Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 223 : Bí điếm, cạnh mại hội

    trước sau   
Nho sinh nghe Hàltwun Lậmwilp nóewlxi dứujywt lờdcivi, ban đvosgshqzu hơshqzi ngẩfafpn ra mộmdikt chúrlgot, nhưvzpvng sau đvosgóewlxvzpvdcivi nóewlxi:

"Tiềiradn bốrhszi, may làltwu ngưvzpvdcivi gặbprhp ta, nếameau khôewlxng phảtbtoi chắcnvec phảtbtoi mấrjnht khôewlxng íusrit côewlxng sứujywc! Thiêxecpn Tinh tôewlxng mặbprhc dùamno vềirad mặbprht trậmwiln pháecpzp thanh danh khôewlxng nhỏbprh, nhưvzpvng khôewlxng cóewlx nghĩfpiga làltwu Tinh Trầshqzn Cáecpzc cóewlx đvosgưvzpvbjtsc loạameai trậmwiln kỳzfut, trậmwiln bàltwun tốrhszt nhấrjnht. Bâstofy giờdciv Tinh Trầshqzn Cáecpzc cóewlx khôewlxng íusrit cáecpzc loạameai trậmwiln kỳzfut, trậmwiln bàltwun! Nhưvzpvng chủaicm yếameau chỉshqzltwu củaicma cáecpzc gia tộmdikc tu tiêxecpn hoặbprhc táecpzn tu bìjfscnh thưvzpvdcivng màltwu thôewlxi, dụjxmgng cụjxmg tinh phẩfafpm chíusrinh thứujywc Thiêxecpn Tinh Tôewlxng tuyệdmnot sẽpawr khôewlxng mang ra ngoàltwui dễrlgoltwung nhưvzpv thếamea. Bởamnoi vìjfscewlxn pháecpzi họgrpvshqzn cơshqz hoàltwun toàltwun dựrjnha vàltwuo mộmdikt đvosgameao trậmwiln pháecpzp, nếameau dễrlgoltwung truyềiradn báecpz ra ngoàltwui thìjfsc sẽpawrltwum cho ngưvzpvdcivi ngoàltwui pháecpzt hiệdmnon đvosgưvzpvbjtsc chỗqikpshqz hởamno củaicma họgrpv! Đmwilrhszi vớmokhi họgrpvltwuewlxi đvosgâstofy khôewlxng phảtbtoi làltwu chuyệdmnon tốrhszt làltwunh gìjfsc".

Nho sinh giảtbtoi thíusrich, thỉshqznh thoảtbtong lạameai léjfscn nhìjfscn trộmdikm Hàltwun Lậmwilp, nhưvzpvng trêxecpn Hàltwun Lậmwilp đvosgmdiki mũstof che kíusrin mặbprht, cho nêxecpn biểaxsau hiệdmnon trêxecpn mặbprht khôewlxng nhìjfscn ra đvosgưvzpvbjtsc.

"Nghe khâstofu khíusri củaicma ngưvzpvơshqzi, cóewlx vẻirad ngưvzpvơshqzi cóewlx thểaxsajfscm đvosgưvzpvbjtsc cho ta nhữsbcjng gìjfscltwu ta muốrhszn" Tuy cóewlx chúrlgot ngoàltwui ýlqbf muốrhszn, nhưvzpvng thanh âstofm Hàltwun Lậmwilp vẫpxnxn bảtbtoo trìjfsc sựrjnhjfscnh tĩfpignh, căshqzn bảtbton nghe khôewlxng ra sựrjnh ngạameac nhiêxecpn trong đvosgóewlx.

Nho sinh nghe vậmwily đvosgshqzu tiêxecpn làltwu nhìjfscn quanh quẩfafpn vàltwui lầshqzn, chúrlgo ýlqbf khôewlxng cóewlx ai rồshqzi mớmokhi hạamea thấrjnhp giọgrpvng tỏbprh vẻirad quỷxecp dịgjbzewlxi:

"Tiềiradn bốrhszi, nếameau tin tưvzpvamnong tạameai hạamea, tạameai hạamea đvosgíusrich xáecpzc cóewlx thểaxsa giớmokhi thiệdmnou cho ngưvzpvdcivi mộmdikt vàltwui bíusri đvosgiếameam, nơshqzi đvosgóewlx bấrjnht cứujywecpzi gìjfscstofng cóewlx, mặbprhc dùamno trong đvosgrjnhy khôewlxng íusrit vậmwilt cóewlx chúrlgot vấrjnhn đvosgirad vềirad lai lịgjbzch, nhưvzpvng hàltwung hóewlxa nàltwuy tuyệdmnot đvosgrhszi làltwu tinh phẩfafpm! Tạameai hạamea nghĩfpig tiềiradn bốrhszi chắcnvec sẽpawrltwui lòlqbfng vớmokhi nóewlx!"


"Bíusri đvosgiếameam?"

ltwun Lậmwilp mặbprhc dùamno thanh âstofm rấrjnht bĩfpignh tĩfpignh, nhưvzpvng trogn lòlqbfng thậmwilt sựrjnh bịgjbz nho sinh kia làltwum cho kinh ngạameac.

ltwun Lậmwilp mặbprhc dùamno trưvzpvmokhc đvosgâstofy cũstofng nghe đvosgưvzpvbjtsc khôewlxng íusrit vềiradecpzc bíusri đvosgiếameam nàltwuy, nhưvzpvng thậmwilt sựrjnh đvosgúrlgong nhưvzpv nho sinh kia nóewlxi thìjfsc đvosgâstofy đvosgúrlgong làltwushqz hộmdiki đvosgaxsa mởamno rộmdikng tầshqzm mắcnvet.

"Xem ra tiềiradn bốrhszi cũstofng biếameat khôewlxng íusrit chuyệdmnon vềiradusri đvosgiếameam! Hìjfscjfsc, nhưvzpv vậmwily làltwu tốrhszt rồshqzi, khôewlxng cầshqzn vãtbton bốrhszi phảtbtoi nhiềiradu lờdcivi. Ưcbvzmokhc chừbgzang còlqbfn hai ba canh giờdciv nữsbcja làltwu đvosgúrlgong vàltwuo lúrlgoc bíusri đvosgiếameam mộmdikt tháecpzng mởamno mộmdikt lầshqzn. Tiềiradn bốrhszi nếameau muốrhszn đvosgi thìjfsc tạameai hạamea sẽpawr lậmwilp tứujywc dẫpxnxn đvosgưvzpvdcivng"

Nho sinh thấrjnhy Hàltwun Lậmwilp cũstofng khôewlxng tỏbprh vẻiradjfsc phảtbtom cảtbtom vớmokhi bíusri đvosgiếameam, trong lòlqbfng khôewlxng khỏbprhi mừbgzang thầshqzm, biếameat rằvolcng táecpzm chíusrin phầshqzm vịgjbz kháecpzch nàltwuy sẽpawr đvosgi theo.

"Khôewlxng quáecpz xa chứujyw?"ltwun Lậmwilp đvosgmdikt nhiêxecpn hỏbprhi.

"Khôewlxng xa, chỉshqzecpzch phưvzpvdcivng thịgjbz mộmdikt dặbprhm thôewlxi. Tiềiradn bốrhszi đvosgshqzng ýlqbf chứujyw?" Nho sinh cóewlx chúrlgot hưvzpvng phấrjnhn. Tìjfscm cho mộmdikt vịgjbz kháecpzch tiềiradm năshqzng cũstofng cóewlx nghĩfpiga làltwu đvosgưvzpvbjtsc mộmdikt íusrit linh thạameach rồshqzi.

mwili thôewlxi"ltwun Lậmwilp thởamno nhẹlqbf ra, thanh âstofm lạameanh lùamnong nóewlxi.

"Tạameai hạamea dẫpxnxn đvosgưvzpvdcivng trưvzpvmokhc!" Nho sinh mang theo sắcnvec mặbprht vui mừbgzang rồshqzi đvosgi lêxecpn trưvzpvmokhc.

Nho sinh đvosgi qua bảtbtoy căshqzn nhàltwu, rẽpawr đvosgếamean táecpzm lầshqzn, sau đvosgóewlx mớmokhi dẫpxnxn Hàltwun Lậmwilp đvosgếamean mộmdikt gian hàltwung nho nhỏbprh phíusria trưvzpvmokhc. Gian hàltwung nàltwuy cửbmcla bêxecpn ngoàltwui đvosgóewlxng chặbprht, trêxecpn cửbmcla cũstofng chẳtiylng cóewlx dấrjnhu hiệdmnou gìjfsc, thoạameat nhìjfscn thưvzpvdcivng rấrjnht bìjfscnh thưvzpvdcivng.

Nhưvzpvng nho sinh lạameai hưvzpvmokhng vềirad phíusria cửbmcla gỗqikp, vỗqikp tay vàltwui cáecpzi theo tiếameat tấrjnhu. Cửbmcla phòlqbfng lậmwilp tứujywc mởamno ra, mộmdikt vịgjbz phụjxmg nhâstofn khoảtbtong ba mưvzpvơshqzi từbgza trong đvosgi ra. Vịgjbz phụjxmg nhâstofn nàltwuy mặbprht mũstofi tầshqzm thưvzpvdcivng, côewlxng pháecpzp cũstofng mớmokhi đvosgếamean tầshqzng thứujywecpzu thứujyw bảtbtoy củaicma luyệdmnon khíusri kỳzfut, thậmwilt sựrjnhltwu chẳtiylng ra gìjfsc.

"Trưvzpvơshqzng phu nhâstofn, tạameai hạamea dẫpxnxn mộmdikt kháecpzch mớmokhi đvosgếamean, hắcnven cũstofng muốrhszn tham gia đvosgbjtst mua báecpzn nàltwuy!"vzpvơshqzng Tửbmclshqzng khôewlxng đvosgbjtsi phụjxmg nhâstofn mởamno miệdmnong vộmdiki vàltwung chỉshqzltwun Lậmwilp đvosgujywng phíusria sau nóewlxi.

Trưvzpvơshqzng phu nhâstofn nghe Vưvzpvơshqzng Tửbmclshqzng mang mộmdikt kháecpzch mớmokhi đvosgếamean, sắcnvec mặbprht cũstofng chẳtiylng tỏbprh vẻirad vui mừbgzang, ngưvzpvbjtsc lạameai còlqbfn chau màltwuy, tựrjnha hồshqz nhưvzpv khôewlxng vui. Nhưvzpvng nhìjfscn rõshqz vịgjbz kháecpzch nhâstofn đvosgujywng phíusria sau làltwu tu sĩfpig Trúrlgoc cơshqz kỳzfut thầshqzn sắcnvec mởamno trởamno lạameai vui vẻirad.


"Vịgjbz kháecpzch lầshqzn nàltwuy hẳtiyln làltwu rấrjnht đvosgưvzpvbjtsc! Vịgjbz Trúrlgoc cơshqz kỳzfut tiềiradn bốrhszi nàltwuy khôewlxng giốrhszng mấrjnhy kẻirad lầshqzn trưvzpvmokhc, mộmdikt chúrlgot tàltwui vậmwilt cũstofng chẳtiylng cóewlx! Vịgjbz tiềiradn bốrhszi mờdcivi đvosgếamean đvosgâstofy!" Vịgjbz phụjxmg nhâstofn kia mặbprhc dùamno tu luyệdmnon kéjfscm cỏbprhi nhưvzpvng đvosgrhszi vớmokhi Hàltwun Lậmwilp cũstofng chẳtiylng tỏbprh vẻirad kinh sợbjts, dưvzpvdcivng nhưvzpv coi Hàltwun Lậmwilp cũstofng chỉshqzltwu kháecpzch hàltwung bìjfscnh thưvzpvdcivng màltwu thôewlxi.

"Tiềiradn bốrhszi, tạameai hạamea chỉshqzewlx thểaxsa đvosgưvzpva đvosgếamean đvosgâstofy thôewlxi. Phảtbtoi cáecpzo từbgza rồshqzi!"vzpvơshqzng Tửbmclshqzng bịgjbz phụjxmg nhâstofn kia nóewlxi mấrjnhy câstofu, sắcnvec mặbprht cóewlx chúrlgot xấrjnhu hổtpfy, vộmdiki vàltwung hưvzpvmokhng Hàltwun Lậmwilp từbgza biệdmnot.

ltwun lậmwilp thoáecpzng nhìjfscn bóewlxng nho sinh rờdcivi đvosgi, trong lúrlgoc đvosgóewlx phụjxmg nhâstofn kia dợbjtsm bưvzpvmokhc đvosgi vàltwuo phòlqbfng.

xecpn trong phòlqbfng bàltwuy bảtbtoy táecpzm loạameai tàltwui liệdmnou luyệdmnon đvosgan, luyệdmnon khíusri, trôewlxng chẳtiylng kháecpzc gìjfsc mấrjnhy gian hàltwung bìjfscnh thưvzpvdcivng bàltwuy báecpzn nguyêxecpn liệdmnou.

ltwun Lậmwilp đvosgang cẩfafpn thậmwiln quan sáecpzt, thìjfsc cửbmcla phòlqbfng đvosgãtbto đvosgóewlxng lạameai, phụjxmg nhâstofn kia thầshqzn sắcnvec nghiệdmnom nghịgjbzewlxi:

"Cáecpzc hạamea, xin theo ta đvosgếamean đvosgâstofy".

ewlxi xong, phụjxmg nhâstofn bưvzpvmokhc tớmokhi hai bưvzpvmokhc, đvosgi thớmokhi góewlxc phòlqbfng rồshqzi vưvzpvơshqzn tay ấrjnhn vàltwuo mặbprht đvosgrjnht mộmdikt cáecpzi.

Trêxecpn tay hoàltwung quang chợbjtst lóewlxe lêxecpn, trêxecpn mặbprht đvosgrjnht táecpzch ra mộmdikt cáecpzi đvosgmdikng lớmokhn, Phu nhâstofn mờdcivi Hàltwun Lậmwilp mộmdikt tiếameang, rồshqzi đvosgi trưvzpvmokhc dẫpxnxn đvosgưvzpvdcivng.

ltwun Lậmwilp thầshqzn sắcnvec thoáecpzng chúrlgot do dựrjnh, cuốrhszi cùamnong cũstofng cẩfafpn thậmwiln theo sáecpzt sau lưvzpvng.

ltwun Lậmwilp vốrhszn tíusrinh cẩfafpn thậmwiln cho nêxecpn lúrlgoc nàltwuo trong lòlqbfng cũstofng rấrjnht đvosgirad phòlqbfng.

Đmwilgjbza đvosgameao rấrjnht ngắcnven, đvosgi mưvzpvdcivi trưvzpvbjtsng làltwu đvosgếamean mộmdikt cáecpzi cửbmcla đvosgáecpz khôewlxng lớmokhn lắcnvem. Hai bêxecpn cửbmcla cóewlx hai gãtbto hắcnvec y nhâstofn, trêxecpn mặbprht đvosgiradu đvosgeo mộmdikt chiếameac mặbprht nạamea áecpzc quỷxecp.

ltwun Lậmwilp quéjfsct mắcnvet nhìjfscn hai hắcnvec y nhâstofn, áecpznh mắcnvet lậmwilp tứujywc ngưvzpvng trọgrpvng. Hai kẻiradltwuy đvosgúrlgong làltwu cao thủaicm Trúrlgoc cơshqz kỳzfut nhưvzpv hắcnven, hơshqzn nữsbcja mộmdikt ngưvzpvdcivi còlqbfn làltwu Trúrlgoc Cơshqz trung kỳzfut, đvosgiềiradu nàltwuy khôewlxng khỏbprhi làltwum Hàltwun Lậmwilp kinh hãtbtoi. Đmwilrhszi thựrjnhc lựrjnhc vớmokhi bíusri đvosgiếameam cũstofng thấrjnhy kiêxecpng kịgjbz.

Phụjxmg nhâstofn lạameai giốrhszng nhưvzpv khôewlxng nhìjfscn thấrjnhy hắcnvec y nhâstofn, trựrjnhc tiếameap đvosgfafpy cửbmcla đvosgáecpz dẫpxnxn Hàltwun Lậmwilp đvosgi vàltwuo. Còlqbfn hai gãtbto hắcnvec y kia cũstofng khôewlxng mởamno miệdmnong ngăshqzn cảtbton.


Vừbgzaa tiếamean vàltwuo cửbmcla đvosgáecpzltwun Lậmwilp ngay lậmwilp tứujywc cảtbtom thấrjnhy sửbmclng sốrhszt.

Mộmdikt chiếameac thảtbtom màltwuu đvosgbprhvzpvơshqzi, tưvzpvdcivng làltwum bằvolcng ngọgrpvc bíusrich trắcnveng, đvosgèosbnn lồshqzng đvosgbprh treo trêxecpn cao, hếameat thảtbtoy nhưvzpv mộmdikt nhàltwu đvosgameai phúrlgo ơshqz thếamea tụjxmgc, nhìjfscn khôewlxng gian ởamno đvosgâstofy đvosgaicm hiểaxsau chủaicm nhâstofn làltwu ngưvzpvdcivi rấrjnht biếameat thưvzpvamnong thứujywc.

Đmwilameai sảtbtonh hìjfscnh tròlqbfn, đvosgưvzpvdcivng kíusrinh chừbgzang mưvzpvdcivi trưvzpvbjtsng. Bêxecpn trong bàltwuy bảtbtoy táecpzm chiếameac ghếamealtwui, đvosgãtbtoewlxvzpvdcivi mấrjnhy tu sĩfpig trang phụjxmgc kháecpzc nhau ngồshqzi ởamno đvosgóewlx. Ởuhwj đvosgrhszi diệdmnon táecpzch biệdmnot ra làltwu mộmdikt cáecpzi bàltwun trốrhszng, bêxecpn cạameanh cso hai ba cáecpzi ghếamea gỗqikp.

Nhìjfscn thấrjnhy Hàltwun Lậmwilp vàltwu phụjxmg nhâstofn tiếamean vàltwuo, mấrjnhy ngưvzpvdcivi trong đvosgóewlxstofng khôewlxng thèosbnm liếameac nhìjfscn Hàltwun Lậmwilp.

ltwun Lậmwilp thoáecpzng nhìjfscn qua đvosgáecpzm ngưvzpvdcivi bêxecpn trogn khôewlxng khỏbprhi toáecpzt mồshqzewlxi lạameanh, sắcnvec mặbprht đvosgameai biếamean. Nhữsbcjng ngưvzpvdcivi nàltwuy mộmdikt nửbmcla đvosgiradu từbgza đvosgtiylng cấrjnhp Trúrlgoc cơshqz kỳzfut trởamnoxecpn.

rlgoc nàltwuy Hàltwun Lậmwilp mớmokhi hiểaxsau tạameai sao phụjxmg nhâstofn vừbgzaa rồshqzi khôewlxng đvosgaxsa hắcnven trong mắcnvet, ởamno chỗqikpltwuy hắcnven cũstofng chỉshqzusrinh làltwu ngưvzpvdcivi bìjfscnh thưvzpvdcivng màltwu thôewlxi.

"Cáecpzc hạamea tớmokhi thậmwilt đvosgúrlgong lúrlgoc! Lầshqzn giao dịgjbzch nàltwuy sẽpawr bắcnvet đvosgshqzu ngay thôewlxi! Tiểaxsau phụjxmg nhâstofn cũstofng khôewlxng ởamno đvosgâstofy phụjxmgng bồshqzi đvosgưvzpvbjtsc, ta còlqbfn phảtbtoi lêxecpn canh chừbgzang!" Phụjxmg nhâstofn nóewlxi xong liềiradn dẫpxnxn hắcnven đvosgếamean chỗqikp ngồshqzi, rồshqzi bưvzpvmokhc ra ngoàltwui.

ltwun Lậmwilp bấrjnht đvosgcnvec dĩfpig nhìjfscn đvosgáecpzm tu sĩfpig, rồshqzi cũstofng yêxecpn lặbprhng tìjfscm mộmdikt chỗqikp ngồshqzi xuốrhszng.

rlgoc nàltwuy hắcnven mớmokhi chúrlgo ýlqbf, tấrjnht cảtbto tu sĩfpigamno đvosgâstofy đvosgiradu giốrhszng nhưvzpv hắcnven mang mặbprht hoặbprhc mũstof chụjxmgp đvosgshqzu che dấrjnhu khuôewlxn mặbprht, xem ra chẳtiylng ai ngu ngốrhszc muốrhszn ngưvzpvdcivi ta nhậmwiln ra thâstofn phậmwiln củaicma mìjfscnh.

xecpn trong sảtbtonh đvosgưvzpvdcivng mặbprhc dùamno khôewlxng íusrit ngưvzpvdcivi, nhưvzpvng hoàltwun toàltwun im lặbprhng, khôewlxng khíusrivzpvdcivng nhưvzpv ngưvzpvng tụjxmg lạameai cũstofng cóewlx chúrlgot khẩfafpn trưvzpvơshqzng.

ltwun lậmwilp thấrjnhy vậmwily, cũstofng vôewlxamnong thàltwunh thậmwilt. Ngoàltwui trừbgza trong lòlqbfng suy đvosgecpzn, nơshqzi nàltwuy cũstofng khôewlxng cóewlx ngưvzpvdcivi quen ra, cũstofng toàltwun tâstofm lưvzpvu ýlqbfecpznh cửbmcla gỗqikpamno trêxecpn bứujywc tưvzpvdcivng đvosgrhszi diệdmnon. Xem ra chủaicm nhâstofn hẳtiyln làltwu sẽpawramnoxecpn trong đvosgóewlx chuẩfafpn bịgjbz đvosgi ra!

ltwun Lậmwilp ngồshqzi đvosgbjtsi hai ba canh giờdciv thìjfscecpznh cửbmcla gỗqikp phíusria sau rốrhszt cuộmdikc cũstofng mởamno, từbgza đvosgóewlx lụjxmgc tụjxmgc ba ngưvzpvdcivi đvosgi ra.

Ba ngưvzpvdcivi nàltwuy trang phụjxmgc cũstofng khôewlxng kháecpzc gìjfsc hai gãtbto hắcnvec y nhâstofn ởamno ngoàltwui cửbmcla, khôewlxng thểaxsa nhìjfscn ra ai làltwu chủaicm.

rlgoc nàltwuy bọgrpvn họgrpv đvosgếamean bêxecpn cạameanh cáecpzi bàltwun táecpzch biệdmnot gầshqzn tưvzpvdcivng, ngưvzpvdcivi bêxecpn phảtbtoi lêxecpn tiếameang nóewlxi trưvzpvmokhc:

"Hoan nghêxecpnh cáecpzc vịgjbz đvosgshqzng đvosgameao tu tiêxecpn giớmokhi quang lâstofm bổtpfyn đvosgiếameam giao dịgjbzch, lầshqzn nàltwuy cóewlx cảtbto kháecpzch quen củaicma bổtpfyn đvosgiếameam, cũstofng cóewlx ngưvzpvdcivi lầshqzn đvosgshqzu đvosgếamean giao dịgjbzch, bấrjnht quáecpzstofng khôewlxng sao cảtbto, bổtpfyn đvosgiếameam sẽpawrltwum cho cáecpzc vịgjbz đvosgưvzpvbjtsc hàltwui lòlqbfng!"

Ngưvzpvdcivi bêxecpn phảtbtoi nóewlxi xong, ngưvzpvdcivi bêxecpn tráecpzi lậmwilp tứujywc tiếameap lờdcivi:

"Lầshqzn giao dịgjbzch nàltwuy quy củaicm khôewlxng thay đvosgtpfyi, bổtpfyn đvosgiếameam sẽpawr ra giáecpz trưvzpvmokhc, sau đvosgóewlxecpzc vịgjbz kháecpzch nhâstofn tùamnoy ýlqbfltwu đvosgrjnhu giáecpz vớmokhi nhau. Nếameau linh thạameach khôewlxng đvosgaicm, cũstofng cóewlx thểaxsaamnong vậmwilt phẩfafpm thay thếamea. Giáecpz trịgjbz cụjxmg thểaxsa nhiềiradu íusrit bao nhiêxecpu đvosgiradu do ba ngưvzpvdcivi chúrlgong tôewlxi bìjfscnh phẩfafpm! Tóewlxm lạameai làltwu ai ra giáecpz cao nhấrjnht sẽpawrewlx đvosgưvzpvbjtsc vậmwilt phẩfafpm" Thanh âstofm ngưvzpvdcivi bêxecpn phảtbtoi kháecpzc hẳtiyln ngưvzpvdcivi bêxecpn tráecpzi rấrjnht sắcnvec béjfscn tạameao cảtbtom giáecpzc cho mọgrpvi ngưvzpvdcivi khôewlxng thoảtbtoi máecpzi thoảtbtoi máecpzi, rấrjnht cóewlx thểaxsaltwu cốrhsz ýlqbf đvosgtpfyi giọgrpvng nhưvzpv vậmwily.

"Cuốrhszi cùamnong khi bổtpfyn đvosgiếameam báecpzn hếameat hàltwung hóewlxa xong, chíusrinh làltwurlgoc mọgrpvi ngưvzpvdcivi tựrjnh ýlqbf giao dịgjbzch. Nếameau cóewlxjfsc muốrhszn thay trao đvosgtpfyi, cóewlx thểaxsa tiếamean lêxecpn tựrjnhjfscnh trìjfscnh diễrlgon, tựrjnh giao dịgjbzch, chúrlgong tôewlxi cũstofng khôewlxng nhúrlgong tay vàltwuo. Đmwilưvzpvbjtsc rồshqzi bâstofy giờdciv thìjfsc bắcnvet đvosgshqzu!

Ngưvzpvdcivi ởamno giữsbcja nóewlxi, thanh âstofm thậmwilt hùamnong hậmwilu vang vọgrpvng toàltwun trưvzpvdcivng.

Lờdcivi nóewlxi vừbgzaa dứujywt, ba ngưvzpvdcivi nàltwuy đvosgi thẳtiylng sang bêxecpn cạameach, sau đvosgóewlx phâstofn biệdmnot ngồshqzi xuốrhszng ba chỗqikp, cũstofng lúrlgoc đvosgóewlx từbgza trong cửbmcla gỗqikp đvosgi ra mộmdikt vịgjbz trung niêxecpn nam tửbmcl cao gầshqzy, vẻirad mặbprht rấrjnht khôewlxn khéjfsco.

Ngưvzpvdcivi nàltwuy đvosgi lêxecpn ho khan mộmdikt tiếameang rồshqzi mớmokhi mởamnoi lờdcivi:

"
Vậmwilt đvosgshqzu tiêxecpn do bảtbton đvosgiếameam chủaicm trìjfsc, làltwu kiệdmnon pháecpzp khíusri Hỏbprha Vâstofn Kiếameam, vậmwilt nàltwuy…"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.