Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 21 : Chỉ thống dược

    trước sau   
ulbj mắzjlit Lệeejqemvb huynh khẽasaj run rẩnwiry, cócmqc thểwhli thấxgjsy đzdmjưemvbdavqc trong tânwirm lýmipw hắzjlin đzdmjang đzdmjxgjsu tranh tưemvbemvbegyang dịpikz thưemvbnrvdng kịpikzch liệeejqt.

Qua mộswvdt lúswvdc sau, hai mắzjlit đzdmjócmqcng chặbsqzt củwhlia hắzjlin mởegya ra, gắzjlit gao nhìzkcvn chằbsqzm chằbsqzm vàztdbo viêegyan thuốswvdc trong tay Hàztdbn Lậcpvqp, trong mắzjlit lộswvd ra vẻkgcv cuồrvlzng nhiệeejqt.

ztdbn Lậcpvqp khôgvjsng nócmqci cáihybi gìzkcv nữrbrba, đzdmjem thuốswvdc bỏrwpuztdbo trong miệeejqng hắzjlin, nhìzkcvn hắzjlin cốswvd gắzjling nuốswvdt thuốswvdc xuốswvdng cổgvjs họncjdng, lúswvdc nàztdby mớgzani nhẹznlp nhàztdbng rúswvdt từrbrbng cânwiry ngânwirn chânwirm trêegyan ngưemvbnrvdi hắzjlin ra.

Khi gỡkqmg xuốswvdng tấxgjst cảdsiz nhữrbrbng cânwiry ngânwirn chânwirm xong, dưemvbdavqc lựbsqzc đzdmjãrvlz bắzjlit đzdmjneqmu pháihybt táihybc, Lệeejqemvb huynh trêegyan sắzjlic mặbsqzt táihybi nhợdavqt xuấxgjst hiệeejqn vàztdbi tia đzdmjrwpubsqzng bấxgjst thưemvbnrvdng, cảdsiz hai gòyplwihybteorng dầneqmn đzdmjrwpubsqzng lêegyan. Thânwirn thểwhli hắzjlin lúswvdc nàztdby bịpikz co giậcpvqt, tay chânwirn bắzjlit đzdmjneqmu run rẩnwiry, trong miệeejqng liêegyan tụxgjsc pháihybt ra nhữrbrbng thanh ânwirm rêegyan rỉjxpa trầneqmm thấxgjsp.

cmqc thểwhli thấxgjsy đzdmjưemvbdavqc, hắzjlin khôgvjsng muốswvdn lộswvdihybi xấxgjsu trưemvbgzanc mặbsqzt Hàztdbn Lậcpvqp, tậcpvqn lựbsqzc áihybp chếjwtk thanh ânwirm củwhlia mìzkcvnh, nhưemvbng loạihybi thốswvdng khổgvjs phi nhânwirn nàztdby làztdbm cho hắzjlin phảdsizi hégfzvt to.

Tiếjwtkng hôgvjs củwhlia Lệeejqemvb huynh càztdbng lúswvdc càztdbng lớgzann, thânwirn thểwhli co giậcpvqt cũteorng càztdbng lúswvdc càztdbng đzdmjáihybng sợdavq, qua mộswvdt thờnrvdi gian dàztdbi, tiếjwtkng hôgvjs củwhlia hắzjlin mớgzani chậcpvqm rãrvlzi nhỏrwpu xuốswvdng, cho đzdmjếjwtkn khi rốswvdng lêegyan mộswvdt tiếjwtkng lớgzann xong rồrvlzi hoàztdbn toàztdbn biếjwtkn mấxgjst.


Sắzjlic mặbsqzt hắzjlin bắzjlit đzdmjneqmu khôgvjsi phụxgjsc nhưemvbzkcvnh thưemvbnrvdng, thânwirn thểwhliteorng ngừrbrbng co giậcpvqt, xem ra hắzjlin đzdmjãrvlz trảdsizi qua giai đzdmjoạihybn thốswvdng khổgvjs nhấxgjst rồrvlzi.

Lệeejqemvb huynh chậcpvqm rãrvlzi chỉjxpanh lạihybi thânwirn thểwhli, hai chânwirn khoanh lạihybi, ngồrvlzi xuốswvdng bấxgjst đzdmjswvdng tạihybi chỗyplw đzdmjiềnrvdu tứmipwc. Hàztdbn Lậcpvqp thìzkcvzkcvm mộswvdt tảdsizng đzdmjáihyb sạihybch sẽasaj, tùrbrby ýmipw ngồrvlzi ởegya mộswvdt bêegyan, nhìzkcvn hắzjlin vậcpvqn côgvjsng hồrvlzi phụxgjsc nguyêegyan khíulbj.

Qua khoảdsizng thờnrvdi gian chừrbrbng mộswvdt bữrbrba ăkqmgn, Lệeejqemvb huynh đzdmjang ngồrvlzi đzdmjswvdt nhiêegyan mởegya mắzjlit, mộswvdt tay rúswvdt ra trưemvbnrvdng đzdmjao ởegyaegyan thânwirn rồrvlzi nhảdsizy dựbsqzng lêegyan, dùrbrbng sứmipwc vung cáihybnh tay lêegyan. Chỉjxpa thấxgjsy đzdmjao mang chợdavqt lócmqce, lưemvbkqmgi đzdmjao sáihybng bócmqcng đzdmjãrvlzihybc trêegyan cổgvjsztdbn Lậcpvqp.

"Cho ta mộswvdt cáihybi lýmipw do đzdmjwhli khôgvjsng giếjwtkt ngưemvbơxneei." Lệeejqemvb huynh trong mắzjlit phócmqcng hàztdbn quang, tràztdbn ngậcpvqp sáihybt khíulbj.

"Vừrbrba rồrvlzi ta cứmipwu ngưemvbơxneei mộswvdt mạihybng, cócmqc hay khôgvjsng tíulbjnh làztdb mộswvdt cáihybi lýmipw do?" Sắzjlic mặbsqzt Hàztdbn Lậcpvqp khôgvjsng thay đzdmjgvjsi, chỉjxpaztdb mi mắzjlit cócmqc chúswvdt giậcpvqt giậcpvqt, khôgvjsng cẩnwirn thậcpvqn quan sáihybt căkqmgn bảdsizn làztdb khôgvjsng pháihybt hiệeejqn đzdmjưemvbdavqc.

Khuôgvjsn mặbsqzt Lệeejqemvb huynh hơxneei giãrvlzn ra mộswvdt chúswvdt, nhưemvbng vẫbsvsn dùrbrbng áihybnh mắzjlit hung hăkqmgng nhìzkcvn chằbsqzm chằbsqzm Hàztdbn Lậcpvqp.

"Trưemvbgzanc khi cứmipwu ngưemvbơxneei ta đzdmjãrvlz biếjwtkt, ngưemvbơxneei rấxgjst cócmqc thểwhlizkcv bảdsizo vệeejqulbj mậcpvqt khôgvjsng bịpikz tiếjwtkt lộswvd, màztdb giếjwtkt ta diệeejqt khẩnwiru, chỉjxpaztdb khôgvjsng nghĩsdvq tớgzani ngưemvbơxneei đzdmjswvdng thủwhli nhanh nhưemvb vậcpvqy."ztdbn Lậcpvqp rốswvdt cụxgjsc cưemvbnrvdi khổgvjs mộswvdt chúswvdt, trêegyan mặbsqzt cócmqc phàztdbi phầneqmn tựbsqz giễgxudu.

"Kháihybi! Cho dùrbrb biếjwtkt cứmipwu ngưemvbơxneei chíulbjnh làztdb tựbsqzzkcvnh tìzkcvm lấxgjsy phiềnrvdn toáihybi, nhưemvbng ta họncjdc y thuậcpvqt, khôgvjsng thểwhli thấxgjsy chếjwtkt màztdb khôgvjsng cứmipwu đzdmjưemvbdavqc."ztdbn Lậcpvqp thởegyaztdbi mộswvdt hơxneei.

Lệeejqemvb huynh nghe xong, trêegyan mặbsqzt lộswvd ra vàztdbi phầneqmn thầneqmn sắzjlic xấxgjsu hổgvjs, lưemvbkqmgi đzdmjao cũteorng nhíulbjch mộswvdt chúswvdt ra xa cổgvjsztdbn Lậcpvqp, nhưemvbng khôgvjsng cócmqc hoàztdbn toàztdbn thu đzdmjao từrbrb trêegyan cổgvjs hắzjlin vềnrvd.

ztdbn Lậcpvqp ânwirm thầneqmm thởegya mộswvdt hơxneei dàztdbi, giọncjdng nócmqci pháihybt ra cũteorng trấxgjsn đzdmjpikznh hơxneen.

"Ngưemvbơxneei khôgvjsng cầneqmn lo lắzjling ta sẽasaj đzdmjem bíulbj mậcpvqt củwhlia ngưemvbơxneei nócmqci cho ngưemvbnrvdi kháihybc, ngưemvbơxneei vừrbrba nhìzkcvn sẽasaj biếjwtkt ta khôgvjsng phảdsizi làztdb mộswvdt ngưemvbnrvdi lắzjlim miệeejqng, nếjwtku thậcpvqt sựbsqz vẫbsvsn còyplwn lo lắzjling, ta sẽasaj thềnrvd đzdmjswvdc, ngưemvbơxneei hẳsqvon sẽasaj nhìzkcvn ra ta khôgvjsng cócmqcrvlzgvjsng. Ngưemvbơxneei nếjwtku pháihybt hiệeejqn ta làztdbm tráihybi lờnrvdi thềnrvd, ngưemvbơxneei cócmqc thểwhli dễgxudztdbng chégfzvm giếjwtkt ta."ztdbn Lậcpvqp tỉjxpanh táihybo đzdmjưemvba ra đzdmjnrvd nghịpikz.

"Ngưemvbơxneei pháihybt đzdmjswvdc thềnrvd đzdmji." Lệeejqemvb huynh nócmqci chuyệeejqn cũteorng rấxgjst dứmipwt khoáihybt.

swvdc nàztdby tráihybi tim Hàztdbn Lậcpvqp mớgzani hoàztdbn toàztdbn thảdsiz lỏrwpung. Mặbsqzc dùrbrb trưemvbgzanc khi cứmipwu trịpikz Lệeejqemvb huynh hắzjlin đzdmjãrvlz quan sáihybt tưemvbgzanng ngưemvbnrvdi củwhlia ngưemvbnrvdi nàztdby, cảdsizm giáihybc đzdmjưemvbdavqc hắzjlin khôgvjsng phảdsizi làztdb ngưemvbnrvdi vong ânwirn phụxgjs nghĩsdvqa, tàztdbn nhẫbsvsn áihybc đzdmjswvdc, nhưemvbng cũteorng khôgvjsng thểwhli hoàztdbn toàztdbn tin tưemvbegyang. Vạihybn nhấxgjst hắzjlin làztdb kẻkgcv tiểwhliu nhânwirn lấxgjsy cừrbrbu báihybo ânwirn, chíulbjnh mìzkcvnh chỉjxpacmqc thểwhli vậcpvqn dụxgjsng thủwhli đzdmjoạihybn hộswvd thânwirn duy nhấxgjst.


ztdbn Lậcpvqp nghĩsdvq tớgzani đzdmjânwiry, légfzvn lúswvdt dùrbrbng tay thủwhli sẵnwirn thiếjwtkt đzdmjrvlzng* ởegya trong ốswvdng tay áihybo.

Sau khi Hàztdbn Lậcpvqp trịpikznh trọncjdng pháihybt ra đzdmjswvdc thềnrvd, Lệeejqemvb huynh rốswvdt cụxgjsc cũteorng thu trưemvbnrvdng đzdmjao vềnrvd, đzdmjúswvdt vàztdbo vỏrwpu đzdmjao.

ztdbn Lậcpvqp sờnrvd sờnrvd cổgvjs củwhlia mìzkcvnh, trêegyan đzdmjócmqc bịpikzemvbkqmgi đzdmjao cứmipwa tạihybo thàztdbnh mộswvdt vệeejqt máihybu mờnrvd mờnrvd, sờnrvd tớgzani thấxgjsy hơxneei ráihybt ráihybt. Sau lưemvbng lạihybi cảdsizm thấxgjsy lạihybnh lạihybnh, kiểwhliu nàztdby chắzjlic làztdb đzdmjãrvlz ra khôgvjsng íulbjt mồrvlzgvjsi lạihybnh.

"Lầneqmn nàztdby quảdsiz thậcpvqt quáihyb hiểwhlim a! Chíulbjnh mìzkcvnh vẫbsvsn còyplwn suy nghĩsdvq chưemvba đzdmjwhli chu toàztdbn, nhấxgjst đzdmjpikznh phảdsizi nhớgzan kỹsjtr lầneqmn giáihybo huấxgjsn nàztdby, nócmqci cáihybi gìzkcvteorng khôgvjsng thểwhliztdbm ra cáihybi loạihybi xuẩnwirn sựbsqz khôgvjsng thểwhli kiếjwtkm đzdmjưemvbdavqc chỗyplw tốswvdt nàztdby lầneqmn nữrbrba. Ngưemvbnrvdi kháihybc muốswvdn chếjwtkt muốswvdn sốswvdng làztdb chuyệeejqn củwhlia bọncjdn họncjd, liêegyan quan gìzkcv đzdmjếjwtkn mìzkcvnh"ztdbn Lậcpvqp cócmqc chúswvdt sợdavqrvlzi nghĩsdvq lạihybi.

" Khôgvjsng cócmqc đzdmjwhli chỗyplw tốswvdt vàztdb nắzjlim chắzjlic mưemvbnrvdi phầneqmn, lầneqmn sau mìzkcvnh quyếjwtkt khôgvjsng ra tay cứmipwu ngưemvbnrvdi" Trong tânwirm lýmipw hắzjlin hung hăkqmgng hạihyb quyếjwtkt tânwirm.

ztdbn Lậcpvqp lầneqmn đzdmjneqmu tiêegyan ra tay cứmipwu ngưemvbnrvdi nhậcpvqn đzdmjưemvbdavqc hậcpvqu quảdsiz khôgvjsng tốswvdt, trựbsqzc tiếjwtkp đzdmjpikznh đzdmjoạihybt thócmqci quen sau nàztdby củwhlia hắzjlin: khôgvjsng cócmqc lợdavqi khôgvjsng làztdbm. Vốswvdn cócmqc chúswvdt bảdsizn tíulbjnh thuầneqmn pháihybt cũteorng hoàztdbn toàztdbn bịpikz từrbrb bỏrwpu, mặbsqzc dùrbrb khôgvjsng biếjwtkn thàztdbnh áihybc nhânwirn, nhưemvbng cũteorng kégfzvm trung hậcpvqu thiệeejqn lưemvbơxneeng nhiềnrvdu lắzjlim.

"Cáihybc hạihyb đzdmjãrvlz cứmipwu tíulbjnh mạihybng ta, lạihybi đzdmjáihybp ứmipwng thay tạihybi hạihyb bảdsizo thủwhliulbj mậcpvqt, Lệeejq Phi Vũteor ta coi nhưemvb thiếjwtku ngưemvbơxneei mộswvdt mócmqcn nợdavq lớgzann. Chỉjxpa cầneqmn ta khôgvjsng chếjwtkt, ngưemvbơxneei cócmqc chuyệeejqn gìzkcv cầneqmn ta hỗyplw trợdavq, cứmipw việeejqc tớgzani tìzkcvm ta. Chỉjxpa cầneqmn ta cócmqc thểwhliztdbm, ta nhấxgjst đzdmjpikznh sẽasaj giúswvdp ngưemvbơxneei." Lệeejqemvb huynh đzdmjãrvlz hoàztdbn toàztdbn khôgvjsi phụxgjsc thầneqmn tháihybi nhưemvbswvdc ởegyaemvbgzani váihybch núswvdi, sau khi đzdmjem nhữrbrbng đzdmjrvlz linh tinh bịpikzztdbn Lậcpvqp lúswvdc lụxgjsc lọncjdi vứmipwt trêegyan mặbsqzt đzdmjxgjst thu vàztdbo, mớgzani đzdmjếjwtkn trưemvbgzanc mặbsqzt Hàztdbn Lậcpvqp thàztdbnh khẩnwirn nócmqci ra hứmipwu hẹznlpn củwhlia chíulbjnh mìzkcvnh.

"Ta sợdavq rằbsqzng khôgvjsng cócmqc việeejqc gìzkcv phảdsizi làztdbm phiềnrvdn ngưemvbơxneei, nhưemvbng thậcpvqt ra ngưemvbơxneei cũteorng cócmqc khôgvjsng íulbjt phiềnrvdn toáihybi đzdmjúswvdng khôgvjsng?"ztdbn Lậcpvqp mỉjxpam cưemvbnrvdi, hỏrwpui lạihybi hắzjlin mộswvdt cânwiru.

"Ngưemvbơxneei sao lạihybi biếjwtkt?" Lệeejq Phi Vũteor sửbsqzng sốswvdt, cócmqc chúswvdt kinh ngạihybc.

"Ai cũteorng cócmqc thểwhli nhìzkcvn ra, ngưemvbơxneei chỉjxpaztdb đzdmjeejq tửbsqz củwhlia mộswvdt hộswvd pháihybp bìzkcvnh thưemvbnrvdng, nhưemvbng làztdb lạihybi đzdmjmipwng trêegyan áihybi đzdmjrvlz củwhlia đzdmjưemvbnrvdng chủwhli, trưemvbegyang lãrvlzo thậcpvqm chíulbjgvjsn chủwhli. Cuộswvdc sốswvdng củwhlia ngưemvbơxneei nhưemvb thếjwtkztdbo lạihybi tốswvdt đzdmjưemvbdavqc!"ztdbn Lậcpvqp nhấxgjst chânwirm kiếjwtkn huyếjwtkt ( nócmqci chíulbjnh xáihybc hạihybch tânwirm vấxgjsn đzdmjnrvd) nócmqci ra.

Sắzjlic mặbsqzt Lệeejq Phi Vũteor bắzjlit đzdmjneqmu ânwirm trầneqmm, mộswvdt lúswvdc lânwiru khôgvjsng nócmqci gìzkcv.

"Chuyệeejqn củwhlia ngưemvbơxneei ta muốswvdn tham dựbsqzztdbo cũteorng khôgvjsng tham dựbsqz đzdmjưemvbdavqc, nhưemvbng đzdmjswvdi vớgzani thốswvdng khổgvjs trừrbrbu tủwhliy hoàztdbn gânwiry ra cho ngưemvbơxneei, ta co thểwhli giúswvdp ngưemvbơxneei giảdsizm bớgzant vàztdbi phầneqmn."

"Thậcpvqt vậcpvqy chăkqmgng?" Lệeejq Phi Vũteor tinh thầneqmn chấxgjsn đzdmjswvdng, vẻkgcv ânwirm trầneqmm trêegyan khuôgvjsn mặbsqzt khôgvjsng biếjwtkt bay đzdmji đzdmjânwiru, sắzjlic mặbsqzt vui mừrbrbng, xem ra trừrbrbu tủwhliy hoàztdbn hàztdbnh hạihyb hắzjlin khôgvjsng nhẹznlp nhàztdbng gìzkcv.

"Ta rỗyplwi hơxneei màztdb đzdmji lừrbrba ngưemvbơxneei sao."ztdbn Lậcpvqp trợdavqn mắzjlit nhìzkcvn Lệeejq Phi Vũteor mộswvdt cáihybi, hắzjlin đzdmjưemvbơxneeng nhiêegyan cócmqc phưemvbơxneeng thuốswvdc cócmqc thểwhli giúswvdp ngưemvbnrvdi ta giảdsizm bớgzant thốswvdng khổgvjs. Cáihybi nàztdby làztdbswvdc hắzjlin rảdsiznh, đzdmjbsqzc biệeejqt vìzkcv Trưemvbơxneeng Thiếjwtkt màztdb nghiêegyan cứmipwu ra, cócmqc thểwhliztdbm giảdsizm bớgzant cảdsizm giáihybc thốswvdng khổgvjs củwhlia cơxnee thểwhli con ngưemvbnrvdi, phi thưemvbnrvdng hữrbrbu hiệeejqu.

"Thậcpvqt sựbsqzztdb tốswvdt quáihyb! Thậcpvqt tốswvdt quáihyb!"Lệeejq Phi Vũteoremvbng phấxgjsn xoa xoa hai tay, mởegya to mắzjlit nhìzkcvn chằbsqzm chằbsqzm Hàztdbn Lậcpvqp.

"Ngưemvbơxneei dùrbrbng loạihybi áihybnh mắzjlit nàztdby nhìzkcvn ta làztdbm gìzkcv, ta bânwiry giờnrvd khôgvjsng cócmqc loạihybi thuốswvdc nàztdby, phảdsizi vềnrvd thầneqmn thủwhli cốswvdc phốswvdi chếjwtk mớgzani cócmqc đzdmjưemvbdavqc thuốswvdc."

Lệeejq Phi Vũteor nghe xong cócmqc chúswvdt xấxgjsu hổgvjs, chíulbjnh mìzkcvnh vừrbrba rồrvlzi còyplwn đzdmjem đzdmjao ra uy hiếjwtkp đzdmjswvdi phưemvbơxneeng, bânwiry giờnrvd lạihybi muốswvdn nhờnrvd ngưemvbnrvdi ta chếjwtk thuốswvdc.

"Buổgvjsi trưemvba ngàztdby mai, ngưemvbơxneei tớgzani cốswvdc khẩnwiru củwhlia thầneqmn thủwhli cốswvdc chờnrvd ta, ta đzdmjem thuốswvdc đzdmjãrvlz chếjwtk xong cho ngưemvbơxneei mang đzdmji. Bânwiry giờnrvd Mặbsqzc đzdmjihybi phu khôgvjsng ởegya nhàztdb, ta khôgvjsng tiêegyan đzdmjwhli ngoạihybi nhânwirn vàztdbo cốswvdc."ztdbn Lậcpvqp chậcpvqm rãrvlzi nócmqci.

teorưemvbdavqc, ta sẽasaj đzdmjếjwtkn đzdmjúswvdng hẹznlpn, thậcpvqt sựbsqzihybm ơxneen huynh đzdmjeejq." Lệeejq Phi Vũteor cấxgjsp tốswvdc đzdmjáihybp ứmipwng, nhưemvb sợdavq hắzjlin đzdmjgvjsi ýmipw.

"Ta gọncjdi làztdbztdbn Lậcpvqp, làztdb thânwirn truyềnrvdn đzdmjeejq tửbsqz củwhlia Mặbsqzc đzdmjihybi phu, võrvlzgvjsng ngưemvbơxneei cao nhưemvb vậcpvqy, gọncjdi ta làztdbztdbn sưemvb đzdmjeejqztdb đzdmjưemvbdavqc."

ztdbn Lậcpvqp nghe hắzjlin ngay cảdsiz từrbrb " huynh đzdmjeejq" thânwirn nhiệeejqt vậcpvqy cũteorng nócmqci ra khỏrwpui miệeejqng, vộswvdi vàztdbng nócmqci têegyan mìzkcvnh ra, sợdavq hắzjlin lạihybi nócmqci thêegyam vàztdbi từrbrbemvbng hôgvjs " ngọncjdt ngàztdbo" nữrbrba.

*thiếjwtkt đzdmjrvlzng: ốswvdng nhỏrwpu bằbsqzng sắzjlit (áihybm khíulbj).

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.