Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 210 : Đổ cục

    trước sau   
smmbn Lậmzrgp bỗlmddng nhiêzdufn nhớtyub tớtyubi mộbmopt côtyubmimyi khámimyc đerotãpean tiếwnwkp xúmfaxc trong cấkpdtm đerotzcjva, khôtyubng khỏnenti nhìnentn qua phítkvoa Linh thúmfaxivszn, kếwnwkt quảerot phámimyt hiệtkvon Hạxqemm Vâvsxqn Chi phi thưnfbivcwcng nhu thuậmzrgn ngồivszi dưnfbityubi đerotkpdtt, sắpmiac mặlmddt khámimynentnh thảerotn, cũerotng khôtyubng cóqlql chuyệtkvon gìnent xảeroty ra ngoàsmmbi ýwnwk muốmzrgn, đerotiềmzrgu nàsmmby cũerotng làsmmbm cho Hàsmmbn Lậmzrgp thởxqem phàsmmbo nhẹiuua nhõbsskm mộbmopt hơivszi.

Thờvcwci đerotiểmfaxm thôtyubng đerotxqemo đerotóqlqlng cửpnxea đerotãpean tớtyubi gầkgqmn, ngưnfbivcwci củlmdda Yểmfaxm Nguyệtkvot tôtyubng sắpmiac mặlmddt càsmmbng lúmfaxc càsmmbng khóqlql coi.

smmb ngưnfbivcwci củlmdda cámimyc phámimyi còqaexn lạxqemi, tuy biểmfaxu hiệtkvon trêzdufn mặlmddt cũerotng ra vẻwqli lo lắpmiang cho đerottkvo tửpnxe củlmdda Yểmfaxm Nguyệtkvot tôtyubng, nhưnfbing thậmzrgt ra trong lòqaexng lạxqemi nhưnfbi nởxqem hoa. Dùsqfr sao Yểmfaxm Nguyệtkvot tôtyubng thâvsxqn làsmmb đerotxqemi phámimyi đerottkvo nhấkpdtt củlmdda Việtkvot quốmzrgc, việtkvoc làsmmbm cho ngưnfbivcwci khámimyc ghen tịzcjverotng khôtyubng phảeroti làsmmb chuyệtkvon ngàsmmby mộbmopt ngàsmmby hai, cóqlql thểmfaxqlqlivsz hộbmopi làsmmb cho thựhsusc lựhsusc yếwnwku bớtyubt đeroti, nhữhsusng ngưnfbivcwci nàsmmby tựhsus nhiêzdufn làsmmb vui mừlghwng.

Khôtyubng biếwnwkt cóqlql phảeroti do tâvsxqm tưnfbi củlmdda nhữhsusng ngưnfbivcwci nàsmmby màsmmb đerotãpeansmmbm ra phảerotn támimyc dụmdgzng hay khôtyubng, màsmmb ngay mộbmopt khắpmiac trưnfbityubc khi thôtyubng đerotxqemo đerotóqlqlng cửpnxea, bỗlmddng nhiêzdufn bêzdufn trong thôtyubng đerotxqemo bóqlqlng trắpmiang chợlmddt lóqlqle, mộbmopt đerotbmopi mưnfbivcwci mấkpdty ngưnfbivcwci đerottkvo tửpnxe củlmdda Yểmfaxm Nguyệtkvot tôtyubng chỉhifznh tềmzrg đeroti ra, cầkgqmm đerotkgqmu chítkvonh làsmmb Nam Cung Uyểmfaxn khuôtyubn mặlmddt kiềmzrgu diễtyubm mêzduf hồivszn.

Vừlghwa thấkpdty cảerot đerotsmmbn đeroti ra, Khung lãpeano quámimyi thởxqem ra mộbmopt hơivszi thậmzrgt dàsmmbi. Nghêzduf Thưnfbivcwcng tiêzdufn tửpnxeerotng khôtyubng tựhsusnentm hãpeanm đerotưnfbilmddc màsmmb tiếwnwkn lêzdufn, nắpmiam lấkpdty canh tay củlmdda Nam Cung Uyểmfaxn, vôtyubsqfrng quan tâvsxqm hỏnenti thăqygum, trêzdufn mặlmddt vẻwqli lo lắpmiang biểmfaxu lộbmop khôtyubng thểmfax nghi ngờvcwc.

Mộbmopt màsmmbn nàsmmby lọtdgzt vàsmmbo trong mắpmiat nhữhsusng ngưnfbivcwci khámimyc, làsmmbm cho tạxqemo nêzdufn mộbmopt hồivszi nghi hoặlmddc!


mimyi nàsmmby cũerotng khóqlql trámimych, Nam Cung Uyểmfaxn trưnfbityubc kia tuy cũerotng đerotãpeansqfrng vàsmmbi ngưnfbivcwci tu sĩmfax Kếwnwkt đerotan kỳbssk gặlmddp qua vàsmmbi lầkgqmn, nhưnfbing khi đerotóqlql Nam Cung Uyểmfaxn quanh năqygum đerotkgqmu đerotbmopi khăqygun che mặlmddt, căqygun bảerotn khôtyubng cóqlql lộbmop ra hìnentnh dámimyng, cho nêzdufn nhữhsusng ngưnfbivcwci nàsmmby thựhsusc khôtyubng biếwnwkt nữhsus tửpnxe trẻwqli tuổzpzwi đerotiuuap nhưnfbi hoa trưnfbityubc mắpmiat, lạxqemi làsmmb "Nam Cung tiêzdufn tửpnxe"smmb bọtdgzn họtdgz đerotãpean từlghwng cóqlql duyêzdufn gặlmddp qua.

smmbn Lậmzrgp thấkpdty nữhsus tửpnxesmmby cóqlql thểmfax an toàsmmbn đeroti ra, cũerotng vui mừlghwng vôtyubsqfrng. Dùsqfr sao đerotmzrgi phưnfbiơivszng cùsqfrng hắpmian cũerotng cóqlql duyêzdufn hợlmddp thểmfax. Cho dùsqfr biếwnwkt rõbssk khôtyubng cóqlql khảerotqygung lạxqemi támimyi hợlmddp lưnfbiơivszng duyêzdufn, nhưnfbing trong lòqaexng cũerotng khôtyubng nhịzcjvn đerotưnfbilmddc sựhsus quan tâvsxqm.

Chẳivszng qua, Lýwnwknfbi tổzpzwsqfrng đerotxqemo sĩmfax trêzdufn mặlmddt vẻwqlinfbiơivszi cưnfbivcwci cũerotng cóqlql chúmfaxt miễtyubn cưnfbigndwng. Cámimyi nàsmmby cũerotng khóqlql trámimych, khôtyubng nóqlqli đerotếwnwkn việtkvoc Yểmfaxm Nguyệtkvot tôtyubng rốmzrgt cuộbmopc hámimyi đerotưnfbilmddc bao nhiêzdufu linh dưnfbilmddc, chỉhifz nhìnentn sơivsz qua sốmzrg ngưnfbivcwci còqaexn sốmzrgng ra khỏnenti cấkpdtm đerotzcjva, cũerotng đerotãpeannfbilmddt qua ngưnfbivcwci củlmdda hai phámimyi bọtdgzn họtdgz. Cámimyi nàsmmby khôtyubng thểmfax khôtyubng làsmmbm cho hai ngưnfbivcwci vôtyubsqfrng buồivszn bựhsusc!

"Tốmzrgt lắpmiam xem ra cámimyc đerottkvo tửpnxe đerotmzrgu đerotãpean đeroti ra hếwnwkt, còqaexn khôtyubng cóqlql đeroti ra…" Ngưnfbivcwci củlmdda Linh thúmfaxivszn đerotbmopt nhiêzdufn mởxqem miệtkvong nóqlqli.

qaexn khôtyubng chờvcwc hắpmian nóqlqli xong, từlghw trong thôtyubng đerotxqemo đerotang muốmzrgn đerotóqlqlng cửpnxea lạxqemi cóqlqlqlqlng ngưnfbivcwci ba châvsxqn bốmzrgn cẳivszng chạxqemy ra, màsmmb lạxqemi làsmmbpeano hoạxqemt đerotkgqmu Hưnfbityubng Chi Lễtyub củlmdda Hoàsmmbng phong cốmzrgc, còqaexn đerotxqemo sĩmfax tuổzpzwi trẻwqlisqfrng hámimyn tửpnxe Cựhsus kiếwnwkm môtyubn vốmzrgn cùsqfrng hắpmian phốmzrgi hợlmddp hámimyi thuốmzrgc, lạxqemi khôtyubng thấkpdty tung títkvoch.

peano nhâvsxqn nàsmmby vừlghwa ra khỏnenti thôtyubng đerotxqemo, cấkpdtm đerotzcjva liềmzrgn truyềmzrgn đerotếwnwkn mộbmopt trậmzrgn chấkpdtn đerotbmopng, tiếwnwkp theo thanh quang chợlmddt lóqlqle, thôtyubng đerotxqemo liềmzrgn vỡgndw vụmdgzn ra, cuốmzrgi cùsqfrng biếwnwkn mấkpdtt vôtyuberotnh vôtyub tung.

mfaxc nàsmmby, bêzdufn trong cấkpdtm đerotzcjva cho dùsqfrqaexn cóqlql ngưnfbivcwci chưnfbia đeroti ra, cũerotng chỉhifzqlql tửpnxe lộbmopsmmb thôtyubi. Bởxqemi vìnent phàsmmbm đerottkvo tửpnxe khôtyubng đeroti ra đerotưnfbilmddc, thìnent cho tớtyubi bâvsxqy giờvcwcerotng khôtyubng cóqlql ai vàsmmbo lầkgqmn mởxqem cấkpdtm đerotzcjva sau lạxqemi cóqlql thểmfax thoámimyt ra đerotưnfbilmddc, hoàsmmbn toàsmmbn bởxqemi vìnent nguyêzdufn nhâvsxqn khôtyubng rõbssksmmb biếwnwkn mấkpdtt, cámimyi nàsmmby cũerotng làsmmb nguyêzdufn nhâvsxqn nhữhsusng ngưnfbivcwci khámimyc đerotmzrgu khôtyubng dámimym trìnent hoãpeann thờvcwci gian.

Chẳivszng qua, lãpeano hoạxqemt đerotkgqmu chỉhifzsmmb mộbmopt đerottkvo tửpnxenfbivcwci tầkgqmng côtyubng lựhsusc củlmdda Hoàsmmbng phong cốmzrgc, lạxqemi cóqlql thểmfax cuốmzrgi cùsqfrng thoámimyt đerotưnfbilmddc títkvonh mạxqemng. Đtkvoiềmzrgu nàsmmby thậmzrgt đerotúmfaxng làsmmbnfbilmddt ra ngoàsmmbi dựhsus kiếwnwkn củlmdda cámimyc cao nhâvsxqn nàsmmby, làsmmbm cho khôtyubng khỏnenti dòqaexzcjvt Hưnfbityubng Chi Lễtyubsmmbi lầkgqmn.

"Lýwnwk huynh, khôtyubng thểmfaxnfbixqemng đerotưnfbilmddc quýwnwk cốmzrgc thậmzrgt đerotúmfaxng làsmmb nhâvsxqn tàsmmbi thậmzrgt nhiềmzrgu! Chẳivszng nhữhsusng đerottkvo tửpnxe tầkgqmng mưnfbivcwci mộbmopt cóqlql thểmfax ra khỏnenti cấkpdtm đerotzcjva, màsmmb ngay cảerot tầkgqmng mưnfbivcwci cũerotng cóqlql thểmfax bảeroto toàsmmbn títkvonh mạxqemng màsmmb đeroti ra, quýwnwk phámimyi thậmzrgt sựhsussmmbqlql phưnfbiơivszng phámimyp dạxqemy dỗlmdd, tạxqemi hạxqem bộbmopi phụmdgzc!" Tu sĩmfax Cựhsus kiếwnwkm môtyubn thấkpdty môtyubn hạxqemzdufn mìnentnh chỉhifzqlql hai ngưnfbivcwci ra khỏnenti cấkpdtm đerotzcjva, hơivszn nữhsusa đerotxqemi hámimyn châvsxqn trầkgqmn đerotưnfbilmddc kỳbssk vọtdgzng nhấkpdtt cũerotng khôtyubng thểmfax đeroti ra, màsmmb Hoàsmmbng phong cốmzrgc ngay cảerot hai gãpean đerottkvo tửpnxe cấkpdtp thấkpdtp cũerotng trốmzrgn ra đerotưnfbilmddc, bảeroto vệtkvo đerotưnfbilmddc cámimyi mạxqemng nhỏnent, khôtyubng khỏnenti trong lòqaexng khítkvo uấkpdtt dâvsxqng lêzdufn, tràsmmbo phúmfaxng đerotôtyubi câvsxqu.

wnwknfbi tổzpzw nghe vậmzrgy, sắpmiac mặlmddt trầkgqmm xuốmzrgng. Lãpeano cũerotng cho rằqygung Hàsmmbn Lậmzrgp cùsqfrng Hưnfbityubng Chi Lễtyub đerotmzrgu làsmmb ngưnfbivcwci tìnentm chỗlmdd trốmzrgn khôtyubng dámimym lóqlql mặlmddt ra, khôtyubng khỏnenti hậmzrgn hậmzrgn trừlghwng mắpmiat liếwnwkc nhìnentn lãpeano hoạxqemt đerotkgqmu, nhưnfbing ngoàsmmbi miệtkvong cũerotng khôtyubng thểmfax khôtyubng biệtkvon hộbmop giúmfaxp hai ngưnfbivcwci:

"Mấkpdty tiểmfaxu bốmzrgi nàsmmby côtyubng phámimyp nôtyubng cạxqemn, cóqlql thểmfax bảeroto toàsmmbn đerotưnfbilmddc títkvonh mạxqemng coi nhưnfbismmb tạxqemo hóqlqla củlmdda bọtdgzn họtdgz rồivszi, cho nêzdufn dùsqfrng loạxqemi phưnfbiơivszng phámimyp nàsmmbo, ta làsmmbm trưnfbixqemng bốmzrgi cũerotng khôtyubng làsmmbm khóqlqlnent bọtdgzn chúmfaxng!"

"Hừlghw!"

Cao nhâvsxqn Cựhsus kiếwnwkm môtyubn thấkpdty Lýwnwknfbi tổzpzw lạxqemi làsmmbm tròqaex nhưnfbi thếwnwk, xem rấkpdtt khôtyubng vừlghwa mắpmiat, còqaexn muốmzrgn nóqlqli cámimyi gìnent đerotóqlql, thìnent Khung lãpeano quámimyi đerotãpeanqlql chúmfaxt khôtyubng kiêzdufn nhẫkpdtn màsmmb mởxqem miệtkvong.


"Hai ngưnfbivcwci cámimyc ngưnfbiơivszi tranh cámimyi gìnent, mộbmopt khi đerotãpeanqlql thểmfax sốmzrgng màsmmb thoámimyt ra, đerotâvsxqy cũerotng làsmmb bổzpzwn sựhsus củlmdda mộbmopt tiểmfaxu bốmzrgi, chẳivszng lẻwqli biếwnwkt rõbssk khôtyubng đerotưnfbilmddc màsmmb vẫkpdtn đerotâvsxqm đerotkgqmu vàsmmbo chếwnwkt sao! Chẳivszng qua, Lýwnwk tiểmfaxu tửpnxe! Nhanh chóqlqlng xem xézcjvt kếwnwkt quảerot đerotámimynh cuộbmopc đeroti. Biếwnwkt sớtyubm rồivszi muốmzrgn làsmmbm gìnent thìnentsmmbm, chẳivszng lẻwqli muốmzrgn lãpeano giàsmmb nhưnfbi ta chờvcwc đerotlmddi lâvsxqu nhưnfbi vậmzrgy?"

peano nàsmmby rõbssksmmbng ỷlwkk giàsmmbsmmbm càsmmbn, nhưnfbing ngưnfbivcwci củlmdda Cựhsus kiếwnwkm môtyubn cùsqfrng Lýwnwknfbi tổzpzw, cũerotng thậmzrgt khôtyubng dámimym làsmmbm cho ngưnfbivcwci nàsmmby mấkpdtt hứkjgung, đerotàsmmbnh phảeroti liếwnwkc mắpmiat nhiềmzrgn nhau, ha hảerot mộbmopt chúmfaxt cho qua chuyệtkvon nàsmmby. Nếwnwku khôtyubng bịzcjvpeano quámimyi vậmzrgt nàsmmby ghi hậmzrgn, thậmzrgt cũerotng làsmmb mộbmopt chuyệtkvon tồivszi tệtkvo!

nent thếwnwk, đerotxqemo sĩmfax Phùsqfrvsxqn Tửpnxe củlmdda Thanh Hưnfbityubn cùsqfrng Lýwnwknfbi tổzpzw đerotàsmmbnh phảeroti theo lờvcwci củlmdda Khung lãpeano quámimyi. Sau đerotóqlql đerottkvo tửpnxe ba phámimyi từlghw trong cấkpdtm đerotzcjva đeroti ra cùsqfrng đerotem vậmzrgt thu hoạxqemch đerotưnfbilmddc ra, đerotmfax phâvsxqn thắpmiang thua vámimyn đerotámimynh cuộbmopc nàsmmby!

Đtkvoxqemo sĩmfax Thanh Hưnfbi cốmzrgc ra khỏnenti cấkpdtm đerotzcjva lầkgqmn nàsmmby chỉhifzqlql bốmzrgn ngưnfbivcwci. Nhưnfbing sốmzrgnfbilmddng linh dưnfbilmddc màsmmb vịzcjv trung niêzdufn đerotxqemo sĩmfax ra khỏnenti cấkpdtm đerotzcjva đerotkgqmu tiêzdufn, làsmmbm cho sắpmiac mặlmddt mọtdgzi ngưnfbivcwci đerotmzrgu hơivszi đerotzpzwi.

"Huyếwnwkt lan trăqygum năqygum trưnfbixqemng thàsmmbnh ba gốmzrgc, Thiêzdufn linh quảerot ba trăqygum năqygum hai quảerot, Ngọtdgzc tủlmddy chi bốmzrgn trăqygum năqygum ba gốmzrgc…"

Đtkvoxqemo sĩmfax liêzdufn tụmdgzc khôtyubng ngừlghwng chừlghwng mưnfbivcwci mộbmopt gốmzrgc linh dưnfbilmddc, nhấkpdtt nhấkpdtt bàsmmby ra trêzdufn mặlmddt đerotkpdtt, sốmzrgnfbilmddng khámimy nhiềmzrgu, làsmmbm cho sốmzrg ngưnfbivcwci vâvsxqy xem đerotmzrgu vạxqemn phầkgqmn kinh ngạxqemc, chỉhifzqlql Phùsqfrvsxqn Tửpnxe tham gia đerotámimynh cuộbmopc mớtyubi mỉhifzm cưnfbivcwci tựhsus đerotpmiac khôtyubng thôtyubi, tựhsusa hồivsz đerotmzrgi vớtyubi vẻwqli mặlmddt ngạxqemc nhiêzdufn củlmdda ngưnfbivcwci khámimyc rấkpdtt làsmmb vừlghwa lòqaexng.

smmbpeano giảerot củlmdda Hoàsmmbng phong cốmzrgc ngay từlghw đerotkgqmu đeroti lêzdufn, nam đerottkvo tửpnxe củlmdda Yểmfaxm Nguyệtkvot tôtyubng, sốmzrgnfbilmddng xuấkpdtt ra cũerotng chỉhifzqlqlsmmbi gốmzrgc màsmmb thôtyubi.

Tiếwnwkp sao đerotóqlql, vịzcjv đerotxqemo sĩmfax thứkjgu hai củlmdda Thanh Hưnfbityubn cũerotng khôtyubng khoa trưnfbiơivszng nhưnfbi vậmzrgy, nhưnfbing cũerotng đerotưnfbilmddc bảeroty támimym gốmzrgc linh dưnfbilmddc, so vớtyubi tìnentnh huốmzrgng bìnentnh thưnfbivcwcng thu hoạxqemch cũerotng títkvonh làsmmb khôtyubng ítkvot! Làsmmbm cho Lýwnwknfbi tổzpzwqlql chúmfaxt bấkpdtt an, Khung lãpeano quámimyi vẻwqli mặlmddt cưnfbivcwci cợlmddt cũerotng thu lạxqemi, lầkgqmn đerotkgqmu tiêzdufn trởxqemzdufn nghiêzdufm túmfaxc hẳivszn lêzdufn.

Cao nhâvsxqn bốmzrgn phámimyi còqaexn lạxqemi nghe nóqlqli đerotếwnwkn việtkvoc đerotámimynh cuộbmopc, tựhsus nhiêzdufn đerotmzrgu đerotếwnwkn xem. Thấkpdty tìnentnh cảerotnh nàsmmby, cũerotng đerotmzrgu âvsxqm thầkgqmm khấkpdtm phụmdgzc!

Nhưnfbing tiếwnwkp sau đerotóqlql linh dưnfbilmddc củlmdda huynh muộbmopi Trầkgqmn thịzcjv, cuốmzrgi cùsqfrng cũerotng làsmmbm cho Lýwnwknfbi tổzpzw vui mừlghwng mộbmopt chúmfaxt, bởxqemi vìnent tổzpzwng thu hoạxqemch củlmdda hai ngưnfbivcwci cũerotng gầkgqmn hai mưnfbiơivszi gốmzrgc, so vớtyubi hai gãpean đerotxqemo sĩmfax kia cũerotng khôtyubng sai biệtkvot lắpmiam. Màsmmb thu hoạxqemch củlmdda ngưnfbivcwci tiếwnwkp theo củlmdda Thanh Hưnfbityubn biểmfaxu hiệtkvon cũerotng bìnentnh thưnfbivcwcng, chỉhifzqlql bốmzrgn gốmzrgc.

qaexn ngưnfbivcwci củlmdda Yểmfaxm Nguyệtkvot tôtyubng, vẫkpdtn duy trìnent tiêzdufu chuẩymvrn bìnentnh thưnfbivcwcng, liêzdufn tiếwnwkp ba ngưnfbivcwci đerotmzrgu làsmmbqygum gốmzrgc trởxqem xuốmzrgng, làsmmbm cho đerotxqemo sĩmfaxsqfrng Lýwnwknfbi tổzpzw đerotmzrgu ngầkgqmm thởxqem phàsmmbo nhẹiuua nhõbsskm mộbmopt hơivszi.

Nhưnfbing khi vịzcjv thanh niêzdufn Hoàsmmbng phong cốmzrgc đeroti lêzdufn giao linh dưnfbilmddc, sau khi chầkgqmn chờvcwc mộbmopt chúmfaxt, xấkpdtu hổzpzw lấkpdty ra ba gốmzrgc linh dưnfbilmddc, đerotiềmzrgu nàsmmby làsmmbm cho Lýwnwknfbi tổzpzwmimyi mũeroti thiếwnwku chúmfaxt nữhsusa làsmmbnent khóqlqli, muốmzrgn mởxqem miệtkvong mắpmiang to. Bởxqemi vìnentpeano căqygun bảerotn sẽwqli khôtyubng trôtyubng cậmzrgy vàsmmbo Hàsmmbn Lậmzrgp cùsqfrng lãpeano hoạxqemt đerotkgqmu kai cóqlql thểmfax cốmzrgng hiếwnwkn ra cámimyi gìnent!

Thuậmzrgn theo thứkjgu tựhsus thìnent tớtyubi phiêzdufn Hàsmmbn Lậmzrgp tiếwnwkn lêzdufn, nhưnfbing khôtyubng ngờvcwcnfbityubng hoạxqemt đerotkgqmu, lạxqemi tiếwnwkn lêzdufn dàsmmbnh lêzdufn trưnfbityubc Hàsmmbn Lậmzrgp, sau đerotóqlql cung kítkvonh lấkpdty ra hai gốmzrgc Tửpnxe hầkgqmu hoa, đerotiềmzrgu nàsmmby làsmmbm cho Lýwnwknfbi tổzpzw cảerotm thấkpdty ngoàsmmbi ýwnwk muốmzrgn, sắpmiac mặlmddt nhấkpdtt thờvcwci đerotgndwivszn mộbmopt chúmfaxt, nhưnfbing cũerotng chỉhifzsmmb mộbmopt chúmfaxt màsmmb thôtyubi! Bởxqemi vìnent sốmzrgnfbilmddng linh dưnfbilmddc trưnfbityubc mắpmiat lãpeano tuy so vớtyubi Thanh Hưnfbityubn nhiềmzrgu hơivszn mộbmopt hai gốmzrgc, chỉhifz cầkgqmn ngưnfbivcwci cuốmzrgi cùsqfrng củlmdda đerotmzrgi phưnfbiơivszng, xuấkpdtt ra sốmzrgnfbilmddng đerotlmdd theo tiêzdufu chuẩymvrn bìnentnh thưnfbivcwcng, lãpeano chắpmiac chắpmian làsmmb sẽwqli thua, lãpeano căqygun bảerotn khôtyubng trôtyubng cậmzrgy vàsmmbo Hàsmmbn Lậmzrgp cóqlql thểmfax thu hoạxqemch nhiềmzrgu hơivszn, cho rằqygung Hàsmmbn Lậmzrgp nhiềmzrgu lắpmiam thìnenterotng nhưnfbipeano hoạxqemt đerotkgqmu, đerotưnfbilmddc hai ba gốmzrgc linh dưnfbilmddc làsmmberotng đerotưnfbilmddc rồivszi, đerotmzrgi vớtyubi đerottkvo tửpnxe cấkpdtp thấkpdtp bọtdgzn họtdgzerotng làsmmbsmmbm tậmzrgn chứkjguc trámimych rồivszi.

Nghĩmfax vậmzrgy, Lýwnwknfbi tổzpzw khôtyubng khỏnenti nhìnentn qua Phùsqfrvsxqn Tửpnxe, chỉhifz thấkpdty đerotmzrgi phưnfbiơivszng cũerotng vừlghwa lúmfaxc nhìnentn vềmzrg phítkvoa lãpeano, hai ngưnfbivcwci sau khi khẽwqli ngẩymvrn ra, liềmzrgn lậmzrgp tứkjguc dờvcwci ámimynh mắpmiat đeroti, tiếwnwkp tụmdgzc chúmfax ýwnwksmmbo trậmzrgn đerotámimynh cuộbmopc.

Vịzcjv đerotxqemo sĩmfax cuốmzrgi cùsqfrng tiếwnwkn lêzdufn, làsmmb mộbmopt vịzcjvpeano giảerotqlqlc bạxqemc phơivsz, sau khi đeroti ra phítkvoa trưnfbityubc, cũerotng khôtyubng vộbmopi vàsmmbng lấkpdty tứkjguc gốmzrgc linh dưnfbilmddc ra, cámimyi vẻwqli chậmzrgm rãpeani kia làsmmbm cho tấkpdtt cảerot mọtdgzi ngưnfbivcwci đerotang xem đerotmzrgu xem thưnfbivcwcng.

Nhưnfbing sau khi liêzdufn tiếwnwkp lấkpdty ra năqygum gốmzrgc linh dưnfbilmddc, thìnent vẫkpdtn còqaexn lụmdgzc lọtdgzi trong túmfaxi trữhsus vậmzrgt, thìnentwnwknfbi tổzpzw sắpmiac mặlmddt nhấkpdtt thờvcwci âvsxqm trầkgqmm, màsmmb Phùsqfrvsxqn Tửpnxe mặlmddt màsmmby hớtyubn hởxqem hẳivszn lêzdufn. Cho nêzdufn ngưnfbivcwci củlmdda Yểmfaxm Nguyệtkvot tôtyubng, hai ngưnfbivcwci trong lúmfaxc nhấkpdtt thờvcwci cũerotng khôtyubng qua hỏnenti!

Đtkvoxqemo sĩmfax đerotkgqmu bạxqemc nàsmmby cuốmzrgi cùsqfrng, vưnfbilmddt xa ngoàsmmbi dựhsus kiếwnwkn liêzdufn tiếwnwkp cốmzrgng hiếwnwkn ra bảeroty gốmzrgc linh dưnfbilmddc, đerotiềmzrgu nàsmmby làsmmbm cho ngưnfbivcwci xung quanh vâvsxqy xem cảerotm thấkpdty ngoàsmmbi ýwnwk muốmzrgn.

wnwknfbi tổzpzw thấkpdty vậmzrgy, sắpmiac mặlmddt đerotãpean chuyểmfaxn xanh vôtyubsqfrng, màsmmb đerotxqemo sĩmfax lạxqemi hưnfbing phấkpdtn xoay chuyểmfaxn ámimynh mắpmiat, bắpmiat đerotkgqmu chúmfax ýwnwk tớtyubi đerottkvo tửpnxe củlmdda Yểmfaxm Nguyệtkvot tôtyubng, cho rằqygung đerotmzrgi vớtyubi Hoàsmmbng phong cốmzrgc phầkgqmn thắpmiang đerotãpean đerotzcjvnh.

mfaxc nàsmmby, Hàsmmbn Lậmzrgp đeroti tớtyubi. Nhữhsusng ngưnfbivcwci khámimyc chỉhifzsmmb thảerotn nhiêzdufn nhìnentn qua, rồivszi đerotmzrgu hưnfbityubng vềmzrg phítkvoa Yểmfaxm Nguyệtkvot tôtyubng, đerotem hắpmian hoàsmmbn toàsmmbn bỏnent qua.

wnwknfbi tổzpzwerotng thấkpdty đerotưnfbilmddc mộbmopt màsmmbn nàsmmby, chẳivszng qua lãpeano cũerotng khôtyubng cóqlql hy vọtdgzng gìnent vớtyubi Hàsmmbn Lậmzrgp, cho rằqygung bảerotn thâvsxqn đerotãpean khôtyubng còqaexn cơivsz hộbmopi xoay chuyểmfaxn, vịzcjv đerottkvo tửpnxenfbivcwci mộbmopt tầkgqmng côtyubng phámimyp nàsmmby, cũerotng chỉhifzsmmbsmmbm xấkpdtu màsmmb thôtyubi, tựhsus nhiêzdufn sẽwqli khôtyubng sẽwqli khôtyubng nểmfax mặlmddt gìnentsmmbn Lậmzrgp.

smmbn Lậmzrgp cũerotng khôtyubng đerotmfax ýwnwk đerotếwnwkn hàsmmbnh đerotbmopng củlmdda ngưnfbivcwci khámimyc, càsmmbng khôtyubng cóqlql khấkpdtu trừlghw linh dưnfbilmddc trưnfbixqemng thàsmmbnh, khôtyubng cóqlql chúmfaxt ýwnwk niệtkvom nàsmmby trong đerotkgqmu.

Bởxqemi vìnent mỗlmddi mộbmopt môtyubn phámimyi đerotmzrgu cóqlql mang theo hai vịzcjv quảerotn sựhsus, bêzdufn ngưnfbivcwci đerotmzrgu dẫkpdtn theo mộbmopt hai linh thúmfax ngửpnxei mùsqfri. Loạxqemi kỳbssk thúmfaxsmmby, cóqlql thểmfax trong phạxqemm vi ba trưnfbilmddng cóqlql thểmfax ngửpnxei ra bấkpdtt kỳbssk loạxqemi linh dưnfbilmddc ngoàsmmbi trăqygum năqygum nàsmmbo, cho dùsqfrsmmbxqem trong túmfaxi trữhsus vậmzrgt cũerotng vậmzrgy, khôtyubng thểmfax may mắpmian thoámimyt khỏnenti.

Cho nêzdufn, mỗlmddi lầkgqmn đerottkvo tửpnxe từlghw trong cấkpdtm đerotzcjva đeroti ra, đerotmzrgu sau khi chủlmdd đerotbmopng đerotem toàsmmbn bộbmop linh dưnfbilmddc ra, còqaexn phảeroti bịzcjv mấkpdty tiểmfaxu thúmfaxsmmby ngửpnxei qua mộbmopt lầkgqmn, mớtyubi cóqlql thểmfax thoámimyt thâvsxqn rờvcwci đeroti. Đtkvotkvo tửpnxe cho dùsqfrqlqlvsxqm cũerotng khôtyubng cóqlqlivsz hộbmopi giữhsus lạxqemi linh dưnfbilmddc!

smmbn Lậmzrgp đeroti ra liềmzrgn đerotãpean sớtyubm chuẩymvrn bịzcjv cầkgqmn túmfaxi trữhsus vậmzrgt trong tay, sau đerotóqlql khôtyubng khámimych khítkvo đerotzpzw xuốmzrgng, mộbmopt luồivszng bạxqemch quang xẹiuuat qua, mộbmopt đerotmzrgng lớtyubn chừlghwng hơivszn hai mưnfbiơivszi gốmzrgc linh dưnfbilmddc đerotlmddsmmbu, phủlmdd khắpmiap mặlmddt đerotkpdtt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.