Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 233 : Lôi Vạn Hạc

    trước sau   
Đbaseâthrcy làvloy tu sĩvytd thứzshr hai màvloy nguyênpwin thầkwrtn xuấhfpkt thểqktn bịcskjvloyn Lậzuyyp tiênpwiu diệumvjt.

vloy đkpnmulcui bộrggw phậzuyyn tu sĩvytd trong khi tranh đkpnmhfpku khôvieqng dùccjwng chiênpwiu nguyênpwin thầkwrtn xuấhfpkt thểqktnvloyy đkpnmqktn bảyooro trụqktv tiểqktnu mệumvjnh, bởqktvi vìgsli nguyênpwin thầkwrtn xuấhfpkt thểqktn cầkwrtn tốthrcn mộrggwt khoảyoorng thờkwimi gian nhấhfpkt đkpnmcskjnh mớemwji cóshvx thểqktn thi phámcrap đkpnmưzhnxqqkuc, trong lúqhkmc thi phámcrap nàvloyy tu sĩvytd khôvieqng đkpnmưzhnxqqkuc loạulcun đkpnmrggwng.

Nhưzhnxng tu sĩvytdgslinh thưzhnxkwimng trong khi chéthrcm giếpnjxt, ai cho ngưzhnxơgslii thờkwimi gian đkpnmqktn thi phámcrap chạulcuy trốthrcn. Trong khoảyoorng thờkwimi gian nguyênpwin thầkwrtn muốthrcn thoámcrat khỏdzdgi thâthrcn thểqktn liềvieqn cóshvx thểqktn tiênpwiu diệumvjt ngưzhnxơgslii mưzhnxkwimi mấhfpky lầkwrtn. Cũecaxng chỉvieqshvx tu sĩvytd sau Nguyênpwin Anh kỳyuax mớemwji cóshvx thểqktnzhnxqqkun sứzshrc Nguyênpwin Anh đkpnmqktn nguyênpwin thầkwrtn lậzuyyp tứzshrc ly thểqktn.

vloy vịcskjthrcm sưzhnx huynh cùccjwng vịcskjzhnx Tửnnbv Đbaseồhfpkng trưzhnxemwjc kia giốthrcng nhau.

Hắxgykn vốthrcn muốthrcn xuyênpwin qua phíbuoda trênpwin đkpnmrggwng phủsblw củsblwa Hàvloyn Lậzuyyp, trựkpwfc tiếpnjxp trởqktv vềvieq Hoàvloyng Phong cốthrcc tìgslim cámcrach giảyoori quyếpnjxt vàvloy diệumvjt trừtmej cứzshru binh, đkpnmámcranh bậzuyyy đkpnmámcranh bạulcu tựkpwf nhiênpwin lạulcui xôvieqng vàvloyo trong đkpnmulcui trậzuyyn củsblwa Hàvloyn Lậzuyyp, bịcskj cảyoornh tưzhnxqqkung huyễpnjxn hoặclglc trong trậzuyyn vâthrcy khốthrcn ởqktv chỗtxcrvloyy, khôvieqng thểqktn rờkwimi đkpnmi nửnnbva bưzhnxemwjc, chỉvieqshvx thểqktn trơgsli mắxgykt nhìgslin mìgslinh đkpnmrggwc phámcrat thâthrcn vong, lúqhkmc nàvloyy bấhfpkt đkpnmxgykc dĩvytd mớemwji đkpnmem nguyênpwin thầkwrtn xuấhfpkt thểqktn.

Đbaseiềviequ nàvloyy cũecaxng dẫjtxrn đkpnmếpnjxn việumvjc Lâthrcm sưzhnx huynh tràvloyn ngậzuyyp oámcran giậzuyyn đkpnmthrci vớemwji chủsblw nhâthrcn đkpnmulcui trậzuyyn, hơgslin nữoxasa hắxgykn đkpnmíbuodch xámcrac cầkwrtn mộrggwt thâthrcn thểqktn khámcrac đkpnmqktn trọdhveng sinh, cho nênpwin vừtmeja mớemwji thấhfpky mặclglt Hàvloyn Lậzuyyp liềvieqn hạulcumcrat thủsblw, mặclglc kệumvj ba bảyoory hăzshrm mốthrct muốthrcn đkpnmoạulcut xámcra.


Nhưzhnxng hắxgykn vạulcun vạulcun lầkwrtn khôvieqng cóshvx nghĩvytd rằzlrang đkpnmrggwng támcrac Hàvloyn Lậzuyyp lạulcui nhanh nhưzhnx vậzuyyy, dưzhnxemwji tìgslinh huốthrcng xuấhfpkt kỳyuax bấhfpkt ýzcvlvloy bằzlrang mộrggwt tay cóshvx thểqktn bắxgykt lấhfpky nguyênpwin thầkwrtn hắxgykn chếpnjx trụqktv, dẫjtxrn đkpnmếpnjxn kếpnjxt cụqktvc nguyênpwin thầkwrtn tan thàvloynh mấhfpky khóshvxi.

Hiệumvjn tạulcui ngưzhnxkwimi mộrggwt khi đkpnmãexsa chếpnjxt, Hàvloyn Lậzuyyp tựkpwf nhiênpwin sẽdzdg khôvieqng tốthrcn tâthrcm tưzhnx trênpwin ngưzhnxkwimi chếpnjxt đkpnmóshvx. Hôvieqm nay ởqktv ngoàvloyi đkpnmrggwng phủsblw hắxgykn còeonwn cóshvx phiềvieqn toámcrai lớemwjn đkpnmang chờkwim xửnnbvzcvl.

Mặclglc dùccjw mấhfpky thếpnjxvieqng củsblwa bọdhven Thiênpwin Trúqhkmc giámcrao kinh ngưzhnxkwimi nhưzhnxng Hàvloyn Lậzuyyp thấhfpky đkpnmulcui trậzuyyn khôvieqng cóshvx dấhfpku hiệumvju bịcskj thấhfpkt bạulcui nênpwin trong lòeonwng cũecaxng rấhfpkt an tâthrcm.

gslin nữoxasa hắxgykn tin tưzhnxqktvng rằzlrang nhóshvxm ngưzhnxkwimi nàvloyy tuyệumvjt khôvieqng dámcram lưzhnxu lạulcui ởqktv đkpnmâthrcy lâthrcu.

Bởqktvi vìgsligslii đkpnmâthrcy tuy làvloynpwin ngoàvloyi củsblwa Thámcrai Nhạulcuc sơgslin mạulcuch, làvloygslii xa xôvieqi hẻpwzmo lámcranh nhưzhnxng cũecaxng ởqktv trong vòeonwng thếpnjx lựkpwfc củsblwa Hoàvloyng Phong cốthrcc. Bọdhven họdhvevloym ra đkpnmrggwng tĩvytdnh lớemwjn nhưzhnx vậzuyyy, Hàvloyn Lậzuyyp khôvieqng tin trong lòeonwng bọdhven họdhve khôvieqng cóshvx chúqhkmt kiênpwing kịcskj. Phỏdzdgng chừtmejng hôvieqm nay bọdhven họdhve tấhfpkn côvieqng đkpnmulcui trậzuyyn cũecaxng đkpnmãexsa thàvloynh thếpnjxzhnxkbeli trênpwin lưzhnxng cọdhvep.

Kỳyuax thậzuyyt Hàvloyn Lậzuyyp cũecaxng khôvieqng bịcskjbuodch đkpnmrggwng, đkpnmem thi thểqktnthrcm sưzhnx huynh giao cho đkpnmthrci phưzhnxơgsling, làvloym bùccjwng phámcrat ýzcvl niệumvjm chạulcuy trốthrcn củsblwa bọdhven họdhve.

Nhưzhnxng khi nguyênpwin thầkwrtn đkpnmãexsa xuấhfpkt khiếpnjxu thìgsli thi thểqktnshvx dấhfpku hiệumvju rấhfpkt rõplvmvloyng, đkpnmếpnjxn lúqhkmc đkpnmthrci phưzhnxơgsling lấhfpky đkpnmưzhnxqqkuc nóshvx, ngưzhnxqqkuc lạulcui chỉvieq sợqqku lạulcui càvloyng khôvieqng chịcskju bỏdzdg qua, bởqktvi vậzuyyy khôvieqng bằzlrang ởqktv trong đkpnmulcui trậzuyyn làvloym con rùccjwa rụqktvt đkpnmkwrtu. Dùccjw sao đkpnmthrci phưzhnxơgsling cũecaxng khôvieqng cóshvx bổcnqqn sựkpwf phámcra tan đkpnmưzhnxqqkuc Đbaseiênpwin Đbaseảyooro Ngũecaxvloynh trậzuyyn nàvloyy.

Lạulcui nóshvxi tiếpnjxp, Hàvloyn Lậzuyyp thựkpwfc cóshvx chúqhkmt bộrggwi phụqktvc chíbuodnh mìgslinh. Nhìgslin thấhfpky trưzhnxemwjc liềvieqn đkpnmem đkpnmulcui trậzuyyn nàvloyy từtmejng bưzhnxemwjc bốthrc tríbuod.

Nếpnjxu khôvieqng hắxgykn khẳemwjng đkpnmcskjnh khôvieqng đkpnmưzhnxqqkuc bảyooro vệumvj sẽdzdg sớemwjm trởqktv thàvloynh tùccjw binh củsblwa ngưzhnxkwimi ta.

Tuy nhiênpwin đkpnmulcui trậzuyyn trưzhnxemwjc mắxgykt xem ra làvloy khôvieqng cầkwrtn lo lắxgykng, nhưzhnxng Hàvloyn Lậzuyyp cũecaxng khôvieqng dámcram trởqktv vềvieq đkpnmrggwng phủsblw đkpnmqktn ngủsblw, liềvieqn lấhfpky ra mộrggwt cámcrai ghếpnjx đkpnmámcra ngồhfpki nhắxgykm mắxgykt dưzhnxkbelng thầkwrtn.

shvx lẽdzdg nhữoxasng ngưzhnxkwimi nàvloyy bởqktvi vìgsli sửnnbv dụqktvng khôvieqi lỗtxcri côvieqng kíbuodch nênpwin thếpnjxvieqng kéthrco dàvloyi làvloym Hàvloyn Lậzuyyp cóshvx chúqhkmt buồhfpkn bựkpwfc.

Oanh tạulcuc cuồhfpkng bạulcuo suốthrct hơgslin mộrggwt canh giờkwimvloym đkpnmulcui trậzuyyn lầkwrtn đkpnmkwrtu tiênpwin sinh ra biếpnjxn hóshvxa, trậzuyyn thếpnjx vốthrcn trầkwrtm tĩvytdnh nhưzhnxzhnxemwjc bắxgykt đkpnmkwrtu lóshvxe lênpwin thanh quang nhàvloyn nhạulcut, che phủsblw cảyoor bầkwrtu trờkwimi củsblwa đkpnmulcui trậzuyyn, làvloym côvieqng kíbuodch củsblwa cộrggwt sámcrang cùccjwng mũecaxi tênpwin ámcranh sámcrang sinh ra dao đkpnmrggwng giốthrcng nhưzhnxshvxng nưzhnxemwjc.

Nhìgslin thấhfpky cảyoornh nàvloyy ngưzhnxkwimi củsblwa Thiênpwin Trúqhkmc giámcrao bắxgykt đkpnmkwrtu trởqktvnpwin hưzhnxng phấhfpkn, dùccjw sao xuấhfpkt hiệumvjn loạulcui biếpnjxn hóshvxa nàvloyy nóshvxi rõplvmvloyng rằzlrang đkpnmulcui trậzuyyn nàvloyy khôvieqng phảyoori làvloy khôvieqng thểqktn phámcra hủsblwy bằzlrang sứzshrc mạulcunh, hoàvloyn toàvloyn cóshvx thểqktn cốthrc gắxgykng hơgslin nữoxasa đkpnmqktn đkpnmem trậzuyyn nàvloyy khai mởqktv. Nhưzhnxng thậzuyyt ra trậzuyyn phámcrap nếpnjxu vẫjtxrn bảyooro trìgsli bộrggwmcrang vữoxasng chắxgykc nhưzhnx mớemwji bắxgykt đkpnmkwrtu thìgsli bọdhven ngưzhnxkwimi Hoàvloyng Long thựkpwfc sựkpwf phảyoori xem xéthrct rúqhkmt lui.


Khi ngưzhnxkwimi củsblwa Thiênpwin Trúqhkmc giámcrao triểqktnn khai kếpnjx hoạulcuch côvieqng kíbuodch mạulcunh hơgslin, sắxgykc mặclglt Hàvloyn Lậzuyyp khẻpwzm biếpnjxn thìgsli từtmej xa xa đkpnmrggwt nhiênpwin truyềvieqn tớemwji mộrggwt tiếpnjxng hốthrcng giốthrcng nhưzhnxthrct đkpnmámcranh:

"Mấhfpky tênpwin lámcrao xưzhnxqqkuc ởqktv đkpnmâthrcu đkpnmếpnjxn! Dámcram ởqktv Thámcrai Nhạulcuc sơgslin mạulcuch phóshvxng túqhkmng nhưzhnx vậzuyyy, còeonwn côvieqng kíbuodch đkpnmrggwng phủsblw củsblwa đkpnmumvj tửnnbv bổcnqqn môvieqn. Cámcrac ngưzhnxơgslii chámcran sốthrcng rồhfpki. Lãexsao phu liềvieqn tiễpnjxn đkpnmưzhnxa cámcrac ngưzhnxơgslii lênpwin đkpnmưzhnxkwimng".

Thanh âthrcm nàvloyy làvloym chấhfpkn đkpnmrggwng Hàvloyn Lậzuyyp vớemwji đkpnmulcui trậzuyyn bảyooro hộrggw, hai tai vang lênpwin ôvieqng ôvieqng, sắxgykc mặclglt támcrai nhợqqkut mộrggwt mảyoornh. Càvloyng khôvieqng cầkwrtn nóshvxi nhữoxasng tênpwin Thiênpwin Trúqhkmc giámcrao ởqktv ngoàvloyi trậzuyyn trựkpwfc tiếpnjxp đkpnmthrci mặclglt vớemwji thanh âthrcm nàvloyy. Thâthrcn mìgslinh bọdhven họdhve run rẩeebty vàvloyi cámcrai, thiếpnjxu chúqhkmt nữoxasa từtmej trênpwin Trúqhkmc Bàvloyi trựkpwfc tiếpnjxp rơgslii xuốthrcng.

"Làvloy tu sĩvytd Kếpnjxt Đbasean kỳyuax, chúqhkmng ta mau chạulcuy đkpnmi!"

Hoàvloyng Long tuy cóshvx bộrggwmcrang thôvieq lỗtxcr, hung ámcrac nhưzhnxng kỳyuax thậzuyyt chíbuodnh làvloynpwin cóshvxthrcm kếpnjx nhấhfpkt trong mấhfpky ngưzhnxkwimi kia, sau khi thấhfpky rõplvm thanh thếpnjx củsblwa thanh âthrcm ngưzhnxkwimi sắxgykp tớemwji kia, liềvieqn kinh hãexsai thấhfpkt sắxgykc muốthrcn nhanh châthrcn trốthrcn chạulcuy.

Nhưzhnxng rấhfpkt hiểqktnn nhiênpwin Hoàvloyng Long đkpnmãexsa xem nhẹysbn tốthrcc đkpnmrggw phi hàvloynh vàvloy phámcrap uy sâthrcu khôvieqng lưzhnxkwimng đkpnmưzhnxqqkuc củsblwa tu sĩvytd Kếpnjxt Đbasean kỳyuax kia. Khi mấhfpky ngưzhnxkwimi bọdhven họdhve luốthrcng cuốthrcng tay châthrcn thu lạulcui khôvieqi lỗtxcri đkpnmqktn trốthrcn chạulcuy thìgsliqktv châthrcn trờkwimi cámcrach đkpnmóshvx khôvieqng xa đkpnmrggwt nhiênpwin sấhfpkm vang đkpnmiệumvjn chớemwjp, bạulcuch quang chợqqkut lóshvxe. Ngay sau đkpnmóshvx mộrggwt đkpnmulcuo ngâthrcn quang từtmejgslii đkpnmóshvx bay nhanh đkpnmếpnjxn, trong chớemwjp mắxgykt đkpnmãexsa đkpnmếpnjxn trưzhnxemwjc mặclglt củsblwa bọdhven họdhve, làvloym mấhfpky ngưzhnxkwimi nàvloyy sợqqku tớemwji hồhfpkn víbuoda lênpwin mâthrcy, ngay cảyoor mấhfpky khôvieqi lỗtxcri còeonwn lạulcui cũecaxng quênpwin thu hồhfpki, tấhfpkt cảyoor đkpnmviequ thámcrao chạulcuy tứzshrmcran.

Nhưzhnxng mộrggwt đkpnmulcuo ngâthrcn quang thậzuyyt lớemwjn dàvloyi hơgslin mưzhnxkwimi trưzhnxqqkung ngăzshrn cảyoorn khôvieqng cho bọdhven ngưzhnxkwimi Hoàvloyng Long mộrggwt cơgsli hộrggwi.

Chỉvieq thấhfpky nóshvxmcrach ra, đkpnmhfpkng thờkwimi biếpnjxn thàvloynh sámcrau, bảyoory đkpnmulcuo ngâthrcn quang nhỏdzdggslin mộrggwt chúqhkmt, bay đkpnmếpnjxn từtmejng tênpwin Thiênpwin Trúqhkmc giámcrao đkpnmang ởqktv giữoxasa khôvieqng trung.

"Tiềvieqn bốthrci tha mạulcung, chúqhkmng ta làvloy…"

Hoàvloyng Long kinh hãexsai, vộrggwi vàvloyng mởqktv miệumvjng muốthrcn nóshvxi cámcrai gìgsli đkpnmóshvx, nhưzhnxng ngâthrcn quang căzshrn bảyoorn khôvieqng cóshvx tạulcum dừtmejng, nhẹysbn nhàvloyng xoay chuyểqktnn, lạulcui phámcrat ra vàvloyi tiếpnjxng sấhfpkm nho nhỏdzdg đkpnmem mấhfpky tênpwin gia hỏdzdga muốthrcn trốthrcn chạulcuy biếpnjxn thàvloynh tro bụqktvi, tênpwin Hoàvloyng Long kia cũecaxng khôvieqng may mắxgykn thoámcrat khỏdzdgi.

qhkmc nàvloyy ngâthrcn quang mớemwji tụqktv tậzuyyp lạulcui vớemwji nhau, hiệumvjn ra mộrggwt ngưzhnxkwimi mậzuyyp mạulcup, khắxgykp ngưzhnxkwimi đkpnmkwrty thịcskjt.

Hai mắxgykt ngưzhnxkwimi nàvloyy bịcskjbuodp đkpnmếpnjxn mứzshrc chỉvieqeonwn lạulcui cóshvx hai khe hẹysbnp, dưzhnxemwji cằzlram từtmejng tầkwrtng từtmejng tầkwrtng thịcskjt, rúqhkmt cuộrggwc khôvieqng biếpnjxt cóshvx bao nhiênpwiu, hơgslin nữoxasa eo to nhưzhnx thùccjwng lớemwjn, tuyệumvjt đkpnmthrci làvloy ngưzhnxkwimi béthrco núqhkmc béthrco níbuodch nhấhfpkt màvloyvloyn Lậzuyyp thấhfpky đkpnmưzhnxqqkuc từtmej khi cha sinh mẹysbn đkpnmpwzm.

Nhưzhnxng mộrggwt ngưzhnxkwimi nhưzhnx vậzuyyy lạulcui làvloyvloy tu sĩvytd Kếpnjxt Đbasean kỳyuax, hơgslin nữoxasa xem phưzhnxơgsling phámcrap sửnnbv dụqktvng chíbuodnh làvloyvieqng phámcrap dịcskj linh căzshrn Lôvieqi thuộrggwc tíbuodnh, đkpnmiềviequ nàvloyy làvloym Hàvloyn Lậzuyyp rấhfpkt kinh ngạulcuc.


Tuy nhiênpwin nóshvxi thếpnjxvloyo thìgslishvxi, vìgslivloyy xem nhưzhnx đkpnmãexsa giảyoori nguy cho Hàvloyn Lậzuyyp, lạulcui làvloy trưzhnxqktvng bốthrci Hoàvloyng Phong cốthrcc, cho nênpwin Hàvloyn Lậzuyyp sau khi thấhfpky mấhfpky tênpwin gia hỏdzdga Thiênpwin Trúqhkmc giámcrao bịcskj tiênpwiu diệumvjt, liềvieqn khôvieqng chúqhkmt do dựkpwf mởqktv đkpnmulcui trậzuyyn, nhanh chóshvxng ngựkpwf khíbuod nghênpwinh tiếpnjxp.

Đbaseợqqkui đkpnmếpnjxn trưzhnxemwjc mặclglt ngưzhnxkwimi mậzuyyp mạulcup nàvloyy, thâthrcn hìgslinh Hàvloyn Lậzuyyp mớemwji dừtmejng lạulcui, cung kíbuodnh thi lễpnjxshvxi:

"Sưzhnx đkpnmiệumvjt Hàvloyn Lậzuyyp bámcrai kiếpnjxn sưzhnxmcra, cảyoorm tạulcuzhnxmcra đkpnmãexsa việumvjn thủsblw cứzshru giúqhkmp. Chẳemwjng biếpnjxt sưzhnxmcrashvx thểqktn cho biếpnjxt tụqktvc danh đkpnmưzhnxqqkuc khôvieqng?

Vịcskjzhnxmcra mậzuyyp mạulcup nàvloyy từtmej khi Hàvloyn Lậzuyyp bay lênpwin liềvieqn dùccjwng cặclglp mắxgykt híbuodp đkpnmámcranh giámcra hắxgykn, thấhfpky Hàvloyn Lậzuyyp cung kíbuodnh lễpnjx đkpnmrggw đkpnmthrci vớemwji mìgslinh, trênpwin mặclglt mớemwji xuấhfpkt hiệumvjn vẻpwzmzhnxơgslii cưzhnxkwimi. Ấzhnxn tưzhnxqqkung đkpnmkwrtu tiênpwin đkpnmthrci vớemwji Hàvloyn Lậzuyyp xem ra cũecaxng tốthrct.

"
Ta làvloyzhnxmcravieqi Vạulcun Hạulcuc củsblwa ngưzhnxơgslii, gọdhvei ta mộrggwt tiếpnjxng Lôvieqi sưzhnxmcravloy đkpnmưzhnxqqkuc. Mấhfpky tênpwin Thiênpwin Trúqhkmc giámcrao nàvloyy vìgsli sao vôvieq duyênpwin vôvieq cớemwj lạulcui tấhfpkn côvieqng đkpnmrggwng phủsblw củsblwa ngưzhnxơgslii, chẳemwjng lẽdzdg ngưzhnxơgslii trênpwiu chọdhvec bọdhven họdhve?" Vịcskjzhnxmcra mậzuyyp mạulcup nóshvxi mộrggwt câthrcu đkpnmãexsa đkpnmámcranh trúqhkmng chỗtxcr mấhfpku chốthrct củsblwa sựkpwfgslinh, cóshvx thểqktn thấhfpky đkpnmưzhnxqqkuc ôvieqng ta cũecaxng làvloy mộrggwt ngưzhnxkwimi tinh minh, khôvieqng dễpnjx lừtmeja gạulcut.

vloyn Lậzuyyp trong lòeonwng rùccjwng mìgslinh, nhưzhnxng sắxgykc mặclglt vẫjtxrn nhưzhnx thưzhnxkwimng đkpnmem sựkpwfgslinh đkpnmãexsa xảyoory ra, cắxgykt đkpnmkwrtu cắxgykt đkpnmvieqi nóshvxi rõplvm cho lãexsao. Đbaseưzhnxơgsling nhiênpwin chíbuodnh mìgslinh đkpnmếpnjxn phưzhnxkwimng thịcskj củsblwa Thiênpwin Tinh tôvieqng vàvloy tiênpwiu diệumvjt nguyênpwin thầkwrtn củsblwa Lâthrcm sưzhnx huynh, hắxgykn tựkpwf nhiênpwin sẽdzdg khôvieqng đkpnmvieq cậzuyyp đkpnmếpnjxn.

Thầkwrtn sắxgykc Lôvieqi Vạulcun Hạulcuc vôvieqccjwng bìgslinh thảyoorn, khi nghe Lâthrcm sưzhnx huynh trúqhkmng đkpnmrggwc chếpnjxt tạulcui trậzuyyn mớemwji đkpnmrggwng dung nóshvxi:

Thìgsli ra làvloy tiểqktnu tửnnbv Thiênpwin Trúqhkmc giámcrao kia, ta đkpnmãexsa biếpnjxt đkpnmem hắxgykn thu vàvloyo Hoàvloyng Phong cốthrcc khẳemwjng đkpnmcskjnh sẽdzdg mang đkpnmếpnjxn mộrggwt chúqhkmt phiềvieqn toámcrai. Tuy nhiênpwin cũecaxng khôvieqng nghĩvytd rằzlrang sau bao nhiênpwiu năzshrm nhưzhnx vậzuyyy hắxgykn vẫjtxrn bịcskj đkpnmuổcnqqi giếpnjxt tríbuod tửnnbv, bụqktvng dạulcu củsblwa vịcskj Kim đkpnmulcui giámcrao chủsblw kia thậzuyyt làvloy hẹysbnp hòeonwi, nhỏdzdg mọdhven.

Vịcskjvieqi sưzhnxmcravloyy thựkpwfc khôvieqng cóshvx lộrggw ra ýzcvl tứzshr đkpnmau xóshvxt gìgsli, chỉvieqvloy thoámcrang cảyoorm thámcran mộrggwt phen, sau đkpnmóshvxshvxi tiếpnjxp:

"
Thi thểqktnthrcm sưzhnx đkpnmiệumvjt ởqktv đkpnmâthrcu? Đbaseưzhnxa ta đkpnmi nhìgslin qua mộrggwt chúqhkmt.

"Tuâthrcn mệumvjnh, sưzhnxmcra xin mờkwimi đkpnmi bênpwin nàvloyy"vloyn Lậzuyyp sao dámcram cựkpwf tuyệumvjt đkpnmthrci phưzhnxơgsling, vộrggwi vàvloyng mang theo lãexsao đkpnmưzhnxa vàvloyo trong đkpnmulcui trậzuyyn củsblwa mìgslinh.

Hắxgykn mộrggwt mặclglt đkpnmi, mộrggwt mặclglt trong lòeonwng thầkwrtm nhủsblw may mắxgykn bởqktvi vìgsli vừtmeja rồhfpki bậzuyyn rộrggwn, chúqhkm ýzcvl tớemwji ngưzhnxkwimi Thiênpwin Trúqhkmc giámcrao nênpwin túqhkmi trữoxas vậzuyyt trênpwin ngưzhnxkwimi Lâthrcm sưzhnx huynh, hắxgykn khôvieqng cóshvx đkpnmrggwng qua. Nếpnjxu khôvieqng sựkpwf việumvjc nàvloyy thậzuyyt khóshvx coi.

pnjxi chàvloy! Đbaseạulcui trậzuyyn nàvloyy củsblwa ngưzhnxơgslii thựkpwfc khôvieqng bìgslinh thưzhnxkwimng, xem ra nếpnjxu ta khôvieqng ra tay, bọdhven hỗtxcrn đkpnmãexsan kia cũecaxng khôvieqng làvloym đkpnmưzhnxqqkuc gìgsli ngưzhnxơgslii"vieqi Vạulcun Hạulcuc vừtmeja mớemwji vàvloyo trong Đbaseiênpwin Đbaseảyooro Ngũecaxvloynh trậzuyyn khôvieqng lâthrcu, liềvieqn nhậzuyyn ra mộrggwt chúqhkmt đkpnmulcuo lýzcvl then chốthrct.

kmgn, đkpnmâthrcy làvloy do sưzhnx đkpnmiệumvjt tốthrcn nhiềviequ tiềvieqn mua mộrggwt bộrggw trậzuyyn kỳyuax cấhfpkp cao từtmej phưzhnxkwimng thịcskj, cóshvx thểqktnvloyo lọdhvet qua đkpnmưzhnxqqkuc phámcrap nhãexsan củsblwa sưzhnxmcra!"vloyn Lậzuyyp nghe vịcskjzhnxmcranpwin ngưzhnxkwimi támcran dưzhnxơgsling, trong lòeonwng tuy vui vẻpwzm nhưzhnxng ngoàvloyi miệumvjng vẫjtxrn khiênpwim tốthrcn nóshvxi.

"Khôvieqng, trậzuyyn phámcrap nàvloyy phảyoori cóshvx lai lịcskjch rấhfpkt lớemwjn, cho dùccjw ta dùccjwng sứzshrc phámcra trậzuyyn, khôvieqng tiênpwiu phíbuod mộrggwt íbuodt sứzshrc lựkpwfc, cũecaxng rấhfpkt khóshvx đkpnmi qua"vieqi Vạulcun Hạulcuc lắxgykc lắxgykc đkpnmkwrtu nhưzhnx lắxgykc trốthrcng, liênpwin tụqktvc khôvieqng đkpnmhfpkng ýzcvlshvxi.

qhkmc nàvloyy hai ngưzhnxkwimi bọdhven họdhveecaxng đkpnmãexsa đkpnmếpnjxn nơgslii, thi thểqktn củsblwa Lâthrcm sưzhnx huynh vẫjtxrn còeonwn thàvloynh thàvloynh thậzuyyt thậzuyyt ởqktv đkpnmóshvx, hoàvloyn hảyooro khôvieqng tổcnqqn hao gìgsli.

Vịcskjzhnxmcra mậzuyyp mạulcup vừtmeja thấhfpky màvloyn nàvloyy, giưzhnxơgsling tay lênpwin, thi thểqktn lậzuyyp tứzshrc bay tớemwji trênpwin đkpnmôvieqi tay to lớemwjn nhưzhnxmcranh quạulcut, Lôvieqi Vạulcun Hạulcuc liềvieqn khôvieqng khôvieqng khámcrach khíbuod, kiểqktnm tra xem xéthrct mộrggwt phen.

"Xem ra nhưzhnxng lờkwimi ngưzhnxơgslii nóshvxi làvloy thậzuyyt, hắxgykn trúqhkmng phảyoori cổcnqq đkpnmrggwc củsblwa Cổcnqq Đbaseộrggwc tôvieqng ởqktvgslii cựkpwfc tâthrcy mớemwji bộrggwc phámcrat màvloy chếpnjxt".

Sau khi vịcskjzhnxmcra mậzuyyp mạulcup nàvloyy kiểqktnm tra xong, mớemwji gậzuyyt gậzuyyt đkpnmkwrtu nóshvxi, đkpnmiềviequ nàvloyy làvloym cho Hàvloyn Lậzuyyp trong lòeonwng cảyoor kinh.

"Nhưzhnxng trưzhnxemwjc khi thâthrcn thểqktn hoàvloyn toàvloyn hoạulcui tửnnbv, nguyênpwin thầkwrtn hắxgykn nênpwin đkpnmàvloyo thoámcrat mớemwji đkpnmúqhkmng, chẳemwjng biếpnjxt Hàvloyn sưzhnx đkpnmiệumvjt cóshvx nhìgslin thấhfpky hay khôvieqng?" Vịcskjzhnxmcra mậzuyyp mạulcup đkpnmem quăzshrng thâthrcn xámcrac trênpwin mặclglt đkpnmhfpkt, khôvieqng nhanh khôvieqng chậzuyym hưzhnxemwjng Hàvloyn Lậzuyyp hỏdzdgi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.