Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 216 : Dược lực

    trước sau   
aaown Lậbbevp thấewkuy đebykkffai phưxjmrơxdaxng cẩlwsgn thậbbevn trảkiuy lờvkjli nhưxjmr thếpcrp, làaaowm cho hắqscnn ngưxjmrvyykng ngùsucwng đebykem ýltxl nghĩebyk giánhwoo huấewkun đebykkffai phưxjmrơxdaxng mộvyykt chúwmngt trong đebykadtpu hủlwsgy bỏbaud! Dùsucw sao đebykidoji hánhwon nàaaowy trừrxky việsvyzc trưxjmrdtruc kia đebykkffai vớdtrui mìfxicnh vôatbo lễpqbh mộvyykt chúwmngt, ngoàaaowi ra cũpqbhng khôatbong làaaowm đebykiềxdaxu gìfxic sai tránhwoi.

aaown Lậbbevp nghĩebyk vậbbevy, sắqscnc mặgbixt hòxjmra hoãraufn lạidoji, thảkiuyn nhiêxhvsn nópxrgi:

"Mộvyykt khi đebykãrauf khôatbong cópxrg chuyệsvyzn gìfxic, ta đebyki trưxjmrdtruc đebykâwqvwy!"pxrgi xong, Hàaaown Lậbbevp liềxdaxn bay lêxhvsn, rờvkjli khỏbaudi nơxdaxi nàaaowy!

Đelvridoji hánhwon nhìfxicn theo đebykếpcrpn khi mấewkut hẳewkun bópxrgng dánhwong Hàaaown Lậbbevp đebykưxjmrvyykc mộvyykt lúwmngc, cuốkffai cùsucwng mớdtrui thởvyykaaowi mộvyykt hơxdaxi, miệsvyzng khẽpqbh than:

"Thậbbevt làaaow khôatbong cópxrg thiêxhvsn lýltxlaaow! Ngưxjmrvkjli khánhwoc trong phòxjmrng đebykpqbha hỏbauda, tùsucwy tiệsvyzn liềxdaxn cópxrg thểzhyv bếpcrp quan Trúwmngc Cơxdax thàaaownh côatbong, thếpcrpaaow ta chuyêxhvsn tìfxicm gian tĩebyknh thấewkut, còxjmrn tìfxicm mộvyykt sốkffaxjmrvyykng lớdtrun đebykan dưxjmrvyykc phụyxov trợvyyk, ngưxjmrvyykc lạidoji còxjmrn khôatbong trùsucwng quan thàaaownh côatbong! Màaaowpqbhng phảkiuyi, ngưxjmrvkjli nàaaowy đebykưxjmrvyykc Lýltxlxjmr tổbbev thu làaaowm đebyksvyz tửpxrg, xem ra tưxjmr chấewkut khánhwoc ngưxjmrvkjli thưxjmrvkjlng".

Đelvridoji hánhwon đebykem Hàaaown Lậbbevp trởvyyk thàaaownh thiêxhvsn tàaaowi tưxjmr chấewkut vưxjmrvyykt xa ngưxjmrvkjli thưxjmrvkjlng! Nếpcrpu Hàaaown Lậbbevp nghe thấewkuy đebykưxjmrvyykc, chỉltxl sợvyyk muốkffan cưxjmrvkjli khổbbevpqbhng khôatbong đebykưxjmrvyykc.


aaowaaown Lậbbevp lúwmngc nàaaowy ra khỏbaudi Nhạidojc Lộvyykc đebykiệsvyzn, hai ngưxjmrvkjli bảkiuyo vệsvyz Truyềxdaxn tốkffang trậbbevn đebykãrauf đebykbbevi thàaaownh hai ngưxjmrvkjli khánhwoc,nếpcrpu khôatbong, thấewkuy Hàaaown Lậbbevp đebykvyykt nhiêxhvsn từrxky Luyệsvyzn khíulpg kỳnfvy tiếpcrpn vàaaowo Trúwmngc cơxdax kỳnfvy, chỉltxl sợvyyk lạidoji kinh ngạidojc mộvyykt phen.

aaown Lậbbevp giánhwo ngựvkjl phánhwop khíulpg phi hàaaownh ởvyyk trêxhvsn trờvkjli chậbbevm rãraufi màaaow đebyki, tâwqvwm trạidojng thưxjmrxjmrdtrung vôatbosucwng, đebykxxlsng thờvkjli hồxxlsi tưxjmrvyykng nhữwmngng đebykãrauf trảkiuyi qua lúwmngc tiếpcrpn vàaaowo Trúwmngc cơxdax kỳnfvy!

difvm thánhwong trưxjmrdtruc, lúwmngc Hàaaown Lậbbevp luyệsvyzn chếpcrp Trúwmngc cơxdax đebykan, sau khi trảkiuyi qua mộvyykt phen suy nghĩebyk, thấewkuy tạidoji phòxjmrng đebykpqbha hỏbauda tiếpcrpn hàaaownh Trúwmngc Cơxdax, thậbbevt cũpqbhng làaaow chủlwsg ýltxl rấewkut tốkffat. Tốkffai thiểzhyvu khôatbong cầadtpn lo lắqscnng cópxrg ngưxjmrvkjli đebykvyykt nhiêxhvsn xuấewkut hiệsvyzn phánhwo rốkffai, khiếpcrpn cho mìfxicnh nửpxrga đebykưxjmrvkjlng màaaow thấewkut bạidoji.

fxic thếpcrpaaown Lậbbevp hạidoj quyếpcrpt tâwqvwm, trưxjmrdtruc hếpcrpt cópxrg ba viêxhvsn Trúwmngc cơxdax đebykan ădifvn vàaaowo mộvyykt viêxhvsn, sau đebykópxrg vậbbevn côatbong bắqscnt đebykadtpu khai hópxrga dưxjmrvyykc lựvkjlc.

Trúwmngc Cơxdaxxjmrvyykc lựvkjlc phánhwot tánhwoc rấewkut nhanh, sau mấewkuy canh giờvkjl ngắqscnn ngủlwsgi, Hàaaown Lậbbevp cảkiuym thấewkuy đebykan đebykiềxdaxn cópxrg mộvyykt luồxxlsng liệsvyzt hỏbauda thiêxhvsu đebykkffat, mặgbixt khánhwoc tứncyc chi lạidoji lạidojnh lẽpqbho vôatbosucwng, hìfxicnh thàaaownh sựvkjl cảkiuym thụyxovpxrgng lạidojnh rấewkut rõhwflaaowng.

Nhưxjmrng loạidoji cảkiuym giánhwoc nàaaowy khôatbong kérnkco dàaaowi, mộvyykt lúwmngc sau cỗrauf liệsvyzt hỏbauda trong đebykan đebykiềxdaxn lạidoji đebykvyykt nhiêxhvsn biếpcrpn mấewkut vôatbokiuynh vôatbo tung, tứncyc chi cũpqbhng khôatboi phụyxovc nhiệsvyzt đebykvyykfxicnh thưxjmrvkjlng, đebykiềxdaxu nàaaowy làaaowm cho Hàaaown Lậbbevp cópxrg đebykiểzhyvm ngạidojc nhiêxhvsn.

aaown Lậbbevp chợvyykt lópxrge lêxhvsn vẻupde nghi hoặgbixc, sắqscnc mặgbixt đebykvyykt nhiêxhvsn đebykidoji biếpcrpn, hai tay ôatbom đebykan đebykiềxdaxn rốkffat cuộvyykc khôatbong buôatbong ra nửpxrga tấewkuc.

Bởvyyki vìfxicvyykxdaxi ấewkuy, bỗraufng nhiêxhvsn truyềxdaxn đebykếpcrpn mộvyykt sựvkjl đebykau đebykdtrun kịpqbhch liệsvyzt giốkffang nhưxjmr bảkiuyy, tánhwom thanh dao nhọsifen đebykxxlsng thờvkjli giao đebykvyykng. Đelvriềxdaxu nàaaowy làaaowm cho Hàaaown Lậbbevp khôatbong kịpqbhp phòxjmrng bịpqbh, khuôatbon mặgbixt tánhwoi nhợvyykt đebyki, mồxxls hồxxlsi theo từrxkyng dòxjmrng khôatbong ngừrxkyng rơxdaxi xuốkffang, cảkiuy thâwqvwn hìfxicnh co quắqscnp gậbbevp lạidoji.

aaown Lậbbevp thốkffang khổbbev nằwrqgm cuộvyykn trêxhvsn mặgbixt đebykewkut, trong lòxjmrng khôatbong ngừrxkyng mắqscnng to, nhưxjmr thếpcrpaaowo cho tớdtrui bâwqvwy giờvkjl khôatbong ai nhắqscnc qua, phụyxovc dụyxovng Trúwmngc cơxdax đebykan lạidoji đebykau đebykdtrun nhưxjmr vậbbevy!

Hắqscnn còxjmrn chưxjmra mắqscnng xong hai câwqvwu, sựvkjl đebykau nhứncycc trong đebykan đebykiềxdaxn đebykvyykt nhiêxhvsn bạidojo phánhwot lan ra. Loạidoji bạidojo phánhwot nàaaowy biếpcrpn thàaaownh vôatbo sốkffaxjmrng nhiệsvyzt lưxjmru, lậbbevp tứncycc xâwqvwm chiếpcrpm toàaaown thâwqvwn, thậbbevm chíulpgwqvwm nhậbbevp vàaaowo tậbbevn bêxhvsn trong cốkffat tủlwsgy, nhưxjmrng tiếpcrpp theo nhiệsvyzt lưxjmru lậbbevp tứncycc biếpcrpn thàaaownh ngứncyca ngánhwoy vôatbosucwng, toàaaown thâwqvwn tựvkjla hồxxlspxrgatbo sốkffa con kiếpcrpn khôatbong ngừrxkyng bòxjmr qua bòxjmr lạidoji, làaaowm hắqscnn hậbbevn khôatbong thểzhyv đebykbbevp đebykadtpu vàaaowo tưxjmrvkjlng cho giảkiuym bớdtrut sựvkjl thốkffang khổbbevaaowy.

Loạidoji tra tấewkun nàaaowy thiếpcrpu chúwmngt nữwmnga làaaowm cho hắqscnn phánhwot đebykxhvsn, kérnkco dàaaowi khoảkiuyng mộvyykt bữwmnga cơxdaxm mớdtrui dầadtpn dầadtpn tiêxhvsu đebyki, lúwmngc nàaaowy, Hàaaown Lậbbevp mớdtrui cópxrg thểzhyv dựvkjla vàaaowo tưxjmrvkjlng, miễpqbhn cưxjmrsvyzng đebykncycng thằwrqgng lêxhvsn! Lúwmngc nàaaowy hắqscnn mồxxlsatboi ròxjmrng ròxjmrng, toàaaown thâwqvwn bao trùsucwm mộvyykt tầadtpng chấewkut màaaowu xánhwom, hơxdaxn nữwmnga bốkffac lêxhvsn mộvyykt mùsucwi vịpqbh khópxrgpxrg thểzhyv diễpqbhn tảkiuy.

Nhưxjmrng tấewkut cảkiuy việsvyzc nàaaowy Hàaaown Lậbbevp đebykxdaxu khôatbong thèsiaum đebykzhyv ýltxl! Hắqscnn đebykzhyv ýltxlxdaxn làaaowatbong phánhwop trong mộvyykt chúwmngt liềxdaxn tinh tiếpcrpn đebykãrauf tiếpcrpn vàaaowo tầadtpng thứncycxjmrvkjli hai. Hơxdaxn nữwmnga cảkiuy ngưxjmrvkjli ấewkum ánhwop, khôatbong chỗraufaaowo khôatbong thoảkiuyi mánhwoi.

Hiểzhyvn nhiêxhvsn vừrxkya rồxxlsi viêxhvsn Trúwmngc cơxdax đebykan kia đebykãrauf cảkiuyi thiệsvyzn thâwqvwn thểzhyv, làaaowm cho hắqscnn tẩlwsgy tủlwsgy dịpqbhch câwqvwn. Đelvrkffai vớdtrui cơxdax thểzhyvfxicnh thàaaownh cảkiuym giánhwoc ấewkum ánhwop, nêxhvsn dưxjmrvyykc lựvkjlc Trúwmngc Cơxdax đebykan khôatbong cópxrg tan hếpcrpt, sau nàaaowy phảkiuyi hấewkup thu đebykzhyv gia tădifvng phánhwop lựvkjlc. Đelvrópxrgpqbhng làaaow nguyêxhvsn nhâwqvwn sau khi dùsucwng Trúwmngc cơxdax đebykan phảkiuyi bếpcrp quan ba thánhwong, nếpcrpu khôatbong dưxjmrvyykc lựvkjlc nàaaowy sẽpqbh theo thờvkjli gian trôatboi qua màaaow dầadtpn dầadtpn mấewkut hếpcrpt.


Mớdtrui đebykadtpu, Hàaaown Lậbbevp cũpqbhng dựvkjla theo quánhwo trìfxicnh Trúwmngc Cơxdax củlwsga ngưxjmrvkjli khánhwoc, cũpqbhng thàaaownh thàaaownh thậbbevt thậbbevt ngồxxlsi xuốkffang hấewkup thụyxov nhữwmngng dưxjmrvyykc lựvkjlc còxjmrn sópxrgt lạidoji củlwsga Trúwmngc cơxdax đebykan.

Nhưxjmrng rấewkut nhanh Hàaaown Lậbbevp phánhwot hiệsvyzn, mấewkuy cánhwoi dưxjmrvyykc lựvkjlc nàaaowy ẩlwsgn sâwqvwu trong cơxdax thểzhyv, côatbong hiệsvyzu cũpqbhng chỉltxlpxrg thểzhyvaaowm phánhwop lựvkjlc gia tădifvng mộvyykt íulpgt màaaow thôatboi, thựvkjlc khôatbong cảkiuyi thiệsvyzn thâwqvwn thểzhyv mộvyykt lầadtpn nữwmnga.

Nếpcrpu nópxrgi chỉltxlpxrg mộvyykt viêxhvsn Trúwmngc cơxdax đebykan, tựvkjl nhiêxhvsn vôatbo luậbbevn ai sau khi tẩlwsgy tủlwsgy dịpqbhch câwqvwn, đebykxdaxu sẽpqbh khôatbong buôatbong tha cơxdax hộvyyki gia tădifvng phánhwop lựvkjlc khópxrgpxrg đebykưxjmrvyykc nàaaowy, thậbbevt sựvkjl sẽpqbh bếpcrp quan ba thánhwong, đebykem dưxjmrvyykc lựvkjlc còxjmrn lạidoji hấewkup thu sạidojch sẽpqbh, đebykưxjmrơxdaxng nhiêxhvsn khôatbong dễpqbhaaowng bỏbaud qua.

Nhưxjmrng Hàaaown Lậbbevp khôatbong giốkffang nhưxjmr vậbbevy, trêxhvsn tay hắqscnn còxjmrn cópxrg mộvyykt sốkffa lớdtrun Trúwmngc cơxdax đebykan, đebykkffai vớdtrui mộvyykt íulpgt dưxjmrvyykc lựvkjlc sópxrgt lạidoji khôatbong cầadtpn quan tâwqvwm! Hắqscnn quan tâwqvwm chíulpgnh làaaow, còxjmrn phảkiuyi qua vàaaowi lầadtpn cảkiuyi thiệsvyzn thểzhyv chấewkut nhưxjmr thếpcrpaaowy, mìfxicnh mớdtrui cópxrg thểzhyv tiếpcrpn vàaaowo Trúwmngc cơxdax kỳnfvy. Dùsucw sao tẩlwsgy tủlwsgy dịpqbhch câwqvwn mớdtrui làaaow trùsucwng quan, mấewkuu chốkffat đebykzhyv Trúwmngc Cơxdax thàaaownh côatbong.

Sau khi trảkiuyi qua mưxjmrvkjli mấewkuy ngàaaowy ngồxxlsi thiềxdaxn, Hàaaown Lậbbevp mớdtrui hoàaaown toàaaown hiểzhyvu đebykưxjmrvyykc đebykiểzhyvm nàaaowy, tựvkjl nhiêxhvsn khôatbong cópxrg thêxhvsm kiêxhvsn nhẫiydgn.

Lầadtpn uốkffang Trúwmngc cơxdax đebykan thứncyc hai. Hắqscnn tựvkjl hỏbaudi liêxhvsn tiếpcrpp dùsucwng Trúwmngc cơxdax đebykan khôatbong cópxrg vấewkun đebykxdaxfxic lớdtrun khôatbong, dưxjmrvyykc lựvkjlc còxjmrn sópxrgt lạidoji cũpqbhng khôatbong cópxrgfxic! Sau khi suy nghĩebyk qua, Hàaaown Lậbbevp rốkffat cuộvyykc khôatbong đebykvyyki thêxhvsm mấewkuy ngàaaowy, liềxdaxn ădifvn vàaaowo viêxhvsn Trúwmngc cơxdax đebykan thứncyc hai.

pqbhng đebykau nhứncycc nhưxjmr vậbbevy, cũpqbhng nhưxjmr bịpqbh kiếpcrpn bòxjmr, làaaowm Hàaaown Lậbbevp sớdtrum đebykãrauf chuẩlwsgn bịpqbh nhưxjmrng vẫiydgn thốkffang khổbbev mộvyykt hồxxlsi! Nhưxjmrng Hàaaown Lậbbevp cảkiuym giánhwoc đebykưxjmrvyykc, lầadtpn nàaaowy so vớdtrui lầadtpn trưxjmrdtruc nhẹidoj nhàaaowng hơxdaxn mộvyykt íulpgt. Do tạidojp chấewkut trêxhvsn ngưxjmrvkjli đebykãrauf bớdtrut đebyki khôatbong íulpgt, xem ra tưxjmr chấewkut hắqscnn thựvkjlc sựvkjl tốkffat hơxdaxn.

Sau hai lầadtpn liêxhvsn tiếpcrpp dùsucwng Trúwmngc cơxdax đebykan, Hàaaown Lậbbevp khôatbong cảkiuym thấewkuy dưxjmrvyykc lựvkjlc còxjmrn sópxrgt lạidoji trong cơxdax thểzhyvpxrgnhwoi gìfxic khôatbong ổbbevn, đebykưxjmrơxdaxng nhiêxhvsn còxjmrn mộvyykt íulpgt hơxdaxi ấewkum, nhưxjmrng cũpqbhng khôatbong đebykánhwong ngạidoji! Hơxdaxn nữwmnga phánhwop lựvkjlc còxjmrn tădifvng mạidojnh lêxhvsn tầadtpng thứncycxjmrvkjli ba, đebykltxlnh đebykiểzhyvm củlwsga Luyệsvyzn khíulpg kỳnfvy.

Đelvrếpcrpn lúwmngc đebykópxrgaaown Lậbbevp mớdtrui yêxhvsn lòxjmrng. Khôatbong thểzhyvsucwng hai, ba viêxhvsn Trúwmngc cơxdax đebykan mộvyykt lúwmngc, mỗraufi lầadtpn phảkiuyi dùsucwng mộvyykt viêxhvsn. Mỗraufi mộvyykt viêxhvsn đebykan dưxjmrvyykc đebykxdaxu cópxrgnhwoc dụyxovng tẩlwsgy tủlwsgy, đebyklwsgy ra khỏbaudi cơxdax thểzhyvaaown Lậbbevp mộvyykt đebykánhwom tạidojp chấewkut màaaowu xánhwom.

Nhưxjmrng bắqscnt đebykadtpu viêxhvsn thứncyc ba, Hàaaown Lậbbevp rõhwflaaowng cảkiuym nhậbbevn đebykưxjmrvyykc tánhwoc dụyxovng tẩlwsgy tủlwsgy củlwsga Trúwmngc cơxdax đebykan, tạidojp chấewkut xuấewkut ra càaaowng ngàaaowy càaaowng íulpgt. Nhưxjmrng đebykxxlsng thờvkjli, phánhwop lựvkjlc châwqvwn nguyêxhvsn trong cơxdax thểzhyvpqbhng phánhwot sinh ra biếpcrpn hópxrga kỳnfvy dịpqbh.

Vốkffan châwqvwn nguyêxhvsn làaaow trạidojng thánhwoi khíulpg, sau khi trảkiuyi qua vàaaowi lầadtpn phụyxovc dụyxovng Trúwmngc cơxdax đebykan, từrxkyng bưxjmrdtruc gắqscnn kếpcrpt vàaaowo nhau, cópxrg xu hưxjmrdtrung chuyểzhyvn hópxrga sang dịpqbhch thểzhyv, thậbbevm chíulpg ădifvn vàaaowo viêxhvsn Trúwmngc cơxdax đebykan thứncyc bảkiuyy, châwqvwn nguyêxhvsn Hàaaown Lậbbevp trừrxky trung tâwqvwm đebykan đebykiềxdaxn hìfxicnh thàaaownh mộvyykt khốkffai nhỏbaud, còxjmrn lạidoji so vớdtrui chấewkut lỏbaudng khôatbong cópxrgfxic khánhwoc nhau.

Sau khi ădifvn vàaaowo viêxhvsn thứncyc thứncyc bảkiuyy, dưxjmrvyykc liệsvyzu còxjmrn sópxrgt lạidoji trong cơxdax thểzhyvaaown Lậbbevp rốkffat cuộvyykc đebykidojt tớdtrui trạidojng thánhwoi tiếpcrpp cậbbevn bãraufo hòxjmra, toàaaown thâwqvwn đebykang vốkffan ấewkum ánhwop, bâwqvwy giờvkjl gầadtpn nhưxjmr đebykãraufpxrgng rựvkjlc lêxhvsn. Cảkiuym giánhwoc nópxrgng bỏbaudng đebykãraufaaowm cho Hàaaown Lậbbevp trùsucw trừrxky khôatbong chắqscnc chắqscnn.

Hắqscnn thậbbevt sựvkjl chẳewkung biếpcrpt, nếpcrpu nuốkffat vàaaowo viêxhvsn đebykan dưxjmrvyykc thứncycnhwom, chíulpgnh mìfxicnh cópxrg thểzhyv bịpqbhxjmrvyykc lựvkjlc đebykidoji phánhwot màaaow nổbbev tung hay khôatbong! Nhưxjmrng Hàaaown Lậbbevp cũpqbhng cảkiuym giánhwoc đebykưxjmrvyykc, hắqscnn rấewkut gầadtpn vớdtrui Trúwmngc cơxdax kỳnfvy cảkiuynh giớdtrui, cópxrg lẽpqbhpqbhng chỉltxl cầadtpn dùsucwng thêxhvsm mộvyykt, hai viêxhvsn đebykan dưxjmrvyykc nữwmnga màaaow thôatboi.


Thoánhwong lưxjmrsvyzng lựvkjl mộvyykt chúwmngt, cuốkffai cùsucwng khánhwot vọsifeng Trúwmngc Cơxdax củlwsga Hàaaown Lậbbevp đebykãrauf chiếpcrpm thưxjmrvyykng phong. Cắqscnn rădifvng mộvyykt cánhwoi, hắqscnn ădifvn vàaaowo viêxhvsn Trúwmngc cơxdax đebykan thứncycnhwom.

Nhưxjmrng sau khi viêxhvsn đebykan dưxjmrvyykc kia vàaaowo tớdtrui bụyxovng, dưxjmrvyykc lựvkjlc còxjmrn sópxrgt laịpqbh kia vốkffan còxjmrn cópxrg thểzhyv miễpqbhn cưxjmrsvyzng khốkffang chếpcrp đebykưxjmrvyykc, phụyxovp mộvyykt tiếpcrpng đebykvyykt nhiêxhvsn bùsucwng nổbbev ra. Làaaowm kinh mạidojch toàaaown thâwqvwn Hàaaown Lậbbevp nópxrgng lêxhvsn, lậbbevp tứncycc thầadtpn tríulpg quay quồxxlsng chìfxicm vàaaowo hôatbon mêxhvs.

Khi Hàaaown Lậbbevp cảkiuy ngưxjmrvkjli nópxrgng bỏbaudng tỉltxlnh lạidoji liềxdaxn kinh hỉltxl phánhwot hiệsvyzn, hắqscnn trong lúwmngc hôatbon mêxhvs đebykãrauf trùsucwng quan thàaaownh côatbong, tiếpcrpn nhậbbevp vàaaowo Trúwmngc cơxdax kỳnfvy.

aaown Lậbbevp vừrxkya mừrxkyng vừrxkya sợvyyk, lậbbevp tứncycc chồxxlsm dậbbevy, phánhwot tiếpcrpt hưxjmrng phấewkun trong lòxjmrng! Nhưxjmrng vừrxkya mớdtrui đebykvyykng thâwqvwn, cảkiuy ngưxjmrvkjli lạidoji nópxrgng lêxhvsn lạidoji ngãrauf ra đebykewkut, dọsifea cho hắqscnn sợvyyk muốkffan nhảkiuyy dựvkjlng lêxhvsn.

Thìfxic ra tuy hắqscnn Trúwmngc Cơxdax thàaaownh côatbong, nhưxjmrng trêxhvsn ngưxjmrvkjli dưxjmrvyykc tíulpgnh còxjmrn sópxrgt lạidoji củlwsga tánhwom viêxhvsn Trúwmngc cơxdax đebykan mộvyykt chúwmngt cũpqbhng chưxjmra giảkiuym bớdtrut, tràaaown ngậbbevp toàaaown thâwqvwn, phi thưxjmrvkjlng nguy hiểzhyvm!

xjmrdtrui tìfxicnh huốkffang nàaaowy, hắqscnn phảkiuyi lậbbevp tứncycc vậbbevn côatbong hấewkup thu dưxjmrvyykc lựvkjlc mớdtrui đebykưxjmrvyykc, nếpcrpu khôatbong, lúwmngc nàaaowo cũpqbhng cópxrg thểzhyv bạidojo phánhwot lầadtpn nữwmnga.

Tuy Hàaaown Lậbbevp hiểzhyvu đebykưxjmrvyykc biệsvyzn phánhwop đebykzhyv giảkiuyi quyếpcrpt nguy cơxdax, nhưxjmrng trong lòxjmrng vẫiydgn âwqvwm thầadtpm kêxhvsu khổbbev khôatbong ngừrxkyng, khôatbong thểzhyv cao hứncycng đebykưxjmrvyykc.

Bởvyyki vìfxic trêxhvsn ngưxjmrvkjli Hàaaown Lậbbevp ngoàaaowi quyểzhyvn Thanh nguyêxhvsn kiếpcrpm quyếpcrpt kia nàaaowo cópxrgatbong phánhwop gìfxicaaownh cho Trúwmngc cơxdax kỳnfvy! Màaaow quyểzhyvn kiếpcrpm quyếpcrpt nàaaowy, chỉltxl cầadtpn xem vịpqbhwqvwn sưxjmr phópxrg kia tùsucwy tiệsvyzn cấewkup cho mìfxicnh thìfxicpqbhng biếpcrpt côatbong phánhwop nàaaowy làaaow đebykxxlsnhwoc rưxjmrvyyki!

xdaxn nữwmnga Hàaaown Lậbbevp lúwmngc trưxjmrdtruc cũpqbhng đebykãrauf xem qua vàaaowi chưxjmrơxdaxng, vàaaow nghe qua ngưxjmrvkjli khánhwoc mộvyykt hai lầadtpn.

Kiếpcrpm quyếpcrpt nàaaowy đebykíulpgch thựvkjlc bìfxicnh thưxjmrvkjlng, đebyksvyz tửpxrg Trúwmngc cơxdax kỳnfvy Hoàaaowng phong cốkffac, cơxdax hồxxls mỗraufi ngưxjmrvkjli đebykxdaxu luyệsvyzn hai, ba tầadtpng, nhưxjmrng cho tớdtrui bâwqvwy giờvkjl khôatbong ai tiếpcrpp tụyxovc thâwqvwm tu lêxhvsn trêxhvsn tầadtpng thứncyc ba. Nguyêxhvsn nhâwqvwn cụyxov thểzhyv, Hàaaown Lậbbevp khôatbong rõhwflaaowng, nhưxjmrng sựvkjlrnkcm cỏbaudi củlwsga kiếpcrpm quyếpcrpt nàaaowy, bởvyyki vậbbevy cópxrg thểzhyv thấewkuy đebykưxjmrvyykc.

Nhưxjmrng dưxjmrdtrui tìfxicnh huốkffang nàaaowy, Hàaaown Lậbbevp dùsucw khôatbong muốkffan tu luyệsvyzn, cũpqbhng khôatbong còxjmrn biệsvyzn phánhwop khánhwoc.

Bấewkut đebykqscnc dĩebyk, Hàaaown Lậbbevp đebykàaaownh phảkiuyi lấewkuy quyểzhyvn Thanh nguyêxhvsn kiếpcrpm quyếpcrpt ra, đebykgbixt lêxhvsn mặgbixt đebykewkut trưxjmrdtruc mặgbixt, rồxxlsi khoanh châwqvwn bắqscnt đebykadtpu tu luyệsvyzn.

Thanh nguyêxhvsn kiếpcrpm quyếpcrpt nàaaowy tổbbevng cộvyykng chíulpgn tầadtpng, ba tầadtpng đebykadtpu Luyệsvyzn khíulpg kỳnfvy đebyksvyz tửpxrgpqbhng cópxrg thểzhyv tu luyệsvyzn, ba tầadtpng giữwmnga vàaaow ba tầadtpng cuốkffai chỉltxlpxrg đebyksvyz tửpxrg Trúwmngc cơxdax kỳnfvysucwng tu sĩebyk Kếpcrpt đebykan kỳnfvy mớdtrui cópxrg thểzhyv luyệsvyzn. Hơxdaxn nữwmnga mỗraufi khi luyệsvyzn thàaaownh ba tầadtpng, cópxrg thểzhyv sửpxrg dụyxovng mộvyykt thầadtpn thôatbong củlwsga kiếpcrpm quyếpcrpt nàaaowy.

Sau khi luyệsvyzn thàaaownh ba tầadtpng đebykadtpu, cópxrg thểzhyv khôatbong cầadtpn phánhwop khíulpg, dùsucwng tay cópxrg thểzhyv phánhwot ra kiếpcrpm khíulpg, uy lựvkjlc cópxrg thểzhyvxjmrơxdaxng đebykưxjmrơxdaxng cùsucwng vớdtrui thưxjmrvyykng phẩlwsgm phánhwop khíulpgfxicnh thưxjmrvkjlng.

Sau khi tu thàaaownh ba tầadtpng giữwmnga, cópxrg thểzhyv trong khoảkiuynh khắqscnc phánhwot ra hộvyyk thểzhyv kiếpcrpm thuẫiydgn, lựvkjlc phòxjmrng ngựvkjlsucwng sơxdax cấewkup phánhwop thuậbbevt bậbbevc trung bìfxicnh thưxjmrvkjlng khôatbong sai biệsvyzt lắqscnm, nhưxjmrng hộvyyk thuẫiydgn nàaaowy còxjmrn cópxrg chứncyca mộvyykt sốkffa kiếpcrpm khíulpg phảkiuyn kíulpgch, nếpcrpu côatbong kíulpgch vàaaowo hộvyyk thuẫiydgn nàaaowy, sẽpqbh bịpqbh kiếpcrpm thuẫiydgn tựvkjl đebykvyykng phópxrgng ra kiếpcrpm khíulpgatbong kíulpgch.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.