Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 223 : Bí điếm, cạnh mại hội

    trước sau   
Nho sinh nghe Hàdsrln Lậuttzp nóxguji dứyheft lờbmiji, ban đuttzayesu hơndmyi ngẩtgegn ra mộccrct chúnwlxt, nhưfehang sau đuttzóxgujfehabmiji nóxguji:

"Tiềyhiwn bốuxsoi, may làdsrl ngưfehabmiji gặgrtyp ta, nếtgfuu khôsqkhng phảropqi chắlgpxc phảropqi mấropqt khôsqkhng ígqqht côsqkhng sứyhefc! Thiêmfbin Tinh tôsqkhng mặgrtyc dùrkuv vềyhiw mặgrtyt trậuttzn pháankhp thanh danh khôsqkhng nhỏccrc, nhưfehang khôsqkhng cóxguj nghĩmodma làdsrl Tinh Trầayesn Cáankhc cóxguj đuttzưfehauqjac loạfcvri trậuttzn kỳsfvp, trậuttzn bàdsrln tốuxsot nhấropqt. Bâbmijy giờbmij Tinh Trầayesn Cáankhc cóxguj khôsqkhng ígqqht cáankhc loạfcvri trậuttzn kỳsfvp, trậuttzn bàdsrln! Nhưfehang chủgeje yếtgfuu chỉvmqkdsrl củgejea cáankhc gia tộccrcc tu tiêmfbin hoặgrtyc táankhn tu bìyhefnh thưfehabmijng màdsrl thôsqkhi, dụrgxnng cụrgxn tinh phẩtgegm chígqqhnh thứyhefc Thiêmfbin Tinh Tôsqkhng tuyệrzuit sẽdsrl khôsqkhng mang ra ngoàdsrli dễtgfudsrlng nhưfeha thếtgfu. Bởrgxni vìyhefsqkhn pháankhi họccrcfehan cơndmy hoàdsrln toàdsrln dựwnrva vàdsrlo mộccrct đuttzfcvro trậuttzn pháankhp, nếtgfuu dễtgfudsrlng truyềyhiwn báankh ra ngoàdsrli thìyhef sẽdsrldsrlm cho ngưfehabmiji ngoàdsrli pháankht hiệrzuin đuttzưfehauqjac chỗzopsndmy hởrgxn củgejea họccrc! Đvnajuxsoi vớrgxni họccrcdsrlxguji đuttzâbmijy khôsqkhng phảropqi làdsrl chuyệrzuin tốuxsot làdsrlnh gìyhef".

Nho sinh giảropqi thígqqhch, thỉvmqknh thoảropqng lạfcvri léjsjmn nhìyhefn trộccrcm Hàdsrln Lậuttzp, nhưfehang trêmfbin Hàdsrln Lậuttzp đuttzccrci mũxvqu che kígqqhn mặgrtyt, cho nêmfbin biểiguzu hiệrzuin trêmfbin mặgrtyt khôsqkhng nhìyhefn ra đuttzưfehauqjac.

"Nghe khâbmiju khígqqh củgejea ngưfehaơndmyi, cóxguj vẻwnrv ngưfehaơndmyi cóxguj thểiguzyhefm đuttzưfehauqjac cho ta nhữwpnwng gìyhefdsrl ta muốuxson" Tuy cóxguj chúnwlxt ngoàdsrli ýcgls muốuxson, nhưfehang thanh âbmijm Hàdsrln Lậuttzp vẫlqtvn bảropqo trìyhef sựwnrvyhefnh tĩmodmnh, căfehan bảropqn nghe khôsqkhng ra sựwnrv ngạfcvrc nhiêmfbin trong đuttzóxguj.

Nho sinh nghe vậuttzy đuttzayesu tiêmfbin làdsrl nhìyhefn quanh quẩtgegn vàdsrli lầayesn, chúnwlx ýcgls khôsqkhng cóxguj ai rồfebei mớrgxni hạfcvr thấropqp giọccrcng tỏccrc vẻwnrv quỷbgrp dịkkhcxguji:

"Tiềyhiwn bốuxsoi, nếtgfuu tin tưfehargxnng tạfcvri hạfcvr, tạfcvri hạfcvr đuttzígqqhch xáankhc cóxguj thểiguz giớrgxni thiệrzuiu cho ngưfehabmiji mộccrct vàdsrli bígqqh đuttziếtgfum, nơndmyi đuttzóxguj bấropqt cứyhefankhi gìyhefxvqung cóxguj, mặgrtyc dùrkuv trong đuttzropqy khôsqkhng ígqqht vậuttzt cóxguj chúnwlxt vấropqn đuttzyhiw vềyhiw lai lịkkhcch, nhưfehang hàdsrlng hóxguja nàdsrly tuyệrzuit đuttzuxsoi làdsrl tinh phẩtgegm! Tạfcvri hạfcvr nghĩmodm tiềyhiwn bốuxsoi chắlgpxc sẽdsrldsrli lòdsrlng vớrgxni nóxguj!"


"Bígqqh đuttziếtgfum?"

dsrln Lậuttzp mặgrtyc dùrkuv thanh âbmijm rấropqt bĩmodmnh tĩmodmnh, nhưfehang trogn lòdsrlng thậuttzt sựwnrv bịkkhc nho sinh kia làdsrlm cho kinh ngạfcvrc.

dsrln Lậuttzp mặgrtyc dùrkuv trưfehargxnc đuttzâbmijy cũxvqung nghe đuttzưfehauqjac khôsqkhng ígqqht vềyhiwankhc bígqqh đuttziếtgfum nàdsrly, nhưfehang thậuttzt sựwnrv đuttzúnwlxng nhưfeha nho sinh kia nóxguji thìyhef đuttzâbmijy đuttzúnwlxng làdsrlndmy hộccrci đuttziguz mởrgxn rộccrcng tầayesm mắlgpxt.

"Xem ra tiềyhiwn bốuxsoi cũxvqung biếtgfut khôsqkhng ígqqht chuyệrzuin vềyhiwgqqh đuttziếtgfum! Hìyhefyhef, nhưfeha vậuttzy làdsrl tốuxsot rồfebei, khôsqkhng cầayesn vãcgnzn bốuxsoi phảropqi nhiềyhiwu lờbmiji. Ưmjyfrgxnc chừlgwkng còdsrln hai ba canh giờbmij nữwpnwa làdsrl đuttzúnwlxng vàdsrlo lúnwlxc bígqqh đuttziếtgfum mộccrct tháankhng mởrgxn mộccrct lầayesn. Tiềyhiwn bốuxsoi nếtgfuu muốuxson đuttzi thìyhef tạfcvri hạfcvr sẽdsrl lậuttzp tứyhefc dẫlqtvn đuttzưfehabmijng"

Nho sinh thấropqy Hàdsrln Lậuttzp cũxvqung khôsqkhng tỏccrc vẻwnrvyhef phảropqm cảropqm vớrgxni bígqqh đuttziếtgfum, trong lòdsrlng khôsqkhng khỏccrci mừlgwkng thầayesm, biếtgfut rằcbukng táankhm chígqqhn phầayesm vịkkhc kháankhch nàdsrly sẽdsrl đuttzi theo.

"Khôsqkhng quáankh xa chứyhef?"dsrln Lậuttzp đuttzccrct nhiêmfbin hỏccrci.

"Khôsqkhng xa, chỉvmqkankhch phưfehabmijng thịkkhc mộccrct dặgrtym thôsqkhi. Tiềyhiwn bốuxsoi đuttzfebeng ýcgls chứyhef?" Nho sinh cóxguj chúnwlxt hưfehang phấropqn. Tìyhefm cho mộccrct vịkkhc kháankhch tiềyhiwm năfehang cũxvqung cóxguj nghĩmodma làdsrl đuttzưfehauqjac mộccrct ígqqht linh thạfcvrch rồfebei.

vnaji thôsqkhi"dsrln Lậuttzp thởrgxn nhẹrvfa ra, thanh âbmijm lạfcvrnh lùrkuvng nóxguji.

"Tạfcvri hạfcvr dẫlqtvn đuttzưfehabmijng trưfehargxnc!" Nho sinh mang theo sắlgpxc mặgrtyt vui mừlgwkng rồfebei đuttzi lêmfbin trưfehargxnc.

Nho sinh đuttzi qua bảropqy căfehan nhàdsrl, rẽdsrl đuttzếtgfun táankhm lầayesn, sau đuttzóxguj mớrgxni dẫlqtvn Hàdsrln Lậuttzp đuttzếtgfun mộccrct gian hàdsrlng nho nhỏccrc phígqqha trưfehargxnc. Gian hàdsrlng nàdsrly cửkywma bêmfbin ngoàdsrli đuttzóxgujng chặgrtyt, trêmfbin cửkywma cũxvqung chẳvwtzng cóxguj dấropqu hiệrzuiu gìyhef, thoạfcvrt nhìyhefn thưfehabmijng rấropqt bìyhefnh thưfehabmijng.

Nhưfehang nho sinh lạfcvri hưfehargxnng vềyhiw phígqqha cửkywma gỗzops, vỗzops tay vàdsrli cáankhi theo tiếtgfut tấropqu. Cửkywma phòdsrlng lậuttzp tứyhefc mởrgxn ra, mộccrct vịkkhc phụrgxn nhâbmijn khoảropqng ba mưfehaơndmyi từlgwk trong đuttzi ra. Vịkkhc phụrgxn nhâbmijn nàdsrly mặgrtyt mũxvqui tầayesm thưfehabmijng, côsqkhng pháankhp cũxvqung mớrgxni đuttzếtgfun tầayesng thứyhefankhu thứyhef bảropqy củgejea luyệrzuin khígqqh kỳsfvp, thậuttzt sựwnrvdsrl chẳvwtzng ra gìyhef.

"Trưfehaơndmyng phu nhâbmijn, tạfcvri hạfcvr dẫlqtvn mộccrct kháankhch mớrgxni đuttzếtgfun, hắlgpxn cũxvqung muốuxson tham gia đuttzuqjat mua báankhn nàdsrly!"fehaơndmyng Tửkywmfehang khôsqkhng đuttzuqjai phụrgxn nhâbmijn mởrgxn miệrzuing vộccrci vàdsrlng chỉvmqkdsrln Lậuttzp đuttzyhefng phígqqha sau nóxguji.

Trưfehaơndmyng phu nhâbmijn nghe Vưfehaơndmyng Tửkywmfehang mang mộccrct kháankhch mớrgxni đuttzếtgfun, sắlgpxc mặgrtyt cũxvqung chẳvwtzng tỏccrc vẻwnrv vui mừlgwkng, ngưfehauqjac lạfcvri còdsrln chau màdsrly, tựwnrva hồfebe nhưfeha khôsqkhng vui. Nhưfehang nhìyhefn rõzijo vịkkhc kháankhch nhâbmijn đuttzyhefng phígqqha sau làdsrl tu sĩmodm Trúnwlxc cơndmy kỳsfvp thầayesn sắlgpxc mởrgxn trởrgxn lạfcvri vui vẻwnrv.


"Vịkkhc kháankhch lầayesn nàdsrly hẳvwtzn làdsrl rấropqt đuttzưfehauqjac! Vịkkhc Trúnwlxc cơndmy kỳsfvp tiềyhiwn bốuxsoi nàdsrly khôsqkhng giốuxsong mấropqy kẻwnrv lầayesn trưfehargxnc, mộccrct chúnwlxt tàdsrli vậuttzt cũxvqung chẳvwtzng cóxguj! Vịkkhc tiềyhiwn bốuxsoi mờbmiji đuttzếtgfun đuttzâbmijy!" Vịkkhc phụrgxn nhâbmijn kia mặgrtyc dùrkuv tu luyệrzuin kéjsjmm cỏccrci nhưfehang đuttzuxsoi vớrgxni Hàdsrln Lậuttzp cũxvqung chẳvwtzng tỏccrc vẻwnrv kinh sợuqja, dưfehabmijng nhưfeha coi Hàdsrln Lậuttzp cũxvqung chỉvmqkdsrl kháankhch hàdsrlng bìyhefnh thưfehabmijng màdsrl thôsqkhi.

"Tiềyhiwn bốuxsoi, tạfcvri hạfcvr chỉvmqkxguj thểiguz đuttzưfehaa đuttzếtgfun đuttzâbmijy thôsqkhi. Phảropqi cáankho từlgwk rồfebei!"fehaơndmyng Tửkywmfehang bịkkhc phụrgxn nhâbmijn kia nóxguji mấropqy câbmiju, sắlgpxc mặgrtyt cóxguj chúnwlxt xấropqu hổchpi, vộccrci vàdsrlng hưfehargxnng Hàdsrln Lậuttzp từlgwk biệrzuit.

dsrln lậuttzp thoáankhng nhìyhefn bóxgujng nho sinh rờbmiji đuttzi, trong lúnwlxc đuttzóxguj phụrgxn nhâbmijn kia dợuqjam bưfehargxnc đuttzi vàdsrlo phòdsrlng.

mfbin trong phòdsrlng bàdsrly bảropqy táankhm loạfcvri tàdsrli liệrzuiu luyệrzuin đuttzan, luyệrzuin khígqqh, trôsqkhng chẳvwtzng kháankhc gìyhef mấropqy gian hàdsrlng bìyhefnh thưfehabmijng bàdsrly báankhn nguyêmfbin liệrzuiu.

dsrln Lậuttzp đuttzang cẩtgegn thậuttzn quan sáankht, thìyhef cửkywma phòdsrlng đuttzãcgnz đuttzóxgujng lạfcvri, phụrgxn nhâbmijn kia thầayesn sắlgpxc nghiệrzuim nghịkkhcxguji:

"Cáankhc hạfcvr, xin theo ta đuttzếtgfun đuttzâbmijy".

xguji xong, phụrgxn nhâbmijn bưfehargxnc tớrgxni hai bưfehargxnc, đuttzi thớrgxni góxgujc phòdsrlng rồfebei vưfehaơndmyn tay ấropqn vàdsrlo mặgrtyt đuttzropqt mộccrct cáankhi.

Trêmfbin tay hoàdsrlng quang chợuqjat lóxguje lêmfbin, trêmfbin mặgrtyt đuttzropqt táankhch ra mộccrct cáankhi đuttzccrcng lớrgxnn, Phu nhâbmijn mờbmiji Hàdsrln Lậuttzp mộccrct tiếtgfung, rồfebei đuttzi trưfehargxnc dẫlqtvn đuttzưfehabmijng.

dsrln Lậuttzp thầayesn sắlgpxc thoáankhng chúnwlxt do dựwnrv, cuốuxsoi cùrkuvng cũxvqung cẩtgegn thậuttzn theo sáankht sau lưfehang.

dsrln Lậuttzp vốuxson tígqqhnh cẩtgegn thậuttzn cho nêmfbin lúnwlxc nàdsrlo trong lòdsrlng cũxvqung rấropqt đuttzyhiw phòdsrlng.

Đvnajkkhca đuttzfcvro rấropqt ngắlgpxn, đuttzi mưfehabmiji trưfehauqjang làdsrl đuttzếtgfun mộccrct cáankhi cửkywma đuttzáankh khôsqkhng lớrgxnn lắlgpxm. Hai bêmfbin cửkywma cóxguj hai gãcgnz hắlgpxc y nhâbmijn, trêmfbin mặgrtyt đuttzyhiwu đuttzeo mộccrct chiếtgfuc mặgrtyt nạfcvr áankhc quỷbgrp.

dsrln Lậuttzp quéjsjmt mắlgpxt nhìyhefn hai hắlgpxc y nhâbmijn, áankhnh mắlgpxt lậuttzp tứyhefc ngưfehang trọccrcng. Hai kẻwnrvdsrly đuttzúnwlxng làdsrl cao thủgeje Trúnwlxc cơndmy kỳsfvp nhưfeha hắlgpxn, hơndmyn nữwpnwa mộccrct ngưfehabmiji còdsrln làdsrl Trúnwlxc Cơndmy trung kỳsfvp, đuttziềyhiwu nàdsrly khôsqkhng khỏccrci làdsrlm Hàdsrln Lậuttzp kinh hãcgnzi. Đvnajuxsoi thựwnrvc lựwnrvc vớrgxni bígqqh đuttziếtgfum cũxvqung thấropqy kiêmfbing kịkkhc.

Phụrgxn nhâbmijn lạfcvri giốuxsong nhưfeha khôsqkhng nhìyhefn thấropqy hắlgpxc y nhâbmijn, trựwnrvc tiếtgfup đuttztgegy cửkywma đuttzáankh dẫlqtvn Hàdsrln Lậuttzp đuttzi vàdsrlo. Còdsrln hai gãcgnz hắlgpxc y kia cũxvqung khôsqkhng mởrgxn miệrzuing ngăfehan cảropqn.


Vừlgwka tiếtgfun vàdsrlo cửkywma đuttzáankhdsrln Lậuttzp ngay lậuttzp tứyhefc cảropqm thấropqy sửkywmng sốuxsot.

Mộccrct chiếtgfuc thảropqm màdsrlu đuttzccrcfehaơndmyi, tưfehabmijng làdsrlm bằcbukng ngọccrcc bígqqhch trắlgpxng, đuttzèzdoxn lồfebeng đuttzccrc treo trêmfbin cao, hếtgfut thảropqy nhưfeha mộccrct nhàdsrl đuttzfcvri phúnwlx ơndmy thếtgfu tụrgxnc, nhìyhefn khôsqkhng gian ởrgxn đuttzâbmijy đuttzgeje hiểiguzu chủgeje nhâbmijn làdsrl ngưfehabmiji rấropqt biếtgfut thưfehargxnng thứyhefc.

Đvnajfcvri sảropqnh hìyhefnh tròdsrln, đuttzưfehabmijng kígqqhnh chừlgwkng mưfehabmiji trưfehauqjang. Bêmfbin trong bàdsrly bảropqy táankhm chiếtgfuc ghếtgfudsrli, đuttzãcgnzxgujfehabmiji mấropqy tu sĩmodm trang phụrgxnc kháankhc nhau ngồfebei ởrgxn đuttzóxguj. Ởcgnz đuttzuxsoi diệrzuin táankhch biệrzuit ra làdsrl mộccrct cáankhi bàdsrln trốuxsong, bêmfbin cạfcvrnh cso hai ba cáankhi ghếtgfu gỗzops.

Nhìyhefn thấropqy Hàdsrln Lậuttzp vàdsrl phụrgxn nhâbmijn tiếtgfun vàdsrlo, mấropqy ngưfehabmiji trong đuttzóxgujxvqung khôsqkhng thèzdoxm liếtgfuc nhìyhefn Hàdsrln Lậuttzp.

dsrln Lậuttzp thoáankhng nhìyhefn qua đuttzáankhm ngưfehabmiji bêmfbin trogn khôsqkhng khỏccrci toáankht mồfebesqkhi lạfcvrnh, sắlgpxc mặgrtyt đuttzfcvri biếtgfun. Nhữwpnwng ngưfehabmiji nàdsrly mộccrct nửkywma đuttzyhiwu từlgwk đuttzvwtzng cấropqp Trúnwlxc cơndmy kỳsfvp trởrgxnmfbin.

nwlxc nàdsrly Hàdsrln Lậuttzp mớrgxni hiểiguzu tạfcvri sao phụrgxn nhâbmijn vừlgwka rồfebei khôsqkhng đuttziguz hắlgpxn trong mắlgpxt, ởrgxn chỗzopsdsrly hắlgpxn cũxvqung chỉvmqkgqqhnh làdsrl ngưfehabmiji bìyhefnh thưfehabmijng màdsrl thôsqkhi.

"Cáankhc hạfcvr tớrgxni thậuttzt đuttzúnwlxng lúnwlxc! Lầayesn giao dịkkhcch nàdsrly sẽdsrl bắlgpxt đuttzayesu ngay thôsqkhi! Tiểiguzu phụrgxn nhâbmijn cũxvqung khôsqkhng ởrgxn đuttzâbmijy phụrgxnng bồfebei đuttzưfehauqjac, ta còdsrln phảropqi lêmfbin canh chừlgwkng!" Phụrgxn nhâbmijn nóxguji xong liềyhiwn dẫlqtvn hắlgpxn đuttzếtgfun chỗzops ngồfebei, rồfebei bưfehargxnc ra ngoàdsrli.

dsrln Lậuttzp bấropqt đuttzlgpxc dĩmodm nhìyhefn đuttzáankhm tu sĩmodm, rồfebei cũxvqung yêmfbin lặgrtyng tìyhefm mộccrct chỗzops ngồfebei xuốuxsong.

nwlxc nàdsrly hắlgpxn mớrgxni chúnwlx ýcgls, tấropqt cảropq tu sĩmodmrgxn đuttzâbmijy đuttzyhiwu giốuxsong nhưfeha hắlgpxn mang mặgrtyt hoặgrtyc mũxvqu chụrgxnp đuttzayesu che dấropqu khuôsqkhn mặgrtyt, xem ra chẳvwtzng ai ngu ngốuxsoc muốuxson ngưfehabmiji ta nhậuttzn ra thâbmijn phậuttzn củgejea mìyhefnh.

mfbin trong sảropqnh đuttzưfehabmijng mặgrtyc dùrkuv khôsqkhng ígqqht ngưfehabmiji, nhưfehang hoàdsrln toàdsrln im lặgrtyng, khôsqkhng khígqqhfehabmijng nhưfeha ngưfehang tụrgxn lạfcvri cũxvqung cóxguj chúnwlxt khẩtgegn trưfehaơndmyng.

dsrln lậuttzp thấropqy vậuttzy, cũxvqung vôsqkhrkuvng thàdsrlnh thậuttzt. Ngoàdsrli trừlgwk trong lòdsrlng suy đuttzankhn, nơndmyi nàdsrly cũxvqung khôsqkhng cóxguj ngưfehabmiji quen ra, cũxvqung toàdsrln tâbmijm lưfehau ýcglsankhnh cửkywma gỗzopsrgxn trêmfbin bứyhefc tưfehabmijng đuttzuxsoi diệrzuin. Xem ra chủgeje nhâbmijn hẳvwtzn làdsrl sẽdsrlrgxnmfbin trong đuttzóxguj chuẩtgegn bịkkhc đuttzi ra!

dsrln Lậuttzp ngồfebei đuttzuqjai hai ba canh giờbmij thìyhefankhnh cửkywma gỗzops phígqqha sau rốuxsot cuộccrcc cũxvqung mởrgxn, từlgwk đuttzóxguj lụrgxnc tụrgxnc ba ngưfehabmiji đuttzi ra.

Ba ngưfehabmiji nàdsrly trang phụrgxnc cũxvqung khôsqkhng kháankhc gìyhef hai gãcgnz hắlgpxc y nhâbmijn ởrgxn ngoàdsrli cửkywma, khôsqkhng thểiguz nhìyhefn ra ai làdsrl chủgeje.

nwlxc nàdsrly bọccrcn họccrc đuttzếtgfun bêmfbin cạfcvrnh cáankhi bàdsrln táankhch biệrzuit gầayesn tưfehabmijng, ngưfehabmiji bêmfbin phảropqi lêmfbin tiếtgfung nóxguji trưfehargxnc:

"Hoan nghêmfbinh cáankhc vịkkhc đuttzfebeng đuttzfcvro tu tiêmfbin giớrgxni quang lâbmijm bổchpin đuttziếtgfum giao dịkkhcch, lầayesn nàdsrly cóxguj cảropq kháankhch quen củgejea bổchpin đuttziếtgfum, cũxvqung cóxguj ngưfehabmiji lầayesn đuttzayesu đuttzếtgfun giao dịkkhcch, bấropqt quáankhxvqung khôsqkhng sao cảropq, bổchpin đuttziếtgfum sẽdsrldsrlm cho cáankhc vịkkhc đuttzưfehauqjac hàdsrli lòdsrlng!"

Ngưfehabmiji bêmfbin phảropqi nóxguji xong, ngưfehabmiji bêmfbin tráankhi lậuttzp tứyhefc tiếtgfup lờbmiji:

"Lầayesn giao dịkkhcch nàdsrly quy củgeje khôsqkhng thay đuttzchpii, bổchpin đuttziếtgfum sẽdsrl ra giáankh trưfehargxnc, sau đuttzóxgujankhc vịkkhc kháankhch nhâbmijn tùrkuvy ýcglsdsrl đuttzropqu giáankh vớrgxni nhau. Nếtgfuu linh thạfcvrch khôsqkhng đuttzgeje, cũxvqung cóxguj thểiguzrkuvng vậuttzt phẩtgegm thay thếtgfu. Giáankh trịkkhc cụrgxn thểiguz nhiềyhiwu ígqqht bao nhiêmfbiu đuttzyhiwu do ba ngưfehabmiji chúnwlxng tôsqkhi bìyhefnh phẩtgegm! Tóxgujm lạfcvri làdsrl ai ra giáankh cao nhấropqt sẽdsrlxguj đuttzưfehauqjac vậuttzt phẩtgegm" Thanh âbmijm ngưfehabmiji bêmfbin phảropqi kháankhc hẳvwtzn ngưfehabmiji bêmfbin tráankhi rấropqt sắlgpxc béjsjmn tạfcvro cảropqm giáankhc cho mọccrci ngưfehabmiji khôsqkhng thoảropqi máankhi thoảropqi máankhi, rấropqt cóxguj thểiguzdsrl cốuxso ýcgls đuttzchpii giọccrcng nhưfeha vậuttzy.

"Cuốuxsoi cùrkuvng khi bổchpin đuttziếtgfum báankhn hếtgfut hàdsrlng hóxguja xong, chígqqhnh làdsrlnwlxc mọccrci ngưfehabmiji tựwnrv ýcgls giao dịkkhcch. Nếtgfuu cóxgujyhef muốuxson thay trao đuttzchpii, cóxguj thểiguz tiếtgfun lêmfbin tựwnrvyhefnh trìyhefnh diễtgfun, tựwnrv giao dịkkhcch, chúnwlxng tôsqkhi cũxvqung khôsqkhng nhúnwlxng tay vàdsrlo. Đvnajưfehauqjac rồfebei bâbmijy giờbmij thìyhef bắlgpxt đuttzayesu!

Ngưfehabmiji ởrgxn giữwpnwa nóxguji, thanh âbmijm thậuttzt hùrkuvng hậuttzu vang vọccrcng toàdsrln trưfehabmijng.

Lờbmiji nóxguji vừlgwka dứyheft, ba ngưfehabmiji nàdsrly đuttzi thẳvwtzng sang bêmfbin cạfcvrch, sau đuttzóxguj phâbmijn biệrzuit ngồfebei xuốuxsong ba chỗzops, cũxvqung lúnwlxc đuttzóxguj từlgwk trong cửkywma gỗzops đuttzi ra mộccrct vịkkhc trung niêmfbin nam tửkywm cao gầayesy, vẻwnrv mặgrtyt rấropqt khôsqkhn khéjsjmo.

Ngưfehabmiji nàdsrly đuttzi lêmfbin ho khan mộccrct tiếtgfung rồfebei mớrgxni mởrgxni lờbmiji:

"
Vậuttzt đuttzayesu tiêmfbin do bảropqn đuttziếtgfum chủgeje trìyhef, làdsrl kiệrzuin pháankhp khígqqh Hỏccrca Vâbmijn Kiếtgfum, vậuttzt nàdsrly…"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.