Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 218 : Khuyết hãm dữ ưu thế

    trước sau   
yohdtglb huynh nóqqqai tớcjiei đumffârrqcy, dừlaahng mộjndyt chúolovt, trêgdrjn mặkaqst còcvaxn hiệcqpin ra vẻftut tiếupmxc nuốsgfri, tiếupmxp theo còcvaxn nóqqqai:

"Nhưtglbng đumffátojsng tiếupmxc chíezcpnh làrrqc, kiếupmxm quyếupmxt nàrrqcy sau khi tu luyệcqpin lêgdrjn tầwuwlng cao, cóqqqa khuyếupmxt đumffiểjndym khôdahvng thểjndy chịwuwlu đumffrjgeng đumffưtglbjewkc. Theo tầwuwlng thứwcdetglb bắonvxt đumffwuwlu, lấkfhhy Thanh nguyêgdrjn kiếupmxm quyếupmxt làrrqcm côdahvng phátojsp, vềgrub sau khi thổpdbb nạacugp thiêgdrjn đumffwuwla linh khíezcp thìeoektojsch vàrrqci ngàrrqcy sẽfuma xuấkfhht hiệcqpin hiệcqpin tưtglbjewkng tátojsn côdahvng kỳumff quátojsi, phátojsp lựrjgec lấkfhhy phátojsp quyếupmxt luyệcqpin hóqqqaa mấkfhhy ngàrrqcy trưtglbcjiec, sẽfuma khôdahvng hiểjndyu vìeoek sao tựrjge đumffjndyng tiêgdrju tátojsn mộjndyt bộjndy phậqwnjn. Đezcpiềgrubu nàrrqcy làrrqcm cho ngưtglbfpnli ta thậqwnjt sựrjgerrqc hồtojs khôdahvng nghĩlltj ra".

"Tầwuwlng thứwcdetglb kiếupmxm quyếupmxt, tốsgfrc đumffjndy mấkfhht đumffi còcvaxn khôdahvng tíezcpnh làrrqc đumffátojsng sợjewk, chỉiarpqqqa mộjndyt phầwuwln mưtglbfpnli trong phátojsp lựrjgec mớcjiei luyệcqpin đumffưtglbjewkc. Nóqqqai vậqwnjy thìeoekkfhh vấkfhht vảrjge mộjndyt chúolovt, bìeoeknh thưtglbfpnlng cátojsc tu sĩlltjeqdtng cóqqqa thểjndykfhhrrqco! Nhưtglbng nóqqqai tớcjiei, nếupmxu tiếupmxn vàrrqco tầwuwlng thứwcdeyohdm, thứwcdetojsu, tốsgfrc đumffjndy linh lựrjgec bịwuwl mấkfhht trởgbpfgdrjn khủgvieng bốsgfr, cứwcde mỗydtzi tầwuwlng gia tăyohdng mộjndyt phầwuwln mưtglbfpnli tốsgfrc đumffjndyrrqcm phátojsp lựrjgec mớcjiei vấkfhht vảrjge khổpdbb luyệcqpin ra tiếupmxp tụonhrc bịwuwl mấkfhht nhiềgrubu thêgdrjm. Nóqqqai cátojsch khátojsc, tầwuwlng thứwcdeyohdm củgviea kiếupmxm quyếupmxt, phátojsp lựrjgec mớcjiei luyệcqpin mưtglbfpnli phầwuwln cóqqqa hai phầwuwln mấkfhht đumffi, tầwuwlng thứwcdetojsu mưtglbfpnli phầwuwln mấkfhht ba. Cứwcde nhưtglb vậqwnjy, còcvaxn ai dátojsm tu luyệcqpin Thanh nguyêgdrjn kiếupmxm quyếupmxt!"

"Hơrrqcn nữzzeia đumffcqpi tửcqpi bổpdbbn môdahvn chuyêgdrjn tu luyệcqpin Thanh nguyêgdrjn kiếupmxm quyếupmxt, trưtglbcjiec kia cao nhấkfhht cũeqdtng bấkfhht quátojs mớcjiei tầwuwlng thứwcdetojsu. Trêgdrjn sátojsu tầwuwlng, yêgdrju cầwuwlu phảrjgei làrrqc Kếupmxt đumffan kỳumff tu sĩlltj mớcjiei cóqqqa thểjndy tu luyệcqpin. Nhưtglbng xem loạacugi côdahvng phátojsp nàrrqcy, vàrrqco tầwuwlng thứwcdetojsu liềgrubn mấkfhht mộjndyt phầwuwln ba linh lựrjgec, cátojsc cao nhârrqcn củgviea chúolovng ta ai dátojsm mạacugo hiểjndym nhưtglb vậqwnjy! Vạacugn nhấkfhht tầwuwlng thứwcde bảrjgey vềgrub sau củgviea Thanh nguyêgdrjn kiếupmxm quyếupmxt, linh lựrjgec còcvaxn tiếupmxp tụonhrc bịwuwl mấkfhht nhiềgrubu hơrrqcn. Bọtjren họtjre, cátojsc cao nhârrqcn khôdahvng khỏzbpxi quátojs oan uổpdbbng!"

"Phảrjgei biếupmxt rằzdpong, côdahvng phátojsp sau nàrrqcy củgviea Kếupmxt đumffan kỳumff. Mỗydtzi mộjndyt tầwuwlng muốsgfrn tinh tiếupmxn cũeqdtng gặkaqsp muôdahvn vàrrqcn khóqqqa khăyohdn! Màrrqc Thanh nguyêgdrjn kiếupmxm quyếupmxt nàrrqcy lạacugi cựrjgec kỳumff khóqqqa tu luyệcqpin, làrrqcm cho bon họtjre tiêgdrju phíezcptglbfpnli mấkfhht năyohdm, thậqwnjm chíezcprrqcrrqci chụonhrc năyohdm, sựrjge mạacugo hiểjndym ngu xuẩzbpxn nàrrqcy, ai cũeqdtng sẽfuma khôdahvng làrrqcm! Càrrqcng huốsgfrng chi, Thanh nguyêgdrjn kiếupmxm quyếupmxt nàrrqcy cũeqdtng bịwuwltglb hạacugi, khôdahvng đumffưtglbjewkc đumffwuwly đumffgvie. Lạacugi khôdahvng phảrjgei tiêgdrjn gia diệcqpiu phátojsp gìeoek! Cũeqdtng khôdahvng cóqqqa đumffgvie đumffjndyng lựrjgec lớcjien làrrqcm cho bọtjren họtjre thựrjgec hiệcqpin việcqpic mạacugo hiểjndym nàrrqcy".

"Nhưtglbng kiếupmxm quang thầwuwlng thôdahvng củgviea kiếupmxm quyếupmxt nàrrqcy đumffíezcpch xátojsc rấkfhht thựrjgec dụonhrng, buôdahvng tha nhưtglb vậqwnjy lạacugi đumffátojsng tiếupmxc. Vìeoek thếupmx, ngưtglbfpnli ta liềgrubn tu luyệcqpin ba tầwuwlng đumffwuwlu tiêgdrjn củgviea kiếupmxm quyếupmxt, hoàrrqcn toàrrqcn trởgbpf thàrrqcnh côdahvng phu trợjewk phátojsp môdahvn phátojsi ta hay dùkfhhng. Cứwcde nhưtglb vậqwnjy, chẵzzeing nhữzzeing khôdahvng cầwuwln sợjewkyohdi tátojsn côdahvng, còcvaxn cóqqqa thểjndy tiếupmxp tụonhrc sửcqpi dụonhrng thầwuwln thôdahvng kiếupmxm quang. Đezcpưtglbơrrqcng nhiêgdrjn, cho dùkfhh chỉiarp tu luyệcqpin thầwuwln thôdahvng xuấkfhht kiếupmxm quang, mấkfhhy đumffcqpi tửcqpirrqcy cũeqdtng cầwuwln tiêgdrju phíezcp bốsgfrn, năyohdm năyohdm thờfpnli gian mộjndyt mìeoeknh tu luyệcqpin kiếupmxm quyếupmxt nàrrqcy mớcjiei cóqqqa thểjndy sửcqpi dụonhrng đumffưtglbjewkc".


rrqcn Lậqwnjp sau khi nghe xong lãyohdo nhârrqcn trưtglbfpnlng thiêgdrjn đumffacugi luôdahvn mộjndyt phen, vừlaaha nghe vừlaaha hátojs hốsgfrc mồtojsm. Đezcpjewki sau khi phụonhrc hồtojsi tinh thầwuwln lạacugi, chỉiarp cảrjgem thấkfhhy đumffwuwly mìeoeknh tưtglb vịwuwl khóqqqa chịwuwlu.

Khôdahvng thểjndy nhưtglb vậqwnjy, hắonvxn hiệcqpin tạacugi đumffãyohd tu thàrrqcnh tầwuwlng thứwcdetglb kiếupmxm quyếupmxt! Nóqqqai nhưtglb vậqwnjy, nếupmxu vềgrub sau còcvaxn tiếupmxp tụonhrc tu luyệcqpin Thanh nguyêgdrjn kiếupmxm quyếupmxt, nhưtglb vậqwnjy phátojsp lựrjgec cóqqqa đumffưtglbjewkc do vấkfhht vảrjge tu luyệcqpin, vôdahv duyêgdrjn vôdahv cớcjie mấkfhht đumffi mộjndyt phầwuwln mưtglbfpnli. Hơrrqcn nữzzeia nếupmxu tu luyêgdrjn lêgdrjn tầwuwlng cao, phátojsp lựrjgec còcvaxn cóqqqa thểjndy lạacugi bịwuwl mấkfhht nhiềgrubu hơrrqcn nữzzeia!

Nhưtglb vậqwnjy hắonvxn làrrqcm thếupmxrrqco màrrqc tu luyệcqpin?

Chẳwcmfng qua, mộjndyt khi đumffãyohd hiểjndyu đumffưtglbjewkc nhữzzeing lờfpnli nhưtglb thếupmx! Hắonvxn thếupmxrrqco đumffi nữzzeia cũeqdtng sẽfuma khôdahvng ngốsgfrc đumffếupmxn nỗydtzi còcvaxn nghĩlltj đumffếupmxn chuyệcqpin tiếupmxp tụonhrc tu luyệcqpin kiếupmxm quyếupmxt nàrrqcy. Việcqpic tu luyệcqpin Thanh nguyêgdrjn kiếupmxm quyếupmxt nàrrqcy dừlaahng tạacugi đumffârrqcy thôdahvi.

rrqcn Lậqwnjp vừlaaha mớcjiei hạacug quyếupmxt târrqcm khôdahvng lârrqcu, lờfpnli tiếupmxp theo củgviea tiểjndyu lãyohdo nhârrqcn,lạacugi làrrqcm târrqcm ýiarprrqcn Lậqwnjp nhấkfhht đumffjndyng, cóqqqa đumffiểjndym ngoàrrqci ýiarp muốsgfrn!

"Thanh nguyêgdrjn kiếupmxm quyếupmxt nàrrqcy cóqqqa khuyếupmxn đumffiểjndym to lớcjien nhưtglb thếupmx, nhưtglbng nóqqqa lạacugi cóqqqa chỗydtz đumffjndyc đumffátojso. Nếupmxu khôdahvng, năyohdm đumffóqqqaeqdtng sẽfuma khôdahvng trởgbpf thàrrqcnh phátojsp quyếupmxt trấkfhhn phátojsi củgviea mộjndyt phátojsi"yohdo nhârrqcn cắonvxn cắonvxn môdahvi đumffjndyt nhiêgdrjn cảrjgem khátojsi tựrjgeqqqai.

"Ta nghe ngưtglbfpnli ta nóqqqai qua, kiếupmxm quyếupmxt nàrrqcy tuy tu luyệcqpin vôdahvkfhhng chậqwnjm, nhưtglbng kiếupmxm quyếupmxt nàrrqcy sau khi luyệcqpin thàrrqcnh mộjndyt tầwuwlng, đumffgrubu cóqqqadahvng hiêgdrju phátojst triểjndyn kinh mạacugc kỳumff diệcqpiu, làrrqcm cho đumffan đumffiềgrubn thârrqcm thúolovy. Làrrqcm cho tu sĩlltj tu luyệcqpin kiếupmxm quyếupmxt, phátojsp lựrjgec so vớcjiei cátojsc tu sĩlltjkfhhng cấkfhhp tu luyệcqpin phátojsp quyếupmxt khátojsc thârrqcm hậqwnju hơrrqcn mộjndyt íezcpt".

"Chẳwcmfng qua cụonhr thểjndy thậqwnjm hậqwnju hơrrqcn đumffưtglbjewkc bao nhiêgdrju? Cátojsi nàrrqcy phụonhr thuộjndyc vàrrqco đumffãyohd tu luyệcqpin thàrrqcnh tầwuwlng kiếupmxm quyếupmxt thứwcde mấkfhhy".

"Nhưtglbng nhữzzeing ngưtglbfpnli lúolovc trưtglbcjiec, tiềgrubn bốsgfri duy nhấkfhht đumffem Thanh nguyêgdrjn kiếupmxm quyếupmxt tu luyệcqpin đumffếupmxn tầwuwlng thứwcdetojsu cóqqqaqqqai qua cho cátojsc đumffcqpi tửcqpi. Khi luyệcqpin thàrrqcnh tầwuwlng thứwcdetojsu kiếupmxm quyếupmxt, hắonvxn làrrqc Trúolovc cơrrqc hậqwnju kỳumff, phátojsp lựrjgec so vớcjiei cátojsc tu sĩlltj khátojsc hơrrqcn gầwuwln mộjndyt phầwuwln ba. Sốsgfr phátojsp lựrjgec hơrrqcn nàrrqcy, vừlaaha lúolovc cùkfhhng vớcjiei sốsgfr phátojsp lựrjgec bịwuwl mấkfhht do tu luyệcqpin Thanh nguyêgdrjn kiếupmxm quyếupmxt tỷolov lệcqpi giốsgfrng nhau. Trùkfhhng hợjewkp nhưtglb thếupmx, khôdahvng thểjndy khôdahvng nóqqqai, kiếupmxm quyếupmxt nàrrqcy thậqwnjt đumffúolovng làrrqcqqqarrqci phầwuwln ảrjgeo diệcqpiu!"

Tiểjndyu lãyohdo nhârrqcn tựrjgea hồtojs đumffsgfri vớcjiei Thanh nguyêgdrjn kiếupmxm quyếupmxt nàrrqcy nghiêgdrjn cứwcdeu khôdahvng íezcpt, càrrqcng nóqqqai càrrqcng hưtglbng phấkfhhn hẳwcmfn lêgdrjn. Sau mộjndyt lúolovc, thậqwnjm chíezcptglbcjiec miếupmxng bay tứwcde tung, hoa chârrqcn múolova tay, cuốsgfrng quýiarpt cảrjgegdrjn! Làrrqcm Hàrrqcn Lậqwnjp phảrjgei vộjndyi vàrrqcng đumffgrub cậqwnjp đumffếupmxn việcqpic khátojsc, đumffem sựrjgeeoeknh Thanh nguyêgdrjn kiếupmxm quyếupmxt trátojsnh đumffi, lúolovc nàrrqcy mớcjiei làrrqcm vịwuwlyohdtglb huynh nàrrqcy khôdahvi phụonhrc trạacugng thátojsi bìeoeknh thưtglbfpnlng.

Đezcpsgfri vớcjiei Hàrrqcn Lậqwnjp màrrqcqqqai, kiếupmxm quyếupmxt nàrrqcy dùkfhhqqqa mặkaqst thầwuwln diệcqpiu nàrrqco khátojsc, hắonvxn cũeqdtng sẽfuma khôdahvng tiếupmxp tụonhrc tu luyêgdrjn.

Phảrjgei biếupmxt rằzdpong, tưtglb chấkfhht hắonvxn vốsgfrn khôdahvng cao, nếupmxu cốsgfr ýiarp tu luyệcqpin phátojsp quyếupmxt khôdahvng trọtjren vẹfnrmn rấkfhht chậqwnjm kia, trừlaah phi hắonvxn căyohdn bảrjgen khôdahvng nghĩlltj đumffếupmxn việcqpic Kếupmxt Đezcpan, nếupmxu khôdahvng đumffwuwlu óqqqac thậqwnjt sựrjgerrqcqqqatglbcjiec vàrrqco!

Nếupmxu làrrqcdahvng phátojsp bìeoeknh thưtglbfpnlng,


rrqcn Lậqwnjp phỏzbpxng chừlaahng, nếupmxu cóqqqa thểjndy lạacugi tìeoekm đumffưtglbjewkc mộjndyt íezcpt linh đumffan phốsgfri xứwcdeng, cóqqqa lẽfuma việcqpic sinh Kếupmxt Đezcpan, cũeqdtng khôdahvng phảrjgei mộjndyt đumffiểjndym nhỏzbpxeqdtng khôdahvng thểjndy.

Tiếupmxp theo, Hàrrqcn Lậqwnjp sau khi cùkfhhng lãyohdo nhârrqcn tátojsn gẫwcdeu, liềgrubn cátojso từlaah rờfpnli đumffi.

Hắonvxn hiệcqpin tạacugi đumffãyohd Trúolovc Cơrrqc thàrrqcnh côdahvng, tựrjge nhiêgdrjn khôdahvng thểjndygbpf lạacugi trong coi dưtglbjewkc viêgdrjn cho đumffsgfri phưtglbơrrqcng. Cho nêgdrjn, sau khi trởgbpf lạacugi phòcvaxng thu thậqwnjp mộjndyt chúolovt đumfftojs, liềgrubn phiêgdrju nhiêgdrjn rờfpnli đumffi

Bởgbpfi ngay hôdahvm nay, vừlaaha lúolovc hắonvxn phảrjgei đumffếupmxn Nghịwuwl sựrjge đumffiệcqpin bàrrqcn việcqpic.

rrqcn Lậqwnjp Trúolovc Cơrrqc thàrrqcnh côdahvng, trong lòcvaxng cỗydtzezcpch đumffjndyng lớcjien kia còcvaxn chưtglba biếupmxn mấkfhht sạacugch sẽfuma. Mộjndyt lòcvaxng thầwuwlm nghĩlltj,sau khi đumffem sựrjgeeoeknh kia bàrrqcn xong, liềgrubn lậqwnjp tứwcdec mởgbpf cho chíezcpnh mìeoeknh mộjndyt đumffjndyng phủgvie.

Vềgrub đumffiềgrubu nàrrqcy, Hàrrqcn Lậqwnjp đumffãyohd chờfpnl đumffjewki rấkfhht lârrqcu rồtojsi! Dùkfhh sao sau khi chíezcpnh mìeoeknh cóqqqa mộjndyt đumffwuwla bàrrqcn, làrrqcm việcqpic gìeoekeqdtng khôdahvng cầwuwln lạacugi phảrjgei léupmxn léupmxn lúolovt lúolovt, cóqqqa thểjndy quang minh chíezcpnh đumffacugi tạacugi đumffwuwla phưtglbơrrqcng củgviea chíezcpnh mìeoeknh làrrqcm làrrqcm bấkfhht cứwcde đumffiềgrubu gìeoek.

rrqcn Lậqwnjp càrrqcng nghĩlltjrrqcng hưtglbng phấkfhhn, bấkfhht tri bấkfhht giátojsc đumffãyohd ngựrjge khíezcp bay đumffếupmxn Nghịwuwl sựrjge đumffiệcqpin.

Bảrjgeo vệcqpi đumffacugi môdahvn làrrqc hai gãyohd đumffcqpi tửcqpi trẻftut tuổpdbbi, hiểjndyn nhiêgdrjn khôdahvng biếupmxt Hàrrqcn Lậqwnjp, nhưtglbng thârrqcn phậqwnjn Trúolovc cơrrqc kỳumff củgviea Hàrrqcn Lậqwnjp, hai ngưtglbfpnli nàrrqcy thựrjgec sựrjgetpsxrrqcng. Từlaah đumffóqqqa, tựrjge nhiêgdrjn khôdahvng dátojsm bởgbpfi vìeoek thấkfhhy Hàrrqcn Lậqwnjp tuổpdbbi trẻftutrrqctglbfpnli biếupmxng, khinh nhờfpnln hắonvxn.

Cho nêgdrjn, hai ngưtglbfpnli nàrrqcy đumfftojsng lọtjreat tiếupmxn lêgdrjn mộjndyt bưtglbcjiec, khom ngưtglbfpnli thi lễzdpoqqqai:

"Vịwuwltglb thúolovc nàrrqcy, cóqqqa chuyệcqpin gìeoek cầwuwln nhóqqqam vãyohdn bốsgfri hỗydtz trợjewk khôdahvng?"

"Sưtglb thúolovc?"

rrqcn Lậqwnjp vừlaaha nghe lờfpnli ấkfhhy, trong lòcvaxng cóqqqa chúolovt buồtojsn cưtglbfpnli. Mộjndyt năyohdm trưtglbcjiec nếupmxu gặkaqsp hai vịwuwlrrqcy, chỉiarp sợjewk hắonvxn còcvaxn phảrjgei xưtglbng hôdahv đumffsgfri phưtglbơrrqcng mộjndyt tiếupmxng sưtglb huynh! Hôdahvm nay, Trúolovc Cơrrqc xong thârrqcn phậqwnjn tăyohdng lêgdrjn, lậqwnjp tứwcdec thàrrqcnh trưtglbgbpfng bốsgfri! Việcqpic nàrrqcy thậqwnjt đumffúolovng làrrqcrrqcm Hàrrqcn Lậqwnjp khôdahvng quen.

Chẳwcmfng qua, lạacugi đumffưtglbjewkc nhữzzeing ngưtglbfpnli tuổpdbbi so vớcjiei chíezcpnh mìeoeknh khôdahvng sai biệcqpit lắonvxm hưtglbcjieng chíezcpnh mìeoeknh ârrqcn cầwuwln hỏzbpxi thăyohdm, thi lễzdpo, cảrjgem giátojsc thậqwnjt sựrjge rấkfhht tốsgfrt.


"Chung chưtglbgbpfng môdahvn cóqqqa trong kia chứwcde? Ta cóqqqa việcqpic muốsgfrn gặkaqsp mộjndyt chúolovt!"rrqcn Lậqwnjp nghêgdrjnh ngang nóqqqai.

Hai gãyohd đumffcqpi tửcqpi Luyệcqpin khíezcp kỳumffrrqcy vừlaaha nghe xong lờfpnli Hàrrqcn Lậqwnjp, khôdahvng khỏzbpxi liếupmxc mắonvxt nhìeoekn nhau, sau đumffóqqqa ngưtglbfpnli bêgdrjn phảrjgei đumffátojsp:

"Chưtglbgbpfng môdahvn đumffếupmxn Bátojsch cơrrqc đumffưtglbfpnlng nghịwuwl sựrjge, bấkfhht quátojs rấkfhht nhanh sau sẽfuma trởgbpf lạacugi! Nếupmxu sưtglb thúolovc khôdahvng ngạacugi, trưtglbcjiec tiêgdrjn vàrrqco trong chờfpnl mộjndyt látojst?"

rrqcn Lậqwnjp cau màrrqcy lạacugi, nhưtglbng lậqwnjp tứwcdec liềgrubn khôdahvi phụonhrc bìeoeknh thưtglbfpnlng, lấkfhhy giọtjreng khôdahvng biểjndyu cảrjgem nóqqqai:

ezcpưtglbjewkc rồtojsi, nếupmxu đumffãyohd nhưtglb vậqwnjy, ta chờfpnl mộjndyt lúolovc làrrqc đumffưtglbjewkc!"

"Vậqwnjy mờfpnli sưtglb thúolovc qua bêgdrjn nàrrqcy!"

gdrjn còcvaxn lạacugi cũeqdtng rấkfhht thôdahvng minh, lui vềgrub sau hai bưtglbcjiec, chỉiarp cho Hàrrqcn Lậqwnjp thấkfhhy mộjndyt con đumffưtglbfpnlng.

rrqcn Lậqwnjp đumffi theo ngưtglbfpnli nàrrqcy, xuyêgdrjn qua đumffacugi sảrjgenh, tiếupmxn vàrrqco trong mộjndyt gian phòcvaxng khátojsch. Phòcvaxng nàrrqcy khôdahvng chỉiarp sạacugch sẽfuma nhưtglb mớcjiei, màrrqc tạacugi bốsgfrn phia trêgdrjn vátojsch tưtglbfpnlng treo mộjndyt íezcpt búolovt mặkaqsc thưtglb họtjrea, hiểjndyn xuấkfhht khíezcp tứwcdec văyohdn nhãyohd thưtglbtglbơrrqcng củgviea mộjndyt phátojsi.

"Sưtglb thúolovc trưtglbcjiec tiêgdrjn ởgbpf trong nàrrqcy nghỉiarp tạacugm mộjndyt látojst, đumffjewki sau khi Chưtglbgbpfng môdahvn vềgrub, đumffcqpi tửcqpi sẽfuma lậqwnjp tứwcdec bẩzbpxm bátojso Chưtglbgbpfng môdahvn!" Thanh niêgdrjn sau khi thuầwuwln thụonhrc cấkfhhp cho Hàrrqcn Lậqwnjp mộjndyt tátojsch hưtglbơrrqcng tràrrqc, liềgrubn lui ra ngoàrrqci.

rrqcn Lậqwnjp nhìeoekn theo thârrqcn ảrjgenh thanh niêgdrjn lui ra ngoàrrqci, gậqwnjt gậqwnjt đumffwuwlu, nhưtglbng lạacugi lắonvxc lắonvxc đumffwuwlu.

Sởgbpflltj đumffwuwlu tiêgdrjn hắonvxn gậqwnjt đumffwuwlu, vìeoek thấkfhhy thanh niêgdrjn nàrrqcy vôdahv luậqwnjn átojsnh mắonvxt, cửcqpi chỉiarp, khôdahvng mộjndyt chỗydtzrrqco khôdahvng khiếupmxn hắonvxn rấkfhht làrrqc vừlaaha lòcvaxng, mộjndyt lỗydtzi nhỏzbpxeqdtng khôdahvng cóqqqa, xem ra đumffãyohd phảrjgei trảrjgei qua mộjndyt phen huấkfhhn luyệcqpin chuyêgdrjn môdahvn mớcjiei cóqqqa loạacugi biểjndyu hiệcqpin xuấkfhht sắonvxc nhưtglb thếupmxrrqcy!

rrqc hắonvxn lạacugi lắonvxc đumffwuwlu, làrrqceoekqqqa chúolovt bi ai cho đumffcqpi tửcqpi cấkfhhp thấkfhhp nàrrqcy!

Mộjndyt ngưtglbfpnli tu tiêgdrjn khôdahvng đumffưtglbjewkc đumffóqqqang cửcqpia đumffjndy khổpdbb tu côdahvng phátojsp, lạacugi giốsgfrng nhưtglb phàrrqcm nhârrqcn ởgbpf đumffârrqcu canh cửcqpia, bưtglbng tràrrqc đumffưtglba nưtglbcjiec, thậqwnjt sựrjgerrqcrrqcm cho ngưtglbfpnli ta phảrjgei thởgbpfrrqci!


Hiệcqpin tạacugi nghĩlltj lạacugi, lúolovc trưtglbcjiec nếupmxu khôdahvng dùkfhhng mộjndyt viêgdrjn Trúolovc cơrrqc đumffan mua chuộjndyc Diệcqpip Tíezcpnh lãyohdo giảrjge, chỉiarp sợjewk hắonvxn cũeqdtng sẽfuma giốsgfrng vớcjiei ngưtglbfpnli nàrrqcy. Cũeqdtng phảrjgei giốsgfrng nhưtglb nhau luôdahvn khom ngưtglbfpnli, ăyohdn nóqqqai phảrjgei nhúolovn nhưtglbfpnlng từlaahng lờfpnli, nóqqqai khôdahvng chừlaahng còcvaxn khôdahvng bằzdpong.

rrqco lúolovc Hàrrqcn Lậqwnjp đumffang ởgbpf trong phòcvaxng nhấkfhhm nhátojsp hưtglbơrrqcng tràrrqc, trong lòcvaxng suy nghĩlltj miêgdrjn man, thìeoek Chung đumffacugi chưtglbgbpfng môdahvn đumffãyohd trởgbpf lạacugi.

Khi hắonvxn nghe đumffcqpi tửcqpi giữzzei cửcqpia nơrrqci đumffârrqcy nóqqqai cóqqqa mộjndyt vịwuwl tu sĩlltj Trúolovc cơrrqc kỳumff trẻftut tuổpdbbi tìeoekm hắonvxn thìeoek khôdahvng khỏzbpxi cảrjgem thấkfhhy kinh ngạacugc. Bởgbpfi vìeoek theo đumffcqpi tửcqpi giữzzei cửcqpia miêgdrju tảrjge lạacugi, hắonvxn đumffsgfri vớcjiei ngưtglbfpnli nàrrqcy đumffíezcpch thựrjgec lạacug lẫwcdem, thựrjgec khôdahvng cóqqqa trong mấkfhhy trăyohdm đumffcqpi tửcqpi Trúolovc cơrrqc kỳumffeoekm đumffưtglbjewkc ngưtglbfpnli tưtglbơrrqcng tựrjge.

"Hai lăyohdm, hai sátojsu tuổpdbbi, làrrqcn da cóqqqa chúolovt đumffen, diệcqpin mạacugo bìeoeknh thưtglbfpnlng, ai vậqwnjy nhỉiarp?" Chung Linh Đezcpacugo mang theo ba phầwuwln kinh ngạacugc, hai phầwuwln tòcvaxcvax vộjndyi vàrrqco hưtglbcjieng phòcvaxng khátojsch nơrrqci Hàrrqcn Lậqwnjp đumffjewki màrrqc đumffi đumffếupmxn.

Tiếupmxn vàrrqco trong phòcvaxng, liềgrubn thấkfhhy mộjndyt thanh niêgdrjn dátojsng ngưtglbfpnli trung đumffwcmfng, mặkaqsc phụonhrc sứwcdec Hoàrrqcng phong cốsgfrc, hắonvxn đumffang hưtglbcjieng vềgrub phíezcpa đumffsgfri diệcqpin xem mộjndyt bộjndy vạacugn hoa đumfftojs trêgdrjn tưtglbfpnlng, đumffang ngắonvxm rấkfhht hứwcdeng thúolov.

Bấkfhht quátojs, hiểjndyn nhiêgdrjn Chung đumffacugi chưtglbgbpfng môdahvn tiếupmxn vàrrqco phòcvaxng gârrqcy ra đumffjndyng tĩlltjnh, làrrqcm cho đumffsgfri phưtglbơrrqcng nghe thấkfhhy đumffưtglbjewkc. Cho nêgdrjn ngưtglbfpnli nàrrqcy lậqwnjp tứwcdec xoay ngưtglbfpnli lạacugi, khom ngưtglbfpnli thi lễzdpo mộjndyt cátojsi nóqqqai:

"Chưtglbgbpfng môdahvn sưtglb huynh! Sưtglb đumffcqpirrqcn Lậqwnjp xin yếupmxt kiếupmxn Chưtglbgbpfng môdahvn!"

"Hàrrqcn Lậqwnjp?"

Chung chưtglbgbpfng môdahvn vùkfhha nghe thấkfhhy cátojsi têgdrjn nàrrqcy, nghĩlltj thấkfhhy cóqqqa chúolovt quen tai, tựrjgea hồtojs từlaahng nghe qua! Sau khi liếupmxc mắonvxt nhìeoekn kĩlltj đumffsgfri phưtglbơrrqcng, trừlaahqqqa đumffiểjndym quen mặkaqst, vẫwcden chưtglba nhớcjie ra đumffsgfri phưtglbơrrqcng rốsgfrt cuộjndyc làrrqc ai. Đezcpiềgrubu nàrrqcy làrrqcm cho trong lòcvaxng hắonvxn mấkfhht tựrjge nhiêgdrjn, trêgdrjn mặkaqst khôdahvng khỏzbpxi lộjndy ra mộjndyt tia xấkfhhu hổpdbb.

"Hàrrqcn… Hàrrqcn sưtglb đumffcqpi, mau ngồtojsi đumffi, khôdahvng cầwuwln khátojsch khíezcp! Sưtglb huynh thârrqcn làrrqc Chưtglbgbpfng môdahvn, cóqqqa mộjndyt sốsgfr việcqpic, đumffếupmxn chậqwnjm mộjndyt látojst, sưtglb đumffcqpi khôdahvng cầwuwln lấkfhhy làrrqcm lạacug!"

Chung Linh Đezcpacugo, cũeqdtng làrrqcyohdo hồtojs ly đumffãyohd trảrjgei qua khôdahvng biếupmxt bao nhiêgdrju làrrqcqqqang gióqqqa, miệcqping tùkfhhy tiệcqpin hàrrqcm hồtojsrrqci cârrqcu, liềgrubn làrrqcm nhưtglb nhậqwnjn ra đumffsgfri phưtglbơrrqcng, dễzdporrqcng hóqqqaa giảrjgei khôdahvng khíezcp xấkfhhu hổpdbbrrqcy.

rrqcn Lậqwnjp đumffsgfri vớcjiei việcqpic vịwuwl Chung chưtglbgbpfng môdahvn nàrrqcy khôdahvng nhậqwnjn ra xuấkfhht xứwcde củgviea mìeoeknh, thựrjgec cũeqdtng khôdahvng kinh ngạacugc!

Phảrjgei biếupmxt rằzdpong, lúolovc trưtglbcjiec Hàrrqcn Lậqwnjp gặkaqsp ngưtglbfpnli nàrrqcy thìeoekrrqc việcqpic củgviea năyohdm năyohdm vềgrub trưtglbcjiec. Khi đumffóqqqayohdn làrrqc mộjndyt vịwuwl đumffcqpi tửcqpi Luyệcqpin khíezcp kỳumfftglb chấkfhht thấkfhhp kéupmxm. Đezcpsgfri phưtglbơrrqcng tựrjge nhiêgdrjn sẽfuma khôdahvng đumffjndy trong lòcvaxng, càrrqcng đumfflaahng nóqqqai đumffsgfri vớcjiei hắonvxn cóqqqatglbu lạacugi ấkfhhn tưtglbjewkng khắonvxc sârrqcu, Nếupmxu làrrqc đumffsgfri phưtglbơrrqcng thựrjgec liếupmxc mắonvxt liềgrubn nhậqwnjn ra hắonvxn, Hàrrqcn Lậqwnjp mớcjiei phảrjgei chấkfhhn đumffjndyng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.