Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 232 : Đại diễn quyết

    trước sau   
nhsvn Lậtsuyp sau khi nghe xong lờpvxri nóandni củlabta đxuzrhltni phưhgycơwketng, khôqerong mởhltn miệqzhkng nóandni gìsnky cảoiin, vẫovbmn nắnoxem chặovbmt lấoiiny nguyêkzymn thầezrln củlabta đxuzrhltni phưhgycơwketng, cútfrei đxuzrezrlu suy nghĩstfg.

Sau nửifgma ngànhsvy, Hànhsvn Lậtsuyp mớkzymi ngẩkzymng đxuzrezrlu, lạausunh lùbeqfng nóandni:

"Nếiekru ta vừtsuya rồvwyhi ứyyeong phóandn khôqerong kịandnp bịandn nguyêkzymn thầezrln củlabta ngưhgycơwketi xâeciem nhậtsuyp, chẳqerong biếiekrt cáwbeic hạausuandn thểausu tha cho ta mộkkovt mạausung? Pháwbeip lựitjnc củlabta cáwbeic hạausu so vớkzymi ngưhgycpvxri sưhgyc đxuzrqzhk vừtsuya mớkzymi Trútfrec Cơwket nhưhgyc ta mạausunh hơwketn nhiềpxqlu lắnoxem, táwbeim chíkzymn phầezrln kếiekrt cụkoqtc chỉnhsvandn thểausunhsv ta bịandn ngưhgycơwketi cắnoxen nuốhltnt.

Trong lờpvxri Hànhsvn Lậtsuyp biểausuu lộkkovbvtqnhsvng sựitjn khôqerong thiệqzhkn ýkvlu.

"
Ta cóandn thểausuandni cho ngưhgycơwketi mộkkovt bíkzym mậtsuyt, cho ngưhgycơwketi côqerong pháwbeip tuyệqzhkt thếiekr" Lâeciem sưhgyc huynh rấoiint sợtfreaxdui, nguyêkzymn thầezrln vộkkovi vànhsvng truyềpxqln âeciem nóandni.

"
kzym mậtsuyt, côqerong pháwbeip? Chẳqerong lẽtfre chíkzymnh lànhsv Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt củlabta Thiêkzymn Trútfrec giáwbeio cáwbeic ngưhgycơwketi hay sao?"


nhsvn Lậtsuyp nhànhsvn nhạausut nóandni mộkkovt câecieu, lậtsuyp tứyyeoc lànhsvm áwbeinh sáwbeing mànhsvu lụkoqtc trêkzymn nguyêkzymn thầezrln lóandne lêkzymn mộkkovt chútfret, hơwketn nữvwyha, âeciem thanh lắnoxep bắnoxep kinh ngạausuc truyềpxqln đxuzrếiekrn:

"
Ngưhgycơwketi nhưhgyc thếiekrnhsvo lạausui biếiekrt việqzhkc nànhsvy? Ngưhgycơwketi… ngưhgycơwketi chíkzymnh lànhsv ngưhgycpvxri hôqerom qua rìsnkynh coi trộkkovm?"

tfrec nànhsvy Lâeciem sưhgyc huynh mớkzymi giậtsuyt mìsnkynh hiểausuu ra.

"
Tốhltnt lắnoxem, ngưhgycơwketi mộkkovt khi đxuzrãaxdu biếiekrt rằgyirng ta đxuzrhltni vớkzymi sựitjnsnkynh củlabta cáwbeic ngưhgycơwketi khôqerong phảoiini lànhsv khôqerong biếiekrt gìsnky, hay lànhsv thànhsvnh thànhsvnh thậtsuyt thậtsuyt nóandni cho ta nghe hếiekrt thảoiiny đxuzri! Ngưhgycơwketi sẽtfre khôqerong hy vọpxqlng ta lậtsuyp tứyyeoc hủlabty đxuzri nguyêkzymn thầezrln củlabta ngưhgycơwketi chứyyeo!" Hànhsvn Lậtsuyp tuy nóandni nhẹjqzh nhànhsvng bâecieng quơwket nhưhgycng lànhsvm nguyêkzymn thầezrln củlabta Lâeciem sưhgyc huynh ởhltn trêkzymn tay dao đxuzrkkovng mãaxdunh liệqzhkt mộkkovt trậtsuyn.

"
wbeii gìsnkyandn thểausuandni, khôqerong phảoiini hôqerom qua sưhgyc đxuzrqzhk đxuzrpxqlu nghe rõbvtqbvtqnhsvng rànhsvng rồvwyhi sao?" Lâeciem sưhgyc huynh híkzymt mộkkovt hơwketi thậtsuyt sâecieu, âeciem u nóandni.

nhsvtfrec nànhsvy ngưhgycpvxri Thiêkzymn Trútfrec giáwbeio ởhltnkzymn ngoànhsvi trậtsuyn sau khi thấoiiny lờpvxri nóandni đxuzrãaxdu đxuzrưhgyctfrec truyềpxqln đxuzri mộkkovt lútfrec mànhsv trong đxuzrausui trậtsuyn khôqerong hềpxqlandn phảoiinn ứyyeong, khôqerong khỏwjdoi máwbeiu nóandnng bốhltnc đxuzrezrlu, đxuzriềpxqlu khiểausun phầezrln lớkzymn khôqeroi lỗufmdi pháwbeit đxuzrkkovng thếiekrqerong mớkzymi. Bêkzymn ngoànhsvi đxuzrausui trậtsuyn lạausui trởhltnkzymn náwbeio nhiệqzhkt nhưhgycng trong trậtsuyn vẫovbmn gióandn êkzymm sóandnng lặovbmng, ngoạausui trừtsuy việqzhkc nghe đxuzrưhgyctfrec mộkkovt chútfret thanh âeciem cùbeqfng vớkzymi việqzhkc cảoiinm nhậtsuyn đxuzrưhgyctfrec mộkkovt chútfret chấoiinn đxuzrkkovng.

"
hgyc đxuzrqzhk đxuzrâeciey lànhsv kỳihga trậtsuyn gìsnky vậtsuyy? Cóandn thểausu ngăqeron cảoiinn côqerong kíkzymch mãaxdunh liệqzhkt nhưhgyc vậtsuyy, thựitjnc sựitjnnhsv khôqerong thểausu ngờpvxr tớkzymi!" Nhìsnkyn thấoiiny cảoiinnh nànhsvy Lâeciem sưhgyc huynh cốhltnsnkynh ra vẻkzym ngạausuc nhiêkzymn nóandni.

"
Hừtsuy, ngưhgycơwketi đxuzrtsuyng quảoiinn trậtsuyn pháwbeip củlabta ta lànhsvsnky, cũduosng khôqerong cầezrln nóandni lung tung đxuzrausu trốhltnn tráwbeinh, hơwketn nữvwyha ta đxuzrhltni vớkzymi việqzhkc chóandn cắnoxen chóandn củlabta Thiêkzymn Trútfrec giáwbeio cáwbeic ngưhgycơwketi mộkkovt đxuzriểausum cũduosng khôqerong cóandn hứyyeong thútfre. Ta muốhltnn biếiekrt chíkzymnh lànhsv Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt kia cóandn phảoiini ngưhgycơwketi cũduosng biếiekrt mộkkovt íkzymt côqerong pháwbeip, tu luyệqzhkn sẽtfreandn thầezrln thôqerong gìsnky? Ngưhgycơwketi nếiekru cóandn ýkvlu muốhltnn kéfhvio dànhsvi thờpvxri gian, ta lậtsuyp tứyyeoc liềpxqln hủlabty diệqzhkt ngưhgycơwketi" Hànhsvn Lậtsuyp nhíkzymu mànhsvy, thanh âeciem bỗufmdng nhiêkzymn pháwbeit lạausunh nóandni.

Tiếiekrp theo bạausuch quang trêkzymn tay đxuzrkkovt nhiêkzymn sáwbeing lêkzymn, ngóandnn tay khẽtfrebeqfng mộkkovt chútfret lựitjnc, nhấoiint thờpvxri lànhsvm nguyêkzymn thầezrln củlabta vịandneciem sưhgyc huynh kia kêkzymu thảoiinm thiếiekrt mộkkovt tiếiekrng, ngay cảoiin thởhltn ra cũduosng khôqerong dáwbeim.

"
Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt nànhsvy chíkzymnh lànhsv đxuzrkkovc sang bíkzym thuậtsuyt củlabta tổkvgbhgyc khai pháwbeip bổkvgbn giáwbeio, chuyêkzymn môqeron cưhgycpvxrng đxuzrausui thầezrln thứyyeoc, đxuzrvwyhng thờpvxri tu luyệqzhkn bíkzym pháwbeip Phâecien Thầezrln thuậtsuyt. Đyyeoóandnduosng lànhsvqerong pháwbeip sửifgm dụkoqtng khôqeroi lỗufmdi khôqerong thểausu khôqerong tu hànhsvnh củlabta Thiêkzymn Trútfrec giáwbeio chútfreng ta, chỉnhsvandn tu luyệqzhkn thuậtsuyt nànhsvy mớkzymi cóandn thểausu đxuzrem thầezrln thứyyeoc gắnoxen trêkzymn phầezrln lớkzymn khôqeroi lỗufmdi, thao tútfreng bọpxqln họpxql mộkkovt cáwbeich tựitjn do. Nếiekru khôqerong, chútfreng ta luyệqzhkn chếiekr nhiềpxqlu con rốhltni nhưhgyc vậtsuyy mànhsv khôqerong thểausu đxuzrvwyhng thờpvxri sửifgm dụkoqtng thìsnkyandnwbeic dụkoqtng gìsnky?" Nếiekrm trảoiini qua thủlabt đxuzroạausun củlabta Hànhsvn Lậtsuyp, vịandneciem sưhgyc huynh nànhsvy khôqerong dáwbeim còovbmhgyca, vộkkovi vànhsvng nóandni liềpxqln mộkkovt hơwketi.

"
Mộkkovt khi đxuzrãaxdunhsvqerong pháwbeip cơwket bảoiinn củlabta Thiêkzymn Trútfrec giáwbeio, tạausui sao ngưhgycơwketi lạausui âeciem mưhgycu, hơwketn nữvwyha còovbmn nóandni đxuzrếiekrn cáwbeii gìsnky nửifgma bộkkov, đxuzrâeciey lànhsvnhsvm sao?" Hànhsvn Lậtsuyp bìsnkynh tĩstfgnh tiếiekrp tụkoqtc nóandni.

"
Đyyeoiềpxqlu nànhsvy cũduosng khôqerong cầezrln giấoiinu diếiekrm. Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt tuy lànhsv trụkoqt cộkkovt côqerong pháwbeip củlabta Thiêkzymn Trútfrec giáwbeio chútfreng ta nhưhgycng cũduosng lànhsvqeron bảoiinn củlabta bổkvgbn giáwbeio, khôqerong cóandn khảoiinqerong dễzcqdnhsvng truyềpxqln cho giáwbeio chútfreng, cho nêkzymn Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt hiệqzhkn tạausui mànhsv giáwbeio đxuzrvwyh Thiêkzymn Trútfrec giáwbeio tu luyệqzhkn chíkzymnh lànhsv bảoiinn đxuzrơwketn giảoiinn hóandna tầezrlng thứyyeo nhấoiint củlabta Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt. Tuy tu luyệqzhkn dễzcqdnhsvng nhưhgycng sau khi hoànhsvn toànhsvn luyệqzhkn thànhsvnh, uy lựitjnc khôqerong bằgyirng Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt chíkzymnh thốhltnng. Mànhsvandn chỉnhsvandn cao tầezrlng trong giáwbeio mớkzymi cóandn khảoiinqerong tu luyệqzhkn".

"
Nhữvwyhng ngưhgycpvxri ngoànhsvi kia đxuzrpxqlu tu luyệqzhkn thànhsvnh hai tầezrlng đxuzrezrlu củlabta Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt chíkzymnh thốhltnng, mớkzymi cóandn thểausu mộkkovt lầezrln thao tútfreng gầezrln trăqerom khôqeroi lỗufmdi cơwket quan, mànhsv ta đxuzrãaxdu tu luyệqzhkn thànhsvnh côqerong pháwbeip tầezrlng thứyyeo ba nêkzymn cóandn khảoiinqerong khốhltnng chếiekrwketn ba trăqerom, so vớkzymi bọpxqln họpxql kháwbeiwketn mộkkovt bậtsuyc. Còovbmn ba tầezrlng sau củlabta Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt, từtsuy trưhgyckzymc đxuzrếiekrn nay chỉnhsvandn giáwbeio chủlabtbeqfng vịandn nhâecien tànhsvi kếiekr thừtsuya giáwbeio chủlabt mớkzymi cóandnhgycwbeich tu luyệqzhkn".


"
qerom đxuzróandn Thiêkzymn Trútfrec giáwbeio đxuzrãaxdu xảoiiny ra nổkvgbi loạausun, cha ta bịandn giáwbeio chủlabt hiệqzhkn tạausui Kim Nam Thiêkzymn áwbeim toáwbein, ngay cảoiin toànhsvn bộkkov Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt cũduosng bịandn hắnoxen lấoiiny đxuzri. Mànhsvtfrec ấoiiny ta thâecien lànhsv thiếiekru giáwbeio chủlabt, đxuzrang ởhltn ngoànhsvi xửifgmkvlu ngoạausui vụkoqt, sau khi biếiekrt đxuzrưhgyctfrec tin tứyyeoc nànhsvy, bởhltni vìsnky khôqerong thểausu đxuzrhltni kháwbeing, đxuzrànhsvnh phảoiini tìsnkym mộkkovt thếiekr thâecien, giảoiin chếiekrt mànhsv đxuzri, trốhltnn ởhltn Việqzhkt quốhltnc cáwbeich xa ngànhsvn dặovbmm, tuy ta khôqerong cóandn toànhsvn bộkkov Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt nhưhgycng bởhltni vìsnky ta lànhsv con trai đxuzrkkovc nhấoiint củlabta giáwbeio chủlabtkzymn cũduosng biếiekrt trưhgyckzymc bốhltnn tầezrlng đxuzrezrlu côqerong pháwbeip, liềpxqln đxuzrem chútfreng nóandn tậtsuyp hợtfrep lạausui thànhsvnh mộkkovt quyểausun sáwbeich".

"
Vốhltnn ta nghĩstfg sốhltnng đxuzrếiekrn hếiekrt đxuzrpvxri tạausui nơwketi nànhsvy nhưhgycng ai ngờpvxr Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt gầezrln đxuzrâeciey đxuzrkkovt nhiêkzymn biếiekrn đxuzrkkovng, muốhltnn đxuzrkkovt pháwbei tầezrlng thứyyeo ba, đxuzriềpxqlu nànhsvy lànhsvm cho chíkzymeciem báwbeio thùbeqf củlabta ta bốhltnc lêkzymn, nhấoiint thờpvxri hồvwyh đxuzrvwyh liêkzymn hệqzhk mộkkovt bộkkov phậtsuyn thủlabt hạausu trung tâeciem năqerom đxuzróandn, muốhltnn bọpxqln họpxql trộkkovm ba tầezrlng sau củlabta khẩkzymu quyếiekrt, nhưhgycng khôqerong nghĩstfg tớkzymi kếiekrt cụkoqtc lạausui nhưhgyc thếiekrnhsvy. Chẳqerong biếiekrt bọpxqln họpxql đxuzri trộkkovm bịandn thấoiint bạausui, hay lànhsvqeron bảoiinn đxuzrãaxdu phảoiinn bộkkovi ta".

Lầezrln nànhsvy Lâeciem sưhgyc huynh chậtsuym rãaxdui kểausu lạausui, nhưhgycng khi nóandni xong lờpvxri cuốhltni cùbeqfng, trong thanh âeciem trànhsvn ngậtsuyp phẫovbmn nộkkovnhsv khôqerong cam lòovbmng.

nhsvn Lậtsuyp lạausunh lùbeqfng nhìsnkyn nguyêkzymn thầezrln đxuzrhltni phưhgycơwketng bộkkovc lộkkov bấoiint mãaxdun, khôqerong cóandnnhsvnh đxuzrkkovng gìsnky. Sau khi đxuzrhltni phưhgycơwketng bìsnkynh tĩstfgnh mộkkovt chútfret mớkzymi khôqerong kháwbeich khíkzym tiếiekrp tụkoqtc truy vấoiinn:

"
Theo nhưhgyc ngưhgycơwketi nóandni thìsnkykzym mậtsuyt lànhsvwbeii gìsnky?"

"
wbeii nànhsvy…? Ta hi vọpxqlng trưhgyckzymc tiêkzymn…"

"
Ai da! Dừtsuyng tay, ta nóandni, ta nóandni!"

Nguyêkzymn thầezrln Lâeciem sưhgyc huynh hơwketi do dựitjn mộkkovt chútfret, tựitjna hồvwyh muốhltnn đxuzrpxql xuấoiint đxuzriềpxqlu kiệqzhkn, nhưhgycng căqeron bảoiinn lànhsvnhsvn Lậtsuyp khôqerong cho hắnoxen cơwket hộkkovi mởhltn miệqzhkng, trựitjnc tiếiekrp cho đxuzrhltni phưhgycơwketng nếiekrm thêkzymm đxuzrau khổkvgb, thiếiekru chútfret nữvwyha bóandnp náwbeit nguyêkzymn thầezrln củlabta Lâeciem sưhgyc huynh, lànhsvm cho đxuzrhltni phưhgycơwketng khiếiekrp đxuzroiinm, kinh ngạausuc, lậtsuyp tứyyeoc đxuzrkvgbi giọpxqlng!

"
hgyctfreu mờpvxri khôqerong uốhltnng, lạausui thíkzymch uốhltnng rưhgyctfreu phạausut, trưhgyckzymc khi ta chưhgyca nghe hếiekrt mọpxqli sựitjnsnkynh ta muốhltnn biếiekrt, tốhltnt hơwketn đxuzrtsuyng nêkzymn yêkzymu cầezrlu đxuzriềpxqlu kiệqzhkn gìsnky" Thanh âeciem Hànhsvn Lậtsuyp nghe lạausunh sốhltnng lưhgycng.

Trong lútfrec nhấoiint thờpvxri Lâeciem sưhgyc huynh hoànhsvn toànhsvn bịandn thủlabt đxuzroạausun tànhsvn nhẫovbmn củlabta Hànhsvn Lậtsuyp lànhsvm rútfreng đxuzrkkovng, sợtfreaxdui vộkkovi vànhsvng nóandni:

"
Kỳihga thậtsuyt bíkzym mậtsuyt nànhsvy cóandn quan hệqzhk vớkzymi Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt, hơwketn nữvwyha sớkzymm lan truyềpxqln trong cao tầezrlng củlabta Thiêkzymn Trútfrec giáwbeio lútfrec đxuzróandn, nhưhgycng khôqerong ai biếiekrt thậtsuyt giảoiin. Tuy nhiêkzymn khi gia phụkoqtovbmn sốhltnng từtsuyng léfhvin lútfret nóandni vớkzymi ta rằgyirng xáwbeic suấoiint chuyệqzhkn nànhsvy lànhsv thậtsuyt cũduosng cóandnqerom, sáwbeiu thànhsvnh!"

"
Chẳqerong biếiekrt bắnoxet đxuzrezrlu từtsuy khi nànhsvo, mọpxqli tầezrlng lớkzymp cao cấoiinp trưhgyckzymc kia ởhltn Thiêkzymn Trútfrec giáwbeio âeciem thầezrlm ròovbm rỉnhsv mộkkovt lờpvxri đxuzrvwyhn đxuzrãaxdui rằgyirng phànhsvm lànhsv ngưhgycpvxri đxuzrem Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt tu luyệqzhkn đxuzrếiekrn cao tầezrlng thìsnky việqzhkc kếiekrt đxuzran so vớkzymi tu sĩstfgsnkynh thưhgycpvxrng dễzcqdnhsvng hơwketn nhiềpxqlu, dễzcqdnhsvng đxuzrkkovt pháwbeisnkynh cảoiinnh tu luyệqzhkn, bởhltni vìsnky giáwbeio chủlabt trưhgyckzymc đxuzrâeciey cùbeqfng ngưhgycpvxri thừtsuya kếiekr giáwbeio chủlabt, xáwbeic suấoiint kếiekrt đxuzran thànhsvnh côqerong thậtsuyt sựitjn cao đxuzrếiekrn mứyyeoc thầezrln kỳihga" Sau mộkkovt lútfrec lêkzymn tiếiekrng, hắnoxen liềpxqln nóandni ra bíkzym mậtsuyt nànhsvy.

"
andn khảoiinqerong tăqerong xáwbeic suấoiint tiếiekrn vànhsvo Kếiekrt Đyyeoan kỳihga?" Thầezrln tìsnkynh Hànhsvn Lậtsuyp vốhltnn lạausunh lùbeqfng, rútfret cuộkkovc đxuzrãaxdu biếiekrn đxuzrkvgbi.

"
Đyyeoútfreng vậtsuyy, chỉnhsv cầezrln sưhgyc đxuzrqzhk bằgyirng lòovbmng giútfrep ta tìsnkym mộkkovt thâecien thểausu đxuzrausu ta đxuzroạausut xáwbei trọpxqlng tu, ta trưhgyckzymc hếiekrt nguyệqzhkn ýkvlu đxuzrem bốhltnn tầezrlng khẩkzymu quyếiekrt đxuzrezrlu tiêkzymn chia sẻkzym chung vớkzymi sưhgyc đxuzrqzhk, sau đxuzróandn ta vànhsv ngưhgycơwketi hai ngưhgycpvxri liêkzymn thủlabt, tìsnkym mọpxqli cáwbeich đxuzroạausut phầezrln pháwbeip quyếiekrt còovbmn lạausui từtsuy trong tay Kim tặovbmc tửifgm kia rồvwyhi cùbeqfng nhau kếiekrt thànhsvnh kim đxuzran, khôqerong phảoiini lànhsvhgyckzymng khoáwbeii sao!" Hắnoxen lạausui bắnoxet đxuzrezrlu dùbeqfng võbvtq mồvwyhm cổkvgb đxuzrkkovng, dụkoqt hoặovbmc Hànhsvn Lậtsuyp.

nhsvn Lậtsuyp hừtsuy mộkkovt tiếiekrng, khôqerong cóandnandni gìsnky, mànhsv lạausui cútfrei đxuzrezrlu suy ngẫovbmm, lànhsvm tâeciem tìsnkynh Lâeciem sưhgyc huynh lậtsuyp tứyyeoc phậtsuyp phồvwyhng bấoiint an.

"
Chỉnhsvandn nắnoxem chắnoxec năqerom, sáwbeiu thànhsvnh, cóandn khảoiinqerong tăqerong xáwbeic suấoiint Kếiekrt đxuzran sao?" Hànhsvn Lậtsuyp đxuzrkkovt nhiêkzymn ngửifgma đxuzrezrlu, nhăqeron tíkzymt hai hànhsvng lôqerong mànhsvy, thìsnky thànhsvo nóandni.

"
hgyc đxuzrqzhk, xáwbeic suấoiint năqerom, sáwbeiu thànhsvnh lànhsv khôqerong nhỏwjdo, dùbeqf sao đxuzrâeciey cũduosng lànhsv kếiekrt thànhsvnh kim đxuzran, nêkzymn thửifgm đxuzri" Lâeciem sưhgyc huynh thấoiiny vậtsuyy liềpxqln cuốhltnng quíkzymt khuyêkzymn nhủlabt. Kỳihga thậtsuyt, theo nhưhgyc lờpvxri phụkoqt thâecien hắnoxen lútfrec trưhgyckzymc xáwbeic suấoiint khôqerong phảoiini lànhsvqerom, sáwbeiu thànhsvnh, mànhsv chỉnhsvandn thểausunhsv ba thànhsvnh. Nhưhgycng hiệqzhkn tạausui qua miệqzhkng hắnoxen, xáwbeic suấoiint lậtsuyp tứyyeoc tăqerong gấoiinp đxuzrôqeroi.

"
Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt nànhsvy tu luyệqzhkn nhanh chứyyeo? Trừtsuy việqzhkc gia tăqerong thầezrln thứyyeoc, còovbmn cóandn thểausuqerong tiếiekrn côqerong lựitjnc sao? Thêkzymm nữvwyha, chẳqerong biếiekrt Lâeciem sưhgyc huynh Trútfrec Cơwket thànhsvnh côqerong khi nànhsvo, tu luyệqzhkn Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt nànhsvy đxuzrãaxdu bao lâecieu rồvwyhi?" Hànhsvn Lậtsuyp đxuzrkkovt nhiêkzymn giưhgycơwketng mi, lạausunh lùbeqfng hỏwjdoi.

"
Tốhltnc đxuzrkkov tu luyệqzhkn cũduosng nhanh, côqerong lựitjnc cóandn thểausu gia tăqerong mộkkovt chútfret…, Trútfrec Cơwket thànhsvnh côqerong lànhsv sựitjn việqzhkc hơwketn trăqerom năqerom vềpxql trưhgyckzymc, lútfrec ấoiiny ta mớkzymi hơwketn ngoànhsvi hai mưhgycơwketi. Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt nànhsvy lànhsv sau khi Trútfrec Cơwket liềpxqln bắnoxet đxuzrezrlu tu luyệqzhkn. Sao, sưhgyc đxuzrqzhk hỏwjdoi chuyệqzhkn nànhsvy lànhsvm chi?"

eciem sưhgyc huynh khôqerong nghĩstfg tớkzymi đxuzrhltni phưhgycơwketng đxuzrkkovt nhiêkzymn hỏwjdoi liêkzymn tiếiekrp mấoiiny vấoiinn đxuzrpxql nhưhgyc vậtsuyy, Hắnoxen ngẩkzymn ngơwket, khôqerong kịandnp phòovbmng bịandn, đxuzrànhsvnh phảoiini trảoiin lờpvxri ấoiinp a ấoiinp útfreng hai vấoiinn đxuzrpxql đxuzrezrlu tiêkzymn, còovbmn hai vấoiinn đxuzrpxql sau thìsnky hồvwyhi đxuzráwbeip rấoiint rõbvtqnhsvng.

Sắnoxec mặovbmt Hànhsvn Lậtsuyp hòovbma hoãaxdun, tựitjna hồvwyh rấoiint vừtsuya lòovbmng vớkzymi câecieu trảoiin lờpvxri củlabta đxuzrhltni phưhgycơwketng, nhưhgycng tay phảoiini đxuzrang cầezrlm nguyêkzymn thầezrln củlabta Lâeciem sưhgyc huynh, đxuzrkkovt nhiêkzymn bạausuch quang tỏwjdoa ra chóandni lọpxqli, tiếiekrp đxuzróandnqerom ngóandnn tay dùbeqfng sứyyeoc bóandnp lạausui. Nhấoiint thờpvxri sau mộkkovt tiếiekrng héfhvit thảoiinm củlabta nguyêkzymn thầezrln trêkzymn tay, liềpxqln biếiekrn thànhsvnh nhiềpxqlu đxuzriểausum tinh quang, hoànhsvn toànhsvn biếiekrn mấoiint khỏwjdoi thếiekr gian.

"
Thựitjnc khôqerong may! Ta bìsnkynh sinh thốhltnng hậtsuyn nhấoiint chíkzymnh lànhsv ngưhgycpvxri ta đxuzroạausut xáwbei ta, đxuzriềpxqlu nànhsvy sẽtfrenhsvm cho ta hồvwyhi tưhgychltnng đxuzrếiekrn mộkkovt íkzymt sựitjnsnkynh khôqerong hay. Hơwketn nữvwyha, mặovbmc dùbeqf ta thựitjnc sựitjn hứyyeong thútfre đxuzrhltni vớkzymi Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt, nhưhgycng pháwbeip quyếiekrt tu luyệqzhkn khôqerong phảoiini dễzcqdnhsvng, lạausui khôqerong thểausuqerong tiếiekrn pháwbeip lựitjnc, ta nhưhgyc thếiekrnhsvo cóandn thểausu lấoiiny lànhsvm côqerong pháwbeip tu luyệqzhkn chủlabt đxuzrausuo đxuzrâeciey!"

"
Phảoiini biếiekrt rằgyirng nếiekru pháwbeip lựitjnc chưhgyca tu luyệqzhkn đxuzrếiekrn Trútfrec Cơwket kỳihga đxuzrnhsvnh phong, ta đxuzrâeciey đxuzrem Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt tu luyệqzhkn tốhltnt, cóandn lợtfrei íkzymch gìsnky đxuzrâeciey? Tưhgyc chấoiint cáwbeic hạausu thựitjnc ra cũduosng đxuzrưhgyctfrec, tu luyệqzhkn Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt nànhsvy hơwketn trăqerom năqerom, bấoiint quáwbei mớkzymi đxuzrếiekrn tầezrlng thứyyeo ba đxuzrnhsvnh phong, mànhsv pháwbeip lựitjnc cũduosng bởhltni vìsnky phâecien tâeciem cũduosng chỉnhsvhltn trung kỳihga củlabta Trútfrec Cơwket. Lànhsvm sao cóandn thểausu trọpxqln vẹjqzhn đxuzrôqeroi đxuzrưhgycpvxrng? Hơwketn nữvwyha giáwbeio chủlabt đxuzrpvxri trưhgyckzymc củlabta Thiêkzymn Trútfrec giáwbeio chỉnhsvandn hai ngưhgycpvxri cóandn thểausu kếiekrt thànhsvnh kim đxuzran, đxuzriềpxqlu nànhsvy cũduosng khôqerong cóandnsnky ngạausuc nhiêkzymn bởhltni vìsnky mộkkovt khi đxuzrãaxduandn khảoiinqerong trởhltn thànhsvnh ngưhgycpvxri đxuzryyeong đxuzrezrlu mộkkovt giáwbeio pháwbeii đxuzrpxqlu cóandnhgyc chấoiint tuyệqzhkt luâecien, lànhsv kỳihganhsvi tu luyệqzhkn vạausun ngưhgycpvxri chỉnhsvandn mộkkovt. Cứyyeo nhưhgyc vậtsuyy, sựitjn đxuzráwbeing tin vềpxqlwbeic suấoiint gia tăqerong kếiekrt đxuzran củlabta Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt cànhsvng thấoiinp. Mànhsv tạausui hạausu tựitjn nhậtsuyn tuyệqzhkt đxuzrhltni khôqerong phảoiini lànhsv tuyệqzhkt thếiekr kỳihganhsvi, đxuzrhltni vớkzymi việqzhkc đxuzrem pháwbeip lựitjnc cùbeqfng Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt đxuzrvwyhng thờpvxri tu luyệqzhkn đxuzrếiekrn mứyyeoc cao thâeciem chíkzymnh lànhsv mộkkovt đxuzriểausum tin tưhgychltnng cũduosng khôqerong cóandn!"

"
Đyyeoiềpxqlu sai nhấoiint chíkzymnh lànhsv trong tay cáwbeic hạausuovbmn khôqerong cóandn toànhsvn bộkkovqerong pháwbeip củlabta Đyyeoausui Diễzcqdn quyếiekrt, còovbmn muốhltnn ta cùbeqfng ngưhgycpvxri ta – mộkkovt giáwbeio pháwbeii, đxuzrhltni đxuzrezrlu, việqzhkc nànhsvy khôqerong phảoiini lànhsv tựitjnsnkym đxuzrưhgycpvxrng chếiekrt hay sao? Hơwketn nữvwyha cho dùbeqf ta tha cho ngưhgycơwketi mộkkovt mạausung, nhưhgycng ai cóandn thểausu cam đxuzroan rằgyirng ngưhgycơwketi sẽtfre khôqerong ghi hậtsuyn việqzhkc hôqerom nay rồvwyhi sẽtfrehltn sau lưhgycng ta áwbeim toáwbein, hạausu đxuzrkkovc thủlabt đxuzrâeciey!"

"
wbeic hạausuandni xem, cóandn nhiềpxqlu lýkvlu do nhưhgyc vậtsuyy, ta nhưhgyc thếiekrnhsvo cóandn thểausu thảoiin ngưhgycơwketi đxuzrâeciey!" Hànhsvn Lậtsuyp nhìsnkyn nhìsnkyn tay phảoiini vừtsuya mớkzymi bóandnp chếiekrt mạausung nhỏwjdo củlabta mộkkovt gãaxdu Trútfrec Cơwket kỳihga tu sĩstfg, thấoiinp giọpxqlng lẩkzymm bẩkzymm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.