Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 209 : Hồi quy

    trước sau   
Trêmradn mặuniqt đdumdawwxt trong đdumdorpri sảmrbtnh củykvva thạorprch đdumdiệzcobn, từdyjdng tiếheving nổdyjd vang lêmradn thanh âmktkm cộlidtng hưkhortwgcng khôrnqcng ngừdyjdng, cámtujc đdumdzcob tửmktk Yểfjlpm Nguyệzcobt tôrnqcng dùqhnkng phámtujp khíyqql khôrnqcng ngừdyjdng đdumdámtujnh xuốrnqcng mặuniqt đdumdámtuj. Nhưkhorng mặuniqc kệzcobpbiz phámtujp khíyqqlfjlp đdumdámtujnh xuốrnqcng mặuniqt đdumdámtuj, cũettong chỉpdlstfee thểfjlp đdumdámtujnh vădumdng lêmradn mộlidtt íyqqlt đdumdámtuj vụgewvn màpbiz thôrnqci, đdumdiềimxeu nàpbizy làpbizm cho mọgxsni ngưkhorttfii càpbizng thêmradm tâmktkm tro ýmktk lạorprnh.

Mấawwxy canh giờttfi sau, cámtujc nam nữjjjh đdumdzcob tửmktk ngơrlfk ngámtujc ngồuniqi dưkhorpakui đdumdawwxt, nhìfjlpn cámtuji hốrnqc to khôrnqcng nótfeei đdumdưkhorgxsnc mộlidtt lờttfii, tấawwxt cảmrbt đdumdimxeu đdumdãgewv mệzcobt mỏngvoi. Lúcqxac nàpbizy mọgxsni ngưkhorttfii đdumdrnqci vớpakui việzcobc cứawwxu vịhevikhor tổdyjd kia ra, rốrnqct cuộlidtc khôrnqcng còmtujn chúcqxat tin tưkhortwgcng nàpbizo! Tấawwxt cảmrbt mọgxsni ngưkhorttfii, đdumdimxeu bắmembt đdumdlgkju lo lắmembng đdumdếhevin hậehmnu quảmrbt đdumdámtujng sợgxsn sau nàpbizy, bắmembt đdumdlgkju tìfjlpm ngõqqigcqxat cho bảmrbtn thâmktkn mìfjlpnh.

Ngay lúcqxac nàpbizy, mộlidtt tiếheving nổdyjd từdyjdmradn ngoàpbizi thạorprch đdumdiệzcobn truyềimxen đdumdếhevin, tiếhevip theo cảmrbt mặuniqt đdumdawwxt rúcqxang đdumdlidtng, tựxwhca hồuniqmradn ngoàpbizi đdumdãgewv xảmrbty ra sựxwhcfjlpnh đdumdawwxt rung núcqxai chuyểfjlpn gìfjlp đdumdótfee, đdumdiềimxeu nàpbizy làpbizm cho cámtujc đdumdzcob tửmktktfee chúcqxat ngẩsymzn ra!

"Sao lạorpri thếhevipbizy?"mtujc đdumdzcob tửmktk nhìfjlpn nhau, cótfee hai gãgewv nam đdumdzcob tửmktk lậehmnp tứawwxc bưkhorpakuc nhanh ra ngoàpbizi thạorprch đdumdiệzcobn, xem đdumdếhevin tộlidtt cùqhnkng làpbiz chuyệzcobn gìfjlp.

"Sưkhor tổdyjd!"

Khôrnqcng lâmktku sau, ngoàpbizi đdumdiệzcobn truyềimxen đdumdếhevin tiếheving hôrnqc vui mừdyjdng đdumdmradn cuồuniqng củykvva hai gãgewv đdumdzcob tửmktk nọgxsn. Thanh âmktkm cựxwhcc lớpakun, cho dùqhnkmtujc đdumdzcob tửmktkmtujn ởtwgc trong đdumdorpri sảmrbtnh thạorprch đdumdiệzcobn cũettong đdumdimxeu nghe đdumdưkhorgxsnc rõqqigpbizng, làpbizm cho mọgxsni ngưkhorttfii khôrnqcng khỏngvoi kinh ngạorprc nhìfjlpn nhau, sau đdumdótfee lậehmnp tứawwxc nhưkhor bầlgkjy ong túcqxaa xôrnqcng ra bêmradn ngoàpbizi.


Trưkhorpakuc cửmktka đdumdiệzcobn chừdyjdng mưkhorttfii trưkhorgxsnng, xuấawwxt hiệzcobn mộlidtt cámtuji hốrnqc lớpakun đdumdưkhorttfing kíyqqlnh hơrlfkn trưkhorgxsnng, màpbizmradn cạorprnh miệzcobng hốrnqctfee mộlidtt nữjjjh tửmktk tuyệzcobt sắmembc ámtujo trắmembng phiêmradu phiêmradu đdumdang đdumdawwxng, xem dung mạorpro đdumdúcqxang làpbizkhor tổdyjd đdumdãgewv lớpakun hơrlfkn mộlidtt chúcqxat! Lúcqxac nàpbizy, vịhevi tổdyjdkhor Yểfjlpm Nguyệzcobt tôrnqcng đdumdang lạorprnh lùqhnkng nhìfjlpn ra xa xa, thầlgkjn tìfjlpnh hờttfi hữjjjhng. Đgxsnrnqci vớpakui hai gãgewv nam đdumdzcob tửmktk đdumdawwxng ởtwgc phíyqqla sau, cũettong khôrnqcng chúcqxat đdumdfjlp ýmktk tớpakui.

Đgxsniềimxeu nàpbizy làpbizm cho cámtujc đdumdzcob tửmktk sau khi mừdyjdng nhưkhor đdumdmradn, lậehmnp tứawwxc giốrnqcng nhưkhor bịhevikhorpakuc lạorprnh dộlidti vàpbizo đdumdlgkju, sựxwhcc tỉpdlsnh lạorpri.

"Chẳtbbhng lẻbpsy vịhevi tổdyjdkhorpbizy, đdumdhevinh truy cứawwxu việzcobc cấawwxm chếhevi sao chứawwx?"

Vừdyjda nghĩzcob vậehmny, cámtujc đdumdzcob tửmktk đdumdimxeu khôrnqcng khỏngvoi liếhevic mắmembt nhìfjlpn nữjjjh đdumdzcob tửmktk Yểfjlpm Nguyệzcobt song kiềimxeu, mặuniqt đdumdang trắmembng bệzcobch run sợgxsn!

Nữjjjh tửmktk ámtujo trắmembng sau khi nhìfjlpn ra xa ưkhorpakuc chừdyjdng mộlidtt khắmembc mớpakui chậehmnm rãgewvi quay đdumdlgkju, nhìfjlpn thoámtujng qua cámtujc đdumdzcob tửmktktwgc phíyqqla sau, lạorprnh nhưkhordumdng ra lệzcobnh:

"Xuấawwxt phámtujt!"

pbizn Lậehmnp đdumdang từdyjd mộlidtt câmktky đdumdorpri thụgewv nhanh nhưkhor bay nhảmrbty sang mộlidtt câmktky khámtujc, thâmktkn mìfjlpnh nhẹehmn nhàpbizng nhưkhor mộlidtt con khỉpdls, tốrnqcc đdumdlidt khôrnqcng thua gìfjlp ngựxwhc khíyqql phi hàpbiznh, nhằimxem phíyqqla dưkhorpakui châmktkn núcqxai màpbiz chạorpry tớpakui.

Hắmembn hiệzcobn tạorpri, toàpbizn thâmktkn linh lựxwhcc mêmradnh môrnqcng, mộlidtt thâmktkn phámtujp lựxwhcc tầlgkjng mưkhorttfii ba. Loạorpri cảmrbtm thụgewv kỳjjjh diệzcobu phámtujp lựxwhcc tădumdng đdumdlidtt biếhevin thếhevipbizy, làpbizm cho Hàpbizn Lậehmnp cótfee chúcqxat say mêmrad luyếhevin tiếhevic. Chẳtbbhng qua, linh lựxwhcc nàpbizy cũettong sẽttfi khôrnqcng képhkqo dàpbizi lâmktku đdumdưkhorgxsnc, phỏngvong chừdyjdng chỉpdls mấawwxy canh giờttfi nữjjjha làpbiz biếhevin mấawwxt.

fjlptfee thểfjlp từdyjd đdumdlgkjm lầlgkjy trong lòmtujng đdumdawwxt ra ngoàpbizi. Nữjjjh tửmktk đdumdãgewvqhnkng mìfjlpnh cótfee duyêmradn hợgxsnp thểfjlp kia, đdumdãgewv sửmktk dụgewvng bíyqql phámtujp nàpbizo đdumdótfee, đdumdem mộlidtt bộlidt phậehmnn tưkhorơrlfkng phámtujp lựxwhcc bịhevi cấawwxm chếhevi tạorprm thờttfii truyềimxen cho Hàpbizn Lậehmnp, làpbizm cho Hàpbizn Lậehmnp vừdyjda mớpakui từdyjd thựxwhcc lựxwhcc mưkhorttfii mộlidtt tầlgkjng đdumdãgewvmradn tớpakui đdumdpdlsnh didểfjlpm củykvva Luyệzcobn khíyqql kỳjjjh.

Sau đdumdótfee hai ngưkhorttfii mộlidtt ngưkhorttfii sửmktk dụgewvng Chu tưkhorpakuc hoàpbizn, mộlidtt ngưkhorttfii sửmktk dụgewvng Kim quang chuyêmradn phùqhnk bảmrbto, cứawwx thếhevipbiz đdumdámtujnh thôrnqcng mộlidtt đdumdưkhorttfing hầlgkjm, nốrnqci thẳtbbhng lêmradn mặuniqt đdumdawwxt.

Trong suốrnqct quámtuj trìfjlpnh, mỗwfcki khi Hàpbizn Lậehmnp phámtujp lựxwhcc hao hếhevit, nữjjjh tửmktk lạorpri yêmradn lặuniqng đdumdem phámtujp lựxwhcc chuyểfjlpn sang cho Hàpbizn Lậehmnp, kếhevit quảmrbt khi hai ngưkhorttfii từdyjd trong lòmtujng đdumdawwxt đdumdi ra, thìfjlp Kim quang chuyêmradn phùqhnk bảmrbto củykvva Hàpbizn Lậehmnp uy nădumdng đdumdãgewv hao hếhevit, trởtwgc thàpbiznh phếhevi vậehmnt, màpbizrnqcmtuji cũettong tiêmradu hao hai ba chụgewvc nădumdm côrnqcng lựxwhcc, khôrnqcng thểfjlptfeei làpbiz khôrnqcng tổdyjdn thấawwxt thảmrbtm trọgxsnng!

Lạorpri nótfeei tiếhevip, Tốrnqc nữjjjh luâmktkn hồuniqi côrnqcng củykvva nữjjjh tửmktkpbizy thậehmnt đdumdúcqxang làpbiz kỳjjjh lạorpr!

Trong thờttfii kỳjjjh luâmktkn hồuniqi, cótfee thểfjlp đdumdem phámtujp lựxwhcc bịhevi cấawwxm chếhevi truyềimxen cho mộlidtt nam tửmktk khámtujc. Nhưkhorng lạorpri khôrnqcng thểfjlp bảmrbtn thâmktkn giảmrbti cấawwxm hoặuniqc truyềimxen cho nữjjjh tửmktk sửmktk dụgewvng, hơrlfkn nữjjjha phámtujp lựxwhcc truyềimxen đdumdi còmtujn chịheviu hạorprn chếhevi bởtwgci cảmrbtnh giớpakui củykvva nam tửmktk. Nhưkhorpbizn Lậehmnp chỉpdlspbiz Luyệzcobn khíyqql kỳjjjh, cho nêmradn phámtujp lựxwhcc truyềimxen qua, nhiềimxeu nhấawwxt cũettong chỉpdls giớpakui hạorprn trong côrnqcng phámtujp cơrlfk bảmrbtn tầlgkjng mưkhorttfii ba màpbiz thôrnqci, khôrnqcng cótfee khảmrbtdumdng tiếhevin vàpbizo Trúcqxac cơrlfk kỳjjjh.


Bởtwgci vìfjlp tạorpri thờttfii đdumdiểfjlpm mởtwgc ra tầlgkjng đdumdawwxt ngădumdn trởtwgc cuốrnqci cùqhnkng, Hàpbizn Lậehmnp vừdyjda mớpakui nhậehmnn phámtujp lựxwhcc củykvva nữjjjh tửmktk, cho nêmradn hiệzcobn tạorpri hắmembn còmtujn cótfee thểfjlp bảmrbto trìfjlp đdumdưkhorgxsnc phámtujp lựxwhcc tầlgkjng mưkhorttfii ba, làpbizm cho hắmembn cótfee thểfjlp thểfjlp nghiệzcobm loạorpri cảmrbtm thụgewv kỳjjjh lạorprpbizy thêmradm đdumdưkhorgxsnc mộlidtt lúcqxac nữjjjha.

"Nam Cung Uyểfjlpn".

pbizn Lậehmnp trong lòmtujng khẽttfi lẩsymzm bẩsymzm. Cámtuji têmradn nàpbizy làpbizcqxac Hàpbizn Lậehmnp rờttfii khỏngvoi nữjjjh tửmktk, đdumdãgewvkhorpakung tớpakui đdumdrnqci phưkhorơrlfkng màpbiz hỏngvoi phưkhorơrlfkng danh.

Chẳtbbhng qua Hàpbizn Lậehmnp nghĩzcob đdumdếhevin bộlidtmtujng khôrnqcng tìfjlpnh nguyệzcobn củykvva nữjjjh tửmktk khi nótfeei têmradn cho mìfjlpnh, trong lòmtujng cũettong cótfee chúcqxat ảmrbtm đdumdorprm!

Hắmembn rõqqigpbizng bảmrbtn thâmktkn đdumddyjdng nótfeei làpbiz Luyệzcobn khíyqql kỳjjjh, ngay cảmrbt khi tiếhevin vàpbizo Trúcqxac cơrlfk kỳjjjh, đdumdrnqci phưkhorơrlfkng cũettong tuyệzcobt khôrnqcng cótfee khảmrbtdumdng cótfee quan hệzcobfjlp vớpakui hắmembn. Dùqhnk sao thờttfii gian sốrnqcng cùqhnkng đdumdhevia vịhevi củykvva hai ngưkhorttfii tạorpri tu tiêmradn giớpakui, thậehmnt sựxwhcpbiz mộlidtt trờttfii mộlidtt vựxwhcc, cho nêmradn bộlidtmtujng vôrnqcfjlpnh củykvva nữjjjh tửmktk khi chia tay, hắmembn cũettong chỉpdlstfee thểfjlp chua sótfeet màpbiz tiếhevip nhậehmnn.

pbizn Lậehmnp bảmrbtn thâmktkn tựxwhc biếhevit rõqqig, việzcobc tiếhevin vàpbizo Trúcqxac cơrlfk kỳjjjh, còmtujn cótfee chúcqxat nắmembm chắmembc, nhưkhorng đdumdrnqci vớpakui Kếhevit đdumdan kỳjjjh, hắmembn hiệzcobn tạorpri cũettong chỉpdlstfee thểfjlp nhìfjlpn lêmradn màpbiz thôrnqci! Mộlidtt Hoàpbizng phong cốrnqcc lớpakun nhưkhor vậehmny, cótfeerlfkn vạorprn ngưkhorttfii tu tiêmradn, nhưkhorng cótfee thểfjlp đdumdorprt đdumdếhevin Kếhevit đdumdan kỳjjjhettong chỉpdlstfee mấawwxy ngưkhorttfii màpbiz thôrnqci, Hàpbizn Lậehmnp tựxwhc biếhevit tưkhor chấawwxt khôrnqcng tốrnqct, mộlidtt chúcqxat tin tưkhortwgcng cũettong khôrnqcng cótfee.

pbizn Lậehmnp đdumdang nghĩzcob ngợgxsni, đdumdlidtt nhiêmradn sắmembc mặuniqt trầlgkjm xuốrnqcng, thâmktkn hìfjlpnh đdumdlidtt nhiêmradn "Vùqhnk" mộlidtt cámtuji, biếhevin mấawwxt trong khôrnqcng khíyqql. Nhưkhorng mộlidtt lámtujt sau thâmktkn hìfjlpnh lạorpri xuấawwxt hiệzcobn tạorpri chỗwfcketto, chỉpdlspbiz trong tay cótfee thêmradm mộlidtt túcqxai trữjjjh vậehmnt. Màpbizcqxac nàpbizy, tạorpri mộlidtt câmktky đdumdorpri thụgewvtwgc phụgewv cậehmnn, lạorpri cótfee thêmradm mộlidtt thi thểfjlp khôrnqcng đdumdlgkju củykvva đdumdzcob tửmktk Linh thúcqxarlfkn.

pbizn Lậehmnp nhìfjlpn thoámtujng bêmradn trong túcqxai trữjjjh vậehmnt, lắmembc lắmembc nhẹehmn đdumdlgkju, rồuniqi tung ngưkhorttfii vọgxsnt đdumdi.

Chiềimxeu ngàpbizy thứawwxdumdm kểfjlp từdyjd khi tiếhevin vàpbizo cấawwxm đdumdhevia, ngưkhorttfii củykvva cámtujc phámtuji bêmradn ngoàpbizi cấawwxm đdumdhevia, rốrnqct cụgewvc đdumdãgewvtfeepbiznh đdumdlidtng. Bảmrbty tu sĩzcob Kếhevit đdumdan kỳjjjh, lạorpri côrnqcng kíyqqlch mởtwgc ra cửmktka vàpbizo, sau đdumdótfee nhìfjlpn vàpbizo thôrnqcng đdumdorpro tốrnqci đdumden, thầlgkjn sắmembc bìfjlpnh tĩzcobnh chờttfi ngưkhorttfii đdumdi ra.

Rấawwxt rõqqigpbizng, lầlgkjn nàpbizy thi phámtujp phámtuj cấawwxm so vớpakui nădumdm ngàpbizy trưkhorpakuc đdumdâmktky thoảmrbti mámtuji hơrlfkn nhiềimxeu, hơrlfkn nữjjjha khi thôrnqcng đdumdorpro xuấawwxt hiệzcobn, bảmrbty ngưkhorttfii sau khi thu hồuniqi phámtujp bảmrbto, thìfjlp thôrnqcng đdumdorpro kia vẫzcobn khôrnqcng cótfee biếhevin mấawwxt, vẫzcobn vữjjjhng vàpbizng nốrnqci thẳtbbhng vàpbizo cấawwxm đdumdhevia.

rlfkn ngưkhorttfii ngưkhorttfii đdumdlidti trưkhortwgcng Trúcqxac cơrlfk kỳjjjhtwgc phíyqqla sau bảmrbty ngưkhorttfii nàpbizy, mỗwfcki ngưkhorttfii vẻbpsy mặuniqt đdumdimxeu hiệzcobn vẻbpsy khẩsymzn trưkhorơrlfkng. Dùqhnk sao, việzcobc nàpbizy cótfee quan hệzcob đdumdếhevin việzcobc phâmktkn phốrnqci trúcqxac cơrlfk đdumdan lầlgkjn sau, việzcobc đdumdótfee đdumdrnqci vớpakui cámtujc quảmrbtn sựxwhc bọgxsnn họgxsntfee quan hệzcob khôrnqcng nhỏngvo.

pbiz vịhevi "Khung lãgewvo quámtuji" củykvva Yểfjlpm Nguyệzcobt tôrnqcng kia, khôrnqcng biếhevit từdyjd khi nàpbizo đdumdãgewv xuấawwxt hiệzcobn treêmrad mộlidtt tảmrbtng đdumdámtujtwgc phụgewv cậehmnn, cưkhorttfii hìfjlpfjlp nhìfjlpn mọgxsni ngưkhorttfii. Xem ra lãgewvo đdumdrnqci vớpakui lầlgkjn đdumdámtujnh cuộlidtc nàpbizy, cũettong rấawwxt nắmembm chắmembc.

Rốrnqct cụgewvc nửmktka canh giờttfi sau khi thôrnqcng đdumdorpro mởtwgc ra, mộlidtt trung niêmradn đdumdorpro sĩzcob thầlgkjn sắmembc trấawwxn đdumdhevinh đdumdi ra, Đgxsnorpro trang trêmradn ngưkhorttfii đdumdlgkjy tro bụgewvi, còmtujn cótfee mấawwxy chỗwfckmtujch rưkhorpakui cùqhnkng vếhevit mámtuju khôrnqcng nhỏngvo, xem ra đdumdãgewv phảmrbti trảmrbti qua mộlidtt phen khổdyjd chiếhevin, mớpakui đdumdi ra đdumdưkhorgxsnc.


Trung niêmradn đdumdorpro sĩzcob sau khi đdumdi ra, hưkhorpakung tớpakui đdumdorpro sĩzcob Kếhevit đdumdan kỳjjjh củykvva Thanh Hưkhorrnqcn, sau khi thi lễojly, liềimxen ởtwgc mộlidtt bêmradn im lặuniqng khoanh châmktkn ngồuniqi xuốrnqcng.

Đgxsnorpro sĩzcob Kếhevit đdumdan kỳjjjh thấawwxy vậehmny, mặuniqt màpbizy vui vẻbpsy liếhevic mắmembt nhìfjlpn trung niêmradn đdumdorpro sĩzcob, khẽttfi vuốrnqct cằimxem khôrnqcng thôrnqci.

mktkkhor tổdyjd sắmembc mặuniqt bìfjlpnh tĩzcobnh, khôrnqcng cótfee biểfjlpu tìfjlpnh gìfjlp. Nhưkhorng Khung lãgewvo quámtuji lạorpri tỏngvo vẻbpsy xem thưkhorttfing, bấawwxt mãgewvn hừdyjd mộlidtt cámtuji!

Tiếhevip sau đdumdótfee, nam tửmktk âmktkm nhu củykvva Hótfeea đdumdao ổdyjd, Chung Ngôrnqc củykvva Linh thúcqxarlfkn, thanh niêmradn ámtujo lam củykvva Thiêmradn khuyếhevit bảmrbto, huynh muộlidti Trầlgkjn thịhevi củykvva Hoàpbizng phong cốrnqcc, đdumdimxeu hoặuniqc nhiềimxeu hoặuniqc íyqqlt mang theo vếhevit thưkhorơrlfkng trưkhorpakuc sau ra khỏngvoi thôrnqcng đdumdorpro. Mỗwfcki ngưkhorttfii vẻbpsy mặuniqt đdumdimxeu mỏngvoi mệzcobt đdumdi tớpakui chỗwfck trưkhortwgcng bốrnqci bổdyjdn môrnqcn, sau đdumdótfee khoanh châmktkn nghỉpdls ngơrlfki.

Lạorpri qua thờttfii gian chừdyjdng bữjjjha cơrlfkm nữjjjha, lạorpri cótfee rấawwxt nhiềimxeu đdumdzcob tửmktk đdumdi ra. Nhótfeem ngưkhorttfii nàpbizy khámtujc vớpakui nhótfeem trưkhorpakuc, đdumdimxeu mộlidtt lầlgkjn hai ngưkhorttfii, ba ngưkhorttfii kếhevit bạorprn màpbiz đdumdi, hơrlfkn nữjjjha mỗwfcki ngưkhorttfii vẻbpsy mặuniqt đdumdimxeu khôrnqcng giốrnqcng nhau, cótfee cao hứawwxng phấawwxn chấawwxn, cótfee đdumdlgkjy mặuniqt uểfjlp oảmrbti, còmtujn cótfee vẻbpsy mặuniqt cảmrbtm thấawwxy may mắmembn.

Nhótfeem nàpbizy cũettong đdumdôrnqcng hơrlfkn nhótfeem trưkhorpakuc, đdumdzcob tửmktk bảmrbty phámtuji trưkhorpakuc sau đdumdi ra hơrlfkn hai mưkhorơrlfki ngưkhorttfii. Màpbiz vẫzcobn chưkhora thấawwxy mộlidtt ngưkhorttfii nàpbizo củykvva Yểfjlpm Nguyệzcobt tôrnqcng xuấawwxt hiệzcobn, đdumdiềimxeu nàpbizy làpbizm cho ngưkhorttfii củykvva sámtuju phámtuji khámtujc lộlidt ra vẻbpsy ngạorprc nhiêmradn. Nhưkhorng Khung lãgewvo quámtuji, Nghêmrad Thưkhorttfing tiêmradn tửmktk củykvva Yểfjlpm Nguyệzcobt tôrnqcng, thầlgkjn sắmembc vẫzcobn khôrnqcng biếhevin đdumddyjdi, bộlidtmtujng đdumdiềimxem tĩzcobnh tin tưkhortwgcng.

Lạorpri sau nửmktka canh giờttfi nữjjjha, bêmradn trong thôrnqcng đdumdorpro ngoàpbizi trừdyjd đdumdi ra hai gãgewv đdumdzcob tửmktk củykvva phámtuji khámtujc, ngưkhorttfii củykvva Yểfjlpm Nguyệzcobt tôrnqcng vẫzcobn khôrnqcng thấawwxy tung tíyqqlch, màpbiz thờttfii gian thôrnqcng đdumdorpro đdumdótfeeng cửmktka, cũettong chỉpdlsmtujn lạorpri cótfee mộlidtt canh giờttfi. Lúcqxac nàpbizy, Khung lãgewvo quámtuji cùqhnkng Nghêmrad Thưkhorttfing tiêmradn tửmktk liếhevic mắmembt nhìfjlpn nhau, mớpakui cótfee chúcqxat lộlidt ra vẻbpsy bấawwxt an.

Trong thôrnqcng đdumdorpro lạorpri cótfeetfeeng ngưkhorttfii nhoámtujng lêmradn, mộlidtt thanh niêmradn Hoàpbizng phong cốrnqcc đdumdi ra, ngưkhorttfii nàpbizy mặuniqt màpbizy bìfjlpnh thưkhorttfing, quầlgkjn ámtujo chỉpdlsnh tềimxe, chíyqqlnh làpbizpbizn Lậehmnp mộlidtt đdumdưkhorttfing lấawwxy thếheviphkqt đdumdámtujnh khôrnqcng kịhevip bưkhorng tai liêmradn tiếhevip giếhevit mấawwxy ngưkhorttfii, mớpakui ra tớpakui đdumdâmktky.

Ngưkhorttfii củykvva Yểfjlpm Nguyệzcobt tôrnqcng, vốrnqcn thấawwxy ởtwgc cửmktka thôrnqcng đdumdorpro cótfeetfeeng ngưkhorttfii chớpakup lêmradn, trêmradn mặuniqt lộlidt ra vẻbpsy vui mừdyjdng, nhưkhorng sau khi thấawwxy rõqqigpbizng làpbiz ngưkhorttfii củykvva Hoàpbizng phong cốrnqcc, lậehmnp tứawwxc thấawwxt vọgxsnng.

cqxac nàpbizy, Hàpbizn Lậehmnp nhìfjlpn nhìfjlpn tìfjlpnh hìfjlpnh bêmradn ngoàpbizi thôrnqcng đdumdorpro, cũettong chậehmnm rãgewvi đdumdi đdumdếhevin vịhevi tríyqql củykvva bổdyjdn môrnqcn, họgxsnc theo nhữjjjhng ngưkhorttfii khámtujc, đdumdi ra phíyqqla sau theo thứawwx tựxwhcpbiz ngồuniqi xuốrnqcng. Nótfeei đdumdếhevin cũettong vừdyjda khéphkqo, vừdyjda lúcqxac ngồuniqi bêmradn cạorprnh hai huynh muộlidti Trầlgkjn thịhevi.

Đgxsnzcob tửmktk Hoàpbizng phong cốrnqcc còmtujn sốrnqcng ra khỏngvoi cấawwxm đdumdhevia, xem nhưkhor nhiềimxeu hơrlfkn sámtuju phámtuji khámtujc!

Ngoàpbizi trừdyjd huynh muộlidti Trầlgkjn thịhevi, còmtujn cótfee mộlidtt vịhevigewvo giảmrbtqhnkng mộlidtt vịhevi thanh niêmradn khámtujc, thêmradm vàpbizo Hàpbizn Lậehmnp tổdyjdng cộlidtng làpbiztfeedumdm ngưkhorttfii, so vớpakui ba bốrnqcn ngưkhorttfii củykvva cámtujc phámtuji khámtujc, thậehmnm chíyqql Cựxwhc kiếhevim môrnqcn chỉpdlstfee hai ngưkhorttfii, cótfee thểfjlp xem nhưkhorpbiz rấawwxt nhiềimxeu rồuniqi! Đgxsniềimxeu nàpbizy cũettong làpbizm cho Lýmktkkhor tổdyjd, dấawwxu khôrnqcng đdumdưkhorgxsnc sựxwhc vui mừdyjdng trong lòmtujng, trêmradn mặuniqt đdumdlgkjy néphkqt xuâmktkn phong.

Huynh muộlidti Trầlgkjn thịheviqhnkng còmtujn lạorpri hai ngưkhorttfii, thấawwxy Hàpbizn Lậehmnp nàpbizy làpbiz đdumdzcob tửmktk tầlgkjng mưkhorttfii mộlidtt, thếhevi nhưkhorng cótfee thểfjlp đdumdlgkjy đdumdykvv khôrnqcng tổdyjdn hao gìfjlp từdyjd trong cấawwxm đdumdhevia đdumdi ra, đdumdimxeu khôrnqcng khỏngvoi lộlidt vẻbpsy ngạorprc nhiêmradn! Nhưkhorng lậehmnp tứawwxc tựxwhca hồuniq nghĩzcob tớpakui cámtuji gìfjlp, lậehmnp tứawwxc thay bằimxeng thầlgkjn sắmembc khinh bỉpdlspbiz nhìfjlpn Hàpbizn Lậehmnp, khôrnqcng xem hắmembn ra gìfjlp.

Hiểfjlpn nhiêmradn, bọgxsnn họgxsn đdumdimxeu cho rằimxeng Hàpbizn Lậehmnp nhámtujt gan nhưkhor thỏngvo, cădumdn bảmrbtn khôrnqcng tham gia tranh đdumdawwxu màpbiz kiếhevim chỗwfck trốrnqcn, trêmradn ngưkhorttfii khẳtbbhng đdumdhevinh cũettong khôrnqcng cótfee thu hoạorprch gìfjlp!

Thờttfii đdumdiểfjlpm thôrnqcng đdumdorpro đdumdótfeeng cửmktka càpbizng lúcqxac càpbizng gầlgkjn, ngưkhorttfii củykvva Yểfjlpm Nguyệzcobt tôrnqcng mộlidtt ngưkhorttfii vẫzcobn chưkhora xuấawwxt hiệzcobn, đdumdiềimxeu nàpbizy làpbizm cho Khung lãgewvo quámtuji cùqhnkng Nghêmrad Thưkhorttfing tiêmradn tửmktk rốrnqct cuộlidtc ngồuniqi khôrnqcng yêmradn, trêmradn mặuniqt vẻbpsy lo lắmembng, hiểfjlpn lộlidt ra khôrnqcng thểfjlp nghi ngờttfi! Đgxsniềimxeu nàpbizy lạorpri làpbizm cho Lýmktkkhor tổdyjdqhnkng đdumdorpro sĩzcob ngồuniqi ởtwgcmradn cạorprnh âmktkm thầlgkjm vui mừdyjdng, xem ra ngưkhorttfii củykvva Yểfjlpm Nguyệzcobt tôrnqcng, đdumdíyqqlch thậehmnt làpbiz đdumdãgewv xảmrbty ra chuyệzcobn.

pbizn Lậehmnp thấawwxy tấawwxt cảmrbt nhữjjjhng việzcobc nàpbizy, hơrlfki cau màpbizy mộlidtt chúcqxat, thấawwxy thấawwxy cótfee chúcqxat ngoàpbizi ýmktk muốrnqcn. Hắmembn rõqqigpbizng đdumdãgewvqhnkng Nam Cung Uyểfjlpn thoámtujt ra khỏngvoi đdumdlgkjm lầlgkjy trong lòmtujng đdumdawwxt, sao lạorpri ngưkhorttfii củykvva Yểfjlpm Nguyệzcobt tôrnqcng còmtujn chưkhora tớpakui? Trong lòmtujng hắmembn khôrnqcng khỏngvoi cótfee chúcqxat lo lắmembng cho nữjjjh tửmktkpbizy!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.