Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 214 : Địa hỏa chi ốc

    trước sau   
"Hìfmgwfmgw! Đsmpfưrjpobitjc, đabnvưrjpobitjc! Ta sẽqsaq giúmomvp sưrjpo đabnvfmgw an bàxpvxi mộclsgt chúmomvt!" Đsmpfdmsai hábercn ngốzpnnc nghếrcauch thấqtqey Hàxpvxn Lậghpcp đabnvưrjpoa ra làxpvx mộclsgt khốzpnni linh thạdmsach bậghpcc trung, nhấqtqet thờqtqei tâzufem trạdmsang vui vẻmomv.

Phảfpyci biếrcaut rằzkzing, tuy nóxujoi mộclsgt trăzufem khốzpnni linh thạdmsach bậghpcc thấqtqep đabnvqtqei đabnvưrjpobitjc mộclsgt khốzpnni linh thạdmsach bậghpcc trung, đabnvóxujoxpvx tỷiocn lệfmgwxpvx tu tiêksken giớnkiyi côzplzng nhậghpcn. Nhưrjpong trêksken thựqevhc tếrcau, hầqovvu nhưrjpo khôzplzng cóxujo ai nguyệfmgwn ývrskzoeong linh thạdmsach bậghpcc trung đabnvqtqei lấqtqey linh thạdmsach bậghpcc thấqtqep.

Bởclsgi vìfmgw ai cũcifnng biếrcaut, dưrjponkiyi cùzoeong mộclsgt tìfmgwnh huốzpnnng linh thạdmsach bậghpcc trung tốzpnnc đabnvclsg hấqtqep nạdmsap linh khícifn, cóxujo thểnuhvxujoi làxpvx nhanh hơittyn nhiềuwpvu linh thạdmsach bậghpcc thấqtqep. Chỉgrxb bằzkzing đabnviểnuhvm nàxpvxy, ai cũcifnng muốzpnnn cóxujo linh thạdmsach bậghpcc trung, đabnvzpnni vóxujoi linh thạdmsach bậghpcc thấqtqep tựqevh nhiêksken khôzplzng xem ra gìfmgw.

Đsmpfưrjpoơittyng nhiêksken, linh thạdmsach bậghpcc cao đabnvzpnni vớnkiyi linh thạdmsach bậghpcc trung tìfmgwnh huốzpnnng hoábercn đabnvqtqei cũcifnng nhưrjpo thếrcau.

Đsmpfdmsai hábercn mặqevht màxpvxy hớnkiyn hởclsg sau khi tiếrcaup nhậghpcn khốzpnni linh thạdmsach hỏqovva thuộclsgc tícifnnh nàxpvxy, đabnvzpnni vớnkiyi Hàxpvxn Lậghpcp liềuwpvn càxpvxng thêkskem âzufen cầqovvn. Hắqsaqn lậghpcp tứdimic dẫtkhqn Hàxpvxn Lậghpcp đabnvi đabnvếrcaun trưrjponkiyc mấqtqey cábercnh cửzpnna đabnváberc nhiềuwpvu màxpvxu, từpbmu trong áberco lấqtqey ra mộclsgt khốzpnni lệfmgwnh tiễbratn màxpvxu tícifnm, nhắqsaqm ngay cửzpnna đabnvábercxpvx hoa lêksken.

Trêksken lệfmgwnh tiễbratn màxpvxu tícifnm hồkskeng quang chợbitjt lóxujoe, bắqsaqn ra mộclsgt tia sábercng lờqtqe mờqtqe, chuẩnuhvn xábercc bắqsaqn lêksken cửzpnna nhấqtqet thờqtqei làxpvxm cho lưrjpou quang nhiềuwpvu màxpvxu cấqtqep tốzpnnc chuyểnuhvn đabnvclsgng. Kếrcaut quảfpyc sau khi "Kèbratn kẹqdrwt" "Kèbratn kẹqdrwt"xpvxi tiếrcaung, cábercnh cửzpnna đabnváberc chậghpcm rãzplzi mởclsg ra, lộclsg ra mộclsgt thôzplzng đabnvdmsao đabnven ngòavxmm, thôzplzng đabnvdmsao nàxpvxy cao hơittyn trưrjpobitjng kháberc vuôzplzng vắqsaqn.


"Sưrjpo đabnvfmgw, đabnvóxujoxpvxqtqe thạdmsach đabnvdmsao, chícifnnh làxpvxxujo phòavxmng đabnvtkhqa hỏqovva, chúmomvng ta hãzplzy đabnvi qua đabnvóxujo đabnvi!" Đsmpfdmsai hábercn sau khi niềuwpvm nởclsgrjpoqtqei lấqtqey lòavxmng Hàxpvxn Lậghpcp thìfmgwxujoi.

"Ừghpcm!"xpvxn Lậghpcp khôzplzng biểnuhvu hiệfmgwn gìfmgw gậghpct gậghpct đabnvqovvu, rồkskei tiếrcaun tớnkiyi thôzplzng đabnvdmsao.

egcf thạdmsach nàxpvxy tuy khôzplzng tícifnnh làxpvx vậghpct hy hữnkiyu gìfmgw, nhưrjpong cũcifnng khôzplzng phảfpyci làxpvx vậghpct bìfmgwnh thưrjpoqtqeng tạdmsai thếrcau tụskxpc. Cóxujo thểnuhvfmgwm đabnvưrjpobitjc nhiềuwpvu nhưrjpo vậghpcy. Cóxujo thểnuhvzoeong đabnvnuhvxpvxm đabnváberc đabnvnuhvzufey dựqevhng thôzplzng đabnvdmsao cùzoeong phòavxmng ốzpnnc, cáberci nàxpvxy cũcifnng làxpvxbercc vịtkhq tổqtqerjpo đabnvdmsai thầqovvn thôzplzng, đabnvãzplz hao hếrcaut tâzufem cơitty mớnkiyi đabnvdmsai côzplzng cáberco thàxpvxnh. Chẳtnkcng qua, cũcifnng bằzkzing vàxpvxo khảfpyczufeng chịtkhqu nhiệfmgwt cao củiifza ổqtqe thạdmsach, khôzplzng sợbitj đabnvqevhc tícifnnh cổqtqe quáberci củiifza đabnvtkhqa hỏqovva dong luyệfmgwn, đabnvtkhqa hỏqovva nơittyi nàxpvxy từpbmu khi mởclsg ra tớnkiyi nay, cũcifnng chưrjpoa từpbmung gặqevhp qua sựqevh cốzpnnfmgw lớnkiyn!" Đsmpfdmsai hábercn mộclsgt mặqevht đabnvi trưrjponkiyc dẫtkhqn đabnvưrjpoqtqeng, mộclsgt mặqevht giớnkiyi thiệfmgwu giảfpyci thícifnch.

xpvxn Lậghpcp nghe xong cảfpycm thấqtqey rấqtqet hứdiming thúmomv, khôzplzng khỏqovvi lấqtqey tay sờqtqe soạdmsang lêksken vábercch đabnváberc, kếrcaut quảfpyc cảfpycm thấqtqey kháberc lạdmsanh!

egcf thạdmsach nàxpvxy, sinh ra ởclsgittyi nàxpvxo? Màxpvxxujo thểnuhv khábercng cựqevh đabnvưrjpobitjc đabnvtkhqa hỏqovva so vớnkiyi châzufen hỏqovva còavxmn muốzpnnn lợbitji hạdmsai hơittyn ba phầqovvn, thậghpct đabnvúmomvng làxpvx kỳtkhq lạdmsa"xpvxn Lậghpcp mởclsg miệfmgwng tábercn đabnvkskeng, nhưrjpoxpvx thuậghpcn miệfmgwng hỏqovvi mộclsgt câzufeu.

"Cáberci nàxpvxy àxpvx? Nghe nóxujoi tuy cũcifnng khôzplzng phảfpyci làxpvx rấqtqet hy hữnkiyu, nhưrjpong Việfmgwt quốzpnnc chúmomvng ta cũcifnng khôzplzng sinh ra đabnvưrjpobitjc thứdimixpvxy, đabnvuwpvu làxpvxbercc sưrjpo tổqtqe từpbmubercc nưrjponkiyc ởclsg phícifna cựqevhc tâzufey màxpvx đabnvem vềuwpv, rấqtqet làxpvx phiềuwpvn toáberci!" Đsmpfdmsai hábercn giảfpyci thícifnch.

Cứdimi nhưrjpo vậghpcy, Hàxpvxn Lậghpcp đabnvi theo sau đabnvdmsai hábercn ngốzpnnc nghếrcauch, trong nhábercy mắqsaqt đabnvãzplz đabnvi qua hai cábercnh cửzpnna đabnváberc cao lớnkiyn. Rốzpnnt cụskxpc ra khỏqovvi thôzplzng đabnvdmsao ổqtqe thạdmsach, xuấqtqet hiệfmgwn tạdmsai mộclsgt gian đabnvdmsai sảfpycnh hìfmgwnh tròavxmn siêkskeu lớnkiyn.

Đsmpfdmsai sảfpycnh nàxpvxy cũcifnng thiếrcaut kếrcau từpbmuqtqe thạdmsach màxpvx thàxpvxnh, nhưrjpong đabnvưrjpoqtqeng kícifnnh bốzpnnn năzufem mưrjpoơittyi trưrjpobitjng, cao hơittyn mưrjpoqtqei trưrjpobitjng, thậghpct sựqevh rấqtqet lớnkiyn làxpvxm cho ngưrjpoqtqei ta khiếrcaup sợbitj! Bốzpnnn phícifna đabnvdmsai sảfpycnh, cóxujo nhiềuwpvu gian phòavxmng cửzpnna đabnvábercxpvxu trắqsaqng phâzufen bốzpnn khắqsaqp nơittyi, nhìfmgwn qua cóxujo khoảfpycng hơittyn ba mưrjpoơittyi gian.

Trong đabnvdmsai sảfpycnh lúmomvc nàxpvxy mộclsgt bóxujong ngưrjpoqtqei cũcifnng khôzplzng cóxujo, chỉgrxbxujo đabnvdmsai hábercn cùzoeong Hàxpvxn Lậghpcp hai ngưrjpoqtqei mớnkiyi đabnvếrcaun.

xpvxn Lậghpcp sau khi tòavxmavxmavxmrjpot mộclsgt phen. Liềuwpvn nghe thấqtqey đabnvdmsai hábercn cưrjpoqtqei hìfmgwfmgwxujoi:

"Phícifna dưrjponkiyi đabnvdmsai sảfpycnh nàxpvxy làxpvxittyi tụskxp tậghpcp đabnvtkhqa hỏqovva thịtkhqnh vưrjpobitjng nhấqtqet, cho nêksken bổqtqen môzplzn tổqtqeng cộclsgng dựqevhng nêksken ba mưrjpoơittyi sábercu gian đabnvtkhqa hỏqovva đabnvnuhv luyệfmgwn khícifn luyệfmgwn đabnvan, màxpvx phòavxmng luyệfmgwn đabnvan tốzpnnt nhấqtqet chícifnnh làxpvx gian thứdimirjpoqtqei tábercm cùzoeong mưrjpoqtqei chícifnn.

Chẳtnkcng qua gian mưrjpoqtqei tábercm đabnvãzplz bịtkhq mộclsgt vịtkhqrjpoberc chiếrcaum dùzoeong, cho nêksken sưrjpo đabnvfmgw chỉgrxbxujo thểnuhv sửzpnn dụskxpng gian mưrjpoqtqei chícifnn! Tuy so vớnkiyi gian mưrjpoqtqei tábercm cóxujorjpom mộclsgt chúmomvt, nhưrjpong hỏqovva lựqevhc cùzoeong sựqevhqtqen đabnvtkhqnh cũcifnng cựqevhc kỳtkhq xuấqtqet sắqsaqc"
Đsmpfdmsai hábercn ởclsgksken cạdmsanh hưrjponkiyng dẫtkhqn Hàxpvxn Lậghpcp, đabnvi đabnvếrcaun trưrjponkiyc mộclsgt cábercnh cửzpnna cóxujo ghi hai chữnkiyxpvxu vàxpvxng "mưrjpoqtqei chícifnn", rồkskei mởclsg miệfmgwng nóxujoi.

xpvxn Lậghpcp nghe xong khôzplzng nóxujoi gìfmgw, yêksken lặqevhng gậghpct gậghpct đabnvqovvu, tỏqovv vẻmomv đabnvkskeng ývrsk.


Đsmpfdmsai hábercn thấqtqey vậghpcy, lậghpcp tứdimic xuấqtqet ra mộclsgt ngọpwbtc bàxpvxi màxpvxu trắqsaqng ábercp vàxpvxo cửzpnna. Cửzpnna đabnvábercxpvxu trắqsaqng liềuwpvn tựqevh đabnvclsgng mởclsg ra. Tiếrcaup theo, đabnvdmsai hábercn cùzoeong Hàxpvxn Lậghpcp tiếrcaun vàxpvxo trong phòavxmng.

zufen phòavxmng nàxpvxy kiếrcaun trúmomvc vuôzplzng vắqsaqn, diệfmgwn tícifnch bìfmgwnh thưrjpoqtqeng, chỉgrxb cỡiifz bảfpycy tábercm trưrjpobitjng, nhưrjpong ởclsg giữnkiya phòavxmng cóxujo mộclsgt cáberci bếrcaup lòavxmfmgwnh tròavxmn, bốzpnnn phícifna trêksken vábercch tưrjpoqtqeng cóxujo treo cábercc loạdmsai hồkskezplz to cỡiifz nắqsaqm tay, cábercch đabnvóxujo khôzplzng xa còavxmn cóxujo mộclsgt cáberci bồkske đabnvxpvxn màxpvxu xanh biếrcauc.

berci bếrcaup lòavxmcifnng đabnvưrjpobitjc chếrcau thàxpvxnh từpbmu ôzplz thạdmsach, rấqtqet làxpvx bằzkzing phẳtnkcng, chỉgrxb cao cỡiifz nửzpnna thưrjponkiyc. Nhưrjpong hai bêksken sưrjpoqtqen, lạdmsai đabnvưrjpobitjc khảfpycm tábercm cáberci đabnvqovvu rồkskeng màxpvxu đabnvqovv rựqevhc nhưrjpo lửzpnna, rấqtqet sốzpnnng đabnvclsgng. Hơittyn nữnkiya miệfmgwng rồkskeng đabnvuwpvu nhắqsaqm vềuwpv phícifna khỏqovvang khôzplzng ởclsg giữnkiya bếrcaup, làxpvxm ra thếrcau chuẩnuhvn bịtkhq phun ra, rấqtqet giốzpnnng thựqevhc.

Sau khi nhìfmgwn qua rõwdtvxpvxng tìfmgwnh hìfmgwnh trong phòavxmng, Hàxpvxn Lậghpcp cũcifnng hơittyi cảfpycm thấqtqey kinh ngạdmsac, nhưrjpong còavxmn khôzplzng chờqtqe hắqsaqn mởclsg miệfmgwng hỏqovvi, đabnvdmsai hábercn đabnvãzplz đabnvi đabnvếrcaun bêksken cạdmsanh bếrcaup lòavxm, chủiifz đabnvclsgng giảfpycng giảfpyci cho Hàxpvxn Lậghpcp.

"Sưrjpo đabnvfmgw, đabnvâzufey chícifnnh làxpvx đabnvtkhqa hỏqovva khẩnuhvu củiifza phòavxmng, đabnvtkhqa hỏqovva cầqovvn đabnvnuhv luyệfmgwn đabnvan chícifnnh làxpvx theo tábercm cáberci miệfmgwng rồkskeng nàxpvxy màxpvx phun ra. Hơittyn nữnkiya căzufen cứdimi theo sựqevh cầqovvn thiếrcaut, màxpvxxujo thểnuhv tựqevh đabnviềuwpvu tiếrcaut đabnvclsg lớnkiyn nhỏqovvzoeong nhiệfmgwt đabnvclsg củiifza ngọpwbtn lửzpnna, phưrjpoơittyng phábercp sửzpnn dụskxpng cụskxp thểnuhv, đabnvưrjpobitjc khắqsaqc ởclsg trêksken vábercch lòavxm" Đsmpfdmsai hábercn chỉgrxb chỉgrxb trêksken bếrcaup lòavxm giảfpyci thícifnch.

Nhưrjpong tiếrcaup theo hắqsaqn lạdmsai chỉgrxbxpvxo mấqtqey cáberci hồkskezplzclsg trêksken vábercch tưrjpoqtqeng nóxujoi:

"Trong mấqtqey cáberci hồkskezplzxpvxy, cóxujo chứdimia hỏqovva tinh, cóxujo thểnuhv gia tăzufeng uy lựqevhc củiifza đabnvtkhqa hỏqovva, nếrcauu sưrjpo đabnvfmgw thấqtqey nhiệfmgwt đabnvclsg củiifza đabnvtkhqa hỏqovva còavxmn khôzplzng đabnviifz, thìfmgwzufeng thêkskem uy lựqevhc, chỉgrxbxpvx thờqtqei gian kérjpoo dàxpvxi sẽqsaq khôzplzng lâzufeu. Mặqevht khábercc, ngọpwbtc bàxpvxi nàxpvxy sưrjpo đabnvfmgw tựqevh thu lấqtqey. Cửzpnna phòavxmng mộclsgt khi đabnvóxujong lạdmsai, thìfmgwzoeong vớnkiyi ngoạdmsai giớnkiyi đabnvoạdmsan tuyệfmgwt tấqtqet cảfpyc liêksken hệfmgw. Trừpbmu phi làxpvxxpvxi tu sĩnuhv Kếrcaut đabnvan kỳtkhq hợbitjp lựqevhc, nếrcauu khôzplzng ai cũcifnng khôzplzng thểnuhv từpbmuksken ngoàxpvxi tiếrcaun vàxpvxo, cho nêksken sưrjpo đabnvfmgw cứdimiksken tâzufem, tuyệfmgwt sẽqsaq khôzplzng cóxujo ngưrjpoqtqei nàxpvxo quấqtqey rầqovvy!"

xpvxn Lậghpcp nghe xong lờqtqei ấqtqey, trong lòavxmng mừpbmung thầqovvm, hoàxpvxn cảfpycnh hoàxpvxn toàxpvxn phong bếrcau nhưrjpo thếrcau, vừpbmua lúmomvc làxpvx thứdimi hắqsaqn cầqovvn, trêksken mặqevht khôzplzng khỏqovvi lộclsg ra nérjpot vui mừpbmung!

momvc nàxpvxy, đabnvdmsai hábercn ngốzpnnc nghếrcauch sau khi thấqtqey đabnvãzplz giảfpycng giảfpyci xong, liềuwpvn cáberco từpbmu rờqtqei đabnvi.

xpvxn Lậghpcp sau khi thấqtqey đabnvdmsai hábercn đabnvãzplz rờqtqei khỏqovvi phòavxmng, liềuwpvn lậghpcp tứdimic khu đabnvclsgng ngọpwbtc bàxpvxi, đabnvem cửzpnna đabnváberc phong bếrcau lạdmsai. Sau đabnvóxujo hứdiming thúmomv đabnvi lạdmsai phícifna bếrcaup lòavxm, rồkskei hắqsaqn đabnvi quanh vàxpvxi vòavxmng, cẩnuhvn thậghpcn dòavxmrjpot tábercm cáberci miệfmgwng rồkskeng kia.

xpvxn Lậghpcp sau mấqtqey năzufem chuẩnuhvn bịtkhq, vìfmgw lầqovvn luyệfmgwn chếrcau Trúmomvc cơitty đabnvan nàxpvxy, đabnvãzplz đabnvqevhc biệfmgwt bỏqovv mộclsgt khoảfpycng thờqtqei gian lớnkiyn đabnvnuhv nghiêksken cứdimiu thuậghpct luyệfmgwn đabnvan. Bởclsgi vậghpcy đabnvzpnni vớnkiyi thuậghpct luyệfmgwn đabnvan, cũcifnng khôzplzng xem nhưrjpo lạdmsa lẫtkhqm. Biếrcaut khảfpyczufeng thàxpvxnh côzplzng củiifza đabnvan dưrjpobitjc, chủiifz yếrcauu làxpvxclsg việfmgwc khốzpnnng chếrcau lửzpnna khi luyệfmgwn đabnvan, cùzoeong vớnkiyi việfmgwc nắqsaqm chắqsaqc thờqtqei gian khai lòavxm luyệfmgwn đabnvan.

Cho nêksken thàxpvxnh phầqovvn nguyêksken liêkskeu cùzoeong sốzpnnrjpobitjng nhiềuwpvu ícifnt, trưrjponkiyc đabnvóxujo đabnvãzplz trảfpyci qua vôzplz sốzpnn lầqovvn làxpvxm thửzpnn, nêksken vềuwpv mặqevht nàxpvxy đabnvãzplz sớnkiym rõwdtvxpvxng, cũcifnng khôzplzng lo lắqsaqng lắqsaqm. Đsmpfưrjpoơittyng nhiêksken việfmgwc gia giảfpycm mộclsgt sốzpnn thàxpvxnh phầqovvn cũcifnng làxpvx việfmgwc cóxujo thểnuhv. Chỉgrxb cầqovvn cốzpnn đabnvtkhqnh tỷiocn lệfmgw, thìfmgw việfmgwc tăzufeng hay giảfpycm sốzpnnrjpobitjng nguyêksken liệfmgwu cũcifnng cóxujo thểnuhv kiểnuhvm soáberct đabnvưrjpobitjc.

Chẳtnkcng qua nóxujoi thìfmgw đabnvơittyn giảfpycn, nhưrjpong khi làxpvxm thìfmgw muôzplzn vàxpvxn khóxujo khăzufen!


Chuẩnuhvn xábercc khốzpnnng chếrcau nhiệfmgwt đabnvclsg đabnvan lôzplz, nắqsaqm chắqsaqc đabnvưrjpobitjc thờqtqei gian khai lôzplz, hai vấqtqen đabnvuwpvxpvxy khóxujo khăzufen khôzplzng nhỏqovv chẳtnkcng biếrcaut đabnvãzplzxpvxm khóxujo bao nhiêkskeu luyệfmgwn đabnvan đabnvdmsai sưrjpo rồkskei.

Cho dùzoeo mộclsgt vàxpvxi vịtkhq luyệfmgwn đabnvan tôzplzng sưrjpo đabnvưrjpoơittyng thờqtqei nổqtqei danh nhấqtqet cũcifnng khôzplzng thểnuhv khôzplzng thừpbmua nhậghpcn, bảfpycn thâzufen mìfmgwnh tựqevh tay ra tay, hiệfmgwu suấqtqet cóxujo thểnuhv thàxpvxnh đabnvan cũcifnng sẽqsaq khôzplzng quáberc cao, ưrjponkiyc chừpbmung chỉgrxbittyn mộclsgt nửzpnna màxpvx thôzplzi, màxpvx đabnvâzufey làxpvx luyệfmgwn chếrcau nhữnkiyng loạdmsai đabnvan dưrjpobitjc màxpvx họpwbt thuậghpcn tay nhấqtqet. Bởclsgi vậghpcy càxpvxng khôzplzng nóxujoi tớnkiyi cábercc Luyệfmgwn đabnvan sưrjpofmgwnh thưrjpoqtqeng khábercc!

Cho nêksken nóxujoi, đabnvan dưrjpobitjc cóxujo thàxpvxnh côzplzng luyệfmgwn thàxpvxnh hay khôzplzng, hoàxpvxn toàxpvxn xem kinh nghiệfmgwm củiifza Luyệfmgwn đabnvan sưrjpoxujo phong phúmomv hay khôzplzng. Càxpvxng làxpvx luyệfmgwn đabnvan sưrjpo luyệfmgwn đabnvan nhiềuwpvu lầqovvn, thìfmgw tỷiocn lệfmgw luyệfmgwn thàxpvxnh đabnvan càxpvxng lớnkiyn. Bởclsgi vậghpcy, Luyệfmgwn đabnvan sưrjpozoeong Chếrcau phùzoeorjpo đabnvuwpvu làxpvx hai chứdimic nghiệfmgwp tốzpnnn kérjpom nhấqtqet trong tu tiêksken giớnkiyi, đabnvưrjpoơittyng nhiêksken cũcifnng làxpvx hai chứdimic nghiệfmgwp đabnvưrjpobitjc trọpwbtng vọpwbtng nhấqtqet.

xpvxn Lậghpcp đabnvzpnni vớnkiyi việfmgwc nàxpvxy, hỏqovvi thăzufem cũcifnng đabnvãzplzwdtvxpvxng, biếrcaut chỉgrxb vớnkiyi mộclsgt tay mơitty nhưrjpofmgwnh, muốzpnnn cóxujo thểnuhv mộclsgt lầqovvn liềuwpvn luyệfmgwn ra Trúmomvc cơitty đabnvan, cáberci nàxpvxy thuầqovvn túmomvy làxpvx nằzkzim mơitty. Cho nêksken hắqsaqn ngay từpbmu đabnvqovvu đabnvãzplzksken kếrcau hoạdmsach, cứdimi mộclsgt lầqovvn chỉgrxb luyệfmgwn chếrcau mộclsgt viêksken Trúmomvc cơitty đabnvan!

Cứdimi nhưrjpo vậghpcy, cho dùzoeoxujo thấqtqet bạdmsai nhiềuwpvu lầqovvn, hắqsaqn cũcifnng sẽqsaq khôzplzng quáberc đabnvau lòavxmng vềuwpv việfmgwc tốzpnnn kérjpom linh dưrjpobitjc. Màxpvx hắqsaqn cũcifnng đabnvãzplz chuẩnuhvn bịtkhq phâzufen lưrjpobitjng linh dưrjpobitjc, đabnvnuhvxujo thểnuhv luyệfmgwn chếrcau cảfpyc trăzufem lầqovvn, tin tưrjpoclsgng rằzkzing vớnkiyi nhiềuwpvu nguyêksken liêkskeu nhưrjpo vậghpcy, cũcifnng đabnviifz đabnvnuhv cho hắqsaqn tícifnch lũcifny kinh nghiệfmgwm.

xpvxn Lậghpcp sau khi đabnvãzplz đabnvtkhqnh ra chủiifz ývrsk, đabnvem phưrjpoơittyng phábercp khu sửzpnn đabnvqovvu rồkskeng ghi lạdmsai. Tiếrcaup theo liềuwpvn theo phábercp quyếrcaut, liêksken tiếrcaup đabnvábercnh ra tábercm đabnvdmsao hồkskeng quang vàxpvxo trêksken đabnvqovvu rồkskeng, đabnvqovvu rồkskeng lậghpcp tứdimic hấqtqep nạdmsap hồkskeng quang, sau đabnvóxujo lầqovvn lưrjpobitjt phun ra từpbmung đabnvbitjt lửzpnna thôzplzxpvxy màxpvxu tícifnm. Nhấqtqet thờqtqei, khôzplzng khícifn trong phòavxmng tràxpvxn ngậghpcp sựqevhxujong bứdimic, làxpvxm cho Hàxpvxn Lậghpcp thầqovvm giậghpct mìfmgwnh.

Sau đabnvóxujo, Hàxpvxn Lậghpcp lạdmsai luyệfmgwn tậghpcp thay đabnvqtqei sựqevhxpvxy mỏqovvng củiifza ngọpwbtn lửzpnna, cùzoeong vớnkiyi cábercc thao tábercc đabnvnuhv đabnviềuwpvu khiểnuhvn lửzpnna từpbmu đabnvqovvu rồkskeng phun ra từpbmu cao nhấqtqet đabnvếrcaun thấqtqep nhấqtqet, cho đabnvếrcaun khi tựqevh nhiêksken thao túmomvng, mớnkiyi đabnvtkhqa hỏqovva trong đabnvqovvu rồkskeng dậghpcp đabnvi. Tiếrcaup theo, hắqsaqn đabnvi đabnvếrcaun bồkske đabnvxpvxn khoanh châzufen ngồkskei xuốzpnnng, bắqsaqt đabnvqovvu tậghpcp trung lạdmsai tinh thầqovvn lẫtkhqn sứdimic khỏqovve.

xpvxn Lậghpcp sau khi ngồkskei xuốzpnnng hơittyn nửzpnna ngàxpvxy, tựqevh cảfpycm thấqtqey tinh thầqovvn thểnuhv lựqevhc tấqtqet cảfpyc đabnvuwpvu đabnvdmsat đabnvếrcaun trạdmsang tháberci tốzpnnt nhấqtqet, lúmomvc nàxpvxy mớnkiyi mởclsg mắqsaqt đabnvdiming lêksken, chuẩnuhvn bịtkhq bắqsaqt đabnvqovvu luyệfmgwn đabnvan. Chẳtnkcng qua, Hàxpvxn Lậghpcp cũcifnng may mắqsaqn côzplzng phábercp đabnvãzplz quábercrjpoqtqei tầqovvng, cho nêksken cũcifnng khôzplzng cầqovvn phảfpyci ăzufen uốzpnnng gìfmgw đabnvnuhv phụskxpc hồkskei thểnuhv lựqevhc.

Hiệfmgwn tạdmsai, Hàxpvxn Lậghpcp từpbmu trong túmomvi trữnkiy vậghpct trưrjponkiyc tiêkskem đabnvem ra Ngâzufen ti đabnvgrxbnh ngàxpvxy đabnvóxujo đabnvãzplz mua, bảfpycn thâzufen cũcifnng đabnvábercnh ra mộclsgt đabnvdmsao Phiêkskeu phùzoeo thuậghpct, đabnvnuhv giữnkiy cho nóxujoitty lửzpnnng trêksken khoảfpycng khôzplzng củiifza cáberci bếrcaup lòavxm. Phábercp thuậghpct nàxpvxy cũcifnng làxpvxxpvxn Lậghpcp vìfmgw việfmgwc hôzplzm nay, đabnvãzplz đabnvqevhc biệfmgwt tu luyệfmgwn, cũcifnng đabnvãzplz hao tổqtqen thờqtqei gian khôzplzng ícifnt.

xpvxn Lậghpcp lạdmsai nhắqsaqm vềuwpv trêksken đabnvqovvu rồkskeng đabnvábercnh ra hồkskeng quang, đabnvnuhv xuấqtqet ra đabnvtkhqa hỏqovva màxpvxu tícifnm.

Bởclsgi vìfmgw trong đabnvgrxbnh nộclsgi vẫtkhqn chưrjpoa bỏqovv nguyêksken liêkskeu vàxpvxo, cho nêksken Hàxpvxn Lậghpcp khốzpnnng chếrcau đabnvtkhqa hỏqovva thậghpct nhỏqovv, chỉgrxb mảfpycnh nhưrjpo sợbitji chỉgrxb. Sau đabnvóxujo đabnvem Ngâzufen ti đabnvgrxbnh ởclsg trêksken tábercm ngọpwbtn lửzpnna mỏqovvng mảfpycnh đabnvóxujo, bắqsaqt đabnvqovvu chậghpcm rãzplzi luâzufen chuyểnuhvn.

Mộclsgt khắqsaqc sau, Ngâzufen ti đabnvgrxbnh đabnvãzplz bắqsaqt đabnvqovvu nóxujong lêksken, tảfpycn ra nhiệfmgwt đabnvclsg kinh ngưrjpoqtqei.

xpvxn Lậghpcp thấqtqey vậghpcy, chỉgrxb tay vàxpvxo đabnvgrxbnh, kếrcaut quảfpyc nắqsaqp củiifza Ngâzufen ti đabnvgrxbnh lậghpcp tứdimic bay lêksken, lộclsg ra miệfmgwng đabnvgrxbnh. Tay phảfpyci xuấqtqet ra, mộclsgt cáberci bìfmgwnh ngọpwbtc màxpvxu trắqsaqng xuấqtqet hiệfmgwn trong tay, trong bìfmgwnh đabnvãzplz chuẩnuhvn bịtkhq chícifnnh xábercc phâzufen lưrjpobitjng bộclsgt linh dưrjpobitjc.

Khốzpnnng chếrcauberci bìfmgwnh, Hàxpvxn Lậghpcp đabnvem toàxpvxn bộclsgrjpobitjc phấqtqen trong bìfmgwnh đabnvqtqexpvxo trong Ngâzufen ti đabnvgrxbnh, sau đabnvóxujo lậghpcp tứdimic bỏqovv cấqtqet cáberci bìfmgwnh nàxpvxy đabnvi, lạdmsai từpbmu trong túmomvi trữnkiy vậghpct lấqtqey ra mộclsgt cáberci bìfmgwnh khábercc, tiếrcaup tụskxpc lặqevhp lạdmsai đabnvclsgng tábercc nhưrjpo vậghpcy.

Cứdimi nhưrjpo vậghpcy, Hàxpvxn Lậghpcp đabnvem hơittyn mưrjpoqtqei loạdmsai bộclsgt linh dưrjpobitjc, tòavxman bộclsg đabnvqtqexpvxo trong Ngâzufen ti đabnvgrxbnh, cuốzpnni cùzoeong đabnvem nắqsaqp đabnvóxujong lạdmsai. Bưrjponkiyc đabnvqovvu tiêksken cuốzpnni cùzoeong đabnvãzplz hoàxpvxn thàxpvxnh, tựqevha hồkske phi thưrjpoqtqeng hoàxpvxn mỹqpwh, cũcifnng khôzplzng cóxujofmgw sai sóxujot.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.