Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 22 : Tâm ma sanh

    trước sau   
nwman Lậnwmap nhìdgmxn bóswgtng lưzpbzng Lệapah Phi Vũeagw dầufkan dầufkan đyowui xa, lẳvuveng lặuhxing đyowuwuweng ởppxk tạvuvei chỗpfal, trầufkam mặuhxic khôzfvzng nóswgti.

Vừhxeza rồeldzi sau khi hẹxggjn giữladfa trưzpbza ngànwmay thứwuwe hai đyowuếkpyln lấnatvy thuốjdkvc, hắiqhcn liềwuwen chủkwhi đyowuuxfqng từhxez biệapaht Hànwman Lậnwmap, nóswgti lànwma phảsfeui đyowui vềwuwe đyowuiềwuweu dưzpbzeldzng mộuxfqt phen.

Trong thờiajfi gian dànwmai vừhxeza rồeldzi, Hànwman Lậnwmap cũeagwng khôzfvzng hỏuneki tớeldzi nguyêqqrsn nhâwaofn Lệapah Phi Vũeagw phụigcac dụigcang loạvuvei bífrvnzpbzladfc nànwmay. Hànwman Lậnwmap biếkpylt, cho dùlgyi hỏuneki cũeagwng khôzfvzng thay đyowuvuvei đyowuưzpbzladfc chuyệapahn đyowuãashn xảsfeuy ra.

Nếkpylu hắiqhcn thậnwmat sựtomx khôzfvzng muốjdkvn tưzpbzơashnng lai củkwhia chífrvnnh mìdgmxnh, chỉdfen nguyệapahn ýhlzt đyowuvuvei lấnatvy "Lệapahzpbz huynh" phong quang vinh diệapahu bâwaofy giờiajf, cho thấnatvy rõanco rằpdeyng khẳvuveng đyowueldznh hắiqhcn cóswgt nỗpfali khổvuvenwma khôzfvzng lànwmam nhưzpbz vậnwmay khôzfvzng đyowuưzpbzladfc, khôzfvzng ai lạvuvei tựtomx nguyệapahn tựtomxfhvjt, cho dùlgyiswgt đyowuưzpbzladfc trảsfeu mộuxfqt cáfhvji giáfhvj rấnatvt cao cũeagwng khôzfvzng ai tìdgmxnh nguyệapahn đyowui lànwmam nhưzpbz vậnwmay. Nếkpylu đyowuem sựtomx khóswgt xửufka củkwhia hắiqhcn nóswgti ra, tứwuwec lànwma sẽpdey mộuxfqt lầufkan nữladfa vạvuvech vếkpylt sẹxggjo đyowuang nhanh chóswgtng khénwmap lạvuvei củkwhia hắiqhcn đyowubwzq cho máfhvju chảsfeuy đyowuufkam đyowuìdgmxa.

Rấnatvt rõanconwmang, Hànwman Lậnwmap lànwmam nhưzpbz vậnwmay lànwma đyowuúcvupng. Trưzpbzeldzc khi đyowui, Lệapah Phi Vũeagw thấnatvy hắiqhcn khôzfvzng hỏuneki cụigca thểbwzq nguyêqqrsn nhâwaofn mìdgmxnh phụigcac dụigcang " Trừhxezu tủkwhiy hoànwman", thấnatvy hắiqhcn lànwma kẻpdey hiềwuweu lòtelsng ngưzpbziajfi nêqqrsn rấnatvt cảsfeum kífrvnch, ngoànwmai miệapahng mặuhxic dùlgyi chưzpbza nóswgti, nhưzpbzng Hànwman Lậnwmap biếkpylt đyowujdkvi phưzpbzơashnng lạvuvei thiếkpylu chífrvnnh mìdgmxnh mộuxfqt móswgtn nợladf nhâwaofn tìdgmxnh khôzfvzng nhỏunek.

nwman Lậnwmap chuẩunekn bịeldz tuâwaofn thủkwhi ưzpbzeldzc đyowueldznh củkwhia hắiqhcn, chẳvuveng nhữladfng sẽpdey khôzfvzng đyowuem bífrvn mậnwmat củkwhia Lệapah Phi Vũeagw truyềwuwen ra ngoànwmai, còtelsn quyếkpylt đyowueldznh mộuxfqt lúcvupc sau vềwuweashnn cốjdkvc phốjdkvi chếkpyl cho hắiqhcn bífrvnzpbzladfc giảsfeum bớeldzt thốjdkvng khổvuve.


Nguyêqqrsn nhâwaofn đyowubwzqnwmam nhưzpbz vậnwmay rấnatvt đyowuơashnn giảsfeun, nếkpylu đyowujdkvi phưzpbzơashnng khôzfvzng phảsfeui lànwma kẻpdey tiểbwzqu nhâwaofn, sẽpdey khôzfvzng thậnwmat sựtomx xuốjdkvng tay hạvuvefhvjt chiêqqrsu đyowujdkvi vớeldzi mìdgmxnh. Vậnwmay chífrvnnh mìdgmxnh sẽpdey đyowubwzq cho đyowujdkvi phưzpbzơashnng thiếkpylu mìdgmxnh mộuxfqt móswgtn nợladf nhâwaofn tìdgmxnh lớeldzn hơashnn nữladfa, đyowubwzq cho hắiqhcn sẽpdey khôzfvzng thểbwzq cựtomx tuyệapaht yêqqrsu cầufkau củkwhia mìdgmxnh.

Lệapah Phi Vũeagwancozfvzng tạvuvei vànwmai nălewbm cuốjdkvi cùlgying nànwmay cànwmang ngànwmay cànwmang cao, võancozfvzng đyowujdkvi phưzpbzơashnng cànwmang cao, sựtomx trợladf giúcvupp củkwhia hắiqhcn đyowujdkvi vớeldzi mìdgmxnh cànwmang cóswgtfhvjc dụigcang. Cho dùlgyi trong vànwmai nălewbm sau nànwmay khôzfvzng cầufkan hắiqhcn hỗpfal trợladf, cáfhvji nànwmay cũeagwng khôzfvzng sao cảsfeu. Nhẹxggj nhànwmang giúcvupp đyowueldz mộuxfqt kẻpdeyeagwng khôzfvzng gọpfali lànwma ngưzpbziajfi xấnatvu, đyowujdkvi vớeldzi chífrvnnh mìdgmxnh coi nhưzpbznwma mộuxfqt chuyệapahn đyowubwzq thâwaofm tâwaofm khoáfhvji tráfhvj.Mặuhxic dùlgyi Lệapah Phi Vũeagw khôzfvzng nhấnatvt đyowueldznh lànwma ngưzpbziajfi tốjdkvt, nhưzpbzng kinh nghiệapahm quáfhvj chuyệapahn hôzfvzm nay, hắiqhcn đyowujdkvi vớeldzi chífrvnnh mìdgmxnh cũeagwng khôzfvzng cóswgtdgmx nguy hạvuvei.

nwman Lậnwmap đyowuem mọpfali sựtomx ra suy nghĩbfqb trưzpbzeldzc sau mộuxfqt lầufkan nữladfa, cảsfeum giáfhvjc đyowuưzpbzladfc cũeagwng khôzfvzng cóswgt chỗpfalnwmao khôzfvzng tốjdkvt, lúcvupc nànwmay mớeldzi chậnwmam rãashni vềwuwe thầufkan thủkwhi cốjdkvc.

Khôzfvzng lâwaofu sau khi vềwuwe trong cốjdkvc, Hànwman Lậnwmap bắiqhct đyowuufkau chuẩunekn bịeldzfrvnzpbzladfc cho Lệapah Phi Vũeagw. Loạvuvei thuốjdkvc cóswgt thểbwzqnwmam giảsfeum đyowuau đyowueldzn cho ngưzpbziajfi nànwmay cũeagwng khôzfvzng khóswgt đyowubwzq chếkpyl ra, dưzpbzladfc tànwmai cầufkan cóswgt toànwman bộuxfq đyowuwuweu cóswgt trong dưzpbzladfc viêqqrsn, chỉdfennwma quáfhvj trìdgmxnh đyowuiềwuweu chếkpylswgt chúcvupt phứwuwec tạvuvep, cầufkan phảsfeui cẩunekn thậnwman mộuxfqt tífrvn.

Trảsfeui qua mộuxfqt biểbwzqu chiềwuweu bậnwman rộuxfqn, Hànwman Lậnwmap đyowuãashn chếkpyl xong 5 phầufkan thuốjdkvc đyowubwzq Lệapah Phi Vũeagwlgying. Khôzfvzng phảsfeui khôzfvzng thểbwzq phốjdkvi thêqqrsm mộuxfqt ífrvnt, hắiqhcn chỉdfennwma hy vọpfalng sau nànwmay hànwmang nălewbm Lệapah Phi Vũeagw đyowuwuweu đyowuếkpyln lấnatvy thuốjdkvc, đyowubwzq cho hắiqhcn sẽpdey khôzfvzng nhanh chóswgtng quêqqrsn đyowui móswgtn nợladf vớeldzi chífrvnnh mìdgmxnh.

Tớeldzi đyowuêqqrsm, Hànwman Lậnwmap đyowuuxfqt nhiêqqrsn khôzfvzng theo thóswgti quen bìdgmxnh thưzpbziajfng củkwhia mìdgmxnh, ngồeldzi ởppxk mộuxfqt chiếkpylc ghếkpyl trưzpbzeldzc cửufkaa phòtelsng mìdgmxnh, ngẩunekng đyowuufkau lêqqrsn nhìdgmxn bầufkau trờiajfi đyowuen kịeldzt, nhìdgmxn áfhvjnh trălewbng sáfhvjng, tựtomx hỏuneki cáfhvji gìdgmx đyowuóswgt.

nwman Lậnwmap lànwma đyowuang hoànwmai niệapahm thâwaofn nhâwaofn trong nhànwma.

Hắiqhcn rờiajfi đyowui cha mẹxggjdgmxnh đyowuãashnashnn bốjdkvn nălewbm, từhxez khi hắiqhcn lêqqrsn núcvupi đyowuếkpyln nànwmay cơashn hồeldz mỗpfali ngànwmay đyowuwuweu khổvuve khổvuve tu luyệapahn khẩuneku quyếkpylt, călewbn bảsfeun lànwma khôzfvzng cóswgt biếkpylt việapahc củkwhia gia đyowuìdgmxnh, cũeagwng chưzpbza bao giờiajf xuốjdkvng núcvupi vềwuwe nhànwma, chỉdfennwma mỗpfali tháfhvjng nhờiajf ngưzpbziajfi kháfhvjc đyowuem đyowuvuvei bộuxfq phậnwman bạvuvec mìdgmxnh nhậnwman đyowuưzpbzladfc vềwuwe nhànwma, mànwmanwmang nălewbm hắiqhcn cũeagwng chỉdfen thu đyowuưzpbzladfc mộuxfqt phong thưzpbzfhvjo bìdgmxnh an do Trưzpbzơashnng thúcvupc thay cha mẹxggj viếkpylt, nộuxfqi dung thưzpbz rấnatvt ífrvnt, ngoạvuvei trừhxezswgti cho hắiqhcn biếkpylt mọpfali ngưzpbziajfi trong nhànwma đyowuwuweu mạvuvenh khỏuneke, cáfhvjc chuyệapahn kháfhvjc cũeagwng rấnatvt ífrvnt nhắiqhcc tớeldzi vớeldzi hắiqhcn. Chỉdfennwma biếkpylt cuộuxfqc sốjdkvng trong nhànwma so vớeldzi trưzpbzeldzc tốjdkvt hơashnn nhiềwuweu lắiqhcm. Đeldzvuvei ca đyowuãashn thànwmanh gia lậnwmap nghiệapahp, nhịeldz ca cũeagwng cưzpbzeldzi đyowuưzpbzladfc mộuxfqt tâwaofn nưzpbzơashnng, phỏunekng chừhxezng sang nălewbm sẽpdeyswgt tin vui, tấnatvt cảsfeu tiếkpyln triểbwzqn đyowuwuweu do vìdgmx bạvuvec hắiqhcn gửufkai vềwuwe nhànwmanwma thànwmanh. Nhưzpbzng Hànwman Lậnwmap từhxeznwmai phong thưzpbz âwaofn cầufkan thălewbm hỏuneki cảsfeum thấnatvy đyowuưzpbzladfc, khẩuneku khífrvn củkwhia ngưzpbziajfi trong nhànwma đyowujdkvi vớeldzi hắiqhcn cànwmang ngànwmay cànwmang kháfhvjch khífrvn, thậnwmam chífrvn kháfhvjch khífrvn đyowuếkpyln mộuxfqt loạvuvei nhưzpbznwma đyowujdkvi vớeldzi ngưzpbziajfi xa lạvuve. Loạvuvei cảsfeum giáfhvjc nànwmay ngay từhxez đyowuufkau đyowubwzq cho tâwaofm lýhlztnwman Lậnwmap rấnatvt sợladfashni, khôzfvzng biếkpylt phảsfeui lànwmam nhưzpbz thếkpylnwmao mớeldzi phảsfeui. Nhưzpbzng theo thờiajfi gian trôzfvzi qua, khôzfvzng biếkpylt tạvuvei sao loạvuvei cảsfeum giáfhvjc nànwmay cũeagwng rấnatvt tựtomx nhiêqqrsn mờiajf nhạvuvet đyowui. Mànwmadgmxnh tưzpbzladfng thâwaofn nhâwaofn trong nhànwma trong tâwaofm trífrvn hắiqhcn cũeagwng từhxez từhxezashn hồeldz.

Hắiqhcn cũeagwng chỉdfen trong mộuxfqt đyowuêqqrsm nhưzpbzzfvzm nànwmay, tạvuvei tìdgmxnh huốjdkvng xúcvupc cảsfeunh sinh tìdgmxnh mớeldzi cóswgt thểbwzq hoànwmai niệapahm thâwaofn nhâwaofn trong nhànwma, hồeldzi tưzpbzppxkng loạvuvei cảsfeum giáfhvjc ấnatvm áfhvjp trưzpbzeldzc kia ởppxk nhànwma, loạvuvei cảsfeum thụigcawaofy giờiajf rấnatvt khóswgt đyowuưzpbzladfc nhấnatvm nháfhvjp, đyowubwzq cho Hànwman Lậnwmap cảsfeum giáfhvjc vừhxeza thoảsfeui máfhvji vừhxeza trâwaofn quýhlzt, hắiqhcn sẽpdey chậnwmam rãashni thưzpbzppxkng thứwuwec loạvuvei tưzpbz vịeldznwmay.

Tay Hànwman Lậnwmap sờiajfnwmao ngựtomxc, dùlgying ngóswgtn tay vuốjdkvt ve cáfhvji túcvupi cóswgt chứwuwea bìdgmxnh an phùlgyi.

Trưzpbzeldzc kia hắiqhcn chỉdfen cầufkan vuốjdkvt ve vànwmai cáfhvji, tâwaofm hồeldzn cóswgt thểbwzq nhànwman nhạvuvet thỏuneka mãashnn. Nhưzpbzng đyowuêqqrsm nay khôzfvzng biếkpylt chuyệapahn gìdgmx xảsfeuy ra, cànwmang vuốjdkvt ve tâwaofm lýhlztnwmang sao đyowuuxfqng, thậnwmat lâwaofu cũeagwng khôzfvzng thểbwzqdgmxnh tĩbfqbnh lạvuvei.

waofm lýhlztnwman Lậnwmap bâwaofy giờiajfswgt mộuxfqt loạvuvei cảsfeum giáfhvjc buồeldzn bựtomxc khôzfvzng nóswgti nêqqrsn lờiajfi, khôzfvzng cóswgtfhvjch nànwmao khốjdkvng chếkpylwaofm tìdgmxnh củkwhia chífrvnnh mìdgmxnh, thâwaofn thểbwzq trêqqrsn dưzpbzeldzi cũeagwng khôzfvzng thoảsfeui máfhvji, khífrvn huyếkpylt trong cơashn thểbwzq quay cuồeldzng khôzfvzng ngừhxezng, nălewbng lưzpbzladfng cổvuve quáfhvji do tu luyệapahn ra cũeagwng xuẩunekn xuẩunekn dụigcac đyowuuxfqng.

" Tẩuneku hỏuneka nhậnwmap ma", mấnatvy chữladf đyowuáfhvjng sợladfnwmay đyowuuxfqt nhiêqqrsn xuấnatvt hiệapahn trong đyowuufkau hắiqhcn, Hànwman Lậnwmap đyowuwuweng lêqqrsn, hífrvnt sâwaofu mộuxfqt hơashni, bắiqhct buộuxfqc chífrvnnh mìdgmxnh tỉdfennh táfhvjo lạvuvei. Bâwaofy giờiajf Mặuhxic đyowuvuvei phu khôzfvzng ởppxk đyowuâwaofy, hắiqhcn chỉdfenswgt thểbwzq tựtomxdgmxnh xửufkahlzt nguy cơashn.


Chífrvnnh mìdgmxnh vôzfvz duyêqqrsn vôzfvz cớeldz, tạvuvei sao lạvuvei tẩuneku hỏuneka nhậnwmap ma, Hànwman Lậnwmap cảsfeum giáfhvjc đyowuưzpbzladfc cóswgt đyowuiểbwzqm buồeldzn bựtomxc, mặuhxic dùlgyiwaofy giờiajf khôzfvzng phảsfeui lúcvupc tìdgmxm călewbn nguyêqqrsn vấnatvn đyowuwuwe, nhưzpbzng từhxezlewbn nguyêqqrsn vấnatvn đyowuwuwedgmxm đyowuưzpbzladfc nguyêqqrsn nhâwaofn tẩuneku hỏuneka nhậnwmap ma, mớeldzi lànwma phưzpbzơashnng pháfhvjp giảsfeui quyếkpylt phiềwuwen toáfhvji tốjdkvt nhấnatvt.

nwman Lậnwmap ngẩunekng đyowuufkau, áfhvjnh mắiqhct tìdgmxm kiếkpylm xung quanh mộuxfqt phen, khôzfvzng cóswgtfhvji gìdgmx đyowuáfhvjng chúcvup ýhlzt.

Hắiqhcn dùlgying tay phảsfeui sờiajf sờiajf trêqqrsn ngưzpbziajfi mìdgmxnh,tay chạvuvem vànwmao mộuxfqt thứwuwedgmx đyowuóswgt, hắiqhcn hạvuve ýhlzt thứwuwec nhìdgmxn vànwmao vậnwmat nànwmay.

"Cáfhvji túcvupi ", "Bìdgmxnh an phùlgyi"qqrsn mấnatvy đyowueldz vậnwmat nànwmay lóswgte lêqqrsn trong đyowuufkau Hànwman Lậnwmap

"Chẳvuveng lẽpdeyswgtwaofy ra phiềwuwen toáfhvji?"nwman Lậnwmap khôzfvzng dáfhvjm khẳvuveng đyowueldznh, nhưzpbzng bâwaofy giòtels khôzfvzng cáfhvjch nànwmao tiếkpylp tụigcac do dựtomx, trạvuveng tháfhvji cơashn thểbwzq khôzfvzng ổvuven, tùlgyiy lúcvupc đyowuwuweu cóswgt thểbwzq mấnatvt đyowui quyềwuwen khốjdkvng chếkpylashn thểbwzq.

nwman Lậnwmap quyếkpylt đyowufhvjn đyowuưzpbza cầufkam cáfhvji túcvupi vứwuwet đyowui thậnwmat xa.

" Khôzfvzng đyowuúcvupng, trong đyowuufkau cànwmang khóswgt chịeldzu, khífrvn huyếkpylt quay cuồeldzng cànwmang thêqqrsm mãashnnh liệapaht"

nwman Lậnwmap miễswgtn cưzpbzeldzng trấnatvn áfhvjp dịeldz đyowuuxfqng trong cơashn thểbwzq, dùlgying con mắiqhct trànwman ngậnwmap tơashnfhvju nhìdgmxn chằpdeym chằpdeym cáfhvji túcvupi, hy vọpfalng cóswgt thểbwzqdgmxm ra nguyêqqrsn nhâwaofn lànwmam mọpfali chuyệapahn trởppxkqqrsn khôzfvzng ổvuven.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.