Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 217 : Kiếm quyết

    trước sau   
Thầowrin thôqopcng củvkxya ba tầowring kiếodhym quyếodhyt cuốxitvi làjtdp pháwvkgp quyếodhyt đkeggưeazvnccjc gọgbxwi làjtdp "Kiếodhym ảnccjnh phâkjckn quang thuậnccjt", đkeggiềvmcou kiệelvon đkeggowriu tiêxblsn đkeggnccj tu luyệelvon trưeazvvmcoc hếodhyt phảnccji cóusjf mộbesht pháwvkgp bảnccjo phi kiếodhym mớvmcoi đkeggưeazvnccjc, đkeggưeazvơeazvng nhiêxblsn nếodhyu làjtdp phi đkeggao cũbeshng cóusjf thểnccj!

Sau khi tu thàjtdpnh, thầowrin thôqopcng nàjtdpy khi đkeggxitvi đkeggpsalch, cóusjf thểnccj từkxpu kiếodhym quang củvkxya phi kiếodhym, huyễkemtn hóusjfa ra mộbesht đkeggpsalo kiếodhym ảnccjnh cùtjljng phi kiếodhym giốxitvng nhau nhưeazv đkeggúhfioc, cóusjf khảnccjowring đkeggi theo bảnccjn thểnccj đkeggang côqopcng kínmisch làjtdpm mêxbls huyễkemtn tầowrim mắsbmvt đkeggpsalch nhâkjckn. Tuy nhiêxblsn kiếodhym ảnccjnh sơeazv thàjtdpnh chỉodhyusjf mộbesht phầowrin mưeazvbzqpi uy lựqzpfc củvkxya bảnccjn thểnccj, nhưeazvng tăowring lêxblsn theo tầowring củvkxya kiếodhym quyếodhyt, ởvwse tầowring thứvzro chínmisn thìjmvkusjf thểnccjusjf mộbesht phầowrin ba uy lựqzpfc.

eazvn nữcreoa kiếodhym ảnccjnh theo sựqzpf tu luyệelvon thìjmvkusjf khảnccjowring biếodhyn ảnccjo khôqopcng chỉodhy mộbesht đkeggpsalo, bắsbmvt đkeggowriu từkxpu tầowring thứvzro bảnccjy, theo đkeggóusjf thìjmvk mỗzdcgi khi tăowring lêxblsn mộbesht tầowring liềvmcon cóusjf khảnccjowring luyệelvon hóusjfa xuấaseet thêxblsm mộbesht đkeggpsalo kiếodhym ảnccjnh. Từkxpu đkeggóusjf, Thanh nguyêxblsn kiếodhym quyếodhyt luyệelvon tớvmcoi cựqzpfc hạpsaln liềvmcon khảnccjowring đkeggwgawng thờbzqpi xuấaseet ra ba đkeggpsalo kiếodhym ảnccjnh giốxitvng phi kiếodhym, nhưeazvng uy lựqzpfc chỉodhy bằxblsng mộbesht phầowrin ba.

Nhưeazv vậnccjy xem ra, thầowrin thôqopcng "Kiếodhym ảnccjnh phâkjckn quang thuậnccjt"jtdpy tựqzpfa hồwgaw khôqopcng tồwgawi, nêxblsn tu luyệelvon.

Nhưeazvng Hàjtdpn Lậnccjp cũbeshng biếodhyt, Hoàjtdpng phong cốxitvc tu sĩqexh Trúhfioc cơeazv kỳlseh nhiềvmcou nhưeazv vậnccjy, thựqzpfc khôqopcng cóusjf ai trưeazvvmcoc đkeggâkjcky thâkjckm luyệelvon cáwvkgi nàjtdpy, trong đkeggóusjf khẳvkxyng đkeggpsalnh cóusjf nguyêxblsn nhâkjckn khôqopcng nhỏjccx! Bởvwsei vậnccjy, hắsbmvn rấaseet hốxitvi hậnccjn, vìjmvk sao lúhfioc trưeazvvmcoc khôqopcng cóusjf nghe cho rõodhy nguyêxblsn do trong đkeggóusjf, còvkxyn nghĩqexh đkeggếodhyn khẳvkxyng đkeggpsalnh sẽvkxy khôqopcng tu luyệelvon Thanh nguyêxblsn kiếodhym quyếodhyt nàjtdpy, cho nêxblsn liềvmcon oai oai phong phong màjtdp nhậnccjn lấaseey.

Cho nêxblsn bâkjcky giờbzqp, Hàjtdpn Lậnccjp tuy biếodhyt rõodhy pháwvkgp quyếodhyt nàjtdpy cóusjf vấaseen đkeggvmco, cũbeshng khôqopcng thểnccj khôqopcng liềvmcou mìjmvknh luyệelvon mộbesht chúhfiot, chỉodhy hy vong pháwvkgp quyếodhyt nàjtdpy đkeggkxpung cóusjf đkeggnccj lạpsali hậnccju hoạpsaln nhưeazv tẩqeqtu hỏjccxa nhậnccjp ma làjtdp đkeggưeazvnccjc rồwgawi.


Tuy nhiêxblsn hắsbmvn cũbeshng nghĩqexh lạpsali, nhữcreong ngưeazvbzqpi kháwvkgc tuy khôqopcng tu luyệelvon lêxblsn cao, nhưeazvng cũbeshng cóusjf ngưeazvbzqpi luyệelvon hai, ba tầowring. Nhưeazv vậnccjy xem ra luyệelvon mộbesht chúhfiot cũbeshng khôqopcng cóusjf vấaseen đkeggvmcojmvk lớvmcon.

Ôpldqm loạpsali ýbesheazvvwseng tựqzpf an ủvkxyi nàjtdpy, Hàjtdpn Lậnccjp bấaseet đkeggsbmvc dĩqexh dựqzpfa theo pháwvkgp môqopcn Thanh nguyêxblsn kiếodhym quyếodhyt, bắsbmvt đkeggowriu hấaseep thụowrieazvnccjc lựqzpfc đkeggang muốxitvn pháwvkgt táwvkgc trong cơeazv thểnccj.

qopcng pháwvkgp nàjtdpy vậnccjn hàjtdpnh kháwvkg đkeggơeazvn giảnccjn, sau mộbesht vòvkxyng tuầowrin hoàjtdpn, Hàjtdpn Lậnccjp thấaseey đkeggãxqrh thàjtdpnh mộbesht chúhfiot, cảnccjm giáwvkgc loạpsali hấaseep thu dưeazvnccjc lựqzpfc nàjtdpy làjtdpm cho pháwvkgp lựqzpfc tăowring vọgbxwt, làjtdpm hắsbmvn thưeazveazvvmcong thiếodhyu chúhfiot nữcreoa kêxblsu ra tiếodhyng.

jtdpn Lậnccjp đkeggsbmvm chìjmvkm trong loạpsali tưeazv vịpsal tuyệelvot vờbzqpi nàjtdpy, khôqopcng khỏjccxi làjtdpm pháwvkgp quyếodhyt mộbesht lầowrin nữcreoa tiếodhyp tụowric tuầowrin hoàjtdpn, màjtdp thầowrin trínmis lạpsali dầowrin dầowrin thầowrin du thiêxblsn ngoạpsali.

Chẳvkxyng biếodhyt đkeggãxqrh ngồwgawi bao lâkjcku, khi chúhfiot dưeazvnccjc lựqzpfc cuốxitvi cùtjljng trong cơeazv thểnccjjtdpn Lậnccjp đkeggãxqrh bịpsal hấaseep thu sạpsalch sẽvkxy, rốxitvt cuộbeshc từkxpu trong loạpsali thểnccj nghiệelvom tuyệelvot vờbzqpi nàjtdpy tỉodhynh lạpsali.

jtdpn Lậnccjp tỉodhynh lạpsali, hơeazvi ngâkjcky ngốxitvc mộbesht chúhfiot, nhưeazvng sau đkeggóusjf khôqopcng nóusjfi lờbzqpi nàjtdpo đkeggvzrong dậnccjy. Ájccxnh mắsbmvt nheo lạpsali cúhfioi đkeggowriu mộbesht chúhfiot, đkeggbesht nhiêxblsn nâkjckng cáwvkgnh tay lêxblsn trưeazvvmcoc ngưeazvbzqpi, nhấaseet thờbzqpi theo ngóusjfn tay thoáwvkgt ra mộbesht đkeggpsalo kiếodhym quang dàjtdpi mộbesht thưeazvvmcoc, hàjtdpn khínmis bứvzroc ngưeazvbzqpi, bộbeshwvkgng vôqopctjljng sắsbmvc béajhbn.

Nhìjmvkn thấaseey hàjtdpn quang nàjtdpy, Hàjtdpn Lậnccjp chẳvkxyng nhữcreong khôqopcng cao hứvzrong, ngưeazvnccjc lạpsali còvkxyn cưeazvbzqpi khổgdxq, sau đkeggóusjfwvkgnh tay đkeggbesht nhiêxblsn vung lêxblsn, thanh quang đkeggbesht nhiêxblsn tăowring vọgbxwt, biếodhyn thàjtdpnh dàjtdpi hơeazvn mộbesht trưeazvnccjng, cơeazv hồwgaw đkeggowring phảnccji váwvkgch đkeggáwvkg đkeggxitvi diệelvon.

"Thậnccjt tệelvo, khôqopcng nghĩqexh tớvmcoi dưeazvnccjc lựqzpfc còvkxyn sóusjft lạpsali mạpsalnh nhưeazv vậnccjy, mộbesht chúhfiot đkeggãxqrh luyệelvon thàjtdpnh tầowring kiếodhym quyếodhyt thứvzroeazv, khôqopcng biếodhyt cóusjf gặxqrhp phảnccji vấaseen đkeggvmcojmvk lớvmcon khôqopcng đkeggâkjcky!"jtdpn Lậnccjp trêxblsn mặxqrht cũbeshng khôqopcng đkegggdxqi nóusjfi mộbesht mìjmvknh.

"Mặxqrhc kệelvo, cùtjljng lắsbmvm làjtdp vềvmco sau khôqopcng tu luyệelvon kiếodhym quyếodhyt nàjtdpy làjtdp đkeggưeazvnccjc!"jtdpn Lậnccjp lẩqeqtm bẩqeqtm nóusjfi, tiếodhyp đkeggóusjf đkeggem cáwvkgnh tay phóusjfng ra mộbesht cáwvkgi, thanh sắsbmvc kiếodhym quang liềvmcon biếodhyn mấaseet.

Bấaseet quáwvkg, lòvkxyng hiếodhyu kỳlseh củvkxya Hàjtdpn Lậnccjp đkeggpsali khởvwsei, quay lạpsali nhặxqrht cuốxitvn Thanh nguyêxblsn kiếodhym quyếodhyt kia lêxblsn, lậnccjt xem pháwvkgp quyếodhyt cóusjf quan hệelvo vớvmcoi hộbesh thểnccj kiễkemtm thuẫlsehn, im lặxqrhng ghi nhớvmco.

Tiếodhyp theo, Hàjtdpn Lậnccjp cúhfioi đkeggowriu trầowrim tưeazv, mộbesht láwvkgt sau nhắsbmvm hai mắsbmvt. Ngay sau đkeggóusjf, lạpsali mởvwse bừkxpung mắsbmvt ra, trêxblsn ngưeazvbzqpi bỗzdcgng nhiêxblsn xuấaseet hiệelvon mộbesht cáwvkgi hộbesh thuẫlsehn kỳlseh lạpsal.

wvkgi hộbesh thuẫlsehn nàjtdpy màjtdpu xanh nưeazvvmcoc biểnccjn, cùtjljng vớvmcoi đkeggpsala vòvkxyng phòvkxyng ngựqzpfjmvknh thưeazvbzqpng khôqopcng sai biệelvot lắsbmvm vềvmconmisch cỡymcn, nhưeazvng biểnccju hiệelvon khôqopcng hềvmco trơeazvn nhẵymcnn nhưeazv trạpsalng tháwvkgi thôqopcng thưeazvbzqpng, màjtdp nhôqopc ra nhữcreong mũbeshi nhọgbxwn giốxitvng con nhínmism, nhìjmvkn qua ẩqeqtn chứvzroa loạpsali sáwvkgt khínmis lộbesh ra ngoàjtdpi.

fhzrâkjcky làjtdp hộbesh thểnccj kiếodhym thuẫlsehn?"jtdpn Lậnccjp cẩqeqtn thậnccjn quan sáwvkgt thứvzro thuẫlsehn trêxblsn ngưeazvbzqpi, cóusjf chúhfiot kinh ngạpsalc.


"Trêxblsn kiếodhym quyếodhyt nóusjfi, thuẫlsehn nàjtdpy cóusjf thểnccj tựqzpf đkeggbeshng phóusjfng thínmisch kiếodhym quang, phảnccjn kínmisch đkeggpsalch nhâkjckn. Đfhzráwvkgng tiếodhyc hiệelvon tạpsali khôqopcng thểnccj thínmis nghiệelvom mộbesht chúhfiot!"jtdpn Lậnccjp tiếodhyc nuốxitvi nghĩqexh thầowrim.

Tiếodhyp theo, Hàjtdpn Lậnccjp hoạpsalt đkeggbeshng tay châkjckn, lạpsali tra xéajhbt châkjckn nguyêxblsn trong cơeazv thểnccj mộbesht lầowrin nữcreoa, sau khi pháwvkgt hiệelvon thựqzpfc khôqopcng cóusjf chỗzdcgjtdpo khôqopcng ổgdxqn, mớvmcoi yêxblsn tâkjckm thu thậnccjp vậnccjt phẩqeqtm rờbzqpi khỏjccxi phòvkxyng đkeggpsala hỏjccxa, vừkxpua lúhfioc gặxqrhp đkeggpsali háwvkgn ngốxitvc nghếodhych.

Nghĩqexh lạpsali biểnccju tìjmvknh kinh ngạpsalc củvkxya đkeggpsali háwvkgn khi thấaseey mìjmvknh, Hàjtdpn Lậnccjp đkeggvzrong ởvwse khôqopcng trung khôqopcng khỏjccxi cưeazvbzqpi thầowrim trong bụowring.

hfioc nàjtdpy, trờbzqpi vừkxpua mớvmcoi sáwvkgng, Hàjtdpn Lậnccjp trêxblsn đkeggưeazvbzqpng vềvmcowvkgch dưeazvnccjc viêxblsn mộbesht ngưeazvbzqpi cũbeshng khôqopcng gặxqrhp.

Hắsbmvn lúhfioc trưeazvvmcoc lấaseey cớvmcojmvkm đkeggpsala phưeazvơeazvng bếodhy quan Trúhfioc Cơeazv, dưeazvnccjc viêxblsn tựqzpf nhiêxblsn trảnccj lạpsali cho lãxqrho nhâkjckn, làjtdpm đkeggwgawi phưeazvơeazvng lòvkxyng tràjtdpn đkeggowriy ýbesh khôqopcng vui, đkeggxitvi vớvmcoi hắsbmvn mộbesht trậnccjn phùtjljng râkjcku trợnccjn mắsbmvt.

jtdpn Lậnccjp tiếodhyn vàjtdpo trong vưeazvbzqpn thìjmvkxqrho nhâkjckn đkeggang ởvwse trong căowrin nhàjtdp cỏjccx nhắsbmvm mắsbmvt hấaseep thu thiêxblsn linh đkeggpsala khínmis. Tuy khôqopcng cóusjf mởvwse mắsbmvt, nhưeazvng vẫlsehn chuẩqeqtn xáwvkgc gọgbxwi ra têxblsn Hàjtdpn Lậnccjp, cũbeshng khóusjf tráwvkgch, cấaseem chếodhy củvkxya Báwvkgch dưeazvnccjc viêxblsn trừkxpuxqrho nhâkjckn ra, chỉodhyusjfjtdpn Lậnccjp cóusjf thểnccj ra vàjtdpo.

Bấaseet quáwvkg, vịpsalxqrheazvwvkgjtdpy trong khoảnccjnh khắsbmvc gọgbxwi têxblsn Hàjtdpn Lậnccjp, liềvmcon bỗzdcgng nhiêxblsn cảnccjm ứvzrong đkeggưeazvnccjc cáwvkgi gìjmvk.

Mởvwse hai mắsbmvt, khôqopcng thểnccj tin nhìjmvkn vềvmco phínmisa Hàjtdpn Lậnccjp.

"Thậnccjt sựqzpf Trúhfioc Cơeazv thàjtdpnh côqopcng?"

"Mãxqrheazvwvkg, đkeggelvo tửwhxw đkeggínmisch xáwvkgc may mắsbmvn, tiếodhyn vàjtdpo Trúhfioc cơeazv kỳlseh!"jtdpn Lậnccjp khom ngưeazvbzqpi thi lễkemt, cưeazvbzqpi nhẹvzrousjfi.

xqrho nhâkjckn tuy kinh ngạpsalc trong chốxitvc láwvkgt, nhưeazvng dầowrin dầowrin hồwgawi phụowric tháwvkgi đkeggbeshjmvknh thưeazvbzqpng, nhưeazvng ngoàjtdpi miệelvong vẫlsehn lẩqeqtm bẩqeqtm nóusjfi:

"Thậnccjt khóusjf tin, thựqzpfc sựqzpf tiếodhyn nhậnccjp đkeggưeazvnccjc vàjtdpo Trúhfioc cơeazv kỳlseh!"

Sau khi nóusjfi ra hai câkjcku đkeggóusjf, sắsbmvc mặxqrht hắsbmvn bỗzdcgng nhiêxblsn nghiêxblsm lạpsali, nghiêxblsm túhfioc nóusjfi:


"Mộbesht khi đkeggãxqrh đkeggwgawng dạpsalng làjtdp tu sĩqexh Trúhfioc cơeazv kỳlseh, hai chữcreoeazvwvkgjtdpy đkeggkxpung nhắsbmvc tớvmcoi, sau nàjtdpy ngưeazvbzqpi vớvmcoi ta xưeazvng hôqopceazv huynh đkeggelvojtdp đkeggưeazvnccjc! Tạpsali hạpsal đkeggãxqrh sốxitvng nhiềvmcou năowrim, nếodhyu sưeazv đkeggelvo khôqopcng chêxbls, hãxqrhy gọgbxwi mộbesht tiếodhyng Mãxqrheazv huynh làjtdp đkeggưeazvnccjc rồwgawi!"

jtdpn Lậnccjp nghe vậnccjy, mỉodhym cưeazvbzqpi gậnccjt gậnccjt đkeggowriu, thựqzpfc khôqopcng phảnccjn đkeggxitvi, loạpsali lấaseey sựqzpf việelvoc lấaseey cảnccjnh giớvmcoi phâkjckn bốxitvi phậnccjn nàjtdpy ởvwse tu tiêxblsn giớvmcoi cũbeshng làjtdp lệelvo thưeazvbzqpng, khôqopcng cóusjfjmvk phảnccji khiêxblsm tốxitvn!

Tiếodhyp theo, lãxqrho nhâkjckn cũbeshng chínmisnh làjtdpeazv huynh củvkxya Hàjtdpn Lậnccjp cùtjljng vớvmcoi Hàjtdpn Lậnccjp vàjtdpo phòvkxyng. Sau đkeggóusjf phâkjckn biệelvot ngồwgawi xuốxitvng bêxblsn bàjtdpn, trêxblsn đkeggxqrht mộbesht ấaseem tràjtdp ngon.

Vừkxpua ngồwgawi xuốxitvng khôqopcng lâkjcku, lãxqrho nhâkjckn khẩqeqtn trưeazvơeazvng khôqopcng kịpsalp đkeggnccji đkeggãxqrh hỏjccxi quáwvkg trìjmvknh Trúhfioc Cơeazv củvkxya Hàjtdpn Lậnccjp.

jtdpn Lậnccjp tựqzpf nhiêxblsn sẽvkxy khôqopcng nóusjfi cho đkeggxitvi phưeazvơeazvng sựqzpf thậnccjt, nhưeazvng việelvoc Trúhfioc Cơeazv tai phòvkxyng đkeggpsala hỏjccxa lạpsali khôqopcng cóusjf giấaseeu giếodhym, thàjtdpnh thàjtdpnh thậnccjt thậnccjt nóusjfi ra cho đkeggxitvi phưeazvơeazvng. Bởvwsei vìjmvk chỉodhy cầowrin hơeazvi truy ra mộbesht chúhfiot, đkeggxitvi phưeazvơeazvng cóusjf thểnccj dễkemtjtdpng tháwvkgm thínmisnh việelvoc nàjtdpy.

Hắsbmvn chínmisnh làjtdpusjfi, đkeggãxqrh thuêxbls mộbesht gian đkeggpsala hỏjccxa tạpsali Nhạpsalc lộbeshc đkeggiệelvon sau đkeggóusjf liềvmcon uốxitvng vàjtdpo Trúhfioc cơeazv đkeggan màjtdpeazvqopcn thưeazvvwseng cho rồwgawi bếodhy quan ởvwse trong đkeggóusjf gầowrin mộbesht năowrim, chẳvkxyng biếodhyt nhưeazv thếodhyjtdpo liềvmcon may mắsbmvn thàjtdpnh côqopcng.

Tiêxblsu lãxqrho nhâkjckn mộbesht bêxblsn nhậnccjp thầowrin nghe Hàjtdpn Lậnccjp nóusjfi, mộbesht bêxblsn chéajhbp miệelvong kỳlseh quáwvkgi khôqopcng ngừkxpung.

Sau khi nghe xong Hàjtdpn Lậnccjp kểnccj lạpsali cốxitv sựqzpf củvkxya hắsbmvn, liềvmcon trừkxpung mắsbmvt nhìjmvkn hắsbmvn nóusjfi:

"Hàjtdpn sưeazv đkeggelvo! Theo nhưeazv lờbzqpi ngưeazvơeazvi nóusjfi, quáwvkg trìjmvknh Trúhfioc Cơeazv củvkxya ngưeazvơeazvi so vớvmcoi ngưeazvbzqpi kháwvkgc cũbeshng khôqopcng sai biệelvot lắsbmvm! Bẳvkxyng vàjtdpo tưeazv chấaseet nhưeazv vậnccjy cũbeshng cóusjf thểnccj Trúhfioc Cơeazv thàjtdpnh côqopcng, ta chỉodhyusjf thểnccjusjfi sưeazv đkeggelvo gặxqrhp đkeggpsali vậnccjn, ngay cảnccj mộbesht phầowrin trăowrim xáwvkgc suấaseet cũbeshng rơeazvi vàjtdpo ngưeazvơeazvi!" Tiểnccju lãxqrho nhâkjckn vìjmvkjtdpi năowrim trưeazvvmcoc cùtjljng Hàjtdpn Lậnccjp sớvmcom vôqopctjljng quen thuộbeshc, cho lêxblsn nóusjfi lờbzqpi nàjtdpy đkeggvmcou thậnccjt lòvkxyng, khôqopcng che dấaseeu sựqzpfkjckm mộbesh đkeggôqopci vớvmcoi Hàjtdpn Lậnccjp, thậnccjm chínmis trêxblsn mặxqrht còvkxyn trựqzpfc tiếodhyp hiệelvon lêxblsn biểnccju tìjmvknh đkeggxitv kỵoqfz.

"Ha, ha! Việelvoc nàjtdpy chỉodhyusjf thểnccjusjfi sưeazv đkeggelvo ta đkeggưeazvnccjc phúhfioc tinh chiếodhyu trúhfiong, chínmisnh bảnccjn thâkjckn ta cũbeshng khôqopcng nghĩqexh tớvmcoi, thựqzpfc sựqzpf dễkemtjtdpng tiếodhyn vàjtdpo Trúhfioc cơeazv kỳlseh nhưeazv vậnccjy!"jtdpn Lậnccjp ha hảnccjeazvbzqpi nóusjfi.

"Bấaseet quáwvkg, Hàjtdpn sưeazv đkeggelvo mộbesht khi đkeggãxqrh Trúhfioc Cơeazv thàjtdpnh côqopcng, vậnccjy nêxblsn đkeggếodhyn gặxqrhp Chưeazvvwseng môqopcn, nóusjfi Chung chưeazvvwseng môqopcn đkeggem têxblsn ngưeazvơeazvi viếodhyt lêxblsn sáwvkgch, vềvmco sau đkeggãxqrhi ngộbesh củvkxya sưeazv đkeggelvo, cứvzro dựqzpfa theo đkeggelvo tửwhxw bậnccjc cao đkeggnccj xửwhxwbesh, hàjtdpng năowrim lĩqexhnh thu cxung khôqopcng ínmist linh thạpsalch!" Tiểnccju lãxqrho nhâkjckn cưeazvbzqpi đkeggùtjlja.

fhzra tạpsaleazv huynh chỉodhy đkeggiểnccjm!"jtdpn Lậnccjp nghe xong, thầowrin sắsbmvc trêxblsn mặxqrht đkeggbeshng mộbesht cáwvkgi, thậnccjt tâkjckm nóusjfi.

"Khôqopcng cóusjfjmvk! Mặxqrhc kệelvousjfi nhưeazv thếodhyjtdpo, ngưeazvbzqpi vàjtdp ta cũbeshng ởvwse chung nhiềvmcou năowrim nhưeazv vậnccjy, nêxblsn việelvoc nhắsbmvc nhởvwse cho ngưeazvơeazvi, ta sẽvkxy tậnccjn lựqzpfc nóusjfi cho ngưeazvơeazvi mộbesht chúhfiot" Tiểnccju lãxqrho nhâkjckn khoáwvkgt tay áwvkgo ra vẻqbyy khôqopcng sao cảnccjjtdpusjfi.

"Thậnccjt ra sau khi Trúhfioc Cơeazv, ưeazvu đkeggãxqrhi lớvmcon nhấaseet đkeggưeazvnccjc bổgdxqn môqopcn cấaseep cho, làjtdp cho phéajhbp đkeggelvo tửwhxw Trúhfioc cơeazv kỳlseh tạpsali Tháwvkgi nhạpsalc sơeazvn mạpsalch mộbesht chỗzdcg, tựqzpf khai đkeggbeshng phủvkxyjtdp tu hàjtdpnh! Hơeazvn nữcreoa, còvkxyn…"

Tiếodhyp theo, lãxqrho đkeggowriu giảnccjng giảnccji cho Hàjtdpn Lậnccjp rấaseet nhiềvmcou sựqzpf việelvoc nêxblsn lưeazvu tâkjckm, chúhfio ýbesh, làjtdpm cho Hàjtdpn Lậnccjp sau khi nghe xong khôqopcng ngừkxpung gậnccjt gùtjlj.

Khi đkeggxitvi phưeazvơeazvng hoàjtdpn tấaseet việelvoc giảnccjng giảnccji nàjtdpy, lạpsali cùtjljng Hàjtdpn Lậnccjp thuậnccjn miệelvong táwvkgn gẫlsehu, sau vàjtdpi câkjcku, Hàjtdpn Lậnccjp khôqopcng nhịpsaln đkeggưeazvnccjc, hưeazvvmcong tớvmcoi đkeggxitvi phưeazvơeazvng hỏjccxi vềvmco việelvoc "Thanh nguyêxblsn kiếodhym quyếodhyt".

"Thanh nguyêxblsn kiếodhym quyếodhyt"xqrho nhâkjckn trêxblsn mặxqrht hiệelvon vẻqbyy nghi ngờbzqp.

Nhưeazvng hắsbmvn sau khi liếodhyc nhìjmvkn Hàjtdpn Lậnccjp, cũbeshng khôqopcng truy vấaseen gìjmvk, liềvmcon ngẫlsehm nghĩqexhusjfi:

"Sựqzpfjmvknh củvkxya Thanh nguyêxblsn kiếodhym quyếodhyt nàjtdpy, ta đkeggínmisch xáwvkgc cóusjf nghe ngưeazvbzqpi ta nóusjfi qua mộbesht ínmist, hơeazvn nữcreoa cũbeshng luyệelvon qua ba tầowring. Bộbesh kiếodhym quyếodhyt nàjtdpy thựqzpfc khôqopcng phảnccji làjtdp bổgdxqn môqopcn pháwvkgp quyếodhyt củvkxya Hoàjtdpn phong cốxitvc chúhfiong ta, màjtdpjtdp tuyệelvot họgbxwc trấaseen pháwvkgi củvkxya Huyềvmcon kiếodhym môqopcn bịpsal bổgdxqn môqopcn tiêxblsu diệelvot từkxpu rấaseet nhiềvmcou năowrim trưeazvvmcoc. Hơeazvn nữcreoa cũbeshng khôqopcng phảnccji cóusjf chínmisn tầowring, màjtdpjtdpeazvbzqpi ba tầowring mớvmcoi đkeggúhfiong. Nghe nóusjfi lúhfioc ấaseey Huyềvmcon kiếodhym môqopcn Môqopcn chủvkxy mắsbmvt thấaseey sắsbmvp diệelvot môqopcn, tạpsali đkeggưeazvơeazvng trưeazvbzqpng hủvkxyy kiếodhym quyếodhyt, nhưeazvng lúhfioc ấaseey vàjtdpi vịpsaleazv tổgdxq bổgdxqn môqopcn ra tay rấaseet nhanh, từkxpu trong tay đkeggxitvi phưeazvơeazvng cưeazvvmcop lấaseey nửwhxwa bộbeshqopcng pháwvkgp, màjtdp nửwhxwa bộbesh bịpsal hủvkxyy nêxblsn đkeggãxqrh thấaseet truyềvmcon. Cho nêxblsn bổgdxqn môqopcn hiệelvon tạpsali lưeazvu truyềvmcon chínmisnh làjtdp Thanh nguyêxblsn kiếodhym quyếodhyt bảnccjn thiếodhyu màjtdp thôqopci! Nhiềvmcou lắsbmvm cóusjf thểnccj tu luyệelvon hếodhyt Kếodhyt đkeggan kỳlseh, sau đkeggóusjf khôqopcng còvkxyn cóusjf hậnccju tụowric côqopcng pháwvkgp. Màjtdp toàjtdpn quyểnccjn kiếodhym quyếodhyt, nghe nóusjfi ngay cảnccj Phâkjckn thầowrin kỳlsehqopcng pháwvkgp đkeggvmcou cóusjf, chẳvkxyng biếodhyt làjtdp thậnccjt hay giảnccj?"

Tiểnccju lãxqrho nhâkjckn lắsbmvc đkeggowriu nóusjfi tớvmcoi đkeggâkjcky, đkeggưeazva tay cầowrim chéajhbn tràjtdpxblsn nhấaseep mộbesht cáwvkgi, lạpsali tiếodhyp tụowric nóusjfi:

"Côqopcng pháwvkgp thiếodhyu hậnccju tụowric củvkxya Thanh nguyêxblsn kiếodhym quyếodhyt, tuy so vớvmcoi cáwvkgc nhấaseet lưeazvu côqopcng pháwvkgp kháwvkgc khi xuấaseet ra kéajhbm cỏjccxi mộbesht chúhfiot, nhưeazvng uy lựqzpfc kỳlseh thậnccjt cũbeshng rấaseet mạpsalnh! Đfhzrxqrhc biệelvot chínmisnh làjtdp kiếodhym quang cùtjljng hộbesh thểnccj kiếodhym thuẫlsehn đkeggxqrhc tínmisnh thuầowrin pháwvkgt, đkeggưeazvnccjc khôqopcng ínmist đkeggwgawng môqopcn Trúhfioc cơeazv kỳlsehjmvkm hiểnccju, bởvwsei vậnccjy nếodhyu tu luyệelvon dễkemtjtdpng nhưeazv lờbzqpi nóusjfi, bổgdxqn môqopcn trêxblsn dưeazvvmcoi cóusjf khôqopcng ínmist ngưeazvbzqpi nguyệelvon ýbesh đkeggem kiếodhym quyếodhyt nàjtdpy làjtdpm chủvkxyqopcng pháwvkgp đkeggnccj tu luyệelvon! Dùtjlj sao, Nguyêxblsn anh kỳlsehqopcng pháwvkgp đkeggxitvi vớvmcoi chúhfiong ta rấaseet xa xôqopci, căowrin bảnccjn làjtdp khôqopcng cóusjf khảnccjowring dùtjljng tớvmcoi".

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.