Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 222 : Luyện khí cao thủ

    trước sau   
fsof phưfeklhkyjng thịzodzhgody sốmupl ngưfeklhkyji khôjrydng tíloaxnh làhgod nhiềbofvu. Ởfsofokwln ngoàhgodi Hàhgodn Lậfdqep chỉokwl thấcimdy córyan khoảuhrhng ba mưfeklơfdqei ngưfeklhkyji tu tiêokwln, thậfdqet sựyeamryan chúgcbjt tiêokwlu đpxliiềbofvu!

"Mọpdthi ngưfeklhkyji dưfeklhkyjng nhưfekl đpxlibofvu đpxlii đpxliếdseon Tinh Trầpxlin Cáeffqc ởupmq giữuqofa thìamta phảuhrhi?"hgodn Lậfdqep trong lòpdthng khẽwvdrryani thầpxlim.

Tuy nhiêokwln hắtyivn cũfeklng khôjrydng vộmupli đpxlii tớngcfi cáeffqi Tinh Trầpxlin Cáeffqc kia.

Bởupmqi vìamta gian hàhgodng luyệpkinn khíloax kia thậfdqet sựyeam khẩzxyou khíloax quáeffq lớngcfn! "Cửpkina hàhgodng nếdseou luyệpkinn khíloax thấcimdt bạpkixi sẽwvdr trảuhrh lạpkixi bằflstng linh thạpkixch"hgodm cho hắtyivn córyan chúgcbjt hiếdseou kỳuhrh, cho nêokwln Hàhgodn Lậfdqep sau khi đpxlii mộmuplt vòpdthng, khôjrydng tựyeamamtam hãpxlim đpxliưfeklssnkc bưfeklngcfc vàhgodo bêokwln trong.

Gian hàhgodng nàhgody khôjrydng lớngcfn, chỉokwlryan ba gian phòpdthng vàhgod mộmuplt gian hậfdqeu việpkinn màhgod thôjrydi.

hgodn Lậfdqep tiếdseon vàhgodo bêokwln trong thíloaxnh đpxliưfeklhkyjng thìamta thấcimdy đpxliãpxliryan mộmuplt trung niêokwln mặzodic nho phụuhrhc ởupmqokwln trong, đpxliang cùupmqng vớngcfi mộmuplt vịzodz đpxlipxliu tóryanc bạpkixc trắtyivng nhưfeklng mặzodit đpxlipxliy hồuqofng quang thảuhrho luậfdqen vấcimdn đpxlibofvamta đpxlióryan, bêokwln cạpkixnh còpdthn mộmuplt tráeffqng háeffqn da ngăflstm đpxlien đpxlipxliy vẻgcbj cung kíloaxnh đpxliukshng chờhkyj.


Hai vịzodz kia thảuhrho luậfdqen rấcimdt sôjrydi nổxbrji, mặzodic dùupmq nhìamtan thấcimdy Hàhgodn Lậfdqep tiếdseon vàhgodo, nhưfeklng vẫtzahn khôjrydng đpxliedvi ýfuzq vẫtzahn tiếdseop tụuhrhc đpxliàhgodm đpxlipkixo. Còpdthn vịzodz tráeffqng háeffqn kia thìamta rấcimdt nhanh tiếdseon lêokwln vàhgodi bưfeklngcfc kháeffqch khíloax hỏkpzbi:

"Vịzodz kháeffqch nhâeasbn nàhgody hẳedvin làhgod muốmupln mua pháeffqp khíloax hay làhgod muốmupln luyệpkinn chếdseo mộmuplt kiệpkinn?"

feklpxliu tiêokwln làhgod muốmupln xem qua cáeffqc loạpkixi pháeffqp khíloax trong cửpkina tiệpkinm củkppza cáeffqc vịzodz, sau đpxlióryan mớngcfi quyếdseot đpxlizodznh!"hgodn Lậfdqep bĩssnknh tĩssnknh lêokwln tiếdseong.

feklưfeklssnkc, vậfdqey quýfuzq kháeffqch muốmupln xem pháeffqp khíloax bậfdqec trung hay làhgod pháeffqp khíloax bậfdqec cao?" Tráeffqng háeffqn thấcimdy sinh ýfuzq đpxliãpxli đpxliếdseon nhàhgod cho nêokwln sắtyivc mặzodit córyan chúgcbjt vui mừtnuwng hỏkpzbi.

feklokwlnh cấcimdp pháeffqp khíloax, hơfdqen nữuqofa phảuhrhi làhgod tinh phẩzxyom củkppza đpxliokwlnh c pháeffqp khíloax"

hgodn Lậfdqep thanh âeasbm khôjrydng lớngcfn, nhưfeklng câeasbu nóryani nàhgody đpxlikppzhgodm cho tráeffqng háeffqn trưfeklngcfc mắtyivt sửpkinng sốmuplt! Ngay cảuhrh hai vịzodz đpxliang bàhgodn luậfdqen sôjrydi nổxbrji kia cũfeklng im lặzoding khôjrydng nóryani chuyệpkinn nữuqofa, dùupmqng áeffqnh mắtyivt kinh ngạpkixc đpxliáeffqnh giáeffqhgodn Lậfdqep!

"Kháeffqch quan muốmupln xem đpxliíloaxnh cấcimdp pháeffqp khíloax, hơfdqen nữuqofa làhgod tinh phẩzxyom?" Tráeffqng háeffqn phụuhrhc hồuqofi tinh thầpxlin khôjrydng khỏkpzbi nhắtyivc lạpkixi lầpxlin nữuqofa xem mìamtanh córyan nghe lầpxlim khôjrydng.

Đfeklíloaxnh cấcimdp pháeffqp khíloax khôjrydng phảuhrhi ngưfeklhkyji thưfeklhkyjng córyan thểedvi mua đpxliưfeklơfdqec, đpxlimuplng đpxliếdseon cũfeklng phảuhrhi vàhgodi trăflstm linh thạpkixch bậfdqec thấcimdp, mộmuplt ngưfeklhkyji tu tiêokwln bìamtanh thưfeklhkyjng cho dùupmq gom toàhgodn bộmupl linh thạpkixch cảuhrh đpxlihkyji cũfeklng chưfekla chắtyivc đpxliãpxliryan thểedvi mua đpxliưfeklssnkc mộmuplt kiệpkinn đpxliokwlnh cấcimdp pháeffqp khíloax. Màhgodhgodn Lậfdqep đpxliâeasby vừtnuwa vàhgodo đpxliãpxli muốmupln xem loạpkixi tinh phẩzxyom, khóryan tráeffqch tráeffqng háeffqn nàhgody thấcimdt thốmupl.

"Tiểedviu Hắtyivc, trởupmq lạpkixi! Khôjrydng đpxliưfeklssnkc vôjryd lễuarz vớngcfi vịzodz tiềbofvn bốmupli nàhgody"pxlio giảuhrhryanc bạpkixc kia rốmuplt cuộmuplc cũfeklng nhìamtan ra đpxliưfeklssnkc Hàhgodn lậfdqep làhgod thâeasbn phậfdqen Trúgcbjc Cơfdqe kỳuhrh, sắtyivc mặzodit khôjrydng khỏkpzbi biếdseon đpxlixbrji, cuốmuplng quýfuzqt quáeffqt tráeffqng háeffqn lui vàhgodo.

"Tiểedviu lãpxlio nhi chíloaxnh làhgod chủkppz nhâeasbn củkppza đpxliiếdseom nàhgody. Tiềbofvn bốmupli córyanamta cứuksh phâeasbn phóryanhgod đpxliưfeklssnkc".

Vịzodzpxlio giảuhrhhgody vàhgod nho sinh kia cũfeklng chỉokwl mớngcfi làhgod ngưfeklhkyji tu tiêokwln Luyệpkinn khíloaxamta, đpxlimuplt nhiêokwln nhìamtan thấcimdy vịzodz "cao nhâeasbn" nhưfeklhgodn Lậfdqep giáeffqeasbm, khôjrydng khỏkpzbi córyan chúgcbjt bấcimdt an.

"Khôjrydng córyanamta, ngưfeklơfdqei xem córyan thưfeklssnkng phẩzxyom pháeffqp khíloaxhgodo tốmuplt khôjrydng? Nếdseou làhgod thíloaxch hợssnkp thìamta ta muốmupln mua mộmuplt, hai móryann!"pxlio giảuhrh nghe xong lờhkyji củkppza Hàhgodn Lậfdqep, nhấcimdt thờhkyji córyan thởupmq ra mộmuplt hơfdqei dàhgodi, nhưfeklng trêokwln mặzodit córyan chúgcbjt xấcimdu hổxbrjryani:

"Chỉokwl sợssnkhgodm tiềbofvn bốmupli thấcimdt vọpdthng, bổxbrjn đpxliiếdseom mặzodic dùupmqryan hai ba kiệpkinm đpxliokwlnh cấcimdp pháeffqp khíloax, nhưfeklng chỉokwlhgod loạpkixi bìamtanh thưfeklhkyjng, khôjrydng đpxliáeffqng gọpdthi làhgod tinh phẩzxyom!"pxlio giàhgodhgody đpxlimupli mặzodit vớngcfi cao thủkppz Trúgcbjc Cơfdqe kỳuhrh nhưfeklhgodn Lậfdqep khôjrydng dáeffqm dấcimdu diếdseom chỉokwlryan thểedviryani thậfdqet lòpdthng.


hgodn Lậfdqep nghe nóryani thếdseo khôjrydng khỏkpzbi lấcimdy làhgodm thấcimdt vọpdthng, bấcimdt quáeffq hắtyivn cũfeklng thầpxlim tráeffqch mìamtanh hồuqof đpxliuqof! Cáeffqi khẩzxyou khíloaxupmq chiêokwlu bàhgodi phíloaxa ngoàhgodi kia córyan lớngcfn hơfdqen nữuqofa cũfeklng chỉokwlhgod thủkppz đpxlioạpkixn quảuhrhng cáeffqo cho sinh ýfuzq nhàhgod ngưfeklhkyji ta màhgod thôjrydi, chíloaxnh mìamtanh thếdseohgodo lạpkixi tin nhưfekl thếdseo chứuksh.

hgodn Lậfdqep lắtyivc đpxlipxliu, xoay ngưfeklhkyji muốmupln rờhkyji đpxlii, nhưfeklng khi chưfekla đpxliếdseon cửpkina phòpdthng thìamta khôjrydng khỏkpzbi quay đpxlipxliu nóryani mộmuplt câeasbu bấcimdt mãpxlin.

"Nóryani nhưfekl vậfdqey, bêokwln ngoàhgodi ghi làhgod luyệpkinn chếdseo đpxliokwlnh cấcimdp pháeffqp khíloax chỉokwlhgodfekl ngôjrydn thôjrydi sao!"

"Khôjrydng! Tiềbofvn bốmupli hiểedviu lầpxlim rồuqofi. Bổxbrjn đpxliiếdseom buôjrydn báeffqn lấcimdy chữuqofloaxn làhgodm đpxlipxliu, chiêokwlu bàhgodi bêokwln ngoàhgodi đpxlibofvu làhgod thậfdqet, tuyệpkint khôjrydng giảuhrh dốmupli! Chỉokwl cầpxlin córyanhgodi liệpkinu thíloaxch hợssnkp, lãpxlio hủkppz đpxliíloaxch xáeffqc córyan thểedvi luyệpkinn chếdseo đpxliokwlnh cấcimdp pháeffqp khíloax!"pxlio giàhgodryanc bạpkixc thấcimdy danh tiếdseong cửpkina hàhgodng córyan nguy cơfdqe hạpkix thấcimdp vộmupli vàhgodng nóryani.

"Ngưfeklơfdqei córyan thểedvi luyệpkinn chếdseo đpxliokwlnh cấcimdp pháeffqp khíloax?"hgodn Lậfdqep cảuhrhm thấcimdy hơfdqei ngoàhgodi ýfuzq muốmupln, trong mắtyivt lóryane lêokwln đpxliiểedvim nghi vấcimdn.

Hắtyivn còpdthn tưfeklupmqng rằflstng ngưfeklhkyji luyệpkinn chếdseo pháeffqp khíloaxhgod ngưfeklhkyji kháeffqc, khôjrydng nghĩssnk tớngcfi làhgodpxlio giảuhrhhgody.

Khóryan tráeffqch Hàhgodn Lậfdqep khôjrydng tin, luyệpkinn chếdseo đpxliokwlnh cấcimdp pháeffqp khíloax khôjrydng giốmuplng nhưfekl luyệpkinn trung cấcimdp hay thưfeklssnkng cấcimdp pháeffqp khíloax. Lửpkina bìamtanh thưfeklhkyjng củkppza thếdseo gian khôjrydng córyan khảuhrh luyệpkinn chếdseo, màhgodhgodupmqng tiêokwln thiêokwln châeasbn hỏkpzba hay làhgod đpxlizodza hỏkpzba màhgodjrydi luyệpkinn giốmuplng nhưfekl luyệpkinn chếdseo Trúgcbjc cơfdqe đpxlian vậfdqey mớngcfi córyan thểedvi thàhgodnh côjrydng.

pdthn lãpxlio giảuhrhhgody đpxliâeasby chỉokwlhgod cao thủkppz luyệpkinn khíloax kỳuhrh, tiêokwln thiêokwln châeasbn hỏkpzba tuyệpkint đpxlimupli khôjrydng córyan, nơfdqei đpxliâeasby cũfeklng chẳedving córyan chúgcbjt nàhgodo córyan vẻgcbjhgodryan đpxlizodza hỏkpzba vậfdqey ngưfeklhkyji nàhgody dựyeama vàhgodo cáeffqi gìamta đpxliedvi luyệpkinn chếdseo đpxliíloaxnh cấcimdp pháeffqp khíloax?

"Tiềbofvn bốmupli, đpxliúgcbjng làhgod lầpxlin đpxlipxliu tiêokwln đpxliếdseon cửpkina hàhgodng củkppza Từtnuwpxlio ca, đpxliưfeklơfdqeng nhiêokwln làhgod khôjrydng hiểedviu rồuqofi! Từtnuwpxlio ca đpxlimupli vớngcfi đpxlipkixo luyệpkinn khíloax thậfdqet sựyeamhgod sởupmq họpdthc sâeasbu xa, tuyệpkint đpxlimupli khôjrydng dưfeklngcfi cáeffqc danh gia luyệpkinn khíloax củkppza danh môjrydn đpxlipkixi pháeffqi. Từtnuw gia mấcimdy trăflstm năflstm qua chỉokwl cầpxlin nhịzodz cấcimdp sơfdqe giai làhgodryan thểedvi phun ra yêokwlu hỏkpzba so vớngcfi tiêokwln thiêokwln châeasbn hỏkpzba còpdthn lợssnki hạpkixi hơfdqen vàhgodi phầpxlin. Cho nêokwln luyệpkinn chếdseo đpxliíloaxnh cấcimdp pháeffqp khíloax khôjrydng cầpxlin phảuhrhi lo lắtyivng" Nho sinh nãpxliy giờhkyj mộmuplt mựyeamc yêokwln lặzoding đpxliukshng mộmuplt bêokwln đpxlimuplt nhiêokwln mởupmq miệpkinng trảuhrh lờhkyji thay lãpxlio giảuhrh kia, làhgodm cho Hàhgodn Lậfdqep thấcimdy nghi hoặzodic.

"Yêokwlu hỏkpzba? Ta trưfeklngcfc kia chưfekla từtnuwng nghe qua".

Đfeklzodza hỏkpzba córyan thểedvi luyệpkinn khíloax luyệpkinn đpxlian, chưfekla bao giờhkyj nghe ngưfeklhkyji ta nóryani đpxliếdseon yêokwlu hỏkpzba cảuhrh!" Hàhgodn Lậfdqep córyan chúgcbjt khóryan tin nóryani.

"
Àfjqe! Tiềbofvn bốmupli córyan đpxliiềbofvu khôjrydng biếdseot! Dụuhrhng yêokwlu hỏkpzba luyệpkinn khíloax, thậfdqem chíloax luyệpkinn đpxlian đpxliúgcbjng ra cầpxlin mộmuplt chúgcbjt kỹohkh sảuhrho đpxlizodic biệpkint. Thậfdqet ra làhgod khôjrydng đpxliưfeklssnkc cáeffqc đpxlipkixi pháeffqi thừtnuwa nhậfdqen. Nóryanryan thểedvi gọpdthi làhgod tiểedviu thuậfdqet bàhgodng môjrydn tảuhrh đpxlipkixo, truyềbofvn báeffq rấcimdt nghiêokwlm ngặzodit. Gia tộmuplc chúgcbjng ta nếdseou khôjrydng phảuhrhi ngẫtzahu nhiêokwln màhgod đpxliưfeklssnkc mộmuplt con hỏkpzba nha, thìamtafeklng khôjrydng đpxlizodic biệpkint nghiêokwln cứukshu vềbofv vấcimdn đpxlibofvhgody" Lãpxlio giảuhrh tiếdseop lờhkyji nho sinh nóryani, giảuhrhi thíloaxch rõpkix cho Hàhgodn Lậfdqep.

"
Nhưfekl vậfdqey sao!" Hàhgodn Lậfdqep mặzodic dùupmq nghe xong lờhkyji giảuhrhi thíloaxch củkppza đpxlimupli phưfeklơfdqeng, nhưfeklng rốmuplt cuộmuplc chíloaxnh mìamtanh chưfekla thấcimdy qua cho nêokwln vẫtzahn nửpkina tin nửpkina ngờhkyj.


"
Chẳedving lẽwvdr tiềbofvn bốmupli chíloaxnh thậfdqet muốmupln luyệpkinn chếdseo đpxliokwlnh cấcimdp pháeffqp khíloax?" Lãpxlio giảuhrh nhìamtan thấcimdy đpxlimupli phưfeklơfdqeng cúgcbji đpxlipxliu trầpxlim ngâeasbm, khôjrydng nhịzodzn đpxliưfeklssnkc tòpdthpdth hỏkpzbi.

"
Nếdseou nhưfekl ngưfeklơfdqei córyan đpxlikppzhgodi liệpkinu đpxliedvi luyệpkinn chếdseo đpxliokwlnh cấcimdp pháeffqp khíloax, thìamtaryan bao nhiêokwlu phầpxlin nắtyivm chắtyivc?" Hàhgodn Lậfdqep ngẩzxyong đpxlipxliu hơfdqei nghi ngờhkyj hỏkpzbi.

"
effqi nàhgody còpdthn phảuhrhi xem phẩzxyom chấcimdt củkppza tàhgodi liệpkinu, cùupmqng vớngcfi yêokwlu cầpxliu củkppza tiềbofvn bốmupli đpxlimupli vớngcfi pháeffqp khíloax, nếdseou tàhgodi liệpkinu bìamtanh thưfeklhkyjng, yêokwlu cầpxliu vớngcfi pháeffqp khíloaxfeklng bìamtanh thưfeklhkyjng thìamta ta córyan mộmuplt phầpxlin ba nắtyivm chắtyivc. Bấcimdt quáeffq nếdseou luyệpkinn chếdseo pháeffqp khíloax thấcimdt bạpkixi thìamta cửpkina hàhgodng sẽwvdr khôjrydng bồuqofi thưfeklhkyjng tàhgodi liệpkinu, bởupmqi vìamta khảuhrhflstng thấcimdt bạpkixi rấcimdt cao! Bồuqofi thưfeklhkyjng thựyeamc ra chỉokwlhgodhgodnh cho trung cấcimdp vàhgod thưfeklssnkng cấcimdp pháeffqp khíloax thôjrydi. Nếdseou khôjrydng tiểedviu lãpxlio nhi sớngcfm đpxliãpxli chếdseot vìamta bồuqofi thưfeklhkyjng rồuqofi!" Lãpxlio giàhgod thấcimdy Hàhgodn Lậfdqep hỏkpzbi vậfdqey, tậfdqem trạpkixng córyan chúgcbjt vui mừtnuwng vộmupli vàhgodng nghiêokwlm nghịzodz trảuhrh lờhkyji.

Phảuhrhi biếdseot rằflstng luyệpkinn khíloax cao thủkppzfeklng giốmuplng nhưfekl hắtyivn, muốmupln nâeasbng cao tay nghềbofv thìamta cầpxlin đpxliếdseon nhiềbofvu loạpkixi nguyêokwln liệpkinu cao cấcimdp. Càhgodng luyệpkinn chếdseo nhiềbofvu đpxliokwlnh cấcimdp pháeffqp khíloax thìamtahgodng dễuarzeasbng cao đpxliưfeklssnkc tay nghềbofv củkppza mìamtanh lêokwln.

hgod vịzodz cao nhâeasbn trưfeklngcfc mặzodit nàhgody mặzodic dùupmq thanh âeasbm córyan vẻgcbj chưfekla phảuhrhi lớngcfn tuổxbrji, nhưfeklng vịzodzhgody đpxliúgcbjng làhgod tu sĩssnk Trúgcbjc cơfdqe kỳuhrh! Vậfdqet đpxliưfekla ra hẳedvin khôjrydng tầpxlim thưfeklhkyjng, đpxliiềbofvu nàhgody làhgodm lãpxlio giàhgod kia rấcimdt chờhkyj mong.

"
Ta đpxliúgcbjng làhgodryan mộmuplt chúgcbjt tàhgodi liệpkinu đpxliedvi ngưfeklơfdqei luyệpkinn chếdseo. Nhưfeklng khi ngưfeklơfdqei luyệpkinn chếdseo ta phảuhrhi ởupmqokwln cạpkixnh theo dõpkixi mớngcfi đpxliưfeklssnkc. Bấcimdt quáeffq ta cũfeklng sẽwvdr đpxliukshng yêokwln tuyệpkint khôjrydng quấcimdy nhiễuarzu ngưfeklơfdqei. Hơfdqen nữuqofa chỉokwl cầpxlin luyệpkinn chếdseo thàhgodnh côjrydng, ta sẽwvdr đpxliedvi lạpkixi mộmuplt phầpxlin nguyêokwln liệpkinu coi nhưfekl tiềbofvn thùupmq lao cho ngưfeklơfdqei, khôjrydng đpxliedvi ngưfeklơfdqei phảuhrhi thiệpkint thòpdthi!" Hàhgodn Lậfdqep trầpxlim mặzodic mộmuplt chúgcbjt rồuqofi hạpkix quyếdseot tâeasbm nóryani.

Vớngcfi Hàhgodn Lậfdqep màhgodryani so vớngcfi việpkinc đpxliem mấcimdy tàhgodi liệpkinu nàhgody đpxlixbrji lấcimdy linh thạpkixch, chi bằflstng trựyeamc tiếdseop luyệpkinn thàhgodnh pháeffqp khíloax thíloaxch hợssnkp.

Phảuhrhi biếdseot rằflstng hắtyivn đpxliokwlnh cấcimdp pháeffqp khíloax củkppza hắtyivn hiệpkinn giờhkyj, mặzodic dùupmq trong hàhgodng đpxlipkin tửpkin Luyệpkinn khíloax kỳuhrh xem nhưfeklhgod nhiềbofvu, nhưfeklng so vớngcfi cáeffqc tu sĩssnk Trúgcbjc cơfdqe kỳuhrh kháeffqc, thìamtafeklng khôjrydng làhgodamta! Nhưfeklng phỏkpzbng chừtnuwng cũfeklng khôjrydng phảuhrhi làhgod quáeffq íloaxt.

"
Đfeklưfeklơfdqeng nhiêokwln córyan thểedvi! Tiềbofvn bốmupli hẳedvin sẽwvdr luyệpkinn chếdseo luôjrydn bâeasby giờhkyj chứuksh! Tiểedviu lãpxlio bấcimdt cứukshgcbjc nàhgodo cũfeklng sẵayzen sàhgodng! Lãpxlio giàhgod thấcimdy Hàhgodn Lậfdqep thậfdqet sựyeamryan thểedvi đpxliedvi hắtyivn luyệpkinn chếdseo đpxliokwlnh cấcimdp pháeffqp khíloax, nhấcimdt thờhkyji cảuhrhm thấcimdy kíloaxch đpxlimuplng, ngay lậfdqep tứukshc đpxliuqofng ýfuzq vớngcfi đpxliiềbofvu kiệpkinn củkppza Hàhgodn Lậfdqep, tháeffqi đpxlimupl rấcimdt chờhkyj mong.

"Ta còpdthn mộmuplt íloaxt đpxliuqof vậfdqet muốmupln mua, đpxlissnki côjrydng việpkinc xong xuôjrydi sẽwvdr quay lạpkixi đpxliâeasby rồuqofi mớngcfi bắtyivt đpxlipxliu"hgodn Lậfdqep nghe xong lắtyivc đpxlipxliu nóryani.

"Tốmuplt lắtyivm! Vãpxlin bốmupli cung kíloaxnh bồuqofi tiếdseop tiềbofvn bốmupli!"pxlio giàhgod thấcimdy Hàhgodn Lậfdqep chưfekla muốmupln làhgodm ngay bâeasby giờhkyj khôjrydng khỏkpzbi córyan chúgcbjt thấcimdt vọpdthng, nhưfeklng lậfdqep tứukshc khôjrydi phụuhrhc thầpxlin tháeffqi cung kíloaxnh nóryani.

hgodn Lậfdqep cảuhrhm thấcimdy mọpdthi việpkinc tạpkixm ổxbrjn cũfeklng khôjrydng muốmupln ởupmq đpxliâeasby nữuqofa, cáeffqo từtnuw đpxlii ra khỏkpzbi cửpkina hàhgodng.

Chỉokwl mớngcfi cấcimdt bưfeklngcfc đpxliưfeklssnkc vàhgodi bưfeklngcfc đpxlimuplt nhiêokwln nghe thấcimdy tiếdseong nóryani từtnuw sau vọpdthng lạpkixi.

"Tiềbofvn bốmupli xin tạpkixm dừtnuwng bưfeklngcfc!"

hgodn Lậfdqep dừtnuwng lạpkixi, hơfdqei do dựyeam mộmuplt chúgcbjt sau đpxlióryan quay ngưfeklhkyji lạpkixi đpxliãpxli thấcimdy vịzodz nho sinh vừtnuwa rồuqofi đpxliang tưfeklơfdqei cưfeklhkyji nhìamtan hắtyivn.

"Córyan việpkinc gìamta khôjrydng?"hgodn Lậfdqep chau màhgody, thanh âeasbm lạpkixnh lùupmqng hỏkpzbi.

Hắtyivn khôjrydng thíloaxch cáeffqi chuyệpkinn vôjryd cớngcf bịzodz ngưfeklhkyji kháeffqc quấcimdy rầpxliy.

"Vãpxlin bốmupli muốmupln hỏkpzbi tiềbofvn bốmupli cầpxlin mua vậfdqet gìamtaupmq phưfeklhkyjng thịzodzhgody? Tạpkixi hạpkixfeklơfdqeng Tửpkinflstng thưfeklhkyjng qua lạpkixi nơfdqei đpxliâeasby, córyan lẽwvdrryan thểedvi giúgcbjp tiềbofvn bốmupli tiếdseot kiệpkinm khôjrydng íloaxt thờhkyji gian"

Nghe xong lờhkyji nàhgody, Hàhgodn Lậfdqep córyan ngoàhgodi ýfuzq muốmupln, thầpxlim đpxliáeffqnh giáeffq nho sinh,đpxlimuplt nhiêokwln khinh khỉokwlnh cưfeklhkyji nóryani:

"Ngưfeklơfdqei làhgod kẻgcbjjrydi giớngcfi sao?"

Mặzodic dùupmqhgodn Lậfdqep đpxlipxliu đpxlimupli mũfekl, nho sinh kia khôjrydng thểedvi nhìamtan thấcimdy mặzodit rõpkix vẻgcbj mặzodit, nhưfeklng trong lờhkyji nóryani củkppza Hàhgodn Lậfdqep córyan chúgcbjt vui vẻgcbj, trong lòpdthng khôjrydng khỏkpzbi bồuqofi hồuqofi vộmupli trảuhrh lờhkyji:

"Tiềbofvn bốmupli đpxlieffqn đpxliưfeklssnkc rồuqofi, mặzodic dùupmqpxlin bốmupli chỉokwlhgod di lạpkixi ngẫtzahu nhiêokwln, cũfeklng khôjrydng córyan cửpkina hàhgodng cốmupl đpxlizodznh mộmuplt chỗtzah, nhưfeklng tiềbofvn bốmupli cứukshokwln tâeasbm!"

hgodn Lậfdqep hơfdqei gậfdqet đpxlipxliu, nhưfeklng lạpkixi thảuhrhn nhiêokwln nóryani:

"Mặzodic dùupmq ta cũfeklng khôjrydng ngạpkixi, ngưfeklơfdqei córyan hay khôjrydng córyan cửpkina hàhgodng hay khôjrydng cũfeklng khôjrydng quan trọpdthng, nhưfeklng lầpxlin nàhgody ta muốmupln rấcimdt nhiềbofvu loạpkixi trậfdqen kỳuhrh, trậfdqen bàhgodn, dưfeklhkyjng nhưfeklfeklng chỉokwlryanupmq Tinh Trầpxlin Cáeffqc mớngcfi córyan loạpkixi tốmuplt nhấcimdt, tựyeama hồuqoffeklng khôjrydng cầpxlin ngưfeklơfdqei giúgcbjp gìamta!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.