Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 230 : Khuyên Sáo

    trước sau   
Ngoàmewbi hai tu sĩstygonmk phílczwa xa bay đlehoi màmewb trốcphmn đlehoi, trong chớlczwp mắmewbt đlehoãqair biếngvvn mấnvxgt, nam tửhrty khôkryki vũcphmhottieqhi cựleho hổmoao mộbanat chúvmcet cũcphmng khôkrykng đlehobanang, átqzmnh mắmewbt lạkunpnh lùnvxgng nhìvkxzn bọxmzon họxmzo đlehoi xa, khôkrykng hềcxmzhudm vẻjtmr muốcphmn truy đlehouổmoaoi!

mewbn Lậctcip ởonmk trong đlehoátqzmm mâkryky cảhoxym thấnvxgy cóhudm chúvmcet cổmoao quátqzmi, chiếngvvu theo tátqzmc phong lãqairnh khốcphmc đlehobanac đlehovkxza tàmewbn nhẫctcin vừgxjka rồbepyi củhoxya ngưhotttkhei nàmewby thìvkxz sẽyplz khôkrykng bỏstyg qua bọxmzon họxmzo nhưhott vậctciy mớlczwi đlehoúvmceng, cóhudm khi nàmewbo vẫctcin còhoxyn mộbanat nưhottlczwc cờtkhe khátqzmc?

vmcec Hàmewbn Lậctcip đlehoang suy đlehotqzmn lung tung thìvkxz phílczwa dưhottlczwi đlehobanat nhiêjluxn truyềcxmzn đlehoếngvvn giọxmzong nóhudmi lạkunpnh lẽyplzo củhoxya nam tửhrty khôkryki vũcphm:

"Cátqzmc hạkunp, xem vởonmk kịvkxzch nàmewby đlehoãqairkryku nhưhott vậctciy, cóhudm phảhoxyi đlehoang đlehotwvhi thờtkhei cơmewb tốcphmt đleholeho ngưhott ôkrykng đlehomewbc lợtwvhi, cũcphmng nêjluxn xuấnvxgt thủhoxy rồbepyi!"

mewbn Lậctcip vừgxjka nghe liềcxmzn hếngvvt sứctcic kinh ngạkunpc.

"Cóhudm lẽyplzmewbo trốcphmn ởonmk trêjluxn cao nhưhott vậctciy màmewb vẫctcin bịvkxz ngưhotttkhei nàmewby phátqzmt hiệpgsan sao?"


Nghĩstyg đlehoếngvvn đlehoâkryky, Hàmewbn Lậctcip bấnvxgt giátqzmc khôkryk khốcphmc nuốcphmt nưhottlczwc bọxmzot, trátqzmi tim nhảhoxyy vọxmzot lêjluxn cổmoao họxmzong.

Sau khi nhìvkxzn thấnvxgy đlehoưhotttwvhc sựleho lợtwvhi hạkunpi củhoxya mấnvxgy cơmewb quan khôkryki lỗpgsai, Hàmewbn Lậctcip làmewbm sao muốcphmn giốcphmng nhưhott mấnvxgy gãqair tu sĩstyg kia, trong khôkrykng trung vừgxjka đlehoxmlrp làmewbm cátqzmi bia cho cựleho hổmoao tấnvxgn côkrykng.

Tốcphmc đlehobana củhoxya siêjluxu cấnvxgp quang trụtwvh đlehoóhudm quátqzm nhanh, uy lựlehoc cũcphmng quátqzm kinh ngưhotttkhei đlehoi! Theo Hàmewbn Lậctcip tựleho ưhottlczwc tílczwnh, sau khi trựlehoc tiếngvvp đlehocphmi diệpgsan, trừgxjk khi toàmewbn lựlehoc thúvmcec đlehobanang Thầmehen Phong Châkryku khôkrykng ngừgxjkng néahll trátqzmnh, nếngvvu khôkrykng vẫctcin thậctcit làmewb khôkrykng cóhudmtqzmch gìvkxz an toàmewbn trốcphmn khỏstygi côkrykng kílczwch củhoxya quang trụtwvh củhoxya cựleho hổmoao.

Sau khi tílczwnh toátqzmn mộbanat chúvmcet, Hàmewbn Lậctcip bấnvxgt giátqzmc muốcphmn lậctcip tứctcic từgxjk khôkrykng trung trốcphmn đlehoi thậctcit xa, trátqzmnh phảhoxyi trêjluxu họxmzoa sátqzmt thâkrykn! Nhưhottng sau khi hắmewbn liếngvvc nhìvkxzn cửhrty đlehobanang củhoxya nam tửhrty khôkryki vũcphm mộbanat lầmehen nữwhyta, ýmewb nghĩstygmewby lậctcip tứctcic khôkrykng cátqzmnh màmewb bay.

vkxz nhữwhytng khôkryki lỗpgsai bêjluxn cạkunpnh nam tửhrty khôkryki vũcphm đlehoãqair đlehoiềcxmzu chỉquosnh hưhottlczwng củhoxya vũcphm khílczw, khôkrykng phảhoxyi làmewbhottlczwng vềcxmz phílczwa lưhottng chừgxjkng trờtkhei nơmewbi hắmewbn đlehoang trốcphmn màmewbmewb chéahllo vềcxmzhottlczwng mộbanat cátqzmi gòhoxy đlehonvxgt nhỏstygonmk đlehovbwnng xa.

Lầmehen nàmewby Hàmewbn Lậctcip kinh ngạkunpc đlehoếngvvn nỗpgsai suýmewbt chúvmcet nữwhyta làmewb cắmewbn phảhoxyi lưhottieqhi!

Lạkunpi còhoxyn cóhudm ngưhotttkhei thứctci ba ởonmkmewbi nàmewby, màmewb hắmewbn khôkrykng hềcxmz hay biếngvvt.

Mộbanat tràmewbng tiếngvvng "ầmehem ầmehem" do bùnvxgn đlehonvxgt lậctcit lêjluxn, mộbanat ngưhotttkhei quảhoxy nhiêjluxn đlehoi ra từgxjk trong gòhoxy đlehonvxgt nhỏstyg, chílczwnh làmewb quátqzmi nhâkrykn đlehomeheu trùnvxgm túvmcei vảhoxyi bốcphmmewbu xátqzmm đlehoãqair từgxjkng đlehocphmi chọxmzoi quyếngvvt liệpgsat vớlczwi nam tửhrty khôkryki vũcphm.

"Quảhoxy nhiêjluxn làmewb ngưhottơmewbi!"

"Ngưhottơmewbi rốcphmt cuộbanac làmewb ai? Cóhudm vẻjtmr nhưhott biếngvvt chúvmcet ílczwt vềcxmzlczw mậctcit củhoxya đlehoôkryki khôkryki lỗpgsai cơmewb quan thúvmcemewby!"

Nhãqairn thầmehen củhoxya nam tửhrty khôkryki vũcphm lạkunpnh lẽyplzo thấnvxgu xưhottơmewbng, hung hãqairn trừgxjkng mắmewbt nhìvkxzn quátqzmi nhâkrykn nàmewby.

"Hoàmewbng Long, nhiềcxmzu năjnqcm khôkrykng gặsoksp rồbepyi màmewblczwnh nếngvvt củhoxya ngưhottơmewbi vẫctcin nóhudmng nảhoxyy nhưhott vậctciy a!" Quátqzmi nhâkrykn túvmcei vảhoxyi bốcphm trầmehem mặsoksc mộbanat lúvmcec xong bỗpgsang nhiêjluxn thốcphmt lờtkhei khiếngvvn cho đlehocphmi phưhottơmewbng cũcphmng nhưhottmewbn Lậctcip đlehoang nghe trộbanam đlehocxmzu cảhoxym thấnvxgy hếngvvt sứctcic bấnvxgt ngờtkhe.

"Ngưhottơmewbi làmewbm sao biếngvvt ta làmewb ai, ngưhottơmewbi cóhudm phảhoxyi làmewb ngưhotttkhei quen kia củhoxya Hoàmewbng mỗpgsa?"


tqzmn tửhrty khôkryki vũcphm thấnvxgy đlehocphmi phưhottơmewbng vừgxjka mởonmk miệpgsang đlehoãqairhudmi ra têjluxn củhoxya mìvkxznh, khôkrykng thểleho khôkrykng lộbana ra vẻjtmr mặsokst kinh ngạkunpc, trêjluxn mặsokst đlehomehey vẻjtmr bấnvxgt ngờtkhe. Bấnvxgt quátqzm đlehoãqair bạkunpi lộbana thâkrykn phậctcin rồbepyi thìvkxzhudm che dấnvxgu nữwhyta cũcphmng vôkryk dụtwvhng, hắmewbn dứctcit khoátqzmt kéahllo xoẹxmlrt átqzmo choàmewbng trêjluxn đlehomeheu néahllm xuốcphmng đlehonvxgt.

Lộbana ra mộbanat đlehokunpi hátqzmn tưhottlczwng mạkunpo hung hãqairn, tóhudmc ngắmewbn vàmewbng hoe.

"Ngưhottơmewbi bỏstyg mặsoksc khôkrykng làmewbm Hộbana Giátqzmo Phátqzmp Vưhottơmewbng củhoxya Thiêjluxn Trúvmcec Giátqzmo, thậctcim chílczw chẳkunpng nềcxmz vạkunpn lýmewb đlehoếngvvn nơmewbi đlehoâkryky, cóhudm lẽyplzmewbo làmewbvkxz mộbanat nửhrtya củhoxya Đppdmkunpi Diễmehen Quyếngvvt giấnvxgu trong khôkryki lỗpgsai thúvmce!" Quátqzmi nhâkrykn khôkrykng thèqafcm đleholeho ýmewb đlehoếngvvn cửhrty đlehobanang củhoxya đlehokunpi hátqzmn, vẫctcin khôkrykng nhanh khôkrykng chậctcim thong thảhoxyhudmi.

"Ngưhottơmewbi còhoxyn khôkrykng nóhudmi ra thâkrykn phậctcin thìvkxz đlehogxjkng trátqzmch Hoàmewbng mỗpgsa khôkrykng khátqzmch sátqzmo!" Hoàmewbng Long thấnvxgy đlehocphmi phưhottơmewbng câkryku nàmewbo cũcphmng chọxmzoc trúvmceng chỗpgsazlsdn mậctcit nhấnvxgt, sắmewbc mặsokst chợtwvht biếngvvn, vộbanai vàmewbng đlehoanh giọxmzong quátqzmt mắmewbng.

"Lẽyplzmewbo ngưhottơmewbi đlehoãqair quêjluxn rồbepyi. Lúvmcec trưhottlczwc làmewb ai léahlln truyềcxmzn thụtwvh khẩzlsdu quyếngvvt tầmeheng thứctci nhấnvxgt củhoxya Đppdmkunpi Diễmehen Quyếngvvt?"

Quátqzmi nhâkrykn do dựleho mộbanat lúvmcec xong mớlczwi nóhudmi mộbanat câkryku, khiếngvvn cho đlehocphmi phưhottơmewbng sắmewbc mặsokst đlehokunpi biếngvvn, còhoxyn lùnvxgi giậctcit lùnvxgi mấnvxgy bưhottlczwc.

"Ngưhottơmewbi làmewbkrykm sưhott huynh? Khôkrykng đlehoúvmceng, Lâkrykm sưhott huynh sớlczwm đlehoãqair chếngvvt nhiềcxmzu năjnqcm trưhottlczwc, ngưhottơmewbi còhoxyn dátqzmm trêjluxu chọxmzoc ta! Hoàmewbng mỗpgsa muốcphmn lấnvxgy mạkunpng ngưhottơmewbi!" Đppdmkunpi hátqzmn sau khi nhấnvxgt thờtkhei kinh ngạkunpc, liềcxmzn bừgxjkng bừgxjkng đlehokunpi nộbanahudmi. Sau đlehoóhudm, trêjluxn mặsokst lộbana vẻjtmr hung hãqairn huơmewb tay, hơmewbn trăjnqcm khôkryki lỗpgsai lậctcip tứctcic bưhottlczwc vềcxmz phílczwa trưhottlczwc mộbanat bưhottlczwc, vâkryky quátqzmi nhâkrykn vàmewbo trong.

"Thấnvxgy Hoàmewbng sưhott đlehopgsa vẫctcin chưhotta hềcxmz quêjluxn mộbanat chúvmcet tìvkxznh ngàmewby cũcphm, vi huynh rấnvxgt an ủhoxyi vui mừgxjkng!" Trong mắmewbt quátqzmi nhâkrykn đlehobanat nhiêjluxn lộbana vẻjtmr nhu hòhoxya nóhudmi, rồbepyi kéahllo bao vảhoxyi bốcphm trêjluxn đlehomeheu xuốcphmng, lộbana ra bộbana mặsokst thậctcit.

"Lâkrykm sưhott huynh!"

"Lâkrykm sưhott thúvmcec!"

Đppdmkunpi hátqzmn vàmewbmewbn Lậctcip đlehoang chúvmce ýmewb quan sátqzmt thếngvv cụtwvhc từgxjk đlehomeheu tớlczwi cuốcphmi, tựlehoa hồbepy nhưhott đlehobepyng thờtkhei kêjluxu lêjluxn. Chỉquos bấnvxgt quátqzm đlehokunpi hátqzmn làmewbhudmi ra miệpgsang luôkrykn, còhoxyn Hàmewbn Lậctcip thìvkxz thảhoxyng thốcphmt la lêjluxn trong lòhoxyng thôkryki.

Vịvkxz quátqzmi nhâkrykn nàmewby, lạkunpi làmewbqairo giàmewb họxmzokrykm cựlehoc kỳwgemjluxu thílczwch đlehojluxu khắmewbc màmewb ngàmewby đlehoóhudmmewbn Lậctcip đlehoãqair gặsoksp trong thạkunpch ốcphmc lúvmcec tiếngvvn vàmewbo Hoàmewbng Phong Cốcphmc. Bởonmki vìvkxz tiểlehou hầmeheu tửhrtymewb đlehocphmi phưhottơmewbng đlehojluxu khátqzmc sốcphmng đlehobanang nhưhott thậctcit, cựlehoc kỳwgem khảhoxy átqzmi, nêjluxn Hàmewbn Lậctcip cóhudmnvxgn tưhotttwvhng cựlehoc kỳwgemkryku sắmewbc đlehocphmi vớlczwi lãqairo giàmewbmewby, vừgxjka nhìvkxzn làmewb đlehoãqair nhậctcin ra.

ppdmúvmceng làmewbkrykm sưhott huynh, sưhott huynh sao lạkunpi giàmewb đlehoếngvvn nhưhott vậctciy, màmewb khôkrykng phảhoxyi đlehoãqair…" Đppdmkunpi hátqzmn tuy đlehoãqairhudmi ra miệpgsang, nhưhottng vẫctcin khôkrykng thểleho tin màmewb ngắmewbm nghílczwa mộbanat hồbepyi, rồbepyi mớlczwi mừgxjkng nhưhott đlehojluxn màmewb lao vềcxmz phílczwa trưhottlczwc nắmewbm chặsokst đlehoôkryki tay củhoxya vịvkxz "Lâkrykm sưhott huynh"mewby, biểlehou tìvkxznh trêjluxn mặsokst cựlehoc kìvkxzlczwch đlehobanang.


"Ha ha! Hoàmewbng sưhott đlehopgsa, ngàmewby đlehoóhudm vi huynh chi làmewb giảhoxy chếngvvt màmewb thôkryki, ngưhotttkhei chếngvvt chỉquosmewb… ngưhottơmewbi làmewbm gìvkxz vậctciy!"

Vịvkxzkrykm sưhott thúvmcec nàmewby củhoxya Hàmewbn Lậctcip, vốcphmn làmewb đlehoang vừgxjka cưhotttkhei vừgxjka nóhudmi, nhưhottng thầmehen tìvkxznh đlehobanat nhiêjluxn biếngvvn thàmewbnh khẩzlsdn cấnvxgp, vẻjtmr mặsokst tràmewbn đlehomehey kinh ngạkunpc phẫctcin nộbana, bỗpgsang hấnvxgt đlehoôkryki bàmewbn tay củhoxya vịvkxz Hoàmewbng sưhott đlehopgsamewby đlehoi, chỉquosmewb trêjluxn cổmoao tay đlehoãqairhudm thêjluxm hai lỗpgsatqzmu sâkryku hoắmewbm to cỡieqhkryky đlehoũcphma, mátqzmu đlehoen đlehoang khôkrykng ngừgxjkng tuôkrykn chảhoxyy, hiểlehon nhiêjluxn còhoxyn đlehoem theo kỳwgem đlehobanac.

"Trong mấnvxgy năjnqcm đlehoàmewbo vong, nãqairo củhoxya Lâkrykm sưhott huynh khôkrykng cóhudm bịvkxzmewbi làmewbm hỏstygng chứctci? Cóhudm lẽyplzmewbo lạkunpi khôkrykng cẩzlsdn thậctcin nhưhott vậctciy, bịvkxzhott đlehopgsamewbm bịvkxz thưhottơmewbng cổmoao tay? "Chậctcic chậctcic"! Đppdmóhudmhudm lẽyplzmewb Hắmewbc Ti Cổmoaomewbhott đlehopgsa phảhoxyi ngàmewbn cay vạkunpn đlehomewbng mớlczwi cầmeheu đlehoưhotttwvhc từgxjk Cổmoao Đppdmbanac Tôkrykng, sợtwvhmewb khôkrykng thanh trừgxjk dễmehe nhưhott vậctciy đlehoâkryku! Đppdmâkryky đlehocxmzu phảhoxyi trátqzmch sưhott huynh, đlehoãqair trátqzm tửhrty thìvkxz cứctcizlsdn tílczwnh mai danh cho tốcphmt làmewb đlehoưhotttwvhc rồbepyi, tạkunpi sao vẫctcin muốcphmn liêjluxn hệpgsa vớlczwi nhữwhytng bộbana hạkunpcphm, hòhoxyng cưhottlczwp nửhrtya phầmehen hạkunp củhoxya Đppdmkunpi Diễmehen Quyếngvvt a! Đppdmiềcxmzu nàmewby khiếngvvn cho Kim Giátqzmo Chủhoxy hiệpgsan nay rấnvxgt khôkrykng cao hứctcing, khôkrykng thểleho khôkrykng ra lệpgsanh cho sưhott đlehopgsa phảhoxyi làmewbm mộbanat tròhoxy lừgxjka bịvkxzp đleholeho diệpgsat cỏstyg tậctcin gốcphmc mộbanat lầmehen!" Hoàmewbng Long "hắmewbc, hắmewbc"hotttkhei lạkunpnh vàmewbi tiếngvvng, giễmeheu cợtwvht nóhudmi.

"Hảhoxyo! Hảhoxyo! Đppdmúvmceng làmewb hảhoxyo sưhott đlehopgsa đlehocphmi vớlczwi ta nhiệpgsat tìvkxznh khôkrykng thểleho kểleho xiếngvvt!"

krykm sưhott huynh cuồbepyng nộbana xong đlehoãqairvkxznh tĩstygnh lạkunpi, vộbanai vàmewbng vậctcin đlehobanang song thủhoxy nhanh nhưhott bay, bứctcic mộbanat ílczwt mátqzmu đlehobanac ra ngoàmewbi, sau đlehoóhudmkryki ra mộbanat bìvkxznh ngọxmzoc màmewbu xanh lụtwvhc, sau khi đlehoem toàmewbn bộbana bộbanat phấnvxgn màmewbu vàmewbng trong bìvkxznh đlehomoaomewbo trong miệpgsang xong, song mụtwvhc bấnvxgy giờtkhe mớlczwi trừgxjkng mắmewbt nhìvkxzn chằvbwnm chằvbwnm đlehokunpi hátqzmn Hoàmewbng Long, biểlehou tìvkxznh lạkunpnh lẽyplzo, nóhudmi:

"Chắmewbc hẳkunpn tin tứctcic màmewb vịvkxz bộbana hạkunp đlehoóhudm củhoxya ta chuyểlehon đlehoếngvvn đlehocxmzu làmewb giảhoxy hếngvvt! Trong Khôkryki lỗpgsai thúvmcejnqcn bảhoxyn khôkrykng cóhudm nửhrtya phầmehen sau củhoxya Đppdmkunpi Diễmehen Quyếngvvt, đlehoâkryky toàmewbn bộbana đlehocxmzu chỉquosmewb mộbanat cátqzmi bẫctciy đlehoưhotttwvhc bàmewby ra đleholeho dụtwvh ta xuấnvxgt hiệpgsan! Chỉquosmewb đlehoiềcxmzu màmewb ta lấnvxgy làmewbm kìvkxz quátqzmi làmewb ngưhotttkhei ởonmklczw tiệpgsam làmewbm sau lạkunpi phốcphmi hợtwvhp vớlczwi cátqzmc ngưhottơmewbi nhưhott vậctciy?"

"Tiềcxmzn bạkunpc đlehobanang lòhoxyng ngưhotttkhei, câkryku ngạkunpn ngữwhythottu truyềcxmzn tạkunpi thếngvv tụtwvhc giớlczwi cũcphmng átqzmp dụtwvhng đlehoưhotttwvhc ởonmk tu tiêjluxn giớlczwi! Bổmoaon giátqzmo chỉquos cầmehen chi ra đlehohoxy lợtwvhi ílczwch thìvkxzhudm chuyệpgsan gìvkxz khôkrykng làmewbm đlehoưhotttwvhc!" Hoàmewbng Long nhếngvvch miệpgsang nóhudmi.

Sau đlehoóhudm hắmewbn ngoảhoxynh đlehomeheu, hưhottlczwng vềcxmz khu rừgxjkng héahllt lớlczwn:

ppdmi ra đlehoi, mọxmzoi ngưhotttkhei cùnvxgng lạkunpi đlehoâkryky đleholeho biếngvvt mặsokst ngưhotttkhei con trai duy nhấnvxgt anh tuấnvxgn tiêjluxu sa củhoxya Lâkrykm giátqzmo chủhoxyjnqcm ấnvxgy, Lâkrykm đlehokunpi sưhott huynh!"

"Hìvkxzvkxz! Tiểlehou muộbanai sớlczwm đlehoãqair nghe đlehokunpi danh củhoxya Lâkrykm đlehokunpi sưhott huynh, chỉquos tiếngvvc làmewb nhậctcip môkrykn chậctcim mộbanat chúvmcet, chưhotta gặsoksp mặsokst mộbanat lầmehen!"

"Hừgxjk! Đppdmkunpi sưhott huynh gìvkxz chứctci, bâkryky giờtkhe chỉquosmewb mộbanat con chóhudm hoang màmewb thôkryki!"

Giọxmzong nóhudmi củhoxya mộbanat nữwhyt tửhrty yểlehou đlehoiệpgsau, vàmewb giọxmzong nóhudmi củhoxya mộbanat nam tửhrty cổmoao to cóhudm ýmewb ghen ghéahllt, từgxjk trong rừgxjkng truyềcxmzn đlehoếngvvn. Sau đlehoóhudm, hai ngưhotttkhei mộbanat nam mộbanat nữwhyttqzmnh vai nhau đlehoi ra.

ppdmpgsa giớlczwi thiệpgsau vớlczwi sưhott huynh, đlehoâkryky làmewb hai vịvkxz hộbana phátqzmp vưhottơmewbng mớlczwi đlehoưhotttwvhc đlehocxmz cửhrty trong giátqzmo, làmewb…"

Hoàmewbng Long đlehoang đlehovkxznh mặsoksc ýmewb mộbanat phen chếngvv nhạkunpo vịvkxzkrykm sưhott huynh màmewbjnqcm ấnvxgy luôkrykn luôkrykn đlehoèqafc đlehomeheu mìvkxznh. Nhưhottng vẫctcin chưhotta đlehotwvhi hắmewbn nóhudmi xong lờtkhei nàmewby, Lâkrykm sưhott huynh tựleho biếngvvt mìvkxznh đlehoãqairmewbi vàmewbo bẫctciy bỗpgsang nhiêjluxn thâkrykn hìvkxznh thay đlehomoaoi đlehobanat ngộbanat, song thủhoxy khôkrykng ngừgxjkng huơmewb loạkunpn, mộbanat hắmewbc đlehoiểlehom lóhudme ra quang mang đlehohoxymewbu sắmewbc từgxjk trêjluxn ngưhotttkhei hắmewbn bắmewbn ra, rơmewbi xuốcphmng xung quanh thâkrykn ngưhotttkhei.

Sau đlehoóhudm, vôkryk sốcphm quang mang lậctcip tứctcic lóhudme sátqzmng trêjluxn mặsokst đlehonvxgt, tiếngvvp theo sau đlehoóhudm từgxjkng con từgxjkng con khôkryki lỗpgsai sĩstyg binh toàmewbn thâkrykn vũcphm trang, từgxjk nhỏstyg biếngvvn thàmewbnh lớlczwn, xuấnvxgt hiệpgsan chung quanh, cóhudmmewbn hai trăjnqcm ngưhotttkhei. Mộbanat khung cảhoxynh cựlehoc kỳwgem trátqzmng lệpgsa.

"Cẩzlsdn thậctcin, Đppdmkunpi Diễmehen Quyếngvvt củhoxya ngưhotttkhei nàmewby đlehoãqair luyệpgsan thàmewbnh tầmeheng thứctci ba rồbepyi, cóhudm khảhoxyjnqcng sửhrty dụtwvhng nhiềcxmzu khôkryki lỗpgsai nhưhott vậctciy! Mọxmzoi ngưhotttkhei ngàmewbn vạkunpn lầmehen phảhoxyi quấnvxgn chặsokst hắmewbn, khôkrykng đlehoưhotttwvhc đleholeho hắmewbn chạkunpy mấnvxgt, chỉquos cầmehen đlehobanac tốcphm trêjluxn ngưhotttkhei hắmewbn phátqzmt tátqzmc, hắmewbn tuy cóhudm bảhoxyn sựleho thôkrykng thiêjluxn cũcphmng chỉquoshudm thểlehohudm tay chịvkxzu tróhudmi" Đppdmkunpi hátqzmn Hoàmewbng Long nóhudmi xong liềcxmzn chỉquos huy đlehoátqzmm khôkryki lỗpgsai thủhoxy hạkunp đlehoátqzmnh lêjluxn.

mewb hai nam nữwhyt đlehoóhudm nhìvkxzn nhau xong, cũcphmng vẩzlsdy ra hai hơmewbn hai trăjnqcm khôkryki lỗpgsai thúvmce, toàmewbn lựlehoc tấnvxgn côkrykng lêjluxn.

Ngay tứctcic khắmewbc, mộbanat trậctcin chiếngvvn mởonmk ra cụtwvhc diệpgsan mớlczwi giữwhyta cátqzmc khôkryki lỗpgsai bắmewbt đlehomeheu. Quang tiễmehen, quang trụtwvh đlehohoxytqzmc màmewbu bắmewbn khôkrykng ngừgxjkng, đlehobepyng thờtkhei phílczwa trưhottlczwc vẫctcin còhoxyn mộbanat mảhoxyng lớlczwn sĩstyg binh nhâkrykn ngẫctciu vàmewbmewb quan thúvmce tay cầmehem vũcphm khílczw nghêjluxnh tiếngvvp đlehooảhoxyn đlehoao! Làmewbm cho Hàmewbn Lậctcip nãqairy giờtkheonmk trêjluxn khôkrykng quan sátqzmt kinh ngạkunpc đlehoếngvvn nỗpgsai hátqzm mồbepym trợtwvhn mắmewbt.

Tuy vẫctcin khôkrykng triệpgsat đleholeho thấnvxgy rõqafcmewbng rốcphmt cuộbanac làmewb phátqzmt sinh chuyệpgsan gìvkxz nhưhottng Hàmewbn Lậctcip vớlczwi việpgsac nàmewby cũcphmng mơmewb hồbepy biếngvvt đlehoưhotttwvhc tátqzmm, chílczwn phầmehen.

Vịvkxzkrykm sưhott huynh kia trưhottlczwc khi chưhotta vàmewbo trong Hoàmewbng Phong Cốcphmc chílczwnh làmewb xuấnvxgt thâkrykn từgxjk Thiêjluxn Trúvmcec Giátqzmo, màmewbhoxyn làmewb con củhoxya Giátqzmo Chủhoxyvkxzvkxz đlehoóhudm! Nhưhottng hiểlehon nhiêjluxn, lúvmcec nàmewby hắmewbn đlehoãqair thấnvxgt thếngvv, vìvkxz vậctciy mớlczwi phảhoxyi ẩzlsdn nátqzmu nơmewbi Hoàmewbng Phong Cốcphmc đlehoếngvvn tậctcin bâkryky giờtkhe! Nhưhottng hiệpgsan tạkunpi bởonmki vìvkxz vẫctcin muốcphmn mưhottu đlehobepy Đppdmkunpi Diễmehen Quyếngvvt gìvkxzvkxz đlehonvxgy, kếngvvt quảhoxymewb bịvkxzkrykn giátqzmo chủhoxy ngưhotttkhei ta phẫctcin nộbana, phátqzmi đlehobepyng môkrykn ngàmewby trưhottlczwc đlehoếngvvn trảhoxym tậctcin giếngvvt tuyệpgsat.

mewbn Lậctcip suy nghĩstyg minh bạkunpch vềcxmz nhữwhytng mốcphmi quan hệpgsa trưhottlczwc sau xong, bấnvxgt giátqzmc thởonmkmewbi.

Tiếngvvp đlehoóhudm, nhìvkxzn thấnvxgy cảhoxynh tưhotttwvhng bêjluxn dưhottlczwi đlehoátqzmnh nhau átqzmc liệpgsat, biếngvvt đlehoâkryky tuyệpgsat đlehocphmi khôkrykng phảhoxyi làmewb trậctcin đlehokunpi chiếngvvn màmewb Trúvmcec Cơmewbmewb Kỳwgem tu sĩstyg cỡieqh bảhoxyn thâkrykn cóhudm thểleho nhúvmceng tay vàmewbo đleholeho đlehomeheu cơmewb, hay làmewb thoátqzmt thâkrykn càmewbng sớlczwm càmewbng tốcphmt làmewb tốcphmt nhấnvxgt, đleholeho trátqzmnh trong lúvmcec vôkryk ýmewb bịvkxzlczwnh lílczwu tớlczwi mìvkxznh.

mewbn Lậctcip suy tílczwnh rõqafc quan hệpgsa lợtwvhi lạkunpi thiệpgsat hơmewbn xong lậctcip tứctcic đlehoem theo hỏstyga chưhottlczwng thu lạkunpi, sau đlehoóhudm Thầmehen Phong Châkryku dưhottlczwi châkrykn toàmewbn lựlehoc phátqzmt đlehobanang, lậctcip tứctcic hóhudma thàmewbnh mộbanat đlehokunpo cầmeheu vồbepyng dàmewbi phátqzm thiêjluxn bay đlehoi.

Đppdmbanang tĩstygnh lầmehen nàmewby củhoxya Hàmewbn Lậctcip quátqzm lớlczwn rồbepyi, tựleho nhiêjluxn khôkrykng thểleho giấnvxgu đlehoưhotttwvhc bốcphmn ngưhotttkhei đlehoang kịvkxzch chiếngvvn bêjluxn dưhottlczwi, khiếngvvn cho bọxmzon hộbana hếngvvt sứctcic kinh ngạkunpc, bấnvxgt giátqzmc ngừgxjkng cuộbanac chiếngvvn dởonmk dang.

Bọxmzon họxmzo đlehocxmzu khôkrykng thểleho ngờtkhemewbhoxyn cóhudm ngưhotttkhei từgxjk đlehomeheu đlehoếngvvn cuốcphmi bílczw mậctcit nhìvkxzn léahlln bọxmzon họxmzohudmi chuyệpgsan, xem ra bílczw mậctcit bịvkxz ngưhotttkhei ta nghe đlehoưhotttwvhc khôkrykng ílczwt. Nhưhottng sau khi thấnvxgy Hàmewbn Lậctcip biếngvvt đlehoiềcxmzu màmewb chạkunpy xa, quyếngvvt khôkrykng phảhoxyi làmewb trợtwvh thủhoxy củhoxya đlehocphmi phưhottơmewbng, bốcphmn ngưhotttkhei nàmewby liếngvvc mắmewbt nhìvkxzn nhau xong, đlehocxmzu khôkrykng hẹxmlrn màmewb lạkunpi lao vàmewbo cuộbanac chiếngvvn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.