Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 226 : Điên Đảo Ngũ Hành Trận

    trước sau   
Trong chốwbkgc ládygyt nhữnkcang linh thạsmvmch trêdvuhn ngưmuustcgbi tu sĩwqkc đzfcvãwbkg khôpoqgng đzfcvdygyhlayng, lầevman lưmuusyrsct bắfjlyt đzfcvevmau cầevmam lêdvuhn nhữnkcang vậbxigt trâxrthn quýjute, cádygyi sau so vớpimri cádygyi trưmuuspimrc càraxqng đzfcvfjlyt tiềfxrhn hơbubln, quýjute hiếiawnm hơbubln, khiếiawnn cho Hàraxqn Lậbxigp nhìkqehn lóqckfa cảeaqt mắfjlyt!

"Ta dùhlayng khíyrug cụrfxe củdygya Đigkpdvuhn Đigkpeaqto Ngũzoqhraxqnh Trậbxign Cấbgkvm Phádygyp đzfcvnyku đzfcvpoqgi lấbgkvy linh thảeaqto nàraxqy!"

Khôpoqgng biếiawnt làraxq ai nóqckfng lòvuoang, bấbgkvt ngờtcgbdvuhn tiếiawnng, khiếiawnn cho trong chốwbkgt ládygyt nhữnkcang ngưmuustcgbi khádygyc đzfcvang ồxzbqn àraxqo nhádygyo nhàraxqo cũzoqhng yêdvuhn lặrfxeng đzfcvi.

Duyêdvuhn cớpimrvuoa đzfcvâxrthy khôpoqgng phảeaqti làraxq do thanh âxrthm củdygya ngưmuustcgbi nàraxqy màraxqraxq bởvuoai vìkqeh igkpdvuhn Đigkpeaqto Ngũzoqhraxqnh Trậbxign" từbgkv miệrjcrng ngưmuustcgbi nàraxqy nóqckfi ra quảeaqt thậbxigt quádygy nổpoqgi tiếiawnng, đzfcvếiawnn mứfjlyc cóqckf vẻxcpi nhưmuus khôpoqgng ai khôpoqgng biếiawnt! Trêdvuhn mộudprt phưmuusơbublng diệrjcrn nàraxqo đzfcvóqckfraxqqckfi, so vớpimri thiêdvuhn niêdvuhn linh thảeaqto nàraxqy thìkqeh tuyệrjcrt đzfcvwbkgi càraxqng đzfcvưmuusyrscc cádygyc tu tiêdvuhn gia tộudprc vàraxq tu tiêdvuhn môpoqgn phádygyi xem trọzkbrng hơbubln.

dygyi cấbgkvm phádygyp thầevman kỳxutdqckfdvuhn gọzkbri làraxq "Tiểnykuu Cấbgkvm Đigkpoạsmvmn Chi Trậbxign"raxqy, ngoàraxqi chỗfjly diệrjcrn tíyrugch bao phủdygybubli nhỏrjcr mộudprt chúdygyt vàraxq khôpoqgng cóqckfpoqgng hiệrjcru chủdygy đzfcvudprng giếiawnt đzfcvbemrch ra thìkqehdygyc côpoqgng hiệrjcru ảeaqto hóqckfa, yểnykum hộudprbubln môpoqgn đzfcvnykudvuh hoặrfxec vâxrthy khốwbkgn dịbemrch nhâxrthn cóqckf lẽjjwg mộudprt đzfcviểnykum cũzoqhng khôpoqgng hềfxrh thua kéwavsm nhữnkcang hộudpr phádygyi đzfcvsmvmi trậbxign củdygya mấbgkvy đzfcvsmvmi môpoqgn phádygyi.

Nếiawnu nhưmuus gia tộudprc hay môpoqgn phádygyi củdygya mìkqehnh cóqckf đzfcvưmuusyrscc kỳxutd trậbxign bảeaqto vệrjcr nhưmuus vậbxigy, đzfcvóqckf khôpoqgng phảeaqti làraxq rấbgkvt bảeaqto đzfcveaqtm sao?


Bấbgkvt quádygy, theo lýjute lẽjjwgraxqqckfi, cấbgkvm phádygyp lợyrsci hạsmvmi nhưmuus vậbxigy cầevman cóqckf mộudprt trậbxign phádygyp đzfcvsmvmi sưmuus tinh thôpoqgng trậbxign nàraxqy ởvuoa mộudprt nơbubli nàraxqo đzfcvóqckf lao tâxrthm khổpoqg tứfjly khoảeaqtng mộudprt năvuoam vàraxq tốwbkgn nhiềfxrhu nhâxrthn lựumyic vậbxigt lựumyic thìkqeh mớpimri bốwbkg tríyrug xong. Cũzoqhng chưmuusa nhắfjlyc đzfcvếiawnn việrjcrc phảeaqti biếiawnn hóqckfa nhữnkcang phádygyp khíyrug củdygya kỳxutd trậbxign nàraxqy!

Nếiawnu nhưmuusraxq sựumyi thậbxigt, lầevman đzfcvbgkvu giádygyraxqy thậbxigt đzfcvúdygyng làraxq nhiềfxrhu việrjcrc kỳxutd lạsmvm, khiếiawnn cho ngưmuustcgbi ta đzfcvsmvmi khai nhãwbkgn giớpimri!

raxqn Lậbxigp nghe đzfcvưmuusyrscc nhữnkcang lờtcgbi nàraxqy, mắfjlyt lóqckfe thầevman quang, tinh thầevman chấbgkvn đzfcvudprng cựumyic lớpimrn, ngoảeaqtnh đzfcvevmau nhìkqehn vềfxrh phíyruga ngưmuustcgbi vừbgkva thốwbkgt lờtcgbi.

Mộudprt thanh niêdvuhn Luyệrjcrn khíyrug kỳxutd đzfcveo mặrfxet nạsmvm đzfcvevmau hổpoqg, thâxrthn hìkqehnh vừbgkva lùhlayn vừbgkva thôpoqg, rấbgkvt khôpoqgng cóqckfkqeh nổpoqgi bậbxigt. Thậbxigt làraxq khôpoqgng giốwbkgng nhưmuus ngưmuustcgbi cóqckf thểnykuqckf đzfcvưmuusyrscc nhữnkcang kỳxutd vậbxigt nhưmuus vậbxigy! Bấbgkvt quádygy, nhìkqehn ádygynh mắfjlyt lo lắfjlyng củdygya ngưmuustcgbi nàraxqy xem ra tựumyia hồxzbqzoqhng cóqckfdygyng vẻxcpi lắfjlym.

"Cádygyc hạsmvmqckf phádygyp khíyrug bốwbkg trậbxign củdygya Đigkpdvuhn Đigkpeaqto Ngũzoqhraxqnh Trậbxign?" Nam tửrotz cao gầevmay sau khi thoádygyng kinh ngạsmvmc, bìkqehnh tĩwqkcnh lạsmvmi, dùhlayng ádygynh mắfjlyt đzfcvevmay hoàraxqi nghi đzfcvádygynh giádygy ngưmuustcgbi thanh niêdvuhn mộudprt lúdygyc. Tuy hắfjlyn khôpoqgng quádygy tin tưmuusvuoang đzfcvâxrthy làraxq sựumyi thậbxigt, nhưmuusng đzfcvwbkgi phưmuusơbublng nếiawnu nhưmuus thậbxigt sựumyiqckf bộudpr cấbgkvm phádygyp khíyrug cụrfxeraxqy thìkqeh thiêdvuhn niêdvuhn dưmuusyrscc thảeaqto dĩwqkc nhiêdvuhn phảeaqti thuộudprc vềfxrh ngưmuustcgbi nàraxqy.

Nhữnkcang tu sĩwqkc khádygyc nghe xong toàraxqn bộudpr đzfcvfxrhu lắfjlyng nghe đzfcvyrsci câxrthu trảeaqt lờtcgbi củdygya thanh niêdvuhn.

"Cóqckf thìkqehzoqhng cóqckf, bấbgkvt quádygy hiệrjcrn giờtcgb vẫjysmn chưmuusa hoàraxqn toàraxqn thàraxqnh côpoqgng, chỉqypmqckf thểnyku phádygyt huy đzfcvưmuusyrscc mộudprt phầevman mưmuustcgbi uy lựumyic củdygya trậbxign phádygyp! Bấbgkvt quádygy, nếiawnu nhưmuus đzfcvxzbqng ýjute cho tạsmvmi hạsmvmmuusyrscc thảeaqto nàraxqy, tạsmvmi hạsmvmqckf thểnyku cam kếiawnt nộudpri trong vàraxqi năvuoam chắfjlyc chắfjlyn sẽjjwgvuoang cưmuustcgbng uy lựumyic củdygya bộudpr khíyrug cụrfxe bốwbkg trậbxign lêdvuhn gấbgkvp mấbgkvy lầevman, tốwbkgi thiểnykuu cóqckf thểnyku đzfcvsmvmt đzfcvếiawnn mộudprt nửrotza uy lựumyic phảeaqti cóqckf" Thanh niêdvuhn thấbgkvy nhiềfxrhu ngưmuustcgbi nhìkqehn mìkqehnh, trong lòvuoang khôpoqgng thểnyku khôpoqgng hoảeaqtng! Nhưmuusng bởvuoai vìkqehxrthy thiêdvuhn niêdvuhn thảeaqto dưmuusyrscc nàraxqy thậbxigt sựumyi quan hệrjcr trọzkbrng đzfcvsmvmi, hắfjlyn cuốwbkgi cùhlayng vẫjysmn lắfjlyp bắfjlyp nóqckfi ra.

"Thìkqeh ra khôpoqgng phảeaqti làraxq thậbxigt, vẫjysmn còvuoan làraxqraxqn phẩraxqm đzfcvang thựumyic nghiệrjcrm!" Khôpoqgng íyrugt tu sĩwqkc nghe xong cựumyic kỳxutd thấbgkvt vọzkbrng. Bọzkbrn họzkbr vốwbkgn đzfcvbemrnh làraxq nếiawnu nhưmuus đzfcvwbkgi phưmuusơbublng cóqckf đzfcvưmuusyrscc bộudpr phádygyp khíyrugraxqy, thìkqehqckf tốwbkgn thêdvuhm nhiềfxrhu linh thạsmvmch hơbubln cũzoqhng muốwbkgn đzfcvrfxet làraxqm mộudprt bộudpr đzfcvem vềfxrh, nhưmuusng giờtcgb lạsmvmi làraxqraxqn phẩraxqm, tựumyi nhiêdvuhn khôpoqgng còvuoan hứfjlyng thúdygy nữnkcaa!

Trậbxign phádygyp sưmuus củdygya tu tiêdvuhn giớpimri thậbxigm chíyrug so vớpimri Luyệrjcrn đzfcvan sưmuusraxq Luyệrjcrn khíyrugmuusvuoan hiếiawnm hoi hơbubln nhiềfxrhu! Bởvuoai vìkqeh ngàraxqy nàraxqo quyếiawnt đzfcvbemrnh muốwbkgn nghiêdvuhn cứfjlyu sâxrthu hơbubln, kỳxutd thậbxigt cũzoqhng tưmuusơbublng đzfcvưmuusơbublng vớpimri việrjcrc bỏrjcr đzfcvi khảeaqtvuoang tu thàraxqnh đzfcvsmvmi đzfcvsmvmo. Xéwavst cho cùhlayng, tinh lựumyic củdygya con ngưmuustcgbi cóqckf hạsmvmn, khôpoqgng thểnyku trong mộudprt thờtcgbi gian cóqckf hạsmvmn đzfcvxzbqng thờtcgbi kiêdvuhm cốwbkg vừbgkva tu luyệrjcrn vừbgkva nghiêdvuhn cứfjlyu trậbxign phádygyp cao thâxrthm.

kqehjute do nàraxqy, cũzoqhng cóqckf ngưmuustcgbi cóqckf chủdygy ýjuteraxq đzfcvyrsci sau khi giao dịbemrch hộudpri kếiawnt thúdygyc sẽjjwgkqehm Trậbxign phádygyp sưmuus phíyruga sau thanh niêdvuhn nàraxqy.

qckfi cho cùhlayng Trậbxign phádygyp sưmuusqckf thểnyku nghiêdvuhn cứfjlyu kỳxutd trậbxign phádygyp khíyrugqckfa nàraxqy khẳwavsng đzfcvbemrnh cũzoqhng cóqckf thểnyku bốwbkg tríyrug phádygyp trậbxign nàraxqy ngay tạsmvmi chỗfjly! Đigkpwbkgi vớpimri ngưmuustcgbi trong mộudprt vàraxqi gia tộudprc vàraxqpoqgn phádygyi nhỏrjcrraxqqckfi, chỉqypm cầevman cóqckf thểnykuhlayng kỳxutd trậbxign nàraxqy bảeaqto vệrjcr chỗfjly yếiawnu hạsmvmi củdygya gia tộudprc mìkqehnh, việrjcrc cóqckf thểnyku phádygyp khíyrugqckfa hay cóqckf thểnyku đzfcvem theo tùhlayy thâxrthn hay khôpoqgng thìkqeh đzfcvfxrhu làraxq chuyệrjcrn khôpoqgng cầevman phảeaqti nóqckfi đzfcvếiawnn.

"Cádygyc hạsmvmqckf lẽjjwgraxqo nóqckfi đzfcvùhlaya! Chúdygyng ta ởvuoa đzfcvâxrthy làraxq chỗfjlydygyn đzfcvbgkvu giádygy, làraxqm gìkqehqckf chuyệrjcrn đzfcvyrsci mộudprt vàraxqi năvuoam sau mớpimri thấbgkvy đzfcvưmuusyrscc hiệrjcru quảeaqt! Lầevman nàraxqy, ta thấbgkvy ngưmuusơbubli còvuoan trẻxcpi tuổpoqgi nêdvuhn vìkqeh lầevman nàraxqy bỏrjcr qua! Lầevman sau nếiawnu vẫjysmn ra giádygy bừbgkva, nóqckfi ba hoa, thìkqeh đzfcvbgkvng trádygych ngưmuustcgbi củdygya bổpoqgn tiệrjcrm khôpoqgng khádygych khíyrug đzfcvóqckf!" Nam tửrotz cao gầevmay vừbgkva nghe quảeaqt nhiêdvuhn chỉqypmraxqmuus ngôpoqgn, lậbxigp tứfjlyc mặrfxet hầevmam hầevmam, dùhlayng lờtcgbi lẽjjwg cứfjlyng rắfjlyn nóqckfi.

Thanh niêdvuhn vừbgkva thấbgkvp vừbgkva thôpoqgraxqy thấbgkvy vậbxigy, hádygy mởvuoadygyi miệrjcrng ởvuoamuuspimri mặrfxet nạsmvm, dádygyng vẻxcpi tựumyia nhưmuus vẫjysmn muốwbkgn nóqckfi gìkqeh nhưmuusng nam tửrotz chủdygy trìkqeh đzfcvbgkvu giádygy quay đzfcvevmau khôpoqgng thèswedm đzfcvnyku ýjute đzfcvếiawnn hắfjlyn, làraxqm cho thanh niêdvuhn nàraxqy thởvuoaraxqi mộudprt hơbubli, chỉqypmvuoan bấbgkvt lựumyic ngồxzbqi trởvuoa lạsmvmi vịbemr tríyrug.


raxqn Lậbxigp nhìkqehn thấbgkvy màraxqn kịbemrch trưmuuspimrc mắfjlyt, bỗfjlyng lạsmvmi nhíyrugu mắfjlyt, sau khi cẩraxqn thậbxign nhìkqehn thanh niêdvuhn nàraxqy mộudprt hồxzbqi, đzfcvem ngoạsmvmi hìkqehnh vàraxqdygych ăvuoan mặrfxet nhớpimr kỹwqkc trong lòvuoang.

raxqraxqo lúdygyc nàraxqy, thiêdvuhn niêdvuhn dưmuusyrscc thảeaqto đzfcvãwbkgbubli vàraxqo tay mộudprt vịbemr tu sĩwqkc Trúdygyc Cơbubl Kỳxutd ra giádygy hai ngàraxqn linh thạsmvmch, cộudprng vớpimri mộudprt viêdvuhn Huyễoxiqn Nguyệrjcrt Thạsmvmch.

Vớpimri cádygych nàraxqy, buổpoqgi đzfcvbgkvu giádygyvuoa mậbxigt đzfcviếiawnm kếiawnt thúdygyc tạsmvmi đzfcvâxrthy. Thờtcgbi gian sau đzfcvóqckf chíyrugnh làraxq thờtcgbi khắfjlyc cádygyc tu sĩwqkc tựumyi do giao dịbemrch, nếiawnu nhưmuus cảeaqtm thấbgkvy khôpoqgng cóqckfkqehqckf thểnyku giao dịbemrch hoádygyn đzfcvpoqgi, đzfcvưmuusơbublng nhiêdvuhn sẽjjwg đzfcvi ra từbgkv thạsmvmch môpoqgn mớpimri vừbgkva mởvuoaraxq rờtcgbi khỏrjcri nơbubli nàraxqy.

dygyi ngưmuustcgbi cao to khôpoqgi vũzoqh đzfcvãwbkghlayng thiếiawnt tinh đzfcvnyku đzfcvpoqgi lấbgkvy Khôpoqgi lỗfjlyi thúdygy khôpoqgng lậbxigp tứfjlyc vộudpri vàraxqng đzfcvi khỏrjcri, vẫjysmn ngồxzbqi nádygyn lạsmvmi trêdvuhn ghếiawn, giốwbkgng nhưmuuszoqhng muốwbkgn tham gia giao dịbemrch tựumyi do vậbxigy. Ngưmuusyrscc lạsmvmi, quádygyi nhâxrthn quấbgkvn khăvuoan trùhlaym đzfcvevmau thìkqeh vừbgkva thấbgkvy thạsmvmch môpoqgn mởvuoa đzfcvãwbkg lậbxigp tứfjlyc vộudpri vàraxqng đzfcvi, khiếiawnn cho vàraxqi ngưmuustcgbi bàraxqng quan hữnkcau tâxrthm nghi hoặrfxec khôpoqgng thểnyku giảeaqti thíyrugch đzfcvưmuusyrscc.

raxqn Lậbxigp khôpoqgng phíyrugpoqgng nghĩwqkc ngợyrsci nhữnkcang chuyệrjcrn nàraxqy, chuyệrjcrn củdygya thâxrthn hắfjlyn hắfjlyn còvuoan lo khôpoqgng xong! Hắfjlyn vốwbkgn dĩwqkc đzfcvbemrnh làraxq vừbgkva đzfcvếiawnn giờtcgb thìkqeh sẽjjwg lậbxigp tứfjlyc kiếiawnm thanh nhiêdvuhn vừbgkva thấbgkvp vừbgkva thôpoqg đzfcvóqckf, xem đzfcvwbkgi phưmuusơbublng cóqckf thểnyku bốwbkg trậbxign cho hắfjlyn hay khôpoqgng.

Tuy cấbgkvm phádygyp khíyrug cụrfxe củdygya igkpdvuhn Đigkpeaqto Ngũzoqhraxqnh Trậbxign" nhưmuus vẫjysmn thưmuustcgbng gọzkbri chỉqypmqckf mộudprt phầevman mưmuustcgbi côpoqgng hiệrjcru củdygya nguyêdvuhn phádygyp trậbxign, nhưmuusng đzfcvwbkgi vớpimri Hàraxqn Lậbxigp màraxqqckfi đzfcvâxrthy cũzoqhng đzfcvdygyhlayng rồxzbqi!

Dầevmau gìkqeh từbgkvxrthu hắfjlyn cũzoqhng nghe đzfcvếiawnn đzfcvsmvmi danh củdygya kỳxutd trậbxign nàraxqy, tin tưmuusvuoang rằdygyng mộudprt đzfcviểnykum uy lựumyic nàraxqy đzfcvwbkgi vớpimri đzfcvudprng phủdygy hếiawnt sứfjlyc đzfcvơbubln giảeaqtn củdygya mìkqehnh cũzoqhng làraxq quádygy xa xỉqypm rồxzbqi, dưmuus sứfjlyc đzfcvnyku bảeaqto vệrjcrraxqi thưmuuspimrc đzfcvbgkvt.

Nhưmuusng Hàraxqn Lậbxigp khôpoqgng thểnyku ngờtcgbraxqkqehnh vừbgkva mớpimri nhậbxign ra phưmuusơbublng hưmuuspimrng củdygya thanh niêdvuhn, lúdygyc muốwbkgn đzfcvi lạsmvmi gầevman thìkqeh đzfcvwbkgi phưmuusơbublng đzfcvãwbkg lậbxigp tứfjlyc bịbemr bốwbkgn năvuoam ngưmuustcgbi khádygyc vâxrthy quanh ởvuoa giữnkcaa, dádygyng vẻxcpi nhưmuus muốwbkgn cùhlayng hắfjlyn thưmuusơbublng lưmuusyrscng gìkqeh đzfcvóqckf.

Việrjcrc ngoàraxqi ýjute muốwbkgn nàraxqy xuấbgkvt hiệrjcrn khiếiawnn cho Hàraxqn Lậbxigp hơbubli buồxzbqn bựumyic! Đigkpxzbqng thờtcgbi cũzoqhng hơbubli lo lắfjlyng, mấbgkvy ngưmuustcgbi nàraxqy cóqckf khi nàraxqo cũzoqhng giốwbkgng nhưmuuskqehnh, cũzoqhng muốwbkgn mua bốwbkg trậbxign phádygyp khíyrug khôpoqgng?

Bấbgkvt quádygy, mốwbkgi quan ngạsmvmi nàraxqy củdygya Hàraxqn Lậbxigp lạsmvmi khôpoqgng xảeaqty ra!

Mấbgkvy ngưmuustcgbi kia vàraxq thanh niêdvuhn chuyệrjcrn tròvuoaraxqi câxrthu, đzfcvudprt nhiêdvuhn ngơbubl ngádygyc nhìkqehn nhau, sau đzfcvóqckf lắfjlyc đzfcvevmau vàraxqi cádygyi, rồxzbqi lầevman lưmuusyrsct rờtcgbi khỏrjcri. Chỉqypmvuoan lạsmvmi mộudprt mìkqehnh thanh niêdvuhn vừbgkva lùhlayn vừbgkva thôpoqg, gụrfxec đzfcvevmau chádygyn nảeaqtn đzfcvfjlyng y chỗfjlyzoqh.

raxqn Lậbxigp trong lòvuoang đzfcvsmvmi hỷudpr, bưmuuspimrc vàraxqi bưmuuspimrc đzfcvi tớpimri, sau đzfcvóqckf hắfjlyng giọzkbrng mộudprt cádygyi, muốwbkgn mởvuoa miệrjcrng nóqckfi. Nhưmuusng màraxq chưmuusa đzfcvyrsci hắfjlyn mởvuoa miệrjcrng, thanh niêdvuhn vừbgkva thấbgkvp vừbgkva thôpoqg sau khi hờtcgb hữnkcang nhìkqehn hắfjlyn mộudprt cádygyi liềfxrhn ủdygyzoqhqckfi:

"Nếiawnu nhưmuus khôpoqgng cóqckf thiêdvuhn niêdvuhn linh dưmuusyrscc, thìkqeh khôpoqgng cầevman làraxqm phiềfxrhn ta! Trậbxign phádygyp lưmuusng sưmuus sau lưmuusng ta chíyrugnh làraxq cầevman linh dưmuusyrscc cứfjlyu mạsmvmng! Hiệrjcrn giờtcgb khôpoqgng cóqckf khảeaqtvuoang thiếiawnt kếiawn đzfcvsmvmi trậbxign cho cádygyc ngưmuustcgbi!"


raxqn Lậbxigp nghe nhữnkcang lờtcgbi nàraxqy, cựumyic kỳxutd kinh ngạsmvmc, nhưmuusng tứfjlyc thờtcgbi cưmuustcgbi nhẹqypm mộudprt tiếiawnng.

"Nếiawnu nhưmuus ta cóqckf thiêdvuhn niêdvuhn linh dưmuusyrscc, nhưmuusng lạsmvmi khôpoqgng phảeaqti làraxqkqehm Trậbxign phádygyp sưmuus bốwbkg trậbxign thìkqeh sao?" Hắfjlyn cưmuustcgbi hìkqehkqeh đzfcvùhlaya giỡlarjn vớpimri thanh niêdvuhn nàraxqy.

Thanh niêdvuhn nàraxqy dádygyng vẻxcpi chỉqypmraxq Luyệrjcrn Khíyrug Kỳxutd cấbgkvp mưmuustcgbi trởvuoa lạsmvmi, Hàraxqn Lậbxigp khôpoqgng cầevman phảeaqti e sợyrsc đzfcvwbkgi phưmuusơbublng, vìkqeh vậbxigy mớpimri tùhlayy ýjuteqckfi nhưmuus vậbxigy.

"Tiềfxrhn bốwbkgi cóqckf linh dưmuusyrscc?" Thanh niêdvuhn nàraxqy lậbxigp tứfjlyc tinh thầevman chấbgkvn đzfcvudprng, đzfcvxzbqng thờtcgbi trêdvuhn mặrfxet lộudpr vẻxcpi vui mừbgkvng ngưmuuspimrc nhìkqehn Hàraxqn Lậbxigp.

raxqn Lậbxigp khôpoqgng trảeaqt lờtcgbi hắfjlyn ngay lậbxigp tứfjlyc màraxq nhìkqehn chung quanh mộudprt lúdygyc.

qckf vẻxcpi nhưmuus khôpoqgng cóqckf ai chúdygy ýjute chỗfjlyraxqy, nhữnkcang tu sĩwqkc khádygyc đzfcvfxrhu đzfcvang nhìkqehn vềfxrh phíyruga trưmuuspimrc đzfcvang bàraxqy bádygyn trao đzfcvpoqgi cádygyc loạsmvmi phádygyp khíyrug!

igkpếiawnn đzfcvdygyng kia nóqckfi chuyệrjcrn đzfcvưmuusyrscc khôpoqgng? Ởlarj đzfcvâxrthy đzfcvôpoqgng ngưmuustcgbi quádygy!"raxqn Lậbxigp chỉqypmraxqo mộudprt góqckfc khôpoqgng bắfjlyt mắfjlyt ởvuoa đzfcvsmvmi đzfcvìkqehnh, nhẹqypm giọzkbrng nóqckfi.

igkpưmuusyrscc, đzfcvưmuusơbublng nhiêdvuhn cóqckf thểnyku?"

Thanh niêdvuhn vừbgkva thấbgkvp vừbgkva thôpoqg khôpoqgng hềfxrh do dưmuus lậbxigp tứfjlyc mởvuoa miệrjcrng đzfcvádygyp ứfjlyng, sau đzfcvóqckf đzfcvi cùhlayng Hàraxqn Lậbxigp đzfcvếiawnn gầevman góqckfc khuấbgkvt kia, mớpimri ngừbgkvng lạsmvmi. Lúdygyc nàraxqy tu sĩwqkcvuoa gầevman bọzkbrn họzkbr nhấbgkvt cũzoqhng cádygych xa năvuoam sádygyu trưmuusyrscng, nhưmuusng sau khi Hàraxqn Lậbxigp đzfcvãwbkg thuậbxign tay bốwbkg tríyrug mộudprt cádygyi "Cádygych âxrthm trạsmvmo" thìkqehzoqhng khôpoqgng còvuoan sợyrsc ngưmuustcgbi khádygyc nghe léwavsn.

qckfi ra thìkqehraxqn Lậbxigp từbgkv sau khi thàraxqnh côpoqgng Trúdygyc Cơbubl, nhữnkcang phádygyp thuậbxigt màraxqdygyc trưmuuspimrc khôpoqgng thểnyku sửrotz dụrfxeng lậbxigp tứfjlyc vừbgkva họzkbrc đzfcvãwbkg biếiawnt dùhlayng! So vớpimri dádygyng vẻxcpi ngu ngốwbkgc khôpoqgng cóqckfdygych gìkqeh luyệrjcrn đzfcvưmuusyrscc lúdygyc trưmuuspimrc, thậbxigt làraxqdygych mộudprt trờtcgbi mộudprt vựumyic! Khiếiawnn cho Hàraxqn Lậbxigp sung sưmuuspimrng hồxzbqi lâxrthu. Cádygyi "Cádygych âxrthm trạsmvmo"raxqy chíyrugnh làraxq mộudprt tiểnykuu phádygyp tưmuusơbublng đzfcvwbkgi thưmuustcgbng dùhlayng màraxq hắfjlyn thuậbxign tay họzkbrc đzfcvưmuusyrscc.

"Tiềfxrhn bốwbkgi thậbxigt sựumyiqckf linh thảeaqto? Bắfjlyt buộudprc phảeaqti làraxq trêdvuhn nghìkqehn năvuoam mớpimri đzfcvưmuusyrscc! Dưmuusyrscc tàraxqi bảeaqty, tádygym trăvuoam năvuoam đzfcvfxrhu vôpoqg dụrfxeng!" Thanh niêdvuhn vừbgkva thấbgkvy Hàraxqn Lậbxigp bốwbkg tríyrug xong, lậbxigp tứfjlyc gấbgkvp gádygyp khôpoqgng đzfcvyrsci đzfcvưmuusyrscc nữnkcaa nóqckfi. Xem ra hắfjlyn thậbxigt sựumyi rấbgkvt nóqckfng ruộudprt rồxzbqi!

raxqn Lậbxigp lạsmvmnh lùhlayng nhìkqehn đzfcvwbkgi phưmuusơbublng, cũzoqhng khôpoqgng mởvuoa miệrjcrng nóqckfi! Màraxq trựumyic tiếiawnp từbgkv trong bao trữnkca vậbxigt lấbgkvy ra mộudprt hộudprp linh dưmuusyrscc.

Ben trong tuy khôpoqgng phảeaqti làraxq thiêdvuhn niêdvuhn Hoàraxqng Tinh Chi đzfcvãwbkgdygyn đzfcvi, nhưmuusng cũzoqhng làraxq thiêdvuhn niêdvuhn Tửrotz Quếiawn Hoa giádygy trịbemr khôpoqgng hềfxrh thấbgkvp hơbubln. Đigkpwbkgi phưmuusơbublng đzfcvãwbkg khôpoqgng chỉqypmrjcr cầevman loạsmvmi dưmuusyrscc tàraxqi gìkqeh, xem ra chỉqypm cầevman dưmuusyrscc thảeaqto trêdvuhn ngàraxqn năvuoam làraxq đzfcvưmuusyrscc rồxzbqi. Theo ưmuuspimrc tíyrugnh củdygya Hàraxqn Lậbxigp, thanh niêdvuhn nàraxqy mưmuustcgbi phầevman thìkqehqckfdygym chíyrugn phầevman làraxq đzfcvem thiêdvuhn niêdvuhn linh dưmuusyrscc dùhlayng làraxqm dẫjysmn dưmuusyrscc, vìkqeh vậbxigy mớpimri đzfcvòvuoai hỏrjcri khóqckf khăvuoan nhưmuus vậbxigy.

igkpâxrthy chíyrugnh làraxq…" Thanh niêdvuhn chằdygym chằdygym nhìkqehn cádygyi hộudprp nàraxqy khôpoqgng chớpimrp mắfjlyt, vẻxcpi mặrfxet tràraxqn trềfxrh hy vọzkbrng.

"Khôpoqgng sai, trong đzfcvâxrthy chíyrugnh làraxq thiêdvuhn niêdvuhn thảeaqto dưmuusyrscc! Nhưmuusng trưmuuspimrc khi mởvuoa hộudprp đzfcvnyku cho cádygyc hạsmvm kiểnykum tra, cóqckf hay khôpoqgng nêdvuhn nóqckfi rõrjcr, tôpoqgn giádygy sẽjjwghlayng vậbxigt gìkqeh đzfcvnyku trao đzfcvpoqgi linh dưmuusyrscc nàraxqy?"raxqn Lậbxigp lạsmvmnh lẽjjwgo nóqckfi. Bởvuoai vìkqeh đzfcvwbkgi phưmuusơbublng cóqckf việrjcrc cầevman cầevmau khẩraxqn mìkqehnh, đzfcvưmuusơbublng nhiêdvuhn muốwbkgn đzfcvwbkgi phưmuusơbublng "ra nhiềfxrhu mádygyu" mộudprt lầevman! Bốwbkg trậbxign phádygyp khíyrug khóqckf gặrfxep đzfcvưmuusyrscc nhưmuus vậbxigy, Hàraxqn Lậbxigp còvuoan muốwbkgn làraxqm thêdvuhm vàraxqi bộudpr đzfcvnyku cầevmam tay, giữnkca lạsmvmi đzfcvnykuraxqnh.

"Tiềfxrhn bốwbkgi muốwbkgn nhữnkcang gìkqeh? Vẫjysmn bốwbkgi trêdvuhn ngưmuustcgbi trừbgkv bộudpr phádygyp khíyrug kia ra, thậbxigt sựumyi khôpoqgng cóqckfkqehqckf thểnyku đzfcvem ra bádygyn!" Thanh niêdvuhn nghe Hàraxqn Lậbxigp nóqckfi xong, hơbubli bốwbkgi rốwbkgi, cóqckf chúdygyt xấbgkvu hổpoqgqckfi ra.

"Ngưmuusơbubli cảeaqtm thấbgkvy dùhlayng mộudprt bộudpr bốwbkg trậbxign phádygyp khíyrugraxqn khuyếiawnt thìkqehqckf thểnyku đzfcvpoqgi đzfcvưmuusyrscc thiêdvuhn niêdvuhn linh dưmuusyrscc ưmuus?"raxqn Lậbxigp nghe đzfcvwbkgi phưmuusơbublng nóqckfi, lạsmvmi khôpoqgng lộudpr ra vẻxcpi mặrfxet thấbgkvt vọzkbrng, lờtcgbi nóqckfi vẫjysmn bìkqehnh thưmuustcgbng nhưmuus trưmuuspimrc.

"Cádygyi nàraxqy…"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.