mộtzqyt gốphumc, coi nhưfcxhtfblhnoan bốphumi hiếcqiyu kíszxanh ngưfcxhtzqyi"tfbln Lậvqrwp lúzfdic nàtfbly tựavbea hồxavl nhưfcxh giậvqrwt mìtzqynh hiểpyxlu ra, vộtzqyi vàtfblng tôwvdwn kíszxanh nóngofi.

wvdwi Vạmzvkn Hạmzvkc thấtswhy Hàtfbln Lậvqrwp thôwvdwng minh nhưfcxh thếcqiy, khôwvdwng đcsywszjh cậvqrwp đcsywếcqiyn vấtswhn đcsywếcqiy trao đcsywxrnei, lậvqrwp tứfisvc muốphumn đcsywem mộtzqyt gốphumc linh thảkzfso đcsywưfcxha cho mìtzqynh, khôwvdwng khỏaxeni rấtswht làtfbl cao hứfisvng, thấtswhy hắzubyn càtfblng lúzfdic càtfblng thuậvqrwn mắzubyt.

Nhưfcxhng mụhjpzc tiênrgxu củszxaa lãhnoao mậvqrwp chíszxanh làtfbl muốphumn thu cảkzfs hai gốphumc câgeipy. Mộtzqyt gốphumc còwdlan lạmzvki lãhnoao cũpkucng khôwvdwng thểpyxl buôwvdwng bỏaxen.

Bởavbei vậvqrwy Lôwvdwi Vạmzvkn Hạmzvkc vung tay lênrgxn, nóngofi vớpyxli mưfcxhtzqyi phầyribn hàtfblo khíszxa:

"Hàtfbln sưfcxh đcsywiệwstpt nóngofi lờtzqyi gìtzqy? Chẳhuwtng lẽooua ta – Lôwvdwi Vạmzvkn Hạmzvkc làtfbl ngưfcxhtzqyi tham lam đcsywxavl vậvqrwt củszxaa vãhnoan bốphumi sao chứfisv. Cầyribn cáphumi gìtzqy, cứfisvngofi làtfbl đcsywưfcxhcsywc, sưfcxhphum lậvqrwp tứfisvc tìtzqym đcsywếcqiyn đcsywpyxl trao đcsywxrnei côwvdwng bìtzqynh vớpyxli ngưfcxhơcudsi, tuyệwstpt sẽooua khôwvdwng đcsywpyxlfcxh đcsywiệwstpt thiệwstpt thòwdlai. Làtfbl pháphump khíszxa đcsywzwnhnh cấtswhp hay làtfbl đcsywan dưfcxhcsywc hữyribu dụhjpzng?"

tfbln Lậvqrwp sau khi nghe đcsywphumi phưfcxhơcudsng hàtfblo khíszxangofi vậvqrwy, trong lòwdlang mừtewang rỡqsvt. Hắzubyn đcsywâgeipu lớpyxln gan nhưfcxh vậvqrwy, chíszxanh làtfbl muốphumn đcsywcsywi cho đcsywphumi phưfcxhơcudsng nóngofi nhữyribng lờtzqyi nàtfbly ra, nhưfcxhng lạmzvki gãhnoai đcsywyribu gãhnoai tai, tựavbea hồxavl rấtswht khóngof xửtzqyngofi:

"Khôwvdwng dốphumi gạmzvkt Lôwvdwi sưfcxhphum, đcsywwstp tửtzqy thựavbec sựavbe cảkzfsm thấtswhy hứfisvng thúzfdi đcsywphumi vớpyxli con đcsywưfcxhtzqyng luyệwstpn đcsywan. Nhưfcxhng trong tàtfblng thấtswht củszxaa Nhạmzvkc Lộtzqyc đcsywiệwstpn căoouan bảkzfsn khôwvdwng cóngof phưfcxhơcudsng thuốphumc thựavbec dụhjpzng. Đmhyawstp tửtzqy sau nàtfbly mớpyxli biếcqiyt rằxdmmng phưfcxhơcudsng pháphump luyệwstpn đcsywan đcsywưfcxhcsywc lưfcxhu lạmzvki từtewa thờtzqyi viễkqixn cổxrne sớpyxlm đcsywãhnoa thấtswht truyềszjhn khôwvdwng sai biệwstpt lắzubym. Hiệwstpn tạmzvki cáphumc phưfcxhơcudsng pháphump luyệwstpn đcsywan củszxaa cáphumc vịnjzqfcxh huynh đcsywwstp hay làtfblfcxhphum hoặsdqec làtfblcudsn mưfcxhtzqyi thếcqiy hệwstp trong gia tộtzqyc cựavbec khổxrne nghiênrgxn cứfisvu ra, hoặsdqec làtfbl ngẫtewau nhiênrgxn tìtzqym đcsywưfcxhcsywc từtewa trong di tíszxach thưfcxhcsywng cổxrne, tấtswht cảkzfs đcsywszjhu vôwvdwajvjng quýszxa giáphum, khôwvdwng dễkqixtfblng bằxdmmng lòwdlang chỉzwnh bảkzfso. Bởavbei vậvqrwy đcsywwstp tửtzqy đcsywãhnoa nghĩliwsajvjng hai gốphumc câgeipy linh thảkzfso nàtfbly trao đcsywxrnei mộtzqyt loạmzvki phưfcxhơcudsng pháphump luyệwstpn đcsywan thíszxach hợcsywp cho mìtzqynh sửtzqy dụhjpzng màtfbl thôwvdwi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.