Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 221 : Thiên tinh tông dữ pháp trận

    trước sau   
Linh nhãwjafn chi vậtcist thầibcln kỳhuoh nhưndji thếksob, đdnrhưndjiơnouong nhiêuevxn sẽynpoyjbkm cho cámttxc môxsuqn phámttxi tu luyệrvmhn theo đdnrhuổurgfi thiêuevxn đdnrhmrgmo, hơnouoi bịrkrq đdnrhuevxn cuồkmjsng! Mỗofmgi khi Linh nhãwjafn chi vậtcist xuấfyzqt hiệrvmhn, đdnrhtkbou sẽynpoyjbkm cho tu tiêuevxn giớbsjoi mộbcmat phen gióhnpn tanh mưndjia mámttxu.

Bấfyzqt quámttxxsuqm nay tạmrgmi tu tiêuevxn giớbsjoi Việrvmht quốbcmac, linh nhãwjafn chi vậtcist nàyjbky sớbsjom đdnrhãwjafnouoi vàyjbko tay thấfyzqt đdnrhmrgmi phámttxi.

Nhưndji Hoàyjbkng Phong Côxsuqc cũezohng cóhnpn đdnrhưndjicsrac hai khốbcmai linh nhãwjafn chi thạmrgmch, ba khốbcmai linh nhãwjafn chi thụfzzc, vàyjbk bảcowiy linh nhãwjafn chi tuyềtkbon, ngoàyjbki ra còyjbkn hơnouon mưndjiwqfpi linh nhãwjafn chi vậtcist đdnrhtkbou bịrkrq mấfyzqy vịrkrq tu sĩpula Kếksobt đdnrhan kỳhuoh phâaylpn chia sạmrgmch sẽynpo khôxsuqng chúrkrqt khámttxch khíkssw, ngay cảcowi Chung đdnrhmrgmi chưndjilglvng môxsuqn cũezohng vôxsuq duyêuevxn chẳmthang cóhnpn đdnrhưndjicsrac mộbcmat móhnpnn.

Đoinzưndjiơnouong nhiêuevxn làyjbk vịrkrqwjafo tổurgfndji gia Nguyêuevxn Anh kỳhuoh kia phảcowii chiếksobm đdnrhưndjicsrac nhiềtkbou nhấfyzqt.

yjbkn Lậtcisp giờwqfp đdnrhâaylpy vạmrgmn lầibcln khôxsuqng nghĩpula tớbsjoi, mìgdtcnh chỉtsva dẫguaxn theo mộbcmat con Song Đoinzkmjsng Thửrkrq tầibclm thưndjiwqfpng trong vòyjbkng mộbcmat ngàyjbky đdnrhãwjaf dễxsuqyjbkng kiếksobm đdnrhưndjicsrac mộbcmat linh nhãwjafn chi vậtcist ởlglv phụfzzc cậtcisn.

Mặhczec dùfzzc Linh nhãwjafn chi vậtcist chỉtsvayjbk nhấfyzqt cấfyzqp linh tuyềtkbon, màyjbk tuyềtkbon nhãwjafn nàyjbky thậtcist sựoduwyjbk nhỏwjaf đdnrhếksobn đdnrhámttxng thưndjiơnouong, côxsuqng hiệrvmhu phỏwjafng chừjiirng chẳmthang đdnrhámttxng bao nhiêuevxu. Nhưndjing íksswt ra cóhnpn đdnrhưndjicsrac linh nhãwjafn chi vậtcist, tốbcmai thiểyzgyu so vớbsjoi tu luyệrvmhn bìgdtcnh thưndjiwqfpng nhanh hơnouon nửrkrqa thàyjbknh cũezohng đdnrhãwjafyjbk chuyệrvmhn tốbcmat rồkmjsi.


Nhưndjing màyjbkyjbkn Lậtcisp ngoàyjbki vàyjbki ýcowi vui mừjiirng ra cũezohng vẫguaxn cảcowim thấfyzqy cóhnpn chúrkrqt buồkmjsn bựoduwc.

Khôxsuqng cầibcln nóhnpni đdnrhếksobn Linh nhãwjafn chi vậtcist chỉtsva sảcowin sinh ởlglvnouoi cóhnpn nhiềtkbou linh khíkssw! Nhữezohng ởlglv đdnrhtsvanh núrkrqi phụfzzc cậtcisn cũezohng chẳmthang thểyzgyyjbko hìgdtcnh thàyjbknh nhiềtkbou linh khíkssw nồkmjsng đdnrhtcism nhưndji vậtcisy. Vậtcisy sao cóhnpn thểyzgygdtcnh thàyjbknh? Hơnouon nữezoha lạmrgmi cóhnpn thểyzgygdtcnh thàyjbknh linh tuyềtkbon hìgdtcnh dámttxng mêuevx ngưndjiwqfpi thếksobyjbky, làyjbkm cho Hàyjbkn Lậtcisp vừjiira mừjiirng vừjiira sợcsra, cùfzzcng khôxsuqng khỏwjafi cóhnpn chúrkrqt tiếksobc nuốbcmai.

Nhưndjing nếksobu từjiir trêuevxn trờwqfpi rớbsjot xuốbcmang mộbcmat miếksobng thịrkrqt to, thìgdtcyjbkn Lậtcisp tựoduw nhiêuevxn sẽynpo khôxsuqng buôxsuqng tha.

Bởlglvi vìgdtc Linh nhãwjafn chi tuyềtkbon mặhczec dùfzzchnpn thểyzgy di chuyểyzgyn. Bấfyzqt quámttx chỉtsvahnpn tu sĩpula Kếksobt đdnrhan kỳhuoh mớbsjoi cóhnpn thủrntr đdnrhoạmrgmn nàyjbky. Bảcowin lãwjafnh củrntra Hàyjbkn Lậtcisp cũezohng khôxsuqng lớbsjon nhưndji vậtcisy. Cho nêuevxn đdnrhưndjiơnouong nhiêuevxn hắdnrhn quyếksobt đdnrhrkrqnh đdnrhếksobn đdnrhâaylpy kiếksobn tạmrgmo đdnrhbcmang phủrntr, tứyurhc làyjbk biếksobn Linh tuyềtkbon nham đdnrhbcmang nàyjbky thàyjbknh mậtcist thấfyzqt luyệrvmhn côxsuqng củrntra mìgdtcnh, bíkssw mậtcist che dấfyzqu thậtcist cẩgkhrn thậtcisn.

yjbkn Lậtcisp lúrkrqc nàyjbky lợcsrai dụfzzcng thôxsuqng đdnrhmrgmo kia, tiếksobn hàyjbknh mởlglv rộbcmang.

Mộbcmat tay huy đdnrhbcmang ngâaylpn kiếksobm, mộbcmat tay đdnrhiềtkbou khiểyzgyn kim nhậtcisn, Hàyjbkn Lậtcisp hàyjbknh đdnrhmrgmi nghiệrvmhp mởlglv rộbcmang đdnrhbcmang phủrntr. Con Song Đoinzkmjsng Thửrkrq tiếksobn vàyjbko bêuevxn trong Linh tuyềtkbon cũezohng chưndjia chịrkrqu đdnrhi ra, thậtcism chíksswyjbkn ngủrntr hẳmthan bêuevxn trong đdnrhóhnpn.

yjbkn Lậtcisp ỷoduwyjbko ngâaylpn kiếksobm sắdnrhc béliekn cùfzzcng vớbsjoi sốbcmandjicsrang củrntra kim nhậtcisn, qua nửrkrqa ngàyjbky lao lựoduwc, cũezohng hìgdtcnh thàyjbknh sơnouo bộbcma mộbcmat cámttxi đdnrhbcmang phủrntr nho nhỏwjaf. Chia đdnrhbcmang phủrntr ra làyjbkm mưndjiwqfpi ba cămtwzn lớbsjon nhỏwjaf, cùfzzcng vớbsjoi mộbcmat đdnrhmrgmi sảcowinh rộbcmang lớbsjon trêuevxn mặhczet đdnrhfyzqt.

Mặhczec dùfzzc đdnrhbcmang phủrntr vẫguaxn còyjbkn rấfyzqt thôxsuqnouo chưndjia đdnrhưndjicsrac gia côxsuqng tinh tếksob, nhưndjing tốbcmai thiểyzgyu cũezohng cóhnpn thểyzgy an thâaylpn rồkmjsi! Hàyjbkn Lậtcisp đdnrhãwjafhnpn thểyzgy thởlglvyjbki mộbcmat hơnouoi màyjbk dừjiirng tay.

rkrqc nàyjbky hắdnrhn đdnrhbcmat nhiêuevxn nhớbsjo ra Song Đoinzkmjsng Thửrkrq, vộbcmai vàyjbkng nhâaylpn cơnouo hộbcmai nàyjbky trởlglv lạmrgmi linh tuyềtkbon, sau khi thấfyzqy con thúrkrqyjbky đdnrhang ngủrntr say liềtkbon ôxsuqm đdnrhi, sau đdnrhóhnpn bay ra ngoàyjbki mấfyzqy trămtwzm dặhczem mớbsjoi thảcowi đdnrhi, đdnrhyzgyhnpn tựoduw đdnrhbcmang trởlglv vềtkbo Kỳhuohaylpn cámttxc.

yjbkn Lậtcisp sau khi kiếksobn tạmrgmo đdnrhbcmang phủrntr, tạmrgmm thờwqfpi chưndjia làyjbkm lốbcmai ra vàyjbko. Cho nêuevxn sau khi trởlglv lạmrgmi, lậtcisp tứyurhc sửrkrq dụfzzcng nămtwzm lámttx cờwqfp nhỏwjaffzzcng mưndjiwqfpi viêuevxn linh thạmrgmch cấfyzqp thấfyzqp, dựoduwa theo phưndjiơnouong phámttxp trêuevxn ngọwdlnc giảcowii bàyjbky ra mộbcmat tiểyzgyu mêuevx tung trậtcisn, dùfzzcng trậtcisn phámttxp che dấfyzqu toàyjbkn bộbcma lốbcmai ra vàyjbko. Cứyurh nhưndji vậtcisy, từjiir ngoàyjbki nhìgdtcn vàyjbko chỉtsva thấfyzqy vámttxch núrkrqi, cămtwzn bảcowin khôxsuqng thểyzgyyjbko nhậtcisn ra đdnrhưndjicsrac cámttxi hang đdnrhbcmang nàyjbky.

yjbkm xong phòyjbkng hộbcmanouo bảcowin nhấfyzqt, Hàyjbkn Lậtcisp mớbsjoi dùfzzcng ngâaylpn kiếksobm làyjbkm thàyjbknh mộbcmat cámttxi giưndjiwqfpng đdnrhámttx giảcowin dịrkrq, nằksobm luôxsuqn lêuevxn đdnrhóhnpnyjbkm mộbcmat giấfyzqc thậtcist say. Hắdnrhn thậtcist sựoduwhnpn chúrkrqt mệrvmht mỏwjafi!

Mấfyzqy ngàyjbky sau Hàyjbkn Lậtcisp vẫguaxn làyjbkm việrvmhc khôxsuqng ngừjiirng.

Hắdnrhn trưndjibsjoc tiêuevxn đdnrhi quanh khu vựoduwc phụfzzc cậtcisn tìgdtcm mộbcmat chỗofmgkssw mậtcist sau đdnrhóhnpn gieo xuốbcmang mộbcmat íksswt mầibclm linh dưndjicsrac.


nouoi nàyjbky hắdnrhn cũezohng gieo mộbcmat íksswt mầibcln dưndjicsrac liệrvmhu mang từjiir thếksob tụfzzcc đdnrhếksobn, cũezohng cóhnpn cảcowi mầibclm củrntra kỳhuoh hoa dịrkrq thảcowio từjiirmttxch dưndjicsrac viêuevxn sưndjiu tậtcisp đdnrhưndjicsrac. Chỗofmgyjbky chíksswnh thứyurhc biếksobn thàyjbknh dưndjicsrac viêuevxn củrntra Hàyjbkn Lậtcisp, sau nàyjbky cámttxc linh dưndjicsrac cũezohng từjiir đdnrhâaylpy màyjbk ra.

Thờwqfpi gian còyjbkn lạmrgmi, Hàyjbkn Lậtcisp từjiir trêuevxn núrkrqi tìgdtcm đdnrhưndjicsrac mộbcmat íksswt đdnrhámttx cứyurhng rắdnrhn làyjbkm thàyjbknh cámttxc dụfzzcng cụfzzc bằksobng đdnrhámttx chia ra mỗofmgi phòyjbkng mộbcmat bộbcma. Cuốbcmai cùfzzcng mớbsjoi tỉtsva mỉtsva chỉtsvanh sửrkrqa lạmrgmi cámttxc vámttxch tưndjiwqfpng xung quanh, đdnrhem Nguyệrvmht quang thạmrgmch gắdnrhn lêuevxn trêuevxn, làyjbkm cho bêuevxn trong đdnrhbcmang phủrntr luôxsuqn luôxsuqn cóhnpn ámttxnh sámttxng.

Kểyzgy từjiir đdnrhóhnpn đdnrhbcmang phủrntr củrntra Hàyjbkn Lậtcisp cũezohng bưndjibsjoc đdnrhibclu hìgdtcnh thàyjbknh.

Nhưndjing màyjbkhnpn mộbcmat đdnrhiềtkbou rấfyzqt hiểyzgyn nhiêuevxn làyjbkmtwzng lựoduwc phòyjbkng hộbcma củrntra đdnrhbcmang phủrntryjbky cămtwzn bảcowin khôxsuqng chịrkrqu nổurgfi mộbcmat kíksswch, thậtcist sựoduw khôxsuqng làyjbkm cho Hàyjbkn Lậtcisp yêuevxn tâaylpm tu luyệrvmhn. Theo nhưndji ýcowi muốbcman củrntra hắdnrhn, tốbcmai thiểyzgyu cũezohng phảcowii cóhnpn đdnrhưndjicsrac cấfyzqm phámttxp tưndjiơnouong tựoduw nhưndji củrntra Bámttxch dưndjicsrac viêuevxn mớbsjoi đdnrhưndjicsrac, nếksobu khôxsuqng trong lúrkrqc tu luyệrvmhn vạmrgmn nhấfyzqt cóhnpn ngoạmrgmi đdnrhrkrqch xâaylpm lấfyzqn, chẳmthang phảcowii làyjbkmttxi đdnrhibclui giữezoh khôxsuqng nổurgfi sao.

yjbkn Lậtcisp đdnrhbcmai vớbsjoi trậtcisn phámttxp đdnrhúrkrqng làyjbk ngưndjiwqfpi ngoàyjbki cuộbcmac, ngay cảcowi trậtcisn phámttxp cơnouo bảcowin nhấfyzqt cũezohng chẳmthang ra sao, đdnrhjiirng nóhnpni đdnrhếksobn cámttxc loạmrgmi cấfyzqm phámttxp cao cấfyzqp.

pula nhiêuevxn hắdnrhn cũezohng khôxsuqng đdnrhrkrqnh họwdlnc tậtcisp cámttxi nàyjbky! Phảcowii biếksobt đdnrhmrgmo trậtcisn phámttxp rộbcmang lớbsjon nhưndji biểyzgyn, nếksobu nhưndji phâaylpm tâaylpm ra màyjbk họwdlnc cămtwzn bảcowin trong hai mưndjiơnouoi nămtwzm mớbsjoi cóhnpn chúrkrqt thàyjbknh tựoduwu! Bảcowin thâaylpn tu luyệrvmhn tuyệrvmht đdnrhbcmai sẽynpo chậtcism trễxsuq đdnrhi nhiềtkbou, đdnrhâaylpy chíksswnh làyjbk tổurgfn thấfyzqt màyjbkyjbkn Lậtcisp khôxsuqng chấfyzqp nhậtcisn đdnrhưndjicsrac.

Thếksob gian nàyjbky cóhnpn lẽynpoezohng cóhnpnyjbki thiêuevxn tàyjbki vừjiira tu luyệrvmhn trậtcisn phámttxp màyjbk khôxsuqng làyjbkm chẫguaxm trễxsuq việrvmhc tu luyệrvmhn củrntra bảcowin thâaylpn, thậtcism chíksswhnpn thểyzgy lấfyzqy trậtcisn phámttxp nhậtcisp đdnrhmrgmo, mang lạmrgmi lợcsrai íksswch cho bảcowin thâaylpn.

Đoinziềtkbou nàyjbky khôxsuqng phảcowii khôxsuqng cóhnpn khảcowimtwzng xuấfyzqt hiệrvmhn! Nhưndjing íksswt ra đdnrhbcmai vớbsjoi Hàyjbkn Lậtcisp tuyệrvmht đdnrhbcmai làyjbk khôxsuqng thểyzgy.

Nếksobu hắdnrhn chỉtsva cầibcln thoámttxng phâaylpn tâaylpm ởlglv phưndjiơnouong diệrvmhn khámttxc, khẳmthang đdnrhrkrqnh chẳmthang còyjbkn tíkssw hy vọwdlnng nàyjbko tiếksobn vàyjbko cảcowinh giớbsjoi Kếksobt đdnrhan kỳhuoh.

Nhưndjing vẫguaxn còyjbkn chúrkrqt may mắdnrhn chíksswnh làyjbk thếksob gian nàyjbky còyjbkn cóhnpn trậtcisn kỳhuoh, trậtcisn bàyjbkn, dựoduwa vàyjbko phámttxp khíksswyjbk bốbcma tríkssw ra trậtcisn phámttxp.

Mặhczec dùfzzc phưndjiơnouong thứyurhc nàyjbky khôxsuqng thểyzgy bốbcma tríkssw ra đdnrhưndjicsrac loạmrgmi cấfyzqm phámttxp đdnrhmrgmi trậtcisn, nhưndjing Hàyjbkn Lậtcisp bâaylpy giờwqfpezohng chỉtsva cầibcln đdnrhếksobn loạmrgmi trậtcisn phámttxp phòyjbkng thủrntr tầibclm thưndjiwqfpng tiêuevxu chuẩgkhrn nàyjbky cho đdnrhbcmang phủrntr, làyjbkhnpn thểyzgyuevxn tâaylpm quámttx nửrkrqa rồkmjsi. Hơnouon nữezoha cóhnpn thểyzgy bốbcma tríkssw nhiềtkbou trậtcisn phámttxp lấfyzqy sốbcmandjicsrang bùfzzc chấfyzqt lưndjicsrang cũezohng tạmrgmm ổurgfn.

Thậtcist sựoduw ngẫguaxu nhiêuevxn chíksswnh làyjbk Thiêuevxn Tinh Tôxsuqng củrntra Nguyêuevxn Vũezoh Quốbcmac dưndjiơnouong danh chíksswnh nhờwqfpyjbko mấfyzqy cámttxi trậtcisn phámttxp nàyjbky ởlglv tu tiêuevxn giớbsjoi. Cámttxc loạmrgmi phámttxp khíkssw bốbcma tríkssw ra trậtcisn kỳhuoh, trậtcisn bàyjbkn cũezohng luyệrvmhn chếksob ra khôxsuqng íksswt, chỉtsva cầibcln dùfzzcng linh thạmrgmch làyjbkhnpn thểyzgy mua đdnrhưndjicsrac.

yjbkn Lậtcisp trong lòyjbkng đdnrhãwjafhnpn chủrntr ýcowi sẵkrgpn, khẳmthang đdnrhrkrqnh nơnouoi nàyjbko đdnrhóhnpn trong Thiêuevxn Tinh Tôxsuqng cóhnpn thểyzgy đdnrhámttxp ứyurhng đdnrhưndjicsrac nhu cầibclu củrntra mìgdtcnh vềtkbomttxc loạmrgmi phámttxp khíkssw cấfyzqm chếksob.


Cho nêuevxn mấfyzqy ngàyjbky kếksob tiếksobp, Hàyjbkn Lậtcisp dùfzzcng lụfzzcc dịrkrqch đdnrhyzgy thôxsuqi thúrkrqc mấfyzqy nhámttxnh dưndjicsrac thảcowio kia. Kếksob hoạmrgmch củrntra hắdnrhn chíksswnh làyjbk mang mộbcmat gốbcmac linh dưndjicsrac ngàyjbkn nămtwzm đdnrhếksobn Thiêuevxn Tinh Tôxsuqng hoámttxn đdnrhurgfi lấfyzqy vàyjbki thứyurh. Lầibcln nàyjbky cũezohng chỉtsva mang theo mộbcmat gốbcmac linh dưndjicsrac ngàyjbkn nămtwzm theo. Nếksobu mang theo nhiềtkbou thìgdtc khôxsuqng khỏwjafi làyjbkm ngưndjiwqfpi khámttxc hoàyjbki nghi, tựoduw tạmrgmo thàyjbknh phiềtkbon phứyurhc khôxsuqng cầibcln thiếksobt.

Sau hai thámttxng ngắdnrhn ngủrntri, Hàyjbkn Lậtcisp cũezohng tạmrgmo ra đdnrhưndjicsrac mộbcmat gốbcmac linh dưndjicsrac ngàyjbkn nămtwzm.

Sau đdnrhóhnpn, hắdnrhn mang theo dưndjicsrac thảcowio cùfzzcng cámttxc thứyurhhnpn thểyzgy trao đdnrhurgfi đdnrhưndjicsrac, hưndjibsjong phưndjiơnouong bắdnrhc màyjbk bay đdnrhi. Víkssw dụfzzcmttxc tàyjbki liệrvmhu nhưndjimttxc củrntra Ngôxsuqxsuqng cùfzzcng Mặhczec Giao, nếksobu giámttx tiềtkbon thíksswch hợcsrap, Hàyjbkn Lậtcisp cũezohng khôxsuqng ngạmrgmi đdnrhem trao đdnrhurgfi, dùfzzc sao hắdnrhn cũezohng sẽynpo khôxsuqng phâaylpn tâaylpm họwdlnc luyệrvmhn khíkssw.

yjbkn Lậtcisp ngựoduw khíkssw phi hàyjbknh mang theo ámttxo choàyjbkng cũezohng vìgdtc đdnrhtkbo phòyjbkng vạmrgmn nhấfyzqt!

nouon mộbcmat trămtwzm dặhczem đdnrhưndjiwqfpng đdnrhbcmai vớbsjoi phámttxp lựoduwc củrntra Hàyjbkn Lậtcisp bâaylpy giờwqfp chỉtsva cầibcln nửrkrqa ngàyjbky làyjbk tớbsjoi.

Tiếksobn vàyjbko Nguyêuevxn Vũezoh quốbcmac, từjiir khôxsuqng trung Hàyjbkn Lậtcisp nhìgdtcn ngóhnpn nghiêuevxng xung quanh. Thứyurh nhấfyzqt làyjbkgdtcgdtcm phưndjiwqfpng thịrkrq củrntra Thiêuevxn Tinh Tôxsuqng, ngoàyjbki ra làyjbkgdtcyjbkyjbk đdnrhbcmai vớbsjoi Nguyêuevxn Vũezoh Quốbcmac. Bấfyzqt quámttx cảcowinh vậtcist ởlglv đdnrhâaylpy so vớbsjoi VIệrvmht quốbcmac cũezohng chẳmthang cóhnpngdtc khámttxc nhau mấfyzqy!

Nguyêuevxn Vũezoh Quốbcmac vàyjbk Việrvmht quốbcmac đdnrhtkbou giốbcmang nhau, cũezohng chỉtsvayjbk quốbcmac gia cóhnpn diệrvmhn tíksswch trung bìgdtcnh.

Hai nưndjibsjoc nàyjbky mặhczec dùfzzc khôxsuqng thểyzgy so vớbsjoi mộbcmat phầibcln ba Thiêuevxn La Quốbcmac vàyjbk Phong Đoinzôxsuq quốbcmac, nhưndjing so vớbsjoi Khưndjiơnouong Quốbcmac vàyjbkmttxt Vâaylpn Quốbcmac thìgdtc lớbsjon hơnouon nhiềtkbou.

Loạmrgmi quốbcmac gia cóhnpn diệrvmhn tíksswch lớbsjon thìgdtc chỉtsvahnpn hai nưndjibsjoc, nhưndjing quốbcmac gia cỡapxw vừjiira thìgdtchnpnnouon mưndjiwqfpi, vềtkbo phầibcln nưndjibsjoc nhỏwjaf thìgdtcyjbkn nhiềtkbou hơnouon nữezoha, cámttxc nưndjibsjoc xung quanh cóhnpn đdnrhếksobn vàyjbki chụfzzcc quốbcmac gia nhỏwjafnouon. Nghe ngưndjiwqfpi ta nóhnpni ởlglv tạmrgmi đdnrhrkrqa phưndjiơnouong xa xôxsuqi còyjbkn cóhnpn cảcowi loạmrgmi quốbcmac gia siêuevxu cấfyzqp tồkmjsn tạmrgmi, to đdnrhếksobn mứyurhc ngưndjiwqfpi ta khóhnpn tin!

yjbk hai phámttxi chámttxnh tàyjbk củrntra tu châaylpn giớbsjoi tạmrgmi Nguyêuevxn Vũezoh Quốbcmac thựoduwc lựoduwc tưndjiơnouong đdnrhkmjsng, hai bêuevxn duy trìgdtc trạmrgmng thámttxi câaylpn bằksobng vớbsjoi nhau. Còyjbkn Thiêuevxn Tinh Tôxsuqng cóhnpn thểyzgy gọwdlni làyjbk mộbcmat trong hạmrgmch tâaylpm củrntra chíksswnh phámttxi, thựoduwc lựoduwc khôxsuqng dưndjibsjoi Hoàyjbkng Phong Cốbcmac.

yjbkn Lậtcisp đdnrhang suy tưndji vềtkbomttxc việrvmhc cóhnpn liêuevxn quan đdnrhếksobn Thiêuevxn Tinh Tôxsuqng, phámttxp khíksswgdtcnh lámttxlglvndjibsjoi châaylpn đdnrhbcmat nhiêuevxn trầibclm xuốbcmang, chậtcism rãwjafi hạmrgm xuốbcmang đdnrhfyzqt, tựoduwa hồkmjs mấfyzqt đdnrhi khảcowimtwzng phi hàyjbknh.

Nhìgdtcn thấfyzqy tìgdtcnh hìgdtcnh kỳhuoh lạmrgmyjbky, Hàyjbkn Lậtcisp khôxsuqng giậtcist mìgdtcnh, ngưndjicsrac lạmrgmi lộbcma ra sắdnrhc mặhczet vui mừjiirng. Xem rãwjaf đdnrhãwjaf đdnrhếksobn phụfzzc cậtcisn Thiêuevxn Tinh Tôxsuqng phưndjiwqfpng thịrkrq, nếksobu khôxsuqng cũezohng sẽynpo khôxsuqng xuấfyzqt hiệrvmhn loạmrgmi cấfyzqm phámttxp khôxsuqng cho phi hàyjbknh nàyjbky.

Quảcowi nhiêuevxn vừjiira hạmrgm xuốbcmang đdnrhfyzqt, Hàyjbkn Lậtcisp nhìgdtcn thấfyzqy cámttxch bảcowiy támttxm dặhczem, mộbcmat cámttxi phưndjiwqfpng thịrkrq so vớbsjoi phưndjiwqfpng thịrkrq củrntra Hoàyjbkng Phong Cốbcmac to hơnouon ba phầibcln xuấfyzqt hiệrvmhn trưndjibsjoc mắdnrht.

Phưndjiwqfpng thịrkrq củrntra Thiêuevxn Tinh Tôxsuqng phi thưndjiwqfpng kỳhuoh lạmrgm, so vớbsjoi Hoàyjbkng Phong Cốbcmac hoàyjbkn toàyjbkn bấfyzqt đdnrhkmjsng! Giữezoha trung tâaylpm cóhnpn mộbcmat tòyjbka nhàyjbk cao hai ba mưndjiơnouoi trưndjicsrang, cámttxc tòyjbka nhàyjbklglv bốbcman phíksswa chỉtsva cao bằksobng mộbcmat phầibcln mưndjiwqfpi tòyjbka nhàyjbk kia, cảcowi phưndjiwqfpng thịrkrqyjbky bốbcma tríkssw thàyjbknh hìgdtcnh vòyjbkng tròyjbkn.

Bởlglvi vìgdtcyjbka nhàyjbklglv giữezoha thậtcist sựoduw quámttx to lớbsjon, cho nêuevxn Hàyjbkn Lậtcisp đdnrhyurhng cámttxch mưndjiwqfpi hai dặhczem cũezohng nhìgdtcn thấfyzqy rõndjiyjbkng ba chữezoh "Tinh Trầibcln Cámttxc"yjbku bạmrgmc. Xem ra khôxsuqng cầibcln hỏwjafi cũezohng biếksobt đdnrhóhnpnyjbk cửrkrqaa hàyjbkng củrntra chíksswnh Thiêuevxn Tinh Tôxsuqng.

ndjiwqfpi hai dặhczem lộbcma trìgdtcnh chỉtsva thoámttxng chốbcmac làyjbkyjbkn Lậtcisp đdnrhếksobn nơnouoi.

Dựoduwa theo thóhnpni quen, Hàyjbkn Lậtcisp cũezohng khôxsuqng lỗofmgwjafng hàyjbknh đdnrhbcmang, màyjbk từjiir từjiir đdnrhi vàyjbko trong phưndjiwqfpng thịrkrq, cũezohng đdnrhyzgygdtcm hiểyzgyu kỹcsranouoi đdnrhâaylpy.

Khôxsuqng nóhnpni tớbsjoi, chỉtsva mấfyzqy gian hàyjbkng nơnouoi đdnrhâaylpy cũezohng đdnrhrntr đdnrhyzgyyjbkn Lậtcisp mởlglv rộbcmang tầibclm mắdnrht, cũezohng muốbcman thửrkrqyjbko.

Mộbcmat gian hàyjbkng luyệrvmhn khíkssw, tùfzzcy thờwqfpi cóhnpn thểyzgy tiếksobp nhậtcisn tàyjbki liệrvmhu củrntra tu tiêuevxn giảcowi, sau đdnrhóhnpn ámttxn chiếksobu theo yêuevxu cầibclu củrntra chủrntr nhâaylpn luyệrvmhn chếksobmttxc loạmrgmi phámttxp khíkssw. Hơnouon nữezoha chiêuevxu bàyjbki khẩgkhru khíksswezohng khôxsuqng nhỏwjaf, tựoduwndjing cóhnpn thểyzgy luyệrvmhn chếksob từjiir phámttxp khíkssw cấfyzqp thấfyzqp đdnrhếksobn loạmrgmi đdnrhtsvanh cấfyzqp phámttxp khíkssw. Nếksobu luyệrvmhn chếksob thấfyzqt bạmrgmi thìgdtc ámttxn theo giámttx trịrkrqyjbki liệrvmhu màyjbk trảcowi lạmrgmi bằksobng linh thạmrgmch. Đoinzưndjiơnouong nhiêuevxn nếksobu cóhnpn ngưndjiwqfpi khôxsuqng cóhnpnyjbki liệrvmhu cũezohng cóhnpn thểyzgy trựoduwc tiếksobp mua lấfyzqy mộbcmat kiệrvmhn phámttxp khíkssw bằksobng linh thạmrgmch.

Lạmrgmi cóhnpn mộbcmat gian hàyjbkng chếksob phùfzzc, khẩgkhru khíkssw so vớbsjoi gian hàyjbkng luyệrvmhn khíkssw kia khôxsuqng khámttxc lắdnrhm, cũezohng làyjbk tiếksobp nhậtcisn luyệrvmhn chếksob linh phùfzzc.

Lạmrgmi còyjbkn mộbcmat chỗofmgnouoi kỳhuoh lạmrgm, chíksswnh làyjbk mộbcmat gian Linh thúrkrq việrvmhn, chuyêuevxn môxsuqn thuầibcln dưndjiapxwng cámttxc loạmrgmi yêuevxu thúrkrq, thậtcism chíksswhnpn cảcowi thưndjicsrang cấfyzqp yêuevxu thúrkrquevxn trong.Nếksobu mua vềtkboyjbkm hộbcma việrvmhn linh thúrkrqezohng khôxsuqng phảcowii làyjbk chủrntr ýcowi tệrvmhgdtc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.