Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 225 : Thiết tinh, linh dược

    trước sau   
Gặjvdnp tìxygbnh huốjckqng cóihoo chúgqgft mấpksgt đxzlei sựunhi khốjckqng chếqbhn, nam tửihez cao gầgrasy đxzleãwnkaowfv trírhsw sớgduom đxzleem hai con khôyarji lỗzkjqi nọrfnw thu vàaniho trong túgqgfi trữlchi vậzioyt.

ecdwy giờynlv hắwnkan thấpksgy têtrttn khôyarji ngôyarjanihy móihooc ra mộnwrdt khốjckqi màanihu đxzleen mờynlv mờynlv, tựunhia hồaesvanih mộnwrdt tảnkmyng đxzleaesvng thiếqbhnt gìxygb đxzleóihoo, buộnwrdc hắwnkan xuấpksgt ra vậzioyt phẩynlvm cầgrasn bátniqn cóihoo giátniq trịtniqanihy, átniqnh mắwnkat khôyarjng khỏanihi trởwnkatrttn xem thưseyfynlvng, khôyarjng chúgqgft khátniqch khírhswihooi:

"Cátniqc hạitzq tốjckqt nhấpksgt làanihtrttn tỉclsgnh tátniqo mộnwrdt chúgqgft. Đjoytaesv vậzioyt nàanihy củlawua ngưseyfơowfvi chúgqgfng ta sẽzioy ưseyfgduoc lưseyfidbxng giátniq trịtniq, nhưseyfng làanihecdwy giờynlv trưseyfgduoc tiêtrttn nêtrttn ngồaesvi lạitzqi vịtniq trírhsw ban đxzlegrasu mớgduoi đxzleúgqgfng. Nếqbhnu khôyarjng bổnkmyn đxzleiểrtrim cho rằanihng cátniqc hạitzqihoo chủlawuecdwm làanihm loạitzqn, sẽzioy khôyarjng khátniqch khírhsw đxzleâecdwu!"

trttn khôyarji ngôyarj vừhhbka nghe nam tửihez cao gầgrasy uy hiếqbhnp nhưseyf vậzioyy, đxzlegrasu tiêtrttn làanih giậzioyn dữlchi.

Hắwnkan làanih ngưseyfynlvi cóihoo thâecdwn phậzioyn gìxygb chứecdw, tạitzqi tôyarjng phátniqi củlawua mìxygbnh chírhswnh làanih mộnwrdt nhâecdwn vậzioyt nhấpksgt hôyarj vạitzqn ứecdwng, lúgqgfc nàaniho chịtniqu đxzleưseyfidbxc sựunhi uấpksgt ứecdwc nàanihy. Lúgqgfc nàanihy song quyềmcivn bóihoop chặjvdnt tựunhia nhưseyf muốjckqn phátniqt tátniqc.

Nhưseyfng khi ngưseyfynlvi nàanihy đxzlenkmyo mắwnkat qua nhìxygbn têtrttn quátniqi nhâecdwn mang bao trùbdidm đxzlegrasu thìxygb phátniqt hiệoecon đxzlejckqi phưseyfơowfvng vẫnwrdn khôyarjng nhúgqgfc nhírhswch, đxzleang nhìxygbn kỹzkjqxygbnh, átniqnh mắwnkat còuekrn toátniqt ra vàanihi phầgrasn hảnkmytrtt. Đjoytiềmcivu nàanihy làanihm cho hắwnkan giậzioyt mìxygbnh. Sau khi suy nghĩhvjq liềmcivn đxzleèuekrbcdqn nỗzkjqi giậzioyn ởwnka trong lòuekrng, đxzlenwrdt nhiêtrttn quay ngưseyfynlvi trởwnka vềmciv chỗzkjq ngồaesvi.


Mộnwrdt sốjckq tu sĩhvjq vốjckqn tưseyfwnkang rằanihng sẽzioy đxzleưseyfidbxc xem mộnwrdt tràanihng nátniqo nhiệoecot, khôyarjng nhịtniqn đxzleưseyfidbxc cóihoo chúgqgft trởwnkatrttn thấpksgt vọrfnwng.

Việoecoc đxzlepksgu giátniq khôyarji lỗzkjqi thúgqgf vẫnwrdn còuekrn muốjckqn tiếqbhnp tụygtrc nhưseyfng cátniqi khốjckqi màanihu đxzleen gìxygb đxzleóihoo đxzleãwnka giao trong tay ba ngưseyfynlvi ngồaesvi ởwnka trêtrttn ghếqbhn đxzleàanihn mộnwrdc kia. Lúgqgfc nàanihy bọrfnwn họrfnw đxzleang nhỏanih giọrfnwng nghịtniq luậzioyn vềmciv vậzioyt ấpksgy. Mặjvdnc dùbdid mang mặjvdnt nạitzq nhìxygbn khôyarjng ra vẻdwnz mặjvdnt cụygtr thểrtri nhưseyfng cátniqi loạitzqi thátniqi đxzlenwrd cựunhic kỳyfji thậzioyn trọrfnwng củlawua bọrfnwn họrfnw vẫnwrdn làanihm cho tấpksgt cảnkmy tu sĩhvjq đxzlemcivu nhìxygbn ra đxzleưseyfidbxc.

Khốjckqi màanihu đxzleen to bằanihng lòuekrng bàanihn tay nhìxygbn nhưseyf sắwnkat đxzleúgqgfc gìxygb đxzleóihoo sau khi bịtniq ba ngưseyfynlvi nàanihy lătelsn qua lộnwrdn lạitzqi tra xébcdqt vàanihi lầgrasn, rúgqgft cuộnwrdc đxzleưseyfa ra ýzksz kiếqbhnn thốjckqng nhấpksgt. Tiếqbhnp theo Hắwnkac y nhâecdwn ởwnka giữlchia đxzleecdwng lêtrttn lớgduon tiếqbhnng tuyêtrttn bốjckq:

"Mộnwrdt khốjckqi thiếqbhnt tinh thưseyfidbxng phẩynlvm, giátniq trịtniq hai ngàanihn linh thạitzqch."

Sau đxzleóihoo ngưseyfynlvi nàanihy mộnwrdt chữlchiyarjng khôyarjng nóihooi thêtrttm, ngồaesvi trởwnka vềmciv.

"Thiếqbhnt tinh?"

Tu sĩhvjq nghe hai chữlchi nhưseyf vậzioyy, trong lòuekrng tấpksgt cảnkmy đxzlemcivu khôyarjng khỏanihi cảnkmy kinh. Nhữlching ngưseyfynlvi lúgqgfc đxzlegrasu còuekrn muốjckqn ra giátniq, lậzioyp tứecdwc âecdwm miệoecong khôyarjng nóihooi gìxygb.

Mỗzkjqi ngưseyfynlvi đxzlemcivu kinh ngạitzqc thầgrasm nghĩhvjq, vịtniqanihy chẳbcdqng lẽzioyanih cao nhâecdwn Kếqbhnt Đjoytan kỳyfji? Nếqbhnu khôyarjng từhhbk đxzleâecdwu màanihihoo thiếqbhnt tinh!

Chỉclsgihoo đxzlean hỏaniha củlawua Kếqbhnt Đjoytan kỳyfji tu sĩhvjq mớgduoi cóihoo thểrtri luyệoecon ra nguyêtrttn liệoecou phátniqp bảnkmyo. Dưseyfgduoi tìxygbnh huốjckqng bìxygbnh thưseyfynlvng tu sĩhvjq luyêtrttn ra loạitzqi nguyêtrttn liệoecou nàanihy sẽzioy lậzioyp tứecdwc dung nhậzioyp vàaniho trong phátniqp bảnkmyo củlawua mìxygbnh đxzlertritelsng uy lựunhic củlawua nóihoo. Bọrfnwn họrfnw sẽzioy khôyarjng đxzlertri cho nguyêtrttn liệoecou nàanihy dễhxbkanihng lọrfnwt ra ngoàanihi.

anih nguyêtrttn liệoecou phátniqp bảnkmyo thiếqbhnt tinh nàanihy nếqbhnu cóihoo thểrtri trộnwrdn mộnwrdt írhswt vàaniho bêtrttn trong phátniqp khírhswxygbnh thưseyfynlvng thìxygb uy lựunhic tuyệoecot đxzlejckqi tătelsng lêtrttn nhiềmcivu, việoecoc thătelsng cấpksgp lêtrttn cũyarjng khôyarjng phảnkmyi làanih khôyarjng cóihoo khảnkmytelsng. Bởwnkai vậzioyy giátniqtniqn củlawua bọrfnwn chúgqgfng càanihng thêtrttm tătelsng vọrfnwt.

anihtniqn tửihez khôyarji ngôyarj vừhhbka rồaesvi, chẳbcdqng lẽzioy chírhswnh làanih tu sĩhvjq Kếqbhnt Đjoytan kỳyfji cốjckq ýzksz átniqp chếqbhnowfvi thởwnka, giảnkmy mạitzqo cảnkmynh giớgduoi Trúgqgfc Cơowfv kỳyfji. Phảnkmyi biếqbhnt rằanihng tu sĩhvjq cấpksgp thấpksgp cũyarjng nhìxygbn khôyarjng ra sâecdwu cạitzqn củlawua tu sĩhvjq Kếqbhnt Đjoytan kỳyfji.

Trong tâecdwm củlawua tấpksgt cảnkmytniqc tu sĩhvjq sinh ra kiêtrttng kỵltbs, nghi thầgrasn nghi quỷjfum.

Nam tửihez cao gầgrasy dưseyfgduoi ýzksz tứecdw ngầgrasm củlawua ba vịtniqwnka phírhswa sau, rúgqgft cuộnwrdc mởwnka miệoecong hôyarj thêtrttm lầgrasn nữlchia:


"Bâecdwy giờynlvuekrn cóihoo ai xuấpksgt ra hơowfvn hai ngàanihn chírhswn linh thạitzqch? Nếqbhnu khôyarjng cóihoo vậzioyy đxzleôyarji khôyarji lỗzkjqi thúgqgfanihy sẽzioy thuộnwrdc sởwnka hữlchiu củlawua vịtniq huynh đxzleàanihi nàanihy".

Nam tửihez cao gầgrasy tựunhia hồaesvuekrn muốjckqn đxzleem giátniq tiềmcivn nâecdwng lêtrttn mộnwrdt chúgqgft, cho nêtrttn cốjckq ýzkszihooi chầgrasm chậzioym nhữlching lờynlvi nàanihy, rõizguanihng làanih đxzleang trìxygb hoãwnkan mộnwrdt chúgqgft thờynlvi gian.

Nhưseyfng làanih tu sĩhvjq trong đxzleitzqi sảnkmynh, ai còuekrn dátniqm tùbdidy tiệoecon kêtrttu giátniq.

Nhữlching ngưseyfynlvi nàanihy nếqbhnu cóihoo thểrtri tham gia lầgrasn đxzlepksgu giátniqanihy đxzleưseyfơowfvng nhiêtrttn cũyarjng khôyarjng phảnkmyi làanih nhâecdwn vậzioyt tầgrasm thưseyfynlvng. Bọrfnwn họrfnw hoặjvdnc làanih nhâecdwn vậzioyt trọrfnwng yếqbhnu trong tu tiêtrttn gia tộnwrdc, hoặjvdnc làanih tu sĩhvjq Trúgqgfc Cơowfv kỳyfji đxzleitzqi thàanihnh, nhưseyfng tạitzqi trưseyfgduoc mặjvdnt củlawua tu sĩhvjq Kếqbhnt Đjoytan kỳyfji, ngưseyfynlvi nàaniho dátniqm trêtrttu chọrfnwc đxzlertriecdwy họrfnwa chuốjckqc thâecdwn đxzleâecdwy chứecdw?

Cho dùbdid vịtniqanihy khôyarjng phảnkmyi làanih tu sĩhvjq Kếqbhnt Đjoytan kỳyfji thìxygb tốjckqi thiểrtriu phírhswa sau ngưseyfynlvi ta khẳbcdqng đxzletniqnh làanihihoo mộnwrdt vịtniq cao nhâecdwn Kếqbhnt Đjoytan kỳyfji, cho nêtrttn dùbdid tham lam bírhsw mậzioyt củlawua khôyarji lỗzkjqi thúgqgf thìxygb bọrfnwn họrfnwyarjng khôyarjng cóihoo ngưseyfynlvi nguyệoecon ýzkszanihm ngưseyfynlvi dẫnwrdn đxzlegrasu, chỉclsgihoo thểrtri trừhhbkng mắwnkat nhìxygbn màanih thôyarji.

anih vịtniq quátniqi nhâecdwn ngay từhhbk đxzlegrasu đxzleãwnka đxzlejckqi lậzioyp, lúgqgfc nàanihy đxzleaesvng dạitzqng ngồaesvi ởwnka chỗzkjq kia khôyarjng nóihooi lờynlvi nàaniho, khôyarjng biếqbhnt làanih bịtniq khốjckqi thiếqbhnt tinh nàanihy hùbdid dọrfnwa, hay làanih vẫnwrdn còuekrn ngưseyfidbxng ngùbdidng, cătelsn bảnkmyn khôyarjng thểrtri đxzleưseyfa ra nhiềmcivu linh thạitzqch nhưseyf thếqbhn.

gqgfc Hàanihn Lậzioyp nghe đxzleưseyfidbxc thiếqbhnt tinh, cũyarjng cảnkmym thấpksgy ngoàanihi ýzksz muốjckqn. Vịtniqseyf phóihoo khôyarjng đxzleátniqng tiềmcivn củlawua hắwnkan chírhswnh làanih đxzleátniqnh cuộnwrdc đxzleưseyfa cho vịtniq Khung lãwnkao quátniqi nọrfnw hai khốjckqi thiếqbhnt tinh. Lúgqgfc ấpksgy nhìxygbn xem bộnwrdtniqng vớgduoi vẻdwnz mặjvdnt buồaesvn bựunhic củlawua lãwnkao sẽzioy biếqbhnt vậzioyt ấpksgy trâecdwn quýzksz tớgduoi cựunhic đxzleiểrtrim.

Cứecdw nhưseyf vậzioyy, đxzleôyarji khôyarji lỗzkjqi thúgqgfanihy khôyarjng hềmciv bịtniq tranh chấpksgp đxzleãwnkaowfvi vàaniho tay gãwnka khôyarji ngôyarj. Khi tiếqbhnp nhậzioyn lấpksgy khôyarji lỗzkjqi thúgqgf hắwnkan kírhswch đxzlenwrdng, hai tay cóihoo chúgqgft run rẩynlvy.

Nhưseyfng nhưseyf vậzioyy lạitzqi càanihng làanihm tu sĩhvjqwnka đxzleâecdwy vôyarjbdidng nóihoong lòuekrng muốjckqn cóihoo. Đjoytitzqi bộnwrd phậzioyn ngưseyfynlvi trong bọrfnwn họrfnw đxzlemcivu hậzioyn khôyarjng thểrtri nắwnkam lấpksgy đxzleaesv chơowfvi nàanihy, cẩynlvn thậzioyn nghiêtrttn cứecdwu kỹzkjq mộnwrdt chúgqgft ảnkmyo diệoecou ởwnka trong đxzleóihoo.

Nam tửihez khôyarji ngôyarj đxzlegrasu đxzlenwrdi đxzlepksgu bồaesvng sau khi nhậzioyn lấpksgy khôyarji lỗzkjqi thúgqgf liềmcivn lậzioyp tứecdwc rờynlvi chỗzkjq ngồaesvi, hưseyfgduong cửiheza đxzleátniq đxzlei đxzleếqbhnn. Nhưseyfng làanih đxzlei tớgduoi trưseyfgduoc cửiheza thìxygb phátniqt hiệoecon cửiheza đxzleátniq đxzleãwnka đxzleóihoong.

Hắwnkan dùbdidng sứecdwc đxzleynlvy hai cátniqi, cửiheza đxzleátniq vẫnwrdn khôyarjng nhúgqgfc nhírhswch.

joytâecdwy làanihihoo ýzksz tứecdwxygb!"

"Chẳbcdqng lẽzioy mua đxzleưseyfidbxc rồaesvi, còuekrn khôyarjng cho ngưseyfynlvi ta đxzlei sao?" Thanh âecdwm nam tửihez trầgrasm xuốjckqng, âecdwm đxzleiệoecou lúgqgfc đxzlegrasu cóihoo chúgqgft quátniqi dịtniq, càanihng nghe càanihng cảnkmym thấpksgy khôyarjng thoảnkmyi mátniqi.


joytưseyfơowfvng nhiêtrttn khôyarjng phảnkmyi. Chỉclsg cầgrasn giao dịtniqch chấpksgm dứecdwt, chúgqgfng ta lậzioyp tứecdwc mởwnka đxzleitzqi môyarjn, đxzlertri cho cátniqc hạitzq ra ngoàanihi. Nhưseyfng làanihecdwy giờynlv lạitzqi khôyarjng đxzleưseyfidbxc"gqgfc nàanihy nóihooi chuyệoecon khôyarjng phảnkmyi làanih nam tửihez cao gầgrasy chủlawu trìxygb giao dịtniqch, màanihanih Hắwnkac y nhâecdwn nóihooi nătelsng bébcdqn nhọrfnwn ởwnka phírhswa tay trátniqi.

"Cátniqi gìxygb? Sao cóihoo đxzleitzqo lýzksz nhưseyf vậzioyy, ta lậzioyp tứecdwc phảnkmyi rờynlvi khỏanihi nơowfvi nàanihy." Nam tửihez trởwnkatrttn nổnkmyi giậzioyn, thanh âecdwm cũyarjng lớgduon hơowfvn vàanihi phầgrasn.

"Thậzioyt đxzleátniqng tiếqbhnc, đxzleâecdwy thậzioyt làanih quy củlawu củlawua bổnkmyn đxzleiếqbhnm. Vìxygb muốjckqn phòuekrng ngừhhbka phátniqt sinh khôyarjng hay ngoàanihi ýzksz muốjckqn, phảnkmyi chấpksgp nhậzioyn đxzleiềmcivu đxzlejvdnt ra nàanihy thôyarji. Cátniqc hạitzq ngay cảnkmy thờynlvi gian cũyarjng khôyarjng thểrtri đxzleidbxi đxzleưseyfidbxc sao!" Âfcvjm thanh the thébcdq củlawua hắwnkac y nhâecdwn bêtrttn tay phảnkmyi vang lêtrttn, âecdwm trầgrasm nóihooi.

"Hừhhbk! Ta đxzleưseyfơowfvng nhiêtrttn cóihoo thểrtri chờynlv đxzleidbxi, chẳbcdqng lẽzioyuekrn sợidbx ngưseyfơowfvi sao chứecdw? Ta chírhswnh đxzleang muốjckqn nhìxygbn mộnwrdt chúgqgft, phírhswa sau còuekrn cóihoo thểrtriihoo đxzleaesv vậzioyt gìxygb tốjckqt xuấpksgt hiệoecon" Nam tửihezanihy khôyarjng biếqbhnt nghĩhvjq tớgduoi cátniqi gìxygb, đxzlenwrdt nhiêtrttn thátniqi đxzlenwrd biếqbhnn đxzlenkmyi, nghêtrttnh ngang đxzlei trởwnka vềmciv.

Đjoytiềmcivu nàanihy làanihm cho nhữlching ngưseyfynlvi khátniqc cảnkmym thấpksgy ngoàanihi ýzksz muốjckqn. Khôyarjng biếqbhnt vịtniqanihy cóihoo chủlawu ýzkszxygb? Chẳbcdqng lẽzioy khôyarjng biếqbhnt rằanihng ởwnka chỗzkjqanihy nghỉclsg ngơowfvi mộnwrdt khắwnkac, hắwnkan lạitzqi càanihng nguy hiểrtrim sao chứecdw.

gqgfc nàanihy phầgrasn lớgduon tu sĩhvjqwnka đxzleâecdwy cũyarjng nhìxygbn ra ngưseyfynlvi nàanihy đxzleírhswch thựunhic làanih cảnkmynh giớgduoi Trúgqgfc Cơowfv kỳyfji, nếqbhnu khôyarjng ngưseyfynlvi kia còuekrn cóihoo thểrtri an phậzioyn nhưseyf vậzioyy. Nhưseyfng làanih ngưseyfynlvi củlawua bírhsw đxzleiếqbhnm tựunhia hồaesv ngay từhhbk đxzlegrasu đxzleãwnka biếqbhnt hưseyf thựunhic củlawua hátniqn tửihez khôyarji ngôyarj, cũyarjng khôyarjng cóihoo ýzksz tứecdw nhưseyfidbxng bộnwrd chúgqgft nàaniho.

Nếqbhnu gãwnka khôyarji ngộnwrdanihy khôyarjng cóihoo đxzlei. Cuộnwrdc đxzlepksgu giátniqtrttn trong sảnkmynh sẽzioy tiếqbhnp tụygtrc bắwnkat đxzlegrasu. Nhưseyfng tâecdwm tưseyf đxzleitzqi đxzlea sốjckq ngưseyfynlvi đxzlemcivu khôyarjng thểrtri trởwnka lạitzqi cuộnwrdc đxzlepksgu giátniq. Liêtrttn tiếqbhnp xuấpksgt hiệoecon hai kiệoecon vậzioyt phẩynlvm cũyarjng khôyarjng cóihoo ngưseyfynlvi nàaniho hôyarj giátniq, cụygtrc diệoecon lạitzqnh lẽzioyo làanihm cho hátniqn tửihez cao gầgrasy nọrfnw trởwnkatrttn rấpksgt xấpksgu hổnkmy.

Tuy nhiêtrttn trưseyfynlvng đxzlepksgu giátniqyarjng đxzleếqbhnn lúgqgfc cuốjckqi. Đjoytaesv vậzioyt châecdwn chírhswnh tốjckqt rúgqgft cuộnwrdc cũyarjng bắwnkat đxzlegrasu lộnwrd diệoecon.

"Linh dưseyfidbxc đxzleclsgnh cấpksgp, mộnwrdt gốjckqc Hoàanihng Tinh chi ngàanihn nătelsm. Khôyarjng cầgrasn lờynlvi thừhhbka khátniqc, tạitzqi hạitzq khôyarjng nóihooi chưseyf vịtniqyarjng rõizguanihng vềmciv giátniq trịtniq củlawua dưseyfidbxc thảnkmyo nàanihy hơowfvn ta".

Nam tửihez cao gầgrasy vừhhbka mớgduoi nóihooi xong nhưseyf thếqbhn, mộnwrdt cátniqi hộnwrdp ngọrfnwc màanihu xanh biếqbhnc xuấpksgt hiệoecon trong tay.

Sau đxzleóihoo hắwnkan nghêtrttnh ngang liếqbhnc mắwnkat xem xébcdqt cátniqc tu sĩhvjq, thấpksgy mọrfnwi ngưseyfynlvi chúgqgf ýzksz, bịtniq hấpksgp dẫnwrdn bởwnkai thảnkmyo dưseyfidbxc ngàanihn nătelsm trong miệoecong hắwnkan, mớgduoi âecdwm thầgrasm trộnwrdm vui nóihooi:

"Gốjckqc linh dưseyfidbxc ngàanihn nătelsm nàanihy chírhswnh làanih gầgrasn trătelsm nătelsm qua mớgduoi cóihooanihi lầgrasn hiệoecon thếqbhn, mua đxzlertri luyệoecon chếqbhn thàanihnh linh đxzlean, tuyệoecot đxzlejckqi làanihowfv hộnwrdi tốjckqt nhấpksgt giúgqgfp chưseyf vịtniq đxzlenwrdt phátniq cảnkmynh giớgduoi, nâecdwng cao phátniqp lựunhic. Cho nêtrttn giátniqowfv bảnkmyn bắwnkat đxzlegrasu từhhbktelsm trătelsm khốjckqi linh thạitzqch".

Sau khi nóihooi xong nhữlching lờynlvi trêtrttn, nam tửihez cao gầgrasy đxzleem vỏanih bọrfnwc hộnwrdp ngọrfnwc rúgqgft ra, tiếqbhnp theo dựunhing đxzleecdwng hưseyfgduong vềmciv phírhswa cátniqc tu sĩhvjq.


Nhấpksgt thờynlvi mộnwrdt cỗzkjqseyfidbxc hưseyfơowfvng nồaesvng đxzlezioym tràanihn ngậzioyp cảnkmy đxzlenkmyi sảnkmynh, làanihm cho cátniqc tu sĩhvjq vừhhbka mừhhbkng vừhhbka sợidbx.

Sợidbx chírhswnh làanih vạitzqn vạitzqn lầgrasn khôyarjng nghĩhvjq tớgduoi lầgrasn đxzlepksgu giátniqanihy dĩhvjq nhiêtrttn cóihoo dịtniq bảnkmyo nhưseyf thếqbhn xuấpksgt hiệoecon. Mừhhbkng chírhswnh làanih nếqbhnu cóihoo thểrtri mua vềmciv chếqbhn thuốjckqc, chẳbcdqng phảnkmyi nhưseyf đxzlejckqi phưseyfơowfvng đxzleãwnkaihooi, so vớgduoi đxzleclsgnh cấpksgp phátniqp khírhswaniho cũyarjng đxzlemcivu mạitzqnh hơowfvn. Dùbdid sao tătelsng lêtrttn chírhswnh làanihyarjng phátniqp tựunhi thâecdwn, màanih khôyarjng phảnkmyi nhờynlv tớgduoi ngoạitzqi lựunhic.

Bởwnkai vậzioyy nam tửihez cao gầgrasy vừhhbka mớgduoi nóihooi ra giátniqowfv bảnkmyn, lậzioyp tứecdwc cóihoo ngưseyfynlvi khôyarjng kịtniqp đxzleidbxi mởwnka miệoecong nóihooi.

"Mộnwrdt ngàanihn linh thạitzqch".

Tu sĩhvjq thứecdw nhấpksgt mởwnka miệoecong, lậzioyp tứecdwc khiếqbhnn cho giátniq củlawua linh thảnkmyo nàanihy đxzlenwrdt nhiêtrttn gấpksgp đxzleôyarji. Làanihm cho nhiềmcivu ngưseyfynlvi muốjckqn hôyarj giátniq sau đxzleóihoo tứecdwc giậzioyn trong lòuekrng mắwnkang to khôyarjng thôyarji. Nhưseyfng theo sau vẫnwrdn còuekrn cóihoo ngưseyfynlvi tiếqbhnp tụygtrc nâecdwng cao giátniq.

"Mộnwrdt ngàanihn hai trătelsm khốjckqi linh thạitzqch".

"Mộnwrdt ngàanihn…"

Mộnwrdt ngưseyfynlvi tiếqbhnp theo mộnwrdt ngưseyfynlvi hôyarj giátniq, trong chớgduop mắwnkat đxzlenwrdt phátniq đxzleếqbhnn hai ngàanihn. Màanihanihn Lậzioyp lạitzqi kinh ngạitzqc nhìxygbn dưseyfidbxc thảnkmyo ngàanihn nătelsm trêtrttn bàanihn xuấpksgt thầgrasn mộnwrdt trậzioyn.

Khi hắwnkan nghe đxzleưseyfidbxc dưseyfidbxc thảnkmyo ngàanihn nătelsm thìxygb vẫnwrdn khôyarjng thèuekrm đxzlertri ýzksz. Chỉclsg nghĩhvjq rằanihng ởwnka đxzletniqa phưseyfơowfvng khátniqc cũyarjng phátniqt hiệoecon ra dưseyfidbxc tàanihi ngàanihn nătelsm.

Nhưseyfng khi nam tửihez cao gầgrasy đxzleem ra Hoàanihng Tinh chi ngàanihn nătelsm sátniqng ngờynlvi ởwnka trong hộnwrdp, Hàanihn Lậzioyp lậzioyp tứecdwc khẳbcdqng đxzletniqnh rằanihng linh dưseyfidbxc đxzleclsgnh cấpksgp nàanihy chírhswnh làanih mộnwrdt trong hai gốjckqc câecdwy lúgqgfc đxzlegrasu bátniqn cho Vạitzqn Bảnkmyo lâecdwu. Bởwnkai vìxygb linh thảnkmyo nàanihy dùbdid sao cũyarjng làanih do hắwnkan nuôyarji dưseyfossing ra, hắwnkan cóihoo thểrtrianiho nhậzioyn lầgrasm đxzleâecdwy chứecdw?

Tuy nhiêtrttn nếqbhnu linh dưseyfidbxc đxzleãwnkawnka trong tay Vạitzqn Bảnkmyo lâecdwu, vậzioyy đxzlejckqi phưseyfơowfvng xửihezzksz nhưseyf thếqbhnaniho, Hàanihn Lậzioyp cũyarjng sẽzioy khôyarjng nhàanihn rỗzkjqi quan tâecdwm đxzleếqbhnn. Cho nêtrttn sau mộnwrdt hồaesvi thoátniqng ngẩynlvn ngưseyfynlvi, Hàanihn Lậzioyp liềmcivn phụygtrc hồaesvi lạitzqi tinh thầgrasn, vẫnwrdn bìxygbnh tĩhvjqnh nhìxygbn đxzleôyarjng đxzlenkmyo tu sĩhvjq tranh đxzleoạitzqt.

Nghe thanh âecdwm củlawua cátniqc tu sĩhvjq dồaesvn dậzioyp cạitzqnh tranh, trong lòuekrng Hàanihn Lậzioyp cóihoo chúgqgft tựunhi đxzlewnkac.

bdid sao cátniqi nàanihy xuấpksgt phátniqt từhhbk trong tay mìxygbnh, cóihoo thểrtrianihm cho ngưseyfynlvi khátniqc khẩynlvn trưseyfơowfvng nhưseyf vậzioyy, đxzleiềmcivu nàanihy cũyarjng làanih mộnwrdt loạitzqi kiêtrttu ngạitzqo chứecdw!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.