Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 227 : Kết Giao Chi Tâm

    trước sau   
"Khôgabrng biếqxsjt tiềhlvhn bốsxfgi đwihfsxfgi vớxzhii luyệtalon khígabrbznh cảarmjm thấdjkvy hứysnlng thúyzlj khôgabrng?" Thanh niêxtaqn vừxzhia thấdjkvp vừxzhia thôgabr do dựyzlj hồtyzvi lâlfdpu mớxzhii nóbznhi ra câlfdpu nàzwizy, khiếqxsjn cho Hàzwizn Lậivtlp hếqxsjt sứysnlc ngạadbmc nhiêxtaqn!

"Làzwiz ýtalojcam?"zwizn Lậivtlp hơycbli nghi hoặktcvc.

"Lẽionqzwizo ngưrvpjơycbli muốsxfgn truyềhlvhn thụrpkq cho ta Luyệtalon khígabr thuậivtlt?"zwizn Lậivtlp buộrvpjt miệtalong nóbznhi!

"Tiềhlvhn bốsxfgi đwihfgmqnn đwihfúyzljng rồtyzvi! Cágmqni duy nhấdjkvt màzwiz tạadbmi hạadbmbznh thểtzvk đwihfem ra bágmqnn chỉhdkmbznh Luyệtalon khígabr chi thuậivtlt trêxtaqn ngưrvpjepoyi" Thanh niêxtaqn buồtyzvn bãicvcbznhi.

zwizn Lậivtlp nghe xong khôgabrng biếqxsjt nóbznhi gìjcam! Hắtalon chỉhdkm muốsxfgn làzwizm thêxtaqm nhiềhlvhu bộrvpj trậivtln kỳymff, trậivtln bàzwizn… đwihfadbmi loạadbmi nhưrvpj vậivtly, ai thègabrm muốsxfgn Luyệtalon khígabr thuậivtlt củrpjva hắtalon. Lạadbmi nóbznhi, thanh niêxtaqn nàzwizy còbgexn nghĩxzhijcamnh làzwiz ai chứysnl! Luyệtalon khígabr thuậivtlt củrpjva hắtalon hiếqxsjm cóbznh nhưrvpj vậivtly sao! Phảarmji biếqxsjt, ởtshd tu tiêxtaqn giớxzhii tu sĩxzhi biếqxsjt Luyệtalon khígabr thuậivtlt cũymijng khágmqn nhiềhlvhu!

"Bấdjkvt quágmqn, do vưrvpjxzhing tổivtl huấdjkvn, vãicvcn bốsxfgi chỉhdkmbznh thểtzvk đwihfem toàzwizn bộrvpj nhữlrrdng đwihfiềhlvhu hiểtzvku đwihfưrvpjaqpec vềhlvh Luyệtalon khígabr giao cho cágmqnc hạadbm, khôgabrng thểtzvk đwihfígabrch thâlfdpn truyềhlvhn thụrpkq thuậivtlt nàzwizy!" Thanh niêxtaqn vộrvpji vàzwizng lấdjkvp bấdjkvp nóbznhi bổivtl sung.


zwizn Lậivtlp chớxzhip chớxzhip mắtalot, càzwizng khôgabrng thểtzvkbznhi lờepoyi nàzwizo!

Thanh niêxtaqn thấdjkvy Hàzwizn Lậivtlp nghe nhữlrrdng kiếqxsjn nghịuwkz củrpjva mìjcamnh xong, mộrvpjt mựyzljc im lặktcvng khôgabrng nóbznhi gìjcam, dágmqnng vẻsdxl tựyzlja hồtyzv nhưrvpj khôgabrng nguyệtalon ýtalo thìjcam hắtalon khôgabrng khỏexfdi khẩmpjzn trưrvpjơycblng, cũymijng khôgabrng thểtzvk che dấdjkvu đwihfưrvpjaqpec thâlfdpn phậivtln, gấdjkvp gágmqnp nóbznhi ra sựyzlj thậivtlt:

"Gia tổivtlyzljc trưrvpjxzhic làzwiz Luyệtalon khígabr trưrvpjtshdng lãicvco củrpjva Thầirqkn Binh Môgabrn, Luyệtalon khígabr chi thuậivtlt sớxzhim đwihfãicvc đwihfadbmt đwihfếqxsjn cựyzljc đwihfhdkmnh! Luyệtalon khígabr thuậivtlt củrpjva tạadbmi hạadbm chígabrnh làzwiz do gia tổivtl tựyzlj tay truyềhlvhn dạadbmy màzwiz ra. Vãicvcn bốsxfgi hôgabrm nay đwihfem nhữlrrdng đwihfiềhlvhu hiểtzvku đwihfưrvpjaqpec vềhlvh Luyệtalon khígabr giao cho cágmqnc hạadbm, kỳymff thậivtlt đwihfãicvc vi phạadbmm tổivtl huấdjkvn! Vềhlvh việtaloc tiềhlvhn bốsxfgi từxzhi đwihfóbznh thu đwihfưrvpjaqpec bao nhiêxtaqu lợaqpei ígabrch, hoàzwizn toàzwizn phảarmji xem tạadbmo hóbznha củrpjva bảarmjn thâlfdpn tiềhlvhn bốsxfgi rồtyzvi! Nhưrvpjng ta cóbznh thểtzvk bảarmjo đwihfarmjm, tuyệtalot đwihfsxfgi đwihfhlvhu làzwizgabr mậivtlt củrpjva tu tiêxtaqn giớxzhii trưrvpjxzhic giờepoy khôgabrng hềhlvh truyềhlvhn ra ngoàzwizi".

yzljc Hàzwizn Lậivtlp nghe thấdjkvy thanh niêxtaqn làzwiz hậivtlu nhâlfdpn củrpjva luyệtalon khígabr trưrvpjtshdng lãicvco củrpjva Thầirqkn Binh Môgabrn, cuốsxfgi cùxcoing cũymijng đwihfãicvc đwihfrvpjng dung!

Thầirqkn Binh Môgabrn nàzwizy khôgabrng phảarmji chígabrnh làzwiz mộrvpjt trong Nguyêxtaqn Vũymij Quốsxfgc tam đwihfadbmi chágmqnnh phágmqni, ngang hàzwizng vớxzhii Thiêxtaqn Tinh Tôgabrng vàzwiz Vạadbmn Diệtalou Quan ưrvpj! Luyệtalon khígabr thuậivtlt củrpjva môgabrn phágmqni nàzwizy cùxcoing trậivtln phágmqnp củrpjva Thiêxtaqn Tinh Tôgabrng, vàzwiz phùxcoi đwihfadbmo củrpjva Vạadbmn Diệtalou Quan tạadbmi tu tiêxtaqn giớxzhii củrpjva mấdjkvy quốsxfgc gia lâlfdpn cậivtln quảarmj thậivtlt rấdjkvt nổivtli tiếqxsjng.

Nhưrvpj vậivtly xem ra nhữlrrdng đwihfiềhlvhu hiểtzvku đwihfưrvpjaqpec vềhlvh luyệtalon khígabr củrpjva đwihfsxfgi phưrvpjơycblng chắtaloc chắtalon khôgabrng phảarmji thôgabrng thưrvpjepoyng! Tuy bảarmjn thâlfdpn mưrvpjepoyi phầirqkn thìjcambznhgmqnm chígabrn phầirqkn khôgabrng muốsxfgn họivtlc, nhưrvpjng màzwiz giữlrrd lạadbmi trong tay cũymijng làzwiz mộrvpjt tấdjkvm trùxcoiicvc (vậivtlt dùxcoing đwihftzvk đwihfágmqnnh bàzwizi). Nóbznhi khôgabrng chừxzhing đwihfếqxsjn lúyzljc nàzwizo đwihfóbznh lạadbmi cóbznh việtaloc dùxcoing.

zwizn Lậivtlp trong lòbgexng nắtalom chắtaloc chủrpjv ýtalo, bấdjkvt qua hắtalon vẫjakwn mởtshd miệtalong hỏexfdi mộrvpjt câlfdpu.

"Bốsxfg trậivtln phágmqnp khígabr củrpjva Đrpjvxtaqn Đrpjvarmjo Ngũymijzwiznh Trậivtln nàzwizy củrpjva ngưrvpjơycbli, cóbznh thậivtlt làzwiz vẫjakwn cóbznh thểtzvk cảarmji tiếqxsjn tiếqxsjp khôgabrng?"

"Khẳtbzhng đwihfuwkznh cóbznh thểtzvk! Vịuwkz bằgqhnng hữlrrdu đwihfóbznh củrpjva ta đwihfsxfgi vớxzhii trậivtln phágmqnp chi đwihfadbmo sớxzhim đwihfãicvc xuấdjkvt thầirqkn nhậivtlp hóbznha, cộrvpjng thêxtaqm Luyệtalon khígabr thuậivtlt củrpjva tạadbmi hạadbm, cảarmji tiếqxsjn bộrvpj bốsxfg trậivtln phágmqnp khígabrzwizy sẽionq khôgabrng cóbznh vấdjkvn đwihfhlvhjcam!" Thanh niêxtaqn thấdjkvy Hàzwizn Lậivtlp hỏexfdi nhưrvpj vậivtly, biếqxsjt làzwiz đwihfsxfgi phưrvpjơycblng mưrvpjepoyi phầirqkn đwihfãicvcbznhgmqnm chígabrn phầirqkn làzwiz đwihftyzvng ýtalo rồtyzvi, bègabrn lậivtlp tứysnlc vui mừxzhing, vỗxjtw ngựyzljc bảarmjo đwihfarmjm, nóbznhi.

zwizn Lậivtlp gậivtlt gậivtlt đwihfirqku, khôgabrng nóbznhi thêxtaqm gìjcam, nhưrvpjng lạadbmi mởtshd nắtalop hộrvpjp trêxtaqn tay, lậivtlp tứysnlc mộrvpjt dưrvpjaqpec hưrvpjơycblng đwihfirqky linh khígabr đwihfãicvc tràzwizn ngậivtlp trong cágmqnch âlfdpm trạadbmo. Thanh niêxtaqn hígabrt nhẹionqzwizi hơycbli, sau khi hai mắtalot nhìjcamn kỹlfdp mấdjkvy lưrvpjaqpet xong, vẻsdxl vui mừxzhing lộrvpjwihf trong mắtalot, liêxtaqn tụrpkqc gậivtlt đwihfirqku biểtzvku thịuwkz rấdjkvt vừxzhia lòbgexng.

zwizn Lậivtlp thấdjkvy vậivtly bègabrn cưrvpjepoyi nhẹionq, duỗxjtwi tay đwihfem cágmqni hộrvpjp đwihfưrvpja ra.

Thanh niêxtaqn vừxzhia thấdjkvy vộrvpji vàzwizng hớxzhin hởtshd giơycbl tay ra tiếqxsjp nhậivtln nhưrvpjng lúyzljc hắtalon nắtalom đwihfưrvpjaqpec mộrvpjt góbznhc hộrvpjp muốsxfgn kéysnlo vềhlvh thìjcamgmqni hộrvpjp đwihfirqky linh dưrvpjaqpec lạadbmi giốsxfgng nhưrvpjzwiz đwihfãicvc mọivtlc rễeswg trêxtaqn bàzwizn tay củrpjva Hàzwizn Lậivtlp, khôgabrng đwihfrvpjng đwihfivtly mộrvpjt tígabrgabru nàzwizo! Khiếqxsjn cho thanh niêxtaqn khôgabrng khỏexfdi ngẩmpjzn ngơycbl, trong mắtalot lộrvpj ra vẻsdxl ngạadbmc nhiêxtaqn.

zwizn Lậivtlp thấdjkvy đwihfsxfgi phưrvpjơycblng ngẩmpjzng đwihfirqku ngưrvpjxzhic nhìjcamn hắtalon nhưrvpj khôgabrng biếqxsjt đwihfãicvc sai chuyệtalon gìjcam, khôgabrng thểtzvk khôgabrng thởtshdzwizi.


Xem ra kẻsdxlzwizy cóbznh lẽionq thậivtlt sựyzljzwiz vịuwkz thếqxsj gia đwihfadbmi thiếqxsju chưrvpja hềhlvh trảarmji qua mưrvpja gióbznh! Mìjcamnh đwihfãicvc ágmqnm thịuwkzwihfzwizng nhưrvpj vậivtly màzwiz hắtalon vẫjakwn khôgabrng hiểtzvku àzwiz?

Khôgabrng còbgexn cágmqnch nàzwizo khágmqnc, Hàzwizn Lậivtlp chỉhdkmbznhrvpjxzhic nhẹionq nhàzwizng mởtshd miệtalong, nóbznhi thẳtbzhng cho đwihfsxfgi phưrvpjơycblng biếqxsjt:

"Ngưrvpjơycbli cóbznhymijng nêxtaqn đwihfem bộrvpj phágmqnp khígabrzwiz nhữlrrdng đwihfiềhlvhu hiểtzvku đwihfưrvpjaqpec vềhlvh luyệtalon khígabr kia ra. Chúyzljng ta mộrvpjt tay giao tiềhlvhn, mộrvpjt tay giao hàzwizng! Làzwizm nhưrvpj vậivtly khôgabrng phảarmji làzwiz mớxzhii tưrvpjơycblng đwihfsxfgi thígabrch đwihfágmqnng hay sao?"

"Ồdqmd… tiềhlvhn bốsxfgi nóbznhi vãicvcn bốsxfgi trong lúyzljc nóbznhng vộrvpji lạadbmi quêxtaqn mấdjkvt!" Thanh niêxtaqn vừxzhia thấdjkvp vừxzhia thôgabryzljc nàzwizy mớxzhii giậivtlt mìjcamnh nhậivtln ra, mặktcvt đwihfexfd gay buôgabrng cágmqni hộrvpjp khỏexfdi tay, châlfdpn tay luốsxfgng cuốsxfgng từxzhi trong bao trữlrrd vậivtlt trong ngựyzljc lôgabri ra mộrvpjt đwihfsxfgng đwihftyzv vậivtlt.

rpjvâlfdpy cóbznhrvpjepoyi tágmqnm miếqxsjng trậivtln bàzwizn vàzwiz ba mưrvpjơycbli ságmqnu câlfdpy trậivtln kỳymff, làzwiz mộrvpjt bộrvpj hoàzwizn chỉhdkmnh cágmqnc bốsxfg trậivtln phágmqnp khígabr củrpjva Đrpjvxtaqn Đrpjvarmjo Ngũymijzwiznh Trậivtln. Chỉhdkm cầirqkn chiếqxsju theo phưrvpjơycblng phágmqnp nóbznhi trong Ngọivtlc Giảarmjn nàzwizy, đwihfem chúyzljng bốsxfg trígabr khôgabrng sai sóbznht mộrvpjt chúyzljt nàzwizo, thìjcambznh thểtzvk lậivtlp tứysnlc khiếqxsjn đwihfadbmi trậivtln phágmqnt sinh hiệtalou lựyzljc. Quyểtzvkn Vâlfdpn Tiêxtaqu Tâlfdpm Thuậivtlt nàzwizy chígabrnh làzwiz nhữlrrdng đwihfiềhlvhu hiểtzvku đwihfưrvpjaqpec vềhlvh luyệtalon khígabr củrpjva tạadbmi hạadbm hai mưrvpjơycbli mấdjkvy năgfjam nay, hy vọivtlng tiềhlvhn bốsxfgi sau khi xem rồtyzvi cốsxfg gắtalong hếqxsjt sứysnlc đwihfxzhing đwihftzvkrvpju truyềhlvhn ra ngoàzwizi, đwihftzvk trágmqnnh bịuwkz ngưrvpjepoyi củrpjva Thầirqkn Binh Môgabrn tìjcamm đwihfếqxsjn cửepoya, vìjcam rấdjkvt nhiềhlvhu phưrvpjơycblng phágmqnp luyệtalon khígabr trong nàzwizy đwihfhlvhu làzwizgabr mậivtlt trong môgabrn phágmqni củrpjva Thầirqkn Binh Môgabrn" Thanh niêxtaqn rấdjkvt tỉhdkm mỉhdkm giảarmjng giảarmji, lạadbmi còbgexn thậivtlt lòbgexng nhắtaloc nhởtshdzwizn Lậivtlp.

zwizn Lậivtlp nghe nhữlrrdng lờepoyi nàzwizy, sinh ra nhiềhlvhu hảarmjo cảarmjm đwihfsxfgi vớxzhii thanh niêxtaqn nàzwizy! Mộrvpjt ýtalo nghĩxzhi khágmqnc trong đwihfirqku đwihfrvpjt nhiêxtaqn trỗxjtwi dậivtly.

Sau khi do dựyzlj mộrvpjt lágmqnt, Hàzwizn Lậivtlp vộrvpji vàzwizng đwihfem hộrvpjp trong tay giúyzlji vàzwizo trong lòbgexng đwihfsxfgi phưrvpjơycblng, rồtyzvi nhậivtln lấdjkvy mớxzhi đwihftyzv vậivtlt từxzhi trêxtaqn tay đwihfsxfgi phưrvpjơycblng.

Cửepoy đwihfrvpjng đwihfrvpjt ngộrvpjt khôgabrng bìjcamnh thưrvpjepoyng nàzwizy củrpjva Hàzwizn Lậivtlp ngưrvpjaqpec lạadbmi khiếqxsjn cho thanh niêxtaqn vừxzhia thấdjkvp vừxzhia thôgabr kia ngơycbl ngágmqnc mộrvpjt lúyzljc, khôgabrng biếqxsjt làzwiz sai ởtshd đwihfâlfdpu.

"Vâlfdpn Tiêxtaqu Tâlfdpm Thuậivtlt! Vâlfdpn Tiêxtaqu làzwizxtaqn củrpjva ngưrvpjơycbli àzwiz, cágmqnc hạadbm họivtljcam?"zwizn Lậivtlp thay đwihfivtli vẻsdxl lạadbmnh nhạadbmt lúyzljc đwihfirqku, sau khi nhậivtln đwihfưrvpjaqpec nhữlrrdng đwihftyzv vậivtlt, đwihfsxfgi vớxzhii thanh niêxtaqn đwihfóbznh sắtaloc mặktcvt vui vẻsdxl thâlfdpn thiệtalon hẳtbzhn.

"Tạadbmi hạadbm họivtl Tềhlvh, Tềhlvhlfdpn Tiêxtaqu! Tiềhlvhn bốsxfgi vẫjakwn cóbznhjcam muốsxfgn dạadbmy bảarmjo?" Thanh Niêxtaqn trùxcoi trừxzhi mộrvpjt lágmqnt mớxzhii mởtshd miệtalong nóbznhi, nhưrvpjng khôgabrng biếqxsjt Hàzwizn Lậivtlp cóbznh dụrpkqng ýtalojcam.

"Khôgabrng cóbznhjcam, kỳymff thậivtlt làzwiz muốsxfgn nhắtaloc nhởtshd ngưrvpjơycbli, quyểtzvkn ghi chéysnlp kiếqxsjn thứysnlc nàzwizy củrpjva ngưrvpjơycbli tuy làzwiz ta đwihfãicvc thu nhậivtln rồtyzvi nhưrvpjng ta sẽionqxcoing phong ấdjkvn thuậivtlt đwihfem khóbznha lạadbmi, trong vòbgexng năgfjam năgfjam sẽionq khôgabrng đwihfrvpjng đwihfếqxsjn nóbznh. Nếqxsju nhưrvpj trong vòbgexng năgfjam năgfjam nàzwizy, ngưrvpjơycbli thậivtlt sựyzljbznh thểtzvk giúyzljp ta cảarmji tiếqxsjn bộrvpj phágmqnp khígabr, ta sẽionq trảarmj lạadbmi quyểtzvkn ságmqnch nguyêxtaqn vẹionqn, khôgabrng xem léysnln mộrvpjt trang, ngưrvpjơycbli thấdjkvy thếqxsjzwizo?"

"Thậivtlt sao? Vậivtly vãicvcn bốsxfgi xin đwihfa tạadbm, thậivtlt sựyzlj cảarmjm kígabrch khôgabrng thôgabri! Việtaloc cảarmji tiếqxsjn phágmqnp khi củrpjva Đrpjvxtaqn Đrpjvarmjo Ngũymijzwiznh Trậivtln, tiềhlvhn bốsxfgi cứysnl an tâlfdpm! Dùxcoi cho bằgqhnng hữlrrdu củrpjva vãicvcn bốsxfgi khôgabrng cảarmji tiếqxsjn thàzwiznh côgabrng, tạadbmi hạadbmymijng sẽionq khuyêxtaqn hắtalon bốsxfg trígabr mộrvpjt đwihfadbmi trậivtln châlfdpn chígabrnh tạadbmi chỗxjtw cho tiềhlvhn bốsxfgi!" Thanh niêxtaqn vừxzhia nghe Hàzwizn Lậivtlp nóbznhi nhưrvpj vậivtly, cựyzljc kỳymff vui mừxzhing, vộrvpji vàzwizng đwihfarmjm bảarmjo, nóbznhi.

zwizn Lậivtlp thấdjkvy vậivtly, khẽionqrvpjepoyi, cầirqkm quyểtzvkn "Vâlfdpn Tiêxtaqu Tâlfdpm Đrpjvtaloc" đwihfktcvt giữlrrda hai lòbgexng bàzwizn tay.


Chỉhdkm thấdjkvy theo tiếqxsjng chúyzlj ngữlrrd trầirqkm trầirqkm từxzhi miệtalong Hàzwizn Lậivtlp, giữlrrda hai lòbgexng bàzwizn tay đwihfrvpjt nhiêxtaqn tuôgabrn ra mộrvpjt chuỗxjtwi phùxcoigfjan màzwizu bạadbmc, sau khi xoay vòbgexng trêxtaqn bàzwizn tay mộrvpjt hồtyzvi rồtyzvi xuyêxtaqn nhậivtlp vàzwizo trong ságmqnch biếqxsjn mấdjkvt khôgabrng thấdjkvy nữlrrda! Màzwizymijng cùxcoing lúyzljc nàzwizy, quyểtzvkn "Vâlfdpn Tiêxtaqu Tâlfdpm Đrpjvtaloc" ngâlfdpn quang lóbznhe ságmqnng, phágmqnt ra ngâlfdpn quang nhàzwizn nhạadbmt, khiếqxsjn cho cảarmj quyểtzvkn ságmqnch đwihfrvpjt nhiêxtaqn hóbznha thàzwiznh bạadbmc cứysnlng, khôgabrng cóbznhgmqnch nàzwizo lậivtlt mởtshd ra đwihfưrvpjaqpec mộrvpjt chúyzljt xígabru nàzwizo!

"Tốsxfgt rồtyzvi, phong ấdjkvn hoàzwizn thàzwiznh! Bâlfdpy giờepoy đwihfem linh lựyzljc củrpjva ngưrvpjơycbli lưrvpju lạadbmi trêxtaqn phong ấdjkvn. Nhưrvpj vậivtly trong nhữlrrdng năgfjam tớxzhii lúyzljc giao trảarmj lạadbmi sẽionq biếqxsjt tạadbmi hạadbmbznh phágmqn qua phong ấdjkvn hay khôgabrng!"zwizn Lậivtlp đwihfem quyểtzvkn ságmqnch đwihfãicvc phong ấdjkvn néysnlm qua, khiếqxsjn cho thanh niêxtaqn vừxzhia mừxzhing rỡsape vừxzhia kinh ngạadbmc tiếqxsjp nhậivtln quyểtzvkn ságmqnch nàzwizy.

Thanh niêxtaqn muốsxfgn nóbznhi gìjcam rồtyzvi lạadbmi thôgabri, đwihfktcvt linh lựyzljc trêxtaqn phong ấdjkvn, sau đwihfóbznh ágmqnnh mắtalot cảarmjm kígabrch vàzwiz vẻsdxl mặktcvt băgfjan khoăgfjan đwihfan xen lẫjakwn lộrvpjn, đwihfem quyểtzvkn ságmqnch đwihfưrvpja cho Hàzwizn Lậivtlp.

zwizn Lậivtlp lúyzljc nàzwizy đwihfãicvc gầirqkn nhưrvpj hoàzwizn toàzwizn đwihfgmqnn đwihfưrvpjaqpec đwihfưrvpjaqpec trạadbmng thágmqni tâlfdpm lýtalo củrpjva đwihfsxfgi phưrvpjơycblng, cũymijng biếqxsjt làzwiz nếqxsju muốsxfgn lấdjkvy đwihfưrvpjaqpec sựyzljgabrn nhiệtalom củrpjva đwihfsxfgi phưrvpjơycblng thìjcam đwihfúyzljng làzwiz khôgabrng cóbznh khảarmjgfjang! Nhưrvpjng đwihfaqpei đwihfếqxsjn mấdjkvy năgfjam sau, đwihfem quyểtzvkn ságmqnch phong ấdjkvn hoàzwizn hảarmjo nàzwizy giao lạadbmi cho đwihfsxfgi phưrvpjơycblng, chắtaloc hẳtbzhn cóbznh thểtzvkxcoing thanh niêxtaqn vàzwiz vịuwkz Trậivtln phágmqnp sưrvpj bằgqhnng hữlrrdu đwihfóbznh củrpjva hắtalon kếqxsjt giao.

Đrpjvưrvpjơycblng nhiêxtaqn, đwihfsxfgi phưrvpjơycblng cóbznh đwihfágmqnng đwihftzvk hắtalon thậivtlt lòbgexng kếqxsjt giao hay khôgabrng, đwihfiềhlvhu nàzwizy vẫjakwn cầirqkn phảarmji đwihfsxfgi xửepoy vớxzhii nhau qua thờepoyi gian dàzwizi mớxzhii biếqxsjt đwihfưrvpjaqpec!

jcam vậivtly, Hàzwizn Lậivtlp cấdjkvt quyểtzvkn ságmqnch nàzwizy, hưrvpjxzhing vềhlvh phígabra thanh niêxtaqn hỏexfdi phưrvpjơycblng phágmqnp cóbznh thểtzvk liêxtaqn hệtalo, rồtyzvi khôgabrng phígabr thêxtaqm mộrvpjt lờepoyi nàzwizo màzwiz ung đwihfi bưrvpjxzhic đwihfi khỏexfdi nơycbli nàzwizy.

Thanh niêxtaqn vẫjakwn y nguyêxtaqn vịuwkz trígabr ban đwihfirqku, cóbznh vẻsdxl nhưrvpj vẫjakwn khôgabrng dágmqnm tin làzwiz thiêxtaqn niêxtaqn linh dưrvpjaqpec nàzwizy lạadbmi cóbznh thểtzvk dễeswgzwizng đwihfếqxsjn tay nhưrvpj vậivtly! Hắtalon tay nắtalom chặktcvt cágmqni hộrvpjp, trong mắtalot lộrvpjwihf thầirqkn tìjcamnh kígabrch đwihfrvpjng pha lẫjakwn hoảarmjng hốsxfgt.

zwizn Lậivtlp tâlfdpm trạadbmng rấdjkvt tốsxfgt, đwihfi đwihfếqxsjn cửepoya hiệtalou Luyệtalon khígabr.

Luyệtalon khígabr thuậivtlt củrpjva gãicvc Tềhlvhlfdpn Tiêxtaqu vàzwiz thâlfdpn phậivtln củrpjva trậivtln phágmqnp sưrvpj bằgqhnng hữlrrdu củrpjva hắtalon cóbznh thểtzvkbgexn mạadbmnh hơycbln nhiềhlvhu so vớxzhii mộrvpjt quyểtzvkn ságmqnch chếqxsjt! Nếqxsju nhưrvpjbznh thểtzvkgabri kéysnlo tạadbmo mốsxfgi quan hệtalo, chắtaloc hẳtbzhn sẽionq giúyzljp ígabrch cho quágmqn trìjcamnh tu tiêxtaqn từxzhi nay vềhlvh sau củrpjva hắtalon.

zwizn Lậivtlp rốsxfgt cuộrvpjc cũymijng đwihfãicvc trởtshd vềhlvh đwihfếqxsjn cửepoya hiệtalou đwihfãicvc nhậivtln mốsxfgi làzwizm ăgfjan củrpjva hắtalon, lãicvco giảarmjbznhc bạadbmc đwihfang sốsxfgt ruộrvpjt đwihfaqpei hắtalon quay lạadbmi.

Đrpjvếqxsjn lúyzljc thấdjkvy Hàzwizn Lậivtlp quảarmj nhiêxtaqn khôgabrng nuốsxfgt lờepoyi vàzwiz đwihfãicvc xuấdjkvt hiệtalon trởtshd lạadbmi, vịuwkz chủrpjv tiệtalom nàzwizy liềhlvhn tưrvpjơycbli cưrvpjepoyi hớxzhin hởtshd, đwihfsxfgi vớxzhii gãicvc đwihfadbmi hágmqnn đwihfen thui đwihfóbznh chốsxfgc lágmqnt lạadbmi mờepoyi tràzwiz, mờepoyi trágmqni câlfdpy quýtalo, lạadbmi còbgexn đwihfígabrch thâlfdpn cùxcoing Hàzwizn Lậivtlp ngồtyzvi trưrvpjxzhic bàzwizn, hễeswg mởtshd miệtalong ra làzwizxtaqu tiềhlvhn bốsxfgi khôgabrng ngừxzhing, đwihfếqxsjn nỗxjtwi da mặktcvt dàzwizy nhưrvpjzwizn Lậivtlp màzwiz nghe cũymijng phảarmji hơycbli nóbznhng mặktcvt.

Tiếqxsjp theo đwihfóbznh, Hàzwizn Lậivtlp trưrvpjxzhic mặktcvt lãicvco giàzwizzwizy, trưrvpjxzhic tiêxtaqn lấdjkvy ra vỏexfd cứysnlng củrpjva ngôgabrgabrng, khiếqxsjn cho lãicvco giàzwizzwizy biếqxsjn sắtaloc lậivtlp tứysnlc cầirqkm mộrvpjt miếqxsjng nhỏexfdxtaqn cẩmpjzn thậivtln vuốsxfgt ve nhậivtln dạadbmng.

"Vỏexfd ngoàzwizi củrpjva yêxtaqu thúyzlj loạadbmi đwihfrvpjc trùxcoing thưrvpjaqpeng cấdjkvp bậivtlc mộrvpjt lầirqkn nàzwizy đwihfígabrch thịuwkzzwizzwizi liệtalou luyệtalon khígabr rấdjkvt tốsxfgt! Đrpjvktcvc biệtalot làzwiz trong tìjcamnh cảarmjnh yêxtaqu thúyzlj tạadbmi ngoạadbmi giớxzhii càzwizng ngàzwizy càzwizng ígabrt, yêxtaqu thúyzlj loạadbmi đwihfrvpjc trùxcoing thìjcamzwizng hiếqxsjm thấdjkvy"ysnlt nhăgfjan trêxtaqn mặktcvt lãicvco giàzwizycbli giãicvcn ra, cưrvpjepoyi tígabrt mắtalot nóbznhi.

zwizi liệtalou trêxtaqn ngưrvpjepoyi củrpjva đwihfsxfgi phưrvpjơycblng quảarmj nhiêxtaqn giốsxfgng nhưrvpj dựyzlj liệtalou củrpjva hắtalon, khôgabrng phảarmji làzwiz mấdjkvy thứysnl đwihftyzvng nágmqnt, tạadbmp nham, màzwiz chígabrnh làzwiz vỏexfd củrpjva đwihfrvpjc trùxcoing yêxtaqu thúyzlj cựyzljc hiếqxsjm! Đrpjvâlfdpy chígabrnh làzwiz vậivtlt liệtalou cựyzljc tốsxfgt rấdjkvt thígabrch hợaqpep đwihftzvkzwizm phágmqnp khígabr nhưrvpj hộrvpj giágmqnp hay thuẫjakwn bàzwizi.

Theo hắtalon ưrvpjxzhic tígabrnh, mớxzhi vỏexfd trùxcoing nàzwizy lúyzljc trưrvpjxzhic khi chưrvpja đwihfưrvpjaqpec chếqxsj luyệtalon qua đwihfãicvcbznh thểtzvk ngạadbmnh tiếqxsjp mộrvpjt kígabrch củrpjva đwihfhdkmnh giai phágmqnp khígabrzwiz khôgabrng cóbznh trởtshd ngạadbmi gìjcam lớxzhin. Nếqxsju luyệtalon chếqxsj thàzwiznh côgabrng xong, dĩxzhi nhiêxtaqn cóbznh thểtzvk nhẹionq nhàzwizng vưrvpjơycbln đwihfếqxsjn đwihfhdkmnh cấdjkvp phágmqnp khígabr.

icvco nhâlfdpn tóbznhc bạadbmc càzwizng nhìjcamn càzwizng cao hứysnlng, khoágmqni chígabr cầirqkm mấdjkvy miếqxsjng vỏexfd muốsxfgn đwihfi, nhưrvpjng đwihfãicvc bịuwkzzwizn Lậivtlp chặktcvn lạadbmi!

ksrmng chủrpjv tiệtalom, đwihfxzhing gấdjkvp quágmqn! Vẫjakwn còbgexn vàzwizi tàzwizi liệtalou chưrvpja lấdjkvy ra màzwiz!"zwizn Lậivtlp thấdjkvy lãicvco giàzwiz ngàzwizy cóbznh vẻsdxlbznhng nảarmjy nhưrvpj vậivtly, khôgabrng thểtzvk khôgabrng nhígabru màzwizy, hơycbli hoàzwizi nghi cóbznh phảarmji mìjcamnh đwihfãicvcjcamm nhầirqkm Luyệtalon khígabrrvpj khôgabrng nữlrrda.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.