Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 235 : Hàn Lập đích tâm tư

    trước sau   
Đnumian dưubevjcukc bìntoenh thưubevkpecng củunboa thếrrou gian sớustim đehxzãlzub khôrdtnng còxcprn lànfjbjlzii gìntoe đehxzbtcdi vớustii tu sĩpmia Kếrrout Đnumian kỳjlzi.

azbeng chỉghnwazldspyqng dưubevjcukc tànfjbi ngoànfjbi mấmbaey trăfzsym năfzsym cũazbeng vớustii mộtxbwt ízjket linh dưubevjcukc thiêcmddn đehxzutada tựusti sinh luyệxprfn chếrrou linh đehxzan mớustii cóazld khảhbhefzsyng tăfzsyng tốbtcdc đehxztxbw tu luyệxprfn củunboa bọeavwn họeavw. Cho nêcmddn tu sĩpmia Kếrrout Đnumian kỳjlzi mỗaqvki lầhvwrn viễrhcen du, phầhvwrn lớustin thờkpeci gian cũazbeng chỉghnwspyqng đehxzgdajubevustip đehxzoạmgyst dưubevjcukc tànfjbi cựustic kỳjlzi quýefyr hiếrroum.

Đnumiiềkxosu nànfjby cũazbeng giốbtcdng nhưubevefyrazlda Nguyêcmddn năfzsym đehxzóazld, vừkdbfa thấmbaey Hànfjbn Lậlzubp từkdbf cấmbaem đehxzutada đehxzi ra cóazld nhiềkxosu linh dưubevjcukc nhưubev vậlzuby, lậlzubp tứjcukc tìntoem trăfzsym phưubevơtwknng ngànfjbn kếrrou đehxzgdaj thu hắxprfn lànfjbm đehxzefyr đehxzxprf. Mấmbaey loạmgysi thiêcmddn đehxzutada linh dưubevjcukc nànfjby thậlzubt sựustinfjbm lãlzubo rấmbaet thèxcprm khájlzit.

Kỳjlzi thậlzubt, cho dùspyquieuc ấmbaey dẫntoen đehxzhvwru khôrdtnng phảhbhei lànfjbefyrazlda Nguyêcmddn mànfjbnfjbrdtni Vạmgysn Hạmgysc hay tu sĩpmia Kếrrout Đnumian kỳjlzi khájlzic, chỉghnw sợjcukazbeng sẽnfjb khôrdtnng buôrdtnng tha việxprfc phâuzvzn chia linh dưubevjcukc củunboa Hànfjbn Lậlzubp. Tájlzim chízjken phầhvwrn cũazbeng chọeavwn thủunbo phájlzip giốbtcdng nhau. Nhưubevng Lýefyrazlda Nguyêcmddn đehxzízjkech xájlzic lànfjbazld chúuieut keo kiệxprft, chỉghnw thu Hànfjbn Lậlzubp lànfjbm đehxzxprf tửgivxefyr danh.

Tuy nhiêcmddn việxprfc phụkxosc dùspyqng đehxzan dưubevjcukc lànfjb mộtxbwt thủunbo đehxzoạmgysn phụkxos trợjcuk đehxzgdaj tinh tiếrroun phájlzip lựustic mànfjb thôrdtni, chỉghnwazld thểgdajuieut ngắxprfn thờkpeci gian đehxzhbhe tọeavwa vànfjb hấmbaep thụkxos linh khízjke. Siêcmddng năfzsyng khổhode tu mớustii lànfjb con đehxzưubevkpecng châuzvzn chízjkenh đehxzem linh khízjkeazlda thànfjbnh phájlzip lựustic bảhbhen thâuzvzn.

Nếrrouu khôrdtnng, phụkxosc dùspyqng quájlzi nhiềkxosu đehxzan dưubevjcukc mànfjb khôrdtnng bỏkxos thờkpeci gian đehxzgdaj luyệxprfn hóazlda mộtxbwt chúuieut linh khízjkeazldbtcd trong thìntoeazbeng vôrdtn dụkxosng, sẽnfjb khôrdtnng giúuieup gia tăfzsyng phájlzip lựustic. Dùspyq sao linh khízjkecmddn ngoànfjbi vànfjb phájlzip lựustic bảhbhen thâuzvzn căfzsyn bảhbhen lànfjb hai việxprfc khájlzic nhau.


Thậlzubm chízjkexcprn xuấmbaet hiệxprfn việxprfc cóazld ngưubevkpeci phụkxosc dùspyqng dan dưubevjcukc nghịutadch thiêcmddn tìntoem đehxzưubevjcukc từkdbf trong di tízjkech thưubevjcukng cổhode, kếrrout quảhbhe xuấmbaet hiệxprfn quájlzi nhiềkxosu linh khízjke trong cơtwkn thểgdaj, lànfjbm cho hắxprfn ta nổhode tan xájlzic mànfjb chếrrout, cho nêcmddn tùspyqy tiệxprfn phụkxosc dùspyqng dan dưubevjcukc cájlzich quájlzi xa cảhbhenh giớustii củunboa mìntoenh chízjkenh lànfjb sựusti việxprfc cựustic kỳjlzi nguy hiểgdajm.

Mặktoat khájlzic khi gặktoap bìntoenh cảhbhenh, mưubevjcukn linh lựustic củunboa đehxzan dưubevjcukc tiếrroun hànfjbnh đehxztxbwt phájlzi chízjkenh lànfjb mộtxbwt loạmgysi thủunbo đehxzoạmgysn phầhvwrn đehxzôrdtnng tu sĩpmia thưubevkpecng dùspyqng, cũazbeng đehxzưubevjcukc chứjcukng mìntoenh lànfjb mộtxbwt loạmgysi phưubevơtwknng thứjcukc rấmbaet cóazld hiệxprfu quảhbhe.

Khôrdtnng cóazld sựusti giúuieup đehxzvqsb củunboa dưubevjcukc lựustic mànfjb tu sĩpmia tựustintoenh đehxztxbwt phájlzintoenh cảhbhenh tu luyệxprfn, tạmgysi cảhbhe tu tiêcmddn giớustii thựustic sựusti quájlzi ízjket. Hơtwknn nữgdaja bọeavwn họeavw đehxzkxosu lànfjb kỳjlzinfjbi tu tiêcmddn trăfzsym năfzsym hiếrroum cóazld.

Loạmgysi ngưubevkpeci đehxzưubevjcukc côrdtnng nhậlzubn cóazldubev chấmbaet tuyệxprft đehxzghnwnh nhưubevnfjb ngưubevkpeci cóazld Thiêcmddn Linh căfzsyn, ngay cảhbhe ngưubevkpeci cóazld Dịutad Linh căfzsyn gặktoap loạmgysi bìntoenh cảhbhenh tu luyệxprfn nànfjby, cũazbeng khôrdtnng thểgdaj trájlzinh khỏkxosi việxprfc phảhbhei phụkxosc dùspyqng đehxzan dưubevjcukc đehxzgdaj đehxztxbwt phájlzi, đehxziểgdajm nànfjby khôrdtnng cóazldntoe khájlzic vớustii ngưubevkpeci cóazld linh căfzsyn bìntoenh thưubevkpecng.

nfjb vịutad tu sĩpmiardtni Vạmgysn Hạmgysc nànfjby chízjkenh lànfjb gặktoap bìntoenh cảhbhenh loạmgysi nànfjby. Bởbtcdi vậlzuby lãlzubo phảhbhei luyệxprfn chếrrou đehxzan dưubevjcukc phụkxos trợjcuk. Kỳjlzi thậlzubt lãlzubo vừkdbfa mớustii đehxzi tìntoem linh dưubevjcukc từkdbfcmddn ngoànfjbi trởbtcd vềkxos.

Nhưubevng vậlzubn khízjke lầhvwrn nànfjby củunboa lãlzubo thậlzubt sựusti khôrdtnng tốbtcdt lắxprfm. Ngoànfjbi dưubevjcukc thảhbheo thìntoe khôrdtnng thu hoạmgysch đehxzưubevjcukc gìntoe khájlzic, đehxziềkxosu nànfjby lànfjbm cho lãlzubo bụkxosng đehxzhvwry buồefyrn bựustic.

Đnumiâuzvzy cũazbeng lànfjb nguyêcmddn nhâuzvzn lãlzubo vừkdbfa thấmbaey ngưubevkpeci Thiêcmddn Trúuieuc giájlzio liệxprfn lậlzubp tứjcukc hạmgysjlzit thủunbo, bởbtcdi vìntoeuieuc ấmbaey nếrrouu lãlzubo khôrdtnng phájlzit tiếrrout mộtxbwt chúuieut, chỉghnw sợjcukuzvzm tìntoenh trong mộtxbwt thờkpeci gian dànfjbi cũazbeng sẽnfjb khôrdtnng tốbtcdt. Chỉghnwazld thểgdajazldi bọeavwn ngưubevkpeci Hoànfjbng Long thậlzubt sựusti rấmbaet khôrdtnng may, vừkdbfa lúuieuc gặktoap phảhbhei sájlzit tinh tâuzvzm tìntoenh cựustic xấmbaeu.

uieuc nànfjby tâuzvzm tìntoenh Lôrdtni Vạmgysn Hạmgysc đehxzang phậlzubp phồefyrng khôrdtnng ngừkdbfng.

lzubo trảhbhei qua kiếrroup sốbtcdng tu tiêcmddn hơtwknn ba trăfzsym năfzsym, dạmgysng dưubevjcukc thảhbheo gìntoenfjb chưubeva thấmbaey qua. Hai gốbtcdc linh thảhbheo nànfjby vừkdbfa rơtwkni vànfjbo trong mắxprft, lãlzubo liềkxosn lậlzubp tứjcukc phájlzin đehxzjlzin chuẩkpecn xájlzic năfzsym củunboa dưubevjcukc thảhbheo, khôrdtnng khỏkxosi lànfjbm lãlzubo trong lòxcprng mừkdbfng rỡvqsb.

Phảhbhei biếrrout rằutadng, lãlzubo hiệxprfn nay muốbtcdn khai lôrdtn luyệxprfn Tăfzsyng Nguyêcmddn đehxzan nhưubevng khuyếrrout thiếrrouu chízjkenh lànfjb linh dưubevjcukc đehxzãlzub ngoànfjbi năfzsym trăfzsym năfzsym. Cho nêcmddn mớustii cóazld lầhvwrn viễrhcen du hơtwknn mộtxbwt năfzsym thờkpeci gian, nhưubevng lãlzubo đehxzem tấmbaet cảhbhe phưubevkpecng thịutad lớustin nhỏkxosspyqng vớustii cájlzic tiệxprfm thuốbtcdc lớustin củunboa thếrrou tụkxosc tìntoem kiếrroum qua cũazbeng khôrdtnng tìntoem đehxzưubevjcukc gốbtcdc dưubevjcukc tànfjbi lànfjbo nànfjbo lànfjbm lãlzubo vừkdbfa lòxcprng.

Chỉghnwazld thểgdaj miễrhcen cưubevvqsbng thu vànfjbo hai gốbtcdc câuzvzy thứjcuk phẩkpecm bốbtcdn trăfzsym năfzsym, bấmbaet đehxzxprfc dĩpmia phảhbhei sửgivx dụkxosng.

Tuy nhiêcmddn lãlzubo trong lòxcprng cũazbeng biếrrout dùspyqng linh thảhbheo khôrdtnng đehxzunbofzsym nhưubev vậlzuby đehxzgdaj luyệxprfn chếrroufzsyng Nguyêcmddn đehxzan, chỉghnw sợjcuk cho dùspyq thànfjbnh côrdtnng thìntoerdtnng hiệxprfu cũazbeng giảhbhem đehxzi. Đnumibtcdi vớustii chízjkenh mìntoenh khôrdtnng cóazld sựusti trợjcuk giúuieup lớustin lao gìntoe. Nhưubevng trong tay lãlzubo thậlzubt sựusti khôrdtnng cóazld chủunboubevjcukc thízjkech hợjcukp, cóazld biệxprfn phájlzip giảhbhei quyếrrout gìntoe sao?

Tiếrroup tụkxosc tìntoem kiếrroum cũazbeng chỉghnwnfjblzubng phízjke thờkpeci gian mànfjb thôrdtni.


Bởbtcdi vìntoe nếrrouu thựustic sựusti xuấmbaet hiệxprfn dưubevjcukc tànfjbi hảhbheo hạmgysng thìntoe sớustim đehxzãlzub bịutadrdtnn phájlzii đehxzutada phưubevơtwknng hoặktoac ngưubevkpeci củunboa gia tộtxbwc tu tiêcmddn thu mua, chờkpeclzubo đehxzếrroun thìntoe ngay cảhbhe mộtxbwt cọeavwng cỏkxosazbeng khôrdtnng cóazld. Cho nêcmddn đehxzi tìntoem ởbtcd phụkxos cậlzubn củunboa vànfjbi quốbtcdc gia tu tiêcmddn giớustii, nhâuzvzn sinh nơtwkni đehxzóazld lạmgysi khôrdtnng rànfjbnh, hy vọeavwng lạmgysi cànfjbng xa vờkpeci.

Cho nêcmddn khi lãlzubo ởbtcd ngoànfjbi đehxztxbwng phủunbo vừkdbfa nghe vịutadubev đehxziệxprft nóazldi cóazld chúuieut dưubevjcukc tànfjbi mộtxbwt ízjket năfzsym thìntoe trong lòxcprng cũazbeng rung đehxztxbwng, liềkxosn giữgdaj ýefyr niệxprfm trong đehxzhvwru nhìntoen xem nêcmddn mớustii tiếrroun vànfjbo đehxztxbwng phủunbordtnspyqng đehxzơtwknn sơtwknnfjby.

Kỳjlzi thậlzubt trong mắxprft Lôrdtni Vạmgysn Hạmgysc, mộtxbwt đehxzxprf tửgivx Trúuieuc Cơtwkn kỳjlziazld thểgdajubevjcukc tànfjbi gìntoe tốbtcdt, nhiềkxosu lắxprfm cũazbeng chỉghnwnfjb thảhbheo dưubevjcukc hai, ba trăfzsym năfzsym.

spyqntoe thìntoelzubo cũazbeng đehxzi tìntoem trong thờkpeci gian dànfjbi nhưubev vậlzuby, cũazbeng chỉghnw thu đehxzưubevjcukc dưubevjcukc tànfjbi bốbtcdn trăfzsym năfzsym mànfjb thôrdtni. Đnumiiềkxosu nànfjby chízjkenh lànfjb ngưubevkpeci ta thấmbaey lãlzubo lànfjb cao thủunbo Kếrrout Đnumian kỳjlzicmddn khôrdtnng cóazld ngưubevkpeci dájlzim tranh giànfjbnh vớustii hắxprfn.

rdtnm nay hai gốbtcdc linh thảhbheo nànfjby cóazld đehxzunbojlziu, bảhbhey trăfzsym năfzsym thờkpeci gian đehxztxbwt nhiệxprfn xuấmbaet hiệxprfn ởbtcd trưubevustic mắxprft, đehxziềkxosu nànfjby lànfjbm lãlzubo cơtwkn hồefyr khôrdtnng thểgdaj tin, thậlzubt vui mừkdbfng khôrdtnn xiếrrout.

Bởbtcdi vậlzuby bộtxbwjlzing lãlzubo tuy nhìntoen nhưubevnfjb đehxzang xem khôrdtnng chớustip mắxprft hai gốbtcdc linh thảhbheo trêcmddn tay, tựustia hồefyr nhưubev phájlzin đehxzjlzin năfzsym tuổhodei nhưubevng trêcmddn thựustic tếrrounfjb lo lắxprfng lànfjbm thếrrounfjbo mớustii cóazld thểgdaj đehxzem dưubevjcukc tànfjbi từkdbf trong tay vịutadubev đehxziệxprft nànfjby thu tớustii.

spyq sao thứjcuk hi hãlzubn nhưubev vậlzuby đehxzktoat ởbtcd trong tay đehxzbtcdi phưubevơtwknng, lãlzubo nghĩpmia thậlzubt đehxzájlzing tiếrrouc. Hay lànfjb cho Lôrdtni đehxzmgysi tu sĩpmianfjblzubo luyệxprfn đehxzan mớustii cóazld thểgdaj phájlzit huy hếrrout côrdtnng hiệxprfu.

Tuy nhiêcmddn lãlzubo cũazbeng lànfjb ngưubevkpeci lájlziu cájlzi sốbtcdng nhiềkxosu năfzsym nhưubev vậlzuby nêcmddn trong chớustip mắxprft liềkxosn mưubevjcukn miệxprfng nóazldi giúuieup.

ntoe thếrroulzubo ho khan hai tiếrroung, cóazld chúuieut khôrdtnng muốbtcdn bỏkxos qua dưubevjcukc tànfjbi nànfjby.

Sau khi bỏkxosnfjbo hộtxbwp mớustii vặktoan vẹlzubo cổhodetwkn hồefyr nhìntoen khôrdtnng thấmbaey, đehxzbtcdi mặktoat vớustii Hànfjbn Lậlzubp.

"Sưubev đehxziệxprft hai gốbtcdc dưubevjcukc thảhbheo nànfjby thựustic sựustinfjb trâuzvzn phẩkpecm khóazldntoem đehxzưubevjcukc, hỏkxosa hậlzubu cóazld đehxzunbojlziu, bảhbhey trăfzsym năfzsym. Chỉghnw sợjcuk tốbtcdn khôrdtnng ízjket tâuzvzm huyếrrout củunboa sưubev đehxziệxprft mớustii cóazld thểgdaj thu tớustii tay".

"Dạmgys phảhbhei, đehxzxprf tửgivx phízjke nhiềkxosu côrdtnng sứjcukc mớustii từkdbf mộtxbwt bízjke đehxziếrroum nànfjbo đehxzóazld trảhbhe giájlzi mua bájlzin mớustii tớustii tay đehxzưubevjcukc. Lúuieuc ấmbaey còxcprn cóazld mộtxbwt gốbtcdc câuzvzy linh thảhbheo ngànfjbn năfzsym cầhvwrn bájlzin nhưubevng đehxzájlzing tiếrrouc đehxzxprf tửgivx thậlzubt sựustirdtn lựustic mua đehxzưubevjcukc, đehxzànfjbnh phảhbhei trơtwkn mắxprft nhìntoen thấmbaey ngưubevkpeci khájlzic mua đehxzi, đehxziềkxosu nànfjby vẫntoen lànfjbm cho đehxzxprf tửgivx tiếrrouc nuốbtcdi"nfjbn Lậlzubp nửgivxa thậlzubt nửgivxa giảhbheazldi.

"Bízjke đehxziếrroum? Còxcprn cóazld linh thảhbheo ngànfjbn năfzsym!"


Vịutadubevjlzi mậlzubp mạmgysp nghe vậlzuby cơtwkn hồefyr lậlzubp tứjcukc từkdbf ghếrrou đehxzájlzi nhảhbhey dựusting lêcmddn.

Đnumibtcdi vớustii lãlzubo mànfjbazldi việxprfc nànfjby đehxzâuzvzu chỉghnwnfjb sựustintoenh đehxzájlzing tiếrrouc, quảhbhe thậlzubt giốbtcdng nhưubev đehxzau xéazbeuzvzm can.

ubevbtcdng tưubevjcukng lãlzubo, mộtxbwt vịutad tu sĩpmia Kếrrout Đnumian kỳjlzi, tiêcmddu tốbtcdn hếrrout tâuzvzm cơtwkn đehxzi tìntoem linh thảhbheo, linh dưubevjcukc, ngay cảhbhezjke đehxziếrroum cájlzic nơtwkni cũazbeng đehxzi bảhbhey, tájlzim nhànfjb, nhưubev thếrrounfjbo lạmgysi khôrdtnng gặktoap đehxzưubevjcukc chuyệxprfn tốbtcdt nhưubev vậlzuby? Nếrrouu mànfjblzubo lúuieuc ấmbaey ởbtcd đehxzóazld sẽnfjb khôrdtnng đehxzgdaj kỳjlzi trâuzvzn nhưubev vậlzuby biếrroun mấmbaet trong tầhvwrm mắxprft. Dùspyq tốbtcdn nhiềkxosu linh thạmgysch đehxzgdaj đehxzhodei lãlzubo cũazbeng tuyệxprft đehxzbtcdi cam tâuzvzm tìntoenh nguyệxprfn.

Nghĩpmia rằutadng kỳjlzi ngộtxbw cựustic tốbtcdt, ngànfjbn năfzsym mộtxbwt thuởbtcd lạmgysi bịutad tiểgdaju tửgivx trưubevustic mắxprft nànfjby đehxzgdaj sổhodeng mấmbaet, vịutadubevjlzi mậlzubp mạmgysp liềkxosn tứjcukc xịutadt khóazldi, muốbtcdn nắxprfm cổhode đehxzbtcdi phưubevơtwknng chấmbaet vấmbaen. Tuy nhiêcmddn lãlzubo cũazbeng biếrrout rõpllt vớustii thâuzvzn phậlzubn đehxzôrdtni phưubevơtwknng lànfjb đehxzxprf tửgivx Trúuieuc Cơtwkn kỳjlzi, mua khôrdtnng nổhodei thiêcmddn giớustii chi vậlzubt nhưubev vậlzuby thậlzubt sựustinfjb sựustintoenh rấmbaet bìntoenh thưubevkpecng.

"Tốbtcdt lắxprfm, đehxzãlzub qua thìntoe cho qua đehxzi. Nóazldi khôrdtnng chừkdbfng lầhvwrn sau còxcprn cóazld loạmgysi cơtwkn hộtxbwi nànfjby".

Vịutadubevjlzi mậlzubp mạmgysp rúuieut cuộtxbwc bìntoenh tĩpmianh trởbtcd lạmgysi, khôrdtnng thểgdaj khôrdtnng dùspyqng miệxprfng lưubevvqsbi khôrdtnng đehxzúuieung vớustii tâuzvzm trạmgysng an ủunboi Hànfjbn Lậlzubp vànfjbi câuzvzu. Dùspyq sao lãlzubo còxcprn muốbtcdn tízjkenh kếrrou thu lấmbaey hai gốbtcdc linh thảhbheo nànfjby củunboa đehxzbtcdi phưubevơtwknng. Hôrdtnm nay dùspyqazldi gìntoe đehxzi nữgdaja lãlzubo cũazbeng khôrdtnng thểgdaj bỏkxos qua thứjcuknfjby.

"Hànfjbn sưubev đehxziệxprft, hai gốbtcdc câuzvzy linh thảhbheo nànfjby ngưubevkpeci đehxzinh xửgivx trízjke ra sao? Chẳspyqng lẽnfjb ngưubevơtwkni muốbtcdn giao cho Luyệxprfn Đnumian sưubev trong bổhoden môrdtnn xửgivxefyr sao? Chẳspyqng qua sưubevjlzi muốbtcdn nhắxprfc nhởbtcd ngưubevơtwkni rằutadng trìntoenh đehxztxbw mấmbaey vịutad Luyệxprfn Đnumian sưubev củunboa Hoànfjbng Phong cốbtcdc chúuieung ta thựustic sựustinfjb khôrdtnng thểgdaj chịutadu đehxzưubevjcukc. Nếrrouu lànfjb đehxzem thứjcuk trâuzvzn quýefyr nhưubev vậlzuby giao cho bọeavwn họeavw xửgivxefyr, tuyệxprft đehxzbtcdi lànfjbnfjbn bạmgyso đehxzbtcdi vớustii thiêcmddn vậlzubt, ngưubevơtwkni sẽnfjb tổhoden thấmbaet rấmbaet lớustin" Vịutadubevjlzi mậlzubp mạmgysp nànfjby lànfjbm bộtxbwjlzing cóazld phong phạmgysm trưubevbtcdng giảhbhe nhấmbaen mạmgysnh.

"Sao cóazld thểgdaj giao cho bọeavwn họeavw luyệxprfn chếrrou! Kỳjlzi thậlzubt đehxzxprf tửgivx đehxzutadnh dùspyqng mấmbaey gốbtcdc linh dưubevjcukc nànfjby đehxzhodei lấmbaey mộtxbwt thứjcuk hữgdaju dụkxosng. Phảhbhei biếrrout rằutadng đehxzxprf tửgivx mua mấmbaey gốbtcdc linh dưubevjcukc nànfjby cơtwkn hồefyr nhanh chóazldng tájlzing gia bạmgysi sảhbhen. Nhưubev thếrrounfjbo dễrhcenfjbng lãlzubng phízjke?"nfjbn Lậlzubp đehxzem đehxzhvwru lắxprfc lắxprfc khôrdtnng ngừkdbfng, nóazldi ra lờkpeci lànfjbm Lôrdtni Vạmgysn Hạmgysc cảhbhem thấmbaey ngoànfjbi ýefyr muốbtcdn. Lànfjbm từkdbf ngữgdajlzubo đehxzãlzub chuẩkpecn bịutad hoànfjbn hảhbheo lúuieuc trưubevustic bịutad chặktoan đehxzjcukng.

Tuy nhiêcmddn vịutadubevjlzi mậlzubp mạmgysp nànfjby thay đehxzhodei ýefyr nghĩpmia, vịutadubev đehxziệxprft nànfjby muốbtcdn dùspyqng dưubevjcukc thảhbheo hoájlzin đehxzhodei thứjcukntoe đehxzóazld, đehxziềkxosu nànfjby khôrdtnng phảhbhei lànfjbnfjbng hợjcukp ýefyr củunboa lãlzubo sao chứjcuk. Bằutadng thâuzvzn phậlzubn tu sĩpmia Kếrrout Đnumian kỳjlzi củunboa mìntoenh, trừkdbf việxprfc thiếrrouu hụkxost nguyêcmddn liệxprfu luyệxprfn đehxzan cùspyqng luyệxprfn khízjke, còxcprn cóazld thểgdaj khôrdtnng cóazldjlzii gìntoe thỏkxosa mãlzubn đehxzbtcdi phưubevơtwknng sao chứjcuk? Đnumiâuzvzy đehxzúuieung lànfjbtwkn hộtxbwi quang minh chízjkenh đehxzmgysi trao đehxzhodei.

Nghĩpmia đehxzếrroun đehxzóazld ájlzinh mắxprft Lôrdtni Vạmgysn Hạmgysc bởbtcdi vìntoe mỉghnwm cưubevkpeci cànfjbng thêcmddm hízjkep lạmgysi, cũazbeng cànfjbng thểgdaj hiệxprfn ra vẻgivx thâuzvzn thiếrrout.

"Chẳspyqng biếrrout Hànfjbn sưubev đehxziệxprft cầhvwrn cájlzii gìntoe? Sưubevjlzi ta mấmbaey trăfzsym năfzsym qua cấmbaet giữgdajazbeng khôrdtnng ízjket. Nóazldi khôrdtnng chừkdbfng cóazld vậlzubt mànfjbubev đehxziệxprft cầhvwrn" Vịutadubevjlzi mậlzubp mạmgysp chớustip chớustip đehxzôrdtni mắxprft nhỏkxos, đehxzôrdtnt nhiêcmddn vui vẻgivxazldi.

"A! Sưubevjlzi chẳspyqng lẽnfjbazbeng cầhvwrn linh thảhbheo nànfjby, nếrrouu nhưubev thếrrou đehxzxprf tửgivxazld thểgdaj biếrrouu cho sưubevjlzi mộtxbwt gốbtcdc, coi nhưubevnfjblzubn bốbtcdi hiếrrouu kízjkenh ngưubevkpeci"nfjbn Lậlzubp lúuieuc nànfjby tựustia hồefyr nhưubev giậlzubt mìntoenh hiểgdaju ra, vộtxbwi vànfjbng tôrdtnn kízjkenh nóazldi.

rdtni Vạmgysn Hạmgysc thấmbaey Hànfjbn Lậlzubp thôrdtnng minh nhưubev thếrrou, khôrdtnng đehxzkxos cậlzubp đehxzếrroun vấmbaen đehxzếrrou trao đehxzhodei, lậlzubp tứjcukc muốbtcdn đehxzem mộtxbwt gốbtcdc linh thảhbheo đehxzưubeva cho mìntoenh, khôrdtnng khỏkxosi rấmbaet lànfjb cao hứjcukng, thấmbaey hắxprfn cànfjbng lúuieuc cànfjbng thuậlzubn mắxprft.

Nhưubevng mụkxosc tiêcmddu củunboa lãlzubo mậlzubp chízjkenh lànfjb muốbtcdn thu cảhbhe hai gốbtcdc câuzvzy. Mộtxbwt gốbtcdc còxcprn lạmgysi lãlzubo cũazbeng khôrdtnng thểgdaj buôrdtnng bỏkxos.

Bởbtcdi vậlzuby Lôrdtni Vạmgysn Hạmgysc vung tay lêcmddn, nóazldi vớustii mưubevkpeci phầhvwrn hànfjbo khízjke:

"Hànfjbn sưubev đehxziệxprft nóazldi lờkpeci gìntoe? Chẳspyqng lẽnfjb ta – Lôrdtni Vạmgysn Hạmgysc lànfjb ngưubevkpeci tham lam đehxzefyr vậlzubt củunboa vãlzubn bốbtcdi sao chứjcuk. Cầhvwrn cájlzii gìntoe, cứjcukazldi lànfjb đehxzưubevjcukc, sưubevjlzi lậlzubp tứjcukc tìntoem đehxzếrroun đehxzgdaj trao đehxzhodei côrdtnng bìntoenh vớustii ngưubevơtwkni, tuyệxprft sẽnfjb khôrdtnng đehxzgdajubev đehxziệxprft thiệxprft thòxcpri. Lànfjb phájlzip khízjke đehxzghnwnh cấmbaep hay lànfjb đehxzan dưubevjcukc hữgdaju dụkxosng?"

nfjbn Lậlzubp sau khi nghe đehxzbtcdi phưubevơtwknng hànfjbo khízjkeazldi vậlzuby, trong lòxcprng mừkdbfng rỡvqsb. Hắxprfn đehxzâuzvzu lớustin gan nhưubev vậlzuby, chízjkenh lànfjb muốbtcdn đehxzjcuki cho đehxzbtcdi phưubevơtwknng nóazldi nhữgdajng lờkpeci nànfjby ra, nhưubevng lạmgysi gãlzubi đehxzhvwru gãlzubi tai, tựustia hồefyr rấmbaet khóazld xửgivxazldi:

"Khôrdtnng dốbtcdi gạmgyst Lôrdtni sưubevjlzi, đehxzxprf tửgivx thựustic sựusti cảhbhem thấmbaey hứjcukng thúuieu đehxzbtcdi vớustii con đehxzưubevkpecng luyệxprfn đehxzan. Nhưubevng trong tànfjbng thấmbaet củunboa Nhạmgysc Lộtxbwc đehxziệxprfn căfzsyn bảhbhen khôrdtnng cóazld phưubevơtwknng thuốbtcdc thựustic dụkxosng. Đnumixprf tửgivx sau nànfjby mớustii biếrrout rằutadng phưubevơtwknng phájlzip luyệxprfn đehxzan đehxzưubevjcukc lưubevu lạmgysi từkdbf thờkpeci viễrhcen cổhode sớustim đehxzãlzub thấmbaet truyềkxosn khôrdtnng sai biệxprft lắxprfm. Hiệxprfn tạmgysi cájlzic phưubevơtwknng phájlzip luyệxprfn đehxzan củunboa cájlzic vịutadubev huynh đehxzxprf hay lànfjbubevjlzi hoặktoac lànfjbtwknn mưubevkpeci thếrrou hệxprf trong gia tộtxbwc cựustic khổhode nghiêcmddn cứjcuku ra, hoặktoac lànfjb ngẫntoeu nhiêcmddn tìntoem đehxzưubevjcukc từkdbf trong di tízjkech thưubevjcukng cổhode, tấmbaet cảhbhe đehxzkxosu vôrdtnspyqng quýefyr giájlzi, khôrdtnng dễrhcenfjbng bằutadng lòxcprng chỉghnw bảhbheo. Bởbtcdi vậlzuby đehxzxprf tửgivx đehxzãlzub nghĩpmiaspyqng hai gốbtcdc câuzvzy linh thảhbheo nànfjby trao đehxzhodei mộtxbwt loạmgysi phưubevơtwknng phájlzip luyệxprfn đehxzan thízjkech hợjcukp cho mìntoenh sửgivx dụkxosng mànfjb thôrdtni.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.