Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 21 : Chỉ thống dược

    trước sau   
lkth mắeocst Lệsbbbublh huynh khẽlxgy run rẩbbpwy, cóascg thểbfhi thấojrry đjzfeưublhajowc trong tâwzkmm lýexlw hắeocsn đjzfeang đjzfeojrru tranh tưublhublhmqdang dịqkkk thưublhtouzng kịqkkkch liệsbbbt.

Qua mộgcatt lúwzkmc sau, hai mắeocst đjzfeóascgng chặfbdit củfazxa hắeocsn mởmqda ra, gắeocst gao nhìtouzn chằowrwm chằowrwm vàfazxo viênlxqn thuốgqeqc trong tay Hàfazxn Lậklnip, trong mắeocst lộgcat ra vẻkxvu cuồkishng nhiệsbbbt.

fazxn Lậklnip khôdtmcng nóascgi cádtmci gìtouz nữgqeqa, đjzfeem thuốgqeqc bỏkxvufazxo trong miệsbbbng hắeocsn, nhìtouzn hắeocsn cốgqeq gắeocsng nuốgqeqt thuốgqeqc xuốgqeqng cổlkth họhbeeng, lúwzkmc nàfazxy mớoybki nhẹlkth nhàfazxng rúwzkmt từadqong câwzkmy ngâwzkmn châwzkmm trênlxqn ngưublhtouzi hắeocsn ra.

Khi gỡsvbp xuốgqeqng tấojrrt cảgqeq nhữgqeqng câwzkmy ngâwzkmn châwzkmm xong, dưublhajowc lựgmsxc đjzfeãublh bắeocst đjzfefbdiu phádtmct tádtmcc, Lệsbbbublh huynh trênlxqn sắeocsc mặfbdit tádtmci nhợajowt xuấojrrt hiệsbbbn vàfazxi tia đjzfekxvuublhng bấojrrt thưublhtouzng, cảgqeq hai gòbuxydtmcwzkmng dầfbdin đjzfekxvuublhng lênlxqn. Thâwzkmn thểbfhi hắeocsn lúwzkmc nàfazxy bịqkkk co giậklnit, tay châwzkmn bắeocst đjzfefbdiu run rẩbbpwy, trong miệsbbbng liênlxqn tụawahc phádtmct ra nhữgqeqng thanh âwzkmm rênlxqn rỉqeho trầfbdim thấojrrp.

ascg thểbfhi thấojrry đjzfeưublhajowc, hắeocsn khôdtmcng muốgqeqn lộgcatdtmci xấojrru trưublhoybkc mặfbdit Hàfazxn Lậklnip, tậklnin lựgmsxc ádtmcp chếcyua thanh âwzkmm củfazxa mìtouznh, nhưublhng loạmkuui thốgqeqng khổlkth phi nhâwzkmn nàfazxy làfazxm cho hắeocsn phảgqeqi hébyubt to.

Tiếcyuang hôdtmc củfazxa Lệsbbbublh huynh càfazxng lúwzkmc càfazxng lớoybkn, thâwzkmn thểbfhi co giậklnit cũwzkmng càfazxng lúwzkmc càfazxng đjzfeádtmcng sợajow, qua mộgcatt thờtouzi gian dàfazxi, tiếcyuang hôdtmc củfazxa hắeocsn mớoybki chậklnim rãublhi nhỏkxvu xuốgqeqng, cho đjzfeếcyuan khi rốgqeqng lênlxqn mộgcatt tiếcyuang lớoybkn xong rồkishi hoàfazxn toàfazxn biếcyuan mấojrrt.


Sắeocsc mặfbdit hắeocsn bắeocst đjzfefbdiu khôdtmci phụawahc nhưublhtouznh thưublhtouzng, thâwzkmn thểbfhiwzkmng ngừadqong co giậklnit, xem ra hắeocsn đjzfeãublh trảgqeqi qua giai đjzfeoạmkuun thốgqeqng khổlkth nhấojrrt rồkishi.

Lệsbbbublh huynh chậklnim rãublhi chỉqehonh lạmkuui thâwzkmn thểbfhi, hai châwzkmn khoanh lạmkuui, ngồkishi xuốgqeqng bấojrrt đjzfegcatng tạmkuui chỗtidi đjzfeiềttriu tứzfqwc. Hàfazxn Lậklnip thìtouztouzm mộgcatt tảgqeqng đjzfeádtmc sạmkuuch sẽlxgy, tùncexy ýexlw ngồkishi ởmqda mộgcatt bênlxqn, nhìtouzn hắeocsn vậklnin côdtmcng hồkishi phụawahc nguyênlxqn khílkth.

Qua khoảgqeqng thờtouzi gian chừadqong mộgcatt bữgqeqa ăklnin, Lệsbbbublh huynh đjzfeang ngồkishi đjzfegcatt nhiênlxqn mởmqda mắeocst, mộgcatt tay rúwzkmt ra trưublhtouzng đjzfeao ởmqdanlxqn thâwzkmn rồkishi nhảgqeqy dựgmsxng lênlxqn, dùncexng sứzfqwc vung cádtmcnh tay lênlxqn. Chỉqeho thấojrry đjzfeao mang chợajowt lóascge, lưublhsvbpi đjzfeao sádtmcng bóascgng đjzfeãublhdtmcc trênlxqn cổlkthfazxn Lậklnip.

"Cho ta mộgcatt cádtmci lýexlw do đjzfebfhi khôdtmcng giếcyuat ngưublhơkrici." Lệsbbbublh huynh trong mắeocst phóascgng hàfazxn quang, tràfazxn ngậklnip sádtmct khílkth.

"Vừadqoa rồkishi ta cứzfqwu ngưublhơkrici mộgcatt mạmkuung, cóascg hay khôdtmcng tílkthnh làfazx mộgcatt cádtmci lýexlw do?" Sắeocsc mặfbdit Hàfazxn Lậklnip khôdtmcng thay đjzfelkthi, chỉqehofazx mi mắeocst cóascg chúwzkmt giậklnit giậklnit, khôdtmcng cẩbbpwn thậklnin quan sádtmct căklnin bảgqeqn làfazx khôdtmcng phádtmct hiệsbbbn đjzfeưublhajowc.

Khuôdtmcn mặfbdit Lệsbbbublh huynh hơkrici giãublhn ra mộgcatt chúwzkmt, nhưublhng vẫszkqn dùncexng ádtmcnh mắeocst hung hăklning nhìtouzn chằowrwm chằowrwm Hàfazxn Lậklnip.

"Trưublhoybkc khi cứzfqwu ngưublhơkrici ta đjzfeãublh biếcyuat, ngưublhơkrici rấojrrt cóascg thểbfhitouz bảgqeqo vệsbbblkth mậklnit khôdtmcng bịqkkk tiếcyuat lộgcat, màfazx giếcyuat ta diệsbbbt khẩbbpwu, chỉqehofazx khôdtmcng nghĩdanw tớoybki ngưublhơkrici đjzfegcatng thủfazx nhanh nhưublh vậklniy."fazxn Lậklnip rốgqeqt cụawahc cưublhtouzi khổlkth mộgcatt chúwzkmt, trênlxqn mặfbdit cóascg phàfazxi phầfbdin tựgmsx giễgmsxu.

"Khádtmci! Cho dùncex biếcyuat cứzfqwu ngưublhơkrici chílkthnh làfazx tựgmsxtouznh tìtouzm lấojrry phiềttrin toádtmci, nhưublhng ta họhbeec y thuậklnit, khôdtmcng thểbfhi thấojrry chếcyuat màfazx khôdtmcng cứzfqwu đjzfeưublhajowc."fazxn Lậklnip thởmqdafazxi mộgcatt hơkrici.

Lệsbbbublh huynh nghe xong, trênlxqn mặfbdit lộgcat ra vàfazxi phầfbdin thầfbdin sắeocsc xấojrru hổlkth, lưublhsvbpi đjzfeao cũwzkmng nhílkthch mộgcatt chúwzkmt ra xa cổlkthfazxn Lậklnip, nhưublhng khôdtmcng cóascg hoàfazxn toàfazxn thu đjzfeao từadqo trênlxqn cổlkth hắeocsn vềttri.

fazxn Lậklnip âwzkmm thầfbdim thởmqda mộgcatt hơkrici dàfazxi, giọhbeeng nóascgi phádtmct ra cũwzkmng trấojrrn đjzfeqkkknh hơkricn.

"Ngưublhơkrici khôdtmcng cầfbdin lo lắeocsng ta sẽlxgy đjzfeem bílkth mậklnit củfazxa ngưublhơkrici nóascgi cho ngưublhtouzi khádtmcc, ngưublhơkrici vừadqoa nhìtouzn sẽlxgy biếcyuat ta khôdtmcng phảgqeqi làfazx mộgcatt ngưublhtouzi lắeocsm miệsbbbng, nếcyuau thậklnit sựgmsx vẫszkqn còbuxyn lo lắeocsng, ta sẽlxgy thềttri đjzfegcatc, ngưublhơkrici hẳkishn sẽlxgy nhìtouzn ra ta khôdtmcng cóascgewwrdtmcng. Ngưublhơkrici nếcyuau phádtmct hiệsbbbn ta làfazxm trádtmci lờtouzi thềttri, ngưublhơkrici cóascg thểbfhi dễgmsxfazxng chébyubm giếcyuat ta."fazxn Lậklnip tỉqehonh tádtmco đjzfeưublha ra đjzfettri nghịqkkk.

"Ngưublhơkrici phádtmct đjzfegcatc thềttri đjzfei." Lệsbbbublh huynh nóascgi chuyệsbbbn cũwzkmng rấojrrt dứzfqwt khoádtmct.

wzkmc nàfazxy trádtmci tim Hàfazxn Lậklnip mớoybki hoàfazxn toàfazxn thảgqeq lỏkxvung. Mặfbdic dùncex trưublhoybkc khi cứzfqwu trịqkkk Lệsbbbublh huynh hắeocsn đjzfeãublh quan sádtmct tưublhoybkng ngưublhtouzi củfazxa ngưublhtouzi nàfazxy, cảgqeqm giádtmcc đjzfeưublhajowc hắeocsn khôdtmcng phảgqeqi làfazx ngưublhtouzi vong âwzkmn phụawah nghĩdanwa, tàfazxn nhẫszkqn ádtmcc đjzfegcatc, nhưublhng cũwzkmng khôdtmcng thểbfhi hoàfazxn toàfazxn tin tưublhmqdang. Vạmkuun nhấojrrt hắeocsn làfazx kẻkxvu tiểbfhiu nhâwzkmn lấojrry cừadqou bádtmco âwzkmn, chílkthnh mìtouznh chỉqehoascg thểbfhi vậklnin dụawahng thủfazx đjzfeoạmkuun hộgcat thâwzkmn duy nhấojrrt.


fazxn Lậklnip nghĩdanw tớoybki đjzfeâwzkmy, lébyubn lúwzkmt dùncexng tay thủfazx sẵpmqgn thiếcyuat đjzfekishng* ởmqda trong ốgqeqng tay ádtmco.

Sau khi Hàfazxn Lậklnip trịqkkknh trọhbeeng phádtmct ra đjzfegcatc thềttri, Lệsbbbublh huynh rốgqeqt cụawahc cũwzkmng thu trưublhtouzng đjzfeao vềttri, đjzfeúwzkmt vàfazxo vỏkxvu đjzfeao.

fazxn Lậklnip sờtouz sờtouz cổlkth củfazxa mìtouznh, trênlxqn đjzfeóascg bịqkkkublhsvbpi đjzfeao cứzfqwa tạmkuuo thàfazxnh mộgcatt vệsbbbt mádtmcu mờtouz mờtouz, sờtouz tớoybki thấojrry hơkrici rádtmct rádtmct. Sau lưublhng lạmkuui cảgqeqm thấojrry lạmkuunh lạmkuunh, kiểbfhiu nàfazxy chắeocsc làfazx đjzfeãublh ra khôdtmcng ílktht mồkishdtmci lạmkuunh.

"Lầfbdin nàfazxy quảgqeq thậklnit quádtmc hiểbfhim a! Chílkthnh mìtouznh vẫszkqn còbuxyn suy nghĩdanw chưublha đjzfefazx chu toàfazxn, nhấojrrt đjzfeqkkknh phảgqeqi nhớoybk kỹuzpa lầfbdin giádtmco huấojrrn nàfazxy, nóascgi cádtmci gìtouzwzkmng khôdtmcng thểbfhifazxm ra cádtmci loạmkuui xuẩbbpwn sựgmsx khôdtmcng thểbfhi kiếcyuam đjzfeưublhajowc chỗtidi tốgqeqt nàfazxy lầfbdin nữgqeqa. Ngưublhtouzi khádtmcc muốgqeqn chếcyuat muốgqeqn sốgqeqng làfazx chuyệsbbbn củfazxa bọhbeen họhbee, liênlxqn quan gìtouz đjzfeếcyuan mìtouznh"fazxn Lậklnip cóascg chúwzkmt sợajowublhi nghĩdanw lạmkuui.

" Khôdtmcng cóascg đjzfefazx chỗtidi tốgqeqt vàfazx nắeocsm chắeocsc mưublhtouzi phầfbdin, lầfbdin sau mìtouznh quyếcyuat khôdtmcng ra tay cứzfqwu ngưublhtouzi" Trong tâwzkmm lýexlw hắeocsn hung hăklning hạmkuu quyếcyuat tâwzkmm.

fazxn Lậklnip lầfbdin đjzfefbdiu tiênlxqn ra tay cứzfqwu ngưublhtouzi nhậklnin đjzfeưublhajowc hậklniu quảgqeq khôdtmcng tốgqeqt, trựgmsxc tiếcyuap đjzfeqkkknh đjzfeoạmkuut thóascgi quen sau nàfazxy củfazxa hắeocsn: khôdtmcng cóascg lợajowi khôdtmcng làfazxm. Vốgqeqn cóascg chúwzkmt bảgqeqn tílkthnh thuầfbdin phádtmct cũwzkmng hoàfazxn toàfazxn bịqkkk từadqo bỏkxvu, mặfbdic dùncex khôdtmcng biếcyuan thàfazxnh ádtmcc nhâwzkmn, nhưublhng cũwzkmng kébyubm trung hậklniu thiệsbbbn lưublhơkricng nhiềttriu lắeocsm.

"Cádtmcc hạmkuu đjzfeãublh cứzfqwu tílkthnh mạmkuung ta, lạmkuui đjzfeádtmcp ứzfqwng thay tạmkuui hạmkuu bảgqeqo thủfazxlkth mậklnit, Lệsbbb Phi Vũwzkm ta coi nhưublh thiếcyuau ngưublhơkrici mộgcatt móascgn nợajow lớoybkn. Chỉqeho cầfbdin ta khôdtmcng chếcyuat, ngưublhơkrici cóascg chuyệsbbbn gìtouz cầfbdin ta hỗtidi trợajow, cứzfqw việsbbbc tớoybki tìtouzm ta. Chỉqeho cầfbdin ta cóascg thểbfhifazxm, ta nhấojrrt đjzfeqkkknh sẽlxgy giúwzkmp ngưublhơkrici." Lệsbbbublh huynh đjzfeãublh hoàfazxn toàfazxn khôdtmci phụawahc thầfbdin thádtmci nhưublhwzkmc ởmqdaublhoybki vádtmcch núwzkmi, sau khi đjzfeem nhữgqeqng đjzfekish linh tinh bịqkkkfazxn Lậklnip lúwzkmc lụawahc lọhbeei vứzfqwt trênlxqn mặfbdit đjzfeojrrt thu vàfazxo, mớoybki đjzfeếcyuan trưublhoybkc mặfbdit Hàfazxn Lậklnip thàfazxnh khẩbbpwn nóascgi ra hứzfqwu hẹlkthn củfazxa chílkthnh mìtouznh.

"Ta sợajow rằowrwng khôdtmcng cóascg việsbbbc gìtouz phảgqeqi làfazxm phiềttrin ngưublhơkrici, nhưublhng thậklnit ra ngưublhơkrici cũwzkmng cóascg khôdtmcng ílktht phiềttrin toádtmci đjzfeúwzkmng khôdtmcng?"fazxn Lậklnip mỉqehom cưublhtouzi, hỏkxvui lạmkuui hắeocsn mộgcatt câwzkmu.

"Ngưublhơkrici sao lạmkuui biếcyuat?" Lệsbbb Phi Vũwzkm sửublhng sốgqeqt, cóascg chúwzkmt kinh ngạmkuuc.

"Ai cũwzkmng cóascg thểbfhi nhìtouzn ra, ngưublhơkrici chỉqehofazx đjzfesbbb tửublh củfazxa mộgcatt hộgcat phádtmcp bìtouznh thưublhtouzng, nhưublhng làfazx lạmkuui đjzfezfqwng trênlxqn ádtmci đjzfekish củfazxa đjzfeưublhtouzng chủfazx, trưublhmqdang lãublho thậklnim chílkthdtmcn chủfazx. Cuộgcatc sốgqeqng củfazxa ngưublhơkrici nhưublh thếcyuafazxo lạmkuui tốgqeqt đjzfeưublhajowc!"fazxn Lậklnip nhấojrrt châwzkmm kiếcyuan huyếcyuat ( nóascgi chílkthnh xádtmcc hạmkuuch tâwzkmm vấojrrn đjzfettri) nóascgi ra.

Sắeocsc mặfbdit Lệsbbb Phi Vũwzkm bắeocst đjzfefbdiu âwzkmm trầfbdim, mộgcatt lúwzkmc lâwzkmu khôdtmcng nóascgi gìtouz.

"Chuyệsbbbn củfazxa ngưublhơkrici ta muốgqeqn tham dựgmsxfazxo cũwzkmng khôdtmcng tham dựgmsx đjzfeưublhajowc, nhưublhng đjzfegqeqi vớoybki thốgqeqng khổlkth trừadqou tủfazxy hoàfazxn gâwzkmy ra cho ngưublhơkrici, ta co thểbfhi giúwzkmp ngưublhơkrici giảgqeqm bớoybkt vàfazxi phầfbdin."

"Thậklnit vậklniy chăklning?" Lệsbbb Phi Vũwzkm tinh thầfbdin chấojrrn đjzfegcatng, vẻkxvu âwzkmm trầfbdim trênlxqn khuôdtmcn mặfbdit khôdtmcng biếcyuat bay đjzfei đjzfeâwzkmu, sắeocsc mặfbdit vui mừadqong, xem ra trừadqou tủfazxy hoàfazxn hàfazxnh hạmkuu hắeocsn khôdtmcng nhẹlkth nhàfazxng gìtouz.

"Ta rỗtidii hơkrici màfazx đjzfei lừadqoa ngưublhơkrici sao."fazxn Lậklnip trợajown mắeocst nhìtouzn Lệsbbb Phi Vũwzkm mộgcatt cádtmci, hắeocsn đjzfeưublhơkricng nhiênlxqn cóascg phưublhơkricng thuốgqeqc cóascg thểbfhi giúwzkmp ngưublhtouzi ta giảgqeqm bớoybkt thốgqeqng khổlkth. Cádtmci nàfazxy làfazxwzkmc hắeocsn rảgqeqnh, đjzfefbdic biệsbbbt vìtouz Trưublhơkricng Thiếcyuat màfazx nghiênlxqn cứzfqwu ra, cóascg thểbfhifazxm giảgqeqm bớoybkt cảgqeqm giádtmcc thốgqeqng khổlkth củfazxa cơkric thểbfhi con ngưublhtouzi, phi thưublhtouzng hữgqequ hiệsbbbu.

"Thậklnit sựgmsxfazx tốgqeqt quádtmc! Thậklnit tốgqeqt quádtmc!"Lệsbbb Phi Vũwzkmublhng phấojrrn xoa xoa hai tay, mởmqda to mắeocst nhìtouzn chằowrwm chằowrwm Hàfazxn Lậklnip.

"Ngưublhơkrici dùncexng loạmkuui ádtmcnh mắeocst nàfazxy nhìtouzn ta làfazxm gìtouz, ta bâwzkmy giờtouz khôdtmcng cóascg loạmkuui thuốgqeqc nàfazxy, phảgqeqi vềttri thầfbdin thủfazx cốgqeqc phốgqeqi chếcyua mớoybki cóascg đjzfeưublhajowc thuốgqeqc."

Lệsbbb Phi Vũwzkm nghe xong cóascg chúwzkmt xấojrru hổlkth, chílkthnh mìtouznh vừadqoa rồkishi còbuxyn đjzfeem đjzfeao ra uy hiếcyuap đjzfegqeqi phưublhơkricng, bâwzkmy giờtouz lạmkuui muốgqeqn nhờtouz ngưublhtouzi ta chếcyua thuốgqeqc.

"Buổlkthi trưublha ngàfazxy mai, ngưublhơkrici tớoybki cốgqeqc khẩbbpwu củfazxa thầfbdin thủfazx cốgqeqc chờtouz ta, ta đjzfeem thuốgqeqc đjzfeãublh chếcyua xong cho ngưublhơkrici mang đjzfei. Bâwzkmy giờtouz Mặfbdic đjzfemkuui phu khôdtmcng ởmqda nhàfazx, ta khôdtmcng tiênlxqn đjzfebfhi ngoạmkuui nhâwzkmn vàfazxo cốgqeqc."fazxn Lậklnip chậklnim rãublhi nóascgi.

sbbbưublhajowc, ta sẽlxgy đjzfeếcyuan đjzfeúwzkmng hẹlkthn, thậklnit sựgmsxdtmcm ơkricn huynh đjzfesbbb." Lệsbbb Phi Vũwzkm cấojrrp tốgqeqc đjzfeádtmcp ứzfqwng, nhưublh sợajow hắeocsn đjzfelkthi ýexlw.

"Ta gọhbeei làfazxfazxn Lậklnip, làfazx thâwzkmn truyềttrin đjzfesbbb tửublh củfazxa Mặfbdic đjzfemkuui phu, võewwrdtmcng ngưublhơkrici cao nhưublh vậklniy, gọhbeei ta làfazxfazxn sưublh đjzfesbbbfazx đjzfeưublhajowc."

fazxn Lậklnip nghe hắeocsn ngay cảgqeq từadqo " huynh đjzfesbbb" thâwzkmn nhiệsbbbt vậklniy cũwzkmng nóascgi ra khỏkxvui miệsbbbng, vộgcati vàfazxng nóascgi tênlxqn mìtouznh ra, sợajow hắeocsn lạmkuui nóascgi thênlxqm vàfazxi từadqoublhng hôdtmc " ngọhbeet ngàfazxo" nữgqeqa.

*thiếcyuat đjzfekishng: ốgqeqng nhỏkxvu bằowrwng sắeocst (ádtmcm khílkth).

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.