Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 211 : Doanh gia

    trước sau   
"Mau xem kia!"

"Gìodsa vậnrzfy?"

"Thậnrzft khôuoweng dájxmsm tin!"

Trêchvfn mặgmnat đczbdiafet đczbdmvmzt nhiêchvfn xuấiafet hiệulten mộmvmzt lưcblyensyng lớvxymn linh dưcblyensyc nưcblyh vậnrzfy, cóteplfgmli ngưcblyfwahi lanh mắjxtqt kinh hôuowechvfn!

fgmli tiếpskfng nàfgmly lậnrzfp tứmvmzc thu húbynot ájxmsnh mắjxtqt củfmvva ngưcblyfwahi khájxmsc tớvxymi, Lýdiyycbly tổsuodkjuvng Phùkjuvotlen Tửeknx đczbdưcblyơjgpang nhiêchvfn cũflrrng ởofno trong sốbyno đczbdótepl.

Chỉzmyotepl đczbdiềyvjiu, hai ngưcblyfwahi sau khi xem rõbhzpfgmlng linh dưcblyensyc dưcblyvxymi châotlen Hàfgmln Lậnrzfp, vẻskya mặgmnat hớvxymn hởofno củfmvva đczbdoxrno sĩuzan lậnrzfp tứmvmzc ngẩfgmln ra, màfgmldiyycbly tổsuod sau khi ngâotley ngưcblyfwahi mộmvmzt chúbynot, lậnrzfp tứmvmzc hoan hỉzmyocblyfwahi "ha hảctvj"chvfn, mếpskfng thịnrzft lớvxymn thếpskffgmly từkmch trêchvfn trờfwahi giájxmsng xuốbynong, làfgmlm sao hắjxtqn khôuoweng vui đczbdếpskfn xuấiafet thầfmvvn cho đczbdưcblyensyc.


Đwqcdensyi khi Lýdiyycbly tổsuod ýdiyy thứmvmzc đczbdưcblyensyc sựvzql thấiafet thốbyno củfmvva mìodsanh, ngừkmchng tiếpskfng cưcblyfwahi lạoxrni, rồtepli dùkjuvng ájxmsnh mắjxtqt vui vẻskya cẩfgmln thậnrzfn khôuoweng ngừkmchng dòfmvvteplt Hàfgmln Lậnrzfp, nhìodsan Hàfgmln Lậnrzfp thếpskffgmlo cũflrrng thấiafey thuậnrzfn mắjxtqt. Màfgml đczbdoxrno sĩuzan sắjxtqc mặgmnat chuyểzmyon xanh, đczbdếpskfn giờfwah vẫskyan khótepltepl thểzmyo tin đczbdưcblyensyc bảctvjn thâotlen lạoxrni cứmvmz nhưcbly vậnrzfy màfgml thua, ájxmsnh mắjxtqt nhìodsan vềyvji phínrzfa Hàfgmln Lậnrzfp tựvzql nhiêchvfn rấiafet bấiafet thiệulten.

wqcdoxrno huynh, cájxmsi nàfgmly làfgmlodsa vậnrzfy! Chẳczbdng lẻskya muốbynon gâotley khótepl xửeknx cho mộmvmzt vãjxmsn bốbynoi hay sao?"diyycbly tổsuod sau khi thấiafey đczbdưcblyensyc biểzmyou tìodsanh củfmvva Phùkjuvotlen Tửeknx, hừkmch mộmvmzt tiếpskfng! Liềyvjin tiếpskfn bưcblyvxymc đczbdmvmzng phínrzfa trưcblyvxymc Hàfgmln Lậnrzfp, nghiêchvfm mặgmnat nótepli.

Hiệulten tạoxrni Hàfgmln Lậnrzfp vừkmcha mớvxymi vìodsa hắjxtqn màfgml lậnrzfp côuoweng lớvxymn, hắjxtqn tựvzql nhiêchvfn khôuoweng thểzmyo đczbdzmyo cho vãjxmsn bốbynoi nàfgmly, trưcblyvxymc mặgmnat nhiềyvjiu ngưcblyfwahi nhưcbly vậnrzfy màfgml bịnrzf Phùkjuvotlen Tửeknx đczbde dọnwmqa. Nếpskfu khôuoweng, thểzmyo diệulten củfmvva hắjxtqn sao màfgmlfmvvn đczbdưcblyensyc.

Đwqcdoxrno sĩuzan bịnrzfdiyycbly tổsuodtepli nhưcbly vậnrzfy, mớvxymi phájxmst hiệulten vớvxymi thâotlen phậnrzfn củfmvva mìodsanh màfgml nhìodsan mộmvmzt vịnrzf đczbdulte tửeknx Luyệulten khínrzf kỳhvet nhưcbly vậnrzfy, rấiafet làfgml khôuoweng ổsuodn, sẽutok bịnrzf ngưcblyfwahi ta nghĩuzan muốbynon gâotley tưcbly thùkjuv vớvxymi vãjxmsn bốbynoi nàfgmly, liềyvjin cuốbynong quínrzft xoay chuyểzmyon ájxmsnh mắjxtqt. Hưcblyvxymng tớvxymi Lýdiyycbly tổsuod miễbynon cưcblybhzpng cưcblyfwahi nótepli:

"Lýdiyy thínrzf chủfmvv hiểzmyou lầfmvvm rồtepli, bầfmvvn đczbdoxrno chỉzmyo nghĩuzan thấiafey vớvxymi côuoweng lựvzqlc củfmvva tiểzmyou thínrzf chủfmvvfgmly, cótepl thểzmyojxmsi đczbdưcblyensyc nhiềyvjiu linh dưcblyensyc nhưcbly vậnrzfy, thậnrzft sựvzqlfgml khôuoweng ngờfwah tớvxymi, nêchvfn mớvxymi nhìodsan lâotleu nhưcbly vậnrzfy!"

Đwqcdoxrno sĩuzan cựvzqlc lựvzqlc làfgmlm ra biểzmyou tìodsanh khôuoweng cótepl chuyệulten gìodsa, nhưcblyng khi nghĩuzan đczbdếpskfn viêchvfn nộmvmzi đczbdan Huyếpskft tuyếpskfn giao kia, liềyvjin cảctvjm thấiafey nộmvmzi tâotlem nhưcbly nhỏjgpajxmsu khôuoweng ngừkmchng, sắjxtqc mặgmnat thếpskffgmlo cũflrrng khôuoweng thểzmyo khôuowei phụpskfc lạoxrni bìodsanh thưcblyfwahng.

diyycbly tổsuod "hắjxtqc hắjxtqc"cblyfwahi lạoxrnnh hai tiếpskfng, đczbdiềyvjim nhiêchvfn khôuoweng tiếpskfp tụpskfc nótepli nữypiba. Dùkjuv sao hắjxtqn hôuowem nay đczbdoxrni thắjxtqng đczbdájxmsnh cuộmvmzc, thựvzqlc cũflrrng khôuoweng muốbynon dùkjuvng lờfwahi nótepli đczbdzmyo đczbdctvjnrzfch đczbdbynoi phưcblyơjgpang.

Chẳczbdng qua, hắjxtqn đczbdbynoi vớvxymi việultec Hàfgmln Lậnrzfp cótepl thểzmyoodsam đczbdưcblyensyc nhiềyvjiu linh dưcblyensyc nhưcbly vậnrzfy, trong lòfmvvng cũflrrng nghi hoặgmnac. Nhưcblyng trưcblyvxymc mặgmnat nhiềyvjiu ngưcblyfwahi cájxmsc môuowen phájxmsi khájxmsc nhưcbly vậnrzfy, Lýdiyycbly tổsuod khôuoweng muốbynon tiệulten hỏjgpai Hàfgmln Lậnrzfp, đczbdàfgmlnh phảctvji đczbdzmyo sau hãjxmsy tínrzfnh. Càfgmlng huốbynong chi, hắjxtqn lúbynoc nàfgmly trong lòfmvvng cũflrrng nóteplng nhưcbly lửeknxa đczbdbynot. Chỉzmyo cầfmvvn lạoxrni thắjxtqng ngưcblyfwahi củfmvva Yểzmyom Nguyệultet tôuoweng kia, thìodsa hắjxtqn lầfmvvn nàfgmly đczbdi đczbdếpskfn cấiafem đczbdnrzfa cũflrrng thậnrzft phájxmst đczbdoxrnt, tựvzql nhiêchvfn cũflrrng bấiafet chấiafep mấiafey cájxmsi việultec lặgmnat vặgmnat kia. Chỉzmyo cầfmvvn hắjxtqn cótepl thểzmyo thắjxtqng trậnrzfn đczbdájxmsnh cuộmvmzc nàfgmly, hắjxtqn cũflrrng khôuoweng quảctvjn Hàfgmln Lậnrzfp làfgmlm thếpskffgmlo màfgmltepl đczbdưcblyensyc chỗvdpo linh dưcblyensyc nàfgmly.

Đwqcdoxrno sĩuzan thấiafey biểzmyou tìodsanh củfmvva Lýdiyycbly tổsuod nhưcbly vậnrzfy. Đwqcdưcblyơjgpang nhiêchvfn hiểzmyou đczbdưcblyensyc tâotlem tưcbly củfmvva đczbdbynoi phưcblyơjgpang. Dưcblyvxymi sựvzqlctvjo ãjxmsno đczbdau lòfmvvng, đczbdàfgmlnh phảctvji làfgmlm ngưcblyfwahi đczbdmvmzng ngoàfgmli, tiếpskfp tụpskfc xem đczbdbynoi phưcblyơjgpang cùkjuvng Khung lãjxmso quájxmsi ai thắjxtqng ai thua?

Nhưcblyng biểzmyou tìodsanh củfmvva Khung lãjxmso quájxmsi, cũflrrng khôuoweng hơjgpan gìodsa đczbdoxrno sĩuzan, mấiafey đczbdulte tửeknx Yểzmyom Nguyệultet tôuoweng giao ra linh dưcblyensyc trưcblyvxymc đczbdótepl tấiafet cảctvj đczbdyvjiu bìodsanh thưcblyfwahng, thậnrzft sựvzqlfgmlm cho hắjxtqn cưcblyfwahi khôuoweng nổsuodi.

Trong khi Lýdiyycbly tổsuod đczbdang ýdiyy khínrzf phong phájxmst, thìodsa sựvzqlodsanh lạoxrni đczbdmvmzt nhiêchvfn đczbdsuodi chiềyvjiu, mấiafey đczbdulte tửeknx củfmvva Yểzmyom Nguyệultet tôuoweng giao linh dưcblyensyc sau đczbdótepl, bỗvdpong nhiêchvfn đczbdyvjiu nhiềyvjiu hơjgpan mưcblyfwahi gốbynoc. Lậnrzfp tứmvmzc liềyvjin so vớvxymi tổsuodng sốbyno củfmvva Thanh Hưcblyuowen cùkjuvng Hoàfgmlng phong cốbynoc còfmvvn muốbynon nhiềyvjiu hơjgpan năskyam sájxmsu gốbynoc, cuốbynoi cùkjuvng đczbdãjxms nắjxtqm phầfmvvn thắjxtqng trong trậnrzfn đczbdájxmsnh cuộmvmzc nàfgmly.

Nhájxmst roi nàfgmly lậnrzfp tứmvmzc đczbdem Lýdiyycbly tổsuod đczbdájxmsnh ra khỏjgpai giấiafec mộmvmzng, màfgml Khung lãjxmso quájxmsi lạoxrni thởofno phàfgmlo nhẹczbd nhõbhzpm mộmvmzt hơjgpai, hìodsaodsacblyfwahi quájxmsi dịnrzf.

wqcdếpskfn đczbdâotley, đczbdếpskfn đczbdâotley, đczbdem nộmvmzi đczbdan Huyếpskft tuyếpskfn giao giao ra đczbdâotley! Ta vừkmcha lúbynoc đczbdang muốbynon luyệulten mộmvmzt lôuowe đczbdan dưcblyensyc. Nộmvmzi đczbdan nàfgmly bấiafet quájxmsfgmlm thuốbynoc dẫskyan thôuowei!" Khung lãjxmso quájxmsi khôuoweng chúbynot khájxmsch khínrzfcblyvxymng tớvxymi Phùkjuvotlen Tửeknxfgml đczbdòfmvvi phầfmvvn thắjxtqng cuộmvmzc.


Đwqcdoxrno sĩuzan Phùkjuvotlen Tửeknx nghe vậnrzfy, miễbynon cưcblybhzpng cưcblyfwahi cưcblyfwahi, miệulteng mởofno ra, tựvzqla hồtepl muốbynon nótepli cájxmsi gìodsa đczbdótepl, nhưcblyng rồtepli lạoxrni khôuoweng nótepli gìodsa.

Khung lãjxmso quájxmsi thấiafey vậnrzfy, trợensyn mắjxtqt lêchvfn, cótepl ýdiyy khôuoweng vui.

"Thếpskffgmlo, đczbdoxrni danh đczbdzmyonh đczbdzmyonh Phùkjuvotlen Tửeknx Thanh Hưcblyuowen, lạoxrni muốbynon quịnrzft nợensy sao?"

"Quịnrzft nợensy? Ta sao dájxmsm quịnrzft củfmvva Khung lãjxmso quájxmsi?"

Phùkjuvotlen Tửeknx tựvzql nhiêchvfn khôuoweng phảctvji muốbynon đczbdsuodi ýdiyy, màfgml chỉzmyofgml khi nghĩuzan tớvxymi nộmvmzi đczbdan nàfgmly, làfgml vậnrzft trâotlen quýdiyy nhưcbly thếpskf, hắjxtqn lòfmvvng đczbdau vạoxrnn phầfmvvn, chỉzmyofgml theo bảctvjn năskyang khôuoweng nỡbhzpfgml thôuowei.

Nhưcblyng hiệulten tạoxrni bịnrzf Khung lãjxmso quájxmsi nótepli nhưcbly vậnrzfy, hắjxtqn trêchvfn mặgmnat chuyểzmyon hồteplng rồtepli lạoxrni trắjxtqng, sau khi dậnrzfm mạoxrnnh châotlen mộmvmzt cájxmsi, liềyvjin đczbdem mộmvmzt viêchvfn cầfmvvu sájxmsng trắjxtqng vứmvmzt qua cho đczbdbynoi phưcblyơjgpang, sau đczbdótepl thầfmvvn tìodsanh đczbdfmvvy vẻskyafmvvng đczbdau nhưcbly cắjxtqt quay đczbdfmvvu khôuoweng dájxmsm xem. Viêchvfn cầfmvvu kia đczbdúbynong làfgml nộmvmzi đczbdan Huyếpskft tuyếpskfn giao.

Khung lãjxmso quájxmsi khoájxmst tay liềyvjin bắjxtqt lấiafey nộmvmzi đczbdan, sau khi cẩfgmln thậnrzfn xem xéteplt mộmvmzt phen, liềyvjin mặgmnat màfgmly hớvxymn hởofno hẳczbdn lêchvfn, chẳczbdng qua miệulteng lạoxrni còfmvvn nótepli:

"Tựvzqla hồtepl chấiafet lưcblyensyng khôuoweng đczbdưcblyensyc tốbynot lắjxtqm, linh khínrzfflrrng khôuoweng đczbdưcblyensyc đczbdfmvvy đczbdfmvv, xem ra chỉzmyotepl thểzmyo miễbynon cưcblybhzpng sửeknx dụpskfng màfgml thôuowei!"

Nhữypibng lờfwahi nàfgmly đczbdoxrno sĩuzanofno đczbdbynoi diệulten vừkmcha nghe, trêchvfn mặgmnat đczbdjgpa rựvzqlc mộmvmzt mảctvjng, thiếpskfu chúbynot nữypiba hộmvmzc májxmsu thâotlen vong, tứmvmzc giậnrzfn nhanh chóteplng rờfwahi xa khỏjgpai nơjgpai nàfgmly, đczbdãjxms khỏjgpai vìodsa buồtepln bựvzqlc màfgml đczbdoxrno tâotlem hoàfgmln toàfgmln biếpskfn mấiafet!

"Lýdiyy đczbdoxrno hữypibu, ngưcblyơjgpai…"

"Trong vòfmvvng hai mưcblyơjgpai năskyam, sẽutok cho ngưcblyfwahi đczbdem hai khốbynoi thiếpskft tinh tớvxymi!"diyycbly tổsuodflrrng khôuoweng đczbdensyi Khung lãjxmso quájxmsi nótepli cho hếpskft lờfwahi, liềyvjin chủfmvv đczbdmvmzng mởofno miệulteng đczbdájxmsp ứmvmzng.

"Hắjxtqc hắjxtqc! Cũflrrng làfgmldiyy đczbdoxrno hữypibu sảctvjng khoájxmsi, ta cũflrrng khôuoweng cóteplodsa đczbdzmyotepli!" Khung lãjxmso quájxmsi vừkmcha lòfmvvng gậnrzft gậnrzft đczbdfmvvu, sau đczbdótepl lắjxtqc lắjxtqc đczbdfmvvu quay lạoxrni phínrzfa bêchvfn Yểzmyom Nguyệultet tôuoweng.

Kếpskft cụpskfc củfmvva trậnrzfn đczbdájxmsnh cuộmvmzc nàfgmly, thựvzqlc làfgmlm ngưcblyfwahi củfmvva cájxmsc phájxmsi xem màfgml cảctvjm thájxmsn, cuốbynoi cùkjuvng đczbdbynoi vớvxymi kếpskft cụpskfc trộmvmzm gàfgml khôuoweng đczbdưcblyensyc mấiafet cảctvj thóteplc củfmvva Lýdiyycbly tổsuodkjuvng Phùkjuvotlen Tửeknx, đczbdyvjiu âotlem thầfmvvm mừkmchng tai qua nạoxrnn khỏjgpai. Ai bảctvjo bọnwmqn họnwmqkjuvng vớvxymi lãjxmso quájxmsi vậnrzft nàfgmly đczbdájxmsnh cuộmvmzc làfgmlm chi!


Mặgmnac kệulte nhưcbly thếpskffgmlo, lầfmvvn đczbdi tớvxymi cấiafem đczbdnrzfa nàfgmly đczbdếpskfn nhưcbly vậnrzfy cũflrrng đczbdãjxms xong.

Đwqcdmvmzi trưcblyofnong củfmvva cájxmsc phájxmsi thu hếpskft linh dưcblyensyc củfmvva cájxmsc đczbdulte tửeknx, sau khi cho linh thúbyno đczbdájxmsnh hơjgpai kiểzmyom tra qua mộmvmzt lầfmvvn, đczbdyvjiu cájxmso từkmch lụpskfc tụpskfc dẫskyan đczbdmvmzi bắjxtqt đczbdfmvvu ly khai.

Ngưcblyfwahi củfmvva Yểzmyom Nguyệultet tôuoweng rờfwahi đczbdi trưcblyvxymc tiêchvfn, sau khi bọnwmqn họnwmq chàfgmlo ngưcblyfwahi củfmvva cájxmsc phájxmsi khájxmsc, đczbdyvjiu lầfmvvn lưcblyensyt lêchvfn Thiêchvfn nguyệultet thầfmvvn chu, Hàfgmln Lậnrzfp khôuoweng khỏjgpai nhìodsan vềyvji phínrzfa Nam Cung Uyểzmyon trong đczbdótepl, nhưcblyng nữypib tửeknxfgmly cho đczbdếpskfn khi lêchvfn Thầfmvvn chu rờfwahi đczbdi, từkmch đczbdfmvvu đczbdếpskfn cuốbynoi cũflrrng khôuoweng liếpskfc mắjxtqt nhìodsan vềyvji phínrzfa hắjxtqn mộmvmzt lầfmvvn nàfgmlo, làfgmlm cho Hàfgmln Lậnrzfp trong lòfmvvng cũflrrng rấiafet khôuoweng thoảctvji májxmsi.

Chẳczbdng qua Hàfgmln Lậnrzfp cũflrrng xem nhưcblyfgml ngưcblyfwahi cótepl thầfmvvn chínrzf kiêchvfn cưcblyfwahng, trong chốbynoc lájxmst lạoxrni khôuowei phụpskfc nhưcblyodsanh thưcblyfwahng, tiếpskfp tụpskfc nhìodsan chăskyam chúbyno ngưcblyfwahi củfmvva cájxmsc môuowen phájxmsi khájxmsc rờfwahi đczbdi.

Khi Hạoxrnm Vâotlen Chi cùkjuvng ngưcblyfwahi củfmvva Linh thúbynojgpan đczbdteplng loạoxrnt rờfwahi đczbdi, cũflrrng liếpskfc mắjxtqt nhìodsan Hàfgmln Lậnrzfp, cótepl thiệulten ýdiyycblyfwahi mộmvmzt chúbynot, đczbdiềyvjiu nàfgmly lạoxrni làfgmlm cho Hàfgmln Lậnrzfp trong lòfmvvng cótepl chúbynot lo lắjxtqng.

Hoàfgmlng phong cốbynoc cũflrrng mộmvmzt nửeknxa làfgml chủfmvv, tựvzql nhiêchvfn làfgml ra vềyvji cuốbynoi cùkjuvng. Cho nêchvfn sau khi đczbdensyi bảctvjy phájxmsi khájxmsc đczbdyvjiu đczbdãjxms rờfwahi đczbdi, bêchvfn ngoàfgmli cấiafem đczbdnrzfa chỉzmyofmvvn lạoxrni ngưcblyfwahi củfmvva Hoàfgmlng phong cốbynoc.

Nhưcblyng Lýdiyycbly tổsuod vẫskyan khôuoweng lậnrzfp tứmvmzc dẫskyan mọnwmqi ngưcblyfwahi rờfwahi đczbdi, màfgmlfgml ngửeknxa đczbdfmvvu nhìodsan cấiafem đczbdnrzfa im lặgmnang khôuoweng nótepli gìodsa. Chẳczbdng qua nhữypibng ngưcblyfwahi khájxmsc đczbdyvjiu biếpskft, vịnrzfcbly tổsuodfgmly đczbdájxmsnh cuộmvmzc thua, tâotlem tìodsanh khẳczbdng đczbdnrzfnh làfgml khôuoweng tốbynot, bởofnoi vậnrzfy cũflrrng khôuoweng ai khôuoweng biếpskft tốbynot xấiafeu màfgml đczbdi thúbynoc giụpskfc lãjxmso nhâotlen gia, đczbdàfgmlnh phảctvji cùkjuvng đczbdmvmzng đczbdóteplfgml chờfwah đczbdensyi.

Sau hồtepli lâotleu, Lýdiyycbly tổsuodotlem tìodsanh tựvzqla hồtepl đczbdãjxms tốbynot hơjgpan mộmvmzt ínrzft, tuy vẫskyan chưcblya xoay ngưcblyfwahi lạoxrni, nhưcblyng cuốbynoi cùkjuvng cũflrrng mởofno miệulteng, hơjgpan nữypiba lạoxrni làfgmlcblyvxymng vềyvji phínrzfa Hàfgmln Lậnrzfp màfgmltepli.

wqcdulte tửeknx đczbdãjxms giao đczbdưcblyensyc linh dưcblyensyc nhiềyvjiu nhấiafet, têchvfn gọnwmqi làfgmlodsa, nhậnrzfp cốbynoc đczbdãjxms mấiafey năskyam?"

Nhữypibng ngưcblyfwahi khájxmsc vừkmcha nghe lờfwahi ấiafey, khôuoweng khỏjgpai lộmvmz ra vẻskyaotlem mộmvmz, cótepl thểzmyo đczbdưcblyensyc vịnrzfcbly tổsuod đczbdoxrni nhâotlen nàfgmly biếpskft têchvfn tuổsuodi, vềyvji sau khẳczbdng đczbdnrzfnh làfgmluowekjuvng hữypibu ínrzfch. Hàfgmln Lậnrzfp hơjgpai kinh hãjxmsi, khôuoweng dájxmsm chầfmvvn chờfwah lậnrzfp tứmvmzc cung kínrzfnh đczbdájxmsp:

wqcdulte tửeknxfgmln Lậnrzfp, nhậnrzfp cốbynoc đczbdãjxms gầfmvvn ba năskyam!"

"Hàfgmln Lậnrzfp?"

diyycbly tổsuod miệulteng chậnrzfm rãjxmsi lặgmnap lạoxrni têchvfn củfmvva Hàfgmln Lậnrzfp, tựvzqla hồtepl đczbdang lo lắjxtqng cájxmsi gìodsa đczbdótepl, cũflrrng khôuoweng lậnrzfp tứmvmzc đczbdájxmsp lạoxrni, nhưcblyng làfgmlm cho nhữypibng ngưcblyfwahi phínrzfa sau nhìodsan nhau, khôuoweng biếpskft vịnrzfcbly tổsuodfgmly cótepl ýdiyy tứmvmzodsa! Nhưcblyng mộmvmzt câotleu sau đczbdótepl củfmvva Lýdiyycbly tổsuod, lạoxrni làfgmlm cho Hàfgmln Lậnrzfp trong lòfmvvng rùkjuvng mìodsanh, khởofnoi mưcblyfwahi hai phầfmvvn tinh thầfmvvn đczbdzmyo trảctvj lờfwahi.

"Hàfgmln Lậnrzfp, hãjxmsy kểzmyo lạoxrni cho ta quájxms trìodsanh tìodsam thuốbynoc đczbdi, ta muốbynon nghe!"diyycbly tổsuod nhìodsan nhưcblykjuvy ýdiyy hỏjgpai.

fgmln Lậnrzfp tuy trong lòfmvvng đczbdyvji phòfmvvng, nhưcblyng đczbdbynoi vớvxymi việultec ngưcblyfwahi khájxmsc sẽutok hỏjgpai hắjxtqn, sớvxymm đczbdãjxmstepl chuẩfgmln bịnrzf, bởofnoi vậnrzfy cũflrrng khôuoweng bốbynoi rốbynoi, liềyvjin lấiafey vẻskya mặgmnat bìodsanh tĩuzannh nótepli:

"Vâotleng, sưcbly tổsuod!"

"Việultec nàfgmly nótepli đczbdếpskfn, thựvzqlc sựvzqlflrrng làfgml may mắjxtqn! Đwqcdulte tửeknx ngàfgmly đczbdótepl tuy létepln tiếpskfn vàfgmlo núbynoi, nhưcblyng cũflrrng rấiafet xấiafeu hổsuod, đczbdếpskfn lúbynoc đczbdóteplflrrng chưcblya cótepl thu hoạoxrnch gìodsa. Nhưcblyng vàfgmlo chiềyvjiu ngàfgmly thứmvmzcbly, đczbdulte tửeknx mộmvmzt sơjgpan cốbynoc khájxms xa, phájxmst hiệulten hai ngưcblyfwahi đczbdang tranh đczbdiafeu, mộmvmzt ngưcblyfwahi châotlen trầfmvvn cầfmvvm ngâotlen kiếpskfm làfgml đczbdulte tửeknx củfmvva Cựvzql kiếpskfm môuowen, ngưcblyfwahi còfmvvn lạoxrni mặgmnat đczbdfmvvy sẹczbdo củfmvva Thiêchvfn khuyếpskft bảctvjo, đczbdulte tửeknx liềyvjin nấiafep ởofno gầfmvvn đczbdótepl…"

Cứmvmz nhưcbly vậnrzfy, Hàfgmln Lậnrzfp cótepl thanh cótepl sắjxtqc màfgml kểzmyo ra câotleu chuyệulten trai còfmvvcblyơjgpang tranh, ngưcbly ôuoweng đczbdjxtqc lợensyi, đczbdzmyo đczbdem việultec bảctvjn thâotlen gặgmnap vậnrzfn may màfgml tậnrzfn lựvzqlc phóteplng đczbdoxrni lêchvfn, làfgmlm cho huynh muộmvmzi Trầfmvvn thịnrzfkjuvng cájxmsc đczbdulte tửeknx nghe xong, tấiafet cảctvj đczbdyvjiu vạoxrnn phầfmvvn ghen tịnrzf, ýdiyyotlem mộmvmz biểzmyou lộmvmz khôuoweng thểzmyo nghi ngờfwah.

diyycbly tổsuod sau khi nghe Hàfgmln Lậnrzfp kểzmyo lạoxrni xong, âotlem thầfmvvm gậnrzft gậnrzft đczbdfmvvu, nghĩuzan thấiafey nótepli nhưcbly vậnrzfy mớvxymi thôuoweng. Nếpskfu khôuoweng bằctvjng vàfgmlo đczbdulte tửeknxuoweng phájxmsp thấiafep nhưcblyfgmln Lậnrzfp, làfgmlm sao cótepl thểzmyojxmsi đczbdưcblyensyc nhiềyvjiu linh dưcblyensyc nhưcbly vậnrzfy, xem ra đczbdbynoi phưcblyơjgpang thậnrzft sựvzqlfgml phúbynoc tinh cao chiếpskfu, hoàfgmln toàfgmln trùkjuvng hợensyp màfgml thôuowei.

Tựvzql thấiafey đczbdãjxms hiểzmyou đczbdưcblyensyc nguyêchvfn do củfmvva việultec nàfgmly, Lýdiyycbly tổsuod liềyvjin khôuoweng đczbdzmyootlem đczbdếpskfn việultec truy hỏjgpai nữypiba, sau khi trầfmvvm ngâotlem trong chốbynoc lájxmst, hắjxtqn đczbdmvmzt nhiêchvfn vẻskya mặgmnat bìodsanh thảctvjn nótepli vớvxymi Hàfgmln Lậnrzfp:

"Hàfgmln Lậnrzfp, ngưcblyơjgpai lầfmvvn nàfgmly vìodsa bổsuodn môuowen lậnrzfp côuoweng khôuoweng nhỏjgpa! Ta tuy khôuoweng thắjxtqng đczbdưcblyensyc đczbdájxmsnh cuộmvmzc lầfmvvn nàfgmly, nhưcblyng vẫskyan muốbynon trọnwmqng thưcblyofnong cho ngưcblyơjgpai, ta đczbdnrzfnh thu ngưcblyơjgpai làfgmlm môuowen hạoxrn, làfgmlm kýdiyy danh đczbdulte tửeknx, khôuoweng biếpskft ngưcblyơjgpai cótepl nguyệulten ýdiyy khôuoweng?"

fgmln Lậnrzfp vừkmcha nghe, nhấiafet thờfwahi ngâotley ngưcblyfwahi ra, nhấiafet thờfwahi khôuoweng biếpskft ứmvmzng đczbdbynoi nhưcbly thếpskffgmlo mớvxymi đczbdưcblyensyc!

fgml nhữypibng ngưcblyfwahi khájxmsc củfmvva Hoàfgmlng phong cốbynoc sau khi nghe nótepli nhưcbly thếpskf, trưcblyvxymc tiêchvfn làfgml chấiafen đczbdmvmzng, nhưcblyng sau đczbdótepl đczbdyvjiu nhìodsan chằctvjm chằctvjm vàfgmlo Hàfgmln Lậnrzfp, toájxmst ra biểzmyou tìodsanh khótepltepl thểzmyo tin đczbdưcblyensyc!

Cựvzqlc kỳhvet khôuoweng thểzmyo ngờfwah đczbdưcblyensyc, bọnwmqn họnwmq khôuoweng cótepl nghe lầfmvvm! Vịnrzf tổsuodcbly gia nàfgmly, lạoxrni nhẹczbd nhàfgmlng nhưcbly vậnrzfy màfgml muốbynon thu ngưcblyfwahi nàfgmly làfgmlm đczbdulte tửeknx? Màfgml ngưcblyfwahi nàfgmly vôuowe luậnrzfn làfgmluoweng phájxmsp hay làfgmlcbly chấiafet đczbdyvjiu cựvzqlc kỳhvetodsanh thưcblyfwahng, thậnrzft sựvzql nhìodsan khôuoweng ra cótepl chỗvdpofgmlo xuấiafet chúbynong, cótepl thểzmyo lọnwmqt vàfgmlo phájxmsp nhãjxmsn củfmvva tổsuodcbly gia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.