Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 224 : Khôi lỗi ky quan thú

    trước sau   
Vậuekkt phẩhyeum cầwoppn báfhcgn chíbuxanh làqosr mộgzogt kiệwdqhn đxjelhyeynh cấeyqfp pháfhcgp khíbuxa uy lựpzsuc khôrjyxng tệwdqh, đxjeliềmpjfu nàqosry làqosrm cho Hàqosrn Lậuekkp ngoàqosri ýuekk muốvsqrn.

Đsucupozfc biệwdqht kiệwdqhn pháfhcgp khíbuxaqosry đxjelưrxorulfpc têpzsun ngưrxorfhcgi cao gầwoppy miệwdqhng mồlffgm lanh lợulfpi nóluuai làqosr trêpzsun trờfhcgi vôrjyx song, dưrxorfbmei đxjeleyqft khóluuazviem, ngay cảwulfqosrn Lậuekkp nghe xong cũqoqdng cóluua chútkwct muốvsqrn móluuac linh thạobgkch ra, xútkwcc đxjelgzogng muốvsqrn mua, huốvsqrng chi làqosr tu sĩmpjf kháfhcgc rấeyqft thiếngrwu đxjelhyeynh cấeyqfp pháfhcgp khíbuxa.

Quảwulf nhiêpzsun giáfhcgsfdp bảwulfn hai trăxpzhm linh thạobgkch vừsakya mớfbmei nóluuai ra, lậuekkp tứrukxc cóluua ba, bốvsqrn gãxpzhbuxanh tìzvienh nôrjyxn nóluuang nhanh đxjelưrxora ra giáfhcg. Trong chớfbmep mắtilzt liềmpjfn đxjelem kiệwdqhn Hỏztypa Vâkhzjn kiếngrwm nàqosry tăxpzhng lêpzsun hơsfdpn ba trăxpzhm linh thạobgkch. Làqosrm cho tu sĩmpjf kháfhcgc muốvsqrn ra giáfhcg mộgzogt chútkwct, lậuekkp tứrukxc dậuekkp tắtilzt ýuekk niệwdqhm trong đxjelwoppu.

Mặpozfc dùwfzd kiệwdqhn Hỏztypa Vâkhzjn kiếngrwm nàqosry mang theo hỏztypa vâkhzjn côrjyxng kíbuxach khôrjyxng tệwdqh, nhưrxorng so vớfbmei đxjelhyeynh cấeyqfp pháfhcgp khíbuxa tinh phẩhyeum rõubbdqosrng vẫrzhmn còcgfjn kéuekkm mộgzogt đxjeloạobgkn. Tốvsqrn ba trăxpzhm linh thạobgkch mua vềmpjf, cũqoqdng cóluua chútkwct khôrjyxng thuyếngrwt phụcemdc.

Tuy nhiêpzsun nhữxpging ngưrxorfhcgi nàqosry khôrjyxng muốvsqrn mua, tựpzsuluua nhữxpging ngưrxorfhcgi kháfhcgc tìzvienh nguyệwdqhn làqosrm ngưrxorfhcgi xuẩhyeun ngốvsqrc.

Ngưrxorfhcgi muốvsqrn mua nóluuai rằotkzng, đxjeloạobgkn sau mặpozfc dùwfzdfhcgn cáfhcgi gìzvie đxjelóluua rấeyqft tốvsqrt nhưrxorng làqosr bọzkqin hắtilzn khôrjyxng thểbfas lấeyqfy tớfbmei tay, tốvsqrt hơsfdpn hếngrwt làqosr mua đxjelhyeynh cấeyqfp pháfhcgp khíbuxa khôrjyxng tệwdqhkhzj trưrxorfbmec mắtilzt, chíbuxanh làqosr việwdqhc thựpzsuc tếngrwsfdpn.


Cho nêpzsun cáfhcgi thanh Hỏztypa Vâkhzjn kiếngrwm vẫrzhmn đxjelang còcgfjn bịtkwc tranh đxjeloạobgkt bởkhzji vàqosri têpzsun tu sĩmpjf Luyệwdqhn Khíbuxa kỳgnmm, thuậuekkn lợulfpi báfhcgn ra vớfbmei giáfhcg bốvsqrn trăxpzhm linh thạobgkch.

pzsun tu sĩmpjf kia mang theo mặpozft nạobgk trẻefwu con sau khi tiếngrwn lêpzsun giao nộgzogp linh thạobgkch, vui mừsakyng ầwoppm ĩmpjf cầwoppm thanh kiếngrwm vềmpjf tớfbmei chỗxpzh ngồlffgi, bộgzogfhcgng nhưrxorqosr muốvsqrn đxjelem bảwulfo bốvsqri nàqosry làqosrm bảwulfo vậuekkt gia truyềmpjfn, làqosrm cho mộgzogt sốvsqr tu sĩmpjf kháfhcgc nhìzvien cóluua chútkwct buồlffgn cưrxorfhcgi.

qosr nam tửdpkf cao gầwoppy sau khi đxjelulfpi ngưrxorfhcgi nàqosry ngồlffgi xuốvsqrng, rõubbdubbdqosrng ràqosrng nóluuai:

"Vậuekkt phẩhyeum thứrukx hai bổqodhn đxjeliếngrwm muốvsqrn báfhcgn chíbuxanh làqosr mộgzogt cáfhcgi Hồlffgng La Thiêpzsun lôrjyx đxjelhyeynh cấeyqfp màqosr luyệwdqhn khíbuxarxorpzsuu quíbuxa nhấeyqft, cáfhcgi lôrjyxqosry từsakyng truyềmpjfn qua tay rấeyqft nhiềmpjfu luyệwdqhn khíbuxa đxjelobgki sưrxor, luyệwdqhn chếngrw ra rấeyqft nhiềmpjfu tinh phẩhyeum đxjelhyeynh cấeyqfp pháfhcgp khíbuxa, víbuxa dụcemd nhưrxor Huyễubbdn Âztypm kiếngrwm, Thanh Giao kỳgnmm, Hắtilzc Viêpzsum châkhzju… Nghe nóluuai đxjelvsqri vớfbmei việwdqhc luyệwdqhn chếngrw pháfhcgp khíbuxaluua thểbfasluuafhcgc dụcemdng gia tăxpzhng thàqosrnh côrjyxng nhấeyqft đxjeltkwcnh, tuy nhiêpzsun làqosr thậuekkt hay giảwulf, bổqodhn đxjeliếngrwm cũqoqdng khôrjyxng biếngrwt. Cho nêpzsun, bâkhzjy giờfhcg lấeyqfy giáfhcgsfdp bảwulfn làqosr bốvsqrn trăxpzhm linh thạobgkch đxjelbfasfhcgn, tuyệwdqht đxjelvsqri khôrjyxng phảwulfi làqosr cao".

Nam tửdpkfqosry vừsakya nóluuai, từsaky trong tútkwci trữxpgi vậuekkt móluuac ra mộgzogt đxjelan lôrjyxqosru hỏztypa hồlffgng, đxjelpozft lêpzsun bàqosrn biểbfasu diễubbdn cho mọzkqii ngưrxorfhcgi nhìzvien kỹtilz.

qosrnh mộgzogt cáfhcgi! Cáfhcgc tu sĩmpjfpzsun trong sảwulfnh mặpozfc dùwfzd vẫrzhmn khôrjyxng cóluua ai lớfbmen tiếngrwng nóluuai chuyệwdqhn nhưrxorng khôrjyxng khíbuxa lậuekkp tứrukxc trởkhzjpzsun nóluuang bỏztypng, khôrjyxng íbuxat ngưrxorfhcgi dùwfzdng áfhcgnh mắtilzt nóluuang bỏztypng nhìzvien chằotkzm chằotkzm đxjelan lôrjyx khôrjyxng buôrjyxng tha. Hiểbfasn nhiêpzsun làqosr coi trọzkqing vậuekkt ấeyqfy.

qosrn Lậuekkp im lặpozfng ngồlffgi ởkhzj trong góluuac, lạobgknh lùwfzdng quan sáfhcgt hếngrwt thảwulfy. Tuy nhiêpzsun khi hắtilzn nghe nóluuai Thanh Giao kỳgnmm trong tay cũqoqdng xuấeyqft pháfhcgt từsaky đxjelan lôrjyxqosry thìzvie khôrjyxng nhịtkwcn đxjelưrxorulfpc cóluua chútkwct kinh ngạobgkc, nhưrxorng cũqoqdng chỉhyeyqosr kinh ngạobgkc màqosr thôrjyxi.

Hắtilzn đxjelvsqri vớfbmei luyệwdqhn khíbuxa mộgzogt chútkwct cũqoqdng khôrjyxng thôrjyxng, tựpzsu nhiêpzsun khôrjyxng biếngrwt giáfhcg trịtkwc củubbda đxjelan lôrjyxqosry. Nhưrxorng nếngrwu chíbuxanh mìzvienh khôrjyxng thểbfas sửdpkf dụcemdng thìzvie tuyệwdqht đxjelvsqri khôrjyxng ra tay. Đsucuiểbfasm ấeyqfy Hàqosrn Lậuekkp vẫrzhmn còcgfjn cóluua thểbfasqosrm đxjelưrxorulfpc. Huốvsqrng hồlffg linh thạobgkch trêpzsun ngưrxorfhcgi mặpozfc dùwfzd khôrjyxng íbuxat nhưrxorng phảwulfi dùwfzdng tạobgki chỗxpzh mấeyqfu chốvsqrt.

"Bốvsqrn trăxpzhm năxpzhm mưrxorơsfdpi".

"Bốvsqrn trăxpzhm bảwulfy mưrxorơsfdpi".

"Ta xuấeyqft ra năxpzhm trăxpzhm linh thạobgkch".

Mặpozfc kệwdqhqosrn Lậuekkp nghĩmpjf nhưrxor thếngrwqosro thìzvie nghĩmpjf, cáfhcgi Hồlffgng La Thiêpzsun lôrjyxqosry khôrjyxng bao lâkhzju đxjelãxpzh đxjelưrxorulfpc tăxpzhng lêpzsun mộgzogt cáfhcgi giáfhcg kinh khủubbdng.

"Bảwulfy trăxpzhm táfhcgm mưrxorơsfdpi".


Đsucuóluuaqosr mộgzogt vịtkwcluuac ngưrxorfhcgi mậuekkp mạobgkp, đxjelwoppu đxjelgzogi mũqoqdqosru vàqosrng, nghiếngrwn răxpzhng nghiếngrwn lợulfpi hôrjyx giáfhcg.

"Táfhcgm trăxpzhm".

Mộgzogt nữxpgi tu sĩmpjffhcgch khôrjyxng xa têpzsun mậuekkp mạobgkp nàqosry, khôrjyxng hoảwulfng hốvsqrt, khôrjyxng vộgzogi vàqosrng đxjelưrxora ra giáfhcg cao hơsfdpn mộgzogt bậuekkc, làqosrm cho hắtilzn tứrukxc giậuekkn hai tay nắtilzm chặpozft.

zvienh huốvsqrng trưrxorfbmec mắtilzt cơsfdp hồlffgluua thểbfasluuai làqosr giáfhcg cảwulf trêpzsun trờfhcgi, nhữxpging ngưrxorfhcgi kháfhcgc sớfbmem đxjelãxpzh khôrjyxng còcgfjn cạobgknh tranh, chỉhyeyluua thểbfaswfzdng áfhcgnh mắtilzt khôrjyxng cam lòcgfjng nhìzvien kỹtilz hai vịtkwc tu sĩmpjf Trútkwcc Cơsfdp kỳgnmm tiềmpjfn nhiềmpjfu tiếngrwng lớfbmen tiếngrwp tụcemdc từsakyng bưrxorfbmec từsakyng bưrxorfbmec hôrjyx giáfhcgxpzhng lêpzsun.

"Táfhcgm trăxpzhm năxpzhm mưrxorơsfdpi. Nếngrwu vịtkwc phu nhâkhzjn nàqosry còcgfjn cóluua thểbfaspzsuu giáfhcg cao hơsfdpn mộgzogt khốvsqri thìzvie đxjelan lôrjyxqosry sẽfbme nhưrxorfhcgng cho cáfhcgc hạobgk"pzsun mậuekkp mạobgkp nàqosry sau khi nâkhzjng giáfhcgpzsun thêpzsum lầwoppn nữxpgia, dùwfzdng áfhcgnh mắtilzt tứrukxc giậuekkn nhìzvien chằotkzm chăxpzhm nữxpgi tu sĩmpjf, hung hăxpzhng nóluuai.

"Táfhcgm trăxpzhm năxpzhm mưrxorơsfdpi mốvsqrt".

Lờfhcgi củubbda têpzsun mậuekkp mạobgkp vừsakya mớfbmei ra khỏztypi miệwdqhng thìzvie nữxpgi tu sĩmpjfrxorfhcgi lạobgknh mộgzogt tiếngrwng, cốvsqr ýuekk đxjelưrxora ra giáfhcgsfdpn đxjelútkwcng mộgzogt khốvsqri, làqosrm cho gưrxorơsfdpng mặpozft to lớfbmen củubbda hắtilzn ởkhzj trong đxjeleyqfu bồlffgng đxjelztyp bừsakyng lêpzsun nhưrxorfhcgu. Nhưrxorng sau khi hắtilzn dùwfzdng áfhcgnh mắtilzt áfhcgc đxjelgzogc mãxpzhnh liệwdqht xem xéuekkt đxjelvsqri phưrxorơsfdpng vàqosri lầwoppn, thậuekkt sựpzsu khôrjyxng hềmpjf ra giáfhcg nữxpgia.

Cứrukx nhưrxor vậuekky vịtkwc nữxpgi tu tiêpzsun giảwulf Trútkwcc Cơsfdp kỳgnmmqosry tốvsqrn mộgzogt cáfhcgi giáfhcg trêpzsun trờfhcgi đxjelbfas mua đxjelưrxorulfpc cáfhcgi đxjelan lôrjyx đxjelobgki danh đxjelhyeynh đxjelhyeynh nàqosry, cũqoqdng khôrjyxng biếngrwt cóluua phảwulfi làqosr vậuekkt tốvsqrt hay khôrjyxng?

luua lẽfbme lầwoppn đxjeleyqfu giáfhcgqosry quáfhcg kịtkwcch liệwdqht nêpzsun đxjelãxpzhbuxach thíbuxach thầwoppn kinh củubbda đxjelôrjyxng đxjelwulfo tu sĩmpjf. Hàqosro khíbuxapzsun trong sảwulfnh lútkwcc đxjelwoppu lạobgknh tanh, sau đxjelóluua trởkhzjpzsun nóluuang bỏztypng, từsakyng kiệwdqhn đxjelhyeynh cấeyqfp pháfhcgp khíbuxa, nguyêpzsun liệwdqhu trâkhzjn quíbuxaqoqdng đxjelưrxorulfpc đxjelôrjyxng đxjelwulfo tu sĩmpjf nhiệwdqht tìzvienh tham gia, nhanh chóluuang mua lấeyqfy.

Nhưrxorng sau khi đxjelãxpzhluua hai mưrxorơsfdpi vậuekkt phẩhyeum cáfhcgc loạobgki đxjelem ra đxjeleyqfu giáfhcg, Hàqosrn Lậuekkp vẫrzhmn còcgfjn chưrxora thấeyqfy xuấeyqft ra trậuekkn kỳgnmmwfzdng trậuekkn bàqosrn, đxjeliềmpjfu nàqosry làqosrm cho hắtilzn cóluua chútkwct trởkhzjpzsun khôrjyxng kiêpzsun nhẫrzhmn.

qosrn Lậuekkp khôrjyxng nhịtkwcn đxjelưrxorulfpc thầwoppm nghĩmpjf, nếngrwu lầwoppn đxjeleyqfu giáfhcgqosry thậuekkt sựpzsu khôrjyxng xuấeyqft hiệwdqhn đxjellffg vậuekkt loạobgki nàqosry, hắtilzn thậuekkt sựpzsu phảwulfi đxjeli Tinh Trầwoppn cáfhcgc thêpzsum mộgzogt lầwoppn nữxpgia. Cho dùwfzdqosr pháfhcgp khíbuxa bốvsqr trậuekkn cơsfdp bảwulfn nhấeyqft cũqoqdng kiếngrwm vàqosri cáfhcgi mạobgknh chútkwct.

qosrn Lậuekkp đxjelang nghĩmpjf ngợulfpi tớfbmei đxjelâkhzjy thìzviefhcgn tửdpkf cao gầwoppy phíbuxaa trưrxorfbmec nóluuai ra têpzsun củubbda mộgzogt kiệwdqhn vậuekkt phẩhyeum cầwoppn báfhcgn.

"Thưrxorulfpng cấeyqfp pháfhcgp khíbuxa, mộgzogt cặpozfp khôrjyxi lỗxpzhi cơsfdp quan thútkwc. Thựpzsuc lựpzsuc cóluua thểbfas so sáfhcgnh vớfbmei tu tiêpzsun giảwulf Luyệwdqhn Khíbuxa kỳgnmm tầwoppng thứrukx chíbuxan. Hơsfdpn nữxpgia tuyệwdqht đxjelvsqri trung thàqosrnh, hung dữxpgi khôrjyxng sợulfp chếngrwt. Nếngrwu mua thìzvierxorơsfdpng đxjelưrxorơsfdpng vớfbmei dẫrzhmn theo bêpzsun mìzvienh hai thiếngrwp thâkhzjn hộgzog vệwdqh. Giáfhcgsfdp bảwulfn chỉhyeyqosr mộgzogt trăxpzhm linh thạobgkch.


"
Khôrjyxi lỗxpzhi cơsfdp quan thútkwc? Cáfhcgi thưrxorulfpng cấeyqfp pháfhcgp khíbuxa kia củubbda mìzvienh khôrjyxng phảwulfi cũqoqdng gọzkqii làqosr khôrjyxi lỗxpzhi cung thủubbd sao, chẳbfasng lẽfbmeqosr nhưrxor nhau?" Hàqosrn Lậuekkp trong lòcgfjng rung đxjelgzogng, thâkhzjn thểbfas ngồlffgi thẳbfasng lêpzsun, chăxpzhm chútkwc nhìzvien kỹtilz.

Nam tửdpkf cao gầwoppy đxjelãxpzhqosry ra ởkhzj trêpzsun bàqosrn hai con khôrjyxi lỗxpzhi màqosru đxjelen sáfhcgng bóluuang. Kíbuxach cỡqosr chỉhyey bằotkzng nắtilzm tay, ngoạobgki hìzvienh hao hao giốvsqrng sưrxor tửdpkfqosr hổqodh, nhưrxorng cũqoqdng khôrjyxng phảwulfi làqosrrxor tửdpkfqosrqoqdng chẳbfasng phảwulfi làqosr hổqodh, khôrjyxng biếngrwt làqosr lấeyqfy nguyêpzsun hìzvienh củubbda quáfhcgi thútkwczvie đxjelbfas chếngrwfhcgc.

"
luua rấeyqft nhiềmpjfu kháfhcgch nhâkhzjn cóluua thểbfas chưrxora từsakyng nghe qua hoặpozfc rấeyqft íbuxat khi nghe qua khôrjyxi lỗxpzhi cơsfdp quan thuậuekkt chứrukx!"

"
Đsucuâkhzjy làqosr mộgzogt loạobgki đxjelobgko pháfhcgp luyệwdqhn chếngrw pháfhcgp khíbuxawfzdng vớfbmei pháfhcgp khíbuxa hoàqosrn toàqosrn bấeyqft đxjellffgng, mặpozfc dùwfzd chútkwcng ta nơsfdpi nàqosry cóluua íbuxat ngưrxorfhcgi biếngrwt, nhưrxorng tạobgki vùwfzdng đxjeleyqft cựpzsuc tâkhzjy lưrxoru hàqosrnh cựpzsuc kỳgnmm rộgzogng rãxpzhi, thậuekkm chíbuxacgfjn cóluua mộgzogt tôrjyxng pháfhcgi gọzkqii làqosr Thiêpzsun Trútkwcc giáfhcgo, đxjelpozfc biệwdqht lấeyqfy cáfhcgi nàqosry đxjelbfas khai môrjyxn lậuekkp pháfhcgi, đxjelãxpzh đxjelem đxjelobgko thuậuekkt nàqosry pháfhcgt huy tớfbmei cựpzsuc đxjeliểbfasm. Nghe nóluuai khôrjyxi lỗxpzhi cơsfdp quan nhâkhzjn cao nhấeyqft cóluua thểbfas ganh đxjelua cao thấeyqfp cùwfzdng vớfbmei tu sĩmpjf Trútkwcc Cơsfdp kỳgnmm hậuekku kỳgnmm. Mặpozft kháfhcgc đxjelem khôrjyxi lỗxpzhi cơsfdp quan thútkwcqosry bìzvienh phẩhyeum làqosr thưrxorulfpng giai pháfhcgp khíbuxa chỉhyeyqosrqosrnh vi củubbda riêpzsung bổqodhn đxjeliếngrwm, thựpzsuc tếngrw dựpzsua theo sựpzsu phâkhzjn cấeyqfp chíbuxanh thứrukxc củubbda cơsfdp quan thuậuekkt, hẳbfasn phảwulfi xưrxorng hôrjyxqosr khôrjyxi lỗxpzhi thútkwc cấeyqfp hai mớfbmei đxjelútkwcng!"

Nam tửdpkfqosry thấeyqfy tu sĩmpjf phíbuxaa dưrxorfbmei tựpzsua hồlffg đxjelvsqri vớfbmei khôrjyxi lỗxpzhi cơsfdp quan thútkwcqosry khôrjyxng cảwulfm thấeyqfy hứrukxng thútkwc, khôrjyxng cóluua ai ra giáfhcg muốvsqrn mua nêpzsun vộgzogi vàqosrng đxjelem tưrxor liệwdqhu đxjelãxpzh đxjelưrxorulfpc mìzvienh chuẩhyeun bịtkwc tốvsqrt lútkwcc trưrxorfbmec nóluuai ra thôrjyxng suốvsqrt, hy vọzkqing cóluua thểbfas gợulfpi lêpzsun hứrukxng thútkwc củubbda cáfhcgc tu sĩmpjf.

Sau khi nóluuai xong nhữxpging lờfhcgi nàqosry, mặpozfc dùwfzd tu sĩmpjf phíbuxaa dưrxorfbmei nổqodhi lêpzsun lòcgfjng hiếngrwu kỳgnmm nhưrxorng muốvsqrn bọzkqin họzkqi xuấeyqft ra mộgzogt trăxpzhm linh thạobgkch mua hai con rốvsqri gìzvie đxjelóluua đxjelbfas chơsfdpi thìzvie khôrjyxng ai làqosrm cáfhcgi chuyệwdqhn nhảwulfm nhíbuxaqosry. Hơsfdpn nữxpgia hộgzog vệwdqh Luyệwdqhn Khíbuxa kỳgnmm tầwoppng thứrukx chíbuxan đxjelvsqri vớfbmei cáfhcgc tu sĩmpjfkhzj đxjelâkhzjy màqosrluuai cóluua thểbfasluua chỗxpzh lợulfpi íbuxach gìzvie đxjelâkhzjy?

"
Mộgzogt trăxpzhm linh thạobgkch!"

Mộgzogt thanh âkhzjm ởkhzj trong góluuac vang lêpzsun, thậuekkt sựpzsuluua ngưrxorfhcgi muốvsqrn mua đxjellffg vậuekkt dùwfzdng đxjelbfas chơsfdpi đxjelùwfzda nàqosry. Nhấeyqft thờfhcgi áfhcgnh mắtilzt bọzkqin tu sĩmpjfrxorfbmeng góluuac kia nhìzvien lạobgki.

Bấeyqft qua ngưrxorfhcgi nàqosry khôrjyxng phảwulfi làqosrqosrn Lậuekkp, màqosrqosr mộgzogt ngưrxorfhcgi bịtkwct mặpozft ngồlffgi ởkhzjluuac bêpzsun kia, dùwfzdng mộgzogt cáfhcgi bao vảwulfi màqosru xáfhcgm lớfbmen trùwfzdm cảwulf đxjelwoppu, làqosr mộgzogt quáfhcgi nhâkhzjn cựpzsuc kỳgnmm buồlffgn cưrxorfhcgi.

"
Mộgzogt trăxpzhm năxpzhm mưrxorơsfdpi khốvsqri linh thạobgkch".

Trong lútkwcc tu sĩmpjf kháfhcgc nghĩmpjf rằotkzng quáfhcgi nhâkhzjn kia làqosrpzsun pháfhcg củubbda, mộgzogt khẩhyeuu âkhzjm làqosr lạobgk, pháfhcgt âkhzjm cựpzsuc kỳgnmm cứrukxng nhắtilzc kêpzsuu giáfhcg vang lêpzsun bêpzsun trong sảwulfnh.

Tu sĩmpjfpzsun trong sảwulfnh đxjelmpjfu kinh ngạobgkc, khôrjyxng nhịtkwcn đxjelưrxorulfpc lạobgki nhìzvien vềmpjf phíbuxaa ngưrxorfhcgi mớfbmei ra giáfhcg.

Mộgzogt ngưrxorfhcgi đxjelwoppu đxjelgzogi mũqoqdqosru xanh biếngrwc, vóluuac ngưrxorfhcgi khôrjyxi ngôrjyx, hai tay khoanh lạobgki ngồlffgi ởkhzjxpzhy ghếngrw cuốvsqri cùwfzdng, thanh âkhzjm mớfbmei ra giáfhcg chíbuxanh làqosr xuấeyqft pháfhcgt từsaky miệwdqhng ngưrxorfhcgi nàqosry, lútkwcc đxjelôrjyxng đxjelwulfo tu sĩmpjf nhìzvien vềmpjf phíbuxaa ngưrxorfhcgi nàqosry thìzvie áfhcgnh mắtilzt lạobgknh lẽfbmeo củubbda hắtilzn cũqoqdng nhìzvien lạobgki khôrjyxng chútkwct kháfhcgch khíbuxa, khôrjyxng toáfhcgt ra bộgzogfhcgng cóluua chútkwct bấeyqft an nàqosro.


"
Hai trăxpzhm linh thạobgkch" Quáfhcgi nhâkhzjn mang bao trùwfzdm đxjelwoppu tựpzsua hồlffg nhưrxor bịtkwczvienh thếngrw bắtilzt buộgzogc, lậuekkp tứrukxc lạobgki lầwoppn nữxpgia quáfhcgt giáfhcg.

"
Ta xuấeyqft ba trăxpzhm khốvsqri" Ngưrxorfhcgi khôrjyxi ngôrjyx đxjellffgng dạobgkng cũqoqdng khôrjyxng nhưrxorfhcgng mộgzogt bưrxorfbmec.

"
Bốvsqrn trăxpzhm!"

"
fhcgu trăxpzhm khốvsqri!"

Trong nháfhcgy mắtilzt hai ngưrxorfhcgi nàqosry ta mộgzogt câkhzju ngưrxorơsfdpi mộgzogt câkhzju đxjelem giáfhcg củubbda khôrjyxi lỗxpzhi thútkwcqosry nâkhzjng lêpzsun đxjelếngrwn mứrukxc khóluualuua thểbfas tin.

tkwcc nàqosry cho dùwfzd đxjelôrjyxng đxjelwulfo tu sĩmpjfpzsun trong sảwulfnh cóluua ngu dốvsqrt cũqoqdng nghe ra chỗxpzh khôrjyxng đxjelútkwcng.

"
Chẳbfasng lẽfbme khôrjyxi lỗxpzhi thútkwcqosry cóluuahyeun tàqosrng cáfhcgi gìzviebuxa mậuekkt kinh ngưrxorfhcgi?" Lútkwcc nàqosry trong lòcgfjng tấeyqft cảwulf tu sĩmpjfqoqdng khôrjyxng khỏztypi dâkhzjng lêpzsun mộgzogt ýuekk niệwdqhm trong đxjelwoppu nhưrxor thếngrw.

Tu sĩmpjf trong cảwulf đxjelobgki sảwulfnh sau khi nhìzvien nhau vàqosri lầwoppn, tim cũqoqdng đxjeluekkp thìzvienh thịtkwcch nhảwulfy dựpzsung lêpzsun, thậuekkm chíbuxaluuaqosri têpzsun tàqosri lựpzsuc hùwfzdng hậuekku vàqosr mấeyqfy ngưrxorfhcgi nôrjyxn nóluuang liềmpjfn trựpzsuc tiếngrwp gia nhậuekkp cuộgzogc cạobgknh tranh.

Tuy nhiêpzsun cũqoqdng cóluua mộgzogt íbuxat tu sĩmpjfxpzho thàqosrnh, tâkhzjm thìzvieluua đxjelgzogng nhưrxorng còcgfjn chútkwct hoàqosri nghi.

Hai ngưrxorfhcgi lạobgkqosry làqosr do bíbuxa đxjeliếngrwm an bàqosri pháfhcgi ra sao! Chẳbfasng lẽfbmeqosr cốvsqr ýuekk đxjelem vậuekkt khôrjyxng đxjeláfhcgng tiềmpjfn nàqosry đxjelbfaskhzjng lêpzsun giáfhcg trêpzsun trờfhcgi, đxjelbfas cho bọzkqin họzkqi trởkhzj thàqosrnh têpzsun xuẩhyeun ngốvsqrc.

luua khôrjyxng íbuxat tu sĩmpjf ôrjyxm ýuekk nghĩmpjfqosry, Hàqosrn Lậuekkp chíbuxanh làqosr mộgzogt trong nhữxpging ngưrxorfhcgi cóluua tháfhcgi đxjelgzog hoàqosri nghi nàqosry. Cho nêpzsun hắtilzn vẫrzhmn lạobgknh lùwfzdng nhìzvien, bộgzogfhcgng khôrjyxng cóluua mộgzogt tia đxjelgzogng tâkhzjm.

"
Ta xuấeyqft chíbuxan trăxpzhm linh thạobgkch, thêpzsum đxjellffg vậuekkt nàqosry nữxpgia!"

Quáfhcgi nhâkhzjn vóluuac ngưrxorfhcgi khôrjyxi ngôrjyx mắtilzt thấeyqfy tu sĩmpjf tham dựpzsu đxjeleyqfu giáfhcgqosrng ngàqosry càqosrng nhiềmpjfu, trong lòcgfjng quýuekknh lêpzsun, dĩmpjf nhiêpzsun từsaky trong tútkwci trữxpgi vậuekkt lôrjyxi ra mộgzogt kiệwdqhn đxjellffg vậuekkt. Sau đxjelóluua hắtilzn bưrxorfbmec vàqosri bưrxorfbmec lớfbmen đxjeli tớfbmei trưrxorfbmec ngưrxorfhcgi nam tửdpkf cao gầwoppy, hưrxorfbmeng trưrxorfbmec bàqosrn phóluuang tớfbmei. Tiếngrwp theo dùwfzdng khẩhyeuu khíbuxarxorơsfdpng ngạobgknh nóluuai:

"
Đsuculffg vậuekkt nàqosry trịtkwc giáfhcgqoqdng mấeyqfy ngàqosrn linh thạobgkch. Thừsakya sứrukxc hoáfhcgn đxjelqodhi lấeyqfy khôrjyxi lỗxpzhi thútkwcqosry, mau đxjelem chútkwcng nóluua giao cho ta đxjeli!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.