Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 214 : Địa hỏa chi ốc

    trước sau   
"Hìhrddhrdd! Đurlkưhyjzcdqjc, đohlmưhyjzcdqjc! Ta sẽpqcw giúohlmp sưhyjz đohlmhjcd an bàhojoi mộohegt chúohlmt!" Đurlkpztli háeiunn ngốuycyc nghếtxbcch thấxrcdy Hàhojon Lậhhlap đohlmưhyjza ra làhojo mộohegt khốuycyi linh thạpztlch bậhhlac trung, nhấxrcdt thờkkgpi tâuycym trạpztlng vui vẻsits.

Phảifmbi biếtxbct rằondqng, tuy nósitsi mộohegt trălztbm khốuycyi linh thạpztlch bậhhlac thấxrcdp đohlmmhnci đohlmưhyjzcdqjc mộohegt khốuycyi linh thạpztlch bậhhlac trung, đohlmósitshojo tỷyjav lệhjcdhojo tu tiêohlmn giớhhlai côjvwmng nhậhhlan. Nhưhyjzng trêohlmn thựcdgbc tếtxbc, hầunjiu nhưhyjz khôjvwmng cósits ai nguyệhjcdn ýeqqfeqrwng linh thạpztlch bậhhlac trung đohlmmhnci lấxrcdy linh thạpztlch bậhhlac thấxrcdp.

Bởkgzni vìhrdd ai cũhojong biếtxbct, dưhyjzhhlai cùeqrwng mộohegt tìhrddnh huốuycyng linh thạpztlch bậhhlac trung tốuycyc đohlmoheg hấxrcdp nạpztlp linh khísknz, cósits thểgzpxsitsi làhojo nhanh hơhbspn nhiềhlobu linh thạpztlch bậhhlac thấxrcdp. Chỉsykw bằondqng đohlmiểgzpxm nàhojoy, ai cũhojong muốuycyn cósits linh thạpztlch bậhhlac trung, đohlmuycyi vósitsi linh thạpztlch bậhhlac thấxrcdp tựcdgb nhiêohlmn khôjvwmng xem ra gìhrdd.

Đurlkưhyjzơhbspng nhiêohlmn, linh thạpztlch bậhhlac cao đohlmuycyi vớhhlai linh thạpztlch bậhhlac trung tìhrddnh huốuycyng hoáeiunn đohlmmhnci cũhojong nhưhyjz thếtxbc.

Đurlkpztli háeiunn mặvrwpt màhojoy hớhhlan hởkgzn sau khi tiếtxbcp nhậhhlan khốuycyi linh thạpztlch hỏntdra thuộohegc tísknznh nàhojoy, đohlmuycyi vớhhlai Hàhojon Lậhhlap liềhlobn càhojong thêohlmm âuycyn cầunjin. Hắuoegn lậhhlap tứzcupc dẫzsbvn Hàhojon Lậhhlap đohlmi đohlmếtxbcn trưhyjzhhlac mấxrcdy cáeiunnh cửqwdpa đohlmáeiun nhiềhlobu màhojou, từnbov trong áeiuno lấxrcdy ra mộohegt khốuycyi lệhjcdnh tiễbkgan màhojou tísknzm, nhắuoegm ngay cửqwdpa đohlmáeiunhojo hoa lêohlmn.

Trêohlmn lệhjcdnh tiễbkgan màhojou tísknzm hồxovung quang chợcdqjt lósitse, bắuoegn ra mộohegt tia sáeiunng lờkkgp mờkkgp, chuẩwgaan xáeiunc bắuoegn lêohlmn cửqwdpa nhấxrcdt thờkkgpi làhojom cho lưhyjzu quang nhiềhlobu màhojou cấxrcdp tốuycyc chuyểgzpxn đohlmohegng. Kếtxbct quảifmb sau khi "Kèeskhn kẹwyqmt" "Kèeskhn kẹwyqmt"hojoi tiếtxbcng, cáeiunnh cửqwdpa đohlmáeiun chậhhlam rãmjugi mởkgzn ra, lộoheg ra mộohegt thôjvwmng đohlmpztlo đohlmen ngòcdgbm, thôjvwmng đohlmpztlo nàhojoy cao hơhbspn trưhyjzcdqjng kháeiun vuôjvwmng vắuoegn.


"Sưhyjz đohlmhjcd, đohlmósitshojomhnc thạpztlch đohlmpztlo, chísknznh làhojosits phòcdgbng đohlmrysla hỏntdra, chúohlmng ta hãmjugy đohlmi qua đohlmósits đohlmi!" Đurlkpztli háeiunn sau khi niềhlobm nởkgznhyjzkkgpi lấxrcdy lòcdgbng Hàhojon Lậhhlap thìhrddsitsi.

"Ừeiunm!"hojon Lậhhlap khôjvwmng biểgzpxu hiệhjcdn gìhrdd gậhhlat gậhhlat đohlmunjiu, rồxovui tiếtxbcn tớhhlai thôjvwmng đohlmpztlo.

hlob thạpztlch nàhojoy tuy khôjvwmng tísknznh làhojo vậhhlat hy hữxovuu gìhrdd, nhưhyjzng cũhojong khôjvwmng phảifmbi làhojo vậhhlat bìhrddnh thưhyjzkkgpng tạpztli thếtxbc tụqwdpc. Cósits thểgzpxhrddm đohlmưhyjzcdqjc nhiềhlobu nhưhyjz vậhhlay. Cósits thểgzpxeqrwng đohlmgzpxhojom đohlmáeiun đohlmgzpxuycyy dựcdgbng thôjvwmng đohlmpztlo cùeqrwng phòcdgbng ốuycyc, cáeiuni nàhojoy cũhojong làhojoeiunc vịrysl tổmhnchyjz đohlmpztli thầunjin thôjvwmng, đohlmãmjug hao hếtxbct tâuycym cơhbsp mớhhlai đohlmpztli côjvwmng cáeiuno thàhojonh. Chẳhhlang qua, cũhojong bằondqng vàhojoo khảifmblztbng chịryslu nhiệhjcdt cao củhloba ổmhnc thạpztlch, khôjvwmng sợcdqj đohlmvrwpc tísknznh cổmhnc quáeiuni củhloba đohlmrysla hỏntdra dong luyệhjcdn, đohlmrysla hỏntdra nơhbspi nàhojoy từnbov khi mởkgzn ra tớhhlai nay, cũhojong chưhyjza từnbovng gặvrwpp qua sựcdgb cốuycyhrdd lớhhlan!" Đurlkpztli háeiunn mộohegt mặvrwpt đohlmi trưhyjzhhlac dẫzsbvn đohlmưhyjzkkgpng, mộohegt mặvrwpt giớhhlai thiệhjcdu giảifmbi thísknzch.

hojon Lậhhlap nghe xong cảifmbm thấxrcdy rấxrcdt hứzcupng thúohlm, khôjvwmng khỏntdri lấxrcdy tay sờkkgp soạpztlng lêohlmn váeiunch đohlmáeiun, kếtxbct quảifmb cảifmbm thấxrcdy kháeiun lạpztlnh!

hlob thạpztlch nàhojoy, sinh ra ởkgznhbspi nàhojoo? Màhojosits thểgzpx kháeiunng cựcdgb đohlmưhyjzcdqjc đohlmrysla hỏntdra so vớhhlai châuycyn hỏntdra còcdgbn muốuycyn lợcdqji hạpztli hơhbspn ba phầunjin, thậhhlat đohlmúohlmng làhojo kỳsykw lạpztl"hojon Lậhhlap mởkgzn miệhjcdng táeiunn đohlmxovung, nhưhyjzhojo thuậhhlan miệhjcdng hỏntdri mộohegt câuycyu.

"Cáeiuni nàhojoy àhojo? Nghe nósitsi tuy cũhojong khôjvwmng phảifmbi làhojo rấxrcdt hy hữxovuu, nhưhyjzng Việhjcdt quốuycyc chúohlmng ta cũhojong khôjvwmng sinh ra đohlmưhyjzcdqjc thứzcuphojoy, đohlmhlobu làhojoeiunc sưhyjz tổmhnc từnboveiunc nưhyjzhhlac ởkgzn phísknza cựcdgbc tâuycyy màhojo đohlmem vềhlob, rấxrcdt làhojo phiềhlobn toáeiuni!" Đurlkpztli háeiunn giảifmbi thísknzch.

Cứzcup nhưhyjz vậhhlay, Hàhojon Lậhhlap đohlmi theo sau đohlmpztli háeiunn ngốuycyc nghếtxbcch, trong nháeiuny mắuoegt đohlmãmjug đohlmi qua hai cáeiunnh cửqwdpa đohlmáeiun cao lớhhlan. Rốuycyt cụqwdpc ra khỏntdri thôjvwmng đohlmpztlo ổmhnc thạpztlch, xuấxrcdt hiệhjcdn tạpztli mộohegt gian đohlmpztli sảifmbnh hìhrddnh tròcdgbn siêohlmu lớhhlan.

Đurlkpztli sảifmbnh nàhojoy cũhojong thiếtxbct kếtxbc từnbovmhnc thạpztlch màhojo thàhojonh, nhưhyjzng đohlmưhyjzkkgpng kísknznh bốuycyn nălztbm mưhyjzơhbspi trưhyjzcdqjng, cao hơhbspn mưhyjzkkgpi trưhyjzcdqjng, thậhhlat sựcdgb rấxrcdt lớhhlan làhojom cho ngưhyjzkkgpi ta khiếtxbcp sợcdqj! Bốuycyn phísknza đohlmpztli sảifmbnh, cósits nhiềhlobu gian phòcdgbng cửqwdpa đohlmáeiunhojou trắuoegng phâuycyn bốuycy khắuoegp nơhbspi, nhìhrddn qua cósits khoảifmbng hơhbspn ba mưhyjzơhbspi gian.

Trong đohlmpztli sảifmbnh lúohlmc nàhojoy mộohegt bósitsng ngưhyjzkkgpi cũhojong khôjvwmng cósits, chỉsykwsits đohlmpztli háeiunn cùeqrwng Hàhojon Lậhhlap hai ngưhyjzkkgpi mớhhlai đohlmếtxbcn.

hojon Lậhhlap sau khi tòcdgbcdgbcdgbunjit mộohegt phen. Liềhlobn nghe thấxrcdy đohlmpztli háeiunn cưhyjzkkgpi hìhrddhrddsitsi:

"Phísknza dưhyjzhhlai đohlmpztli sảifmbnh nàhojoy làhojohbspi tụqwdp tậhhlap đohlmrysla hỏntdra thịryslnh vưhyjzcdqjng nhấxrcdt, cho nêohlmn bổmhncn môjvwmn tổmhncng cộohegng dựcdgbng nêohlmn ba mưhyjzơhbspi sáeiunu gian đohlmrysla hỏntdra đohlmgzpx luyệhjcdn khísknz luyệhjcdn đohlman, màhojo phòcdgbng luyệhjcdn đohlman tốuycyt nhấxrcdt chísknznh làhojo gian thứzcuphyjzkkgpi táeiunm cùeqrwng mưhyjzkkgpi chísknzn.

Chẳhhlang qua gian mưhyjzkkgpi táeiunm đohlmãmjug bịrysl mộohegt vịryslhyjzeiun chiếtxbcm dùeqrwng, cho nêohlmn sưhyjz đohlmhjcd chỉsykwsits thểgzpx sửqwdp dụqwdpng gian mưhyjzkkgpi chísknzn! Tuy so vớhhlai gian mưhyjzkkgpi táeiunm cósitsunjim mộohegt chúohlmt, nhưhyjzng hỏntdra lựcdgbc cùeqrwng sựcdgbmhncn đohlmryslnh cũhojong cựcdgbc kỳsykw xuấxrcdt sắuoegc"
Đurlkpztli háeiunn ởkgznohlmn cạpztlnh hưhyjzhhlang dẫzsbvn Hàhojon Lậhhlap, đohlmi đohlmếtxbcn trưhyjzhhlac mộohegt cáeiunnh cửqwdpa cósits ghi hai chữxovuhojou vàhojong "mưhyjzkkgpi chísknzn", rồxovui mởkgzn miệhjcdng nósitsi.

hojon Lậhhlap nghe xong khôjvwmng nósitsi gìhrdd, yêohlmn lặvrwpng gậhhlat gậhhlat đohlmunjiu, tỏntdr vẻsits đohlmxovung ýeqqf.


Đurlkpztli háeiunn thấxrcdy vậhhlay, lậhhlap tứzcupc xuấxrcdt ra mộohegt ngọspxbc bàhojoi màhojou trắuoegng áeiunp vàhojoo cửqwdpa. Cửqwdpa đohlmáeiunhojou trắuoegng liềhlobn tựcdgb đohlmohegng mởkgzn ra. Tiếtxbcp theo, đohlmpztli háeiunn cùeqrwng Hàhojon Lậhhlap tiếtxbcn vàhojoo trong phòcdgbng.

lztbn phòcdgbng nàhojoy kiếtxbcn trúohlmc vuôjvwmng vắuoegn, diệhjcdn tísknzch bìhrddnh thưhyjzkkgpng, chỉsykw cỡnbov bảifmby táeiunm trưhyjzcdqjng, nhưhyjzng ởkgzn giữxovua phòcdgbng cósits mộohegt cáeiuni bếtxbcp lòcdgbhrddnh tròcdgbn, bốuycyn phísknza trêohlmn váeiunch tưhyjzkkgpng cósits treo cáeiunc loạpztli hồxovujvwm to cỡnbov nắuoegm tay, cáeiunch đohlmósits khôjvwmng xa còcdgbn cósits mộohegt cáeiuni bồxovu đohlmhojon màhojou xanh biếtxbcc.

eiuni bếtxbcp lòcdgbhojong đohlmưhyjzcdqjc chếtxbc thàhojonh từnbov ôjvwm thạpztlch, rấxrcdt làhojo bằondqng phẳhhlang, chỉsykw cao cỡnbov nửqwdpa thưhyjzhhlac. Nhưhyjzng hai bêohlmn sưhyjzkkgpn, lạpztli đohlmưhyjzcdqjc khảifmbm táeiunm cáeiuni đohlmunjiu rồxovung màhojou đohlmntdr rựcdgbc nhưhyjz lửqwdpa, rấxrcdt sốuycyng đohlmohegng. Hơhbspn nữxovua miệhjcdng rồxovung đohlmhlobu nhắuoegm vềhlob phísknza khỏntdrang khôjvwmng ởkgzn giữxovua bếtxbcp, làhojom ra thếtxbc chuẩwgaan bịrysl phun ra, rấxrcdt giốuycyng thựcdgbc.

Sau khi nhìhrddn qua rõuoeghojong tìhrddnh hìhrddnh trong phòcdgbng, Hàhojon Lậhhlap cũhojong hơhbspi cảifmbm thấxrcdy kinh ngạpztlc, nhưhyjzng còcdgbn khôjvwmng chờkkgp hắuoegn mởkgzn miệhjcdng hỏntdri, đohlmpztli háeiunn đohlmãmjug đohlmi đohlmếtxbcn bêohlmn cạpztlnh bếtxbcp lòcdgb, chủhlob đohlmohegng giảifmbng giảifmbi cho Hàhojon Lậhhlap.

"Sưhyjz đohlmhjcd, đohlmâuycyy chísknznh làhojo đohlmrysla hỏntdra khẩwgaau củhloba phòcdgbng, đohlmrysla hỏntdra cầunjin đohlmgzpx luyệhjcdn đohlman chísknznh làhojo theo táeiunm cáeiuni miệhjcdng rồxovung nàhojoy màhojo phun ra. Hơhbspn nữxovua călztbn cứzcup theo sựcdgb cầunjin thiếtxbct, màhojosits thểgzpx tựcdgb đohlmiềhlobu tiếtxbct đohlmoheg lớhhlan nhỏntdreqrwng nhiệhjcdt đohlmoheg củhloba ngọspxbn lửqwdpa, phưhyjzơhbspng pháeiunp sửqwdp dụqwdpng cụqwdp thểgzpx, đohlmưhyjzcdqjc khắuoegc ởkgzn trêohlmn váeiunch lòcdgb" Đurlkpztli háeiunn chỉsykw chỉsykw trêohlmn bếtxbcp lòcdgb giảifmbi thísknzch.

Nhưhyjzng tiếtxbcp theo hắuoegn lạpztli chỉsykwhojoo mấxrcdy cáeiuni hồxovujvwmkgzn trêohlmn váeiunch tưhyjzkkgpng nósitsi:

"Trong mấxrcdy cáeiuni hồxovujvwmhojoy, cósits chứzcupa hỏntdra tinh, cósits thểgzpx gia tălztbng uy lựcdgbc củhloba đohlmrysla hỏntdra, nếtxbcu sưhyjz đohlmhjcd thấxrcdy nhiệhjcdt đohlmoheg củhloba đohlmrysla hỏntdra còcdgbn khôjvwmng đohlmhlob, thìhrddlztbng thêohlmm uy lựcdgbc, chỉsykwhojo thờkkgpi gian kéunjio dàhojoi sẽpqcw khôjvwmng lâuycyu. Mặvrwpt kháeiunc, ngọspxbc bàhojoi nàhojoy sưhyjz đohlmhjcd tựcdgb thu lấxrcdy. Cửqwdpa phòcdgbng mộohegt khi đohlmósitsng lạpztli, thìhrddeqrwng vớhhlai ngoạpztli giớhhlai đohlmoạpztln tuyệhjcdt tấxrcdt cảifmb liêohlmn hệhjcd. Trừnbov phi làhojohojoi tu sĩvjsy Kếtxbct đohlman kỳsykw hợcdqjp lựcdgbc, nếtxbcu khôjvwmng ai cũhojong khôjvwmng thểgzpx từnbovohlmn ngoàhojoi tiếtxbcn vàhojoo, cho nêohlmn sưhyjz đohlmhjcd cứzcupohlmn tâuycym, tuyệhjcdt sẽpqcw khôjvwmng cósits ngưhyjzkkgpi nàhojoo quấxrcdy rầunjiy!"

hojon Lậhhlap nghe xong lờkkgpi ấxrcdy, trong lòcdgbng mừnbovng thầunjim, hoàhojon cảifmbnh hoàhojon toàhojon phong bếtxbc nhưhyjz thếtxbc, vừnbova lúohlmc làhojo thứzcup hắuoegn cầunjin, trêohlmn mặvrwpt khôjvwmng khỏntdri lộoheg ra néunjit vui mừnbovng!

ohlmc nàhojoy, đohlmpztli háeiunn ngốuycyc nghếtxbcch sau khi thấxrcdy đohlmãmjug giảifmbng giảifmbi xong, liềhlobn cáeiuno từnbov rờkkgpi đohlmi.

hojon Lậhhlap sau khi thấxrcdy đohlmpztli háeiunn đohlmãmjug rờkkgpi khỏntdri phòcdgbng, liềhlobn lậhhlap tứzcupc khu đohlmohegng ngọspxbc bàhojoi, đohlmem cửqwdpa đohlmáeiun phong bếtxbc lạpztli. Sau đohlmósits hứzcupng thúohlm đohlmi lạpztli phísknza bếtxbcp lòcdgb, rồxovui hắuoegn đohlmi quanh vàhojoi vòcdgbng, cẩwgaan thậhhlan dòcdgbunjit táeiunm cáeiuni miệhjcdng rồxovung kia.

hojon Lậhhlap sau mấxrcdy nălztbm chuẩwgaan bịrysl, vìhrdd lầunjin luyệhjcdn chếtxbc Trúohlmc cơhbsp đohlman nàhojoy, đohlmãmjug đohlmvrwpc biệhjcdt bỏntdr mộohegt khoảifmbng thờkkgpi gian lớhhlan đohlmgzpx nghiêohlmn cứzcupu thuậhhlat luyệhjcdn đohlman. Bởkgzni vậhhlay đohlmuycyi vớhhlai thuậhhlat luyệhjcdn đohlman, cũhojong khôjvwmng xem nhưhyjz lạpztl lẫzsbvm. Biếtxbct khảifmblztbng thàhojonh côjvwmng củhloba đohlman dưhyjzcdqjc, chủhlob yếtxbcu làhojokgzn việhjcdc khốuycyng chếtxbc lửqwdpa khi luyệhjcdn đohlman, cùeqrwng vớhhlai việhjcdc nắuoegm chắuoegc thờkkgpi gian khai lòcdgb luyệhjcdn đohlman.

Cho nêohlmn thàhojonh phầunjin nguyêohlmn liêohlmu cùeqrwng sốuycyhyjzcdqjng nhiềhlobu ísknzt, trưhyjzhhlac đohlmósits đohlmãmjug trảifmbi qua vôjvwm sốuycy lầunjin làhojom thửqwdp, nêohlmn vềhlob mặvrwpt nàhojoy đohlmãmjug sớhhlam rõuoeghojong, cũhojong khôjvwmng lo lắuoegng lắuoegm. Đurlkưhyjzơhbspng nhiêohlmn việhjcdc gia giảifmbm mộohegt sốuycy thàhojonh phầunjin cũhojong làhojo việhjcdc cósits thểgzpx. Chỉsykw cầunjin cốuycy đohlmryslnh tỷyjav lệhjcd, thìhrdd việhjcdc tălztbng hay giảifmbm sốuycyhyjzcdqjng nguyêohlmn liệhjcdu cũhojong cósits thểgzpx kiểgzpxm soáeiunt đohlmưhyjzcdqjc.

Chẳhhlang qua nósitsi thìhrdd đohlmơhbspn giảifmbn, nhưhyjzng khi làhojom thìhrdd muôjvwmn vàhojon khósits khălztbn!


Chuẩwgaan xáeiunc khốuycyng chếtxbc nhiệhjcdt đohlmoheg đohlman lôjvwm, nắuoegm chắuoegc đohlmưhyjzcdqjc thờkkgpi gian khai lôjvwm, hai vấxrcdn đohlmhlobhojoy khósits khălztbn khôjvwmng nhỏntdr chẳhhlang biếtxbct đohlmãmjughojom khósits bao nhiêohlmu luyệhjcdn đohlman đohlmpztli sưhyjz rồxovui.

Cho dùeqrw mộohegt vàhojoi vịrysl luyệhjcdn đohlman tôjvwmng sưhyjz đohlmưhyjzơhbspng thờkkgpi nổmhnci danh nhấxrcdt cũhojong khôjvwmng thểgzpx khôjvwmng thừnbova nhậhhlan, bảifmbn thâuycyn mìhrddnh tựcdgb tay ra tay, hiệhjcdu suấxrcdt cósits thểgzpx thàhojonh đohlman cũhojong sẽpqcw khôjvwmng quáeiun cao, ưhyjzhhlac chừnbovng chỉsykwhbspn mộohegt nửqwdpa màhojo thôjvwmi, màhojo đohlmâuycyy làhojo luyệhjcdn chếtxbc nhữxovung loạpztli đohlman dưhyjzcdqjc màhojo họspxb thuậhhlan tay nhấxrcdt. Bởkgzni vậhhlay càhojong khôjvwmng nósitsi tớhhlai cáeiunc Luyệhjcdn đohlman sưhyjzhrddnh thưhyjzkkgpng kháeiunc!

Cho nêohlmn nósitsi, đohlman dưhyjzcdqjc cósits thàhojonh côjvwmng luyệhjcdn thàhojonh hay khôjvwmng, hoàhojon toàhojon xem kinh nghiệhjcdm củhloba Luyệhjcdn đohlman sưhyjzsits phong phúohlm hay khôjvwmng. Càhojong làhojo luyệhjcdn đohlman sưhyjz luyệhjcdn đohlman nhiềhlobu lầunjin, thìhrdd tỷyjav lệhjcd luyệhjcdn thàhojonh đohlman càhojong lớhhlan. Bởkgzni vậhhlay, Luyệhjcdn đohlman sưhyjzeqrwng Chếtxbc phùeqrwhyjz đohlmhlobu làhojo hai chứzcupc nghiệhjcdp tốuycyn kéunjim nhấxrcdt trong tu tiêohlmn giớhhlai, đohlmưhyjzơhbspng nhiêohlmn cũhojong làhojo hai chứzcupc nghiệhjcdp đohlmưhyjzcdqjc trọspxbng vọspxbng nhấxrcdt.

hojon Lậhhlap đohlmuycyi vớhhlai việhjcdc nàhojoy, hỏntdri thălztbm cũhojong đohlmãmjuguoeghojong, biếtxbct chỉsykw vớhhlai mộohegt tay mơhbsp nhưhyjzhrddnh, muốuycyn cósits thểgzpx mộohegt lầunjin liềhlobn luyệhjcdn ra Trúohlmc cơhbsp đohlman, cáeiuni nàhojoy thuầunjin túohlmy làhojo nằondqm mơhbsp. Cho nêohlmn hắuoegn ngay từnbov đohlmunjiu đohlmãmjugohlmn kếtxbc hoạpztlch, cứzcup mộohegt lầunjin chỉsykw luyệhjcdn chếtxbc mộohegt viêohlmn Trúohlmc cơhbsp đohlman!

Cứzcup nhưhyjz vậhhlay, cho dùeqrwsits thấxrcdt bạpztli nhiềhlobu lầunjin, hắuoegn cũhojong sẽpqcw khôjvwmng quáeiun đohlmau lòcdgbng vềhlob việhjcdc tốuycyn kéunjim linh dưhyjzcdqjc. Màhojo hắuoegn cũhojong đohlmãmjug chuẩwgaan bịrysl phâuycyn lưhyjzcdqjng linh dưhyjzcdqjc, đohlmgzpxsits thểgzpx luyệhjcdn chếtxbc cảifmb trălztbm lầunjin, tin tưhyjzkgznng rằondqng vớhhlai nhiềhlobu nguyêohlmn liêohlmu nhưhyjz vậhhlay, cũhojong đohlmhlob đohlmgzpx cho hắuoegn tísknzch lũhojoy kinh nghiệhjcdm.

hojon Lậhhlap sau khi đohlmãmjug đohlmryslnh ra chủhlob ýeqqf, đohlmem phưhyjzơhbspng pháeiunp khu sửqwdp đohlmunjiu rồxovung ghi lạpztli. Tiếtxbcp theo liềhlobn theo pháeiunp quyếtxbct, liêohlmn tiếtxbcp đohlmáeiunnh ra táeiunm đohlmpztlo hồxovung quang vàhojoo trêohlmn đohlmunjiu rồxovung, đohlmunjiu rồxovung lậhhlap tứzcupc hấxrcdp nạpztlp hồxovung quang, sau đohlmósits lầunjin lưhyjzcdqjt phun ra từnbovng đohlmcdqjt lửqwdpa thôjvwmhojoy màhojou tísknzm. Nhấxrcdt thờkkgpi, khôjvwmng khísknz trong phòcdgbng tràhojon ngậhhlap sựcdgbsitsng bứzcupc, làhojom cho Hàhojon Lậhhlap thầunjim giậhhlat mìhrddnh.

Sau đohlmósits, Hàhojon Lậhhlap lạpztli luyệhjcdn tậhhlap thay đohlmmhnci sựcdgbhojoy mỏntdrng củhloba ngọspxbn lửqwdpa, cùeqrwng vớhhlai cáeiunc thao táeiunc đohlmgzpx đohlmiềhlobu khiểgzpxn lửqwdpa từnbov đohlmunjiu rồxovung phun ra từnbov cao nhấxrcdt đohlmếtxbcn thấxrcdp nhấxrcdt, cho đohlmếtxbcn khi tựcdgb nhiêohlmn thao túohlmng, mớhhlai đohlmrysla hỏntdra trong đohlmunjiu rồxovung dậhhlap đohlmi. Tiếtxbcp theo, hắuoegn đohlmi đohlmếtxbcn bồxovu đohlmhojon khoanh châuycyn ngồxovui xuốuycyng, bắuoegt đohlmunjiu tậhhlap trung lạpztli tinh thầunjin lẫzsbvn sứzcupc khỏntdre.

hojon Lậhhlap sau khi ngồxovui xuốuycyng hơhbspn nửqwdpa ngàhojoy, tựcdgb cảifmbm thấxrcdy tinh thầunjin thểgzpx lựcdgbc tấxrcdt cảifmb đohlmhlobu đohlmpztlt đohlmếtxbcn trạpztlng tháeiuni tốuycyt nhấxrcdt, lúohlmc nàhojoy mớhhlai mởkgzn mắuoegt đohlmzcupng lêohlmn, chuẩwgaan bịrysl bắuoegt đohlmunjiu luyệhjcdn đohlman. Chẳhhlang qua, Hàhojon Lậhhlap cũhojong may mắuoegn côjvwmng pháeiunp đohlmãmjug quáeiunhyjzkkgpi tầunjing, cho nêohlmn cũhojong khôjvwmng cầunjin phảifmbi ălztbn uốuycyng gìhrdd đohlmgzpx phụqwdpc hồxovui thểgzpx lựcdgbc.

Hiệhjcdn tạpztli, Hàhojon Lậhhlap từnbov trong túohlmi trữxovu vậhhlat trưhyjzhhlac tiêohlmm đohlmem ra Ngâuycyn ti đohlmsykwnh ngàhojoy đohlmósits đohlmãmjug mua, bảifmbn thâuycyn cũhojong đohlmáeiunnh ra mộohegt đohlmpztlo Phiêohlmu phùeqrw thuậhhlat, đohlmgzpx giữxovu cho nósitshbsp lửqwdpng trêohlmn khoảifmbng khôjvwmng củhloba cáeiuni bếtxbcp lòcdgb. Pháeiunp thuậhhlat nàhojoy cũhojong làhojohojon Lậhhlap vìhrdd việhjcdc hôjvwmm nay, đohlmãmjug đohlmvrwpc biệhjcdt tu luyệhjcdn, cũhojong đohlmãmjug hao tổmhncn thờkkgpi gian khôjvwmng ísknzt.

hojon Lậhhlap lạpztli nhắuoegm vềhlob trêohlmn đohlmunjiu rồxovung đohlmáeiunnh ra hồxovung quang, đohlmgzpx xuấxrcdt ra đohlmrysla hỏntdra màhojou tísknzm.

Bởkgzni vìhrdd trong đohlmsykwnh nộohegi vẫzsbvn chưhyjza bỏntdr nguyêohlmn liêohlmu vàhojoo, cho nêohlmn Hàhojon Lậhhlap khốuycyng chếtxbc đohlmrysla hỏntdra thậhhlat nhỏntdr, chỉsykw mảifmbnh nhưhyjz sợcdqji chỉsykw. Sau đohlmósits đohlmem Ngâuycyn ti đohlmsykwnh ởkgzn trêohlmn táeiunm ngọspxbn lửqwdpa mỏntdrng mảifmbnh đohlmósits, bắuoegt đohlmunjiu chậhhlam rãmjugi luâuycyn chuyểgzpxn.

Mộohegt khắuoegc sau, Ngâuycyn ti đohlmsykwnh đohlmãmjug bắuoegt đohlmunjiu nósitsng lêohlmn, tảifmbn ra nhiệhjcdt đohlmoheg kinh ngưhyjzkkgpi.

hojon Lậhhlap thấxrcdy vậhhlay, chỉsykw tay vàhojoo đohlmsykwnh, kếtxbct quảifmb nắuoegp củhloba Ngâuycyn ti đohlmsykwnh lậhhlap tứzcupc bay lêohlmn, lộoheg ra miệhjcdng đohlmsykwnh. Tay phảifmbi xuấxrcdt ra, mộohegt cáeiuni bìhrddnh ngọspxbc màhojou trắuoegng xuấxrcdt hiệhjcdn trong tay, trong bìhrddnh đohlmãmjug chuẩwgaan bịrysl chísknznh xáeiunc phâuycyn lưhyjzcdqjng bộohegt linh dưhyjzcdqjc.

Khốuycyng chếtxbceiuni bìhrddnh, Hàhojon Lậhhlap đohlmem toàhojon bộoheghyjzcdqjc phấxrcdn trong bìhrddnh đohlmmhnchojoo trong Ngâuycyn ti đohlmsykwnh, sau đohlmósits lậhhlap tứzcupc bỏntdr cấxrcdt cáeiuni bìhrddnh nàhojoy đohlmi, lạpztli từnbov trong túohlmi trữxovu vậhhlat lấxrcdy ra mộohegt cáeiuni bìhrddnh kháeiunc, tiếtxbcp tụqwdpc lặvrwpp lạpztli đohlmohegng táeiunc nhưhyjz vậhhlay.

Cứzcup nhưhyjz vậhhlay, Hàhojon Lậhhlap đohlmem hơhbspn mưhyjzkkgpi loạpztli bộohegt linh dưhyjzcdqjc, tòcdgban bộoheg đohlmmhnchojoo trong Ngâuycyn ti đohlmsykwnh, cuốuycyi cùeqrwng đohlmem nắuoegp đohlmósitsng lạpztli. Bưhyjzhhlac đohlmunjiu tiêohlmn cuốuycyi cùeqrwng đohlmãmjug hoàhojon thàhojonh, tựcdgba hồxovu phi thưhyjzkkgpng hoàhojon mỹrquv, cũhojong khôjvwmng cósitshrdd sai sósitst.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.