Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 211 : Doanh gia

    trước sau   
"Mau xem kia!"

"Gìhuwi vậysndy?"

"Thậysndt khôjdqxng dádwibm tin!"

Trêahtxn mặysndt đdrhsimajt đdrhslvgyt nhiêahtxn xuấimajt hiệdwibn mộlvgyt lưcaixidbjng lớbzdvn linh dưcaixidbjc nưcaixh vậysndy, cónpfnqjpxi ngưcaixjjoai lanh mắhdait kinh hôjdqxahtxn!

qjpxi tiếdrhsng nàqjpxy lậysndp tứcqspc thu húnbpvt ádwibnh mắhdait củjtada ngưcaixjjoai khádwibc tớbzdvi, Lýmdrycaix tổidbjnbpvng Phùnbpvwboin Tửtvkd đdrhsưcaixơwcccng nhiêahtxn cũqpjhng ởnhes trong sốkmbr đdrhsónpfn.

Chỉzbbanpfn đdrhsiềidbju, hai ngưcaixjjoai sau khi xem rõeldqqjpxng linh dưcaixidbjc dưcaixbzdvi châwboin Hàqjpxn Lậysndp, vẻnbpv mặysndt hớbzdvn hởnhes củjtada đdrhsnzswo sĩwboi lậysndp tứcqspc ngẩwuqxn ra, màqjpxmdrycaix tổidbj sau khi ngâwboiy ngưcaixjjoai mộlvgyt chúnbpvt, lậysndp tứcqspc hoan hỉzbbacaixjjoai "ha hảpdnr"ahtxn, mếdrhsng thịhfujt lớbzdvn thếdrhsqjpxy từcrlm trêahtxn trờjjoai giádwibng xuốkmbrng, làqjpxm sao hắhdain khôjdqxng vui đdrhsếdrhsn xuấimajt thầtfxln cho đdrhsưcaixidbjc.


Đahtxidbji khi Lýmdrycaix tổidbj ýmdry thứcqspc đdrhsưcaixidbjc sựbbhj thấimajt thốkmbr củjtada mìhuwinh, ngừcrlmng tiếdrhsng cưcaixjjoai lạnzswi, rồrkexi dùnbpvng ádwibnh mắhdait vui vẻnbpv cẩwuqxn thậysndn khôjdqxng ngừcrlmng dòkvabcqspt Hàqjpxn Lậysndp, nhìhuwin Hàqjpxn Lậysndp thếdrhsqjpxo cũqpjhng thấimajy thuậysndn mắhdait. Màqjpx đdrhsnzswo sĩwboi sắhdaic mặysndt chuyểwboin xanh, đdrhsếdrhsn giờjjoa vẫljhan khónpfnnpfn thểwboi tin đdrhsưcaixidbjc bảpdnrn thâwboin lạnzswi cứcqsp nhưcaix vậysndy màqjpx thua, ádwibnh mắhdait nhìhuwin vềidbj phírkexa Hàqjpxn Lậysndp tựbbhj nhiêahtxn rấimajt bấimajt thiệdwibn.

ahtxnzswo huynh, cádwibi nàqjpxy làqjpxhuwi vậysndy! Chẳnsnbng lẻnbpv muốkmbrn gâwboiy khónpfn xửtvkd cho mộlvgyt vãneion bốkmbri hay sao?"mdrycaix tổidbj sau khi thấimajy đdrhsưcaixidbjc biểwboiu tìhuwinh củjtada Phùnbpvwboin Tửtvkd, hừcrlm mộlvgyt tiếdrhsng! Liềidbjn tiếdrhsn bưcaixbzdvc đdrhscqspng phírkexa trưcaixbzdvc Hàqjpxn Lậysndp, nghiêahtxm mặysndt nónpfni.

Hiệdwibn tạnzswi Hàqjpxn Lậysndp vừcrlma mớbzdvi vìhuwi hắhdain màqjpx lậysndp côjdqxng lớbzdvn, hắhdain tựbbhj nhiêahtxn khôjdqxng thểwboi đdrhswboi cho vãneion bốkmbri nàqjpxy, trưcaixbzdvc mặysndt nhiềidbju ngưcaixjjoai nhưcaix vậysndy màqjpx bịhfuj Phùnbpvwboin Tửtvkd đdrhse dọnhesa. Nếdrhsu khôjdqxng, thểwboi diệdwibn củjtada hắhdain sao màqjpxkvabn đdrhsưcaixidbjc.

Đahtxnzswo sĩwboi bịhfujmdrycaix tổidbjnpfni nhưcaix vậysndy, mớbzdvi phádwibt hiệdwibn vớbzdvi thâwboin phậysndn củjtada mìhuwinh màqjpx nhìhuwin mộlvgyt vịhfuj đdrhsdwib tửtvkd Luyệdwibn khírkex kỳwjkp nhưcaix vậysndy, rấimajt làqjpx khôjdqxng ổidbjn, sẽnzsw bịhfuj ngưcaixjjoai ta nghĩwboi muốkmbrn gâwboiy tưcaix thùnbpv vớbzdvi vãneion bốkmbri nàqjpxy, liềidbjn cuốkmbrng quírkext xoay chuyểwboin ádwibnh mắhdait. Hưcaixbzdvng tớbzdvi Lýmdrycaix tổidbj miễahtxn cưcaixehqgng cưcaixjjoai nónpfni:

"Lýmdry thírkex chủjtad hiểwboiu lầtfxlm rồrkexi, bầtfxln đdrhsnzswo chỉzbba nghĩwboi thấimajy vớbzdvi côjdqxng lựbbhjc củjtada tiểwboiu thírkex chủjtadqjpxy, cónpfn thểwboidwibi đdrhsưcaixidbjc nhiềidbju linh dưcaixidbjc nhưcaix vậysndy, thậysndt sựbbhjqjpx khôjdqxng ngờjjoa tớbzdvi, nêahtxn mớbzdvi nhìhuwin lâwboiu nhưcaix vậysndy!"

Đahtxnzswo sĩwboi cựbbhjc lựbbhjc làqjpxm ra biểwboiu tìhuwinh khôjdqxng cónpfn chuyệdwibn gìhuwi, nhưcaixng khi nghĩwboi đdrhsếdrhsn viêahtxn nộlvgyi đdrhsan Huyếdrhst tuyếdrhsn giao kia, liềidbjn cảpdnrm thấimajy nộlvgyi tâwboim nhưcaix nhỏidbjdwibu khôjdqxng ngừcrlmng, sắhdaic mặysndt thếdrhsqjpxo cũqpjhng khôjdqxng thểwboi khôjdqxi phụwboic lạnzswi bìhuwinh thưcaixjjoang.

mdrycaix tổidbj "hắhdaic hắhdaic"caixjjoai lạnzswnh hai tiếdrhsng, đdrhsiềidbjm nhiêahtxn khôjdqxng tiếdrhsp tụwboic nónpfni nữwjkpa. Dùnbpv sao hắhdain hôjdqxm nay đdrhsnzswi thắhdaing đdrhsádwibnh cuộlvgyc, thựbbhjc cũqpjhng khôjdqxng muốkmbrn dùnbpvng lờjjoai nónpfni đdrhswboi đdrhspdnrrkexch đdrhskmbri phưcaixơwcccng.

Chẳnsnbng qua, hắhdain đdrhskmbri vớbzdvi việdwibc Hàqjpxn Lậysndp cónpfn thểwboihuwim đdrhsưcaixidbjc nhiềidbju linh dưcaixidbjc nhưcaix vậysndy, trong lòkvabng cũqpjhng nghi hoặysndc. Nhưcaixng trưcaixbzdvc mặysndt nhiềidbju ngưcaixjjoai cádwibc môjdqxn phádwibi khádwibc nhưcaix vậysndy, Lýmdrycaix tổidbj khôjdqxng muốkmbrn tiệdwibn hỏidbji Hàqjpxn Lậysndp, đdrhsàqjpxnh phảpdnri đdrhswboi sau hãneioy tírkexnh. Càqjpxng huốkmbrng chi, hắhdain lúnbpvc nàqjpxy trong lòkvabng cũqpjhng nónpfnng nhưcaix lửtvkda đdrhskmbrt. Chỉzbba cầtfxln lạnzswi thắhdaing ngưcaixjjoai củjtada Yểwboim Nguyệdwibt tôjdqxng kia, thìhuwi hắhdain lầtfxln nàqjpxy đdrhsi đdrhsếdrhsn cấimajm đdrhshfuja cũqpjhng thậysndt phádwibt đdrhsnzswt, tựbbhj nhiêahtxn cũqpjhng bấimajt chấimajp mấimajy cádwibi việdwibc lặysndt vặysndt kia. Chỉzbba cầtfxln hắhdain cónpfn thểwboi thắhdaing trậysndn đdrhsádwibnh cuộlvgyc nàqjpxy, hắhdain cũqpjhng khôjdqxng quảpdnrn Hàqjpxn Lậysndp làqjpxm thếdrhsqjpxo màqjpxnpfn đdrhsưcaixidbjc chỗgogp linh dưcaixidbjc nàqjpxy.

Đahtxnzswo sĩwboi thấimajy biểwboiu tìhuwinh củjtada Lýmdrycaix tổidbj nhưcaix vậysndy. Đahtxưcaixơwcccng nhiêahtxn hiểwboiu đdrhsưcaixidbjc tâwboim tưcaix củjtada đdrhskmbri phưcaixơwcccng. Dưcaixbzdvi sựbbhjpdnro ãneiono đdrhsau lòkvabng, đdrhsàqjpxnh phảpdnri làqjpxm ngưcaixjjoai đdrhscqspng ngoàqjpxi, tiếdrhsp tụwboic xem đdrhskmbri phưcaixơwcccng cùnbpvng Khung lãneioo quádwibi ai thắhdaing ai thua?

Nhưcaixng biểwboiu tìhuwinh củjtada Khung lãneioo quádwibi, cũqpjhng khôjdqxng hơwcccn gìhuwi đdrhsnzswo sĩwboi, mấimajy đdrhsdwib tửtvkd Yểwboim Nguyệdwibt tôjdqxng giao ra linh dưcaixidbjc trưcaixbzdvc đdrhsónpfn tấimajt cảpdnr đdrhsidbju bìhuwinh thưcaixjjoang, thậysndt sựbbhjqjpxm cho hắhdain cưcaixjjoai khôjdqxng nổidbji.

Trong khi Lýmdrycaix tổidbj đdrhsang ýmdry khírkex phong phádwibt, thìhuwi sựbbhjhuwinh lạnzswi đdrhslvgyt nhiêahtxn đdrhsidbji chiềidbju, mấimajy đdrhsdwib tửtvkd củjtada Yểwboim Nguyệdwibt tôjdqxng giao linh dưcaixidbjc sau đdrhsónpfn, bỗgogpng nhiêahtxn đdrhsidbju nhiềidbju hơwcccn mưcaixjjoai gốkmbrc. Lậysndp tứcqspc liềidbjn so vớbzdvi tổidbjng sốkmbr củjtada Thanh Hưcaixjdqxn cùnbpvng Hoàqjpxng phong cốkmbrc còkvabn muốkmbrn nhiềidbju hơwcccn năpsczm sádwibu gốkmbrc, cuốkmbri cùnbpvng đdrhsãneio nắhdaim phầtfxln thắhdaing trong trậysndn đdrhsádwibnh cuộlvgyc nàqjpxy.

Nhádwibt roi nàqjpxy lậysndp tứcqspc đdrhsem Lýmdrycaix tổidbj đdrhsádwibnh ra khỏidbji giấimajc mộlvgyng, màqjpx Khung lãneioo quádwibi lạnzswi thởnhes phàqjpxo nhẹifnt nhõeldqm mộlvgyt hơwccci, hìhuwihuwicaixjjoai quádwibi dịhfuj.

ahtxếdrhsn đdrhsâwboiy, đdrhsếdrhsn đdrhsâwboiy, đdrhsem nộlvgyi đdrhsan Huyếdrhst tuyếdrhsn giao giao ra đdrhsâwboiy! Ta vừcrlma lúnbpvc đdrhsang muốkmbrn luyệdwibn mộlvgyt lôjdqx đdrhsan dưcaixidbjc. Nộlvgyi đdrhsan nàqjpxy bấimajt quádwibqjpxm thuốkmbrc dẫljhan thôjdqxi!" Khung lãneioo quádwibi khôjdqxng chúnbpvt khádwibch khírkexcaixbzdvng tớbzdvi Phùnbpvwboin Tửtvkdqjpx đdrhsòkvabi phầtfxln thắhdaing cuộlvgyc.


Đahtxnzswo sĩwboi Phùnbpvwboin Tửtvkd nghe vậysndy, miễahtxn cưcaixehqgng cưcaixjjoai cưcaixjjoai, miệdwibng mởnhes ra, tựbbhja hồrkex muốkmbrn nónpfni cádwibi gìhuwi đdrhsónpfn, nhưcaixng rồrkexi lạnzswi khôjdqxng nónpfni gìhuwi.

Khung lãneioo quádwibi thấimajy vậysndy, trợidbjn mắhdait lêahtxn, cónpfn ýmdry khôjdqxng vui.

"Thếdrhsqjpxo, đdrhsnzswi danh đdrhszbbanh đdrhszbbanh Phùnbpvwboin Tửtvkd Thanh Hưcaixjdqxn, lạnzswi muốkmbrn quịhfujt nợidbj sao?"

"Quịhfujt nợidbj? Ta sao dádwibm quịhfujt củjtada Khung lãneioo quádwibi?"

Phùnbpvwboin Tửtvkd tựbbhj nhiêahtxn khôjdqxng phảpdnri muốkmbrn đdrhsidbji ýmdry, màqjpx chỉzbbaqjpx khi nghĩwboi tớbzdvi nộlvgyi đdrhsan nàqjpxy, làqjpx vậysndt trâwboin quýmdry nhưcaix thếdrhs, hắhdain lòkvabng đdrhsau vạnzswn phầtfxln, chỉzbbaqjpx theo bảpdnrn năpsczng khôjdqxng nỡehqgqjpx thôjdqxi.

Nhưcaixng hiệdwibn tạnzswi bịhfuj Khung lãneioo quádwibi nónpfni nhưcaix vậysndy, hắhdain trêahtxn mặysndt chuyểwboin hồrkexng rồrkexi lạnzswi trắhdaing, sau khi dậysndm mạnzswnh châwboin mộlvgyt cádwibi, liềidbjn đdrhsem mộlvgyt viêahtxn cầtfxlu sádwibng trắhdaing vứcqspt qua cho đdrhskmbri phưcaixơwcccng, sau đdrhsónpfn thầtfxln tìhuwinh đdrhstfxly vẻnbpvkvabng đdrhsau nhưcaix cắhdait quay đdrhstfxlu khôjdqxng dádwibm xem. Viêahtxn cầtfxlu kia đdrhsúnbpvng làqjpx nộlvgyi đdrhsan Huyếdrhst tuyếdrhsn giao.

Khung lãneioo quádwibi khoádwibt tay liềidbjn bắhdait lấimajy nộlvgyi đdrhsan, sau khi cẩwuqxn thậysndn xem xécqspt mộlvgyt phen, liềidbjn mặysndt màqjpxy hớbzdvn hởnhes hẳnsnbn lêahtxn, chẳnsnbng qua miệdwibng lạnzswi còkvabn nónpfni:

"Tựbbhja hồrkex chấimajt lưcaixidbjng khôjdqxng đdrhsưcaixidbjc tốkmbrt lắhdaim, linh khírkexqpjhng khôjdqxng đdrhsưcaixidbjc đdrhstfxly đdrhsjtad, xem ra chỉzbbanpfn thểwboi miễahtxn cưcaixehqgng sửtvkd dụwboing màqjpx thôjdqxi!"

Nhữwjkpng lờjjoai nàqjpxy đdrhsnzswo sĩwboinhes đdrhskmbri diệdwibn vừcrlma nghe, trêahtxn mặysndt đdrhsidbj rựbbhjc mộlvgyt mảpdnrng, thiếdrhsu chúnbpvt nữwjkpa hộlvgyc mádwibu thâwboin vong, tứcqspc giậysndn nhanh chónpfnng rờjjoai xa khỏidbji nơwccci nàqjpxy, đdrhsãneio khỏidbji vìhuwi buồrkexn bựbbhjc màqjpx đdrhsnzswo tâwboim hoàqjpxn toàqjpxn biếdrhsn mấimajt!

"Lýmdry đdrhsnzswo hữwjkpu, ngưcaixơwccci…"

"Trong vòkvabng hai mưcaixơwccci năpsczm, sẽnzsw cho ngưcaixjjoai đdrhsem hai khốkmbri thiếdrhst tinh tớbzdvi!"mdrycaix tổidbjqpjhng khôjdqxng đdrhsidbji Khung lãneioo quádwibi nónpfni cho hếdrhst lờjjoai, liềidbjn chủjtad đdrhslvgyng mởnhes miệdwibng đdrhsádwibp ứcqspng.

"Hắhdaic hắhdaic! Cũqpjhng làqjpxmdry đdrhsnzswo hữwjkpu sảpdnrng khoádwibi, ta cũqpjhng khôjdqxng cónpfnhuwi đdrhswboinpfni!" Khung lãneioo quádwibi vừcrlma lòkvabng gậysndt gậysndt đdrhstfxlu, sau đdrhsónpfn lắhdaic lắhdaic đdrhstfxlu quay lạnzswi phírkexa bêahtxn Yểwboim Nguyệdwibt tôjdqxng.

Kếdrhst cụwboic củjtada trậysndn đdrhsádwibnh cuộlvgyc nàqjpxy, thựbbhjc làqjpxm ngưcaixjjoai củjtada cádwibc phádwibi xem màqjpx cảpdnrm thádwibn, cuốkmbri cùnbpvng đdrhskmbri vớbzdvi kếdrhst cụwboic trộlvgym gàqjpx khôjdqxng đdrhsưcaixidbjc mấimajt cảpdnr thónpfnc củjtada Lýmdrycaix tổidbjnbpvng Phùnbpvwboin Tửtvkd, đdrhsidbju âwboim thầtfxlm mừcrlmng tai qua nạnzswn khỏidbji. Ai bảpdnro bọnhesn họnhesnbpvng vớbzdvi lãneioo quádwibi vậysndt nàqjpxy đdrhsádwibnh cuộlvgyc làqjpxm chi!


Mặysndc kệdwib nhưcaix thếdrhsqjpxo, lầtfxln đdrhsi tớbzdvi cấimajm đdrhshfuja nàqjpxy đdrhsếdrhsn nhưcaix vậysndy cũqpjhng đdrhsãneio xong.

Đahtxlvgyi trưcaixnhesng củjtada cádwibc phádwibi thu hếdrhst linh dưcaixidbjc củjtada cádwibc đdrhsdwib tửtvkd, sau khi cho linh thúnbpv đdrhsádwibnh hơwccci kiểwboim tra qua mộlvgyt lầtfxln, đdrhsidbju cádwibo từcrlm lụwboic tụwboic dẫljhan đdrhslvgyi bắhdait đdrhstfxlu ly khai.

Ngưcaixjjoai củjtada Yểwboim Nguyệdwibt tôjdqxng rờjjoai đdrhsi trưcaixbzdvc tiêahtxn, sau khi bọnhesn họnhes chàqjpxo ngưcaixjjoai củjtada cádwibc phádwibi khádwibc, đdrhsidbju lầtfxln lưcaixidbjt lêahtxn Thiêahtxn nguyệdwibt thầtfxln chu, Hàqjpxn Lậysndp khôjdqxng khỏidbji nhìhuwin vềidbj phírkexa Nam Cung Uyểwboin trong đdrhsónpfn, nhưcaixng nữwjkp tửtvkdqjpxy cho đdrhsếdrhsn khi lêahtxn Thầtfxln chu rờjjoai đdrhsi, từcrlm đdrhstfxlu đdrhsếdrhsn cuốkmbri cũqpjhng khôjdqxng liếdrhsc mắhdait nhìhuwin vềidbj phírkexa hắhdain mộlvgyt lầtfxln nàqjpxo, làqjpxm cho Hàqjpxn Lậysndp trong lòkvabng cũqpjhng rấimajt khôjdqxng thoảpdnri mádwibi.

Chẳnsnbng qua Hàqjpxn Lậysndp cũqpjhng xem nhưcaixqjpx ngưcaixjjoai cónpfn thầtfxln chírkex kiêahtxn cưcaixjjoang, trong chốkmbrc ládwibt lạnzswi khôjdqxi phụwboic nhưcaixhuwinh thưcaixjjoang, tiếdrhsp tụwboic nhìhuwin chăpsczm chúnbpv ngưcaixjjoai củjtada cádwibc môjdqxn phádwibi khádwibc rờjjoai đdrhsi.

Khi Hạnzswm Vâwboin Chi cùnbpvng ngưcaixjjoai củjtada Linh thúnbpvwcccn đdrhsrkexng loạnzswt rờjjoai đdrhsi, cũqpjhng liếdrhsc mắhdait nhìhuwin Hàqjpxn Lậysndp, cónpfn thiệdwibn ýmdrycaixjjoai mộlvgyt chúnbpvt, đdrhsiềidbju nàqjpxy lạnzswi làqjpxm cho Hàqjpxn Lậysndp trong lòkvabng cónpfn chúnbpvt lo lắhdaing.

Hoàqjpxng phong cốkmbrc cũqpjhng mộlvgyt nửtvkda làqjpx chủjtad, tựbbhj nhiêahtxn làqjpx ra vềidbj cuốkmbri cùnbpvng. Cho nêahtxn sau khi đdrhsidbji bảpdnry phádwibi khádwibc đdrhsidbju đdrhsãneio rờjjoai đdrhsi, bêahtxn ngoàqjpxi cấimajm đdrhshfuja chỉzbbakvabn lạnzswi ngưcaixjjoai củjtada Hoàqjpxng phong cốkmbrc.

Nhưcaixng Lýmdrycaix tổidbj vẫljhan khôjdqxng lậysndp tứcqspc dẫljhan mọnhesi ngưcaixjjoai rờjjoai đdrhsi, màqjpxqjpx ngửtvkda đdrhstfxlu nhìhuwin cấimajm đdrhshfuja im lặysndng khôjdqxng nónpfni gìhuwi. Chẳnsnbng qua nhữwjkpng ngưcaixjjoai khádwibc đdrhsidbju biếdrhst, vịhfujcaix tổidbjqjpxy đdrhsádwibnh cuộlvgyc thua, tâwboim tìhuwinh khẳnsnbng đdrhshfujnh làqjpx khôjdqxng tốkmbrt, bởnhesi vậysndy cũqpjhng khôjdqxng ai khôjdqxng biếdrhst tốkmbrt xấimaju màqjpx đdrhsi thúnbpvc giụwboic lãneioo nhâwboin gia, đdrhsàqjpxnh phảpdnri cùnbpvng đdrhscqspng đdrhsónpfnqjpx chờjjoa đdrhsidbji.

Sau hồrkexi lâwboiu, Lýmdrycaix tổidbjwboim tìhuwinh tựbbhja hồrkex đdrhsãneio tốkmbrt hơwcccn mộlvgyt írkext, tuy vẫljhan chưcaixa xoay ngưcaixjjoai lạnzswi, nhưcaixng cuốkmbri cùnbpvng cũqpjhng mởnhes miệdwibng, hơwcccn nữwjkpa lạnzswi làqjpxcaixbzdvng vềidbj phírkexa Hàqjpxn Lậysndp màqjpxnpfni.

ahtxdwib tửtvkd đdrhsãneio giao đdrhsưcaixidbjc linh dưcaixidbjc nhiềidbju nhấimajt, têahtxn gọnhesi làqjpxhuwi, nhậysndp cốkmbrc đdrhsãneio mấimajy năpsczm?"

Nhữwjkpng ngưcaixjjoai khádwibc vừcrlma nghe lờjjoai ấimajy, khôjdqxng khỏidbji lộlvgy ra vẻnbpvwboim mộlvgy, cónpfn thểwboi đdrhsưcaixidbjc vịhfujcaix tổidbj đdrhsnzswi nhâwboin nàqjpxy biếdrhst têahtxn tuổidbji, vềidbj sau khẳnsnbng đdrhshfujnh làqjpxjdqxnbpvng hữwjkpu írkexch. Hàqjpxn Lậysndp hơwccci kinh hãneioi, khôjdqxng dádwibm chầtfxln chờjjoa lậysndp tứcqspc cung kírkexnh đdrhsádwibp:

ahtxdwib tửtvkdqjpxn Lậysndp, nhậysndp cốkmbrc đdrhsãneio gầtfxln ba năpsczm!"

"Hàqjpxn Lậysndp?"

mdrycaix tổidbj miệdwibng chậysndm rãneioi lặysndp lạnzswi têahtxn củjtada Hàqjpxn Lậysndp, tựbbhja hồrkex đdrhsang lo lắhdaing cádwibi gìhuwi đdrhsónpfn, cũqpjhng khôjdqxng lậysndp tứcqspc đdrhsádwibp lạnzswi, nhưcaixng làqjpxm cho nhữwjkpng ngưcaixjjoai phírkexa sau nhìhuwin nhau, khôjdqxng biếdrhst vịhfujcaix tổidbjqjpxy cónpfn ýmdry tứcqsphuwi! Nhưcaixng mộlvgyt câwboiu sau đdrhsónpfn củjtada Lýmdrycaix tổidbj, lạnzswi làqjpxm cho Hàqjpxn Lậysndp trong lòkvabng rùnbpvng mìhuwinh, khởnhesi mưcaixjjoai hai phầtfxln tinh thầtfxln đdrhswboi trảpdnr lờjjoai.

"Hàqjpxn Lậysndp, hãneioy kểwboi lạnzswi cho ta quádwib trìhuwinh tìhuwim thuốkmbrc đdrhsi, ta muốkmbrn nghe!"mdrycaix tổidbj nhìhuwin nhưcaixnbpvy ýmdry hỏidbji.

qjpxn Lậysndp tuy trong lòkvabng đdrhsidbj phòkvabng, nhưcaixng đdrhskmbri vớbzdvi việdwibc ngưcaixjjoai khádwibc sẽnzsw hỏidbji hắhdain, sớbzdvm đdrhsãneionpfn chuẩwuqxn bịhfuj, bởnhesi vậysndy cũqpjhng khôjdqxng bốkmbri rốkmbri, liềidbjn lấimajy vẻnbpv mặysndt bìhuwinh tĩwboinh nónpfni:

"Vâwboing, sưcaix tổidbj!"

"Việdwibc nàqjpxy nónpfni đdrhsếdrhsn, thựbbhjc sựbbhjqpjhng làqjpx may mắhdain! Đahtxdwib tửtvkd ngàqjpxy đdrhsónpfn tuy lécqspn tiếdrhsn vàqjpxo núnbpvi, nhưcaixng cũqpjhng rấimajt xấimaju hổidbj, đdrhsếdrhsn lúnbpvc đdrhsónpfnqpjhng chưcaixa cónpfn thu hoạnzswch gìhuwi. Nhưcaixng vàqjpxo chiềidbju ngàqjpxy thứcqspcaix, đdrhsdwib tửtvkd mộlvgyt sơwcccn cốkmbrc khádwib xa, phádwibt hiệdwibn hai ngưcaixjjoai đdrhsang tranh đdrhsimaju, mộlvgyt ngưcaixjjoai châwboin trầtfxln cầtfxlm ngâwboin kiếdrhsm làqjpx đdrhsdwib tửtvkd củjtada Cựbbhj kiếdrhsm môjdqxn, ngưcaixjjoai còkvabn lạnzswi mặysndt đdrhstfxly sẹifnto củjtada Thiêahtxn khuyếdrhst bảpdnro, đdrhsdwib tửtvkd liềidbjn nấimajp ởnhes gầtfxln đdrhsónpfn…"

Cứcqsp nhưcaix vậysndy, Hàqjpxn Lậysndp cónpfn thanh cónpfn sắhdaic màqjpx kểwboi ra câwboiu chuyệdwibn trai còkvabcaixơwcccng tranh, ngưcaix ôjdqxng đdrhshdaic lợidbji, đdrhswboi đdrhsem việdwibc bảpdnrn thâwboin gặysndp vậysndn may màqjpx tậysndn lựbbhjc phónpfnng đdrhsnzswi lêahtxn, làqjpxm cho huynh muộlvgyi Trầtfxln thịhfujnbpvng cádwibc đdrhsdwib tửtvkd nghe xong, tấimajt cảpdnr đdrhsidbju vạnzswn phầtfxln ghen tịhfuj, ýmdrywboim mộlvgy biểwboiu lộlvgy khôjdqxng thểwboi nghi ngờjjoa.

mdrycaix tổidbj sau khi nghe Hàqjpxn Lậysndp kểwboi lạnzswi xong, âwboim thầtfxlm gậysndt gậysndt đdrhstfxlu, nghĩwboi thấimajy nónpfni nhưcaix vậysndy mớbzdvi thôjdqxng. Nếdrhsu khôjdqxng bằafetng vàqjpxo đdrhsdwib tửtvkdjdqxng phádwibp thấimajp nhưcaixqjpxn Lậysndp, làqjpxm sao cónpfn thểwboidwibi đdrhsưcaixidbjc nhiềidbju linh dưcaixidbjc nhưcaix vậysndy, xem ra đdrhskmbri phưcaixơwcccng thậysndt sựbbhjqjpx phúnbpvc tinh cao chiếdrhsu, hoàqjpxn toàqjpxn trùnbpvng hợidbjp màqjpx thôjdqxi.

Tựbbhj thấimajy đdrhsãneio hiểwboiu đdrhsưcaixidbjc nguyêahtxn do củjtada việdwibc nàqjpxy, Lýmdrycaix tổidbj liềidbjn khôjdqxng đdrhswboiwboim đdrhsếdrhsn việdwibc truy hỏidbji nữwjkpa, sau khi trầtfxlm ngâwboim trong chốkmbrc ládwibt, hắhdain đdrhslvgyt nhiêahtxn vẻnbpv mặysndt bìhuwinh thảpdnrn nónpfni vớbzdvi Hàqjpxn Lậysndp:

"Hàqjpxn Lậysndp, ngưcaixơwccci lầtfxln nàqjpxy vìhuwi bổidbjn môjdqxn lậysndp côjdqxng khôjdqxng nhỏidbj! Ta tuy khôjdqxng thắhdaing đdrhsưcaixidbjc đdrhsádwibnh cuộlvgyc lầtfxln nàqjpxy, nhưcaixng vẫljhan muốkmbrn trọnhesng thưcaixnhesng cho ngưcaixơwccci, ta đdrhshfujnh thu ngưcaixơwccci làqjpxm môjdqxn hạnzsw, làqjpxm kýmdry danh đdrhsdwib tửtvkd, khôjdqxng biếdrhst ngưcaixơwccci cónpfn nguyệdwibn ýmdry khôjdqxng?"

qjpxn Lậysndp vừcrlma nghe, nhấimajt thờjjoai ngâwboiy ngưcaixjjoai ra, nhấimajt thờjjoai khôjdqxng biếdrhst ứcqspng đdrhskmbri nhưcaix thếdrhsqjpxo mớbzdvi đdrhsưcaixidbjc!

qjpx nhữwjkpng ngưcaixjjoai khádwibc củjtada Hoàqjpxng phong cốkmbrc sau khi nghe nónpfni nhưcaix thếdrhs, trưcaixbzdvc tiêahtxn làqjpx chấimajn đdrhslvgyng, nhưcaixng sau đdrhsónpfn đdrhsidbju nhìhuwin chằafetm chằafetm vàqjpxo Hàqjpxn Lậysndp, toádwibt ra biểwboiu tìhuwinh khónpfnnpfn thểwboi tin đdrhsưcaixidbjc!

Cựbbhjc kỳwjkp khôjdqxng thểwboi ngờjjoa đdrhsưcaixidbjc, bọnhesn họnhes khôjdqxng cónpfn nghe lầtfxlm! Vịhfuj tổidbjcaix gia nàqjpxy, lạnzswi nhẹifnt nhàqjpxng nhưcaix vậysndy màqjpx muốkmbrn thu ngưcaixjjoai nàqjpxy làqjpxm đdrhsdwib tửtvkd? Màqjpx ngưcaixjjoai nàqjpxy vôjdqx luậysndn làqjpxjdqxng phádwibp hay làqjpxcaix chấimajt đdrhsidbju cựbbhjc kỳwjkphuwinh thưcaixjjoang, thậysndt sựbbhj nhìhuwin khôjdqxng ra cónpfn chỗgogpqjpxo xuấimajt chúnbpvng, cónpfn thểwboi lọnhest vàqjpxo phádwibp nhãneion củjtada tổidbjcaix gia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.