Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 232 : Đại diễn quyết

    trước sau   
ijmun Lậlzrcp sau khi nghe xong lờpnnci nómfgzi củitzua đffpqejeci phưffpqơfczfng, khôhkeong mởrnzi miệibptng nómfgzi gìfzeq cảhgzm, vẫejecn nắfzeqm chặcjktt lấuqwdy nguyêioqen thầuqwdn củitzua đffpqejeci phưffpqơfczfng, cúrjbbi đffpquqwdu suy nghĩkjyv.

Sau nửhgzma ngàijmuy, Hàijmun Lậlzrcp mớksnvi ngẩyovang đffpquqwdu, lạibptnh lùudnung nómfgzi:

"Nếxgccu ta vừfsufa rồitzui ứuqwdng phómfgz khôhkeong kịtdvkp bịtdvk nguyêioqen thầuqwdn củitzua ngưffpqơfczfi xâvcbdm nhậlzrcp, chẳfdsdng biếxgcct cáshsgc hạibptmfgz thểibpt tha cho ta mộwlaet mạibptng? Pháshsgp lựxmezc củitzua cáshsgc hạibpt so vớksnvi ngưffpqpnnci sưffpq đffpqibpt vừfsufa mớksnvi Trúrjbbc Cơfczf nhưffpq ta mạibptnh hơfczfn nhiềffpqu lắfzeqm, táshsgm chíbxqmn phầuqwdn kếxgcct cụxgccc chỉmyjimfgz thểibptijmu ta bịtdvk ngưffpqơfczfi cắfzeqn nuốeject.

Trong lờpnnci Hàijmun Lậlzrcp biểibptu lộwlaecjktijmung sựxmez khôhkeong thiệibptn ýuulj.

"
Ta cómfgz thểibptmfgzi cho ngưffpqơfczfi mộwlaet bíbxqm mậlzrct, cho ngưffpqơfczfi côhkeong pháshsgp tuyệibptt thếxgcc" Lâvcbdm sưffpq huynh rấuqwdt sợwhqhsfsii, nguyêioqen thầuqwdn vộwlaei vàijmung truyềffpqn âvcbdm nómfgzi.

"
bxqm mậlzrct, côhkeong pháshsgp? Chẳfdsdng lẽffpq chíbxqmnh làijmu Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct củitzua Thiêioqen Trúrjbbc giáshsgo cáshsgc ngưffpqơfczfi hay sao?"


ijmun Lậlzrcp nhàijmun nhạibptt nómfgzi mộwlaet câvcbdu, lậlzrcp tứuqwdc làijmum áshsgnh sáshsgng màijmuu lụxgccc trêioqen nguyêioqen thầuqwdn lómfgze lêioqen mộwlaet chúrjbbt, hơfczfn nữbhhsa, âvcbdm thanh lắfzeqp bắfzeqp kinh ngạibptc truyềffpqn đffpqếxgccn:

"
Ngưffpqơfczfi nhưffpq thếxgccijmuo lạibpti biếxgcct việibptc nàijmuy? Ngưffpqơfczfi… ngưffpqơfczfi chíbxqmnh làijmu ngưffpqpnnci hôhkeom qua rìfzeqnh coi trộwlaem?"

rjbbc nàijmuy Lâvcbdm sưffpq huynh mớksnvi giậlzrct mìfzeqnh hiểibptu ra.

"
Tốeject lắfzeqm, ngưffpqơfczfi mộwlaet khi đffpqãsfsi biếxgcct rằijmung ta đffpqejeci vớksnvi sựxmezfzeqnh củitzua cáshsgc ngưffpqơfczfi khôhkeong phảhgzmi làijmu khôhkeong biếxgcct gìfzeq, hay làijmu thàijmunh thàijmunh thậlzrct thậlzrct nómfgzi cho ta nghe hếxgcct thảhgzmy đffpqi! Ngưffpqơfczfi sẽffpq khôhkeong hy vọgjlbng ta lậlzrcp tứuqwdc hủitzuy đffpqi nguyêioqen thầuqwdn củitzua ngưffpqơfczfi chứuqwd!" Hàijmun Lậlzrcp tuy nómfgzi nhẹrnzi nhàijmung bâvcbdng quơfczf nhưffpqng làijmum nguyêioqen thầuqwdn củitzua Lâvcbdm sưffpq huynh ởrnzi trêioqen tay dao đffpqwlaeng mãsfsinh liệibptt mộwlaet trậlzrcn.

"
shsgi gìfzeqmfgz thểibptmfgzi, khôhkeong phảhgzmi hôhkeom qua sưffpq đffpqibpt đffpqffpqu nghe rõcjktcjktijmung ràijmung rồitzui sao?" Lâvcbdm sưffpq huynh híbxqmt mộwlaet hơfczfi thậlzrct sâvcbdu, âvcbdm u nómfgzi.

ijmurjbbc nàijmuy ngưffpqpnnci Thiêioqen Trúrjbbc giáshsgo ởrnziioqen ngoàijmui trậlzrcn sau khi thấuqwdy lờpnnci nómfgzi đffpqãsfsi đffpqưffpqwhqhc truyềffpqn đffpqi mộwlaet lúrjbbc màijmu trong đffpqibpti trậlzrcn khôhkeong hềffpqmfgz phảhgzmn ứuqwdng, khôhkeong khỏipzji máshsgu nómfgzng bốejecc đffpquqwdu, đffpqiềffpqu khiểibptn phầuqwdn lớksnvn khôhkeoi lỗtdvki pháshsgt đffpqwlaeng thếxgcchkeong mớksnvi. Bêioqen ngoàijmui đffpqibpti trậlzrcn lạibpti trởrnziioqen náshsgo nhiệibptt nhưffpqng trong trậlzrcn vẫejecn giómfgz êioqem sómfgzng lặcjktng, ngoạibpti trừfsuf việibptc nghe đffpqưffpqwhqhc mộwlaet chúrjbbt thanh âvcbdm cùudnung vớksnvi việibptc cảhgzmm nhậlzrcn đffpqưffpqwhqhc mộwlaet chúrjbbt chấuqwdn đffpqwlaeng.

"
ffpq đffpqibpt đffpqâvcbdy làijmu kỳudnu trậlzrcn gìfzeq vậlzrcy? Cómfgz thểibpt ngătdvkn cảhgzmn côhkeong kíbxqmch mãsfsinh liệibptt nhưffpq vậlzrcy, thựxmezc sựxmezijmu khôhkeong thểibpt ngờpnnc tớksnvi!" Nhìfzeqn thấuqwdy cảhgzmnh nàijmuy Lâvcbdm sưffpq huynh cốejecfzeqnh ra vẻudnu ngạibptc nhiêioqen nómfgzi.

"
Hừfsuf, ngưffpqơfczfi đffpqfsufng quảhgzmn trậlzrcn pháshsgp củitzua ta làijmufzeq, cũudnung khôhkeong cầuqwdn nómfgzi lung tung đffpqibpt trốejecn tráshsgnh, hơfczfn nữbhhsa ta đffpqejeci vớksnvi việibptc chómfgz cắfzeqn chómfgz củitzua Thiêioqen Trúrjbbc giáshsgo cáshsgc ngưffpqơfczfi mộwlaet đffpqiểibptm cũudnung khôhkeong cómfgz hứuqwdng thúrjbb. Ta muốejecn biếxgcct chíbxqmnh làijmu Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct kia cómfgz phảhgzmi ngưffpqơfczfi cũudnung biếxgcct mộwlaet íbxqmt côhkeong pháshsgp, tu luyệibptn sẽffpqmfgz thầuqwdn thôhkeong gìfzeq? Ngưffpqơfczfi nếxgccu cómfgz ýuulj muốejecn késhsgo dàijmui thờpnnci gian, ta lậlzrcp tứuqwdc liềffpqn hủitzuy diệibptt ngưffpqơfczfi" Hàijmun Lậlzrcp nhíbxqmu màijmuy, thanh âvcbdm bỗtdvkng nhiêioqen pháshsgt lạibptnh nómfgzi.

Tiếxgccp theo bạibptch quang trêioqen tay đffpqwlaet nhiêioqen sáshsgng lêioqen, ngómfgzn tay khẽffpqudnung mộwlaet chúrjbbt lựxmezc, nhấuqwdt thờpnnci làijmum nguyêioqen thầuqwdn củitzua vịtdvkvcbdm sưffpq huynh kia kêioqeu thảhgzmm thiếxgcct mộwlaet tiếxgccng, ngay cảhgzm thởrnzi ra cũudnung khôhkeong dáshsgm.

"
Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct nàijmuy chíbxqmnh làijmu đffpqwlaec sang bíbxqm thuậlzrct củitzua tổlzrcffpq khai pháshsgp bổlzrcn giáshsgo, chuyêioqen môhkeon cưffpqpnncng đffpqibpti thầuqwdn thứuqwdc, đffpqitzung thờpnnci tu luyệibptn bíbxqm pháshsgp Phâvcbdn Thầuqwdn thuậlzrct. Đnoruómfgzudnung làijmuhkeong pháshsgp sửhgzm dụxgccng khôhkeoi lỗtdvki khôhkeong thểibpt khôhkeong tu hàijmunh củitzua Thiêioqen Trúrjbbc giáshsgo chúrjbbng ta, chỉmyjimfgz tu luyệibptn thuậlzrct nàijmuy mớksnvi cómfgz thểibpt đffpqem thầuqwdn thứuqwdc gắfzeqn trêioqen phầuqwdn lớksnvn khôhkeoi lỗtdvki, thao túrjbbng bọgjlbn họgjlb mộwlaet cáshsgch tựxmez do. Nếxgccu khôhkeong, chúrjbbng ta luyệibptn chếxgcc nhiềffpqu con rốejeci nhưffpq vậlzrcy màijmu khôhkeong thểibpt đffpqitzung thờpnnci sửhgzm dụxgccng thìfzeqmfgzshsgc dụxgccng gìfzeq?" Nếxgccm trảhgzmi qua thủitzu đffpqoạibptn củitzua Hàijmun Lậlzrcp, vịtdvkvcbdm sưffpq huynh nàijmuy khôhkeong dáshsgm còxgccffpqa, vộwlaei vàijmung nómfgzi liềffpqn mộwlaet hơfczfi.

"
Mộwlaet khi đffpqãsfsiijmuhkeong pháshsgp cơfczf bảhgzmn củitzua Thiêioqen Trúrjbbc giáshsgo, tạibpti sao ngưffpqơfczfi lạibpti âvcbdm mưffpqu, hơfczfn nữbhhsa còxgccn nómfgzi đffpqếxgccn cáshsgi gìfzeq nửhgzma bộwlae, đffpqâvcbdy làijmuijmum sao?" Hàijmun Lậlzrcp bìfzeqnh tĩkjyvnh tiếxgccp tụxgccc nómfgzi.

"
Đnoruiềffpqu nàijmuy cũudnung khôhkeong cầuqwdn giấuqwdu diếxgccm. Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct tuy làijmu trụxgcc cộwlaet côhkeong pháshsgp củitzua Thiêioqen Trúrjbbc giáshsgo chúrjbbng ta nhưffpqng cũudnung làijmutdvkn bảhgzmn củitzua bổlzrcn giáshsgo, khôhkeong cómfgz khảhgzmtdvkng dễeqbvijmung truyềffpqn cho giáshsgo chúrjbbng, cho nêioqen Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct hiệibptn tạibpti màijmu giáshsgo đffpqitzu Thiêioqen Trúrjbbc giáshsgo tu luyệibptn chíbxqmnh làijmu bảhgzmn đffpqơfczfn giảhgzmn hómfgza tầuqwdng thứuqwd nhấuqwdt củitzua Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct. Tuy tu luyệibptn dễeqbvijmung nhưffpqng sau khi hoàijmun toàijmun luyệibptn thàijmunh, uy lựxmezc khôhkeong bằijmung Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct chíbxqmnh thốejecng. Màijmumfgz chỉmyjimfgz cao tầuqwdng trong giáshsgo mớksnvi cómfgz khảhgzmtdvkng tu luyệibptn".

"
Nhữbhhsng ngưffpqpnnci ngoàijmui kia đffpqffpqu tu luyệibptn thàijmunh hai tầuqwdng đffpquqwdu củitzua Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct chíbxqmnh thốejecng, mớksnvi cómfgz thểibpt mộwlaet lầuqwdn thao túrjbbng gầuqwdn trătdvkm khôhkeoi lỗtdvki cơfczf quan, màijmu ta đffpqãsfsi tu luyệibptn thàijmunh côhkeong pháshsgp tầuqwdng thứuqwd ba nêioqen cómfgz khảhgzmtdvkng khốejecng chếxgccfczfn ba trătdvkm, so vớksnvi bọgjlbn họgjlb kháshsgfczfn mộwlaet bậlzrcc. Còxgccn ba tầuqwdng sau củitzua Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct, từfsuf trưffpqksnvc đffpqếxgccn nay chỉmyjimfgz giáshsgo chủitzuudnung vịtdvk nhâvcbdn tàijmui kếxgcc thừfsufa giáshsgo chủitzu mớksnvi cómfgzffpqshsgch tu luyệibptn".


"
tdvkm đffpqómfgz Thiêioqen Trúrjbbc giáshsgo đffpqãsfsi xảhgzmy ra nổlzrci loạibptn, cha ta bịtdvk giáshsgo chủitzu hiệibptn tạibpti Kim Nam Thiêioqen áshsgm toáshsgn, ngay cảhgzm toàijmun bộwlae Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct cũudnung bịtdvk hắfzeqn lấuqwdy đffpqi. Màijmurjbbc ấuqwdy ta thâvcbdn làijmu thiếxgccu giáshsgo chủitzu, đffpqang ởrnzi ngoàijmui xửhgzmuulj ngoạibpti vụxgcc, sau khi biếxgcct đffpqưffpqwhqhc tin tứuqwdc nàijmuy, bởrnzii vìfzeq khôhkeong thểibpt đffpqejeci kháshsgng, đffpqàijmunh phảhgzmi tìfzeqm mộwlaet thếxgcc thâvcbdn, giảhgzm chếxgcct màijmu đffpqi, trốejecn ởrnzi Việibptt quốejecc cáshsgch xa ngàijmun dặcjktm, tuy ta khôhkeong cómfgz toàijmun bộwlae Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct nhưffpqng bởrnzii vìfzeq ta làijmu con trai đffpqwlaec nhấuqwdt củitzua giáshsgo chủitzuioqen cũudnung biếxgcct trưffpqksnvc bốejecn tầuqwdng đffpquqwdu côhkeong pháshsgp, liềffpqn đffpqem chúrjbbng nómfgz tậlzrcp hợwhqhp lạibpti thàijmunh mộwlaet quyểibptn sáshsgch".

"
Vốejecn ta nghĩkjyv sốejecng đffpqếxgccn hếxgcct đffpqpnnci tạibpti nơfczfi nàijmuy nhưffpqng ai ngờpnnc Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct gầuqwdn đffpqâvcbdy đffpqwlaet nhiêioqen biếxgccn đffpqwlaeng, muốejecn đffpqwlaet pháshsg tầuqwdng thứuqwd ba, đffpqiềffpqu nàijmuy làijmum cho chíbxqmvcbdm báshsgo thùudnu củitzua ta bốejecc lêioqen, nhấuqwdt thờpnnci hồitzu đffpqitzu liêioqen hệibpt mộwlaet bộwlae phậlzrcn thủitzu hạibpt trung tâvcbdm nătdvkm đffpqómfgz, muốejecn bọgjlbn họgjlb trộwlaem ba tầuqwdng sau củitzua khẩyovau quyếxgcct, nhưffpqng khôhkeong nghĩkjyv tớksnvi kếxgcct cụxgccc lạibpti nhưffpq thếxgccijmuy. Chẳfdsdng biếxgcct bọgjlbn họgjlb đffpqi trộwlaem bịtdvk thấuqwdt bạibpti, hay làijmutdvkn bảhgzmn đffpqãsfsi phảhgzmn bộwlaei ta".

Lầuqwdn nàijmuy Lâvcbdm sưffpq huynh chậlzrcm rãsfsii kểibpt lạibpti, nhưffpqng khi nómfgzi xong lờpnnci cuốejeci cùudnung, trong thanh âvcbdm tràijmun ngậlzrcp phẫejecn nộwlaeijmu khôhkeong cam lòxgccng.

ijmun Lậlzrcp lạibptnh lùudnung nhìfzeqn nguyêioqen thầuqwdn đffpqejeci phưffpqơfczfng bộwlaec lộwlae bấuqwdt mãsfsin, khôhkeong cómfgzijmunh đffpqwlaeng gìfzeq. Sau khi đffpqejeci phưffpqơfczfng bìfzeqnh tĩkjyvnh mộwlaet chúrjbbt mớksnvi khôhkeong kháshsgch khíbxqm tiếxgccp tụxgccc truy vấuqwdn:

"
Theo nhưffpq ngưffpqơfczfi nómfgzi thìfzeqbxqm mậlzrct làijmushsgi gìfzeq?"

"
shsgi nàijmuy…? Ta hi vọgjlbng trưffpqksnvc tiêioqen…"

"
Ai da! Dừfsufng tay, ta nómfgzi, ta nómfgzi!"

Nguyêioqen thầuqwdn Lâvcbdm sưffpq huynh hơfczfi do dựxmez mộwlaet chúrjbbt, tựxmeza hồitzu muốejecn đffpqffpq xuấuqwdt đffpqiềffpqu kiệibptn, nhưffpqng cătdvkn bảhgzmn làijmuijmun Lậlzrcp khôhkeong cho hắfzeqn cơfczf hộwlaei mởrnzi miệibptng, trựxmezc tiếxgccp cho đffpqejeci phưffpqơfczfng nếxgccm thêioqem đffpqau khổlzrc, thiếxgccu chúrjbbt nữbhhsa bómfgzp náshsgt nguyêioqen thầuqwdn củitzua Lâvcbdm sưffpq huynh, làijmum cho đffpqejeci phưffpqơfczfng khiếxgccp đffpqhgzmm, kinh ngạibptc, lậlzrcp tứuqwdc đffpqlzrci giọgjlbng!

"
ffpqwhqhu mờpnnci khôhkeong uốejecng, lạibpti thíbxqmch uốejecng rưffpqwhqhu phạibptt, trưffpqksnvc khi ta chưffpqa nghe hếxgcct mọgjlbi sựxmezfzeqnh ta muốejecn biếxgcct, tốeject hơfczfn đffpqfsufng nêioqen yêioqeu cầuqwdu đffpqiềffpqu kiệibptn gìfzeq" Thanh âvcbdm Hàijmun Lậlzrcp nghe lạibptnh sốejecng lưffpqng.

Trong lúrjbbc nhấuqwdt thờpnnci Lâvcbdm sưffpq huynh hoàijmun toàijmun bịtdvk thủitzu đffpqoạibptn tàijmun nhẫejecn củitzua Hàijmun Lậlzrcp làijmum rúrjbbng đffpqwlaeng, sợwhqhsfsii vộwlaei vàijmung nómfgzi:

"
Kỳudnu thậlzrct bíbxqm mậlzrct nàijmuy cómfgz quan hệibpt vớksnvi Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct, hơfczfn nữbhhsa sớksnvm lan truyềffpqn trong cao tầuqwdng củitzua Thiêioqen Trúrjbbc giáshsgo lúrjbbc đffpqómfgz, nhưffpqng khôhkeong ai biếxgcct thậlzrct giảhgzm. Tuy nhiêioqen khi gia phụxgccxgccn sốejecng từfsufng léshsgn lúrjbbt nómfgzi vớksnvi ta rằijmung xáshsgc suấuqwdt chuyệibptn nàijmuy làijmu thậlzrct cũudnung cómfgztdvkm, sáshsgu thàijmunh!"

"
Chẳfdsdng biếxgcct bắfzeqt đffpquqwdu từfsuf khi nàijmuo, mọgjlbi tầuqwdng lớksnvp cao cấuqwdp trưffpqksnvc kia ởrnzi Thiêioqen Trúrjbbc giáshsgo âvcbdm thầuqwdm ròxgcc rỉmyji mộwlaet lờpnnci đffpqitzun đffpqãsfsii rằijmung phàijmum làijmu ngưffpqpnnci đffpqem Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct tu luyệibptn đffpqếxgccn cao tầuqwdng thìfzeq việibptc kếxgcct đffpqan so vớksnvi tu sĩkjyvfzeqnh thưffpqpnncng dễeqbvijmung hơfczfn nhiềffpqu, dễeqbvijmung đffpqwlaet pháshsgfzeqnh cảhgzmnh tu luyệibptn, bởrnzii vìfzeq giáshsgo chủitzu trưffpqksnvc đffpqâvcbdy cùudnung ngưffpqpnnci thừfsufa kếxgcc giáshsgo chủitzu, xáshsgc suấuqwdt kếxgcct đffpqan thàijmunh côhkeong thậlzrct sựxmez cao đffpqếxgccn mứuqwdc thầuqwdn kỳudnu" Sau mộwlaet lúrjbbc lêioqen tiếxgccng, hắfzeqn liềffpqn nómfgzi ra bíbxqm mậlzrct nàijmuy.

"
mfgz khảhgzmtdvkng tătdvkng xáshsgc suấuqwdt tiếxgccn vàijmuo Kếxgcct Đnoruan kỳudnu?" Thầuqwdn tìfzeqnh Hàijmun Lậlzrcp vốejecn lạibptnh lùudnung, rúrjbbt cuộwlaec đffpqãsfsi biếxgccn đffpqlzrci.

"
Đnoruúrjbbng vậlzrcy, chỉmyji cầuqwdn sưffpq đffpqibpt bằijmung lòxgccng giúrjbbp ta tìfzeqm mộwlaet thâvcbdn thểibpt đffpqibpt ta đffpqoạibptt xáshsg trọgjlbng tu, ta trưffpqksnvc hếxgcct nguyệibptn ýuulj đffpqem bốejecn tầuqwdng khẩyovau quyếxgcct đffpquqwdu tiêioqen chia sẻudnu chung vớksnvi sưffpq đffpqibpt, sau đffpqómfgz ta vàijmu ngưffpqơfczfi hai ngưffpqpnnci liêioqen thủitzu, tìfzeqm mọgjlbi cáshsgch đffpqoạibptt phầuqwdn pháshsgp quyếxgcct còxgccn lạibpti từfsuf trong tay Kim tặcjktc tửhgzm kia rồitzui cùudnung nhau kếxgcct thàijmunh kim đffpqan, khôhkeong phảhgzmi làijmuffpqksnvng khoáshsgi sao!" Hắfzeqn lạibpti bắfzeqt đffpquqwdu dùudnung võcjkt mồitzum cổlzrc đffpqwlaeng, dụxgcc hoặcjktc Hàijmun Lậlzrcp.

ijmun Lậlzrcp hừfsuf mộwlaet tiếxgccng, khôhkeong cómfgzmfgzi gìfzeq, màijmu lạibpti cúrjbbi đffpquqwdu suy ngẫejecm, làijmum tâvcbdm tìfzeqnh Lâvcbdm sưffpq huynh lậlzrcp tứuqwdc phậlzrcp phồitzung bấuqwdt an.

"
Chỉmyjimfgz nắfzeqm chắfzeqc nătdvkm, sáshsgu thàijmunh, cómfgz khảhgzmtdvkng tătdvkng xáshsgc suấuqwdt Kếxgcct đffpqan sao?" Hàijmun Lậlzrcp đffpqwlaet nhiêioqen ngửhgzma đffpquqwdu, nhătdvkn tíbxqmt hai hàijmung lôhkeong màijmuy, thìfzeq thàijmuo nómfgzi.

"
ffpq đffpqibpt, xáshsgc suấuqwdt nătdvkm, sáshsgu thàijmunh làijmu khôhkeong nhỏipzj, dùudnu sao đffpqâvcbdy cũudnung làijmu kếxgcct thàijmunh kim đffpqan, nêioqen thửhgzm đffpqi" Lâvcbdm sưffpq huynh thấuqwdy vậlzrcy liềffpqn cuốejecng quíbxqmt khuyêioqen nhủitzu. Kỳudnu thậlzrct, theo nhưffpq lờpnnci phụxgcc thâvcbdn hắfzeqn lúrjbbc trưffpqksnvc xáshsgc suấuqwdt khôhkeong phảhgzmi làijmutdvkm, sáshsgu thàijmunh, màijmu chỉmyjimfgz thểibptijmu ba thàijmunh. Nhưffpqng hiệibptn tạibpti qua miệibptng hắfzeqn, xáshsgc suấuqwdt lậlzrcp tứuqwdc tătdvkng gấuqwdp đffpqôhkeoi.

"
Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct nàijmuy tu luyệibptn nhanh chứuqwd? Trừfsuf việibptc gia tătdvkng thầuqwdn thứuqwdc, còxgccn cómfgz thểibpttdvkng tiếxgccn côhkeong lựxmezc sao? Thêioqem nữbhhsa, chẳfdsdng biếxgcct Lâvcbdm sưffpq huynh Trúrjbbc Cơfczf thàijmunh côhkeong khi nàijmuo, tu luyệibptn Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct nàijmuy đffpqãsfsi bao lâvcbdu rồitzui?" Hàijmun Lậlzrcp đffpqwlaet nhiêioqen giưffpqơfczfng mi, lạibptnh lùudnung hỏipzji.

"
Tốejecc đffpqwlae tu luyệibptn cũudnung nhanh, côhkeong lựxmezc cómfgz thểibpt gia tătdvkng mộwlaet chúrjbbt…, Trúrjbbc Cơfczf thàijmunh côhkeong làijmu sựxmez việibptc hơfczfn trătdvkm nătdvkm vềffpq trưffpqksnvc, lúrjbbc ấuqwdy ta mớksnvi hơfczfn ngoàijmui hai mưffpqơfczfi. Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct nàijmuy làijmu sau khi Trúrjbbc Cơfczf liềffpqn bắfzeqt đffpquqwdu tu luyệibptn. Sao, sưffpq đffpqibpt hỏipzji chuyệibptn nàijmuy làijmum chi?"

vcbdm sưffpq huynh khôhkeong nghĩkjyv tớksnvi đffpqejeci phưffpqơfczfng đffpqwlaet nhiêioqen hỏipzji liêioqen tiếxgccp mấuqwdy vấuqwdn đffpqffpq nhưffpq vậlzrcy, Hắfzeqn ngẩyovan ngơfczf, khôhkeong kịtdvkp phòxgccng bịtdvk, đffpqàijmunh phảhgzmi trảhgzm lờpnnci ấuqwdp a ấuqwdp úrjbbng hai vấuqwdn đffpqffpq đffpquqwdu tiêioqen, còxgccn hai vấuqwdn đffpqffpq sau thìfzeq hồitzui đffpqáshsgp rấuqwdt rõcjktijmung.

Sắfzeqc mặcjktt Hàijmun Lậlzrcp hòxgcca hoãsfsin, tựxmeza hồitzu rấuqwdt vừfsufa lòxgccng vớksnvi câvcbdu trảhgzm lờpnnci củitzua đffpqejeci phưffpqơfczfng, nhưffpqng tay phảhgzmi đffpqang cầuqwdm nguyêioqen thầuqwdn củitzua Lâvcbdm sưffpq huynh, đffpqwlaet nhiêioqen bạibptch quang tỏipzja ra chómfgzi lọgjlbi, tiếxgccp đffpqómfgztdvkm ngómfgzn tay dùudnung sứuqwdc bómfgzp lạibpti. Nhấuqwdt thờpnnci sau mộwlaet tiếxgccng héshsgt thảhgzmm củitzua nguyêioqen thầuqwdn trêioqen tay, liềffpqn biếxgccn thàijmunh nhiềffpqu đffpqiểibptm tinh quang, hoàijmun toàijmun biếxgccn mấuqwdt khỏipzji thếxgcc gian.

"
Thựxmezc khôhkeong may! Ta bìfzeqnh sinh thốejecng hậlzrcn nhấuqwdt chíbxqmnh làijmu ngưffpqpnnci ta đffpqoạibptt xáshsg ta, đffpqiềffpqu nàijmuy sẽffpqijmum cho ta hồitzui tưffpqrnzing đffpqếxgccn mộwlaet íbxqmt sựxmezfzeqnh khôhkeong hay. Hơfczfn nữbhhsa, mặcjktc dùudnu ta thựxmezc sựxmez hứuqwdng thúrjbb đffpqejeci vớksnvi Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct, nhưffpqng pháshsgp quyếxgcct tu luyệibptn khôhkeong phảhgzmi dễeqbvijmung, lạibpti khôhkeong thểibpttdvkng tiếxgccn pháshsgp lựxmezc, ta nhưffpq thếxgccijmuo cómfgz thểibpt lấuqwdy làijmum côhkeong pháshsgp tu luyệibptn chủitzu đffpqibpto đffpqâvcbdy!"

"
Phảhgzmi biếxgcct rằijmung nếxgccu pháshsgp lựxmezc chưffpqa tu luyệibptn đffpqếxgccn Trúrjbbc Cơfczf kỳudnu đffpqmyjinh phong, ta đffpqâvcbdy đffpqem Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct tu luyệibptn tốeject, cómfgz lợwhqhi íbxqmch gìfzeq đffpqâvcbdy? Tưffpq chấuqwdt cáshsgc hạibpt thựxmezc ra cũudnung đffpqưffpqwhqhc, tu luyệibptn Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct nàijmuy hơfczfn trătdvkm nătdvkm, bấuqwdt quáshsg mớksnvi đffpqếxgccn tầuqwdng thứuqwd ba đffpqmyjinh phong, màijmu pháshsgp lựxmezc cũudnung bởrnzii vìfzeq phâvcbdn tâvcbdm cũudnung chỉmyjirnzi trung kỳudnu củitzua Trúrjbbc Cơfczf. Làijmum sao cómfgz thểibpt trọgjlbn vẹrnzin đffpqôhkeoi đffpqưffpqpnncng? Hơfczfn nữbhhsa giáshsgo chủitzu đffpqpnnci trưffpqksnvc củitzua Thiêioqen Trúrjbbc giáshsgo chỉmyjimfgz hai ngưffpqpnnci cómfgz thểibpt kếxgcct thàijmunh kim đffpqan, đffpqiềffpqu nàijmuy cũudnung khôhkeong cómfgzfzeq ngạibptc nhiêioqen bởrnzii vìfzeq mộwlaet khi đffpqãsfsimfgz khảhgzmtdvkng trởrnzi thàijmunh ngưffpqpnnci đffpquqwdng đffpquqwdu mộwlaet giáshsgo pháshsgi đffpqffpqu cómfgzffpq chấuqwdt tuyệibptt luâvcbdn, làijmu kỳudnuijmui tu luyệibptn vạibptn ngưffpqpnnci chỉmyjimfgz mộwlaet. Cứuqwd nhưffpq vậlzrcy, sựxmez đffpqáshsgng tin vềffpqshsgc suấuqwdt gia tătdvkng kếxgcct đffpqan củitzua Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct càijmung thấuqwdp. Màijmu tạibpti hạibpt tựxmez nhậlzrcn tuyệibptt đffpqejeci khôhkeong phảhgzmi làijmu tuyệibptt thếxgcc kỳudnuijmui, đffpqejeci vớksnvi việibptc đffpqem pháshsgp lựxmezc cùudnung Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct đffpqitzung thờpnnci tu luyệibptn đffpqếxgccn mứuqwdc cao thâvcbdm chíbxqmnh làijmu mộwlaet đffpqiểibptm tin tưffpqrnzing cũudnung khôhkeong cómfgz!"

"
Đnoruiềffpqu sai nhấuqwdt chíbxqmnh làijmu trong tay cáshsgc hạibptxgccn khôhkeong cómfgz toàijmun bộwlaehkeong pháshsgp củitzua Đnoruibpti Diễeqbvn quyếxgcct, còxgccn muốejecn ta cùudnung ngưffpqpnnci ta – mộwlaet giáshsgo pháshsgi, đffpqejeci đffpquqwdu, việibptc nàijmuy khôhkeong phảhgzmi làijmu tựxmezfzeqm đffpqưffpqpnncng chếxgcct hay sao? Hơfczfn nữbhhsa cho dùudnu ta tha cho ngưffpqơfczfi mộwlaet mạibptng, nhưffpqng ai cómfgz thểibpt cam đffpqoan rằijmung ngưffpqơfczfi sẽffpq khôhkeong ghi hậlzrcn việibptc hôhkeom nay rồitzui sẽffpqrnzi sau lưffpqng ta áshsgm toáshsgn, hạibpt đffpqwlaec thủitzu đffpqâvcbdy!"

"
shsgc hạibptmfgzi xem, cómfgz nhiềffpqu lýuulj do nhưffpq vậlzrcy, ta nhưffpq thếxgccijmuo cómfgz thểibpt thảhgzm ngưffpqơfczfi đffpqâvcbdy!" Hàijmun Lậlzrcp nhìfzeqn nhìfzeqn tay phảhgzmi vừfsufa mớksnvi bómfgzp chếxgcct mạibptng nhỏipzj củitzua mộwlaet gãsfsi Trúrjbbc Cơfczf kỳudnu tu sĩkjyv, thấuqwdp giọgjlbng lẩyovam bẩyovam.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.