Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 219 : Hội đàm

    trước sau   
"Chưzuwchouung môvorwn sưzuwc huynh, sưzuwc đprhlughd mấnwsmy ngàzoipy trưzuwcvwbic may mắecbqn Trúxslrc Cơwlcd thàzoipnh côvorwng, bởhouui vậkctay đprhlếcgukn đprhlâoatwy hy vọgxzgng Chưzuwchouung môvorwn làzoipm chủswjs, cấnwsmp cho quyềzwjcn lợhouui khai mởhouu đprhlgyfxng phủswjs"zoipn Lậkctap cũwxmfng khôvorwng dôvorwng dàzoipi, trựxxepc tiếcgukp đprhlem mụoermc đprhlíhouuch đprhlếcgukn đprhlâoatwy nóngaei ra.

"Vừvepza Trúxslrc Cơwlcd thàzoipnh côvorwng?" Chung Linh Đldvyonjho trưzuwcvwbic tiêimfdn ngẩbvwjn ra mộgyfxt lájcydt, nhưzuwcng sau đprhlóngae liềzwjcn giậkctat mìzbcknh hiểldvyu ra.

Trưzuwcvwbic kia cũwxmfng cóngae khôvorwng íhouut ngưzuwcoermi giốfhseng nhưzuwc vậkctay, nhậkctan xong Trúxslrc cơwlcd đprhlan vẫvepzn chưzuwca lậkctap tứvdiwc phụoermc dùwdalng màzoipzoip đprhlhouui đprhlếcgukn khi tựxxep thấnwsmy thờoermi cơwlcd chíhouun muồvepzi mớvwbii ăclsqn vàzoipo đprhlan dưzuwchouuc màzoip Trúxslrc Cơwlcd thàzoipnh côvorwng! Vịivqv Chung chưzuwchouung môvorwn nàzoipy đprhlem Hàzoipn Lậkctap trởhouu thàzoipnh mộgyfxt ngưzuwcoermi trong đprhlóngae.

"Ha ha, chúxslrc mừvepzng Hàzoipn sưzuwc đprhlughd tiếcgukn vàzoipo trúxslrc cơwlcd kỳqzpv! Đldvyughd tửwdal bậkctac cao củswjsa bổjtonn môvorwn lạonjhi tăclsqng thêimfdm mộgyfxt ngưzuwcoermi, thậkctat sựxxepzoip mộgyfxt việughdc đprhlájcydng mừvepzng!" Chung Linh Đldvyonjho vuốfhset ba chòdjnzm râoatwu dàzoipi, cưzuwcoermi nóngaei.

"Hàzoipn mỗnepo chíhouunh làzoipclsqy mắecbqn màzoip thôvorwi, cóngae đprhlưzuwchouuc nhưzuwc vậkctay cũwxmfng làzoip nhờoermzuwcvorwn ban thưzuwchouung Trúxslrc cơwlcd đprhlan cho!"zoipn Lậkctap trêimfdn mặvdiwt tràzoipn đprhlgbrqy xuâoatwn phong trảzbck lờoermi.

Chung Linh Đldvyonjho sau khi nghe xong Hàzoipn Lậkctap khájcydch khíhouu trảzbck lờoermi, cưzuwcoermi nhạonjht, vừvepza cẩbvwjn thậkctan dòdjnzzbckt Hàzoipn Lậkctap mộgyfxt lầgbrqn nữkctaa. Lúxslrc nàzoipy, hắecbqn càzoipng nhìzbckn Hàzoipn Lậkctap càzoipng thấnwsmy quen mắecbqt, tuyệughdt đprhlfhsei trưzuwcvwbic kia đprhlãeklk gặvdiwp qua, nhưzuwcng rốfhset cuộgyfxc làzoiphouu chỗnepozoipo, thìzbck nhấnwsmt thờoermi nhưzuwc thếcgukzoipo cũwxmfng nghĩixlu khôvorwng ra.


Từvepz đprhlóngae, Chung Linh Đldvyonjho khôvorwng khỏsxeli tựxxep vuốfhset cằecbqm lâoatwm vàzoipo trầgbrqm ngâoatwm, suy nghĩixlu.

zoipn Lậkctap thấnwsmy vậkctay, trong lòdjnzng buồvepzn cưzuwcoermi, cũwxmfng khôvorwng quấnwsmy rầgbrqy đprhlfhsei phưzuwcơwlcdng, liềzwjcn tựxxepoatwng chung tràzoipimfdn, chậkctam rãeklki thưzuwchouung thứvdiwc vịivqv ngon củswjsa tràzoip.

Mộgyfxt lájcydt sau, Chung Linh Đldvyonjho trong nãeklko linh quang vụoermt lóngaee, nhớvwbi tớvwbii việughdc Thăclsqng tiêimfdn lệughdnh. Ngưzuwcoermi trẻxxep tuổjtoni lúxslrc trưzuwcvwbic đprhlvdiwng ởhouu Nghịivqv sựxxep đprhliệughdn, cùwdalng vớvwbii vịivqvzuwc đprhlughd vẻxxep mặvdiwt bìzbcknh tĩixlunh trưzuwcvwbic mắecbqt nàzoipy rấnwsmt giốfhseng nhau!

Chung Linh Đldvyonjho vừvepza hồvepzi tưzuwchouung chi tiếcgukt vềzwjczoipn Lậkctap, khôvorwng khỏsxeli ngẩbvwjng đprhlgbrqu lêimfdn, vẻxxep mặvdiwt ngạonjhc nhiêimfdn kinh hôvorw:

"Chíhouunh làzoip ngưzuwcơwlcdi, đprhlughd tửwdalxslrc trưzuwcvwbic nhờoermzoipo Thăclsqng tiêimfdn lệughdnh mớvwbii cóngae thểldvy nhậkctap cốfhsec! Ngưzuwcơwlcdi cóngae thểldvy Trúxslrc Cơwlcd thàzoipnh côvorwng?"

"Chưzuwchouung môvorwn sưzuwc huynh, đprhlóngae chíhouunh làzoipzoipn mỗnepo! Lúxslrc trưzuwcvwbic việughdc bájcydi nhậkctap Hoàzoipng phong cốfhsec, thậkctat đprhlúxslrng làzoip phảzbcki cảzbckm tạonjhzbcknh cảzbckm cảzbcku Chưzuwchouung môvorwn đprhlãeklk thàzoipnh toàzoipn cho!"zoipn Lậkctap thấnwsmy đprhlfhsei phưzuwcơwlcdng nhậkctan ra mìzbcknh, cũwxmfng khôvorwng kinh hoảzbckng, cưzuwcoermi nhẹxustzuwcvwbing vềzwjc Chung Linh Đldvyonjho tỏsxel vẻxxep cảzbckm ơwlcdn.

Chung Linh Đldvyonjho nghe thấnwsmy đprhlfhsei phưzuwcơwlcdng nóngaei mộgyfxt câoatwu Chưzuwchouung môvorwn sưzuwc huynh, lúxslrc nàzoipy mớvwbii ýjton thứvdiwc đprhlưzuwchouuc đprhlfhsei phưzuwcơwlcdng bâoatwy giờoerm khôvorwng phảzbcki làzoipjcydn tu đprhlughd tửwdalxslrc trưzuwcvwbic bájcydi môvorwn, màzoipzoipngae thâoatwn phậkctan tu sĩixlu Trúxslrc cơwlcd kỳqzpv giốfhseng nhưzuwc hắecbqn! Vìzbck thếcguk vẻxxep kinh ngạonjhc trêimfdn mặvdiwt lậkctap tứvdiwc biếcgukn mấnwsmt, khôvorwi phụoermc lạonjhi vẻxxep mặvdiwt thong dong khôvorwng bứvdiwc bájcydch, ôvorwn hòdjnza nóngaei:

"Cũwxmfng khôvorwng cóngaezbck, bổjtonn môvorwn chủswjs mấnwsmy năclsqm trưzuwcvwbic chíhouunh làzoip chiếcguku theo quy củswjszoipzoipm việughdc! Nhưzuwcng thậkctat ra Hàzoipn sưzuwc đprhlughdngae thểldvy lấnwsmy tưzuwc chấnwsmt ngụoermy linh căclsqn đprhlldvy Trúxslrc Cơwlcd thàzoipnh côvorwng, đprhlâoatwy mớvwbii làzoip việughdc khôvorwng thểldvy ngờoerm tớvwbii! Nếcguku truyềzwjcn ra ngoàzoipi, sưzuwc đprhlughd chỉgyfx sợhouu lậkctap tứvdiwc dưzuwcơwlcdng danh trong tu tiêimfdn giớvwbii!"

Cho dùwdal Chung Linh Đldvyonjho biểldvyu hiệughdn nhưzuwc đprhlãeklk khôvorwi phụoermc bìzbcknh thưzuwcoermng, nhưzuwcng lờoermi nóngaei vẫvepzn đprhlldvy lộgyfx ra sựxxep kinh ngạonjhc trong lòdjnzng!

Nhưzuwc vậkctay cũwxmfng khóngae trájcydch, tìzbcknh huốfhseng củswjsa Hàzoipn Lậkctap lúxslrc trưzuwcvwbic, vịivqv Chung chưzuwchouung môvorwn nàzoipy cũwxmfng rấnwsmt rõnquyzoipng. Mộgyfxt ngụoermy linh căclsqn cảzbck bốfhsen thuộgyfxc tíhouunh nhưzuwc vậkctay màzoipwxmfng cóngae thểldvy Trúxslrc Cơwlcd thàzoipnh côvorwng, đprhlíhouuch xájcydc khóngaengae thểldvy thừvepza nhậkctan đprhlưzuwchouuc.

zoipn Lậkctap thấnwsmy vậkctay, cưzuwcoermi cưzuwcoermi, dùwdalng giọgxzgng đprhliệughdu nửwdala đprhlùwdala nửwdala thậkctat nóngaei:

"Tạonjhi hạonjhwxmfng khôvorwng nghĩixlu tớvwbii, ăclsqn vàzoipo mộgyfxt viêimfdn Trúxslrc cơwlcd đprhlan lạonjhi thựxxepc sựxxep Trúxslrc Cơwlcd thàzoipnh côvorwng. Chỉgyfxngae thểldvyngaei đprhlâoatwy làzoip ôvorwng trờoermi hỗnepo trợhouu, xem ra Hàzoipn mỗnepowxmfng làzoip ngưzuwcoermi cóngae phúxslrc lớvwbin!"

zoipn Lậkctap tùwdaly tiệughdn nóngaei mộgyfxt câoatwu, cũwxmfng chỉgyfxzoipngaei cho vui.


"Chẳzqeeng qua, Hàzoipn sưzuwc đprhlughd! Lúxslrc trưzuwcvwbic Trúxslrc cơwlcd đprhlan khôvorwng phảzbcki đprhlãeklk tặvdiwng cho chájcydu củswjsa Diệughdp sưzuwc đprhlughd sao chứvdiw! Vậkctay từvepz đprhlâoatwu lạonjhi cóngae đprhlưzuwchouuc Trúxslrc cơwlcd đprhlan khájcydc?" Chung chưzuwcơwlcdng môvorwn vừvepza cưzuwcoermi hai tiếcgukng, liềzwjcn chuyểldvyn ýjton niệughdm nhớvwbi tớvwbii đprhliềzwjcu khóngae hiểldvyu nàzoipy, liềzwjcn mởhouu miệughdng hỏsxeli.

"Hắecbqc hắecbqc! Chưzuwchouung môvorwn sưzuwc huynh, nóngaei vềzwjc viêimfdn Trúxslrc cơwlcd đprhlan nàzoipy, cũwxmfng làzoip ngưzuwcơwlcdi cho ta đprhlnwsmy!"zoipn Lậkctap trong lòdjnzng vui vẻxxep, cưzuwcoermi ha hảzbckngaei.

"Ta?" Chung Linh Đldvyonjho khôvorwng thểldvyzoipo nghĩixlu đprhlếcgukn, hắecbqn nhưzuwc thếcgukzoipo vớvwbii việughdc nàzoipy khôvorwng cóngaenwsmn tưzuwchouung?

"Chưzuwchouung môvorwn chẳzqeeng lẽosjg đprhlãeklk quêimfdn, trong mấnwsmy ngưzuwcoermi còdjnzn sốfhseng từvepz cấnwsmm đprhlivqva đprhli ra, cóngae ba ngưzuwcoermi đprhlzwjcu đprhlưzuwchouuc thưzuwchouung Trúxslrc cơwlcd đprhlan, màzoip ta chíhouunh làzoip mộgyfxt trong ba ngưzuwcoermi đprhlóngae!"zoipn Lậkctap rốfhset cuộgyfxc thu hồvepzi nụoermzuwcoermi, thậkctat sựxxepngaei ra.

"Ngưzuwcơwlcdi chíhouunh làzoip vịivqvjton danh đprhlughd tửwdal củswjsa Lýjtonzuwc thúxslrc kia?" Chung Linh Đldvyonjho rốfhset cuộgyfxc khôvorwng thểldvy bảzbcko trìzbck bộgyfxjcydng trấnwsmn tĩixlunh, bắecbqt đprhlgbrqu đprhljtoni sắecbqc.

"Khôvorwng sai, ta chíhouunh làzoip vịivqv đprhlughd tửwdalzoipjtonzuwc tổjton lầgbrqn đprhlóngae tạonjhi cấnwsmm đprhlivqva thu nhậkctan!"zoipn Lậkctap khôvorwng phủswjs nhậkctan, mộgyfxt lờoermi liềzwjcn thừvepza nhậkctan.

"Thìzbck ra làzoip thếcguk, ta nóngaei têimfdn Hàzoipn Lậkctap nàzoipy nhưzuwc thếcgukzoipo quen tai nhưzuwc vậkctay? Thìzbck ra sưzuwc đprhlughd chíhouunh làzoip đprhlughd tửwdalzoipo hai năclsqm trưzuwcvwbic, trong cốfhsec phi thưzuwcoermng nổjtoni tiếcgukng!" Chung Linh Đldvyonjho trong mắecbqt vẻxxep ngạonjhc nhiêimfdn càzoipng đprhlkctam, nhưzuwcng khẩbvwju khíhouungaei chuyệughdn lạonjhi càzoipng thâoatwn thiệughdn hơwlcdn mộgyfxt íhouut.

Chung Linh Đldvyonjho ýjton tứvdiw rấnwsmt rõnquyzoipng. Hàzoipn Lậkctap môvorwt khi đprhlãeklk Trúxslrc Cơwlcd thàzoipnh côvorwng, sau nàzoipy sẽosjg trởhouu thàzoipnh đprhlughd tửwdal chíhouunh thứvdiwc củswjsa Lýjtonzuwc thúxslrc, hắecbqn cơwlcd bảzbckn chíhouun phầgbrqn mưzuwcoermi khôvorwng muốfhsen cùwdalng Hàzoipn Lậkctap kếcgukt oájcydn. Hơwlcdn nữkctaa, hắecbqn trong lòdjnzng thầgbrqm nhủswjs:

"Nhưzuwc vậkctay xem ra, vịivqvzoipn sưzuwc đprhlughdzoipy hếcgukt sứvdiwc may mắecbqn mớvwbii cóngae thểldvy Trúxslrc Cơwlcd thàzoipnh côvorwng, bằecbqng khôvorwng dựxxepa vàzoipo tưzuwc chấnwsmt củswjsa đprhlfhsei phưzuwcơwlcdng, Trúxslrc Cơwlcd thàzoipnh côvorwng tuyệughdt đprhlfhsei mộgyfxt trăclsqm khôvorwng đprhlưzuwchouuc mộgyfxt!"

Chung Linh Đldvyonjho tuy trong lòdjnzng thầgbrqm nhủswjs nhưzuwc vậkctay, nhưzuwcng biểldvyu hiệughdn ngoàzoipi mặvdiwt rấnwsmt tựxxep nhiêimfdn, hưzuwcvwbing Hàzoipn Lậkctap khájcydch khíhouuzoipi câoatwu rồvepzi mớvwbii đprhlldvyzoipn Lậkctap chờoerm mộgyfxt lájcydt, hắecbqn đprhli lấnwsmy danh sájcydch.

zoipn Lậkctap tựxxep nhiêimfdn đprhlájcydp ứvdiwng, sau đprhlóngaeimfdn lặvdiwng đprhlhouui đprhlfhsei phưzuwcơwlcdng quay trởhouu lạonjhi.

Quájcyd thờoermi gian chừvepzng mộgyfxt chung tràzoip nhỏsxel, Chung Linh Đldvyonjho rốfhset cuộgyfxc tay mang mộgyfxt móngaen ngọgxzgc đprhliệughdp màzoipu trắecbqng đprhli đprhlếcgukn. Tiếcgukp theo đprhlfhsei diệughdn Hàzoipn Lậkctap, dùwdalng mộgyfxt câoatwy búxslrt cájcydn bằecbqng vàzoipng, tạonjhi phíhouua dưzuwcvwbii cùwdalng củswjsa ngọgxzgc đprhliệughdp đprhliềzwjcn têimfdn Hàzoipn Lậkctap vàzoipo.

zoipn Lậkctap thấnwsmy vậkctay, trong lòdjnzng vui vẻxxep, biếcgukt nhưzuwc vậkctay làzoipngae thểldvy danh chíhouunh ngôvorwn thuậkctan cóngae đprhlưzuwchouuc đprhlgyfxng phủswjs.


Chung Linh Đldvyonjho thưzuwcoermng xuyêimfdn xửwdaljton việughdc nàzoipy cho đprhlughd tửwdal Trúxslrc Cơwlcd mớvwbii, vừvepza thấnwsmy ýjtonzuwcoermi trêimfdn mặvdiwt Hàzoipn Lậkctap, tựxxep nhiêimfdn liềzwjcn đprhljcydn ra vàzoipi phầgbrqn suy nghĩixlu trong lòdjnzng Hàzoipn Lậkctap. Vìzbck thếcguk sau khi mỉgyfxm cưzuwcoermi, từvepz trong túxslri trữkcta vậkctat lấnwsmy ra ba khốfhsei linh thạonjhch bậkctac trung vàzoipjcyd cờoerm nhỏsxel trêimfdn vẽosjgclsqm đprhlgyfxnh núxslri sưzuwcơwlcdng mùwdal che phủswjs giao cho Hàzoipn Lậkctap.

ldvyâoatwy làzoipjcydi gìzbck?"

zoipn Lậkctap đprhlfhsei vớvwbii linh thạonjhch bậkctac trung, còdjnzn cóngae thểldvyjton giảzbcki vàzoipi phầgbrqn, cájcydi nàzoipy cóngae thểldvyzoip phầgbrqn thưzuwchouung môvorwn phájcydi dàzoipnh cho đprhlughd tửwdal Trúxslrc Cơwlcd! Nhưzuwcng lájcyd cờoerm lớvwbin cỡvorwzoipn tay cóngaeclsqm hìzbcknh nàzoipy dùwdalng đprhlldvyzoipm gìzbck? Theo bộgyfxjcydng vàzoip linh khíhouu quỷwlcd dịivqv củswjsa chúxslrng cho thấnwsmy, tựxxepa hồvepz khôvorwng phảzbcki phájcydp khíhouuzbcknh thưzuwcoermng, rấnwsmt làzoip cổjton quájcydi!

djnzn khôvorwng đprhlhouui Hàzoipn Lậkctap mởhouu miệughdng hỏsxeli, Chung Linh Đldvyonjho lậkctat tay, lạonjhi lấnwsmy ra mộgyfxt khốfhsei ngọgxzgc giảzbckn cấnwsmp cho Hàzoipn Lậkctap, sau đprhlóngae giảzbcki thíhouuch:

"Mấnwsmy cájcydi linh thạonjhch nàzoipy, cứvdiw mỗnepoi ngưzuwcoermi vừvepza thàzoipnh đprhlughd tửwdal Trúxslrc Cơwlcdwxmfng đprhlzwjcu đprhlưzuwchouuc tưzuwchouung thưzuwchouung mộgyfxt lầgbrqn. Vềzwjc sau hàzoipng năclsqm, còdjnzn sẽosjgngae mộgyfxt khốfhsei linh thạonjhch bậkctac trung phájcydt miễdjnzn phíhouuzoip khôvorwng cầgbrqn cájcydc ngưzuwcơwlcdi làzoipm tạonjhp vụoermzbck!"

"Còdjnzn Mêimfd tung kỳqzpvzoipy làzoip vậkctat chuẩbvwjn bịivqv cho việughdc khai mởhouu đprhlgyfxng phủswjs. Tuy Mêimfd tung phájcydp trậkctan bàzoipy ra làzoip trậkctan phájcydp kíhouuch thưzuwcvwbic nhỏsxel đprhlơwlcdn giảzbckn nhấnwsmt, nhưzuwcng đprhlswjs đprhlldvy ngăclsqn cảzbckn phàzoipm nhâoatwn hoặvdiwc dãeklk thúxslroatwm nhiễdjnzm! Đldvyưzuwcơwlcdng nhiêimfdn nếcguku sưzuwc đprhlughd trêimfdn thâoatwn tinh thôvorwng trậkctan phájcydp, tựxxep nhiêimfdn cóngae thểldvy khôvorwng cầgbrqn mấnwsmy cájcydi tiểldvyu kỳqzpvzoipy. Mặvdiwt khájcydc, khốfhsei ngọgxzgc giảzbckn nàzoipy cóngae thủswjs phájcydp bàzoipy trậkctan vàzoip thao túxslrng trậkctan ởhouu trong. Đldvyưzuwcơwlcdng nhiêimfdn, vềzwjc mộgyfxt sốfhse sựxxepzbcknh cầgbrqn chúxslr ýjton sau khi Trúxslrc Cơwlcd, ta cũwxmfng đprhlldvyhouuimfdn trong. Sau nàzoipy, sưzuwc đprhlughdimfdn đprhlgxzgc kỹtnjy mộgyfxt phen.

"
Nhọgxzgc côvorwng Chưzuwchouung môvorwn sưzuwc huynh rồvepzi!" Hàzoipn Lậkctap hai tay tiếcgukp nhậkctan, trong miệughdng liêimfdn tiếcgukp cảzbckm tạonjh khôvorwng thôvorwi.

Mấnwsmy cájcydi nàzoipy đprhlíhouuch xájcydc đprhlzwjcu làzoip thứvdiwzoipn Lậkctap trưzuwcvwbic mắecbqt tốfhsei cầgbrqn nhấnwsmt, làzoipm hắecbqn khôvorwng khỏsxeli vui mừvepzng!

Sựxxepzbcknh sau đprhlóngaewxmfng khôvorwng cóngaezbck, Hàzoipn Lậkctap sau khi cùwdalng vịivqv Chung chưzuwchouung môvorwn nàzoipy lạonjhi tájcydn gẫvepzu chừvepzng mộgyfxt nézbckn hưzuwcơwlcdng, mớvwbii cájcydo từvepz ly khai khỏsxeli Nghịivqv sựxxep đprhliệughdn.

Sau khi rờoermi đprhli khỏsxeli thạonjhch đprhliệughdn, Hàzoipn Lậkctap vốfhsen đprhlivqvnh lậkctap tứvdiwc bay ra Hoàzoipng phong cốfhsec, tựxxepzbcknh đprhli tìzbckm mộgyfxt nơwlcdi tĩixlunh mịivqvch đprhlldvy khai mởhouu đprhlgyfxng phủswjs.

Nhưzuwcng làzoip tạonjhi nửwdala đprhlưzuwcoermng, sau mộgyfxt lầgbrqn lậkctat xem ngọgxzgc giảzbckn Chung Linh đprhlonjho cấnwsmp cho, Hàzoipn Lậkctap liềzwjcn lậkctap tứvdiwc thay đprhljtoni chủswjs ýjton, ngựxxep khíhouu chuyểldvyn hưzuwcvwbing, bay vềzwjc phíhouua đprhlivqva phưzuwcơwlcdng khájcydc.

"
Kỳqzpvoatwn cájcydc" têimfdn nàzoipy rấnwsmt cóngae khíhouu thếcguk, rấnwsmt cóngae khíhouu phájcydch! Đldvyóngaewxmfng làzoip mộgyfxt trong mấnwsmy chỗnepo trọgxzgng yếcguku nhấnwsmt củswjsa Hoàzoipng phong cốfhsec!

Bởhouui vìzbckwlcdi nàzoipy làzoipwlcdi chuyêimfdn môvorwn nuôvorwi dưzuwcvorwng, thuầgbrqn hóngaea linh thúxslr.

"
Linh thúxslr" kỳqzpv thậkctat chíhouunh làzoipimfdu thúxslr. Yêimfdu thúxslr bịivqv ngưzuwcoermi tu tiêimfdn thuầgbrqn phụoermc, tựxxep nhiêimfdn liềzwjcn biếcgukn thàzoipnh cájcydi gọgxzgi làzoip linh thúxslr.

Linh thúxslr trong Kỳqzpvoatwn cájcydc nàzoipy, đprhlonjhi đprhla sốfhsewxmfng làzoip linh thúxslr cấnwsmp mộgyfxt màzoip thôvorwi, cho dùwdalngaezoipi linh thúxslr cấnwsmp hai cájcyd biệughdt, cũwxmfng làzoip củswjsa nhữkctang ngưzuwcoermi khájcydc gởhouui tạonjhi nơwlcdi nàzoipy, màzoip khôvorwng thểldvywdaly ýjton sửwdal dụoermng đprhlưzuwchouuc.

Chẳzqeeng qua, cho dùwdalzoip linh thúxslr cấnwsmp mộgyfxt, cũwxmfng cung cấnwsmp rấnwsmt nhiềzwjcu tiệughdn lợhouui cho chúxslrng đprhlughd tửwdal trong cốfhsec. Tỷwlcd nhưzuwcngaei, làzoipm phưzuwcơwlcdng tiệughdn đprhli lạonjhi, bảzbcko vệughdvorwn hộgyfx, tìzbckm kiếcgukm linh dưzuwchouuc, hiệughdp trợhouu tấnwsmn côvorwng đprhlivqvch… Màzoipzoipn Lậkctap chíhouunh làzoipzuwcvwbing vềzwjc mộgyfxt trong sốfhsezoipy, yêimfdu thúxslr "
Song đprhlvepzng thửwdal" màzoip đprhlếcgukn.

Loạonjhi nàzoipy ngoạonjhi hìzbcknh nhưzuwceklko thửwdalzbcknh thưzuwcoermng, nhưzuwcng làzoip linh thúxslrngae mắecbqt thầgbrqn trờoermi sinh, đprhlúxslrng làzoip loàzoipi đprhlưzuwchouuc tiếcgukn cửwdal trong ngọgxzgc giảzbckn Chung Linh Đldvyonjho cấnwsmp cho Hàzoipn Lấnwsmp. Chíhouunh làzoip trợhouu thủswjs tốfhset nhấnwsmt cho việughdc tìzbckm kiếcgukm đprhlgyfxng phủswjs.

Loạonjhi nàzoipy làzoipimfdu thúxslr cấnwsmp mộgyfxt bậkctac trung, Song đprhlvepzng thửwdalngae khảzbckclsqng dễdjnzzoipng nhìzbckn thấnwsmu nhữkctang trởhouu ngạonjhi bìzbcknh thưzuwcoermng che khuấnwsmt tầgbrqm mắecbqt củswjsa ngưzuwcoermi tu tiêimfdn nhưzuwczuwcơwlcdng mùwdal, sôvorwng, câoatwy cốfhsei… Hơwlcdn nữkctaa thiêimfdn tíhouunh còdjnzn thíhouuch đprhlếcgukn nhữkctang đprhlivqva phưzuwcơwlcdng cóngae nhiềzwjcu linh khíhouu nhấnwsmt màzoip đprhlàzoipo đprhlgyfxng làzoipm tổjton.

Bởhouui vậkctay sau khi đprhlưzuwchouuc huấnwsmn luyệughdn thêimfdm, Song đprhlvepzng thửwdalzoipy chíhouunh làzoip loàzoipi truy tìzbckm tốfhset nhấnwsmt đprhlldvyzbckm ra đprhlivqva phưzuwcơwlcdng tậkctap trung linh khíhouu! Đldvyưzuwchouuc đprhlughd tửwdal trong cốfhsec phi thưzuwcoermng yêimfdu thíhouuch!

zoipn Lậkctap thựxxepc khôvorwng phảzbcki lầgbrqn đprhlgbrqu tiêimfdn đprhlếcgukn Kỳqzpvoatwn cájcydc nàzoipy. Trưzuwcvwbic kia, cóngaezoipi lầgbrqn cóngae việughdc, phảzbcki theo đprhlưzuwcoermng cửwdala trưzuwcvwbic vộgyfxi vàzoipng màzoip qua nơwlcdi đprhlâoatwy. Bởhouui vậkctay đprhlfhsei vớvwbii nơwlcdi nàzoipy khôvorwng hoàzoipn toàzoipn lạonjh lẫvepzm.

Khi hắecbqn từvepz trêimfdn trờoermi hạonjh xuốfhseng, dừvepzng ởhouudjnza tiểldvyu sơwlcdn xanh biếcgukc làzoip Nghêimfdnh khájcydch đprhlàzoipi củswjsa Kỳqzpvoatwn cájcydc thìzbck lậkctap tứvdiwc cóngae mộgyfxt nữkcta đprhlughd tửwdal đprhli tớvwbii, thi lễdjnz vớvwbii Hàzoipn Lậkctap nóngaei:

"
Vịivqvzuwc thúxslrc nàzoipy, đprhlếcgukn đprhlldvy thuêimfd linh thúxslr phảzbcki khôvorwng?" Nữkcta đprhlughd tửwdalzoipy mớvwbii mưzuwcoermi sájcydu, mưzuwcoermi bảzbcky tuổjtoni, thanh thúxslry nóngaei xong, khôvorwng khỏsxeli lộgyfx ra vẻxxep hy vọgxzgng.

zoipn Lậkctap thấnwsmy vậkctay, cưzuwcoermi nhẹxust mởhouu miệughdng hỏsxeli:

Hiệughdn tạonjhi trêimfdn núxslri, còdjnzn cóngae Song đprhlvepzng thửwdal nhàzoipn rỗnepoi khôvorwng? Ta muốfhsen thuêimfd mộgyfxt con, dùwdalng hai ngàzoipy!"


"Cóngae, đprhlưzuwcơwlcdng nhiêimfdn cóngae! Ta đprhlưzuwca đprhlếcgukn cho sưzuwc thúxslrc mộgyfxt con!" Nữkcta đprhlughd tửwdalzoipy nghe thấnwsmy vậkctay, trêimfdn mặvdiwt vui vẻxxep, cao hứvdiwng nóngaei.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.