Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 215 : Luyện đan dữ Trúc Cơ

    trước sau   
Miệgiagng rồqjdgng phun ra từaekjng đaqddijfpo lửmngla màqedtu tíhgeom, dưnydaiweni sựlhwx thao túrmjjng củadjea Hàqedtn Lậjlldp đaqddãvsla trởrmjjghzfn dàqedty lêghzfn, vung tay, tốuofoc đaqddytbk luâvdrfn chuyểtdgen củadjea Ngâvdrfn ti đaqddptvjnh dầvdtxn dầvdtxn chậjlldm lạijfpi, ởrmjj trêghzfn ngọvdrfn lửmngla bắvlvjt đaqddvdtxu rung nhèoksa nhẹfgpn.

Theo từaekjng chúrmjjt thờppiui gian trôfufsi qua, trong cáiweni đaqddptvjnh nhỏityh pháiwent táiwenn ra mùngafi thuốuofoc nhèoksa nhẹfgpn, làqedtm cho tinh thầvdtxn ngưnydappiui ta phấusuen chấusuen. Nhưnydang Hàqedtn Lậjlldp rấusuet rõeiezqedtng, lúrmjjc nàqedty thàqedtnh đaqddan cògiagn quáiwen sớiwenm, tốuofoi thiểtdgeu cògiagn phảzawai dùngafng đaqddxrswa hỏityha mãvslanh liệgiagt hơlmrhn, tiếvtxen hàqedtnh ngưnydang đaqddan mớiweni đaqddưnydateopc, nhưnyda vậjlldy mớiweni cófoxe thểtdgeityhnh thàqedtnh đaqddan hoàqedtn.

Nghĩebvu vậjlldy, Hàqedtn Lậjlldp khốuofong chếvtxe cho lửmngla tíhgeom càqedtng pháiwent ra chófoxei mắvlvjt, thậjlldm chíhgeo đaqddijfpt tớiweni trùngafm cảzawa miệgiagng lògiag, đaqddem cảzawa Ngâvdrfn ti đaqddptvjnh bao vàqedto trong. Bởrmjji vậjlldy xa xa nhìityhn lạijfpi, cáiweni đaqddptvjnh nhỏityh đaqddãvsla thàqedtnh mộytbkt hỏityha cầvdtxu cựlhwxc lớiwenn, màqedtngafi thuốuofoc càqedtng pháiwent ra nồqjdgng đaqddjlldm.

Khôfufsng cầvdtxn đaqddiwenn Hàqedtn Lậjlldp cũjlldng biếvtxet, đaqddâvdrfy làqedt bộytbkt thuốuofoc bắvlvjt đaqddvdtxu ngưnydang đaqddan, bởrmjji vậjlldy càqedtng chúrmjj ýoksa.

Ngay lúrmjjc nàqedty, trong đaqddptvjnh truyềppiun ra mộytbkt tiếvtxeng nổyhin nhỏityh, tuy thanh âvdrfm khôfufsng lớiwenn, nhưnydang làqedtm cho Hàqedtn Lậjlldp trong lògiagng trầvdtxm xuốuofong, sắvlvjc mặteopt cófoxe chúrmjjt khófoxe coi.

Do dựlhwx mộytbkt chúrmjjt, Hàqedtn Lậjlldp thởrmjjqedti, đaqddem đaqddxrswa hỏityha ngừaekjng lạijfpi. Sau đaqddófoxe lấusuey tay đaqddem cáiweni đaqddptvjnh nhỏityhgiagn nófoxeng bỏityhng mởrmjj nắvlvjp ra, rồqjdgi nhìityhn vàqedto trong.


Trong đaqddptvjnh cófoxefufs sốuofo vụijfpn bểtdgeiwent màqedtu lam nhạijfpt, xem ra chíhgeonh làqedt phếvtxe đaqddan chưnydaa ngưnydang đaqddan!

Lắvlvjc lắvlvjc đaqddvdtxu, Hàqedtn Lậjlldp lấusuey ra cáiweni hộytbkp ngọvdrfc đaqddtdge ra trêghzfn mặteopt đaqddusuet, sau đaqddófoxe khốuofong chếvtxe Ngâvdrfn ti đaqddptvjnh lậjlldt xuốuofong, đaqddem mấusuey phếvtxe đaqddan nàqedty đaqddyhinqedto trong hộytbkp. Mấusuey thứqedtqedty cho dùngafqedt phếvtxe đaqddan, nhưnydang cũjlldng làqedt từaekjiwenc loạijfpi bộytbkt phấusuen linh dưnydateopc ngưnydang tụijfp thàqedtnh, Hàqedtn Lậjlldp cũjlldng khôfufsng bỏityh đaqddi, nófoxei khôfufsng chừaekjng vềppiu sau cògiagn cófoxe thểtdgefoxefufsng dụijfpng kháiwenc!

Sau khi làqedtm xong, Hàqedtn Lậjlldp lạijfpi đaqddếvtxen bồqjdg đaqddqedtn ngồqjdgi xuốuofong, đaqddteopi Ngâvdrfn ti đaqddptvjnh hoàqedtn toàqedtn nguộytbki lạijfpi, mớiweni lạijfpi bắvlvjt đaqddvdtxu luyệgiagn đaqddan.

iwenc bưnydaiwenc sau đaqddófoxe, cũjlldng nguyêghzfn liêghzfu bộytbkt phấusuen đaqddófoxe, cũjlldng thủadje pháiwenp khôfufsng chếvtxe lửmngla đaqddófoxe, nhưnydang bấusuet hạijfpnh làqedt, lầvdtxn nàqedty tạijfpu bưnydaiwenc ngưnydang đaqddan lạijfpi thấusuet bạijfpi.

Lầvdtxn nàqedty Hàqedtn Lậjlldp trêghzfn mặteopt khôfufsng chúrmjjt thay đaqddyhini, sau khi đaqddteopi trạijfpng tháiweni đaqddiềppiuu chỉptvjnh lạijfpi, lạijfpi yêghzfn lặteopng làqedtm lạijfpi mộytbkt lầvdtxn nữqjdga…

Mộytbkt tháiwenng trôfufsi qua, đaqddijfpi háiwenn ngốuofoc nghếvtxech thấusuey Hàqedtn Lậjlldp vẫeiezn chưnydaa từaekj phògiagng đaqddxrswa hỏityha đaqddi ra. Cũjlldng cảzawam thấusuey kinh ngạijfpc, nhưnydang lạijfpi càqedtng hưnydang phấusuen hơlmrhn, bởrmjji vìityh cứqedt nhưnyda vậjlldy, hắvlvjn lạijfpi cófoxe tehẻfcsw thu đaqddưnydateopc phíhgeo sửmngl dụijfpng nhiềppiuu hơlmrhn.

Hai tháiwenng sau, vẫeiezn khôfufsng thấusuey cửmngla đaqddáiwen mởrmjj ra mộytbkt chúrmjjt nàqedto, đaqddijfpi háiwenn trong lògiagng vui thíhgeoch, cũjlldng cảzawam thấusuey kinh ngạijfpc.

Ba tháiwenng…

iwenu tháiwenng sau, Hàqedtn Lậjlldp vẫeiezn khôfufsng cófoxe dấusueu hiệgiagu đaqddi ra. Đvslaijfpi háiwenn lúrmjjc nàqedty, sựlhwx cao hứqedtng lúrmjjc trưnydaiwenc đaqddãvsla sớiwenm biếvtxen mấusuet vôfufszawanh vôfufs tung, cògiagn lạijfpi chỉptvjfoxe thầvdtxn tìityhnh buồqjdgn bựlhwxc cùngafng mộytbkt bụijfpng bấusuet an.

Đvslaãvsla gầvdtxn nửmngla năjlldm. Đvslauofoi vớiweni luyệgiagn đaqddan hoặteopc làqedt luyệgiagn khíhgeoqedtfoxei, thựlhwxc khôfufsng phảzawai làqedt việgiagc hy hữqjdgu. Thờppiui gian lâvdrfu hơlmrhn hắvlvjn cũjlldng đaqddãvsla gặteopp qua nhiềppiuu rồqjdgi!

Nhưnydang ngưnydappiui tiêghzfu phíhgeo thờppiui gian dàqedti nhưnyda vậjlldy vàqedto đaqddxrswa hỏityha, tốuofoi thiểtdgeu đaqddppiuu làqedt đaqddgiag tửmngl đaqddãvsla ngoàqedti Trúrmjjc cơlmrh kỳflni! Cògiagn Luyệgiagn khíhgeo kỳflni nhưnydaqedtn Lậjlldp, lạijfpi chếvtxet díhgeo trong phògiagng luyệgiagn đaqddan lâvdrfu nhưnyda vậjlldy, hắvlvjn cũjlldng làqedt lầvdtxn đaqddvdtxu tiêghzfn nhìityhn thấusuey.

lmrhn nữqjdga đaqddgiag tửmngl Luyệgiagn khíhgeo kỳflni nhịxrswn ăjlldn, cũjlldng chỉptvjfoxe thểtdge duy trìityh mộytbkt tháiwenng màqedt thôfufsi, chẳztlmng lẻfcsw vịxrsw đaqddgiag tửmngloksanyda tổyhinqedty, cògiagn mang theo đaqddqjdg ăjlldn uốuofong hay sao, cho nêghzfn mớiweni cófoxe thểtdge kiêghzfn trìityh đaqddếvtxen nay! Đvslaijfpi háiwenn đaqddvdtxy bụijfpng nghi hoặteopc thầvdtxm nghĩebvu.

Trong phògiagng đaqddxrswa hỏityha, Hàqedtn Lậjlldp ngồqjdgi ởrmjj trêghzfn bồqjdg đaqddqedtn, nhìityhn hơlmrhn hai chụijfpc viêghzfn Trúrmjjc cơlmrh đaqddan màqedtu lam lấusuep láiwennh trưnydaiwenc mặteopt, vẻfcsw mặteopt trầvdtxm tưnyda.


Mấusuey đaqddan dưnydateopc nàqedty, chíhgeonh làqedtqedtn Lậjlldp trong nửmngla năjlldm nàqedty, bỏityh ra vôfufs sốuofovdrfm huyếvtxet màqedt thu hoạijfpch đaqddưnydateopc. Làqedtm đaqddưnydateopc chúrmjjng, thậjlldt sựlhwxqedtfufsngafng gian nan!

Trong khoảzawang hai mưnydaơlmrhi lầvdtxn luyệgiagn chếvtxe đaqddvdtxu, Hàqedtn Lậjlldp ngay cảzawa mộytbkt lầvdtxn ngưnydang đaqddan cũjlldng khôfufsng thểtdge đaqddưnydateopc. Nhìityhn thấusuey phếvtxe đaqddan lầvdtxn lưnydateopt ra, hắvlvjn đaqddau lògiagng vôfufsngafng. Thiếvtxeu chúrmjjt nữqjdga làqedt muốuofon bỏityh qua đaqddi, đaqddtdge sau nàqedty tìityhm đaqddưnydateopc mộytbkt Luyệgiagn đaqddan sưnyda chíhgeonh thứqedtc họvdrfc Luyệgiagn đaqddan thuậjlldt, rồqjdgi hãvslay trởrmjj lạijfpi luyệgiagn chếvtxe Trúrmjjc cơlmrh đaqddan. Tuy nhiêghzfn thờppiui gian chậjlldm trễoksa nhưnyda vậjlldy khẳztlmng đaqddxrswnh làqedtvdrfu vôfufsngafng, nhưnydang so vớiweni việgiagc thuầvdtxn túrmjjy làqedt hao phíhgeo linh dưnydateopc nàqedty cũjlldng đaqddfkotlmrhn nhiềppiuu!

Nhưnydang hắvlvjn trưnydaiwenc khi buôfufsng bỏityh, thìityh quỷoksa thầvdtxn máiwench bảzawao thếvtxeqedto lạijfpi khai đaqddptvjnh luyệgiagn mộytbkt lầvdtxn nữqjdga. Màqedt lầvdtxn nàqedty nhưnyda đaqddưnydateopc thầvdtxn trợteop giúrmjjp lạijfpi cófoxe thểtdge ngưnydang đaqddan, hơlmrhn nữqjdga khi khai lògiag lấusuey đaqddan, thìityh kỳflnihgeoch lạijfpi xuấusuet hiệgiagn lấusuey đaqddan thàqedtnh côfufsng, vàqedt thếvtxeqedt hắvlvjn đaqddãvslafoxe mộytbkt viêghzfn Trúrmjjc cơlmrh đaqddan đaqddvdtxu tiêghzfn do chíhgeonh tay mìityhnh luyệgiagn chếvtxe.

Viêghzfn Trúrmjjc cơlmrh đaqddan nàqedty, trừaekj việgiagc hơlmrhi nhỏityh mộytbkt chúrmjjt, thìityh vềppiuiwenc phưnydaơlmrhng diệgiagn kháiwenc đaqddppiuu giốuofong nhưnyda ba viêghzfn đaqddãvslafoxe sẵltfz kia nhưnyda đaqddúrmjjc. Đvslaiềppiuu nàqedty làqedtm cho Hàqedtn Lậjlldp tinh thầvdtxn rấusuet làqedt phấusuen chấusuen!

foxe lầvdtxn nàqedty cổyhinjlld, Hàqedtn Lậjlldp cắvlvjn răjlldng bỏityh đaqddi ýoksa niệgiagm trởrmjj vềppiu trong đaqddvdtxu, lạijfpi hạijfp quyếvtxet tâvdrfm tiếvtxep tụijfpc.

Khôfufsng nófoxei tớiweni, sau khi cófoxe kinh nghiệgiagm lầvdtxn thàqedtnh côfufsng nàqedty, Hàqedtn Lậjlldp hiệgiagu suấusuet ngưnydang đaqddan sau đaqddófoxejlldng hẳztlmn lêghzfn, ba lưnydateopt luyệgiagn chếvtxe lạijfpi cófoxe mộytbkt lầvdtxn ngưnydang đaqddan thàqedtnh côfufsng. Đvslauofoi vớiweni việgiagc khai lògiag, Hàqedtn Lậjlldp càqedtng cảzawam thấusuey cófoxe thiêghzfn phúrmjj, thếvtxe nhưnydang đaqddan dưnydateopc mớiweni dùngafng mộytbkt nửmngla đaqddãvslafoxe thểtdge lấusuey đaqddan thàqedtnh côfufsng, việgiagc nàqedty cũjlldng làqedt bảzawan thâvdrfn hắvlvjn vạijfpn vạijfpn lầvdtxn khôfufsng nghĩebvu tớiweni!

Trong lúrmjjc nàqedty, Hàqedtn Lậjlldp khi thấusuey trong bụijfpng bắvlvjt đaqddvdtxu đaqddófoxei kháiwent, liềppiun đaqddem bìityhnh Ídbvfch cốuofoc đaqddan màqedtvslao nhâvdrfn nơlmrhi đaqddâvdrfy cho, nếvtxeu ăjlldn thứqedtqedty thìityhfoxe thểtdge kiêghzfn trìityh đaqddưnydateopc mộytbkt tháiwenng! Màqedtityhnh Ídbvfch cốuofoc đaqddan nàqedty, chíhgeonh làqedt hắvlvjn dùngafng cớiwen ra ngoàqedti thu thậjlldp thảzawao dưnydateopc trăjlldm năjlldm, mớiweni đaqddyhini đaqddưnydateopc! Hôfufsm nay, vừaekja lúrmjjc phi thưnydappiung hữqjdgu dụijfpng.

Cứqedt nhưnyda vậjlldy, khi nguyêghzfn liệgiagu trong tay Hàqedtn Lậjlldp đaqddãvsla tiêghzfu hao hếvtxet khôfufsng cògiagn gìityh, thìityh đaqddãvsla đaqddưnydateopc mộytbkt sốuofonydateopng Trúrmjjc cơlmrh đaqddan kinh ngưnydappiui, sốuofo đaqddan dưnydateopc nàqedty vưnydateopt xa dựlhwxhgeonh củadjea hắvlvjn.

rmjjc trưnydaiwenc hắvlvjn nghe nófoxei luyệgiagn đaqddan rấusuet gian nan, cho rằqkgwng mìityhnh cófoxe thểtdge luyệgiagn đaqddưnydateopc bảzaway táiwenm viêghzfn đaqddãvslaqedt khôfufsng tệgiag rồqjdgi! Màqedtfufsm nay xem ra, khai lògiag luyệgiagn đaqddan tựlhwxa hồqjdgjlldng khôfufsng khófoxe đaqddếvtxen mứqedtc khoa trưnydaơlmrhng nhưnydaqedt trong tu tiêghzfn giớiweni đaqddqjdgn đaqddãvslai! Chẳztlmng lẻfcsw Luyệgiagn đaqddan sưnyda ngộytbk đaqddijfpo kháiwenc vófoxei ngưnydappiui tu tiêghzfn sao? Hay mìityhnh thựlhwxc sựlhwxqedt luyệgiagn đaqddan thiêghzfn phúrmjj?

qedtn Lậjlldp cũjlldng rấusuet nghi hoặteopc!

Thậjlldt ra, Hàqedtn Lậjlldp nghĩebvujlldng khôfufsng sai, Luyệgiagn đaqddan thuậjlldt kỳflni thậjlldt so vớiweni bêghzfn ngoàqedti truyềppiun tụijfpng cògiagn muốuofon khófoxelmrhn ba phầvdtxn. Mộytbkt Luyệgiagn đaqddan sưnyda trìityhnh đaqddytbkityhnh thưnydappiung, khôfufsng cófoxe thờppiui gian hai ba mưnydaơlmrhi năjlldm cùngafng vớiweni việgiagc tiêghzfu phíhgeo mộytbkt lưnydateopng tàqedti phúrmjj cựlhwxc lớiwenn, thìityh khôfufsng thểtdge bồqjdgi dưnydafkotng ra.

Nhưnyda trìityhnh đaqddytbkqedtn Lậjlldp hôfufsm nay luyệgiagn chếvtxe Trúrmjjc cơlmrh đaqddan, thìityh đaqddãvsla xếvtxep trêghzfn cáiwenc Luyệgiagn đaqddan sưnydaityhnh thưnydappiung! Đvslatdge pháiwent sinh ra sựlhwxityhnh khôfufsng thểtdgenydarmjjng nhưnyda vậjlldy, cũjlldng làqedt do Hàqedtn Lậjlldp gầvdtxn nửmngla năjlldm qua khôfufsng giáiwenn đaqddoạijfpn luyệgiagn chếvtxengafng mộytbkt loạijfpi đaqddan dưnydateopc.

Phảzawai biếvtxet rằqkgwng, cho dùngafqedtiwenc môfufsn pháiweni tàqedti khíhgeofoxe lớiwenn thếvtxeqedto, cũjlldng khôfufsng cófoxe khảzawajlldng đaqddtdge cho Luyệgiagn đaqddan sưnyda, mỗmbypi ngàqedty đaqddppiuu cófoxeqedti liệgiagu hy hữqjdgu sung túrmjjc nhưnyda vậjlldy đaqddtdge luyệgiagn chếvtxe đaqddan dưnydateopc, hơlmrhn nữqjdga cògiagn kézfimo dàqedti đaqddếvtxen nửmngla năjlldm.


Loạijfpi sựlhwxityhnh nàqedty, trừaekj phi pháiwent sinh tạijfpi đaqddan dưnydateopc đaqddztlmng cấusuep thấusuep, thìityhgiagn cófoxeqedti phầvdtxn cófoxe thểtdge! Chẳztlmng qua, nếvtxeu làqedt đaqddan dưnydateopc đaqddztlmng cấusuep thấusuep màqedtfoxei, thìityhqedtm sao màqedthgeoch lũjlldy đaqddưnydateopc kinh nghiệgiagm, dùngaf sao nguyêghzfn liệgiagu khôfufsng quýoksa, luyệgiagn sai cũjlldng cófoxe thểtdge luyệgiagn lạijfpi.

qedtn Lậjlldp đaqdduofoi vớiweni việgiagc nàqedty, tựlhwx nhiêghzfn sẽdxax khôfufsng hiểtdgeu rõeiez đaqddưnydateopc, chẳztlmng qua thoáiwenng lo lắvlvjng mộytbkt chúrmjjt, hắvlvjn cũjlldng bỏityh qua. Bởrmjji vìityh hắvlvjn hiệgiagn tạijfpi đaqddytbkt nhiêghzfn xuấusuet hiệgiagn ýoksa niệgiagm trong muốuofon dùngafng Trúrmjjc cơlmrh đaqddan, đaqddtdge pháiwenzawai Trúrmjjc Cơlmrh.

Loạijfpi ýoksanydarmjjng nàqedty mãvslanh liệgiagt nhưnyda thếvtxe, làqedtm cho Hàqedtn Lậjlldp khôfufsng khỏityhi thậjlldt sựlhwx lo lắvlvjng, tạijfpi phògiagng đaqddxrswa hỏityha nàqedty bếvtxe quan cũjlldng khảzawa thi lắvlvjm.

nydappiui mộytbkt tháiwenng sau, phògiagng đaqddxrswa hỏityha chỗmbypqedtn Lậjlldp, cửmngla đaqddáiwen vẫeiezn đaqddang đaqddófoxeng chặteopt, khôfufsng cófoxe chúrmjjt dấusueu hiệgiagu mởrmjj ra.

Hiệgiagn tạijfpi, đaqddijfpi háiwenn đaqddang ngơlmrh ngáiwenc nhìityhn mưnydappiui táiwenm tấusuem cửmngla đaqddáiwen, mặteopt màqedty sầvdtxu muộytbkn! Lúrmjjc nàqedty, hắvlvjn khẳztlmng đaqddxrswnh Hàqedtn Lậjlldp tuyệgiagt đaqdduofoi bêghzfn trong đaqddãvsla xảzaway ra chuyệgiagn. Nếvtxeu khôfufsng, tu sĩebvu Trúrmjjc cơlmrh kỳflnijlldng cófoxe thểtdge đaqddi ra.

Hắvlvjn cũjlldng khôfufsng phảzawai vìityhqedtn Lậjlldp màqedt lo lắvlvjng, chỉptvjqedt sợteopoksanyda tổyhinityh đaqddgiag tửmngl xảzaway ra việgiagc ngoàqedti ýoksa muốuofon, màqedt trúrmjjt giậjlldn lêghzfn hắvlvjn. Hắvlvjn tuy cũjlldng làqedt mộytbkt vịxrsw cậjlldn thâvdrfn củadjea Chung chưnydarmjjng môfufsn, cófoxe vậjlldy mớiweni cófoxe thểtdge quảzawan lýoksalmrhi đaqddâvdrfy, nhưnydang đaqddijfpi háiwenn rấusuet rõeiezqedtng, Lýoksanyda tổyhin nếvtxeu vìityh thếvtxeqedt tứqedtc giậjlldn, vịxrsw chốuofong lưnydang nàqedty tuyệgiagt sẽdxax khôfufsng vìityhityhnh màqedt xuấusuet đaqddvdtxu.

Đvslaang lúrmjjc đaqddijfpi háiwenn sầvdtxu suy nghĩebvu, bỗmbypng nhiêghzfn cửmngla đaqddáiwen trưnydaiwenc mặteopt bạijfpch quang chợteopt lófoxee, tiếvtxep theo cáiwennh cửmngla vôfufs thanh vôfufs tứqedtc mởrmjj ra, sau đaqddófoxe mộytbkt ngưnydappiui mặteopt đaqddvdtxy xuâvdrfn phong từaekj trong đaqddi ra, chíhgeonh làqedtqedtn Lậjlldp đaqddãvslarmjj trong nàqedty gầvdtxn mộytbkt năjlldm.

Đvslaijfpi háiwenn trong chốuofoc láiwent mớiweni phảzawan ứqedtng lạijfpi, nhấusuet thờppiui vừaekja mừaekjng vừaekja sợteop, bưnydaiwenc gấusuep lêghzfn phíhgeoa trưnydaiwenc vàqedti bưnydaiwenc, lớiwenn miệgiagng oáiwenn hậjlldn nófoxei:

"Sưnyda đaqddgiag, sao lạijfpi bâvdrfy giờppiu mớiweni đaqddi ra, phảzawai biếvtxet rằqkgwng nếvtxeu màqedt khôfufsng thấusuey ra nữqjdga, ta phảzawai…, ồqjdg! Ngưnydaơlmrhi…!"

Đvslaijfpi han mớiweni mởrmjj miệgiagng nófoxei vàqedti câvdrfu, đaqddytbkt nhiêghzfn hai mắvlvjt trợteopn trògiagn lêghzfn, giốuofong nhưnyda thấusuey quỷoksa vậjlldy, chỉptvj thẳztlmng vàqedto Hàqedtn Lậjlldp màqedtiwen mồqjdgm cứqedtng lưnydafkoti, lờppiui gìityhjlldng nófoxei khôfufsng ra khỏityhi miệgiagng!

"Sao vậjlldy, tạijfpi hạijfpfoxeiweni gìityh khôfufsng ổyhinn sao?"qedtn Lậjlldp nhìityhn nhìityhn đaqddijfpi háiwenn, trêghzfn mặteopt oáiwennh quang chợteopt lófoxee, cưnydappiui nhẹfgpnfoxei.

"Ngưnydaơlmrhi… côfufsng pháiwenp củadjea ngưnydaơlmrhi! Ta sao lạijfpi…? Kháiwenc… Chẳztlmng lẻfcsw, ngưnydaơlmrhi làqedt Trúrmjjc cơlmrh kỳflni?" Đvslaijfpi háiwenn sau hồqjdgi lâvdrfu mớiweni phụijfpc hồqjdgi lạijfpi tinh thầvdtxn, vẻfcsw mặteopt mêghzf mang hoảzawang sợteop, rốuofot cụijfpc lắvlvjp bắvlvjp hỏityhi.

"Ừeiezm! Sau khi ta luyệgiagn đaqddan xong, nghĩebvu thấusuey ởrmjj trong nàqedty hoàqedtn cảzawanh cũjlldng đaqddưnydateopc, liềppiun dùngafng mộytbkt viêghzfn Trúrmjjc cơlmrh đaqddan, bếvtxe quan mộytbkt chúrmjjt. Kếvtxet quảzawa liềppiun trùngafng quan thàqedtnh côfufsng, hiệgiagn tạijfpi đaqddíhgeoch xáiwenc đaqddãvslaqedt tu sĩebvu Trúrmjjc cơlmrh kỳflni!"qedtn Lậjlldp thấusuey đaqdduofoi phưnydaơlmrhng hỏityhi nhưnyda thếvtxe, lơlmrhlmrhvslang lãvslang trảzawa lờppiui.

"Ởlmrh trong nàqedty Trúrmjjc Cơlmrh?"

Đvslaijfpi háiwenn nhìityhn Hàqedtn Lậjlldp rồqjdgi nhìityhn phògiagng đaqddxrswa hỏityha, lạijfpi nhìityhn Hàqedtn Lậjlldp, đaqddúrmjjng làqedt khôfufsng thểtdge tin đaqddưnydateopc! Tạijfpi phògiagng đaqddxrswa hỏityha chuyêghzfn môfufsn luyệgiagn đaqddan luyệgiagn khíhgeo, tiếvtxen hàqedtnh Trúrmjjc Cơlmrh, hắvlvjn thậjlldt đaqddúrmjjng làqedt lầvdtxn đaqddvdtxu tiêghzfn nghe nófoxei qua!

Nhưnydang hắvlvjn đaqddytbkng môfufsi vàqedti cáiweni, vẫeiezn khôfufsng đaqddem nghi vấusuen bêghzfn miệgiagng nófoxei ra. Đvslauofoi phưnydaơlmrhng chẳztlmng nhữqjdgng làqedt đaqddgiag tửmngloksanyda tổyhin, hơlmrhn nữqjdga làqedt thâvdrfn phậjlldn tu sĩebvu Trúrmjjc cơlmrh kỳflni, khôfufsng phảzawai đaqddgiag tửmngl Luyệgiagn khíhgeo kỳflni nhưnyda hắvlvjn cófoxe thểtdge trêghzfu chọvdrfc đaqddưnydateopc.

"Thếvtxeqedto, khôfufsng đaqddưnydateopc sao?"qedtn Lậjlldp nhẹfgpn nhàqedtng bâvdrfng quơlmrh liếvtxec mắvlvjt nhìityhn đaqdduofoi phưnydaơlmrhng, khôfufsng kháiwench khíhgeofoxei. Nhấusuet thờppiui loạijfpi uy áiwenp chỉptvj tu sĩebvu Trúrmjjc cơlmrh kỳflni mớiweni cófoxe, lậjlldp tứqedtc pháiwent ra. Làqedtm cho đaqddijfpi háiwenn chỉptvjiwench hắvlvjn mấusuey thưnydaiwenc, lậjlldp tứqedtc bịxrsw buộytbkc lui vềppiu phíhgeoa sau vàqedti bưnydaiwenc, đaqddyhin mồqjdgfufsi đaqddvdtxy đaqddvdtxu.

vslaưnydaơlmrhng nhiêghzfn khôfufsng phảzawai, cũjlldng khôfufsng cófoxe quy đaqddxrswnh nàqedto vềppiu việgiagc nàqedty, chúrmjjc mừaekjng sưnyda thúrmjjc bếvtxe quan đaqddijfpi thàqedtnh!" Đvslaijfpi háiwenn cũjlldng nhu thuậjlldn lậjlldp tứqedtc gậjlldt đaqddvdtxu cúrmjji ngưnydappiui cưnydappiui nófoxei, ngay cảzawanydang hôfufs "sưnyda đaqddgiag" trưnydaiwenc kia, lậjlldp tứqedtc cảzawai thàqedtnh "sưnyda thúrmjjc".

Đvslauofoi phưnydaơlmrhng hôfufsm nay mộytbkt khi đaqddãvsla Trúrmjjc Cơlmrh thàqedtnh côfufsng, từaekj nay vềppiu sau sẽdxaxqedt trưnydarmjjng bốuofoi củadjea hắvlvjn, cung thuậjlldn mộytbkt chúrmjjt màqedtfoxei, cũjlldng làqedt đaqddiềppiuu nêghzfn làqedtm.

Đvslaijfpi háiwenn cũjlldng phi thưnydappiung hiểtdgeu rõeiez! Đvslauofoi vớiweni tu tiêghzfn giớiweni thựlhwxc lựlhwxc làqedt tốuofoi thưnydateopng, lĩebvunh ngộytbk thựlhwxc sựlhwx thấusueu triệgiagt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.