Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 230 : Khuyên Sáo

    trước sau   
Ngoàitqci hai tu sĩbwqexadq phífffha xa bay đcmkti màitqc trốvszln đcmkti, trong chớgcxyp mắmmqrt đcmktãpyfn biếvszln mấbtkrt, nam tửwnbq khôadrei vũtzloowqdmpxbi cựcyes hổqplp mộgyort chúbtkrt cũtzlong khôadreng đcmktgyorng, ázcwmnh mắmmqrt lạpetpnh lùixenng nhìjgxwn bọenykn họenyk đcmkti xa, khôadreng hềcoxnpyfn vẻpmgv muốvszln truy đcmktuổqplpi!

itqcn Lậefpxp ởxadq trong đcmktázcwmm mâqzyky cảcoxnm thấbtkry cópyfn chúbtkrt cổqplp quázcwmi, chiếvszlu theo tázcwmc phong lãpyfnnh khốvszlc đcmktgyorc đcmktixyqa tàitqcn nhẫrmntn vừleaba rồsuoei củdynra ngưowqdyaufi nàitqcy thìjgxw sẽmjlg khôadreng bỏdynr qua bọenykn họenyk nhưowqd vậefpxy mớgcxyi đcmktúbtkrng, cópyfn khi nàitqco vẫrmntn còbgwgn mộgyort nưowqdgcxyc cờyauf kházcwmc?

btkrc Hàitqcn Lậefpxp đcmktang suy đcmktzcwmn lung tung thìjgxw phífffha dưowqdgcxyi đcmktgyort nhiêrmntn truyềcoxnn đcmktếvszln giọenykng nópyfni lạpetpnh lẽmjlgo củdynra nam tửwnbq khôadrei vũtzlo:

"Cázcwmc hạpetp, xem vởxadq kịixyqch nàitqcy đcmktãpyfnqzyku nhưowqd vậefpxy, cópyfn phảcoxni đcmktang đcmktcyesi thờyaufi cơqplp tốvszlt đcmktsuoe ngưowqd ôadreng đcmktmmqrc lợcyesi, cũtzlong nêrmntn xuấbtkrt thủdynr rồsuoei!"

itqcn Lậefpxp vừleaba nghe liềcoxnn hếvszlt sứcyesc kinh ngạpetpc.

"Cópyfn lẽmjlgitqco trốvszln ởxadq trêrmntn cao nhưowqd vậefpxy màitqc vẫrmntn bịixyq ngưowqdyaufi nàitqcy pházcwmt hiệzjban sao?"


Nghĩbwqe đcmktếvszln đcmktâqzyky, Hàitqcn Lậefpxp bấbtkrt giázcwmc khôadre khốvszlc nuốvszlt nưowqdgcxyc bọenykt, trázcwmi tim nhảcoxny vọenykt lêrmntn cổqplp họenykng.

Sau khi nhìjgxwn thấbtkry đcmktưowqdcyesc sựcyes lợcyesi hạpetpi củdynra mấbtkry cơqplp quan khôadrei lỗvsyci, Hàitqcn Lậefpxp làitqcm sao muốvszln giốvszlng nhưowqd mấbtkry gãpyfn tu sĩbwqe kia, trong khôadreng trung vừleaba đcmkthstdp làitqcm cázcwmi bia cho cựcyes hổqplp tấbtkrn côadreng.

Tốvszlc đcmktgyor củdynra siêrmntu cấbtkrp quang trụbcxv đcmktópyfn quázcwm nhanh, uy lựcyesc cũtzlong quázcwm kinh ngưowqdyaufi đcmkti! Theo Hàitqcn Lậefpxp tựcyes ưowqdgcxyc tífffhnh, sau khi trựcyesc tiếvszlp đcmktvszli diệzjban, trừleab khi toàitqcn lựcyesc thúbtkrc đcmktgyorng Thầmuqan Phong Châqzyku khôadreng ngừleabng néefpx trázcwmnh, nếvszlu khôadreng vẫrmntn thậefpxt làitqc khôadreng cópyfnzcwmch gìjgxw an toàitqcn trốvszln khỏdynri côadreng kífffhch củdynra quang trụbcxv củdynra cựcyes hổqplp.

Sau khi tífffhnh toázcwmn mộgyort chúbtkrt, Hàitqcn Lậefpxp bấbtkrt giázcwmc muốvszln lậefpxp tứcyesc từleab khôadreng trung trốvszln đcmkti thậefpxt xa, trázcwmnh phảcoxni trêrmntu họenyka sázcwmt thâqzykn! Nhưowqdng sau khi hắmmqrn liếvszlc nhìjgxwn cửwnbq đcmktgyorng củdynra nam tửwnbq khôadrei vũtzlo mộgyort lầmuqan nữbykka, ýenyk nghĩbwqeitqcy lậefpxp tứcyesc khôadreng cázcwmnh màitqc bay.

jgxw nhữbykkng khôadrei lỗvsyci bêrmntn cạpetpnh nam tửwnbq khôadrei vũtzlo đcmktãpyfn đcmktiềcoxnu chỉcfucnh hưowqdgcxyng củdynra vũtzlo khífffh, khôadreng phảcoxni làitqcowqdgcxyng vềcoxn phífffha lưowqdng chừleabng trờyaufi nơqplpi hắmmqrn đcmktang trốvszln màitqcitqc chéefpxo vềcoxnowqdgcxyng mộgyort cázcwmi gòbgwg đcmktbtkrt nhỏdynrxadq đcmktszpjng xa.

Lầmuqan nàitqcy Hàitqcn Lậefpxp kinh ngạpetpc đcmktếvszln nỗvsyci suýenykt chúbtkrt nữbykka làitqc cắmmqrn phảcoxni lưowqdmpxbi!

Lạpetpi còbgwgn cópyfn ngưowqdyaufi thứcyes ba ởxadqqplpi nàitqcy, màitqc hắmmqrn khôadreng hềcoxn hay biếvszlt.

Mộgyort tràitqcng tiếvszlng "ầmuqam ầmuqam" do bùixenn đcmktbtkrt lậefpxt lêrmntn, mộgyort ngưowqdyaufi quảcoxn nhiêrmntn đcmkti ra từleab trong gòbgwg đcmktbtkrt nhỏdynr, chífffhnh làitqc quázcwmi nhâqzykn đcmktmuqau trùixenm túbtkri vảcoxni bốvszlitqcu xázcwmm đcmktãpyfn từleabng đcmktvszli chọenyki quyếvszlt liệzjbat vớgcxyi nam tửwnbq khôadrei vũtzlo.

"Quảcoxn nhiêrmntn làitqc ngưowqdơqplpi!"

"Ngưowqdơqplpi rốvszlt cuộgyorc làitqc ai? Cópyfn vẻpmgv nhưowqd biếvszlt chúbtkrt ífffht vềcoxnfffh mậefpxt củdynra đcmktôadrei khôadrei lỗvsyci cơqplp quan thúbtkritqcy!"

Nhãpyfnn thầmuqan củdynra nam tửwnbq khôadrei vũtzlo lạpetpnh lẽmjlgo thấbtkru xưowqdơqplpng, hung hãpyfnn trừleabng mắmmqrt nhìjgxwn quázcwmi nhâqzykn nàitqcy.

"Hoàitqcng Long, nhiềcoxnu năluxvm khôadreng gặvsycp rồsuoei màitqcfffhnh nếvszlt củdynra ngưowqdơqplpi vẫrmntn nópyfnng nảcoxny nhưowqd vậefpxy a!" Quázcwmi nhâqzykn túbtkri vảcoxni bốvszl trầmuqam mặvsycc mộgyort lúbtkrc xong bỗvsycng nhiêrmntn thốvszlt lờyaufi khiếvszln cho đcmktvszli phưowqdơqplpng cũtzlong nhưowqditqcn Lậefpxp đcmktang nghe trộgyorm đcmktcoxnu cảcoxnm thấbtkry hếvszlt sứcyesc bấbtkrt ngờyauf.

"Ngưowqdơqplpi làitqcm sao biếvszlt ta làitqc ai, ngưowqdơqplpi cópyfn phảcoxni làitqc ngưowqdyaufi quen kia củdynra Hoàitqcng mỗvsyc?"


zcwmn tửwnbq khôadrei vũtzlo thấbtkry đcmktvszli phưowqdơqplpng vừleaba mởxadq miệzjbang đcmktãpyfnpyfni ra têrmntn củdynra mìjgxwnh, khôadreng thểsuoe khôadreng lộgyor ra vẻpmgv mặvsyct kinh ngạpetpc, trêrmntn mặvsyct đcmktmuqay vẻpmgv bấbtkrt ngờyauf. Bấbtkrt quázcwm đcmktãpyfn bạpetpi lộgyor thâqzykn phậefpxn rồsuoei thìjgxwpyfn che dấbtkru nữbykka cũtzlong vôadre dụbcxvng, hắmmqrn dứcyest khoázcwmt kéefpxo xoẹhstdt ázcwmo choàitqcng trêrmntn đcmktmuqau néefpxm xuốvszlng đcmktbtkrt.

Lộgyor ra mộgyort đcmktpetpi házcwmn tưowqdgcxyng mạpetpo hung hãpyfnn, tópyfnc ngắmmqrn vàitqcng hoe.

"Ngưowqdơqplpi bỏdynr mặvsycc khôadreng làitqcm Hộgyor Giázcwmo Pházcwmp Vưowqdơqplpng củdynra Thiêrmntn Trúbtkrc Giázcwmo, thậefpxm chífffh chẳmmqrng nềcoxn vạpetpn lýenyk đcmktếvszln nơqplpi đcmktâqzyky, cópyfn lẽmjlgitqco làitqcjgxw mộgyort nửwnbqa củdynra Đkscspetpi Diễvszln Quyếvszlt giấbtkru trong khôadrei lỗvsyci thúbtkr!" Quázcwmi nhâqzykn khôadreng thètzlom đcmktsuoe ýenyk đcmktếvszln cửwnbq đcmktgyorng củdynra đcmktpetpi házcwmn, vẫrmntn khôadreng nhanh khôadreng chậefpxm thong thảcoxnpyfni.

"Ngưowqdơqplpi còbgwgn khôadreng nópyfni ra thâqzykn phậefpxn thìjgxw đcmktleabng trázcwmch Hoàitqcng mỗvsyc khôadreng kházcwmch sázcwmo!" Hoàitqcng Long thấbtkry đcmktvszli phưowqdơqplpng câqzyku nàitqco cũtzlong chọenykc trúbtkrng chỗvsycznaen mậefpxt nhấbtkrt, sắmmqrc mặvsyct chợcyest biếvszln, vộgyori vàitqcng đcmktanh giọenykng quázcwmt mắmmqrng.

"Lẽmjlgitqco ngưowqdơqplpi đcmktãpyfn quêrmntn rồsuoei. Lúbtkrc trưowqdgcxyc làitqc ai léefpxn truyềcoxnn thụbcxv khẩznaeu quyếvszlt tầmuqang thứcyes nhấbtkrt củdynra Đkscspetpi Diễvszln Quyếvszlt?"

Quázcwmi nhâqzykn do dựcyes mộgyort lúbtkrc xong mớgcxyi nópyfni mộgyort câqzyku, khiếvszln cho đcmktvszli phưowqdơqplpng sắmmqrc mặvsyct đcmktpetpi biếvszln, còbgwgn lùixeni giậefpxt lùixeni mấbtkry bưowqdgcxyc.

"Ngưowqdơqplpi làitqcqzykm sưowqd huynh? Khôadreng đcmktúbtkrng, Lâqzykm sưowqd huynh sớgcxym đcmktãpyfn chếvszlt nhiềcoxnu năluxvm trưowqdgcxyc, ngưowqdơqplpi còbgwgn dázcwmm trêrmntu chọenykc ta! Hoàitqcng mỗvsyc muốvszln lấbtkry mạpetpng ngưowqdơqplpi!" Đkscspetpi házcwmn sau khi nhấbtkrt thờyaufi kinh ngạpetpc, liềcoxnn bừleabng bừleabng đcmktpetpi nộgyorpyfni. Sau đcmktópyfn, trêrmntn mặvsyct lộgyor vẻpmgv hung hãpyfnn huơqplp tay, hơqplpn trăluxvm khôadrei lỗvsyci lậefpxp tứcyesc bưowqdgcxyc vềcoxn phífffha trưowqdgcxyc mộgyort bưowqdgcxyc, vâqzyky quázcwmi nhâqzykn vàitqco trong.

"Thấbtkry Hoàitqcng sưowqd đcmktzjba vẫrmntn chưowqda hềcoxn quêrmntn mộgyort chúbtkrt tìjgxwnh ngàitqcy cũtzlo, vi huynh rấbtkrt an ủdynri vui mừleabng!" Trong mắmmqrt quázcwmi nhâqzykn đcmktgyort nhiêrmntn lộgyor vẻpmgv nhu hòbgwga nópyfni, rồsuoei kéefpxo bao vảcoxni bốvszl trêrmntn đcmktmuqau xuốvszlng, lộgyor ra bộgyor mặvsyct thậefpxt.

"Lâqzykm sưowqd huynh!"

"Lâqzykm sưowqd thúbtkrc!"

Đkscspetpi házcwmn vàitqcitqcn Lậefpxp đcmktang chúbtkr ýenyk quan sázcwmt thếvszl cụbcxvc từleab đcmktmuqau tớgcxyi cuốvszli, tựcyesa hồsuoe nhưowqd đcmktsuoeng thờyaufi kêrmntu lêrmntn. Chỉcfuc bấbtkrt quázcwm đcmktpetpi házcwmn làitqcpyfni ra miệzjbang luôadren, còbgwgn Hàitqcn Lậefpxp thìjgxw thảcoxnng thốvszlt la lêrmntn trong lòbgwgng thôadrei.

Vịixyq quázcwmi nhâqzykn nàitqcy, lạpetpi làitqcpyfno giàitqc họenykqzykm cựcyesc kỳwrfarmntu thífffhch đcmktrmntu khắmmqrc màitqc ngàitqcy đcmktópyfnitqcn Lậefpxp đcmktãpyfn gặvsycp trong thạpetpch ốvszlc lúbtkrc tiếvszln vàitqco Hoàitqcng Phong Cốvszlc. Bởxadqi vìjgxw tiểsuoeu hầmuqau tửwnbqitqc đcmktvszli phưowqdơqplpng đcmktrmntu kházcwmc sốvszlng đcmktgyorng nhưowqd thậefpxt, cựcyesc kỳwrfa khảcoxn ázcwmi, nêrmntn Hàitqcn Lậefpxp cópyfnbtkrn tưowqdcyesng cựcyesc kỳwrfaqzyku sắmmqrc đcmktvszli vớgcxyi lãpyfno giàitqcitqcy, vừleaba nhìjgxwn làitqc đcmktãpyfn nhậefpxn ra.

kscsúbtkrng làitqcqzykm sưowqd huynh, sưowqd huynh sao lạpetpi giàitqc đcmktếvszln nhưowqd vậefpxy, màitqc khôadreng phảcoxni đcmktãpyfn…" Đkscspetpi házcwmn tuy đcmktãpyfnpyfni ra miệzjbang, nhưowqdng vẫrmntn khôadreng thểsuoe tin màitqc ngắmmqrm nghífffha mộgyort hồsuoei, rồsuoei mớgcxyi mừleabng nhưowqd đcmktrmntn màitqc lao vềcoxn phífffha trưowqdgcxyc nắmmqrm chặvsyct đcmktôadrei tay củdynra vịixyq "Lâqzykm sưowqd huynh"itqcy, biểsuoeu tìjgxwnh trêrmntn mặvsyct cựcyesc kìjgxwfffhch đcmktgyorng.


"Ha ha! Hoàitqcng sưowqd đcmktzjba, ngàitqcy đcmktópyfn vi huynh chi làitqc giảcoxn chếvszlt màitqc thôadrei, ngưowqdyaufi chếvszlt chỉcfucitqc… ngưowqdơqplpi làitqcm gìjgxw vậefpxy!"

Vịixyqqzykm sưowqd thúbtkrc nàitqcy củdynra Hàitqcn Lậefpxp, vốvszln làitqc đcmktang vừleaba cưowqdyaufi vừleaba nópyfni, nhưowqdng thầmuqan tìjgxwnh đcmktgyort nhiêrmntn biếvszln thàitqcnh khẩznaen cấbtkrp, vẻpmgv mặvsyct tràitqcn đcmktmuqay kinh ngạpetpc phẫrmntn nộgyor, bỗvsycng hấbtkrt đcmktôadrei bàitqcn tay củdynra vịixyq Hoàitqcng sưowqd đcmktzjbaitqcy đcmkti, chỉcfucitqc trêrmntn cổqplp tay đcmktãpyfnpyfn thêrmntm hai lỗvsyczcwmu sâqzyku hoắmmqrm to cỡmpxbqzyky đcmktũtzloa, mázcwmu đcmkten đcmktang khôadreng ngừleabng tuôadren chảcoxny, hiểsuoen nhiêrmntn còbgwgn đcmktem theo kỳwrfa đcmktgyorc.

"Trong mấbtkry năluxvm đcmktàitqco vong, nãpyfno củdynra Lâqzykm sưowqd huynh khôadreng cópyfn bịixyqqplpi làitqcm hỏdynrng chứcyes? Cópyfn lẽmjlgitqco lạpetpi khôadreng cẩznaen thậefpxn nhưowqd vậefpxy, bịixyqowqd đcmktzjbaitqcm bịixyq thưowqdơqplpng cổqplp tay? "Chậefpxc chậefpxc"! Đkscsópyfnpyfn lẽmjlgitqc Hắmmqrc Ti Cổqplpitqcowqd đcmktzjba phảcoxni ngàitqcn cay vạpetpn đcmktmmqrng mớgcxyi cầmuqau đcmktưowqdcyesc từleab Cổqplp Đkscsgyorc Tôadreng, sợcyesitqc khôadreng thanh trừleab dễvszl nhưowqd vậefpxy đcmktâqzyku! Đkscsâqzyky đcmktcoxnu phảcoxni trázcwmch sưowqd huynh, đcmktãpyfn trázcwm tửwnbq thìjgxw cứcyesznaen tífffhnh mai danh cho tốvszlt làitqc đcmktưowqdcyesc rồsuoei, tạpetpi sao vẫrmntn muốvszln liêrmntn hệzjba vớgcxyi nhữbykkng bộgyor hạpetptzlo, hòbgwgng cưowqdgcxyp nửwnbqa phầmuqan hạpetp củdynra Đkscspetpi Diễvszln Quyếvszlt a! Đkscsiềcoxnu nàitqcy khiếvszln cho Kim Giázcwmo Chủdynr hiệzjban nay rấbtkrt khôadreng cao hứcyesng, khôadreng thểsuoe khôadreng ra lệzjbanh cho sưowqd đcmktzjba phảcoxni làitqcm mộgyort tròbgwg lừleaba bịixyqp đcmktsuoe diệzjbat cỏdynr tậefpxn gốvszlc mộgyort lầmuqan!" Hoàitqcng Long "hắmmqrc, hắmmqrc"owqdyaufi lạpetpnh vàitqci tiếvszlng, giễvszlu cợcyest nópyfni.

"Hảcoxno! Hảcoxno! Đkscsúbtkrng làitqc hảcoxno sưowqd đcmktzjba đcmktvszli vớgcxyi ta nhiệzjbat tìjgxwnh khôadreng thểsuoe kểsuoe xiếvszlt!"

qzykm sưowqd huynh cuồsuoeng nộgyor xong đcmktãpyfnjgxwnh tĩbwqenh lạpetpi, vộgyori vàitqcng vậefpxn đcmktgyorng song thủdynr nhanh nhưowqd bay, bứcyesc mộgyort ífffht mázcwmu đcmktgyorc ra ngoàitqci, sau đcmktópyfnadrei ra mộgyort bìjgxwnh ngọenykc màitqcu xanh lụbcxvc, sau khi đcmktem toàitqcn bộgyor bộgyort phấbtkrn màitqcu vàitqcng trong bìjgxwnh đcmktqplpitqco trong miệzjbang xong, song mụbcxvc bấbtkry giờyauf mớgcxyi trừleabng mắmmqrt nhìjgxwn chằszpjm chằszpjm đcmktpetpi házcwmn Hoàitqcng Long, biểsuoeu tìjgxwnh lạpetpnh lẽmjlgo, nópyfni:

"Chắmmqrc hẳmmqrn tin tứcyesc màitqc vịixyq bộgyor hạpetp đcmktópyfn củdynra ta chuyểsuoen đcmktếvszln đcmktcoxnu làitqc giảcoxn hếvszlt! Trong Khôadrei lỗvsyci thúbtkrluxvn bảcoxnn khôadreng cópyfn nửwnbqa phầmuqan sau củdynra Đkscspetpi Diễvszln Quyếvszlt, đcmktâqzyky toàitqcn bộgyor đcmktcoxnu chỉcfucitqc mộgyort cázcwmi bẫrmnty đcmktưowqdcyesc bàitqcy ra đcmktsuoe dụbcxv ta xuấbtkrt hiệzjban! Chỉcfucitqc đcmktiềcoxnu màitqc ta lấbtkry làitqcm kìjgxw quázcwmi làitqc ngưowqdyaufi ởxadqfffh tiệzjbam làitqcm sau lạpetpi phốvszli hợcyesp vớgcxyi cázcwmc ngưowqdơqplpi nhưowqd vậefpxy?"

"Tiềcoxnn bạpetpc đcmktgyorng lòbgwgng ngưowqdyaufi, câqzyku ngạpetpn ngữbykkowqdu truyềcoxnn tạpetpi thếvszl tụbcxvc giớgcxyi cũtzlong ázcwmp dụbcxvng đcmktưowqdcyesc ởxadq tu tiêrmntn giớgcxyi! Bổqplpn giázcwmo chỉcfuc cầmuqan chi ra đcmktdynr lợcyesi ífffhch thìjgxwpyfn chuyệzjban gìjgxw khôadreng làitqcm đcmktưowqdcyesc!" Hoàitqcng Long nhếvszlch miệzjbang nópyfni.

Sau đcmktópyfn hắmmqrn ngoảcoxnnh đcmktmuqau, hưowqdgcxyng vềcoxn khu rừleabng héefpxt lớgcxyn:

kscsi ra đcmkti, mọenyki ngưowqdyaufi cùixenng lạpetpi đcmktâqzyky đcmktsuoe biếvszlt mặvsyct ngưowqdyaufi con trai duy nhấbtkrt anh tuấbtkrn tiêrmntu sa củdynra Lâqzykm giázcwmo chủdynrluxvm ấbtkry, Lâqzykm đcmktpetpi sưowqd huynh!"

"Hìjgxwjgxw! Tiểsuoeu muộgyori sớgcxym đcmktãpyfn nghe đcmktpetpi danh củdynra Lâqzykm đcmktpetpi sưowqd huynh, chỉcfuc tiếvszlc làitqc nhậefpxp môadren chậefpxm mộgyort chúbtkrt, chưowqda gặvsycp mặvsyct mộgyort lầmuqan!"

"Hừleab! Đkscspetpi sưowqd huynh gìjgxw chứcyes, bâqzyky giờyauf chỉcfucitqc mộgyort con chópyfn hoang màitqc thôadrei!"

Giọenykng nópyfni củdynra mộgyort nữbykk tửwnbq yểsuoeu đcmktiệzjbau, vàitqc giọenykng nópyfni củdynra mộgyort nam tửwnbq cổqplp to cópyfn ýenyk ghen ghéefpxt, từleab trong rừleabng truyềcoxnn đcmktếvszln. Sau đcmktópyfn, hai ngưowqdyaufi mộgyort nam mộgyort nữbykkzcwmnh vai nhau đcmkti ra.

kscszjba giớgcxyi thiệzjbau vớgcxyi sưowqd huynh, đcmktâqzyky làitqc hai vịixyq hộgyor pházcwmp vưowqdơqplpng mớgcxyi đcmktưowqdcyesc đcmktcoxn cửwnbq trong giázcwmo, làitqc…"

Hoàitqcng Long đcmktang đcmktixyqnh mặvsycc ýenyk mộgyort phen chếvszl nhạpetpo vịixyqqzykm sưowqd huynh màitqcluxvm ấbtkry luôadren luôadren đcmktètzlo đcmktmuqau mìjgxwnh. Nhưowqdng vẫrmntn chưowqda đcmktcyesi hắmmqrn nópyfni xong lờyaufi nàitqcy, Lâqzykm sưowqd huynh tựcyes biếvszlt mìjgxwnh đcmktãpyfnqplpi vàitqco bẫrmnty bỗvsycng nhiêrmntn thâqzykn hìjgxwnh thay đcmktqplpi đcmktgyort ngộgyort, song thủdynr khôadreng ngừleabng huơqplp loạpetpn, mộgyort hắmmqrc đcmktiểsuoem lópyfne ra quang mang đcmktdynritqcu sắmmqrc từleab trêrmntn ngưowqdyaufi hắmmqrn bắmmqrn ra, rơqplpi xuốvszlng xung quanh thâqzykn ngưowqdyaufi.

Sau đcmktópyfn, vôadre sốvszl quang mang lậefpxp tứcyesc lópyfne sázcwmng trêrmntn mặvsyct đcmktbtkrt, tiếvszlp theo sau đcmktópyfn từleabng con từleabng con khôadrei lỗvsyci sĩbwqe binh toàitqcn thâqzykn vũtzlo trang, từleab nhỏdynr biếvszln thàitqcnh lớgcxyn, xuấbtkrt hiệzjban chung quanh, cópyfnqplpn hai trăluxvm ngưowqdyaufi. Mộgyort khung cảcoxnnh cựcyesc kỳwrfa trázcwmng lệzjba.

"Cẩznaen thậefpxn, Đkscspetpi Diễvszln Quyếvszlt củdynra ngưowqdyaufi nàitqcy đcmktãpyfn luyệzjban thàitqcnh tầmuqang thứcyes ba rồsuoei, cópyfn khảcoxnluxvng sửwnbq dụbcxvng nhiềcoxnu khôadrei lỗvsyci nhưowqd vậefpxy! Mọenyki ngưowqdyaufi ngàitqcn vạpetpn lầmuqan phảcoxni quấbtkrn chặvsyct hắmmqrn, khôadreng đcmktưowqdcyesc đcmktsuoe hắmmqrn chạpetpy mấbtkrt, chỉcfuc cầmuqan đcmktgyorc tốvszl trêrmntn ngưowqdyaufi hắmmqrn pházcwmt tázcwmc, hắmmqrn tuy cópyfn bảcoxnn sựcyes thôadreng thiêrmntn cũtzlong chỉcfucpyfn thểsuoepyfn tay chịixyqu trópyfni" Đkscspetpi házcwmn Hoàitqcng Long nópyfni xong liềcoxnn chỉcfuc huy đcmktázcwmm khôadrei lỗvsyci thủdynr hạpetp đcmktázcwmnh lêrmntn.

itqc hai nam nữbykk đcmktópyfn nhìjgxwn nhau xong, cũtzlong vẩznaey ra hai hơqplpn hai trăluxvm khôadrei lỗvsyci thúbtkr, toàitqcn lựcyesc tấbtkrn côadreng lêrmntn.

Ngay tứcyesc khắmmqrc, mộgyort trậefpxn chiếvszln mởxadq ra cụbcxvc diệzjban mớgcxyi giữbykka cázcwmc khôadrei lỗvsyci bắmmqrt đcmktmuqau. Quang tiễvszln, quang trụbcxv đcmktdynrzcwmc màitqcu bắmmqrn khôadreng ngừleabng, đcmktsuoeng thờyaufi phífffha trưowqdgcxyc vẫrmntn còbgwgn mộgyort mảcoxnng lớgcxyn sĩbwqe binh nhâqzykn ngẫrmntu vàitqcqplp quan thúbtkr tay cầmuqam vũtzlo khífffh nghêrmntnh tiếvszlp đcmktoảcoxnn đcmktao! Làitqcm cho Hàitqcn Lậefpxp nãpyfny giờyaufxadq trêrmntn khôadreng quan sázcwmt kinh ngạpetpc đcmktếvszln nỗvsyci házcwm mồsuoem trợcyesn mắmmqrt.

Tuy vẫrmntn khôadreng triệzjbat đcmktsuoe thấbtkry rõdcaqitqcng rốvszlt cuộgyorc làitqc pházcwmt sinh chuyệzjban gìjgxw nhưowqdng Hàitqcn Lậefpxp vớgcxyi việzjbac nàitqcy cũtzlong mơqplp hồsuoe biếvszlt đcmktưowqdcyesc tázcwmm, chífffhn phầmuqan.

Vịixyqqzykm sưowqd huynh kia trưowqdgcxyc khi chưowqda vàitqco trong Hoàitqcng Phong Cốvszlc chífffhnh làitqc xuấbtkrt thâqzykn từleab Thiêrmntn Trúbtkrc Giázcwmo, màitqcbgwgn làitqc con củdynra Giázcwmo Chủdynrjgxwjgxw đcmktópyfn! Nhưowqdng hiểsuoen nhiêrmntn, lúbtkrc nàitqcy hắmmqrn đcmktãpyfn thấbtkrt thếvszl, vìjgxw vậefpxy mớgcxyi phảcoxni ẩznaen názcwmu nơqplpi Hoàitqcng Phong Cốvszlc đcmktếvszln tậefpxn bâqzyky giờyauf! Nhưowqdng hiệzjban tạpetpi bởxadqi vìjgxw vẫrmntn muốvszln mưowqdu đcmktsuoe Đkscspetpi Diễvszln Quyếvszlt gìjgxwjgxw đcmktbtkry, kếvszlt quảcoxnitqc bịixyqqzykn giázcwmo chủdynr ngưowqdyaufi ta phẫrmntn nộgyor, pházcwmi đcmktsuoeng môadren ngàitqcy trưowqdgcxyc đcmktếvszln trảcoxnm tậefpxn giếvszlt tuyệzjbat.

itqcn Lậefpxp suy nghĩbwqe minh bạpetpch vềcoxn nhữbykkng mốvszli quan hệzjba trưowqdgcxyc sau xong, bấbtkrt giázcwmc thởxadqitqci.

Tiếvszlp đcmktópyfn, nhìjgxwn thấbtkry cảcoxnnh tưowqdcyesng bêrmntn dưowqdgcxyi đcmktázcwmnh nhau ázcwmc liệzjbat, biếvszlt đcmktâqzyky tuyệzjbat đcmktvszli khôadreng phảcoxni làitqc trậefpxn đcmktpetpi chiếvszln màitqc Trúbtkrc Cơqplpqplp Kỳwrfa tu sĩbwqe cỡmpxb bảcoxnn thâqzykn cópyfn thểsuoe nhúbtkrng tay vàitqco đcmktsuoe đcmktmuqau cơqplp, hay làitqc thoázcwmt thâqzykn càitqcng sớgcxym càitqcng tốvszlt làitqc tốvszlt nhấbtkrt, đcmktsuoe trázcwmnh trong lúbtkrc vôadre ýenyk bịixyqfffhnh lífffhu tớgcxyi mìjgxwnh.

itqcn Lậefpxp suy tífffhnh rõdcaq quan hệzjba lợcyesi lạpetpi thiệzjbat hơqplpn xong lậefpxp tứcyesc đcmktem theo hỏdynra chưowqdgcxyng thu lạpetpi, sau đcmktópyfn Thầmuqan Phong Châqzyku dưowqdgcxyi châqzykn toàitqcn lựcyesc pházcwmt đcmktgyorng, lậefpxp tứcyesc hópyfna thàitqcnh mộgyort đcmktpetpo cầmuqau vồsuoeng dàitqci pházcwm thiêrmntn bay đcmkti.

Đkscsgyorng tĩbwqenh lầmuqan nàitqcy củdynra Hàitqcn Lậefpxp quázcwm lớgcxyn rồsuoei, tựcyes nhiêrmntn khôadreng thểsuoe giấbtkru đcmktưowqdcyesc bốvszln ngưowqdyaufi đcmktang kịixyqch chiếvszln bêrmntn dưowqdgcxyi, khiếvszln cho bọenykn hộgyor hếvszlt sứcyesc kinh ngạpetpc, bấbtkrt giázcwmc ngừleabng cuộgyorc chiếvszln dởxadq dang.

Bọenykn họenyk đcmktcoxnu khôadreng thểsuoe ngờyaufitqcbgwgn cópyfn ngưowqdyaufi từleab đcmktmuqau đcmktếvszln cuốvszli bífffh mậefpxt nhìjgxwn léefpxn bọenykn họenykpyfni chuyệzjban, xem ra bífffh mậefpxt bịixyq ngưowqdyaufi ta nghe đcmktưowqdcyesc khôadreng ífffht. Nhưowqdng sau khi thấbtkry Hàitqcn Lậefpxp biếvszlt đcmktiềcoxnu màitqc chạpetpy xa, quyếvszlt khôadreng phảcoxni làitqc trợcyes thủdynr củdynra đcmktvszli phưowqdơqplpng, bốvszln ngưowqdyaufi nàitqcy liếvszlc mắmmqrt nhìjgxwn nhau xong, đcmktcoxnu khôadreng hẹhstdn màitqc lạpetpi lao vàitqco cuộgyorc chiếvszln.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.