Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 221 : Thiên tinh tông dữ pháp trận

    trước sau   
Linh nhãukrbn chi vậyopzt thầuyegn kỳvqqk nhưukrb thếwhlz, đyrgaưukrbơrhvwng nhiêvleyn sẽwyepcyxem cho cáwsenc môlwprn pháwseni tu luyệwemtn theo đyrgauổyozbi thiêvleyn đyrgapkvwo, hơrhvwi bịhiaa đyrgavleyn cuồmxmung! Mỗrkzpi khi Linh nhãukrbn chi vậyopzt xuấnzqet hiệwemtn, đyrgayozbu sẽwyepcyxem cho tu tiêvleyn giớuphfi mộdulet phen giópvcm tanh mưukrba máwsenu.

Bấnzqet quáwsenlwprm nay tạpkvwi tu tiêvleyn giớuphfi Việwemtt quốjwezc, linh nhãukrbn chi vậyopzt nàcyxey sớuphfm đyrgaãukrbrhvwi vàcyxeo tay thấnzqet đyrgapkvwi pháwseni.

Nhưukrb Hoàcyxeng Phong Côlwprc cũpkvwng cópvcm đyrgaưukrbacwcc hai khốjwezi linh nhãukrbn chi thạpkvwch, ba khốjwezi linh nhãukrbn chi thụrhvw, vàcyxe bảzngby linh nhãukrbn chi tuyềyozbn, ngoàcyxei ra còciydn hơrhvwn mưukrbuwuqi linh nhãukrbn chi vậyopzt đyrgayozbu bịhiaa mấnzqey vịhiaa tu sĩysvq Kếwhlzt đyrgaan kỳvqqk phâenlpn chia sạpkvwch sẽwyep khôlwprng chúwkfbt kháwsench khígrhr, ngay cảzngb Chung đyrgapkvwi chưukrbjcrlng môlwprn cũpkvwng vôlwpr duyêvleyn chẳslzrng cópvcm đyrgaưukrbacwcc mộdulet mópvcmn.

Đuwfnưukrbơrhvwng nhiêvleyn làcyxe vịhiaaukrbo tổyozbukrb gia Nguyêvleyn Anh kỳvqqk kia phảzngbi chiếwhlzm đyrgaưukrbacwcc nhiềyozbu nhấnzqet.

cyxen Lậyopzp giờuwuq đyrgaâenlpy vạpkvwn lầuyegn khôlwprng nghĩysvq tớuphfi, mìyempnh chỉhjja dẫityjn theo mộdulet con Song Đuwfnmxmung Thửmint tầuyegm thưukrbuwuqng trong vòciydng mộdulet ngàcyxey đyrgaãukrb dễjhdacyxeng kiếwhlzm đyrgaưukrbacwcc mộdulet linh nhãukrbn chi vậyopzt ởjcrl phụrhvw cậyopzn.

Mặxatjc dùbgye Linh nhãukrbn chi vậyopzt chỉhjjacyxe nhấnzqet cấnzqep linh tuyềyozbn, màcyxe tuyềyozbn nhãukrbn nàcyxey thậyopzt sựoixhcyxe nhỏuwuq đyrgaếwhlzn đyrgaáwsenng thưukrbơrhvwng, côlwprng hiệwemtu phỏuwuqng chừzelhng chẳslzrng đyrgaáwsenng bao nhiêvleyu. Nhưukrbng ígrhrt ra cópvcm đyrgaưukrbacwcc linh nhãukrbn chi vậyopzt, tốjwezi thiểoljeu so vớuphfi tu luyệwemtn bìyempnh thưukrbuwuqng nhanh hơrhvwn nửminta thàcyxenh cũpkvwng đyrgaãukrbcyxe chuyệwemtn tốjwezt rồmxmui.


Nhưukrbng màcyxecyxen Lậyopzp ngoàcyxei vàcyxei ýdave vui mừzelhng ra cũpkvwng vẫityjn cảzngbm thấnzqey cópvcm chúwkfbt buồmxmun bựoixhc.

Khôlwprng cầuyegn nópvcmi đyrgaếwhlzn Linh nhãukrbn chi vậyopzt chỉhjja sảzngbn sinh ởjcrlrhvwi cópvcm nhiềyozbu linh khígrhr! Nhữrkzpng ởjcrl đyrgahjjanh núwkfbi phụrhvw cậyopzn cũpkvwng chẳslzrng thểoljecyxeo hìyempnh thàcyxenh nhiềyozbu linh khígrhr nồmxmung đyrgayopzm nhưukrb vậyopzy. Vậyopzy sao cópvcm thểoljeyempnh thàcyxenh? Hơrhvwn nữrkzpa lạpkvwi cópvcm thểoljeyempnh thàcyxenh linh tuyềyozbn hìyempnh dáwsenng mêvley ngưukrbuwuqi thếwhlzcyxey, làcyxem cho Hàcyxen Lậyopzp vừzelha mừzelhng vừzelha sợacwc, cùbgyeng khôlwprng khỏuwuqi cópvcm chúwkfbt tiếwhlzc nuốjwezi.

Nhưukrbng nếwhlzu từzelh trêvleyn trờuwuqi rớuphft xuốjwezng mộdulet miếwhlzng thịhiaat to, thìyempcyxen Lậyopzp tựoixh nhiêvleyn sẽwyep khôlwprng buôlwprng tha.

Bởjcrli vìyemp Linh nhãukrbn chi tuyềyozbn mặxatjc dùbgyepvcm thểolje di chuyểoljen. Bấnzqet quáwsen chỉhjjapvcm tu sĩysvq Kếwhlzt đyrgaan kỳvqqk mớuphfi cópvcm thủiobr đyrgaoạpkvwn nàcyxey. Bảzngbn lãukrbnh củiobra Hàcyxen Lậyopzp cũpkvwng khôlwprng lớuphfn nhưukrb vậyopzy. Cho nêvleyn đyrgaưukrbơrhvwng nhiêvleyn hắhaqln quyếwhlzt đyrgahiaanh đyrgaếwhlzn đyrgaâenlpy kiếwhlzn tạpkvwo đyrgaduleng phủiobr, tứyempc làcyxe biếwhlzn Linh tuyềyozbn nham đyrgaduleng nàcyxey thàcyxenh mậyopzt thấnzqet luyệwemtn côlwprng củiobra mìyempnh, bígrhr mậyopzt che dấnzqeu thậyopzt cẩktkvn thậyopzn.

cyxen Lậyopzp lúwkfbc nàcyxey lợacwci dụrhvwng thôlwprng đyrgapkvwo kia, tiếwhlzn hàcyxenh mởjcrl rộduleng.

Mộdulet tay huy đyrgaduleng ngâenlpn kiếwhlzm, mộdulet tay đyrgaiềyozbu khiểoljen kim nhậyopzn, Hàcyxen Lậyopzp hàcyxenh đyrgapkvwi nghiệwemtp mởjcrl rộduleng đyrgaduleng phủiobr. Con Song Đuwfnmxmung Thửmint tiếwhlzn vàcyxeo bêvleyn trong Linh tuyềyozbn cũpkvwng chưukrba chịhiaau đyrgai ra, thậyopzm chígrhrciydn ngủiobr hẳslzrn bêvleyn trong đyrgaópvcm.

cyxen Lậyopzp ỷzbafcyxeo ngâenlpn kiếwhlzm sắhaqlc béxatjn cùbgyeng vớuphfi sốjwezukrbacwcng củiobra kim nhậyopzn, qua nửminta ngàcyxey lao lựoixhc, cũpkvwng hìyempnh thàcyxenh sơrhvw bộdule mộdulet cáwseni đyrgaduleng phủiobr nho nhỏuwuq. Chia đyrgaduleng phủiobr ra làcyxem mưukrbuwuqi ba călfscn lớuphfn nhỏuwuq, cùbgyeng vớuphfi mộdulet đyrgapkvwi sảzngbnh rộduleng lớuphfn trêvleyn mặxatjt đyrganzqet.

Mặxatjc dùbgye đyrgaduleng phủiobr vẫityjn còciydn rấnzqet thôlwprrhvw chưukrba đyrgaưukrbacwcc gia côlwprng tinh tếwhlz, nhưukrbng tốjwezi thiểoljeu cũpkvwng cópvcm thểolje an thâenlpn rồmxmui! Hàcyxen Lậyopzp đyrgaãukrbpvcm thểolje thởjcrlcyxei mộdulet hơrhvwi màcyxe dừzelhng tay.

wkfbc nàcyxey hắhaqln đyrgadulet nhiêvleyn nhớuphf ra Song Đuwfnmxmung Thửmint, vộdulei vàcyxeng nhâenlpn cơrhvw hộdulei nàcyxey trởjcrl lạpkvwi linh tuyềyozbn, sau khi thấnzqey con thúwkfbcyxey đyrgaang ngủiobr say liềyozbn ôlwprm đyrgai, sau đyrgaópvcm bay ra ngoàcyxei mấnzqey trălfscm dặxatjm mớuphfi thảzngb đyrgai, đyrgaoljepvcm tựoixh đyrgaduleng trởjcrl vềyozb Kỳvqqkenlpn cáwsenc.

cyxen Lậyopzp sau khi kiếwhlzn tạpkvwo đyrgaduleng phủiobr, tạpkvwm thờuwuqi chưukrba làcyxem lốjwezi ra vàcyxeo. Cho nêvleyn sau khi trởjcrl lạpkvwi, lậyopzp tứyempc sửmint dụrhvwng nălfscm láwsen cờuwuq nhỏuwuqbgyeng mưukrbuwuqi viêvleyn linh thạpkvwch cấnzqep thấnzqep, dựoixha theo phưukrbơrhvwng pháwsenp trêvleyn ngọyopzc giảzngbi bàcyxey ra mộdulet tiểoljeu mêvley tung trậyopzn, dùbgyeng trậyopzn pháwsenp che dấnzqeu toàcyxen bộdule lốjwezi ra vàcyxeo. Cứyemp nhưukrb vậyopzy, từzelh ngoàcyxei nhìyempn vàcyxeo chỉhjja thấnzqey váwsench núwkfbi, călfscn bảzngbn khôlwprng thểoljecyxeo nhậyopzn ra đyrgaưukrbacwcc cáwseni hang đyrgaduleng nàcyxey.

cyxem xong phòciydng hộdulerhvw bảzngbn nhấnzqet, Hàcyxen Lậyopzp mớuphfi dùbgyeng ngâenlpn kiếwhlzm làcyxem thàcyxenh mộdulet cáwseni giưukrbuwuqng đyrgaáwsen giảzngbn dịhiaa, nằtuvhm luôlwprn lêvleyn đyrgaópvcmcyxem mộdulet giấnzqec thậyopzt say. Hắhaqln thậyopzt sựoixhpvcm chúwkfbt mệwemtt mỏuwuqi!

Mấnzqey ngàcyxey sau Hàcyxen Lậyopzp vẫityjn làcyxem việwemtc khôlwprng ngừzelhng.

Hắhaqln trưukrbuphfc tiêvleyn đyrgai quanh khu vựoixhc phụrhvw cậyopzn tìyempm mộdulet chỗrkzpgrhr mậyopzt sau đyrgaópvcm gieo xuốjwezng mộdulet ígrhrt mầuyegm linh dưukrbacwcc.


rhvwi nàcyxey hắhaqln cũpkvwng gieo mộdulet ígrhrt mầuyegn dưukrbacwcc liệwemtu mang từzelh thếwhlz tụrhvwc đyrgaếwhlzn, cũpkvwng cópvcm cảzngb mầuyegm củiobra kỳvqqk hoa dịhiaa thảzngbo từzelhwsench dưukrbacwcc viêvleyn sưukrbu tậyopzp đyrgaưukrbacwcc. Chỗrkzpcyxey chígrhrnh thứyempc biếwhlzn thàcyxenh dưukrbacwcc viêvleyn củiobra Hàcyxen Lậyopzp, sau nàcyxey cáwsenc linh dưukrbacwcc cũpkvwng từzelh đyrgaâenlpy màcyxe ra.

Thờuwuqi gian còciydn lạpkvwi, Hàcyxen Lậyopzp từzelh trêvleyn núwkfbi tìyempm đyrgaưukrbacwcc mộdulet ígrhrt đyrgaáwsen cứyempng rắhaqln làcyxem thàcyxenh cáwsenc dụrhvwng cụrhvw bằtuvhng đyrgaáwsen chia ra mỗrkzpi phòciydng mộdulet bộdule. Cuốjwezi cùbgyeng mớuphfi tỉhjja mỉhjja chỉhjjanh sửminta lạpkvwi cáwsenc váwsench tưukrbuwuqng xung quanh, đyrgaem Nguyệwemtt quang thạpkvwch gắhaqln lêvleyn trêvleyn, làcyxem cho bêvleyn trong đyrgaduleng phủiobr luôlwprn luôlwprn cópvcm áwsennh sáwsenng.

Kểolje từzelh đyrgaópvcm đyrgaduleng phủiobr củiobra Hàcyxen Lậyopzp cũpkvwng bưukrbuphfc đyrgauyegu hìyempnh thàcyxenh.

Nhưukrbng màcyxepvcm mộdulet đyrgaiềyozbu rấnzqet hiểoljen nhiêvleyn làcyxelfscng lựoixhc phòciydng hộdule củiobra đyrgaduleng phủiobrcyxey călfscn bảzngbn khôlwprng chịhiaau nổyozbi mộdulet kígrhrch, thậyopzt sựoixh khôlwprng làcyxem cho Hàcyxen Lậyopzp yêvleyn tâenlpm tu luyệwemtn. Theo nhưukrb ýdave muốjwezn củiobra hắhaqln, tốjwezi thiểoljeu cũpkvwng phảzngbi cópvcm đyrgaưukrbacwcc cấnzqem pháwsenp tưukrbơrhvwng tựoixh nhưukrb củiobra Báwsench dưukrbacwcc viêvleyn mớuphfi đyrgaưukrbacwcc, nếwhlzu khôlwprng trong lúwkfbc tu luyệwemtn vạpkvwn nhấnzqet cópvcm ngoạpkvwi đyrgahiaach xâenlpm lấnzqen, chẳslzrng phảzngbi làcyxewseni đyrgauyegui giữrkzp khôlwprng nổyozbi sao.

cyxen Lậyopzp đyrgajwezi vớuphfi trậyopzn pháwsenp đyrgaúwkfbng làcyxe ngưukrbuwuqi ngoàcyxei cuộdulec, ngay cảzngb trậyopzn pháwsenp cơrhvw bảzngbn nhấnzqet cũpkvwng chẳslzrng ra sao, đyrgazelhng nópvcmi đyrgaếwhlzn cáwsenc loạpkvwi cấnzqem pháwsenp cao cấnzqep.

ysvq nhiêvleyn hắhaqln cũpkvwng khôlwprng đyrgahiaanh họyopzc tậyopzp cáwseni nàcyxey! Phảzngbi biếwhlzt đyrgapkvwo trậyopzn pháwsenp rộduleng lớuphfn nhưukrb biểoljen, nếwhlzu nhưukrb phâenlpm tâenlpm ra màcyxe họyopzc călfscn bảzngbn trong hai mưukrbơrhvwi nălfscm mớuphfi cópvcm chúwkfbt thàcyxenh tựoixhu! Bảzngbn thâenlpn tu luyệwemtn tuyệwemtt đyrgajwezi sẽwyep chậyopzm trễjhda đyrgai nhiềyozbu, đyrgaâenlpy chígrhrnh làcyxe tổyozbn thấnzqet màcyxecyxen Lậyopzp khôlwprng chấnzqep nhậyopzn đyrgaưukrbacwcc.

Thếwhlz gian nàcyxey cópvcm lẽwyeppkvwng cópvcmcyxei thiêvleyn tàcyxei vừzelha tu luyệwemtn trậyopzn pháwsenp màcyxe khôlwprng làcyxem chẫityjm trễjhda việwemtc tu luyệwemtn củiobra bảzngbn thâenlpn, thậyopzm chígrhrpvcm thểolje lấnzqey trậyopzn pháwsenp nhậyopzp đyrgapkvwo, mang lạpkvwi lợacwci ígrhrch cho bảzngbn thâenlpn.

Đuwfniềyozbu nàcyxey khôlwprng phảzngbi khôlwprng cópvcm khảzngblfscng xuấnzqet hiệwemtn! Nhưukrbng ígrhrt ra đyrgajwezi vớuphfi Hàcyxen Lậyopzp tuyệwemtt đyrgajwezi làcyxe khôlwprng thểolje.

Nếwhlzu hắhaqln chỉhjja cầuyegn thoáwsenng phâenlpn tâenlpm ởjcrl phưukrbơrhvwng diệwemtn kháwsenc, khẳslzrng đyrgahiaanh chẳslzrng còciydn tígrhr hy vọyopzng nàcyxeo tiếwhlzn vàcyxeo cảzngbnh giớuphfi Kếwhlzt đyrgaan kỳvqqk.

Nhưukrbng vẫityjn còciydn chúwkfbt may mắhaqln chígrhrnh làcyxe thếwhlz gian nàcyxey còciydn cópvcm trậyopzn kỳvqqk, trậyopzn bàcyxen, dựoixha vàcyxeo pháwsenp khígrhrcyxe bốjwez trígrhr ra trậyopzn pháwsenp.

Mặxatjc dùbgye phưukrbơrhvwng thứyempc nàcyxey khôlwprng thểolje bốjwez trígrhr ra đyrgaưukrbacwcc loạpkvwi cấnzqem pháwsenp đyrgapkvwi trậyopzn, nhưukrbng Hàcyxen Lậyopzp bâenlpy giờuwuqpkvwng chỉhjja cầuyegn đyrgaếwhlzn loạpkvwi trậyopzn pháwsenp phòciydng thủiobr tầuyegm thưukrbuwuqng tiêvleyu chuẩktkvn nàcyxey cho đyrgaduleng phủiobr, làcyxepvcm thểoljevleyn tâenlpm quáwsen nửminta rồmxmui. Hơrhvwn nữrkzpa cópvcm thểolje bốjwez trígrhr nhiềyozbu trậyopzn pháwsenp lấnzqey sốjwezukrbacwcng bùbgye chấnzqet lưukrbacwcng cũpkvwng tạpkvwm ổyozbn.

Thậyopzt sựoixh ngẫityju nhiêvleyn chígrhrnh làcyxe Thiêvleyn Tinh Tôlwprng củiobra Nguyêvleyn Vũpkvw Quốjwezc dưukrbơrhvwng danh chígrhrnh nhờuwuqcyxeo mấnzqey cáwseni trậyopzn pháwsenp nàcyxey ởjcrl tu tiêvleyn giớuphfi. Cáwsenc loạpkvwi pháwsenp khígrhr bốjwez trígrhr ra trậyopzn kỳvqqk, trậyopzn bàcyxen cũpkvwng luyệwemtn chếwhlz ra khôlwprng ígrhrt, chỉhjja cầuyegn dùbgyeng linh thạpkvwch làcyxepvcm thểolje mua đyrgaưukrbacwcc.

cyxen Lậyopzp trong lòciydng đyrgaãukrbpvcm chủiobr ýdave sẵlwprn, khẳslzrng đyrgahiaanh nơrhvwi nàcyxeo đyrgaópvcm trong Thiêvleyn Tinh Tôlwprng cópvcm thểolje đyrgaáwsenp ứyempng đyrgaưukrbacwcc nhu cầuyegu củiobra mìyempnh vềyozbwsenc loạpkvwi pháwsenp khígrhr cấnzqem chếwhlz.


Cho nêvleyn mấnzqey ngàcyxey kếwhlz tiếwhlzp, Hàcyxen Lậyopzp dùbgyeng lụrhvwc dịhiaach đyrgaolje thôlwpri thúwkfbc mấnzqey nháwsennh dưukrbacwcc thảzngbo kia. Kếwhlz hoạpkvwch củiobra hắhaqln chígrhrnh làcyxe mang mộdulet gốjwezc linh dưukrbacwcc ngàcyxen nălfscm đyrgaếwhlzn Thiêvleyn Tinh Tôlwprng hoáwsenn đyrgayozbi lấnzqey vàcyxei thứyemp. Lầuyegn nàcyxey cũpkvwng chỉhjja mang theo mộdulet gốjwezc linh dưukrbacwcc ngàcyxen nălfscm theo. Nếwhlzu mang theo nhiềyozbu thìyemp khôlwprng khỏuwuqi làcyxem ngưukrbuwuqi kháwsenc hoàcyxei nghi, tựoixh tạpkvwo thàcyxenh phiềyozbn phứyempc khôlwprng cầuyegn thiếwhlzt.

Sau hai tháwsenng ngắhaqln ngủiobri, Hàcyxen Lậyopzp cũpkvwng tạpkvwo ra đyrgaưukrbacwcc mộdulet gốjwezc linh dưukrbacwcc ngàcyxen nălfscm.

Sau đyrgaópvcm, hắhaqln mang theo dưukrbacwcc thảzngbo cùbgyeng cáwsenc thứyemppvcm thểolje trao đyrgayozbi đyrgaưukrbacwcc, hưukrbuphfng phưukrbơrhvwng bắhaqlc màcyxe bay đyrgai. Vígrhr dụrhvwwsenc tàcyxei liệwemtu nhưukrbwsenc củiobra Ngôlwprlwprng cùbgyeng Mặxatjc Giao, nếwhlzu giáwsen tiềyozbn thígrhrch hợacwcp, Hàcyxen Lậyopzp cũpkvwng khôlwprng ngạpkvwi đyrgaem trao đyrgayozbi, dùbgye sao hắhaqln cũpkvwng sẽwyep khôlwprng phâenlpn tâenlpm họyopzc luyệwemtn khígrhr.

cyxen Lậyopzp ngựoixh khígrhr phi hàcyxenh mang theo áwseno choàcyxeng cũpkvwng vìyemp đyrgayozb phòciydng vạpkvwn nhấnzqet!

rhvwn mộdulet trălfscm dặxatjm đyrgaưukrbuwuqng đyrgajwezi vớuphfi pháwsenp lựoixhc củiobra Hàcyxen Lậyopzp bâenlpy giờuwuq chỉhjja cầuyegn nửminta ngàcyxey làcyxe tớuphfi.

Tiếwhlzn vàcyxeo Nguyêvleyn Vũpkvw quốjwezc, từzelh khôlwprng trung Hàcyxen Lậyopzp nhìyempn ngópvcm nghiêvleyng xung quanh. Thứyemp nhấnzqet làcyxeyempyempm phưukrbuwuqng thịhiaa củiobra Thiêvleyn Tinh Tôlwprng, ngoàcyxei ra làcyxeyempciydciyd đyrgajwezi vớuphfi Nguyêvleyn Vũpkvw Quốjwezc. Bấnzqet quáwsen cảzngbnh vậyopzt ởjcrl đyrgaâenlpy so vớuphfi VIệwemtt quốjwezc cũpkvwng chẳslzrng cópvcmyemp kháwsenc nhau mấnzqey!

Nguyêvleyn Vũpkvw Quốjwezc vàcyxe Việwemtt quốjwezc đyrgayozbu giốjwezng nhau, cũpkvwng chỉhjjacyxe quốjwezc gia cópvcm diệwemtn tígrhrch trung bìyempnh.

Hai nưukrbuphfc nàcyxey mặxatjc dùbgye khôlwprng thểolje so vớuphfi mộdulet phầuyegn ba Thiêvleyn La Quốjwezc vàcyxe Phong Đuwfnôlwpr quốjwezc, nhưukrbng so vớuphfi Khưukrbơrhvwng Quốjwezc vàcyxewsent Vâenlpn Quốjwezc thìyemp lớuphfn hơrhvwn nhiềyozbu.

Loạpkvwi quốjwezc gia cópvcm diệwemtn tígrhrch lớuphfn thìyemp chỉhjjapvcm hai nưukrbuphfc, nhưukrbng quốjwezc gia cỡzbaf vừzelha thìyemppvcmrhvwn mưukrbuwuqi, vềyozb phầuyegn nưukrbuphfc nhỏuwuq thìyempciydn nhiềyozbu hơrhvwn nữrkzpa, cáwsenc nưukrbuphfc xung quanh cópvcm đyrgaếwhlzn vàcyxei chụrhvwc quốjwezc gia nhỏuwuqrhvwn. Nghe ngưukrbuwuqi ta nópvcmi ởjcrl tạpkvwi đyrgahiaaa phưukrbơrhvwng xa xôlwpri còciydn cópvcm cảzngb loạpkvwi quốjwezc gia siêvleyu cấnzqep tồmxmun tạpkvwi, to đyrgaếwhlzn mứyempc ngưukrbuwuqi ta khópvcm tin!

cyxe hai pháwseni cháwsennh tàcyxe củiobra tu châenlpn giớuphfi tạpkvwi Nguyêvleyn Vũpkvw Quốjwezc thựoixhc lựoixhc tưukrbơrhvwng đyrgamxmung, hai bêvleyn duy trìyemp trạpkvwng tháwseni câenlpn bằtuvhng vớuphfi nhau. Còciydn Thiêvleyn Tinh Tôlwprng cópvcm thểolje gọyopzi làcyxe mộdulet trong hạpkvwch tâenlpm củiobra chígrhrnh pháwseni, thựoixhc lựoixhc khôlwprng dưukrbuphfi Hoàcyxeng Phong Cốjwezc.

cyxen Lậyopzp đyrgaang suy tưukrb vềyozbwsenc việwemtc cópvcm liêvleyn quan đyrgaếwhlzn Thiêvleyn Tinh Tôlwprng, pháwsenp khígrhryempnh láwsenjcrlukrbuphfi châenlpn đyrgadulet nhiêvleyn trầuyegm xuốjwezng, chậyopzm rãukrbi hạpkvw xuốjwezng đyrganzqet, tựoixha hồmxmu mấnzqet đyrgai khảzngblfscng phi hàcyxenh.

Nhìyempn thấnzqey tìyempnh hìyempnh kỳvqqk lạpkvwcyxey, Hàcyxen Lậyopzp khôlwprng giậyopzt mìyempnh, ngưukrbacwcc lạpkvwi lộdule ra sắhaqlc mặxatjt vui mừzelhng. Xem rãukrb đyrgaãukrb đyrgaếwhlzn phụrhvw cậyopzn Thiêvleyn Tinh Tôlwprng phưukrbuwuqng thịhiaa, nếwhlzu khôlwprng cũpkvwng sẽwyep khôlwprng xuấnzqet hiệwemtn loạpkvwi cấnzqem pháwsenp khôlwprng cho phi hàcyxenh nàcyxey.

Quảzngb nhiêvleyn vừzelha hạpkvw xuốjwezng đyrganzqet, Hàcyxen Lậyopzp nhìyempn thấnzqey cáwsench bảzngby táwsenm dặxatjm, mộdulet cáwseni phưukrbuwuqng thịhiaa so vớuphfi phưukrbuwuqng thịhiaa củiobra Hoàcyxeng Phong Cốjwezc to hơrhvwn ba phầuyegn xuấnzqet hiệwemtn trưukrbuphfc mắhaqlt.

Phưukrbuwuqng thịhiaa củiobra Thiêvleyn Tinh Tôlwprng phi thưukrbuwuqng kỳvqqk lạpkvw, so vớuphfi Hoàcyxeng Phong Cốjwezc hoàcyxen toàcyxen bấnzqet đyrgamxmung! Giữrkzpa trung tâenlpm cópvcm mộdulet tòciyda nhàcyxe cao hai ba mưukrbơrhvwi trưukrbacwcng, cáwsenc tòciyda nhàcyxejcrl bốjwezn phígrhra chỉhjja cao bằtuvhng mộdulet phầuyegn mưukrbuwuqi tòciyda nhàcyxe kia, cảzngb phưukrbuwuqng thịhiaacyxey bốjwez trígrhr thàcyxenh hìyempnh vòciydng tròciydn.

Bởjcrli vìyempciyda nhàcyxejcrl giữrkzpa thậyopzt sựoixh quáwsen to lớuphfn, cho nêvleyn Hàcyxen Lậyopzp đyrgayempng cáwsench mưukrbuwuqi hai dặxatjm cũpkvwng nhìyempn thấnzqey rõeenwcyxeng ba chữrkzp "Tinh Trầuyegn Cáwsenc"cyxeu bạpkvwc. Xem ra khôlwprng cầuyegn hỏuwuqi cũpkvwng biếwhlzt đyrgaópvcmcyxe cửmintaa hàcyxeng củiobra chígrhrnh Thiêvleyn Tinh Tôlwprng.

ukrbuwuqi hai dặxatjm lộdule trìyempnh chỉhjja thoáwsenng chốjwezc làcyxecyxen Lậyopzp đyrgaếwhlzn nơrhvwi.

Dựoixha theo thópvcmi quen, Hàcyxen Lậyopzp cũpkvwng khôlwprng lỗrkzpukrbng hàcyxenh đyrgaduleng, màcyxe từzelh từzelh đyrgai vàcyxeo trong phưukrbuwuqng thịhiaa, cũpkvwng đyrgaoljeyempm hiểoljeu kỹmintrhvwi đyrgaâenlpy.

Khôlwprng nópvcmi tớuphfi, chỉhjja mấnzqey gian hàcyxeng nơrhvwi đyrgaâenlpy cũpkvwng đyrgaiobr đyrgaoljecyxen Lậyopzp mởjcrl rộduleng tầuyegm mắhaqlt, cũpkvwng muốjwezn thửmintcyxeo.

Mộdulet gian hàcyxeng luyệwemtn khígrhr, tùbgyey thờuwuqi cópvcm thểolje tiếwhlzp nhậyopzn tàcyxei liệwemtu củiobra tu tiêvleyn giảzngb, sau đyrgaópvcm áwsenn chiếwhlzu theo yêvleyu cầuyegu củiobra chủiobr nhâenlpn luyệwemtn chếwhlzwsenc loạpkvwi pháwsenp khígrhr. Hơrhvwn nữrkzpa chiêvleyu bàcyxei khẩktkvu khígrhrpkvwng khôlwprng nhỏuwuq, tựoixhukrbng cópvcm thểolje luyệwemtn chếwhlz từzelh pháwsenp khígrhr cấnzqep thấnzqep đyrgaếwhlzn loạpkvwi đyrgahjjanh cấnzqep pháwsenp khígrhr. Nếwhlzu luyệwemtn chếwhlz thấnzqet bạpkvwi thìyemp áwsenn theo giáwsen trịhiaacyxei liệwemtu màcyxe trảzngb lạpkvwi bằtuvhng linh thạpkvwch. Đuwfnưukrbơrhvwng nhiêvleyn nếwhlzu cópvcm ngưukrbuwuqi khôlwprng cópvcmcyxei liệwemtu cũpkvwng cópvcm thểolje trựoixhc tiếwhlzp mua lấnzqey mộdulet kiệwemtn pháwsenp khígrhr bằtuvhng linh thạpkvwch.

Lạpkvwi cópvcm mộdulet gian hàcyxeng chếwhlz phùbgye, khẩktkvu khígrhr so vớuphfi gian hàcyxeng luyệwemtn khígrhr kia khôlwprng kháwsenc lắhaqlm, cũpkvwng làcyxe tiếwhlzp nhậyopzn luyệwemtn chếwhlz linh phùbgye.

Lạpkvwi còciydn mộdulet chỗrkzprhvwi kỳvqqk lạpkvw, chígrhrnh làcyxe mộdulet gian Linh thúwkfb việwemtn, chuyêvleyn môlwprn thuầuyegn dưukrbzbafng cáwsenc loạpkvwi yêvleyu thúwkfb, thậyopzm chígrhrpvcm cảzngb thưukrbacwcng cấnzqep yêvleyu thúwkfbvleyn trong.Nếwhlzu mua vềyozbcyxem hộdule việwemtn linh thúwkfbpkvwng khôlwprng phảzngbi làcyxe chủiobr ýdave tệwemtyemp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.