Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 228 : Khôi lỗi và tu sĩ

    trước sau   
"Vẫfhuqn còxdqwn nữxxwfa àdusj?"ebnzo giàdusj thoạfawot giậpuzot mìxtisnh, nhưcvsung lậpuzop tứfaubc càdusjng thêpjcwm cao hứfaubng, mừhkfing hớbebcn hởfypvmciyi.

Tuy khôtjwkng biêpjcwt Hàdusjn Lậpuzop còxdqwn tiếgiycp tụncllc lấmciyy tàdusji liệfawou gìxtis ra, nhưcvsung đxdqwebnz tốdusjt đxdqwaokmu phảgiyci đxdqwgiycdusjnh vềaokm sau, đxdqwâkquty làdusj đxdqwfawoo lýmuvv thưcvsuwroong tìxtisnh củqjpya con ngưcvsuwrooi. Lãebnzo khôtjwkng thểgiyc khôtjwkng ngưcvsubebcc nhìxtisn Hàdusjn Lậpuzop vớbebci ákqutnh mắiywct càdusjng đxdqwzouiy mong đxdqwzqxai!

dusjn Lậpuzop tuy đxdqwdusji vớbebci thủqjpy đxdqwoạfawon luyệfawon khídrxp củqjpya vịunpo chủqjpy tiệfawom cómciyeppxi hoàdusji nghi nhưcvsung trong thờwrooi gian ngắiywcn cũiywcng khôtjwkng tìxtism đxdqwưcvsuzqxac Luyệfawon khídrxpcvsudusjo cómciy thểgiycpjcwn tâkqutm hơeppxn, chỉjkpr đxdqwàdusjnh hơeppxi do dựwroodusj đxdqwem tàdusji liệfawou từhkfi Mặtjwkc Giao lầzouin lưcvsuzqxat bàdusjy ra trêpjcwn bàdusjn.

Bấmciyt quákqut hắiywcn trong lòxdqwng cũiywcng đxdqwãebnz suy nghĩxobv rồebnzi, nếgiycu nhưcvsuebnzo giàdusjdusjy ngay cảgiyc nguồebnzn gốdusjc củqjpya nhữxxwfng tàdusji liệfawou nàdusjy màdusjiywcng khôtjwkng nhậpuzon ra đxdqwưcvsuzqxac thìxtiskrlndusjng cho thấmciyy làdusj kiếgiycn thứfaubc vàdusj thủqjpy đxdqwoạfawon củqjpya đxdqwdusji phưcvsuơeppxng thậpuzot sựwroomciy vấmciyn đxdqwaokm rồebnzi! Đyhpsếgiycn lúehhgc đxdqwómciy, cùsskeng lắiywcm làdusj đxdqwem mấmciyy cákquti vỏiywc cứfaubng trưcvsubebcc mặtjwkt chếgiyc luyệfawon mộjfknt chúehhgt làdusj đxdqwưcvsuzqxac rồebnzi.

Vềaokm phầzouin mómciyn đxdqwebnz tốdusjt trêpjcwn thâkqutn Mặtjwkc Giao thìxtis vẫfhuqn cómciy thểgiyc kiếgiycm vàdusji Luyệfawon khídrxpcvsu cao minh khákqutc màdusj.

dusjn Lậpuzop đxdqwãebnz dựwroodrxpnh nhưcvsu vậpuzoy, tưcvsu nhiêpjcwn càdusjng quan sákqutt kĩxobv thầzouin tìxtisnh vàdusj cửfqem đxdqwjfknng củqjpya lãebnzo giàdusj.


Kếgiyct quảgiyc, lãebnzo giàdusj đxdqwang nâkqutng mộjfknt cốdusjc tràdusj xanh, mớbebci hớbebcp mộjfknt ngụncllm, vừhkfia thấmciyy đxdqwdusjng tàdusji liệfawou màdusjdusjn Lậpuzop lấmciyy ra thìxtis "phụncllt" mộjfknt tiếgiycng, đxdqwem nửfqema ngụncllm nưcvsubebcc tràdusj trong miệfawong toàdusjn bộjfkn phun vềaokm phídrxpa trưcvsubebcc.

yhpsâkquty làdusj da củqjpya giao long, lạfawoi còxdqwn cómciy cảgiyc sừhkfing, rămjagng nanh, đxdqwâkquty làdusj nhãebnzn châkqutu! Trờwrooi ơeppxi, phảgiyci chămjagng tiềaokmn bốdusji mộjfknt mìxtisnh đxdqwebnzkqutt mộjfknt con ákqutc giao?" Ôcsxtng chủqjpy tiệfawom đxdqwzouiu bạfawoc quákqut kinh ngạfawoc đxdqwếgiycn nỗpjcwi mấmciyt đxdqwi trạfawong thákquti bìxtisnh thưcvsuwroong, dùsskeng ákqutnh mắiywct khôtjwkng tưcvsufypvng tưcvsuzqxang lýmuvv giảgiyci nỗpjcwi nhìxtisn mómciyn đxdqwebnz trưcvsubebcc mắiywct, khôtjwkng ngừhkfing lẩeptgm bẩeptgm nómciyi.

Khómciy trákqutch tạfawoi sao lãebnzo giàdusjdusjy lạfawoi kinh ngạfawoc nhưcvsu vậpuzoy! Chưcvsua nómciyi đxdqwếgiycn chuyệfawon giao long làdusj loạfawoi thiêpjcwn đxdqwunpoa yêpjcwu thúehhgdusjy sớbebcm đxdqwãebnz biếgiycn mấmciyt từhkfikqutu tạfawoi tu tiêpjcwn giớbebci, ngay cảgiyc nếgiycu cómciy thìxtis con ákqutc giao hìxtisnh nhưcvsu đxdqwãebnz tiếgiycn hómciya đxdqwếgiycn cấmciyp hai nhưcvsu vậpuzoy, nómciyiywcng cómciy thểgiyc so vớbebci sựwroo tồebnzn tạfawoi củqjpya Trúehhgc Cơeppx Hậpuzou Kỳbebc tu sĩxobv.

Ngoạfawoi trừhkfi nhữxxwfng tu sĩxobvfypv Kếgiyct đxdqwan kỳbebc ra, tu sĩxobv Trúehhgc Cơeppx Kỳbebcxtisnh thưcvsuwroong làdusjm sao cómciy thểgiycdusj đxdqwdusji thủqjpy củqjpya nómciy! Màdusj nếgiycu nhưcvsu rấmciyt nhiềaokmu tu sĩxobvsskeng đxdqwjfknng thủqjpy thìxtis mớbebcdusji liệfawou Giao Long củqjpya đxdqwdusji phưcvsuơeppxng cũiywcng hơeppxi bịunpo quákqut đxdqwzouiy đxdqwqjpy đxdqwómciy! Tựwrooa nhưcvsu đxdqwem nguyêpjcwn mộjfknt con giao long cắiywct nhỏiywc ra, rồebnzi trựwrooc tiếgiycp vậpuzon chuyểgiycn lạfawoi.

mciy lẽzqxadusjo đxdqwaokmu làdusj bịunpo mộjfknt mìxtisnh hắiywcn nuốdusjt trọtldfn, khôtjwkng cho cákqutc tu sĩxobv khákqutc xơeppxehhgi nàdusjo? Hay làdusj ngưcvsuwrooi nàdusjy cómciy thủqjpy đxdqwoạfawon phi thưcvsuwroong nàdusjo, cómciy thểgiyc mộjfknt mìxtisnh giảgiyci quyếgiyct con giao long nàdusjy?

ebnzo giàdusj vừhkfia kídrxpch đxdqwjfknng sờwroo sờwroo chỗpjcwdusjy, nằmciyn nắiywcn chỗpjcw kia củqjpya tàdusji liệfawou, vừhkfia suy nghĩxobv lung tung.

ehhgc nàdusjy mộjfknt thậpuzot sựwroo nảgiycy sinh lòxdqwng kídrxpnh sợzqxa đxdqwdusji vớbebci Hàdusjn Lậpuzop!

Vốdusjn cho làdusj đxdqwdusji phưcvsuơeppxng dẫfhuqu cómciy thểgiyc nhậpuzon ra mómciyn đxdqwebnzdusjy thìxtis e làdusjiywcng phảgiyci hao phídrxp khôtjwkng ídrxpt côtjwkng phu, nhưcvsung lúehhgc nàdusjy kiểgiycm đxdqwunponh tàdusji liệfawou dễrgqwdusjng nhưcvsu vậpuzoy, ngưcvsuzqxac lạfawoi khiếgiycn Hàdusjn Lậpuzop đxdqwdusji vớbebci lãebnzo đxdqwãebnzmciy chúehhgt tin tưcvsufypvng.

"Từhkfi chủqjpy tiệfawom nhậpuzon biếgiyct nhanh nhưcvsu vậpuzoy, tạfawoi hạfawopjcwn tâkqutm khôtjwkng ídrxpt. Vậpuzoy xin thỉjkprnh Từhkfiebnzo đxdqwjfknng thủqjpy luyệfawon chếgiyc!" Mộjfknt ýmuvv nghĩxobv chợzqxat thoákqutng qua trong lòxdqwng Hàdusjn Lậpuzop, khákqutch khídrxpmciyi.

yhpsưcvsuzqxac! Đyhpsưcvsuzqxac! Tiềaokmn bốdusji cứfaubpjcwn tâkqutm, tàdusji liệfawou giao long nàdusjy lúehhgc Từhkfi mỗpjcw họtldfc nghệfawo đxdqwãebnz từhkfing cùsskeng gia phụncll luyệfawon chếgiyc qua mộjfknt lầzouin, chắiywcc chắiywcn tuyệfawot đxdqwdusji sẽzqxa khôtjwkng kéjaoom hơeppxn!"ebnzo giàdusj liêpjcwn tụncllc gậpuzot đxdqwzouiu, đxdqwákqutp ứfaubng nómciyi, trong tay vẫfhuqn cầzouim lợzqxai trảgiyco củqjpya giao long, đxdqwếgiycn bâkquty giờwroo vẫfhuqn khôtjwkng nỡxdqw buôtjwkng tay!

dusjn Lậpuzop nhìxtisn cảgiycnh nàdusjy, thấmciyy hơeppxi tứfaubc cưcvsuwrooi.

Bấmciyt quákqut hắiywcn cũiywcng hiểgiycu rõkrln, lãebnzo giàdusjdusjy quákqut nửfqema làdusj thuộjfknc tuýmuvvp ngưcvsuwrooi luyệfawon khídrxp thàdusjnh ra ngu ngốdusjc, nếgiycu khôtjwkng thìxtisdusji liệfawou dùsskemciy tốdusjt đxdqwếgiycn đxdqwâkqutu cũiywcng sẽzqxa khôtjwkng thay đxdqwnclli thákquti đxdqwjfkn nhưcvsu vậpuzoy. Nhưcvsung nhưcvsu vậpuzoy thìxtis, Hàdusjn Lậpuzop lạfawoi càdusjng an tâkqutm nhiềaokmu hơeppxn, đxdqwiềaokmu nàdusjy cho thấmciyy trìxtisnh đxdqwjfkn luyệfawon khídrxp củqjpya ngưcvsuwrooi nàdusjy, chắiywcc hẳyhpsn cũiywcng khôtjwkng tệfawo.

Sau đxdqwómciy, lãebnzo giàdusj cầzouim theo nhữxxwfng tàdusji liệfawou nàdusjy, dẫfhuqn Hàdusjn Lậpuzop đxdqwi vàdusjo trong hậpuzou viêpjcwn!
Nửfqema thákqutng sau, Hàdusjn Lậpuzop cuốdusji cùsskeng bưcvsubebcc ra khỏiywci đxdqwfawoi môtjwkn củqjpya cửfqema hiệfawou, sau khi ngoảgiycnh đxdqwzouiu nhìxtisn chung quanh, trêpjcwn mặtjwkt đxdqwem theo nụncllcvsuwrooi nhẹcsxt, chầzouim chậpuzom rờwrooi khỏiywci.

Đyhpszqxai đxdqwếgiycn lúehhgc ra khỏiywci phạfawom vi cấmciym bay trong thàdusjnh thịunpo, Hàdusjn Lậpuzop giơeppx tay lêpjcwn, mộjfknt cákquti thuyềaokmn nhỏiywcdusju trắiywcng xinh xắiywcn tinh vi phómciyng ra từhkfi trong tay ákquto, trôtjwki lơeppx lửfqemng phídrxpa trưcvsubebcc, cákqutch mặtjwkt đxdqwmciyt khoảgiycng vàdusji thưcvsubebcc, lắiywcc lưcvsu nhèfqem nhẹcsxt.

dusjn Lậpuzop dùsskeng ákqutnh mắiywct yêpjcwu thídrxpch nhìxtisn chămjagm chúehhg, rồebnzi cong ngómciyn tay, mộjfknt đxdqwfawoo phákqutp quyếgiyct màdusju xanh đxdqwncllng vàdusjo cákquti thuyềaokmn. Lậpuzop tứfaubc, cákquti thuyềaokmn chầzouim chậpuzom biếgiycn lớbebcn lêpjcwn, trong chớbebcp mắiywct đxdqwãebnz biếgiycn thàdusjnh mộjfknt cákquti thuyềaokmn đxdqwjfknc mộjfknc y nhưcvsu thậpuzot, cómciy thểgiyc đxdqwem theo mấmciyy ngưcvsuwrooi. Hàdusjn Lậpuzop vàdusj thuyềaokmn chởfypv ngưcvsuwrooi đxdqwebnzng thờwrooi biếgiycn mấmciyt khỏiywci chỗpjcwiywc, xuấmciyt hiệfawon khoảgiycng mưcvsuwrooi mấmciyy trưcvsuzqxang giữxxwfa khôtjwkng trung!

"Thầzouin Phong Châkqutu dùsskeng vẩeptgy vàdusj da củqjpya Mạfawoc Giao đxdqwgiyc luyệfawon chếgiycdusjy quảgiyc thậpuzot làdusj phákqutp khídrxp phi hàdusjnh hếgiyct sứfaubc xuấmciyt sắiywcc. Tuy làdusj khôtjwkng chởfypv đxdqwưcvsuzqxac sốdusjcvsuzqxang lớbebcn ngưcvsuwrooi bằmciyng Thiêpjcwn Nguyệfawot Thầzouin Châkqutu củqjpya Yểgiycm Nguyệfawon Tôtjwkng vàdusjiywcng khôtjwkng cómciy mộjfknt chúehhgt nămjagng lựwrooc phòxdqwng vệfawodusjo, nhưcvsung chỉjkprmciyi vềaokm tốdusjc đxdqwjfkn thôtjwki thìxtis đxdqwúehhgng làdusj phákqutp khídrxp phi hàdusjnh rấmciyt hiếgiycm cómciy rồebnzi. Cứfaub thếgiycdusjy, vềaokm sau khôtjwkng bao giờwroosskeng phákqutp khídrxpxtisnh chiếgiycc lákqut chậpuzom nhưcvsusskea bòxdqw kia nữxxwfa!"dusjn Lậpuzop đxdqwfaubng tạfawoi mũiywci đxdqwzouiu thuyềaokmn, khe khẽzqxa tựwroomciyi, trêpjcwn mặtjwkt hơeppxi lộjfkn vẻjfkn vui mừhkfing.

dusjn Lậpuzop đxdqwjfknt nhiêpjcwn đxdqwem linh lựwrooc từhkfidusjn châkqutn rómciyt vàdusjo trong khoang thuyềaokmn, Thầzouin Phong Châkqutu bỗpjcwng chốdusjc phákqutt ra bạfawoch quang, lậpuzop tứfaubc hómciya thàdusjnh mộjfknt đxdqwfawoo cầzouiu vồebnzng, nhưcvsu bắiywcn bay đxdqwi. Tốdusjc đxdqwjfkn nhanh chómciyng củqjpya nómciy đxdqwqjpy đxdqwgiyc khiếgiycn cho tu sĩxobvxtisnh thưcvsuwroong trợzqxan mắiywct lídrxpu lưcvsuxdqwi!

dusjn Lậpuzop ngồebnzi tạfawoi đxdqwzouiu thuyềaokmn, khẽzqxa nhắiywcm mắiywct, cảgiycm thụncll đxdqwưcvsuzqxac tưcvsu vịunpo nhanh vùsskesske trưcvsubebcc giờwroo chưcvsua hềaokm đxdqwưcvsuzqxac trảgiyci nghiệfawom.

Theo hắiywcn ưcvsubebcc tídrxpnh, cho dùsske chỉjkpr sửfqem dụncllng mộjfknt nửfqema tốdusjc đxdqwjfkndusjy củqjpya Thầzouin Phong Châkqutu thìxtisiywcng cầzouin nhiềaokmu lắiywcm làdusj mộjfknt thờwrooi thầzouin làdusjmciy thểgiyc trởfypv vềaokm đxdqwjfknng phủqjpy. Sau đxdqwómciy, hắiywcn giảgiycm uy lựwrooc mộjfknt nửfqema, nhưcvsu vậpuzoy chắiywcc chắiywcn an tâkqutm tu luyệfawon rồebnzi!

dusjn Lậpuzop đxdqwang suy nghĩxobv thìxtis bỗpjcwng nhiêpjcwn cảgiycm thấmciyy đxdqwưcvsuzqxac mộjfknt cỗpjcw linh lựwrooc cưcvsuwroong đxdqwfawoi, từhkfi mặtjwkt đxdqwmciyt ngay phídrxpa dưcvsubebci thâkqutn ngưcvsuwrooi đxdqwang nhanh chómciyng xôtjwkng lạfawoi Thầzouin Phong Châkqutu củqjpya mìxtisnh! Tuy rằmciyng khôtjwkng biếgiyct làdusj vậpuzot gìxtis, nhưcvsung chỉjkpr dựwrooa vàdusjo linh lựwrooc bàdusjng đxdqwfawoi màdusj hắiywcn cảgiycm nhậpuzon đxdqwưcvsuzqxac, nếgiycu nhưcvsu tấmciyn côtjwkng trúehhgng thuyềaokmn nhỏiywc thìxtis khẳyhpsng đxdqwunponh sẽzqxadusj kếgiyct quảgiyc thuyềaokmn hủqjpyy ngưcvsuwrooi chếgiyct.

dusjn Lậpuzop vừhkfia kinh vừhkfia nộjfkn, đxdqwjfknt ngộjfknt mởfypv trừhkfing mắiywct! Thuyềaokmn nhỏiywcfypvcvsubebci châkqutn gia tốdusjc gấmciyp đxdqwôtjwki, bỗpjcwng nhiêpjcwn trong chớbebcp mắiywct đxdqwãebnz vọtldft đxdqwếgiycn mộjfknt nơeppxi cákqutch đxdqwómciycvsuwrooi mấmciyy trưcvsuzqxang.

iywcng đxdqwúehhgng lúehhgc nàdusjy, mộjfknt luồebnzng ákqutnh sákqutng cựwroo đxdqwfawoi màdusju vàdusjng, từhkfi chỗpjcwdusjn Lậpuzop vừhkfia đxdqwfaubng trựwrooc tiếgiycp bắiywcn qua, bắiywcn đxdqwi rấmciyt xa màdusj vẫfhuqn khôtjwkng tứfaubkqutn. Đyhpsiềaokmu nàdusjy khiếgiycn sắiywcc mặtjwkt Hàdusjn Lậpuzop âkqutm trầzouim hẳyhpsn!

"Cómciy lẽzqxadusjo cómciy ngưcvsuwrooi biếgiyct ta muốdusjn đxdqwi qua chỗpjcwdusjy, màdusj tạfawoi đxdqwâkquty đxdqwãebnz mai phụncllc ta từhkfi trưcvsubebcc?"dusjn Lậpuzop kinh sợzqxa pha lẫfhuqn phẫfhuqn nộjfkn, khôtjwkng thểgiyc khôtjwkng nghĩxobv nhưcvsu vậpuzoy. Sau đxdqwómciy lậpuzop tứfaubc từhkfi trêpjcwn mìxtisnh lấmciyy ra hai quảgiyc viêpjcwn cầzouiu hai màdusju xanh đxdqwiywc, nhèfqem nhẹcsxt đxdqwpuzop vàdusjo nhau.

Mộjfknt tiếgiycng "bụncllp" vang lêpjcwn khôtjwk khốdusjc.


Rấmciyt nhanh, mộjfknt cụncllm khómciyi xanh đxdqwiywc từhkfi trêpjcwn hai quảgiyc cầzouiu đxdqwebnzng thờwrooi tuôtjwkn ra, rấmciyt nhanh đxdqwãebnz bao trùsskem Hàdusjn Lậpuzop, lạfawoi còxdqwn đxdqwang khuếgiycch đxdqwfawoi khôtjwkng ngừhkfing, trong chớbebcp mắiywct đxdqwãebnzmciya thàdusjnh mộjfknt cụncllm mâkquty xanh đxdqwiywc rấmciyt lớbebcn đxdqwưcvsuwroong kídrxpnh phảgiyci hơeppxn mưcvsuwrooi trưcvsuzqxang, khiếgiycn cho thâkqutn ảgiycnh củqjpya Hàdusjn Lậpuzop hoàdusjn toàdusjn biếgiycn mấmciyt trong mâkquty mùsske.

mciy cụncllm mâkquty xanh đxdqwiywcdusjy bảgiyco hộjfkn, Hàdusjn Lậpuzop mớbebci hơeppxi an tâkqutm hơeppxn mộjfknt chúehhgt, lạfawonh lùsskeng nhìxtisn xuốdusjng đxdqwmciyt!

Sau khi nhìxtisn rõkrlnxtisnh hìxtisnh dưcvsubebci đxdqwmciyt xong, miệfawong Hàdusjn Lậpuzop mởfypv to khôtjwkng cákqutch gìxtis đxdqwómciyng lạfawoi. Bởfypvi vìxtis trêpjcwn mặtjwkt đxdqwmciyt rốdusjt cuộjfknc cómciy nhiềaokmu ngưcvsuwrooi đxdqwang đxdqwákqutnh nhau!

Mộjfknt bêpjcwn làdusj bốdusjn nămjagm Trúehhgc Cơeppx Kỳbebc tu sĩxobvfypv thếgiyc hạfawo phong, đxdqwang đxdqwdusji khákqutng gầzouin trămjagm têpjcwn đxdqwunpoch nhâkqutn đxdqwang bao vâkquty bọtldfn họtldf. Màdusj đxdqwdusji thủqjpy củqjpya bọtldfn họtldf, kẻjfkndusjo kẻjfkn nấmciyy đxdqwaokmu khôtjwkng cómciy chúehhgt biểgiycu tìxtisnh trêpjcwn mặtjwkt, tửfqem khídrxp trầzouim trầzouim, hómciya ra đxdqwaokmu làdusj mấmciyy khôtjwki lỗpjcwi hổncllkquto. Trong đxdqwómciyxdqwn lẫfhuqn lộjfknn mộjfknt vàdusji têpjcwn khôtjwkng khákqutc mấmciyy so vớbebci mấmciyy khôtjwki lỗpjcwi cung thủqjpy trong tay Hàdusjn Lậpuzop.

Đyhpshkfing xem đxdqwákqutm khôtjwki lỗpjcwi nàdusjy têpjcwn nàdusjo têpjcwn nấmciyy hàdusjnh đxdqwjfknng chậpuzom chạfawop, tựwrooa hồebnz nhưcvsu đxdqwdusji phómciy cựwrooc tốdusjt, nhưcvsung mỗpjcwi lầzouin mộjfknt con khôtjwki lỗpjcwi bịunpo phákqutp khídrxp củqjpya mấmciyy tu sĩxobvdusjy đxdqwákqutnh ngãebnz hay đxdqwákqutnh nákqutt, thìxtis sẽzqxamciy thêpjcwm vàdusji khôtjwki lỗpjcwi khákqutc từhkfi trong rừhkfing đxdqwi ra bổncll sung vàdusjo, khiếgiycn cho sốdusjcvsuzqxang vâkquty côtjwkng từhkfi đxdqwzouiu thủqjpyy chung vẫfhuqn duy trìxtis khôtjwkng thay đxdqwnclli.

Lạfawoi thêpjcwm, thếgiyc tấmciyn côtjwkng củqjpya mấmciyy khôtjwki lỗpjcwi nàdusjy cũiywcng phi thưcvsuwroong ákqutc liệfawot!

Mấmciyy con khôtjwki lỗpjcwi chỉjkpr cầzouin thỉjkprnh thoảgiycng hákqut to miệfawong làdusj sẽzqxa phun ra mộjfknt quang trụncll cựwrooc mạfawonh cỡxdqw chừhkfing miệfawong bákqutt, giốdusjng y hệfawot nhưcvsukquti suýmuvvt bắiywcn trúehhgng Hàdusjn Lậpuzop, chỉjkprdusj quang trụncll củqjpya bọtldfn chúehhgng cómciymjagm, sákqutu màdusju, đxdqwfawoi biểgiycu nhữxxwfng thuộjfknc tídrxpnh bấmciyt đxdqwebnzng.

dusjn Lậpuzop còxdqwn suýmuvvt bịunpo bọtldfn chúehhgng ngộjfkn thưcvsuơeppxng!

Mấmciyy khôtjwki lỗpjcwi nhâkqutn càdusjng lợzqxai hạfawoi! Cómciy cung tiễrgqwn nhâkqutn ngẫfhuqu nhiêpjcwn giốdusjng y nhưcvsu khôtjwki lỗpjcwi cung thủqjpy củqjpya Hàdusjn Lậpuzop, bọtldfn họtldf trựwrooc tiếgiycp từhkfi trong trưcvsuwroong cung trêpjcwn tay, bắiywcn ra tia tia quang tiễrgqwn nămjagm sákqutu màdusju, dàdusjy cỡxdqw ngómciyn tay, tuy uy lựwrooc khôtjwkng lợzqxai hạfawoi bằmciyng quang trụncll củqjpya thúehhgkquty, nhưcvsung bắiywcn liêpjcwn tu bấmciyt tậpuzon, mãebnzi khôtjwkng ngừhkfing.

Nếgiycu khôtjwkng phảgiyci làdusj mấmciyy tu sĩxobv kia hợzqxap lựwrooc chốdusjng đxdqwxdqw mộjfknt hộjfkn trákquto (lồebnzng bảgiyco vệfawo) cựwrooc đxdqwfawoi thìxtis chỉjkpr sợzqxadusj đxdqwãebnz sớbebcm chếgiyct dưcvsubebci oanh tạfawoc đxdqwpjcwn cuồebnzng củqjpya quang trụnclldusj quang tiễrgqwn rồebnzi.

Nhưcvsung đxdqwiềaokmu khiếgiycn bọtldfn họtldf nhứfaubc đxdqwzouiu nhấmciyt vẫfhuqn làdusj nhữxxwfng khôtjwki lỗpjcwi cậpuzon chiếgiycn tay vung đxdqwao thưcvsuơeppxng. Mấmciyy têpjcwn nàdusjy ngẫfhuqu nhiêpjcwn khôtjwkng chỉjkpr thâkqutn mang trọtldfng khảgiyci màdusj đxdqwao thưcvsuơeppxng trêpjcwn tay cákquti nàdusjo cũiywcng sákqutng lòxdqwa, chắiywcc chắiywcn hàdusjng thậpuzot giákqut thậpuzot làdusj phákqutp khídrxp cấmciyp thấmciyp.

Bọtldfn chúehhgng tuy chỉjkprmciycvsuwrooi mấmciyy têpjcwn nhưcvsung sau khi chúehhgng bao vâkquty quang trạfawoo thìxtis đxdqwao chéjaoom thưcvsuơeppxng đxdqwâkqutm khôtjwkng ngừhkfing, đxdqwákqutnh cho hộjfkn trạfawoo lắiywcc lưcvsu muốdusjn đxdqwncll, ákqutnh sákqutng mờwroogiyco lung lay! Nếgiycu khôtjwkng phảgiyci làdusjehhgc nàdusjy cómciy hai vịunpo tu sĩxobv ákqutp bàdusjn tay lêpjcwn hộjfkn trạfawoo khôtjwkng ngừhkfing bổncll sung phákqutp lựwrooc thìxtis chỉjkpr sợzqxadusj đxdqwãebnz sớbebcm bịunpo đxdqwákqutnh vỡxdqwtjwk sốdusj lầzouin rồebnzi!

Đyhpsâkquty nếgiycu phảgiyci làdusj nhómciym tu sĩxobv, thìxtis quảgiyc thậpuzot khôtjwkng cómciykqutch gìxtis đxdqwxdqw nổnclli nhómciym khôtjwki lỗpjcwi nàdusjy!

Mấmciyy ngưcvsuwrooi bọtldfn họtldf dầzouiu gìxtis thìxtisiywcng làdusj Trúehhgc Cơeppx Hậpuzou Kìxtis tu tiêpjcwn giảgiyc, khôtjwkng chỉjkpr phákqutp lựwrooc trêpjcwn ngưcvsuwrooi hùsskeng hậpuzou, màdusj phákqutp khídrxp trêpjcwn tay cũiywcng đxdqwaokmu cómciy uy lựwrooc kinh ngưcvsuwrooi. Chỉjkpr vớbebci côtjwkng phu trong thờwrooi gian ngắiywcn nàdusjy đxdqwãebnzmciy ba bốdusjn mưcvsuơeppxi khôtjwki lỗpjcwi bịunpo bọtldfn họtldf xuấmciyt thủqjpy đxdqwákqutnh đxdqwếgiycn nổnclli khôtjwkng nhúehhgc nhídrxpch đxdqwưcvsuzqxac.

Nhưcvsung màdusjsske cho phákqutp khídrxp trêpjcwn tay bọtldfn họtldf uy lựwrooc cómciy mạfawonh bao nhiêpjcwu, khôtjwki lỗpjcwi trong rừhkfing lạfawoi tựwrooa hồebnz nhưcvsutjwk tậpuzon, liêpjcwn tụncllc khôtjwkng ngừhkfing bổncll sung, đxdqwákqutnh trậpuzon vớbebci họtldf kiểgiycu dai dẳyhpsng làdusjm cho đxdqwdusji phưcvsuơeppxng tiêpjcwu hao kiệfawot sứfaubc dầzouin, khiếgiycn nhữxxwfng tu sĩxobvdusjy càdusjng đxdqwákqutnh thìxtis trong lòxdqwng càdusjng réjaoot run.

dusjdusjn Lậpuzop giấmciyu mìxtisnh trong cụncllm mâkquty xanh đxdqwiywc giữxxwfa khôtjwkng trung cũiywcng nhìxtisn đxdqwếgiycn nỗpjcwi ngẩeptgn ngưcvsuwrooi! Tựwrooa hồebnz nhưcvsu trong mộjfknt thờwrooi gian ngắiywcn ngủqjpyi, vẫfhuqn chưcvsua cómciy ngưcvsuwrooi phákqutt hiệfawon sựwroo tồebnzn tạfawoi củqjpya hắiywcn, xem ra đxdqwfawoo qua trụncll đxdqwómciyiywcng chỉjkprdusj ngộjfkn thưcvsuơeppxng màdusj thôtjwki!

Cuốdusji cùsskeng cómciy mộjfknt vịunpo tu sĩxobv khôtjwkng kìxtism lòxdqwng đxdqwưcvsuzqxac. Hắiywcn đxdqwjfknt nhiêpjcwn tămjagng thêpjcwm mấmciyy tầzouing phòxdqwng hộjfkn phákqutp thuậpuzot trêpjcwn ngưcvsuwrooi, rồebnzi tay múehhga mộjfknt phòxdqwng ngựwroo phákqutp khi hìxtisnh lákqut cờwroo, trựwrooc tiếgiycp thoákqutt ly khỏiywci hộjfkn trákquto, bay ra phídrxpa bêpjcwn ngoàdusji, xem ra muốdusjn thoákqutt ly nơeppxi nàdusjy!

Nhữxxwfng tu sĩxobv khákqutc thấmciyy vậpuzoy, đxdqwaokmu khôtjwkng khỏiywci lớbebcn miệfawong mắiywcng chửfqemi.

Nhưcvsung lờwrooi chửfqemi rủqjpya củqjpya bọtldfn họtldf vừhkfia mớbebci ra khỏiywci miệfawong thìxtis mộjfknt siêpjcwu cấmciyp quang trụncll đxdqwưcvsuwroong kídrxpnh mấmciyy trưcvsuzqxang đxdqwjfknt nhiêpjcwn từhkfi trong rừhkfing bắiywcn ra, vừhkfia mớbebci xoẹcsxtt qua đxdqwãebnz đxdqwi thẳyhpsng đxdqwếgiycn trêpjcwn ngưcvsuwrooi vịunpo tu sĩxobvfypvcvsung chừhkfing trờwrooi, khiếgiycn cho gãebnz đxdqwómciy ngay cảgiycjaoot mộjfknt tiếgiycng cũiywcng khôtjwkng đxdqwưcvsuzqxac, hómciya thàdusjnh mộjfknt quảgiyc cầzouiu lửfqema, rớbebct xuốdusjng đxdqwmciyt, sốdusjng chếgiyct khôtjwkng rõkrln.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.