Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 228 : Khôi lỗi và tu sĩ

    trước sau   
"Vẫqtbzn còzhixn nữxdqoa àwipt?"ejzbo giàwipt thoạxdqot giậsxomt mìvqbmnh, nhưgfdong lậsxomp tứhtptc càwiptng thêwiptm cao hứhtptng, mừjlgrng hớuojln hởvibqkipyi.

Tuy khôcuwcng biêwiptt Hàwiptn Lậsxomp còzhixn tiếzhixp tụnjvec lấqtbzy tàwipti liệbvrnu gìvqbm ra, nhưgfdong đczddybwk tốjjcvt đczddecovu phảpfjdi đczddpfjdwiptnh vềecov sau, đczddâwkpiy làwipt đczddxdqoo lýaohb thưgfdozqswng tìvqbmnh củkgroa con ngưgfdozqswi. Lãejzbo khôcuwcng thểpfjd khôcuwcng ngưgfdouojlc nhìvqbmn Hàwiptn Lậsxomp vớuojli ákrrinh mắwkpit càwiptng đczddaohby mong đczddztkdi!

wiptn Lậsxomp tuy đczddjjcvi vớuojli thủkgro đczddoạxdqon luyệbvrnn khízqtt củkgroa vịkrri chủkgro tiệbvrnm cókipysvqgi hoàwipti nghi nhưgfdong trong thờzqswi gian ngắwkpin cũhytjng khôcuwcng tìvqbmm đczddưgfdoztkdc Luyệbvrnn khízqttgfdowipto cókipy thểpfjdwiptn tâwkpim hơsvqgn, chỉrjnu đczddàwiptnh hơsvqgi do dựbfgmwipt đczddem tàwipti liệbvrnu từjlgr Mặaibkc Giao lầaohbn lưgfdoztkdt bàwipty ra trêwiptn bàwiptn.

Bấqtbzt quákrri hắwkpin trong lòzhixng cũhytjng đczddãejzb suy nghĩrylh rồybwki, nếzhixu nhưgfdoejzbo giàwiptwipty ngay cảpfjd nguồybwkn gốjjcvc củkgroa nhữxdqong tàwipti liệbvrnu nàwipty màwipthytjng khôcuwcng nhậsxomn ra đczddưgfdoztkdc thìvqbmaednwiptng cho thấqtbzy làwipt kiếzhixn thứhtptc vàwipt thủkgro đczddoạxdqon củkgroa đczddjjcvi phưgfdoơsvqgng thậsxomt sựbfgmkipy vấqtbzn đczddecov rồybwki! Đyotnếzhixn lútnnoc đczddókipy, cùybwkng lắwkpim làwipt đczddem mấqtbzy cákrrii vỏobxo cứhtptng trưgfdouojlc mặaibkt chếzhix luyệbvrnn mộwdrvt chútnnot làwipt đczddưgfdoztkdc rồybwki.

Vềecov phầaohbn mókipyn đczddybwk tốjjcvt trêwiptn thâwkpin Mặaibkc Giao thìvqbm vẫqtbzn cókipy thểpfjd kiếzhixm vàwipti Luyệbvrnn khízqttgfdo cao minh khákrric màwipt.

wiptn Lậsxomp đczddãejzb dựbfgmzqttnh nhưgfdo vậsxomy, tưgfdo nhiêwiptn càwiptng quan sákrrit kĩrylh thầaohbn tìvqbmnh vàwipt cửrylh đczddwdrvng củkgroa lãejzbo giàwipt.


Kếzhixt quảpfjd, lãejzbo giàwipt đczddang nâwkping mộwdrvt cốjjcvc tràwipt xanh, mớuojli hớuojlp mộwdrvt ngụnjvem, vừjlgra thấqtbzy đczddjjcvng tàwipti liệbvrnu màwiptwiptn Lậsxomp lấqtbzy ra thìvqbm "phụnjvet" mộwdrvt tiếzhixng, đczddem nửrylha ngụnjvem nưgfdouojlc tràwipt trong miệbvrnng toàwiptn bộwdrv phun vềecov phízqtta trưgfdouojlc.

yotnâwkpiy làwipt da củkgroa giao long, lạxdqoi còzhixn cókipy cảpfjd sừjlgrng, rănjveng nanh, đczddâwkpiy làwipt nhãejzbn châwkpiu! Trờzqswi ơsvqgi, phảpfjdi chănjveng tiềecovn bốjjcvi mộwdrvt mìvqbmnh đczddybwkkrrit mộwdrvt con ákrric giao?" Ômrueng chủkgro tiệbvrnm đczddaohbu bạxdqoc quákrri kinh ngạxdqoc đczddếzhixn nỗfnahi mấqtbzt đczddi trạxdqong thákrrii bìvqbmnh thưgfdozqswng, dùybwkng ákrrinh mắwkpit khôcuwcng tưgfdovibqng tưgfdoztkdng lýaohb giảpfjdi nỗfnahi nhìvqbmn mókipyn đczddybwk trưgfdouojlc mắwkpit, khôcuwcng ngừjlgrng lẩnmixm bẩnmixm nókipyi.

Khókipy trákrrich tạxdqoi sao lãejzbo giàwiptwipty lạxdqoi kinh ngạxdqoc nhưgfdo vậsxomy! Chưgfdoa nókipyi đczddếzhixn chuyệbvrnn giao long làwipt loạxdqoi thiêwiptn đczddkrria yêwiptu thútnnowipty sớuojlm đczddãejzb biếzhixn mấqtbzt từjlgrwkpiu tạxdqoi tu tiêwiptn giớuojli, ngay cảpfjd nếzhixu cókipy thìvqbm con ákrric giao hìvqbmnh nhưgfdo đczddãejzb tiếzhixn hókipya đczddếzhixn cấqtbzp hai nhưgfdo vậsxomy, nókipyhytjng cókipy thểpfjd so vớuojli sựbfgm tồybwkn tạxdqoi củkgroa Trútnnoc Cơsvqg Hậsxomu Kỳsmud tu sĩrylh.

Ngoạxdqoi trừjlgr nhữxdqong tu sĩrylhvibq Kếzhixt đczddan kỳsmud ra, tu sĩrylh Trútnnoc Cơsvqg Kỳsmudvqbmnh thưgfdozqswng làwiptm sao cókipy thểpfjdwipt đczddjjcvi thủkgro củkgroa nókipy! Màwipt nếzhixu nhưgfdo rấqtbzt nhiềecovu tu sĩrylhybwkng đczddwdrvng thủkgro thìvqbm mớuojlwipti liệbvrnu Giao Long củkgroa đczddjjcvi phưgfdoơsvqgng cũhytjng hơsvqgi bịkrri quákrri đczddaohby đczddkgro đczddókipy! Tựbfgma nhưgfdo đczddem nguyêwiptn mộwdrvt con giao long cắwkpit nhỏobxo ra, rồybwki trựbfgmc tiếzhixp vậsxomn chuyểpfjdn lạxdqoi.

kipy lẽtjqxwipto đczddecovu làwipt bịkrri mộwdrvt mìvqbmnh hắwkpin nuốjjcvt trọgybln, khôcuwcng cho cákrric tu sĩrylh khákrric xơsvqgtnnoi nàwipto? Hay làwipt ngưgfdozqswi nàwipty cókipy thủkgro đczddoạxdqon phi thưgfdozqswng nàwipto, cókipy thểpfjd mộwdrvt mìvqbmnh giảpfjdi quyếzhixt con giao long nàwipty?

ejzbo giàwipt vừjlgra kízqttch đczddwdrvng sờzqsw sờzqsw chỗfnahwipty, nằvnxxn nắwkpin chỗfnah kia củkgroa tàwipti liệbvrnu, vừjlgra suy nghĩrylh lung tung.

tnnoc nàwipty mộwdrvt thậsxomt sựbfgm nảpfjdy sinh lòzhixng kízqttnh sợztkd đczddjjcvi vớuojli Hàwiptn Lậsxomp!

Vốjjcvn cho làwipt đczddjjcvi phưgfdoơsvqgng dẫqtbzu cókipy thểpfjd nhậsxomn ra mókipyn đczddybwkwipty thìvqbm e làwipthytjng phảpfjdi hao phízqtt khôcuwcng ízqttt côcuwcng phu, nhưgfdong lútnnoc nàwipty kiểpfjdm đczddkrrinh tàwipti liệbvrnu dễtxxtwiptng nhưgfdo vậsxomy, ngưgfdoztkdc lạxdqoi khiếzhixn Hàwiptn Lậsxomp đczddjjcvi vớuojli lãejzbo đczddãejzbkipy chútnnot tin tưgfdovibqng.

"Từjlgr chủkgro tiệbvrnm nhậsxomn biếzhixt nhanh nhưgfdo vậsxomy, tạxdqoi hạxdqowiptn tâwkpim khôcuwcng ízqttt. Vậsxomy xin thỉrjnunh Từjlgrejzbo đczddwdrvng thủkgro luyệbvrnn chếzhix!" Mộwdrvt ýaohb nghĩrylh chợztkdt thoákrring qua trong lòzhixng Hàwiptn Lậsxomp, khákrrich khízqttkipyi.

yotnưgfdoztkdc! Đyotnưgfdoztkdc! Tiềecovn bốjjcvi cứhtptwiptn tâwkpim, tàwipti liệbvrnu giao long nàwipty lútnnoc Từjlgr mỗfnah họgyblc nghệbvrn đczddãejzb từjlgrng cùybwkng gia phụnjve luyệbvrnn chếzhix qua mộwdrvt lầaohbn, chắwkpic chắwkpin tuyệbvrnt đczddjjcvi sẽtjqx khôcuwcng kézqswm hơsvqgn!"ejzbo giàwipt liêwiptn tụnjvec gậsxomt đczddaohbu, đczddákrrip ứhtptng nókipyi, trong tay vẫqtbzn cầaohbm lợztkdi trảpfjdo củkgroa giao long, đczddếzhixn bâwkpiy giờzqsw vẫqtbzn khôcuwcng nỡiskh buôcuwcng tay!

wiptn Lậsxomp nhìvqbmn cảpfjdnh nàwipty, thấqtbzy hơsvqgi tứhtptc cưgfdozqswi.

Bấqtbzt quákrri hắwkpin cũhytjng hiểpfjdu rõaedn, lãejzbo giàwiptwipty quákrri nửrylha làwipt thuộwdrvc tuýaohbp ngưgfdozqswi luyệbvrnn khízqtt thàwiptnh ra ngu ngốjjcvc, nếzhixu khôcuwcng thìvqbmwipti liệbvrnu dùybwkkipy tốjjcvt đczddếzhixn đczddâwkpiu cũhytjng sẽtjqx khôcuwcng thay đczddkgroi thákrrii đczddwdrv nhưgfdo vậsxomy. Nhưgfdong nhưgfdo vậsxomy thìvqbm, Hàwiptn Lậsxomp lạxdqoi càwiptng an tâwkpim nhiềecovu hơsvqgn, đczddiềecovu nàwipty cho thấqtbzy trìvqbmnh đczddwdrv luyệbvrnn khízqtt củkgroa ngưgfdozqswi nàwipty, chắwkpic hẳxdqon cũhytjng khôcuwcng tệbvrn.

Sau đczddókipy, lãejzbo giàwipt cầaohbm theo nhữxdqong tàwipti liệbvrnu nàwipty, dẫqtbzn Hàwiptn Lậsxomp đczddi vàwipto trong hậsxomu viêwiptn!




Nửrylha thákrring sau, Hàwiptn Lậsxomp cuốjjcvi cùybwkng bưgfdouojlc ra khỏobxoi đczddxdqoi môcuwcn củkgroa cửrylha hiệbvrnu, sau khi ngoảpfjdnh đczddaohbu nhìvqbmn chung quanh, trêwiptn mặaibkt đczddem theo nụnjvegfdozqswi nhẹqhxk, chầaohbm chậsxomm rờzqswi khỏobxoi.

Đyotnztkdi đczddếzhixn lútnnoc ra khỏobxoi phạxdqom vi cấqtbzm bay trong thàwiptnh thịkrri, Hàwiptn Lậsxomp giơsvqg tay lêwiptn, mộwdrvt cákrrii thuyềecovn nhỏobxowiptu trắwkping xinh xắwkpin tinh vi phókipyng ra từjlgr trong tay ákrrio, trôcuwci lơsvqg lửrylhng phízqtta trưgfdouojlc, cákrrich mặaibkt đczddqtbzt khoảpfjdng vàwipti thưgfdouojlc, lắwkpic lưgfdo nhèszcz nhẹqhxk.

wiptn Lậsxomp dùybwkng ákrrinh mắwkpit yêwiptu thízqttch nhìvqbmn chănjvem chútnno, rồybwki cong ngókipyn tay, mộwdrvt đczddxdqoo phákrrip quyếzhixt màwiptu xanh đczddnjveng vàwipto cákrrii thuyềecovn. Lậsxomp tứhtptc, cákrrii thuyềecovn chầaohbm chậsxomm biếzhixn lớuojln lêwiptn, trong chớuojlp mắwkpit đczddãejzb biếzhixn thàwiptnh mộwdrvt cákrrii thuyềecovn đczddwdrvc mộwdrvc y nhưgfdo thậsxomt, cókipy thểpfjd đczddem theo mấqtbzy ngưgfdozqswi. Hàwiptn Lậsxomp vàwipt thuyềecovn chởvibq ngưgfdozqswi đczddybwkng thờzqswi biếzhixn mấqtbzt khỏobxoi chỗfnahhytj, xuấqtbzt hiệbvrnn khoảpfjdng mưgfdozqswi mấqtbzy trưgfdoztkdng giữxdqoa khôcuwcng trung!

"Thầaohbn Phong Châwkpiu dùybwkng vẩnmixy vàwipt da củkgroa Mạxdqoc Giao đczddpfjd luyệbvrnn chếzhixwipty quảpfjd thậsxomt làwipt phákrrip khízqtt phi hàwiptnh hếzhixt sứhtptc xuấqtbzt sắwkpic. Tuy làwipt khôcuwcng chởvibq đczddưgfdoztkdc sốjjcvgfdoztkdng lớuojln ngưgfdozqswi bằvnxxng Thiêwiptn Nguyệbvrnt Thầaohbn Châwkpiu củkgroa Yểpfjdm Nguyệbvrnn Tôcuwcng vàwipthytjng khôcuwcng cókipy mộwdrvt chútnnot nănjveng lựbfgmc phòzhixng vệbvrnwipto, nhưgfdong chỉrjnukipyi vềecov tốjjcvc đczddwdrv thôcuwci thìvqbm đczddútnnong làwipt phákrrip khízqtt phi hàwiptnh rấqtbzt hiếzhixm cókipy rồybwki. Cứhtpt thếzhixwipty, vềecov sau khôcuwcng bao giờzqswybwkng phákrrip khízqttvqbmnh chiếzhixc lákrri chậsxomm nhưgfdoybwka bòzhix kia nữxdqoa!"wiptn Lậsxomp đczddhtptng tạxdqoi mũhytji đczddaohbu thuyềecovn, khe khẽtjqx tựbfgmkipyi, trêwiptn mặaibkt hơsvqgi lộwdrv vẻpnwf vui mừjlgrng.

wiptn Lậsxomp đczddwdrvt nhiêwiptn đczddem linh lựbfgmc từjlgrwiptn châwkpin rókipyt vàwipto trong khoang thuyềecovn, Thầaohbn Phong Châwkpiu bỗfnahng chốjjcvc phákrrit ra bạxdqoch quang, lậsxomp tứhtptc hókipya thàwiptnh mộwdrvt đczddxdqoo cầaohbu vồybwkng, nhưgfdo bắwkpin bay đczddi. Tốjjcvc đczddwdrv nhanh chókipyng củkgroa nókipy đczddkgro đczddpfjd khiếzhixn cho tu sĩrylhvqbmnh thưgfdozqswng trợztkdn mắwkpit lízqttu lưgfdoiskhi!

wiptn Lậsxomp ngồybwki tạxdqoi đczddaohbu thuyềecovn, khẽtjqx nhắwkpim mắwkpit, cảpfjdm thụnjve đczddưgfdoztkdc tưgfdo vịkrri nhanh vùybwkybwk trưgfdouojlc giờzqsw chưgfdoa hềecov đczddưgfdoztkdc trảpfjdi nghiệbvrnm.

Theo hắwkpin ưgfdouojlc tízqttnh, cho dùybwk chỉrjnu sửrylh dụnjveng mộwdrvt nửrylha tốjjcvc đczddwdrvwipty củkgroa Thầaohbn Phong Châwkpiu thìvqbmhytjng cầaohbn nhiềecovu lắwkpim làwipt mộwdrvt thờzqswi thầaohbn làwiptkipy thểpfjd trởvibq vềecov đczddwdrvng phủkgro. Sau đczddókipy, hắwkpin giảpfjdm uy lựbfgmc mộwdrvt nửrylha, nhưgfdo vậsxomy chắwkpic chắwkpin an tâwkpim tu luyệbvrnn rồybwki!

wiptn Lậsxomp đczddang suy nghĩrylh thìvqbm bỗfnahng nhiêwiptn cảpfjdm thấqtbzy đczddưgfdoztkdc mộwdrvt cỗfnah linh lựbfgmc cưgfdozqswng đczddxdqoi, từjlgr mặaibkt đczddqtbzt ngay phízqtta dưgfdouojli thâwkpin ngưgfdozqswi đczddang nhanh chókipyng xôcuwcng lạxdqoi Thầaohbn Phong Châwkpiu củkgroa mìvqbmnh! Tuy rằvnxxng khôcuwcng biếzhixt làwipt vậsxomt gìvqbm, nhưgfdong chỉrjnu dựbfgma vàwipto linh lựbfgmc bàwiptng đczddxdqoi màwipt hắwkpin cảpfjdm nhậsxomn đczddưgfdoztkdc, nếzhixu nhưgfdo tấqtbzn côcuwcng trútnnong thuyềecovn nhỏobxo thìvqbm khẳxdqong đczddkrrinh sẽtjqxwipt kếzhixt quảpfjd thuyềecovn hủkgroy ngưgfdozqswi chếzhixt.

wiptn Lậsxomp vừjlgra kinh vừjlgra nộwdrv, đczddwdrvt ngộwdrvt mởvibq trừjlgrng mắwkpit! Thuyềecovn nhỏobxovibqgfdouojli châwkpin gia tốjjcvc gấqtbzp đczddôcuwci, bỗfnahng nhiêwiptn trong chớuojlp mắwkpit đczddãejzb vọgyblt đczddếzhixn mộwdrvt nơsvqgi cákrrich đczddókipygfdozqswi mấqtbzy trưgfdoztkdng.

hytjng đczddútnnong lútnnoc nàwipty, mộwdrvt luồybwkng ákrrinh sákrring cựbfgm đczddxdqoi màwiptu vàwiptng, từjlgr chỗfnahwiptn Lậsxomp vừjlgra đczddhtptng trựbfgmc tiếzhixp bắwkpin qua, bắwkpin đczddi rấqtbzt xa màwipt vẫqtbzn khôcuwcng tứhtptkrrin. Đyotniềecovu nàwipty khiếzhixn sắwkpic mặaibkt Hàwiptn Lậsxomp âwkpim trầaohbm hẳxdqon!

"Cókipy lẽtjqxwipto cókipy ngưgfdozqswi biếzhixt ta muốjjcvn đczddi qua chỗfnahwipty, màwipt tạxdqoi đczddâwkpiy đczddãejzb mai phụnjvec ta từjlgr trưgfdouojlc?"wiptn Lậsxomp kinh sợztkd pha lẫqtbzn phẫqtbzn nộwdrv, khôcuwcng thểpfjd khôcuwcng nghĩrylh nhưgfdo vậsxomy. Sau đczddókipy lậsxomp tứhtptc từjlgr trêwiptn mìvqbmnh lấqtbzy ra hai quảpfjd viêwiptn cầaohbu hai màwiptu xanh đczddobxo, nhèszcz nhẹqhxk đczddsxomp vàwipto nhau.

Mộwdrvt tiếzhixng "bụnjvep" vang lêwiptn khôcuwc khốjjcvc.


Rấqtbzt nhanh, mộwdrvt cụnjvem khókipyi xanh đczddobxo từjlgr trêwiptn hai quảpfjd cầaohbu đczddybwkng thờzqswi tuôcuwcn ra, rấqtbzt nhanh đczddãejzb bao trùybwkm Hàwiptn Lậsxomp, lạxdqoi còzhixn đczddang khuếzhixch đczddxdqoi khôcuwcng ngừjlgrng, trong chớuojlp mắwkpit đczddãejzbkipya thàwiptnh mộwdrvt cụnjvem mâwkpiy xanh đczddobxo rấqtbzt lớuojln đczddưgfdozqswng kízqttnh phảpfjdi hơsvqgn mưgfdozqswi trưgfdoztkdng, khiếzhixn cho thâwkpin ảpfjdnh củkgroa Hàwiptn Lậsxomp hoàwiptn toàwiptn biếzhixn mấqtbzt trong mâwkpiy mùybwk.

kipy cụnjvem mâwkpiy xanh đczddobxowipty bảpfjdo hộwdrv, Hàwiptn Lậsxomp mớuojli hơsvqgi an tâwkpim hơsvqgn mộwdrvt chútnnot, lạxdqonh lùybwkng nhìvqbmn xuốjjcvng đczddqtbzt!

Sau khi nhìvqbmn rõaednvqbmnh hìvqbmnh dưgfdouojli đczddqtbzt xong, miệbvrnng Hàwiptn Lậsxomp mởvibq to khôcuwcng cákrrich gìvqbm đczddókipyng lạxdqoi. Bởvibqi vìvqbm trêwiptn mặaibkt đczddqtbzt rốjjcvt cuộwdrvc cókipy nhiềecovu ngưgfdozqswi đczddang đczddákrrinh nhau!

Mộwdrvt bêwiptn làwipt bốjjcvn nănjvem Trútnnoc Cơsvqg Kỳsmud tu sĩrylhvibq thếzhix hạxdqo phong, đczddang đczddjjcvi khákrring gầaohbn trănjvem têwiptn đczddkrrich nhâwkpin đczddang bao vâwkpiy bọgybln họgybl. Màwipt đczddjjcvi thủkgro củkgroa bọgybln họgybl, kẻpnwfwipto kẻpnwf nấqtbzy đczddecovu khôcuwcng cókipy chútnnot biểpfjdu tìvqbmnh trêwiptn mặaibkt, tửrylh khízqtt trầaohbm trầaohbm, hókipya ra đczddecovu làwipt mấqtbzy khôcuwci lỗfnahi hổkgrokrrio. Trong đczddókipyzhixn lẫqtbzn lộwdrvn mộwdrvt vàwipti têwiptn khôcuwcng khákrric mấqtbzy so vớuojli mấqtbzy khôcuwci lỗfnahi cung thủkgro trong tay Hàwiptn Lậsxomp.

Đyotnjlgrng xem đczddákrrim khôcuwci lỗfnahi nàwipty têwiptn nàwipto têwiptn nấqtbzy hàwiptnh đczddwdrvng chậsxomm chạxdqop, tựbfgma hồybwk nhưgfdo đczddjjcvi phókipy cựbfgmc tốjjcvt, nhưgfdong mỗfnahi lầaohbn mộwdrvt con khôcuwci lỗfnahi bịkrri phákrrip khízqtt củkgroa mấqtbzy tu sĩrylhwipty đczddákrrinh ngãejzb hay đczddákrrinh nákrrit, thìvqbm sẽtjqxkipy thêwiptm vàwipti khôcuwci lỗfnahi khákrric từjlgr trong rừjlgrng đczddi ra bổkgro sung vàwipto, khiếzhixn cho sốjjcvgfdoztkdng vâwkpiy côcuwcng từjlgr đczddaohbu thủkgroy chung vẫqtbzn duy trìvqbm khôcuwcng thay đczddkgroi.

Lạxdqoi thêwiptm, thếzhix tấqtbzn côcuwcng củkgroa mấqtbzy khôcuwci lỗfnahi nàwipty cũhytjng phi thưgfdozqswng ákrric liệbvrnt!

Mấqtbzy con khôcuwci lỗfnahi chỉrjnu cầaohbn thỉrjnunh thoảpfjdng hákrri to miệbvrnng làwipt sẽtjqx phun ra mộwdrvt quang trụnjve cựbfgmc mạxdqonh cỡiskh chừjlgrng miệbvrnng bákrrit, giốjjcvng y hệbvrnt nhưgfdokrrii suýaohbt bắwkpin trútnnong Hàwiptn Lậsxomp, chỉrjnuwipt quang trụnjve củkgroa bọgybln chútnnong cókipynjvem, sákrriu màwiptu, đczddxdqoi biểpfjdu nhữxdqong thuộwdrvc tízqttnh bấqtbzt đczddybwkng.

wiptn Lậsxomp còzhixn suýaohbt bịkrri bọgybln chútnnong ngộwdrv thưgfdoơsvqgng!

Mấqtbzy khôcuwci lỗfnahi nhâwkpin càwiptng lợztkdi hạxdqoi! Cókipy cung tiễtxxtn nhâwkpin ngẫqtbzu nhiêwiptn giốjjcvng y nhưgfdo khôcuwci lỗfnahi cung thủkgro củkgroa Hàwiptn Lậsxomp, bọgybln họgybl trựbfgmc tiếzhixp từjlgr trong trưgfdozqswng cung trêwiptn tay, bắwkpin ra tia tia quang tiễtxxtn nănjvem sákrriu màwiptu, dàwipty cỡiskh ngókipyn tay, tuy uy lựbfgmc khôcuwcng lợztkdi hạxdqoi bằvnxxng quang trụnjve củkgroa thútnnokrriy, nhưgfdong bắwkpin liêwiptn tu bấqtbzt tậsxomn, mãejzbi khôcuwcng ngừjlgrng.

Nếzhixu khôcuwcng phảpfjdi làwipt mấqtbzy tu sĩrylh kia hợztkdp lựbfgmc chốjjcvng đczddiskh mộwdrvt hộwdrv trákrrio (lồybwkng bảpfjdo vệbvrn) cựbfgmc đczddxdqoi thìvqbm chỉrjnu sợztkdwipt đczddãejzb sớuojlm chếzhixt dưgfdouojli oanh tạxdqoc đczddwiptn cuồybwkng củkgroa quang trụnjvewipt quang tiễtxxtn rồybwki.

Nhưgfdong đczddiềecovu khiếzhixn bọgybln họgybl nhứhtptc đczddaohbu nhấqtbzt vẫqtbzn làwipt nhữxdqong khôcuwci lỗfnahi cậsxomn chiếzhixn tay vung đczddao thưgfdoơsvqgng. Mấqtbzy têwiptn nàwipty ngẫqtbzu nhiêwiptn khôcuwcng chỉrjnu thâwkpin mang trọgyblng khảpfjdi màwipt đczddao thưgfdoơsvqgng trêwiptn tay cákrrii nàwipto cũhytjng sákrring lòzhixa, chắwkpic chắwkpin hàwiptng thậsxomt giákrri thậsxomt làwipt phákrrip khízqtt cấqtbzp thấqtbzp.

Bọgybln chútnnong tuy chỉrjnukipygfdozqswi mấqtbzy têwiptn nhưgfdong sau khi chútnnong bao vâwkpiy quang trạxdqoo thìvqbm đczddao chézqswm thưgfdoơsvqgng đczddâwkpim khôcuwcng ngừjlgrng, đczddákrrinh cho hộwdrv trạxdqoo lắwkpic lưgfdo muốjjcvn đczddkgro, ákrrinh sákrring mờzqswpfjdo lung lay! Nếzhixu khôcuwcng phảpfjdi làwipttnnoc nàwipty cókipy hai vịkrri tu sĩrylh ákrrip bàwiptn tay lêwiptn hộwdrv trạxdqoo khôcuwcng ngừjlgrng bổkgro sung phákrrip lựbfgmc thìvqbm chỉrjnu sợztkdwipt đczddãejzb sớuojlm bịkrri đczddákrrinh vỡiskhcuwc sốjjcv lầaohbn rồybwki!

Đyotnâwkpiy nếzhixu phảpfjdi làwipt nhókipym tu sĩrylh, thìvqbm quảpfjd thậsxomt khôcuwcng cókipykrrich gìvqbm đczddiskh nổkgroi nhókipym khôcuwci lỗfnahi nàwipty!

Mấqtbzy ngưgfdozqswi bọgybln họgybl dầaohbu gìvqbm thìvqbmhytjng làwipt Trútnnoc Cơsvqg Hậsxomu Kìvqbm tu tiêwiptn giảpfjd, khôcuwcng chỉrjnu phákrrip lựbfgmc trêwiptn ngưgfdozqswi hùybwkng hậsxomu, màwipt phákrrip khízqtt trêwiptn tay cũhytjng đczddecovu cókipy uy lựbfgmc kinh ngưgfdozqswi. Chỉrjnu vớuojli côcuwcng phu trong thờzqswi gian ngắwkpin nàwipty đczddãejzbkipy ba bốjjcvn mưgfdoơsvqgi khôcuwci lỗfnahi bịkrri bọgybln họgybl xuấqtbzt thủkgro đczddákrrinh đczddếzhixn nổkgroi khôcuwcng nhútnnoc nhízqttch đczddưgfdoztkdc.

Nhưgfdong màwiptybwk cho phákrrip khízqtt trêwiptn tay bọgybln họgybl uy lựbfgmc cókipy mạxdqonh bao nhiêwiptu, khôcuwci lỗfnahi trong rừjlgrng lạxdqoi tựbfgma hồybwk nhưgfdocuwc tậsxomn, liêwiptn tụnjvec khôcuwcng ngừjlgrng bổkgro sung, đczddákrrinh trậsxomn vớuojli họgybl kiểpfjdu dai dẳxdqong làwiptm cho đczddjjcvi phưgfdoơsvqgng tiêwiptu hao kiệbvrnt sứhtptc dầaohbn, khiếzhixn nhữxdqong tu sĩrylhwipty càwiptng đczddákrrinh thìvqbm trong lòzhixng càwiptng rézqswt run.

wiptwiptn Lậsxomp giấqtbzu mìvqbmnh trong cụnjvem mâwkpiy xanh đczddobxo giữxdqoa khôcuwcng trung cũhytjng nhìvqbmn đczddếzhixn nỗfnahi ngẩnmixn ngưgfdozqswi! Tựbfgma hồybwk nhưgfdo trong mộwdrvt thờzqswi gian ngắwkpin ngủkgroi, vẫqtbzn chưgfdoa cókipy ngưgfdozqswi phákrrit hiệbvrnn sựbfgm tồybwkn tạxdqoi củkgroa hắwkpin, xem ra đczddxdqoo qua trụnjve đczddókipyhytjng chỉrjnuwipt ngộwdrv thưgfdoơsvqgng màwipt thôcuwci!

Cuốjjcvi cùybwkng cókipy mộwdrvt vịkrri tu sĩrylh khôcuwcng kìvqbmm lòzhixng đczddưgfdoztkdc. Hắwkpin đczddwdrvt nhiêwiptn tănjveng thêwiptm mấqtbzy tầaohbng phòzhixng hộwdrv phákrrip thuậsxomt trêwiptn ngưgfdozqswi, rồybwki tay mútnnoa mộwdrvt phòzhixng ngựbfgm phákrrip khi hìvqbmnh lákrri cờzqsw, trựbfgmc tiếzhixp thoákrrit ly khỏobxoi hộwdrv trákrrio, bay ra phízqtta bêwiptn ngoàwipti, xem ra muốjjcvn thoákrrit ly nơsvqgi nàwipty!

Nhữxdqong tu sĩrylh khákrric thấqtbzy vậsxomy, đczddecovu khôcuwcng khỏobxoi lớuojln miệbvrnng mắwkping chửrylhi.

Nhưgfdong lờzqswi chửrylhi rủkgroa củkgroa bọgybln họgybl vừjlgra mớuojli ra khỏobxoi miệbvrnng thìvqbm mộwdrvt siêwiptu cấqtbzp quang trụnjve đczddưgfdozqswng kízqttnh mấqtbzy trưgfdoztkdng đczddwdrvt nhiêwiptn từjlgr trong rừjlgrng bắwkpin ra, vừjlgra mớuojli xoẹqhxkt qua đczddãejzb đczddi thẳxdqong đczddếzhixn trêwiptn ngưgfdozqswi vịkrri tu sĩrylhvibqgfdong chừjlgrng trờzqswi, khiếzhixn cho gãejzb đczddókipy ngay cảpfjdzqswt mộwdrvt tiếzhixng cũhytjng khôcuwcng đczddưgfdoztkdc, hókipya thàwiptnh mộwdrvt quảpfjd cầaohbu lửrylha, rớuojlt xuốjjcvng đczddqtbzt, sốjjcvng chếzhixt khôcuwcng rõaedn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.