Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 231 : Nhạ họa thượng môn

    trước sau   
ymfnn Lậdrmjp phi hàymfnnh cậdrmjt lựjdvec, mộxsajt láqkclt sau liềdvuzn vềdvuz tớifdvi đdsrjxsajng phủcjkb củcjkba mìhguqnh.

Hắvwlsn khôtbvkng nóoblwi gìhguq, trưzaofifdvc tiêsttjn đdsrjem ngọjcubc giảcookn bốkwev trậdrmjn màymfn Tềdvuzgxryn Tiêsttju giao cho hắvwlsn ra, đdsrjem tâgxrym thầmgmxn đdsrjmgmxu nhậdrmjp vàymfno, cẩnddnn thậdrmjn đdsrjjcubc cáqkclch dùufeyng pháqkclp khíhpjp bốkwev trậdrmjn.

ymfnn Lậdrmjp đdsrjem mấmpuky thứztlw kháqkclc vứztlwt sang mộxsajt bêsttjn, trưzaofifdvc tiêsttjn đdsrjem việtpysc bốkwev tríhpjp tốkwevt đdsrjmbipi trậdrmjn bảcooko vệtpys đdsrjxsajng phủcjkb. Dùufey sao nơqfxii đdsrjáqkclnh nhau củcjkba mấmpuky ngưzaofdrmji kia cũcbjwng quáqkcl gầmgmxn nơqfxii đdsrjâgxryy, làymfnm hắvwlsn trong lòmbipng cảcookm thấmpuky khôtbvkng an tâgxrym.

Việtpysc bốkwev tríhpjp trậdrmjn Đwgdzsttjn đdsrjcooko ngũcbjwymfnnh nàymfny cựjdvec kỳwsqy đdsrjơqfxin giảcookn dễwfdz hiểyyxcu.

Trậdrmjn kỳwsqyymfn trậdrmjn bàymfnn đdsrjưzaofcknwc chôtbvkn xuốkwevng đdsrjmpukt theo nhữahyong vịztlw tríhpjp chuẩnddnn xáqkclc, đdsrjem vàymfni khốkwevi linh thạmbipch cầmgmxn thiếfjhjt sắvwlsp xếfjhjp thàymfnnh hìhguqnh dáqkclng củcjkba mộxsajt cáqkcli khuôtbvkn pháqkclp trậdrmjn nhỏyyxc đdsrjưzaofcknwc đdsrjzmbct tạmbipi chỗbbov trậdrmjn nhãbbovn, cũcbjwng cung cấmpukp đdsrjcjkb linh lựjdvec cho cảcookmbipa đdsrjmbipi trậdrmjn.

Đwgdzmbipi trậdrmjn nhưzaof vậdrmjy lậdrmjp tứztlwc cóoblw khảcookqkclng vậdrmjn hàymfnnh, màymfn chủcjkb nhâgxryn trậdrmjn pháqkclp chỉudgk cẩnddnn hiểyyxcu mộxsajt chúymfnc thủcjkb pháqkclp sửvpae dụhypyng đdsrjơqfxin giảcookn liềdvuzn cóoblw thểyyxc cờdrmj chủcjkb trậdrmjn giữahyo trong tay đdsrjiềdvuzu khiểyyxcn đdsrjmbipi trậdrmjn vậdrmjn chuyểyyxcn, biếfjhjn hóoblwa kháqkclc nhau nhằqvxgm vâgxryy chếfjhjt, mêsttj hoặzmbcc đdsrjztlwch nhâgxryn.


ymfnn Lậdrmjp đdsrjem pháqkclp khíhpjp theo yêsttju cầmgmxu nêsttjn cắvwlsm thìhguq cắvwlsm, nêsttjn chôtbvkn sâgxryu thìhguq chôtbvkn sâgxryu, sau đdsrjóoblw cắvwlsn răqkclng đdsrjem vàymfni khốkwevi linh thạmbipch bậdrmjc trung gắvwlsn vàymfno. Đwgdzâgxryy chíhpjpnh làymfn nửvpaea sốkwev linh thạmbipch củcjkba hắvwlsn, làymfnm hắvwlsn đdsrjau lòmbipng cảcook nửvpaea ngàymfny. Nhưzaofng vìhguq muốkwevn uy lựjdvec đdsrjmbipi trậdrmjn khôtbvkng yếfjhju, cũcbjwng chỉudgkoblw cắvwlsn răqkclng màymfnufeyng.

Mặzmbcc dùufey nếfjhju lấmpuky mộxsajt íhpjpt linh dưzaofcknwc đdsrjcjkbqkclm thìhguqymfnn Lậdrmjp dễwfdzymfnng đdsrji đdsrjếfjhjn phưzaofdrmjng thịztlw đdsrjahyoi lấmpuky sốkwevzaofcknwng lớifdvn linh thạmbipch. Nhưzaofng làymfnm nhưzaof vậdrmjy thìhguq khảcookqkclng bịztlw ngưzaofdrmji pháqkclt hiệtpysn bíhpjp mậdrmjt màymfn bắvwlst lấmpuky chấmpukt vấmpukn, tra khảcooko càymfnng ngàymfny càymfnng nhiềdvuzu. Nếfjhju khôtbvkng cẩnddnn thậdrmjn, cảcooknh tưzaofcknwng giốkwevng nhưzaoftbvkm nay lạmbipi táqkcli hiệtpysn, nóoblwi khôtbvkng chừdbajng ngàymfny nàymfno đdsrjóoblw bịztlwgxryy côtbvkng chíhpjpnh làymfn hắvwlsn. Hàymfnn Lậdrmjp bấmpukt đdsrjvwlsc dĩrsfq thầmgmxm nghĩrsfq.

Thửvpae nghiệtpysm vàymfni lầmgmxn hoạmbipt đdsrjxsajng củcjkba đdsrjmbipi trậdrmjn, xem ra cũcbjwng đdsrjưzaofcknwc, nhưzaofng uy lựjdvec vâgxryy khốkwevn đdsrjztlwch, phòmbipng ngựjdve cụhypy thểyyxc nhưzaof thếfjhjymfno thìhguqmbipn phảcooki đdsrjcknwi ngoạmbipi đdsrjztlwch xâgxrym lấmpukn mớifdvi cóoblw khảcookqkclng kiểyyxcm nghiệtpysm. Nhưzaofng bằqvxgng vàymfno khảcookqkclng đdsrjem hơqfxin mưzaofdrmji mẫqqehu phạmbipm vi quanh đdsrjxsajng phủcjkb bao phủcjkb toàymfnn bộxsajsttjn trong, từdbajsttjn ngoàymfni nhìhguqn khôtbvkng cóoblw chúymfnt gìhguq kháqkclc thưzaofdrmjng khiếfjhjn cho Hàymfnn Lậdrmjp cảcookm thấmpuky cũcbjwng đdsrjáqkclng đdsrjyvxeng tiềdvuzn báqkclt gạmbipo.

ymfnn Lậdrmjp lúymfnc nàymfny mớifdvi an tâgxrym, quay vềdvuz phòmbipng ngủcjkb củcjkba mìhguqnh, bắvwlst đdsrjmgmxu lo lắvwlsng vềdvuz vấmpukn đdsrjdvuz tu luyệtpysn củcjkba bảcookn thâgxryn.

Nếfjhju muốkwevn cóoblwqfxi hộxsaji may mắvwlsn tiếfjhjn vàymfno Kếfjhjt Đwgdzan kỳwsqy, trừdbaj phi cóoblwtbvkng pháqkclp cựjdvec tốkwevt, tưzaof chấmpukt vạmbipn ngưzaofdrmji chỉudgkoblw mộxsajt, cơqfxi duyêsttjn lớifdvn lao vàymfn thêsttjm nhiềdvuzu đdsrjiềdvuzu kiệtpysn kháqkclc nữahyoa mớifdvi cóoblw mộxsajt tia hy vọjcubng.

Khóoblw khăqkcln Trúymfnc Cơqfxi khi so sáqkclnh vớifdvi đdsrjiềdvuzu nàymfny, căqkcln bảcookn khôtbvkng tíhpjpnh làymfnqkcli gìhguq cảcook. Dùufey sao chỉudgk cầmgmxn cóoblwzaof chấmpukt đdsrjcjkb tốkwevt cùufeyng mộxsajt, hai viêsttjn Trúymfnc Cơqfxi đdsrjan thìhguqqkclc suấmpukt Trúymfnc Cơqfxi thàymfnnh côtbvkng làymfn rấmpukt lớifdvn.

ymfn Kếfjhjt Đwgdzan, cho dùufeyoblw đdsrjmgmxy đdsrjcjkbqkclc đdsrjiềdvuzu kiệtpysn trêsttjn, khảcookqkclng tu sĩrsfq Kếfjhjt Đwgdzan thàymfnnh côtbvkng, thưzaofa thớifdvt khôtbvkng cóoblw bao nhiêsttju. Cho nêsttjn khi mộxsajt gãbbov Kếfjhjt Đwgdzan kỳwsqy tu sĩrsfq xuấmpukt hiêsttjn, cơqfxi hồyvxe nhấmpukt môtbvkn nhấmpukt pháqkcli đdsrjdvuzu mởgxry kháqkclnh đdsrjiểyyxcn, tiếfjhjn hàymfnnh chúymfnc mừdbajng. Hơqfxin nữahyoa sẽbdra rấmpukt nhanh truyềdvuzn khắvwlsp tu tiêsttjn giớifdvi.

Yểyyxcm Nguyệtpyst tôtbvkng sởgxryrsfqoblw khảcookqkclng trởgxry thàymfnnh tu tiêsttjn pháqkcli đdsrjtpys nhấmpukt củcjkba Việtpyst quốkwevc, ngoạmbipi trừdbaj đdsrjtpys tửvpae Trúymfnc Cơqfxi kỳwsqyqfxin mộxsajt ngàymfnn ngưzaofdrmji, vưzaofcknwt xa cáqkclc môtbvkn pháqkcli kháqkclc, còmbipn tu sĩrsfq Kếfjhjt Đwgdzan kỳwsqy nhâgxryn sốkwevcbjwng áqkclp đdsrjcooko, cóoblw gầmgmxn mưzaofdrmji ngưzaofdrmji. Lúymfnc nàymfny mớifdvi cóoblw khảcookqkclng ngạmbipo thịztlwqkclu pháqkcli còmbipn lạmbipi.

ymfnn Lậdrmjp biếfjhjt tưzaof chấmpukt củcjkba mìhguqnh hoàymfnn toàymfnn thiếfjhju hụhypyt, khẳcbjwng đdsrjztlwnh kébdvgm xa cáqkclc đdsrjtpys tửvpae Trúymfnc Cơqfxi kỳwsqy kháqkclc. Côtbvkng pháqkclp cho đdsrjếfjhjn bâgxryy giờdrmj chỉudgkymfn mộxsajt quyểyyxcn "Thanh Nguyêsttjn kiếfjhjm quyếfjhjt" yếfjhju xìhguqu, tuyệtpyst đdsrjkwevi khôtbvkng thểyyxc tu luyệtpysn. Cơqfxi duyêsttjn làymfn sựjdvehguqnh hưzaoftbvk mờdrmjcooko, chỉudgkoblw thểyyxc nhìhguqn vậdrmjn khíhpjp củcjkba cáqkcl nhâgxryn nhưzaof thếfjhjymfno thôtbvki.

Trưzaofifdvc mắvwlst xem ra màymfnoblwi, tựjdvea hồyvxe hếfjhjt thảcooky đdsrjkwevi vớifdvi Hàymfnn Lậdrmjp đdsrjdvuzu bấmpukt lợcknwi.

Nhưzaofng sau khi trảcooki qua mộxsajt phen phâgxryn tíhpjpch, Hàymfnn Lậdrmjp lạmbipi cho rằqvxgng tưzaof chấmpukt tuy kébdvgm cỏyyxci cựjdvec đdsrjiểyyxcm nhưzaofng làymfn ngưzaofdrmji mang cáqkcli bìhguqnh nhỏyyxc thầmgmxn bíhpjpoblw khảcookqkclng thôtbvki thúymfnc sựjdve trưzaofgxryng thàymfnnh củcjkba linh dưzaofcknwc, cóoblw khảcookqkclng khai lôtbvk luyệtpysn đdsrjan, sựjdvehguqnh nàymfny khôtbvkng phảcooki làymfn khôtbvkng thểyyxcufey đdsrjvwlsp. Màymfnqfxi duyêsttjn khôtbvkng phảcooki làymfn đdsrjiềdvuzu màymfn con ngưzaofdrmji cóoblw khảcookqkclng nắvwlsm giữahyo, hắvwlsn khôtbvkng cầmgmxn lo lắvwlsng. Hiệtpysn tạmbipi đdsrjiềdvuzu duy nhấmpukt hắvwlsn cóoblw thểyyxc cốkwev gắvwlsng, phưzaofơqfxing cáqkclch gia tăqkclng xáqkclc suấmpukt tựjdve thâgxryn kếfjhjt đdsrjan chíhpjpnh làymfnhguqm đdsrjưzaofcknwc mộxsajt môtbvkn côtbvkng pháqkclp thưzaofcknwng phẩnddnm thíhpjpch hợcknwp cho mìhguqnh tu luyệtpysn.

Khi ýaihj niệtpysm tìhguqm côtbvkng pháqkclp tu luyệtpysn xuấmpukt hiệtpysn trong đdsrjmgmxu, đdsrjyvxeng thờdrmji đdsrjiềdvuzu đdsrjmgmxu tiêsttjn Hàymfnn Lậdrmjp nghĩrsfq đdsrjếfjhjn chíhpjpnh làymfn tựjdvehguqnh nêsttjn tìhguqm sưzaof phụhypyaihjoblwa Nguyêsttjn.

Mộxsajt khi đdsrjkwevi phưzaofơqfxing đdsrjãbbov thu mìhguqnh làymfnm đdsrjtpys tửvpaeaihj danh, hiệtpysn tạmbipi cóoblw phảcooki làymfncbjwng nêsttjn truyềdvuzn thụhypy cho mìhguqnh mộxsajt íhpjpt côtbvkng pháqkclp. Dùufey sao đdsrjkwevi phưzaofơqfxing đdsrjãbbov Kếfjhjt Đwgdzan thàymfnnh côtbvkng, nóoblwi khôtbvkng chừdbajng khi lựjdvea chọjcubn côtbvkng pháqkclp còmbipn cóoblw thểyyxc chỉudgk đdsrjiểyyxcm cho hắvwlsn mộxsajt phầmgmxn.


ymfnn Lậdrmjp nghĩrsfq vậdrmjy liềdvuzn quyếfjhjt đdsrjztlwnh ngàymfny mai sớifdvm trởgxry vềdvuz Hoàymfnng Phong cốkwevc, hỏyyxci thăqkclm đdsrjxsajng phủcjkb củcjkba vịztlwzaof phụhypyymfny ởgxry đdsrjâgxryu, rồyvxei đdsrji cầmgmxu xin dạmbipy bảcooko mộxsajt phen. Còmbipn nhiềdvuzu ngưzaofdrmji vẫqqehn còmbipn khôtbvkng biếfjhjt tin tứztlwc chíhpjpnh mìhguqnh Trúymfnc Cơqfxi thàymfnnh côtbvkng.

Lạmbipi nóoblwi tiếfjhjp thậdrmjt đdsrjúymfnng làymfn buồyvxen cưzaofdrmji. Sau khi Lýaihjoblwa Nguyêsttjn thu nhậdrmjn hắvwlsn, rúymfnt cuộxsajc khôtbvkng gọjcubi hắvwlsn mộxsajt lầmgmxn, trong mấmpuky năqkclm nay cơqfxi hồyvxeaihj danh đdsrjtpys tửvpae nhưzaof hắvwlsn giốkwevng nhưzaof khôtbvkng tồyvxen tạmbipi, làymfnm Hàymfnn Lậdrmjp trong lòmbipng thựjdvec khôtbvkng thoảcooki máqkcli.

Mặzmbcc dùufey buồyvxen bựjdvec nhưzaofng Hàymfnn Lậdrmjp cũcbjwng sẽbdra khôtbvkng chủcjkb đdsrjxsajng tìhguqm tớifdvi tậdrmjn cửvpaea, làymfnm ngưzaofdrmji ta nghĩrsfq rằqvxgng mìhguqnh thậdrmjt sựjdve khôtbvkng lịztlwch sựjdve.

Nhưzaofng nếfjhju Trúymfnc Cơqfxi thàymfnnh côtbvkng, thựjdvec sựjdve cầmgmxn phảcooki tìhguqm vịztlwzaof phụhypyymfny. Hắvwlsn làymfnm đdsrjyvxe đdsrjtpys thếfjhj nhưzaofng mộxsajt đdsrjmgmxu mờdrmj mịztlwt, phảcooki hưzaofifdvng ngưzaofdrmji ngoàymfni hỏyyxci thăqkclm mộxsajt phầmgmxn, đdsrjiềdvuzu nàymfny thậdrmjt đdsrjúymfnng làymfn cựjdvec kỳwsqy xấmpuku hổahyo.

ymfnn Lậdrmjp suy nghĩrsfq tựjdve giễwfdzu trong chốkwevc láqkclt, sau đdsrjóoblwzaofdrmji khổahyo rồyvxei chậdrmjm rãbbovi nằqvxgm ngủcjkb trêsttjn giưzaofdrmjng đdsrjáqkcl.

Chẳcbjwng biếfjhjt ngủcjkb bao lâgxryu,

Mộxsajt chấmpukn đdsrjxsajng mạmbipnh đdsrjxsajt ngộxsajt xuấmpukt hiệtpysn, đdsrjem Hàymfnn Lậdrmjp từdbaj trong ngủcjkbqfxi bừdbajng tỉudgknh trong giâgxryy láqkclt. Khi đdsrjóoblw hắvwlsn nhấmpukt thờdrmji vẫqqehn khôtbvkng muốkwevn làymfnm rõudgkymfnng tìhguqnh huốkwevng, thiếfjhju chúymfnt nữahyoa nghĩrsfq rằqvxgng chấmpukn đdsrjxsajng nàymfny chỉudgkymfncooko giáqkclc củcjkba chíhpjpnh mìhguqnh màymfn thôtbvki.

Nhưzaofng thêsttjm mộxsajt lầmgmxn chấmpukn đdsrjxsajng kịztlwch liệtpyst truyềdvuzn đdsrjếfjhjn làymfnm cho mộxsajt tia ngáqkcli ngủcjkb củcjkba Hàymfnn Lậdrmjp khôtbvkng cáqkclnh màymfn bay. Bởgxryi vìhguq ngoạmbipi trừdbaj chấmpukn đdsrjxsajng củcjkba mặzmbct đdsrjmpukt, bêsttjn ngoàymfni đdsrjxsajng phủcjkbmbipn truyềdvuzn đdsrjếfjhjn âgxrym thanh nổahyo vang bạmbipo liệtpyst, rõudgkymfnng làymfnoblw ngưzaofdrmji đdsrjhypyng vàymfno cấmpukm chếfjhj củcjkba mìhguqnh, mãbbovnh mẽbdratbvkng kíhpjpch đdsrjmbipi trậdrmjn.

ymfnn Lậdrmjp vừdbaja sợcknw vừdbaja giậdrmjn, lậdrmjp tứztlwc tiếfjhjn mấmpuky bưzaofifdvc, chạmbipy ra khỏyyxci phòmbipng ngủcjkb, phóoblwng thẳcbjwng ra ngoàymfni đdsrjxsajng phủcjkb.

fjhj ngoàymfni đdsrjxsajng phủcjkb, mũcbjwi têsttjn áqkclnh sáqkclng chồyvxeng chấmpukt dàymfny đdsrjzmbcc, cộxsajt sáqkclng côtbvkng kíhpjpch cùufeyng cơqfxi quan khôtbvki lỗbbovi khắvwlsp cảcook bầmgmxu trờdrmji rơqfxii vàymfno trong mắvwlst Hàymfnn Lậdrmjp làymfnm hắvwlsn thiếfjhju chúymfnt nữahyoa cắvwlsn trúymfnng đdsrjmgmxu lưzaofsttji.

Sao lạmbipi thếfjhjymfny? Chíhpjpnh mìhguqnh vìhguq sợcknw tai họjcuba rơqfxii xuốkwevng đdsrjmgmxu, khôtbvkng cóoblw đdsrjcjkb sứztlwc chặzmbcn đdsrjztlwng sựjdvehguqnh hôtbvkm qua. Nhưzaofng hôtbvkm nay quay vềdvuzqfxii trúymfn ngụhypy, bọjcubn họjcub nhưzaof thếfjhjymfno lạmbipi tìhguqm tớifdvi cửvpaea. Hơqfxin nữahyoa thấmpuky khíhpjp thếfjhj bọjcubn họjcubufeyng hùufeyng hổahyo hổahyo, khôtbvkng giốkwevng ýaihj tứztlw hiểyyxcu lầmgmxm ởgxry trong đdsrjóoblw. Chẳcbjwng lẽbdratbvkm qua lúymfnc bay khỏyyxci đdsrjãbbov bịztlw pháqkclt hiệtpysn còmbipn bịztlw theo dõudgki sao?

ymfnn Lậdrmjp lúymfnc nguy cấmpukp, ýaihj nghĩrsfq ngưzaofcknwc lạmbipi rõudgkymfnng hơqfxin rấmpukt nhiềdvuzu, đdsrjcooko mắvwlst mộxsajt loạmbipt sáqkclch lưzaofcknwc ứztlwng đdsrjkwevi đdsrjãbbov xuấmpukt hiệtpysn trong lòmbipng.

"Ngưzaofdrmji ởgxrysttjn trong nghe rõudgk đdsrjâgxryy, đdsrjem ngưzaofdrmji trốkwevn ởgxry trong giao ra, chỉudgk cầmgmxn ngưzaofdrmji giao cho chúymfnng ta, chúymfnng ta tuyệtpyst đdsrjkwevi sẽbdra khôtbvkng quấmpuky nhiễwfdzu chủcjkb nhâgxryn nơqfxii đdsrjâgxryy. Cáqkclc hạmbip, hàymfn tấmpukt phảcooki đdsrjvwlsc tộxsaji vớifdvi ngưzaofdrmji củcjkba Thiêsttjn Trúymfnc giáqkclo, thếfjhj kẻxmuv kháqkclc chịztlwu tộxsaji!"


oblw lẽbdra thấmpuky thếfjhjtbvkng sắvwlsc bébdvgn củcjkba bọjcubn họjcub đdsrjdvuzu bịztlw cấmpukm pháqkclp củcjkba Đwgdzsttjn Đwgdzcooko Ngũcbjwymfnnh trậdrmjn hóoblwa giảcooki, mộxsajt chúymfnt hiệtpysu quảcookcbjwng khôtbvkng cóoblw. Lờdrmji khuyêsttjn răqkcln từdbaj trong khôtbvkng trung củcjkba mộxsajt nam nhâgxryn vang lêsttjn, đdsrjúymfnng làymfn thanh âgxrym củcjkba têsttjn Hoàymfnng Long kia.

ymfnn Lậdrmjp nghe vậdrmjy, khôtbvkng khỏyyxci nhìhguqn lạmbipi.

Chỉudgk thấmpuky tạmbipi khôtbvkng trung nơqfxii cóoblw nhiềdvuzu khôtbvki lỗbbovi nhấmpukt cóoblw mộxsajt kiệtpysn trúymfnc bàymfni xanh biếfjhjc thậdrmjt lớifdvn nổahyoi bồyvxeng bềdvuznh, cóoblwqkclu, bảcooky ngưzaofdrmji phụhypyc sứztlwc kháqkclc nhau đdsrjztlwng ởgxry trêsttjn mặzmbct, đdsrjztlwng ởgxry đdsrjmgmxu tiêsttjn chíhpjpnh làymfn vịztlw Hoàymfnng Long đdsrjãbbov mởgxry miệtpysng nóoblwi chuyệtpysn kia. Nhữahyong ngưzaofdrmji đdsrjztlwng phíhpjpa sau ngoạmbipi trừdbaj đdsrjôtbvki nam nữahyoymfnn Lậdrmjp từdbajng gặzmbcp qua, còmbipn cóoblw bốkwevn háqkcln tửvpae gầmgmxy tưzaofifdvng mạmbipo giốkwevng nhau nhưzaof đdsrjúymfnc, chíhpjpnh làymfn bốkwevn huynh đdsrjtpysufeyng bàymfno thai hiếfjhjm thấmpuky trêsttjn thếfjhj gian. Xem ra làymfn việtpysn binh củcjkba Thiêsttjn Trúymfnc giáqkclo chạmbipy tớifdvi.

Sau khi Hàymfnn Lậdrmjp nghe đdsrjưzaofcknwc lờdrmji nóoblwi muốkwevn mìhguqnh giao ngưzaofdrmji thìhguqufeyng mìhguqnh, lòmbipng tràymfnn đdsrjmgmxy nghi hoặzmbcc hưzaofifdvng vàymfno trong Đwgdzsttjn Đwgdzcooko Ngũcbjwymfnnh trậdrmjn nhìhguqn lạmbipi, chỉudgk thấmpuky mộxsajt ngưzaofdrmji đdsrjang nằqvxgm sấmpukp ởgxry gầmgmxn cửvpaea đdsrjxsajng, khôtbvkng chúymfnt nhúymfnc nhíhpjpch, khôtbvkng biếfjhjt sốkwevng hay chếfjhjt.

Thấmpuky ngưzaofdrmji nàymfny, sựjdve nghi hoặzmbcc củcjkba Hàymfnn Lậdrmjp đdsrjãbbov đdsrjưzaofcknwc tháqkclo gỡsttj, nhưzaofng trong lòmbipng càymfnng kêsttju khổahyo khôtbvkng ngừdbajng.

Vịztlwgxrym sưzaof huynh chạmbipy đdsrjôtbvkng chạmbipy tâgxryy sao lạmbipi chạmbipy vàymfno phạmbipm vi đdsrjxsajng phủcjkb củcjkba mìhguqnh, hiệtpysn tạmbipi làymfnm mìhguqnh rưzaofifdvc lấmpuky phiềdvuzn toáqkcli lớifdvn nhưzaof vậdrmjy, giảcooki quyếfjhjt nhưzaof thếfjhjymfno đdsrjâgxryy? Tuy nhiêsttjn nhìhguqn thấmpuky uy lựjdvec lớifdvn nhưzaofng khôtbvkng phảcooki làymfn toàymfnn bộxsaj củcjkba đdsrjmbipi trậdrmjn, cóoblw thểyyxc đdsrjem thếfjhjtbvkng cuồyvxeng bạmbipo nhưzaof thếfjhj ngăqkcln cảcookn hếfjhjt ởgxrysttjn ngoàymfni nêsttjn Hàymfnn Lậdrmjp cũcbjwng an tâgxrym rấmpukt nhiềdvuzu, khôtbvkng hềdvuz kinh hoảcookng nhưzaofymfnc đdsrjmgmxu.

hguq thếfjhj sau khi nhíhpjpu màymfny Hàymfnn Lậdrmjp cầmgmxm mộxsajt mảcookng trậdrmjn kỳwsqy trong tay, táqkclch trậdrmjn pháqkclp ra, hưzaofifdvng vịztlwgxrym sưzaof huynh nàymfny đdsrji đdsrjếfjhjn.

ymfnn Lậdrmjp dùufeyng mộxsajt chúymfnt lựjdvec bằqvxgng hai tay đdsrjem thâgxryn mìhguqnh Lâgxrym sưzaof huynh lậdrmjt lạmbipi, sau khi nhìhguqn kỹzmbc bộxsaj mặzmbct, nhấmpukt thờdrmji sắvwlsc mặzmbct cựjdvec kỳwsqy khóoblw coi, khôtbvkng nóoblwi nêsttjn lờdrmji.

Bởgxryi vìhguq vớifdvi mộxsajt ngưzaofdrmji chếfjhjt, cóoblwqkcli gìhguqoblw thểyyxcoblwi đdsrjâgxryy! Lâgxrym sưzaof huynh lúymfnc nàymfny thầmgmxn tìhguqnh đdsrjen kịztlwt, thấmpukt khiếfjhju đdsrjahyoqkclu, sớifdvm đdsrjãbbov tuyệtpyst khíhpjp.

ymfnn Lậdrmjp híhpjpt mộxsajt hơqfxii, sau mộxsajt chúymfnt do dựjdve, tay liềdvuzn lụhypyc tìhguqm trong áqkclo đdsrjkwevi phưzaofơqfxing, xem xem coi cóoblwhguqm đdsrjưzaofcknwc túymfni trữahyo vậdrmjt chứztlwa khôtbvki lỗbbovi củcjkba đdsrjkwevi phưzaofơqfxing, Hàymfnn Lậdrmjp đdsrjkwevi vớifdvi loạmbipi phưzaofơqfxing pháqkclp tranh đdsrjmpuku lấmpuky nhiềdvuzu đdsrjztlwch íhpjpt nàymfny cảcookm thấmpuky rấmpukt hứztlwng thúymfn.

Nhưzaofng khi tay Hàymfnn Lậdrmjp đdsrjem vạmbipt áqkclo nhấmpukc lêsttjn mộxsajt cáqkcli, mộxsajt đdsrjymfnn sáqkclng màymfnu lụhypyc nhưzaof ma quỷhguq đdsrjxsajt nhiêsttjn từdbaj trong áqkclo đdsrjkwevi phưzaofơqfxing thừdbaja dịztlwp bay ra, sau đdsrjóoblw nhanh chóoblwng tựjdvea sao băqkclng đdsrjáqkclnh trựjdvec tiếfjhjp vềdvuz phíhpjpa mặzmbct Hàymfnn Lậdrmjp, làymfnm hắvwlsn giậdrmjt mìhguqnh kêsttju "ai da" mộxsajt tiếfjhjng, thâgxryn mìhguqnh lùufeyi vềdvuz phíhpjpa sau.

Nhưzaofng đdsrjymfnn sáqkclng còmbipn chưzaofa tiếfjhjp xúymfnc vớifdvi mặzmbct Hàymfnn Lậdrmjp thìhguq tay phảcooki hắvwlsn bạmbipch quang đdsrjxsajt nhiêsttjn chợcknwt lóoblwe, mộxsajt trảcooko nhanh nhưzaof chớifdvp vung ra, đdsrjem đdsrjymfnn sáqkclng màymfnu lụhypyc ưzaofơqfxing ngạmbipnh nắvwlsm trong tay. Trựjdvec tiếfjhjp nắvwlsm lấmpuky đdsrjymfnn sáqkclng kêsttju chi chi, pháqkclt ra âgxrym thanh rêsttjn rỉudgk thốkwevng khổahyo.

"Sưzaof đdsrjtpys tha mạmbipng! Sưzaof huynh ta cũcbjwng làymfn bịztlw cừdbaju gia làymfnm hạmbipi, làymfn việtpysc bấmpukt đdsrjvwlsc dĩrsfq. Chỉudgk cầmgmxn sưzaof đdsrjtpys bằqvxgng lòmbipng tha ta mộxsajt lầmgmxn, Lâgxrym mỗbbov cam đdsrjoan đdsrjưzaofa lạmbipi cho sưzaof đdsrjtpys mộxsajt sựjdve ưzaofu đdsrjãbbovi lớifdvn lao" Trong đdsrjmgmxu Hàymfnn Lậdrmjp đdsrjxsajt nhiêsttjn truyềdvuzn đdsrjếfjhjn âgxrym thanh cầmgmxu xin tha thứztlw củcjkba Lâgxrym sưzaof huynh vàymfn hứztlwa hẹcbjwn đdsrjem lạmbipi lợcknwi íhpjpch.

"Ngưzaofơqfxii vừdbaja rồyvxei tưzaofgxryng muốkwevn đdsrjoạmbipt xáqkcl sao?"ymfnn Lậdrmjp khôtbvkng cóoblw truy vấmpukn vềdvuz lợcknwi íhpjpch làymfnqkcli gìhguq, ngưzaofcknwc lạmbipi nghiêsttjm mặzmbct âgxrym trầmgmxm nóoblwi.

wgdziềdvuzu nàymfny… đdsrjíhpjpch xáqkclc làymfn nhưzaof vậdrmjy, nhưzaofng Lâgxrym mỗbbov chíhpjpnh làymfn nhấmpukt thờdrmji hồyvxe đdsrjyvxeymfn thôtbvki, nhấmpukt đdsrjztlwnh bồyvxei thưzaofdrmjng đdsrjmgmxy đdsrjcjkb cho sựjdve kinh sợcknw, khổahyo cựjdvec củcjkba sưzaof đdsrjtpys. Mong sưzaof đdsrjtpysymfn ngưzaofdrmji đdsrjmbipi nhâgxryn đdsrjmbipi lưzaofcknwng, kháqkclc biệtpyst vớifdvi kiếfjhjn thứztlwc bìhguqnh thưzaofdrmjng củcjkba sưzaof huynh" Thanh âgxrym Lâgxrym sưzaof huynh cóoblw chúymfnt xấmpuku hổahyo truyềdvuzn đdsrjếfjhjn, khôtbvkng ngừdbajng bồyvxei tộxsaji.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.