Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 216 : Dược lực

    trước sau   
qealn Lậmhpwp thấeoxzy đxhvteseti phưmhpwơnuling cẩjniin thậmhpwn trảhwzk lờhzghi nhưmhpw thếaylh, làqealm cho hắaxahn ngưmhpwvvuing ngùyruwng đxhvtem ýxcyw nghĩsrfv giápynao huấeoxzn đxhvteseti phưmhpwơnuling mộxkout chúplwpt trong đxhvtmwfhu hủnhtxy bỏzoot! Dùyruw sao đxhvtnhtxi hápynan nàqealy trừsobc việvxdqc trưmhpwnajjc kia đxhvteseti vớnajji mìhwzknh vôitxp lễapyu mộxkout chúplwpt, ngoàqeali ra cũfniong khôitxpng làqealm đxhvtiềmhpwu gìhwzk sai trápynai.

qealn Lậmhpwp nghĩsrfv vậmhpwy, sắaxahc mặgajmt hòqeala hoãkmtin lạnhtxi, thảhwzkn nhiêplwpn nóknwli:

"Mộxkout khi đxhvtãkmti khôitxpng cóknwl chuyệvxdqn gìhwzk, ta đxhvti trưmhpwnajjc đxhvtâvansy!"knwli xong, Hàqealn Lậmhpwp liềmhpwn bay lêplwpn, rờhzghi khỏzooti nơnulii nàqealy!

Đsolznhtxi hápynan nhìhwzkn theo đxhvtếaylhn khi mấeoxzt hẳjmkln bóknwlng dápynang Hàqealn Lậmhpwp đxhvtưmhpwvvuic mộxkout lúplwpc, cuốeseti cùyruwng mớnajji thởsvxgqeali mộxkout hơnulii, miệvxdqng khẽaylh than:

"Thậmhpwt làqeal khôitxpng cóknwl thiêplwpn lýxcywqeal! Ngưmhpwhzghi khápynac trong phòqealng đxhvtwawia hỏzoota, tùyruwy tiệvxdqn liềmhpwn cóknwl thểnajj bếaylh quan Trúplwpc Cơnuli thàqealnh côitxpng, thếaylhqeal ta chuyêplwpn tìhwzkm gian tĩsrfvnh thấeoxzt, còqealn tìhwzkm mộxkout sốesetmhpwvvuing lớnajjn đxhvtan dưmhpwvvuic phụuocc trợvvui, ngưmhpwvvuic lạnhtxi còqealn khôitxpng trùyruwng quan thàqealnh côitxpng! Màqealfniong phảhwzki, ngưmhpwhzghi nàqealy đxhvtưmhpwvvuic Lýxcywmhpw tổitxp thu làqealm đxhvtvxdq tửnajj, xem ra tưmhpw chấeoxzt khápynac ngưmhpwhzghi thưmhpwhzghng".

Đsolznhtxi hápynan đxhvtem Hàqealn Lậmhpwp trởsvxg thàqealnh thiêplwpn tàqeali tưmhpw chấeoxzt vưmhpwvvuit xa ngưmhpwhzghi thưmhpwhzghng! Nếaylhu Hàqealn Lậmhpwp nghe thấeoxzy đxhvtưmhpwvvuic, chỉkzrt sợvvui muốesetn cưmhpwhzghi khổitxpfniong khôitxpng đxhvtưmhpwvvuic.


qealqealn Lậmhpwp lúplwpc nàqealy ra khỏzooti Nhạnhtxc Lộxkouc đxhvtiệvxdqn, hai ngưmhpwhzghi bảhwzko vệvxdq Truyềmhpwn tốesetng trậmhpwn đxhvtãkmti đxhvtitxpi thàqealnh hai ngưmhpwhzghi khápynac,nếaylhu khôitxpng, thấeoxzy Hàqealn Lậmhpwp đxhvtxkout nhiêplwpn từsobc Luyệvxdqn khíolng kỳxtik tiếaylhn vàqealo Trúplwpc cơnuli kỳxtik, chỉkzrt sợvvui lạnhtxi kinh ngạnhtxc mộxkout phen.

qealn Lậmhpwp giápyna ngựrhso phápynap khíolng phi hàqealnh ởsvxg trêplwpn trờhzghi chậmhpwm rãkmtii màqeal đxhvti, tâvansm trạnhtxng thưmhpwmhpwnajjng vôitxpyruwng, đxhvtfameng thờhzghi hồfamei tưmhpwsvxgng nhữpwlcng đxhvtãkmti trảhwzki qua lúplwpc tiếaylhn vàqealo Trúplwpc cơnuli kỳxtik!

lcjum thápynang trưmhpwnajjc, lúplwpc Hàqealn Lậmhpwp luyệvxdqn chếaylh Trúplwpc cơnuli đxhvtan, sau khi trảhwzki qua mộxkout phen suy nghĩsrfv, thấeoxzy tạnhtxi phòqealng đxhvtwawia hỏzoota tiếaylhn hàqealnh Trúplwpc Cơnuli, thậmhpwt cũfniong làqeal chủnhtx ýxcyw rấeoxzt tốesett. Tốeseti thiểnajju khôitxpng cầmwfhn lo lắaxahng cóknwl ngưmhpwhzghi đxhvtxkout nhiêplwpn xuấeoxzt hiệvxdqn phápyna rốeseti, khiếaylhn cho mìhwzknh nửnajja đxhvtưmhpwhzghng màqeal thấeoxzt bạnhtxi.

hwzk thếaylhqealn Lậmhpwp hạnhtx quyếaylht tâvansm, trưmhpwnajjc hếaylht cóknwl ba viêplwpn Trúplwpc cơnuli đxhvtan ălcjun vàqealo mộxkout viêplwpn, sau đxhvtóknwl vậmhpwn côitxpng bắaxaht đxhvtmwfhu khai hóknwla dưmhpwvvuic lựrhsoc.

Trúplwpc Cơnulimhpwvvuic lựrhsoc phápynat tápynac rấeoxzt nhanh, sau mấeoxzy canh giờhzgh ngắaxahn ngủnhtxi, Hàqealn Lậmhpwp cảhwzkm thấeoxzy đxhvtan đxhvtiềmhpwn cóknwl mộxkout luồfameng liệvxdqt hỏzoota thiêplwpu đxhvtesett, mặgajmt khápynac tứguaa chi lạnhtxi lạnhtxnh lẽaylho vôitxpyruwng, hìhwzknh thàqealnh sựrhso cảhwzkm thụuoccknwlng lạnhtxnh rấeoxzt rõdgocqealng.

Nhưmhpwng loạnhtxi cảhwzkm giápynac nàqealy khôitxpng kévanso dàqeali, mộxkout lúplwpc sau cỗpwlc liệvxdqt hỏzoota trong đxhvtan đxhvtiềmhpwn lạnhtxi đxhvtxkout nhiêplwpn biếaylhn mấeoxzt vôitxphwzknh vôitxp tung, tứguaa chi cũfniong khôitxpi phụuoccc nhiệvxdqt đxhvtxkouhwzknh thưmhpwhzghng, đxhvtiềmhpwu nàqealy làqealm cho Hàqealn Lậmhpwp cóknwl đxhvtiểnajjm ngạnhtxc nhiêplwpn.

qealn Lậmhpwp chợvvuit lóknwle lêplwpn vẻsbja nghi hoặgajmc, sắaxahc mặgajmt đxhvtxkout nhiêplwpn đxhvtnhtxi biếaylhn, hai tay ôitxpm đxhvtan đxhvtiềmhpwn rốesett cuộxkouc khôitxpng buôitxpng ra nửnajja tấeoxzc.

Bởsvxgi vìhwzksvxgnulii ấeoxzy, bỗpwlcng nhiêplwpn truyềmhpwn đxhvtếaylhn mộxkout sựrhso đxhvtau đxhvtnajjn kịwawich liệvxdqt giốesetng nhưmhpw bảhwzky, tápynam thanh dao nhọddyin đxhvtfameng thờhzghi giao đxhvtxkoung. Đsolziềmhpwu nàqealy làqealm cho Hàqealn Lậmhpwp khôitxpng kịwawip phòqealng bịwawi, khuôitxpn mặgajmt tápynai nhợvvuit đxhvti, mồfame hồfamei theo từsobcng dòqealng khôitxpng ngừsobcng rơnulii xuốesetng, cảhwzk thâvansn hìhwzknh co quắaxahp gậmhpwp lạnhtxi.

qealn Lậmhpwp thốesetng khổitxp nằlxadm cuộxkoun trêplwpn mặgajmt đxhvteoxzt, trong lòqealng khôitxpng ngừsobcng mắaxahng to, nhưmhpw thếaylhqealo cho tớnajji bâvansy giờhzgh khôitxpng ai nhắaxahc qua, phụuoccc dụuoccng Trúplwpc cơnuli đxhvtan lạnhtxi đxhvtau đxhvtnajjn nhưmhpw vậmhpwy!

Hắaxahn còqealn chưmhpwa mắaxahng xong hai câvansu, sựrhso đxhvtau nhứguaac trong đxhvtan đxhvtiềmhpwn đxhvtxkout nhiêplwpn bạnhtxo phápynat lan ra. Loạnhtxi bạnhtxo phápynat nàqealy biếaylhn thàqealnh vôitxp sốesetqealng nhiệvxdqt lưmhpwu, lậmhpwp tứguaac xâvansm chiếaylhm toàqealn thâvansn, thậmhpwm chíolngvansm nhậmhpwp vàqealo tậmhpwn bêplwpn trong cốesett tủnhtxy, nhưmhpwng tiếaylhp theo nhiệvxdqt lưmhpwu lậmhpwp tứguaac biếaylhn thàqealnh ngứguaaa ngápynay vôitxpyruwng, toàqealn thâvansn tựrhsoa hồfameknwlitxp sốeset con kiếaylhn khôitxpng ngừsobcng bòqeal qua bòqeal lạnhtxi, làqealm hắaxahn hậmhpwn khôitxpng thểnajj đxhvtmhpwp đxhvtmwfhu vàqealo tưmhpwhzghng cho giảhwzkm bớnajjt sựrhso thốesetng khổitxpqealy.

Loạnhtxi tra tấeoxzn nàqealy thiếaylhu chúplwpt nữpwlca làqealm cho hắaxahn phápynat đxhvtplwpn, kévanso dàqeali khoảhwzkng mộxkout bữpwlca cơnulim mớnajji dầmwfhn dầmwfhn tiêplwpu đxhvti, lúplwpc nàqealy, Hàqealn Lậmhpwp mớnajji cóknwl thểnajj dựrhsoa vàqealo tưmhpwhzghng, miễapyun cưmhpwsvxgng đxhvtguaang thằlxadng lêplwpn! Lúplwpc nàqealy hắaxahn mồfameitxpi ròqealng ròqealng, toàqealn thâvansn bao trùyruwm mộxkout tầmwfhng chấeoxzt màqealu xápynam, hơnulin nữpwlca bốesetc lêplwpn mộxkout mùyruwi vịwawi khóknwlknwl thểnajj diễapyun tảhwzk.

Nhưmhpwng tấeoxzt cảhwzk việvxdqc nàqealy Hàqealn Lậmhpwp đxhvtmhpwu khôitxpng thèlxadm đxhvtnajj ýxcyw! Hắaxahn đxhvtnajj ýxcywnulin làqealitxpng phápynap trong mộxkout chúplwpt liềmhpwn tinh tiếaylhn đxhvtãkmti tiếaylhn vàqealo tầmwfhng thứguaamhpwhzghi hai. Hơnulin nữpwlca cảhwzk ngưmhpwhzghi ấeoxzm ápynap, khôitxpng chỗpwlcqealo khôitxpng thoảhwzki mápynai.

Hiểnajjn nhiêplwpn vừsobca rồfamei viêplwpn Trúplwpc cơnuli đxhvtan kia đxhvtãkmti cảhwzki thiệvxdqn thâvansn thểnajj, làqealm cho hắaxahn tẩjniiy tủnhtxy dịwawich câvansn. Đsolzeseti vớnajji cơnuli thểnajjhwzknh thàqealnh cảhwzkm giápynac ấeoxzm ápynap, nêplwpn dưmhpwvvuic lựrhsoc Trúplwpc Cơnuli đxhvtan khôitxpng cóknwl tan hếaylht, sau nàqealy phảhwzki hấeoxzp thu đxhvtnajj gia tălcjung phápynap lựrhsoc. Đsolzóknwlfniong làqeal nguyêplwpn nhâvansn sau khi dùyruwng Trúplwpc cơnuli đxhvtan phảhwzki bếaylh quan ba thápynang, nếaylhu khôitxpng dưmhpwvvuic lựrhsoc nàqealy sẽaylh theo thờhzghi gian trôitxpi qua màqeal dầmwfhn dầmwfhn mấeoxzt hếaylht.


Mớnajji đxhvtmwfhu, Hàqealn Lậmhpwp cũfniong dựrhsoa theo quápyna trìhwzknh Trúplwpc Cơnuli củnhtxa ngưmhpwhzghi khápynac, cũfniong thàqealnh thàqealnh thậmhpwt thậmhpwt ngồfamei xuốesetng hấeoxzp thụuocc nhữpwlcng dưmhpwvvuic lựrhsoc còqealn sóknwlt lạnhtxi củnhtxa Trúplwpc cơnuli đxhvtan.

Nhưmhpwng rấeoxzt nhanh Hàqealn Lậmhpwp phápynat hiệvxdqn, mấeoxzy cápynai dưmhpwvvuic lựrhsoc nàqealy ẩjniin sâvansu trong cơnuli thểnajj, côitxpng hiệvxdqu cũfniong chỉkzrtknwl thểnajjqealm phápynap lựrhsoc gia tălcjung mộxkout íolngt màqeal thôitxpi, thựrhsoc khôitxpng cảhwzki thiệvxdqn thâvansn thểnajj mộxkout lầmwfhn nữpwlca.

Nếaylhu nóknwli chỉkzrtknwl mộxkout viêplwpn Trúplwpc cơnuli đxhvtan, tựrhso nhiêplwpn vôitxp luậmhpwn ai sau khi tẩjniiy tủnhtxy dịwawich câvansn, đxhvtmhpwu sẽaylh khôitxpng buôitxpng tha cơnuli hộxkoui gia tălcjung phápynap lựrhsoc khóknwlknwl đxhvtưmhpwvvuic nàqealy, thậmhpwt sựrhso sẽaylh bếaylh quan ba thápynang, đxhvtem dưmhpwvvuic lựrhsoc còqealn lạnhtxi hấeoxzp thu sạnhtxch sẽaylh, đxhvtưmhpwơnuling nhiêplwpn khôitxpng dễapyuqealng bỏzoot qua.

Nhưmhpwng Hàqealn Lậmhpwp khôitxpng giốesetng nhưmhpw vậmhpwy, trêplwpn tay hắaxahn còqealn cóknwl mộxkout sốeset lớnajjn Trúplwpc cơnuli đxhvtan, đxhvteseti vớnajji mộxkout íolngt dưmhpwvvuic lựrhsoc sóknwlt lạnhtxi khôitxpng cầmwfhn quan tâvansm! Hắaxahn quan tâvansm chíolngnh làqeal, còqealn phảhwzki qua vàqeali lầmwfhn cảhwzki thiệvxdqn thểnajj chấeoxzt nhưmhpw thếaylhqealy, mìhwzknh mớnajji cóknwl thểnajj tiếaylhn vàqealo Trúplwpc cơnuli kỳxtik. Dùyruw sao tẩjniiy tủnhtxy dịwawich câvansn mớnajji làqeal trùyruwng quan, mấeoxzu chốesett đxhvtnajj Trúplwpc Cơnuli thàqealnh côitxpng.

Sau khi trảhwzki qua mưmhpwhzghi mấeoxzy ngàqealy ngồfamei thiềmhpwn, Hàqealn Lậmhpwp mớnajji hoàqealn toàqealn hiểnajju đxhvtưmhpwvvuic đxhvtiểnajjm nàqealy, tựrhso nhiêplwpn khôitxpng cóknwl thêplwpm kiêplwpn nhẫolngn.

Lầmwfhn uốesetng Trúplwpc cơnuli đxhvtan thứguaa hai. Hắaxahn tựrhso hỏzooti liêplwpn tiếaylhp dùyruwng Trúplwpc cơnuli đxhvtan khôitxpng cóknwl vấeoxzn đxhvtmhpwhwzk lớnajjn khôitxpng, dưmhpwvvuic lựrhsoc còqealn sóknwlt lạnhtxi cũfniong khôitxpng cóknwlhwzk! Sau khi suy nghĩsrfv qua, Hàqealn Lậmhpwp rốesett cuộxkouc khôitxpng đxhvtvvuii thêplwpm mấeoxzy ngàqealy, liềmhpwn ălcjun vàqealo viêplwpn Trúplwpc cơnuli đxhvtan thứguaa hai.

fniong đxhvtau nhứguaac nhưmhpw vậmhpwy, cũfniong nhưmhpw bịwawi kiếaylhn bòqeal, làqealm Hàqealn Lậmhpwp sớnajjm đxhvtãkmti chuẩjniin bịwawi nhưmhpwng vẫolngn thốesetng khổitxp mộxkout hồfamei! Nhưmhpwng Hàqealn Lậmhpwp cảhwzkm giápynac đxhvtưmhpwvvuic, lầmwfhn nàqealy so vớnajji lầmwfhn trưmhpwnajjc nhẹddyi nhàqealng hơnulin mộxkout íolngt. Do tạnhtxp chấeoxzt trêplwpn ngưmhpwhzghi đxhvtãkmti bớnajjt đxhvti khôitxpng íolngt, xem ra tưmhpw chấeoxzt hắaxahn thựrhsoc sựrhso tốesett hơnulin.

Sau hai lầmwfhn liêplwpn tiếaylhp dùyruwng Trúplwpc cơnuli đxhvtan, Hàqealn Lậmhpwp khôitxpng cảhwzkm thấeoxzy dưmhpwvvuic lựrhsoc còqealn sóknwlt lạnhtxi trong cơnuli thểnajjknwlpynai gìhwzk khôitxpng ổitxpn, đxhvtưmhpwơnuling nhiêplwpn còqealn mộxkout íolngt hơnulii ấeoxzm, nhưmhpwng cũfniong khôitxpng đxhvtápynang ngạnhtxi! Hơnulin nữpwlca phápynap lựrhsoc còqealn tălcjung mạnhtxnh lêplwpn tầmwfhng thứguaamhpwhzghi ba, đxhvtkzrtnh đxhvtiểnajjm củnhtxa Luyệvxdqn khíolng kỳxtik.

Đsolzếaylhn lúplwpc đxhvtóknwlqealn Lậmhpwp mớnajji yêplwpn lòqealng. Khôitxpng thểnajjyruwng hai, ba viêplwpn Trúplwpc cơnuli đxhvtan mộxkout lúplwpc, mỗpwlci lầmwfhn phảhwzki dùyruwng mộxkout viêplwpn. Mỗpwlci mộxkout viêplwpn đxhvtan dưmhpwvvuic đxhvtmhpwu cóknwlpynac dụuoccng tẩjniiy tủnhtxy, đxhvtjniiy ra khỏzooti cơnuli thểnajjqealn Lậmhpwp mộxkout đxhvtápynam tạnhtxp chấeoxzt màqealu xápynam.

Nhưmhpwng bắaxaht đxhvtmwfhu viêplwpn thứguaa ba, Hàqealn Lậmhpwp rõdgocqealng cảhwzkm nhậmhpwn đxhvtưmhpwvvuic tápynac dụuoccng tẩjniiy tủnhtxy củnhtxa Trúplwpc cơnuli đxhvtan, tạnhtxp chấeoxzt xuấeoxzt ra càqealng ngàqealy càqealng íolngt. Nhưmhpwng đxhvtfameng thờhzghi, phápynap lựrhsoc châvansn nguyêplwpn trong cơnuli thểnajjfniong phápynat sinh ra biếaylhn hóknwla kỳxtik dịwawi.

Vốesetn châvansn nguyêplwpn làqeal trạnhtxng thápynai khíolng, sau khi trảhwzki qua vàqeali lầmwfhn phụuoccc dụuoccng Trúplwpc cơnuli đxhvtan, từsobcng bưmhpwnajjc gắaxahn kếaylht vàqealo nhau, cóknwl xu hưmhpwnajjng chuyểnajjn hóknwla sang dịwawich thểnajj, thậmhpwm chíolng ălcjun vàqealo viêplwpn Trúplwpc cơnuli đxhvtan thứguaa bảhwzky, châvansn nguyêplwpn Hàqealn Lậmhpwp trừsobc trung tâvansm đxhvtan đxhvtiềmhpwn hìhwzknh thàqealnh mộxkout khốeseti nhỏzoot, còqealn lạnhtxi so vớnajji chấeoxzt lỏzootng khôitxpng cóknwlhwzk khápynac nhau.

Sau khi ălcjun vàqealo viêplwpn thứguaa thứguaa bảhwzky, dưmhpwvvuic liệvxdqu còqealn sóknwlt lạnhtxi trong cơnuli thểnajjqealn Lậmhpwp rốesett cuộxkouc đxhvtnhtxt tớnajji trạnhtxng thápynai tiếaylhp cậmhpwn bãkmtio hòqeala, toàqealn thâvansn đxhvtang vốesetn ấeoxzm ápynap, bâvansy giờhzgh gầmwfhn nhưmhpw đxhvtãkmtiknwlng rựrhsoc lêplwpn. Cảhwzkm giápynac nóknwlng bỏzootng đxhvtãkmtiqealm cho Hàqealn Lậmhpwp trùyruw trừsobc khôitxpng chắaxahc chắaxahn.

Hắaxahn thậmhpwt sựrhso chẳjmklng biếaylht, nếaylhu nuốesett vàqealo viêplwpn đxhvtan dưmhpwvvuic thứguaapynam, chíolngnh mìhwzknh cóknwl thểnajj bịwawimhpwvvuic lựrhsoc đxhvtnhtxi phápynat màqeal nổitxp tung hay khôitxpng! Nhưmhpwng Hàqealn Lậmhpwp cũfniong cảhwzkm giápynac đxhvtưmhpwvvuic, hắaxahn rấeoxzt gầmwfhn vớnajji Trúplwpc cơnuli kỳxtik cảhwzknh giớnajji, cóknwl lẽaylhfniong chỉkzrt cầmwfhn dùyruwng thêplwpm mộxkout, hai viêplwpn đxhvtan dưmhpwvvuic nữpwlca màqeal thôitxpi.


Thoápynang lưmhpwsvxgng lựrhso mộxkout chúplwpt, cuốeseti cùyruwng khápynat vọddying Trúplwpc Cơnuli củnhtxa Hàqealn Lậmhpwp đxhvtãkmti chiếaylhm thưmhpwvvuing phong. Cắaxahn rălcjung mộxkout cápynai, hắaxahn ălcjun vàqealo viêplwpn Trúplwpc cơnuli đxhvtan thứguaapynam.

Nhưmhpwng sau khi viêplwpn đxhvtan dưmhpwvvuic kia vàqealo tớnajji bụuoccng, dưmhpwvvuic lựrhsoc còqealn sóknwlt laịwawi kia vốesetn còqealn cóknwl thểnajj miễapyun cưmhpwsvxgng khốesetng chếaylh đxhvtưmhpwvvuic, phụuoccp mộxkout tiếaylhng đxhvtxkout nhiêplwpn bùyruwng nổitxp ra. Làqealm kinh mạnhtxch toàqealn thâvansn Hàqealn Lậmhpwp nóknwlng lêplwpn, lậmhpwp tứguaac thầmwfhn tríolng quay quồfameng chìhwzkm vàqealo hôitxpn mêplwp.

Khi Hàqealn Lậmhpwp cảhwzk ngưmhpwhzghi nóknwlng bỏzootng tỉkzrtnh lạnhtxi liềmhpwn kinh hỉkzrt phápynat hiệvxdqn, hắaxahn trong lúplwpc hôitxpn mêplwp đxhvtãkmti trùyruwng quan thàqealnh côitxpng, tiếaylhn nhậmhpwp vàqealo Trúplwpc cơnuli kỳxtik.

qealn Lậmhpwp vừsobca mừsobcng vừsobca sợvvui, lậmhpwp tứguaac chồfamem dậmhpwy, phápynat tiếaylht hưmhpwng phấeoxzn trong lòqealng! Nhưmhpwng vừsobca mớnajji đxhvtxkoung thâvansn, cảhwzk ngưmhpwhzghi lạnhtxi nóknwlng lêplwpn lạnhtxi ngãkmti ra đxhvteoxzt, dọddyia cho hắaxahn sợvvui muốesetn nhảhwzky dựrhsong lêplwpn.

Thìhwzk ra tuy hắaxahn Trúplwpc Cơnuli thàqealnh côitxpng, nhưmhpwng trêplwpn ngưmhpwhzghi dưmhpwvvuic tíolngnh còqealn sóknwlt lạnhtxi củnhtxa tápynam viêplwpn Trúplwpc cơnuli đxhvtan mộxkout chúplwpt cũfniong chưmhpwa giảhwzkm bớnajjt, tràqealn ngậmhpwp toàqealn thâvansn, phi thưmhpwhzghng nguy hiểnajjm!

mhpwnajji tìhwzknh huốesetng nàqealy, hắaxahn phảhwzki lậmhpwp tứguaac vậmhpwn côitxpng hấeoxzp thu dưmhpwvvuic lựrhsoc mớnajji đxhvtưmhpwvvuic, nếaylhu khôitxpng, lúplwpc nàqealo cũfniong cóknwl thểnajj bạnhtxo phápynat lầmwfhn nữpwlca.

Tuy Hàqealn Lậmhpwp hiểnajju đxhvtưmhpwvvuic biệvxdqn phápynap đxhvtnajj giảhwzki quyếaylht nguy cơnuli, nhưmhpwng trong lòqealng vẫolngn âvansm thầmwfhm kêplwpu khổitxp khôitxpng ngừsobcng, khôitxpng thểnajj cao hứguaang đxhvtưmhpwvvuic.

Bởsvxgi vìhwzk trêplwpn ngưmhpwhzghi Hàqealn Lậmhpwp ngoàqeali quyểnajjn Thanh nguyêplwpn kiếaylhm quyếaylht kia nàqealo cóknwlitxpng phápynap gìhwzkqealnh cho Trúplwpc cơnuli kỳxtik! Màqeal quyểnajjn kiếaylhm quyếaylht nàqealy, chỉkzrt cầmwfhn xem vịwawivansn sưmhpw phóknwl kia tùyruwy tiệvxdqn cấeoxzp cho mìhwzknh thìhwzkfniong biếaylht côitxpng phápynap nàqealy làqeal đxhvtfamepynac rưmhpwsvxgi!

nulin nữpwlca Hàqealn Lậmhpwp lúplwpc trưmhpwnajjc cũfniong đxhvtãkmti xem qua vàqeali chưmhpwơnuling, vàqeal nghe qua ngưmhpwhzghi khápynac mộxkout hai lầmwfhn.

Kiếaylhm quyếaylht nàqealy đxhvtíolngch thựrhsoc bìhwzknh thưmhpwhzghng, đxhvtvxdq tửnajj Trúplwpc cơnuli kỳxtik Hoàqealng phong cốesetc, cơnuli hồfame mỗpwlci ngưmhpwhzghi đxhvtmhpwu luyệvxdqn hai, ba tầmwfhng, nhưmhpwng cho tớnajji bâvansy giờhzgh khôitxpng ai tiếaylhp tụuoccc thâvansm tu lêplwpn trêplwpn tầmwfhng thứguaa ba. Nguyêplwpn nhâvansn cụuocc thểnajj, Hàqealn Lậmhpwp khôitxpng rõdgocqealng, nhưmhpwng sựrhsovansm cỏzooti củnhtxa kiếaylhm quyếaylht nàqealy, bởsvxgi vậmhpwy cóknwl thểnajj thấeoxzy đxhvtưmhpwvvuic.

Nhưmhpwng dưmhpwnajji tìhwzknh huốesetng nàqealy, Hàqealn Lậmhpwp dùyruw khôitxpng muốesetn tu luyệvxdqn, cũfniong khôitxpng còqealn biệvxdqn phápynap khápynac.

Bấeoxzt đxhvtaxahc dĩsrfv, Hàqealn Lậmhpwp đxhvtàqealnh phảhwzki lấeoxzy quyểnajjn Thanh nguyêplwpn kiếaylhm quyếaylht ra, đxhvtgajmt lêplwpn mặgajmt đxhvteoxzt trưmhpwnajjc mặgajmt, rồfamei khoanh châvansn bắaxaht đxhvtmwfhu tu luyệvxdqn.

Thanh nguyêplwpn kiếaylhm quyếaylht nàqealy tổitxpng cộxkoung chíolngn tầmwfhng, ba tầmwfhng đxhvtmwfhu Luyệvxdqn khíolng kỳxtik đxhvtvxdq tửnajjfniong cóknwl thểnajj tu luyệvxdqn, ba tầmwfhng giữpwlca vàqeal ba tầmwfhng cuốeseti chỉkzrtknwl đxhvtvxdq tửnajj Trúplwpc cơnuli kỳxtikyruwng tu sĩsrfv Kếaylht đxhvtan kỳxtik mớnajji cóknwl thểnajj luyệvxdqn. Hơnulin nữpwlca mỗpwlci khi luyệvxdqn thàqealnh ba tầmwfhng, cóknwl thểnajj sửnajj dụuoccng mộxkout thầmwfhn thôitxpng củnhtxa kiếaylhm quyếaylht nàqealy.

Sau khi luyệvxdqn thàqealnh ba tầmwfhng đxhvtmwfhu, cóknwl thểnajj khôitxpng cầmwfhn phápynap khíolng, dùyruwng tay cóknwl thểnajj phápynat ra kiếaylhm khíolng, uy lựrhsoc cóknwl thểnajjmhpwơnuling đxhvtưmhpwơnuling cùyruwng vớnajji thưmhpwvvuing phẩjniim phápynap khíolnghwzknh thưmhpwhzghng.

Sau khi tu thàqealnh ba tầmwfhng giữpwlca, cóknwl thểnajj trong khoảhwzknh khắaxahc phápynat ra hộxkou thểnajj kiếaylhm thuẫolngn, lựrhsoc phòqealng ngựrhsoyruwng sơnuli cấeoxzp phápynap thuậmhpwt bậmhpwc trung bìhwzknh thưmhpwhzghng khôitxpng sai biệvxdqt lắaxahm, nhưmhpwng hộxkou thuẫolngn nàqealy còqealn cóknwl chứguaaa mộxkout sốeset kiếaylhm khíolng phảhwzkn kíolngch, nếaylhu côitxpng kíolngch vàqealo hộxkou thuẫolngn nàqealy, sẽaylh bịwawi kiếaylhm thuẫolngn tựrhso đxhvtxkoung phóknwlng ra kiếaylhm khíolngitxpng kíolngch.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.