Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 229 : Cự hổ

    trước sau   
Mấdazzy vịclvb tu sĩffzf vốcyvsn dĩffzfabuh đmzbgpwbvng bọvxetn khôqdghng từruvbzcrw biệvucft màzcrw hếkxlqt sứfhkxc tứfhkxc giậclvbn, lạkdoii nuốcyvst lạkdoii mấdazzy tiếkxlqng mắdipong chửbeyki trong miệvucfng, liếkxlqc nhìabuhn nhau, đmzbgqsmau thấdazzy trong mắdipot đmzbgcyvsi phưnvotơqdghng sựgpic sợzojicbwri.

Mớrhnmi vừruvba rồpwbvi bọvxetn họvxet tuy cụfjfac diệvucfn cựgpicc kỳpwbv bấdazzt lợzojii nhưnvotng trong lònqvong ngoạkdoii trừruvborzrqdghi ãcbwro nãcbwro, kỳpwbv thậclvbt màzcrworzri cũgrgvng khôqdghng cóorzr lo lắdipong lắdipom. Bọvxetn họvxet đmzbgqsmau cho rằkdoing, mặbjozc dùuztf giếkxlqt khôqdghng hếkxlqt mấdazzy khôqdghi lỗrgvzi mábuxmy nàzcrwy nhưnvotng từruvb khôqdghng trung thábuxmo chạkdoiy vẫorzrn khôqdghng phảqynmi làzcrw việvucfc dễfurf nhưnvot trởnvfxzcrwn tay sao!

Nhưnvotng bâgpicy giờmdpo, kếkxlqt cụfjfac củtiaoa kẻrhdq thábuxmo chạkdoiy kia lậclvbp tứfhkxc làzcrwm cho họvxet tỉmdponh giấdazzc mộruvbng đmzbgcepxp! Bao nhiêkcyou phònqvong hộruvb phábuxmp thuậclvbt trêkcyon ngưnvotmdpoi, lạkdoii cònqvon cóorzr phònqvong ngựgpic phábuxmp khícbwr cầqemem tay, thậclvbt khôqdghng ngờmdpozcrw vẫorzrn khôqdghng hềqsma ngăqdghn đmzbgabuh đmzbgưnvotzojic quang trụfjfa, đmzbgiềqsmau nàzcrwy lẽsmeuzcrwo lạkdoii khôqdghng khiếkxlqn cho bọvxetn họvxet kinh hồpwbvn bạkdoit vícbwra chứfhkx!

Thêkcyom vàzcrwo đmzbgóorzr, bọvxetn họvxetzcrw ngưnvotmdpoi tu tiêkcyon Trúkyidc Cơqdgh hậclvbu kỳpwbv thìabuh lạkdoii càzcrwng tham sốcyvsng sợzoji chếkxlqt hơqdghn! Khôqdghng dễfurfzcrwng gìabuhorzr thểtutv sốcyvsng lâgpicu hơqdghn ngưnvotmdpoi bìabuhnh thưnvotmdpong, thậclvbm chícbwr vẫorzrn cònqvon cóorzr thểtutv sốcyvsng lâgpicu hơqdghn nữbbcza, bọvxetn họvxetzcrwm sao nỡabuh dễfurfzcrwng chếkxlqt đmzbgi nhưnvot vậclvby chứfhkx!

Bấdazzt quábuxm, đmzbgkdoio quang trụfjfa kia quábuxm sứfhkxc mãcbwrnh liệvucft!

Nếkxlqu nhưnvot khôqdghng phảqynmi làzcrw bắdipon tu sĩffzf bỏnvfx chạkdoiy, màzcrw lạkdoii bắdipon vềqsma phícbwra hộruvb trạkdoio củtiaoa bọvxetn họvxetgpicy giờmdpo, thìabuh mấdazzy ngưnvotmdpoi bọvxetn họvxet vẫorzrn khôqdghng nắdipom chắdipoc làzcrworzr thểtutv tiếkxlqp đmzbgưnvotzojic khôqdghng.


Nhữbbczng tu sĩffzfzcrwy càzcrwng nghĩffzfzcrwng cuốcyvsng lêkcyon! Khôqdghng thểtutv khôqdghng nảqynmy sinh ýuztf nghĩffzf bỏnvfx trốcyvsn.

Chỉmdpozcrwkyidc nàzcrwy, bọvxetn họvxetuztforzr muốcyvsn bỏnvfx chạkdoiy, đmzbgcyvsi phưnvotơqdghng cũgrgvng sẽsmeu khôqdghng dễfurfzcrwng bỏnvfx qua trong khi chiếkxlqm đmzbgtiao thưnvotzojing phong! Đecooiềqsmau nàzcrwy khiếkxlqn cho họvxet cảqynm tiếkxlqn lẫorzrn lùuztfi đmzbgqsmau khóorzr cảqynm.

Ngay phícbwra trêkcyon đmzbgqemeu bọvxetn họvxet, Hàzcrwn Lậclvbp đmzbgang ẩmzbgn mìabuhnh trong cụfjfam mâgpicy, sứfhkxc mạkdoinh khiếkxlqn cho hàzcrwn khícbwr trêkcyon ngưnvotmdpoi tuôqdghn ra! Càzcrwng lúkyidc càzcrwng khôqdghng dábuxmm dễfurfzcrwng lộruvb mặbjozt.

Nhưnvotng màzcrw nếkxlqu cứfhkx nhưnvot vậclvby màzcrw bỏnvfx đmzbgi thìabuh trong lònqvong hắdipon cũgrgvng khôqdghng nguyệvucfn ýuztf.

Do tựgpic thịclvbzcrw Thầqemen Phong Châgpicu vừruvba tớrhnmi tay cóorzr tốcyvsc đmzbgruvbqdghn ngưnvotmdpoi, dùuztf cho bịclvb phábuxmt hiệvucfn cũgrgvng cóorzr thểtutv chạkdoiy thoábuxmt đmzbgưnvotzojic, Hàzcrwn Lậclvbp vẫorzrn nábuxmn lạkdoii trêkcyon khôqdghng trung quan sábuxmt toàzcrwn bộruvb!

Bấdazzt quábuxm cụfjfam mâgpicy xanh đmzbgnvfxzcrwzcrwn Lậclvbp đmzbgãcbwr phábuxmp khícbwrorzra ra lạkdoii đmzbgang lơqdgh lửbeykng ởnvfx khôqdghng trung, dừruvbng ởnvfx phícbwra trêkcyon nhữbbczng tu sĩffzfzcrw khôqdghi lỗrgvzi nhưnvot vậclvby cũgrgvng thậclvbt sựgpicorzrqdghi thu húkyidt sựgpic chúkyid ýuztf quábuxm! Nhưnvotng may mắdipon làzcrwkyidc Hàzcrwn Lậclvbp ngựgpic khícbwr phi hàzcrwnh, đmzbgem tốcyvsc đmzbgruvb phi hàzcrwnh củtiaoa thuyềqsman nhỏnvfx gia tăqdghng đmzbgếkxlqn mứfhkxc cao nhấdazzt, cábuxmch mặbjozt đmzbgdazzt phảqynmi đmzbgếkxlqn trăqdghm mấdazzy trưnvotzojing.

abuh vậclvby, cho đmzbgếkxlqn lúkyidc nàzcrwy Hàzcrwn Lậclvbp vẫorzrn chưnvota hềqsma bịclvb đmzbgábuxmm tu sĩffzf đmzbgang bịclvb khốcyvsn vàzcrw ngưnvotmdpoi thao túkyidng khôqdghi lỗrgvzi trong rừruvbng phábuxmt hiệvucfn ra.

Bấdazzt quábuxm, Hàzcrwn Lậclvbp cũgrgvng biếkxlqt nhưnvot thếkxlqzcrwy khôqdghng phảqynmi làzcrw biệvucfn phábuxmp lâgpicu dàzcrwi, nhưnvotng kêkcyou hắdipon thu lạkdoii cụfjfam mâgpicy lúkyidc nàzcrwy thìabuh chắdipoc chắdipon khôqdghng nghi ngờmdpoabuh nữbbcza hắdipon sẽsmeu bịclvb lộruvb ra giữbbcza khôqdghng trung.

Huốcyvsng hồpwbvabuh hai đmzbgmdponh cấdazzp phábuxmp khícbwr luyệvucfn chếkxlq từruvb mắdipot giao long làzcrw "Thanh Hỏnvfxa Chưnvotrhnmng" khôqdghng nhữbbczng cóorzr hiệvucfu quảqynm bấdazzt ngờmdpo che dấdazzu thâgpicn ảqynmnh khiếkxlqn cho ngưnvotmdpoi khábuxmc khôqdghng cábuxmch gìabuh nắdipom chắdipoc vịclvb trícbwr chícbwrnh xábuxmc, màzcrwnvotơqdghng mùuztf dầqemey đmzbgbjozc màzcrwu xanh đmzbgnvfxzcrwy cũgrgvng đmzbgãcbwr nhúkyidng trong mábuxmu cònqvon sóorzrt lạkdoii củtiaoa Mạkdoic Giao, cóorzr thểtutv khiếkxlqn cho kẻrhdqzcrwo sơqdgh ýuztf tiếkxlqp xúkyidc vớrhnmi vâgpicn vụfjfazcrwy chóorzrng mặbjozt nhứfhkxc đmzbgqemeu, từruvb từruvb trúkyidng đmzbgruvbc màzcrw khôqdghng hềqsma hay biếkxlqt!

buxmch bảqynmo vệvucf bảqynmn thâgpicn nàzcrwy làzcrw kỳpwbvqdghn phábuxmp khícbwr hoàzcrwn mỹdipozcrwy. Hàzcrwn Lậclvbp làzcrwm sao lạkdoii dễfurfzcrwng bỏnvfx qua khôqdghng dùuztfng chứfhkx.

Thếkxlqzcrw trong lúkyidc nóorzrng lònqvong, Hàzcrwn Lậclvbp bấdazzt ngờmdpo đmzbgãcbwr thấdazzy mộruvbt tầqemeng mâgpicy thấdazzp màzcrwu xábuxmm lơqdgh lửbeykng ởnvfx ngay bêkcyon trêkcyon cábuxmch mìabuhnh khôqdghng xa. Lậclvbp tứfhkxc trong lònqvong đmzbgkdoii hỷqils, liềqsman chầqemem chậclvbm tiếkxlqn lạkdoii sábuxmt đmzbgábuxmm mâgpicy đmzbgóorzr, cuốcyvsi cùuztfng dứfhkxt khoábuxmt đmzbgem toàzcrwn bộruvb đmzbgábuxmm vâgpicn chưnvotrhnmng hộruvb thâgpicn xuyêkcyon nhậclvbp vàzcrwo.

kyidc nàzcrwy thìabuhzcrwnh tung củtiaoa Hàzcrwn Lậclvbp đmzbgãcbwr đmzbgưnvotzojic che dấdazzu triệvucft đmzbgtutv.

Hắdipon khôqdghng cònqvon mốcyvsi lo vềqsma hậclvbu phưnvotơqdghng nữbbcza, mớrhnmi cóorzr thểtutvkcyon tâgpicm tiếkxlqp tụfjfac quan sábuxmt chúkyid ýuztf trậclvbn chiếkxlqn dưnvotrhnmi đmzbgdazzt.


Hiểtutvn nhiêkcyon đmzbgkdoio siêkcyou cấdazzp quang trụfjfakyidc nãcbwry trong chớrhnmp mắdipot đmzbgãcbwr đmzbgábuxmnh nábuxmt niềqsmam tin củtiaoa mấdazzy vịclvb Trúkyidc Cơqdgh Kỳpwbv tu sĩffzf. Vìabuh vậclvby bọvxetn họvxet tuy vẫorzrn cònqvon đmzbgtiaobuxmc loạkdoii phábuxmp khícbwrzcrw đmzbgábuxmnh đmzbgdazzm dữbbcz dộruvbi nhưnvotng dưnvotrhnmi mắdipot Hàzcrwn Lậclvbp thìabuh uy lựgpicc lạkdoii thua xa sứfhkxc mạkdoinh ban đmzbgqemeu.

Đecooiềqsmau nàzcrwy rõmdpozcrwng cho thấdazzy làzcrw nhữbbczng ngưnvotmdpoi nàzcrwy ai cũgrgvng cóorzr ýuztf đmzbgpwbv riêkcyong, khẳtuesng đmzbgclvbnh sẽsmeu khôqdghng tỏnvfx vẻrhdq hợzojip lựgpicc khábuxmng đmzbgclvbch nữbbcza.

Trong lúkyidc Hàzcrwn Lậclvbp thầqemem lắdipoc đmzbgqemeu thìabuh mộruvbt vịclvb tu sĩffzfnvotơqdghng đmzbgcyvsi lớrhnmn tuổucpmi trong hộruvb trạkdoio tựgpica hồpwbvgrgvng cảqynmm thấdazzy khôqdghng đmzbgúkyidng, liềqsman đmzbgruvbt ngộruvbt quábuxmt vềqsma phícbwra ngưnvotmdpoi trong rừruvbng:

"Cábuxmc hạkdoi thậclvbt sựgpic muốcyvsn trảqynmm tậclvbn sábuxmt tuyệvucft? Chúkyidng ta làzcrw đmzbgvucf tửbeyk do cábuxmc gia môqdghn củtiaoa Nguyêkcyon Vũgrgv Quốcyvsc phábuxmi đmzbgi, ngưnvotơqdghi màzcrw giếkxlqt chúkyidng ta thìabuhgrgvng nhưnvot đmzbgpwbvng thờmdpoi đmzbgdipoc tộruvbi vớrhnmi toàzcrwn thểtutv tu tiêkcyon giớrhnmi củtiaoa Nguyêkcyon Vũgrgv Quốcyvsc, khôqdghng sợzojigpicy ra họvxeta sábuxmt thâgpicn sao?

"
Hắdipoc hắdipoc! Họvxeta sábuxmt thâgpicn?"

"
Nhữbbczng lờmdpoi nàzcrwy củtiaoa ngưnvotơqdghi, nếkxlqu nhưnvotorzri lúkyidc ta chưnvota giếkxlqt têkcyon tu sĩffzf muốcyvsn bay đmzbgi kia, ta cóorzr lẽsmeunqvon suy nghĩffzf mộruvbt chúkyidt, nhưnvotng màzcrw ngưnvotmdpoi thìabuhgrgvng đmzbgãcbwr chếkxlqt mấdazzt mộruvbt rồpwbvi, dầqemeu gìabuh đmzbgdipoc tộruvbi vớrhnmi mộruvbt ngưnvotmdpoi cũgrgvng làzcrw đmzbgdipoc tộruvbi, khôqdghng bằkdoing giếkxlqt sạkdoich sẽsmeu, nóorzri khôqdghng chừruvbng khôqdghng cóorzr ngưnvotmdpoi biếkxlqt chuyệvucfn nàzcrwy!"

"
Chúkyidng ta khôqdghng hềqsmaorzr ábuxmc ýuztf! Cábuxmc hạkdoi chỉmdpo cầqemen đmzbgpwbvng ýuztf buôqdghng tay làzcrwm hònqvoa, chúkyidng ta phábuxmt thệvucf tuyệvucft đmzbgcyvsi bảqynmo mậclvbt chuyệvucfn nàzcrwy!" Mộruvbt tu sĩffzf khábuxmc rõmdpozcrwng trẻrhdq tuổucpmi hơqdghn, gấdazzp gábuxmp thềqsma đmzbgruvbc, nóorzri.

"
Hừruvb! Phábuxmt thệvucf? Cábuxmi thứfhkxzcrwy khôqdghng ta thèbbczm tin! Lúkyidc cábuxmc ngưnvotơqdghi lékxlqn lékxlqn lúkyidt lúkyidt ởnvfx sau lưnvotng ta, cònqvon nóorzri làzcrw khôqdghng cóorzr ábuxmc ýuztf, cóorzr lẽsmeuzcrwo làzcrw muốcyvsn mờmdpoi ta ăqdghn cơqdghm hảqynm? Cònqvon nữbbcza, ta vốcyvsn khôqdghng phảqynmi làzcrw ngưnvotmdpoi Nguyêkcyon Vũgrgv Quốcyvsc cábuxmc ngưnvotơqdghi, cứfhkx cho làzcrw đmzbgdipoc tộruvbi vớrhnmi tu tiêkcyon giớrhnmi củtiaoa quốcyvsc gia cábuxmc ngưnvotmdpoi thìabuh sao chứfhkx? Lẽsmeuzcrwo cònqvon muốcyvsn cùuztfng ta vềqsma Thiêkcyon Trúkyidc Giábuxmo Tổucpmng Đecooàzcrwn đmzbgònqvoi côqdghng đmzbgkdoio hảqynm? Nếkxlqu nhưnvot thậclvbt sựgpic nhưnvot vậclvby, mỗrgvz gia thậclvbt sựgpicbuxmi phụfjfac đmzbgqynmm lưnvotzojing củtiaoa cábuxmc ngưnvotơqdghi!"

Mộruvbt giọvxetng nóorzri cựgpicc kỳpwbv cứfhkxng rắdipon từruvb trong rừruvbng truyềqsman đmzbgếkxlqn, khiếkxlqn cho Hàzcrwn Lậclvbp nghe rấdazzt quen tai!

"
zcrw hắdipon!" Hàzcrwn Lậclvbp hơqdghi kinh ngạkdoic tựgpicorzri.

Nghe giọvxetng nóorzri khôqdghng sai, tuyệvucft đmzbgcyvsi làzcrw nam tửbeyk khôqdghi vũgrgv đmzbgãcbwr mua khôqdghi lỗrgvzi cơqdgh quan thúkyidnvfx hộruvbi bábuxmn đmzbgdazzu giábuxm! Nghe đmzbgoạkdoin đmzbgcyvsi thoạkdoii củtiaoa bọvxetn họvxet, rõmdpozcrwng làzcrw mấdazzy kẻrhdqzcrwy từruvbkyidc hộruvbi bábuxmn đmzbgdazzu giábuxm kếkxlqt thúkyidc bèbbczn lẻrhdqn đmzbgi theo ngưnvotmdpoi nàzcrwy, hy vọvxetng hãcbwro huyềqsman muốcyvsn dùuztfng thủtiao đmzbgoạkdoin khôqdghng quang minh chábuxmnh đmzbgkdoii đmzbgtutv biếkxlqt đmzbgưnvotzojic bícbwr mậclvbt củtiaoa khôqdghi lỗrgvzi thúkyid! Nàzcrwo ai biếkxlqt gãcbwr Thiêkcyon Trúkyidc Giábuxmo đmzbgãcbwr sớrhnmm biếkxlqt đmzbgưnvotzojic, lạkdoii cònqvon đmzbgbjozt bẫorzry, trong phúkyidt chốcyvsc đmzbgem mấdazzy kẻrhdqnqvon sốcyvsng sờmdpo sờmdpozcrwy vâgpicy khốcyvsn ởnvfx đmzbgâgpicy.

"
Mọvxeti ngưnvotmdpoi hãcbwry liềqsmau mạkdoing vớrhnmi gãcbwrzcrwy, têkcyon gia hỏnvfxa nàzcrwy đmzbgãcbwrorzri rõmdpozcrwng làzcrw muốcyvsn giếkxlqt ngưnvotmdpoi diệvucft khẩmzbgu rồpwbvi!" Tu sĩffzf mởnvfx lờmdpoi lúkyidc đmzbgqemeu cũgrgvng khôqdghng cóorzr ngu, lậclvbp tứfhkxc cổucpm đmzbgruvbng ýuztf chícbwr chiếkxlqn đmzbgdazzu củtiaoa cábuxmc tu sĩffzf khábuxmc, muốcyvsn cùuztfng vớrhnmi gãcbwrzcrwy liềqsmau chếkxlqt mộruvbt trậclvbn!

"
Liềqsmau mạkdoing vớrhnmi ta, cábuxmc ngưnvotmdpoi cóorzrnvotbuxmch nàzcrwy khôqdghng! Ngay cảqynm khôqdghi lỗrgvzi bộruvb hạkdoi củtiaoa ta màzcrwgrgvng khôqdghng đmzbgábuxmnh thắdipong đmzbgưnvotzojic, cònqvon nóorzri liềqsmau mạkdoing gìabuh nữbbcza! Ta đmzbgùuztfa giỡabuhn vớrhnmi bọvxetn ngưnvotơqdghi cũgrgvng đmzbgtiaogpicu rồpwbvi, hay làzcrw tốcyvsng tiễfurfn bọvxetn ngưnvotơqdghi lêkcyon đmzbgưnvotmdpong sớrhnmm đmzbgi!" Giọvxetng nóorzri củtiaoa nam tửbeyk khôqdghi vũgrgv vẫorzrn cứfhkxng rắdipon nhưnvot vậclvby nhưnvotng sábuxmt cơqdgh trong lờmdpoi nóorzri đmzbgãcbwr lộruvb ra rõmdpozcrwng!


bbczm theo giọvxetng nóorzri củtiaoa ngưnvotmdpoi nàzcrwy, từruvb trong rừruvbng đmzbgruvbt nhiêkcyon truyềqsman đmzbgếkxlqn mộruvbt tràzcrwng tiếkxlqng đmzbgruvbng lớrhnmn làzcrwm rung chuyểtutvn mặbjozt đmzbgdazzt, tiếkxlqp theo truyềqsman đmzbgếkxlqn mấdazzy tiếkxlqng bưnvotrhnmc châgpicn nặbjozng nềqsma "
rầqemem" "rầqemem" từruvb trong rừruvbng câgpicy từruvbng bưnvotrhnmc hưnvotrhnmng ra ngoàzcrwi, khiếkxlqn cho nhữbbczng tu sĩffzf trong hộruvb trạkdoio vàzcrwzcrwn Lậclvbp ởnvfx trêkcyon khôqdghng đmzbgqsmau khôqdghng thểtutv khôqdghng ngơqdgh ngábuxmc nhìabuhn nhau, khôqdghng biếkxlqt đmzbgãcbwr xảqynmy ra chuyệvucfn gìabuh!

Tiếkxlqng bưnvotrhnmc châgpicn tuy rấdazzt nặbjozng nềqsma nhưnvotng tốcyvsc đmzbgruvb lạkdoii rấdazzt nhanh, trong chớrhnmp mắdipot đmzbgãcbwr đmzbgếkxlqn vịclvb trícbwrkcyon rìabuha rừruvbng, lúkyidc nàzcrwy tấdazzt cảqynm mọvxeti ngưnvotmdpoi đmzbgqsmau đmzbgãcbwr thấdazzy rõmdpozcrwng! Mộruvbt khôqdghi lỗrgvzi hổucpm khổucpmng lồpwbv cao phảqynmi đmzbgếkxlqn năqdghm sábuxmu trưnvotzojing từruvb trong rìabuha rừruvbng vọvxett ra, màzcrw nam tửbeyk khôqdghi vũgrgv vẫorzrn đmzbgang khoábuxmc ábuxmo choàzcrwng đmzbgang ngồpwbvi trêkcyon đmzbgqemeu hổucpm.

Nhìabuhn thấdazzy khôqdghi lỗrgvzi hổucpmzcrwy to lớrhnmn nhưnvot vậclvby, mấdazzy vịclvb tu sĩffzf đmzbgqsmau thầqemem run sợzoji, bấdazzt giábuxmc nghĩffzf đmzbgếkxlqn quang trụfjfa khổucpmng lồpwbv nhìabuhn thấdazzy hồpwbvi nãcbwry. Xem ra cóorzr lẽsmeu chícbwrnh làzcrw do con vậclvbt nàzcrwy phun ra!

Nam tửbeyk khôqdghi vũgrgv hiệvucfn thâgpicn xong, khôqdghng nóorzri mộruvbt câgpicu thừruvba thãcbwri nàzcrwo đmzbgãcbwr vỗrgvz đmzbgqemeu hổucpm, ra lệvucfnh cho khôqdghi lỗrgvzi hổucpmnvotrhnmi thâgpicn từruvb từruvb mởnvfxzcrwm dưnvotrhnmi, trong cábuxmi miệvucfng lớrhnmn bắdipot đmzbgqemeu cóorzr mộruvbt chúkyidt bạkdoich quang ngưnvotng tụfjfa lạkdoii! Màzcrw nhữbbczng khôqdghi lỗrgvzi khábuxmc đmzbgang côqdghng kícbwrch hộruvb trábuxmo liềqsman lầqemen lưnvotzojit dừruvbng tay, toàzcrwn bộruvbkyidt lui vàzcrwi bưnvotrhnmc!

Nhữbbczng tu sĩffzfzcrwy đmzbgưnvotơqdghng nhiêkcyon biếkxlqt sựgpicabuhnh bấdazzt diệvucfu, gầqemen nhưnvot đmzbgqsmau đmzbgpwbvng thờmdpoi đmzbgưnvota hai tay lêkcyon, chốcyvsng đmzbgabuh trêkcyon hộruvb trábuxmo, cábuxmi nàzcrwy cóorzr lẽsmeuzcrwbuxm chắdipon duy nhấdazzt cho mạkdoing sốcyvsng củtiaoa bọvxetn họvxet! Cònqvon thoábuxmt ly khỏnvfxi hộruvb trábuxmo, ai cũgrgvng cóorzrbuxmch nghĩffzfzcrwy, nhưnvotng bàzcrwi họvxetc thấdazzt bạkdoii cònqvon sờmdpo sờmdpo ra đmzbgóorzr, rốcyvst cuộruvbc khôqdghng ai dábuxmm nhắdipom mắdipot làzcrwm bừruvba!

Bạkdoich sắdipoc quang trụfjfa cựgpic đmzbgkdoii mộruvbt lầqemen nữbbcza xuấdazzt hiệvucfn rồpwbvi! Siêkcyou cấdazzp quang trụfjfa lầqemen nàzcrwy côqdghng kícbwrch sựgpic chốcyvsng đmzbgabuh cứfhkxng rắdipon củtiaoa hộruvb trạkdoio đmzbgưnvotzojic tiếkxlqp sứfhkxc bởnvfxi sựgpic hợzojip lựgpicc củtiaoa mấdazzy tu sĩffzf, nhấdazzt thờmdpoi thàzcrwnh thếkxlq giằkdoing co!

zcrwn Lậclvbp tuy ởnvfx rấdazzt cao trêkcyon khôqdghng nhưnvotng nhờmdpozcrwo nhãcbwrn lựgpicc hơqdghn ngưnvotmdpoi, vẫorzrn cóorzr thểtutv thấdazzy rấdazzt rõmdpozcrwng, trêkcyon mặbjozt nhữbbczng tu sĩffzfzcrwy lạkdoii khôqdghng vìabuh chốcyvsng đmzbgabuh thàzcrwnh côqdghng màzcrw lộruvb ra vẻrhdq vui cưnvotmdpoi, màzcrw ngưnvotzojic lạkdoii ngưnvotmdpoi nàzcrwo ngưnvotmdpoi nấdazzy sau khi thấdazzt thoábuxmt mộruvbt lưnvotzojing lớrhnmn linh lựgpicc trong hộruvb trạkdoio thìabuh sắdipoc mặbjozt ai cũgrgvng trắdipong bệvucft!

Bấdazzt quábuxm, Hàzcrwn Lậclvbp tin tưnvotnvfxng rằkdoing cábuxmi loạkdoii côqdghng kícbwrch uy lựgpicc lớrhnmn nàzcrwy, khôqdghng thểtutvzcrwo duy trìabuh liêkcyon tụfjfac đmzbgưnvotzojic lâgpicu, đmzbgábuxmng lẽsmeu ra phảqynmi nhanh chóorzrng chấdazzm dứfhkxt mớrhnmi phảqynmi! Nhữbbczng tu sĩffzf trong hộruvb trạkdoio hiểtutvn nhiêkcyon cũgrgvng hiểtutvu rõmdpo đmzbgkdoio lýuztfzcrwy, vìabuh vậclvby màzcrw ngưnvotmdpoi nàzcrwo ngưnvotmdpoi nấdazzy mớrhnmi nghiếkxlqn răqdghng khổucpm sởnvfx chốcyvsng đmzbgabuh!

Quảqynm nhiêkcyon, quang trụfjfa chỉmdpo duy trìabuh liêkcyon tụfjfac đmzbgưnvotzojic mộruvbt thờmdpoi gian ngắdipon đmzbgãcbwr từruvb từruvb biếkxlqn thàzcrwnh mỏnvfxng dícbwrnh, rồpwbvi biếkxlqn mấdazzt hẳtuesn từruvb trong miệvucfng hổucpm!

Nhữbbczng tu sĩffzf sốcyvsng sóorzrt sau tai kiếkxlqp mớrhnmi lộruvb ra vẻrhdq vui mừruvbng, mớrhnmi rúkyidt vềqsma song thủtiao đmzbgang chốcyvsng đmzbgabuh hộruvb trạkdoio, rồpwbvi thởnvfx nhẹcepx mộruvbt cábuxmi.

Nhưnvotng màzcrw nam tửbeyk khôqdghi vũgrgv vừruvba thấdazzy vậclvby liềqsman cưnvotmdpoi lạkdoinh mộruvbt tiếkxlqng, đmzbgruvbt nhiêkcyon mởnvfx mộruvbt cửbeyka bícbwr mậclvbt trêkcyon đmzbgqemeu hổucpm, sau đmzbgóorzr vung tay nékxlqm mộruvbt khốcyvsi linh thạkdoich bậclvbc trung thuộruvbc tícbwrnh hỏnvfxa vàzcrwo. Tiếkxlqp theo sau đmzbgóorzr, quang mang trong miệvucfng hổucpm vốcyvsn dĩffzf đmzbgãcbwr tắdipot ngúkyidm bỗrgvzng lạkdoii mộruvbt lầqemen nữbbcza sábuxmng lêkcyon, khiếkxlqn cho nhữbbczng tu sĩffzf đmzbgcyvsi diệvucfn nhìabuhn thấdazzy màzcrw kinh sợzoji phábuxmt ngốcyvsc!

zcrwn Lậclvbp cắdipon môqdghi, đmzbgcyvsi vớrhnmi cửbeyk đmzbgruvbng tábuxmn gia bạkdoii sảqynmn nàzcrwy củtiaoa khôqdghi lỗrgvzi hổucpm - mộruvbt kícbwrch toàzcrwn lựgpicc tấdazzn côqdghng đmzbgãcbwr muốcyvsn tiêkcyou hao hếkxlqt nguyêkcyon mộruvbt khốcyvsi linh thạkdoich bậclvbc trung - Hàzcrwn Lậclvbp khôqdghng biếkxlqt nóorzri gìabuh! Đecooâgpicy đmzbgâgpicu phảqynmi làzcrw đmzbgdazzu phábuxmp, rõmdpozcrwng làzcrw đmzbgem mộruvbt đmzbgcyvsng linh thạkdoich màzcrw nệvucfn mấdazzy gãcbwr tu sĩffzfzcrwy. Xem ra Thiêkcyon Trúkyidc giábuxmo xa xôqdghi củtiaoa hắdipon thậclvbt sựgpicorzr rấdazzt nhiềqsmau linh thạkdoich!

zcrwn Lậclvbp đmzbgang lúkyidc hồpwbvnvot loạkdoin tưnvotnvfxng, nhữbbczng tu sĩffzf kia vốcyvsn dĩffzf khôqdghng thểtutv tềqsmagpicm hiệvucfp lựgpicc thìabuh cuốcyvsi cùuztfng dưnvotrhnmi sựgpic uy hiếkxlqp cựgpicc lớrhnmn màzcrw đmzbgpwbvng thờmdpoi phâgpicn tábuxmn.

Bởnvfxi vìabuh phábuxmp lựgpicc cònqvon sóorzrt lạkdoii bọvxetn họvxet đmzbgãcbwr khôqdghng đmzbgtiao rồpwbvi, cóorzr gắdipong gưnvotzojing mộruvbt lầqemen nữbbcza cũgrgvng chỉmdpozcrw chếkxlqt sớrhnmm hay muộruvbn màzcrw thôqdghi! Vìabuh vậclvby khôqdghng bằkdoing tùuztfy theo sốcyvs mệvucfnh mỗrgvzi ngưnvotmdpoi màzcrw chia nhiềqsmau đmzbgưnvotmdpong khábuxmc nhau thábuxmo chạkdoiy!

Quảqynm nhiêkcyon, nam tửbeyk khôqdghi vũgrgv chỉmdpo huy cựgpic hổucpm, ra lệvucfnh cho nóorzr mộruvbt trưnvotrhnmc mộruvbt sau hábuxm miệvucfng hai lầqemen bắdipon ra quang trụfjfa đmzbgếkxlqn hai ngưnvotmdpoi trong sốcyvs đmzbgóorzr! Kếkxlqt cuộruvbc củtiaoa hai kẻrhdq đmzbgóorzrgrgvng gầqemen giốcyvsng nhưnvotcbwr đmzbgqemeu tiêkcyon, đmzbgqsmau làzcrw thêkcyo thảqynmm khôqdghng nỡabuh nhìabuhn, toàzcrwn thâgpicn chábuxmy đmzbgen thui.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.