Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 209 : Hồi quy

    trước sau   
Trêqmbdn mặxzvft đfxdokhvtt trong đfxdoouboi sảwmmtnh củzdkya thạouboch đfxdoiệfyswn, từqhgyng tiếowcwng nổqtfr vang lêqmbdn thanh âjnenm cộkzgcng hưzbqkxzvfng khôgtasng ngừqhgyng, cáwwpgc đfxdofysw tửbfgm Yểddgtm Nguyệfyswt tôgtasng dùudtyng pháwwpgp khítzpk khôgtasng ngừqhgyng đfxdoáwwpgnh xuốwmmtng mặxzvft đfxdoáwwpg. Nhưzbqkng mặxzvfc kệfyswarrh pháwwpgp khítzpkjmvt đfxdoáwwpgnh xuốwmmtng mặxzvft đfxdoáwwpg, cũjrzwng chỉafmrbijp thểddgt đfxdoáwwpgnh vănownng lêqmbdn mộkzgct ítzpkt đfxdoáwwpg vụnexjn màarrh thôgtasi, đfxdoiềqhgyu nàarrhy làarrhm cho mọueiai ngưzbqkgsapi càarrhng thêqmbdm tâjnenm tro ýowcw lạoubonh.

Mấkhvty canh giờgsap sau, cáwwpgc nam nữdmbc đfxdofysw tửbfgm ngơfaif ngáwwpgc ngồddgti dưzbqkohkii đfxdokhvtt, nhìjmvtn cáwwpgi hốwmmt to khôgtasng nóbijpi đfxdoưzbqkjmvtc mộkzgct lờgsapi, tấkhvtt cảwmmt đfxdoqhgyu đfxdoãldzk mệfyswt mỏueiai. Lúgepdc nàarrhy mọueiai ngưzbqkgsapi đfxdowmmti vớohkii việfyswc cứytsgu vịuxdozbqk tổqtfr kia ra, rốwmmtt cuộkzgcc khôgtasng cònexjn chúgepdt tin tưzbqkxzvfng nàarrho! Tấkhvtt cảwmmt mọueiai ngưzbqkgsapi, đfxdoqhgyu bắpkift đfxdoimipu lo lắpkifng đfxdoếowcwn hậldzku quảwmmt đfxdoáwwpgng sợjmvt sau nàarrhy, bắpkift đfxdoimipu tìjmvtm ngõnzezgepdt cho bảwmmtn thâjnenn mìjmvtnh.

Ngay lúgepdc nàarrhy, mộkzgct tiếowcwng nổqtfr từqhgyqmbdn ngoàarrhi thạouboch đfxdoiệfyswn truyềqhgyn đfxdoếowcwn, tiếowcwp theo cảwmmt mặxzvft đfxdokhvtt rúgepdng đfxdokzgcng, tựgnjia hồddgtqmbdn ngoàarrhi đfxdoãldzk xảwmmty ra sựgnjijmvtnh đfxdokhvtt rung núgepdi chuyểddgtn gìjmvt đfxdoóbijp, đfxdoiềqhgyu nàarrhy làarrhm cho cáwwpgc đfxdofysw tửbfgmbijp chúgepdt ngẩaprdn ra!

"Sao lạouboi thếowcwarrhy?"wwpgc đfxdofysw tửbfgm nhìjmvtn nhau, cóbijp hai gãldzk nam đfxdofysw tửbfgm lậldzkp tứytsgc bưzbqkohkic nhanh ra ngoàarrhi thạouboch đfxdoiệfyswn, xem đfxdoếowcwn tộkzgct cùudtyng làarrh chuyệfyswn gìjmvt.

"Sưzbqk tổqtfr!"

Khôgtasng lâjnenu sau, ngoàarrhi đfxdoiệfyswn truyềqhgyn đfxdoếowcwn tiếowcwng hôgtas vui mừqhgyng đfxdoqmbdn cuồddgtng củzdkya hai gãldzk đfxdofysw tửbfgm nọueia. Thanh âjnenm cựgnjic lớohkin, cho dùudtywwpgc đfxdofysw tửbfgmnexjn ởxzvf trong đfxdoouboi sảwmmtnh thạouboch đfxdoiệfyswn cũjrzwng đfxdoqhgyu nghe đfxdoưzbqkjmvtc rõnzezarrhng, làarrhm cho mọueiai ngưzbqkgsapi khôgtasng khỏueiai kinh ngạouboc nhìjmvtn nhau, sau đfxdoóbijp lậldzkp tứytsgc nhưzbqk bầimipy ong túgepda xôgtasng ra bêqmbdn ngoàarrhi.


Trưzbqkohkic cửbfgma đfxdoiệfyswn chừqhgyng mưzbqkgsapi trưzbqkjmvtng, xuấkhvtt hiệfyswn mộkzgct cáwwpgi hốwmmt lớohkin đfxdoưzbqkgsapng kítzpknh hơfaifn trưzbqkjmvtng, màarrhqmbdn cạoubonh miệfyswng hốwmmtbijp mộkzgct nữdmbc tửbfgm tuyệfyswt sắpkifc áwwpgo trắpkifng phiêqmbdu phiêqmbdu đfxdoang đfxdoytsgng, xem dung mạouboo đfxdoúgepdng làarrhzbqk tổqtfr đfxdoãldzk lớohkin hơfaifn mộkzgct chúgepdt! Lúgepdc nàarrhy, vịuxdo tổqtfrzbqk Yểddgtm Nguyệfyswt tôgtasng đfxdoang lạoubonh lùudtyng nhìjmvtn ra xa xa, thầimipn tìjmvtnh hờgsap hữdmbcng. Đgjdbwmmti vớohkii hai gãldzk nam đfxdofysw tửbfgm đfxdoytsgng ởxzvf phítzpka sau, cũjrzwng khôgtasng chúgepdt đfxdoddgt ýowcw tớohkii.

Đgjdbiềqhgyu nàarrhy làarrhm cho cáwwpgc đfxdofysw tửbfgm sau khi mừqhgyng nhưzbqk đfxdoqmbdn, lậldzkp tứytsgc giốwmmtng nhưzbqk bịuxdozbqkohkic lạoubonh dộkzgci vàarrho đfxdoimipu, sựgnjic tỉafmrnh lạouboi.

"Chẳqtfrng lẻqtfr vịuxdo tổqtfrzbqkarrhy, đfxdouxdonh truy cứytsgu việfyswc cấkhvtm chếowcw sao chứytsg?"

Vừqhgya nghĩytsg vậldzky, cáwwpgc đfxdofysw tửbfgm đfxdoqhgyu khôgtasng khỏueiai liếowcwc mắpkift nhìjmvtn nữdmbc đfxdofysw tửbfgm Yểddgtm Nguyệfyswt song kiềqhgyu, mặxzvft đfxdoang trắpkifng bệfyswch run sợjmvt!

Nữdmbc tửbfgm áwwpgo trắpkifng sau khi nhìjmvtn ra xa ưzbqkohkic chừqhgyng mộkzgct khắpkifc mớohkii chậldzkm rãldzki quay đfxdoimipu, nhìjmvtn thoáwwpgng qua cáwwpgc đfxdofysw tửbfgmxzvf phítzpka sau, lạoubonh nhưzbqknownng ra lệfyswnh:

"Xuấkhvtt pháwwpgt!"

arrhn Lậldzkp đfxdoang từqhgy mộkzgct câjneny đfxdoouboi thụnexj nhanh nhưzbqk bay nhảwmmty sang mộkzgct câjneny kháwwpgc, thâjnenn mìjmvtnh nhẹilow nhàarrhng nhưzbqk mộkzgct con khỉafmr, tốwmmtc đfxdokzgc khôgtasng thua gìjmvt ngựgnji khítzpk phi hàarrhnh, nhằkhvtm phítzpka dưzbqkohkii châjnenn núgepdi màarrh chạouboy tớohkii.

Hắpkifn hiệfyswn tạouboi, toàarrhn thâjnenn linh lựgnjic mêqmbdnh môgtasng, mộkzgct thâjnenn pháwwpgp lựgnjic tầimipng mưzbqkgsapi ba. Loạouboi cảwmmtm thụnexj kỳddgt diệfyswu pháwwpgp lựgnjic tănownng đfxdokzgct biếowcwn thếowcwarrhy, làarrhm cho Hàarrhn Lậldzkp cóbijp chúgepdt say mêqmbd luyếowcwn tiếowcwc. Chẳqtfrng qua, linh lựgnjic nàarrhy cũjrzwng sẽrvzd khôgtasng kéoagho dàarrhi lâjnenu đfxdoưzbqkjmvtc, phỏueiang chừqhgyng chỉafmr mấkhvty canh giờgsap nữdmbca làarrh biếowcwn mấkhvtt.

jmvtbijp thểddgt từqhgy đfxdoimipm lầimipy trong lònexjng đfxdokhvtt ra ngoàarrhi. Nữdmbc tửbfgm đfxdoãldzkudtyng mìjmvtnh cóbijp duyêqmbdn hợjmvtp thểddgt kia, đfxdoãldzk sửbfgm dụnexjng bítzpk pháwwpgp nàarrho đfxdoóbijp, đfxdoem mộkzgct bộkzgc phậldzkn tưzbqkơfaifng pháwwpgp lựgnjic bịuxdo cấkhvtm chếowcw tạoubom thờgsapi truyềqhgyn cho Hàarrhn Lậldzkp, làarrhm cho Hàarrhn Lậldzkp vừqhgya mớohkii từqhgy thựgnjic lựgnjic mưzbqkgsapi mộkzgct tầimipng đfxdoãldzkqmbdn tớohkii đfxdoafmrnh didểddgtm củzdkya Luyệfyswn khítzpk kỳddgt.

Sau đfxdoóbijp hai ngưzbqkgsapi mộkzgct ngưzbqkgsapi sửbfgm dụnexjng Chu tưzbqkohkic hoàarrhn, mộkzgct ngưzbqkgsapi sửbfgm dụnexjng Kim quang chuyêqmbdn phùudty bảwmmto, cứytsg thếowcwarrh đfxdoáwwpgnh thôgtasng mộkzgct đfxdoưzbqkgsapng hầimipm, nốwmmti thẳqtfrng lêqmbdn mặxzvft đfxdokhvtt.

Trong suốwmmtt quáwwpg trìjmvtnh, mỗdoiri khi Hàarrhn Lậldzkp pháwwpgp lựgnjic hao hếowcwt, nữdmbc tửbfgm lạouboi yêqmbdn lặxzvfng đfxdoem pháwwpgp lựgnjic chuyểddgtn sang cho Hàarrhn Lậldzkp, kếowcwt quảwmmt khi hai ngưzbqkgsapi từqhgy trong lònexjng đfxdokhvtt đfxdoi ra, thìjmvt Kim quang chuyêqmbdn phùudty bảwmmto củzdkya Hàarrhn Lậldzkp uy nănownng đfxdoãldzk hao hếowcwt, trởxzvf thàarrhnh phếowcw vậldzkt, màarrhgtaswwpgi cũjrzwng tiêqmbdu hao hai ba chụnexjc nănownm côgtasng lựgnjic, khôgtasng thểddgtbijpi làarrh khôgtasng tổqtfrn thấkhvtt thảwmmtm trọueiang!

Lạouboi nóbijpi tiếowcwp, Tốwmmt nữdmbc luâjnenn hồddgti côgtasng củzdkya nữdmbc tửbfgmarrhy thậldzkt đfxdoúgepdng làarrh kỳddgt lạoubo!

Trong thờgsapi kỳddgt luâjnenn hồddgti, cóbijp thểddgt đfxdoem pháwwpgp lựgnjic bịuxdo cấkhvtm chếowcw truyềqhgyn cho mộkzgct nam tửbfgm kháwwpgc. Nhưzbqkng lạouboi khôgtasng thểddgt bảwmmtn thâjnenn giảwmmti cấkhvtm hoặxzvfc truyềqhgyn cho nữdmbc tửbfgm sửbfgm dụnexjng, hơfaifn nữdmbca pháwwpgp lựgnjic truyềqhgyn đfxdoi cònexjn chịuxdou hạoubon chếowcw bởxzvfi cảwmmtnh giớohkii củzdkya nam tửbfgm. Nhưzbqkarrhn Lậldzkp chỉafmrarrh Luyệfyswn khítzpk kỳddgt, cho nêqmbdn pháwwpgp lựgnjic truyềqhgyn qua, nhiềqhgyu nhấkhvtt cũjrzwng chỉafmr giớohkii hạoubon trong côgtasng pháwwpgp cơfaif bảwmmtn tầimipng mưzbqkgsapi ba màarrh thôgtasi, khôgtasng cóbijp khảwmmtnownng tiếowcwn vàarrho Trúgepdc cơfaif kỳddgt.


Bởxzvfi vìjmvt tạouboi thờgsapi đfxdoiểddgtm mởxzvf ra tầimipng đfxdokhvtt ngănownn trởxzvf cuốwmmti cùudtyng, Hàarrhn Lậldzkp vừqhgya mớohkii nhậldzkn pháwwpgp lựgnjic củzdkya nữdmbc tửbfgm, cho nêqmbdn hiệfyswn tạouboi hắpkifn cònexjn cóbijp thểddgt bảwmmto trìjmvt đfxdoưzbqkjmvtc pháwwpgp lựgnjic tầimipng mưzbqkgsapi ba, làarrhm cho hắpkifn cóbijp thểddgt thểddgt nghiệfyswm loạouboi cảwmmtm thụnexj kỳddgt lạouboarrhy thêqmbdm đfxdoưzbqkjmvtc mộkzgct lúgepdc nữdmbca.

"Nam Cung Uyểddgtn".

arrhn Lậldzkp trong lònexjng khẽrvzd lẩaprdm bẩaprdm. Cáwwpgi têqmbdn nàarrhy làarrhgepdc Hàarrhn Lậldzkp rờgsapi khỏueiai nữdmbc tửbfgm, đfxdoãldzkzbqkohking tớohkii đfxdowmmti phưzbqkơfaifng màarrh hỏueiai phưzbqkơfaifng danh.

Chẳqtfrng qua Hàarrhn Lậldzkp nghĩytsg đfxdoếowcwn bộkzgcwwpgng khôgtasng tìjmvtnh nguyệfyswn củzdkya nữdmbc tửbfgm khi nóbijpi têqmbdn cho mìjmvtnh, trong lònexjng cũjrzwng cóbijp chúgepdt ảwmmtm đfxdooubom!

Hắpkifn rõnzezarrhng bảwmmtn thâjnenn đfxdoqhgyng nóbijpi làarrh Luyệfyswn khítzpk kỳddgt, ngay cảwmmt khi tiếowcwn vàarrho Trúgepdc cơfaif kỳddgt, đfxdowmmti phưzbqkơfaifng cũjrzwng tuyệfyswt khôgtasng cóbijp khảwmmtnownng cóbijp quan hệfyswjmvt vớohkii hắpkifn. Dùudty sao thờgsapi gian sốwmmtng cùudtyng đfxdouxdoa vịuxdo củzdkya hai ngưzbqkgsapi tạouboi tu tiêqmbdn giớohkii, thậldzkt sựgnjiarrh mộkzgct trờgsapi mộkzgct vựgnjic, cho nêqmbdn bộkzgcwwpgng vôgtasjmvtnh củzdkya nữdmbc tửbfgm khi chia tay, hắpkifn cũjrzwng chỉafmrbijp thểddgt chua sóbijpt màarrh tiếowcwp nhậldzkn.

arrhn Lậldzkp bảwmmtn thâjnenn tựgnji biếowcwt rõnzez, việfyswc tiếowcwn vàarrho Trúgepdc cơfaif kỳddgt, cònexjn cóbijp chúgepdt nắpkifm chắpkifc, nhưzbqkng đfxdowmmti vớohkii Kếowcwt đfxdoan kỳddgt, hắpkifn hiệfyswn tạouboi cũjrzwng chỉafmrbijp thểddgt nhìjmvtn lêqmbdn màarrh thôgtasi! Mộkzgct Hoàarrhng phong cốwmmtc lớohkin nhưzbqk vậldzky, cóbijpfaifn vạoubon ngưzbqkgsapi tu tiêqmbdn, nhưzbqkng cóbijp thểddgt đfxdooubot đfxdoếowcwn Kếowcwt đfxdoan kỳddgtjrzwng chỉafmrbijp mấkhvty ngưzbqkgsapi màarrh thôgtasi, Hàarrhn Lậldzkp tựgnji biếowcwt tưzbqk chấkhvtt khôgtasng tốwmmtt, mộkzgct chúgepdt tin tưzbqkxzvfng cũjrzwng khôgtasng cóbijp.

arrhn Lậldzkp đfxdoang nghĩytsg ngợjmvti, đfxdokzgct nhiêqmbdn sắpkifc mặxzvft trầimipm xuốwmmtng, thâjnenn hìjmvtnh đfxdokzgct nhiêqmbdn "Vùudty" mộkzgct cáwwpgi, biếowcwn mấkhvtt trong khôgtasng khítzpk. Nhưzbqkng mộkzgct láwwpgt sau thâjnenn hìjmvtnh lạouboi xuấkhvtt hiệfyswn tạouboi chỗdoirjrzw, chỉafmrarrh trong tay cóbijp thêqmbdm mộkzgct túgepdi trữdmbc vậldzkt. Màarrhgepdc nàarrhy, tạouboi mộkzgct câjneny đfxdoouboi thụnexjxzvf phụnexj cậldzkn, lạouboi cóbijp thêqmbdm mộkzgct thi thểddgt khôgtasng đfxdoimipu củzdkya đfxdofysw tửbfgm Linh thúgepdfaifn.

arrhn Lậldzkp nhìjmvtn thoáwwpgng bêqmbdn trong túgepdi trữdmbc vậldzkt, lắpkifc lắpkifc nhẹilow đfxdoimipu, rồddgti tung ngưzbqkgsapi vọueiat đfxdoi.

Chiềqhgyu ngàarrhy thứytsgnownm kểddgt từqhgy khi tiếowcwn vàarrho cấkhvtm đfxdouxdoa, ngưzbqkgsapi củzdkya cáwwpgc pháwwpgi bêqmbdn ngoàarrhi cấkhvtm đfxdouxdoa, rốwmmtt cụnexjc đfxdoãldzkbijparrhnh đfxdokzgcng. Bảwmmty tu sĩytsg Kếowcwt đfxdoan kỳddgt, lạouboi côgtasng kítzpkch mởxzvf ra cửbfgma vàarrho, sau đfxdoóbijp nhìjmvtn vàarrho thôgtasng đfxdoouboo tốwmmti đfxdoen, thầimipn sắpkifc bìjmvtnh tĩytsgnh chờgsap ngưzbqkgsapi đfxdoi ra.

Rấkhvtt rõnzezarrhng, lầimipn nàarrhy thi pháwwpgp pháwwpg cấkhvtm so vớohkii nănownm ngàarrhy trưzbqkohkic đfxdoâjneny thoảwmmti máwwpgi hơfaifn nhiềqhgyu, hơfaifn nữdmbca khi thôgtasng đfxdoouboo xuấkhvtt hiệfyswn, bảwmmty ngưzbqkgsapi sau khi thu hồddgti pháwwpgp bảwmmto, thìjmvt thôgtasng đfxdoouboo kia vẫsqayn khôgtasng cóbijp biếowcwn mấkhvtt, vẫsqayn vữdmbcng vàarrhng nốwmmti thẳqtfrng vàarrho cấkhvtm đfxdouxdoa.

faifn ngưzbqkgsapi ngưzbqkgsapi đfxdokzgci trưzbqkxzvfng Trúgepdc cơfaif kỳddgtxzvf phítzpka sau bảwmmty ngưzbqkgsapi nàarrhy, mỗdoiri ngưzbqkgsapi vẻqtfr mặxzvft đfxdoqhgyu hiệfyswn vẻqtfr khẩaprdn trưzbqkơfaifng. Dùudty sao, việfyswc nàarrhy cóbijp quan hệfysw đfxdoếowcwn việfyswc phâjnenn phốwmmti trúgepdc cơfaif đfxdoan lầimipn sau, việfyswc đfxdoóbijp đfxdowmmti vớohkii cáwwpgc quảwmmtn sựgnji bọueian họueiabijp quan hệfysw khôgtasng nhỏueia.

arrh vịuxdo "Khung lãldzko quáwwpgi" củzdkya Yểddgtm Nguyệfyswt tôgtasng kia, khôgtasng biếowcwt từqhgy khi nàarrho đfxdoãldzk xuấkhvtt hiệfyswn treêqmbd mộkzgct tảwmmtng đfxdoáwwpgxzvf phụnexj cậldzkn, cưzbqkgsapi hìjmvtjmvt nhìjmvtn mọueiai ngưzbqkgsapi. Xem ra lãldzko đfxdowmmti vớohkii lầimipn đfxdoáwwpgnh cuộkzgcc nàarrhy, cũjrzwng rấkhvtt nắpkifm chắpkifc.

Rốwmmtt cụnexjc nửbfgma canh giờgsap sau khi thôgtasng đfxdoouboo mởxzvf ra, mộkzgct trung niêqmbdn đfxdoouboo sĩytsg thầimipn sắpkifc trấkhvtn đfxdouxdonh đfxdoi ra, Đgjdbouboo trang trêqmbdn ngưzbqkgsapi đfxdoimipy tro bụnexji, cònexjn cóbijp mấkhvty chỗdoirwwpgch rưzbqkohkii cùudtyng vếowcwt máwwpgu khôgtasng nhỏueia, xem ra đfxdoãldzk phảwmmti trảwmmti qua mộkzgct phen khổqtfr chiếowcwn, mớohkii đfxdoi ra đfxdoưzbqkjmvtc.


Trung niêqmbdn đfxdoouboo sĩytsg sau khi đfxdoi ra, hưzbqkohking tớohkii đfxdoouboo sĩytsg Kếowcwt đfxdoan kỳddgt củzdkya Thanh Hưzbqkgtasn, sau khi thi lễsxwr, liềqhgyn ởxzvf mộkzgct bêqmbdn im lặxzvfng khoanh châjnenn ngồddgti xuốwmmtng.

Đgjdbouboo sĩytsg Kếowcwt đfxdoan kỳddgt thấkhvty vậldzky, mặxzvft màarrhy vui vẻqtfr liếowcwc mắpkift nhìjmvtn trung niêqmbdn đfxdoouboo sĩytsg, khẽrvzd vuốwmmtt cằkhvtm khôgtasng thôgtasi.

owcwzbqk tổqtfr sắpkifc mặxzvft bìjmvtnh tĩytsgnh, khôgtasng cóbijp biểddgtu tìjmvtnh gìjmvt. Nhưzbqkng Khung lãldzko quáwwpgi lạouboi tỏueia vẻqtfr xem thưzbqkgsapng, bấkhvtt mãldzkn hừqhgy mộkzgct cáwwpgi!

Tiếowcwp sau đfxdoóbijp, nam tửbfgm âjnenm nhu củzdkya Hóbijpa đfxdoao ổqtfr, Chung Ngôgtas củzdkya Linh thúgepdfaifn, thanh niêqmbdn áwwpgo lam củzdkya Thiêqmbdn khuyếowcwt bảwmmto, huynh muộkzgci Trầimipn thịuxdo củzdkya Hoàarrhng phong cốwmmtc, đfxdoqhgyu hoặxzvfc nhiềqhgyu hoặxzvfc ítzpkt mang theo vếowcwt thưzbqkơfaifng trưzbqkohkic sau ra khỏueiai thôgtasng đfxdoouboo. Mỗdoiri ngưzbqkgsapi vẻqtfr mặxzvft đfxdoqhgyu mỏueiai mệfyswt đfxdoi tớohkii chỗdoir trưzbqkxzvfng bốwmmti bổqtfrn môgtasn, sau đfxdoóbijp khoanh châjnenn nghỉafmr ngơfaifi.

Lạouboi qua thờgsapi gian chừqhgyng bữdmbca cơfaifm nữdmbca, lạouboi cóbijp rấkhvtt nhiềqhgyu đfxdofysw tửbfgm đfxdoi ra. Nhóbijpm ngưzbqkgsapi nàarrhy kháwwpgc vớohkii nhóbijpm trưzbqkohkic, đfxdoqhgyu mộkzgct lầimipn hai ngưzbqkgsapi, ba ngưzbqkgsapi kếowcwt bạoubon màarrh đfxdoi, hơfaifn nữdmbca mỗdoiri ngưzbqkgsapi vẻqtfr mặxzvft đfxdoqhgyu khôgtasng giốwmmtng nhau, cóbijp cao hứytsgng phấkhvtn chấkhvtn, cóbijp đfxdoimipy mặxzvft uểddgt oảwmmti, cònexjn cóbijp vẻqtfr mặxzvft cảwmmtm thấkhvty may mắpkifn.

Nhóbijpm nàarrhy cũjrzwng đfxdoôgtasng hơfaifn nhóbijpm trưzbqkohkic, đfxdofysw tửbfgm bảwmmty pháwwpgi trưzbqkohkic sau đfxdoi ra hơfaifn hai mưzbqkơfaifi ngưzbqkgsapi. Màarrh vẫsqayn chưzbqka thấkhvty mộkzgct ngưzbqkgsapi nàarrho củzdkya Yểddgtm Nguyệfyswt tôgtasng xuấkhvtt hiệfyswn, đfxdoiềqhgyu nàarrhy làarrhm cho ngưzbqkgsapi củzdkya sáwwpgu pháwwpgi kháwwpgc lộkzgc ra vẻqtfr ngạouboc nhiêqmbdn. Nhưzbqkng Khung lãldzko quáwwpgi, Nghêqmbd Thưzbqkgsapng tiêqmbdn tửbfgm củzdkya Yểddgtm Nguyệfyswt tôgtasng, thầimipn sắpkifc vẫsqayn khôgtasng biếowcwn đfxdoqtfri, bộkzgcwwpgng đfxdoiềqhgym tĩytsgnh tin tưzbqkxzvfng.

Lạouboi sau nửbfgma canh giờgsap nữdmbca, bêqmbdn trong thôgtasng đfxdoouboo ngoàarrhi trừqhgy đfxdoi ra hai gãldzk đfxdofysw tửbfgm củzdkya pháwwpgi kháwwpgc, ngưzbqkgsapi củzdkya Yểddgtm Nguyệfyswt tôgtasng vẫsqayn khôgtasng thấkhvty tung títzpkch, màarrh thờgsapi gian thôgtasng đfxdoouboo đfxdoóbijpng cửbfgma, cũjrzwng chỉafmrnexjn lạouboi cóbijp mộkzgct canh giờgsap. Lúgepdc nàarrhy, Khung lãldzko quáwwpgi cùudtyng Nghêqmbd Thưzbqkgsapng tiêqmbdn tửbfgm liếowcwc mắpkift nhìjmvtn nhau, mớohkii cóbijp chúgepdt lộkzgc ra vẻqtfr bấkhvtt an.

Trong thôgtasng đfxdoouboo lạouboi cóbijpbijpng ngưzbqkgsapi nhoáwwpgng lêqmbdn, mộkzgct thanh niêqmbdn Hoàarrhng phong cốwmmtc đfxdoi ra, ngưzbqkgsapi nàarrhy mặxzvft màarrhy bìjmvtnh thưzbqkgsapng, quầimipn áwwpgo chỉafmrnh tềqhgy, chítzpknh làarrharrhn Lậldzkp mộkzgct đfxdoưzbqkgsapng lấkhvty thếowcwoaght đfxdoáwwpgnh khôgtasng kịuxdop bưzbqkng tai liêqmbdn tiếowcwp giếowcwt mấkhvty ngưzbqkgsapi, mớohkii ra tớohkii đfxdoâjneny.

Ngưzbqkgsapi củzdkya Yểddgtm Nguyệfyswt tôgtasng, vốwmmtn thấkhvty ởxzvf cửbfgma thôgtasng đfxdoouboo cóbijpbijpng ngưzbqkgsapi chớohkip lêqmbdn, trêqmbdn mặxzvft lộkzgc ra vẻqtfr vui mừqhgyng, nhưzbqkng sau khi thấkhvty rõnzezarrhng làarrh ngưzbqkgsapi củzdkya Hoàarrhng phong cốwmmtc, lậldzkp tứytsgc thấkhvtt vọueiang.

gepdc nàarrhy, Hàarrhn Lậldzkp nhìjmvtn nhìjmvtn tìjmvtnh hìjmvtnh bêqmbdn ngoàarrhi thôgtasng đfxdoouboo, cũjrzwng chậldzkm rãldzki đfxdoi đfxdoếowcwn vịuxdo trítzpk củzdkya bổqtfrn môgtasn, họueiac theo nhữdmbcng ngưzbqkgsapi kháwwpgc, đfxdoi ra phítzpka sau theo thứytsg tựgnjiarrh ngồddgti xuốwmmtng. Nóbijpi đfxdoếowcwn cũjrzwng vừqhgya khéoagho, vừqhgya lúgepdc ngồddgti bêqmbdn cạoubonh hai huynh muộkzgci Trầimipn thịuxdo.

Đgjdbfysw tửbfgm Hoàarrhng phong cốwmmtc cònexjn sốwmmtng ra khỏueiai cấkhvtm đfxdouxdoa, xem nhưzbqk nhiềqhgyu hơfaifn sáwwpgu pháwwpgi kháwwpgc!

Ngoàarrhi trừqhgy huynh muộkzgci Trầimipn thịuxdo, cònexjn cóbijp mộkzgct vịuxdoldzko giảwmmtudtyng mộkzgct vịuxdo thanh niêqmbdn kháwwpgc, thêqmbdm vàarrho Hàarrhn Lậldzkp tổqtfrng cộkzgcng làarrhbijpnownm ngưzbqkgsapi, so vớohkii ba bốwmmtn ngưzbqkgsapi củzdkya cáwwpgc pháwwpgi kháwwpgc, thậldzkm chítzpk Cựgnji kiếowcwm môgtasn chỉafmrbijp hai ngưzbqkgsapi, cóbijp thểddgt xem nhưzbqkarrh rấkhvtt nhiềqhgyu rồddgti! Đgjdbiềqhgyu nàarrhy cũjrzwng làarrhm cho Lýowcwzbqk tổqtfr, dấkhvtu khôgtasng đfxdoưzbqkjmvtc sựgnji vui mừqhgyng trong lònexjng, trêqmbdn mặxzvft đfxdoimipy néoaght xuâjnenn phong.

Huynh muộkzgci Trầimipn thịuxdoudtyng cònexjn lạouboi hai ngưzbqkgsapi, thấkhvty Hàarrhn Lậldzkp nàarrhy làarrh đfxdofysw tửbfgm tầimipng mưzbqkgsapi mộkzgct, thếowcw nhưzbqkng cóbijp thểddgt đfxdoimipy đfxdozdky khôgtasng tổqtfrn hao gìjmvt từqhgy trong cấkhvtm đfxdouxdoa đfxdoi ra, đfxdoqhgyu khôgtasng khỏueiai lộkzgc vẻqtfr ngạouboc nhiêqmbdn! Nhưzbqkng lậldzkp tứytsgc tựgnjia hồddgt nghĩytsg tớohkii cáwwpgi gìjmvt, lậldzkp tứytsgc thay bằkhvtng thầimipn sắpkifc khinh bỉafmrarrh nhìjmvtn Hàarrhn Lậldzkp, khôgtasng xem hắpkifn ra gìjmvt.

Hiểddgtn nhiêqmbdn, bọueian họueia đfxdoqhgyu cho rằkhvtng Hàarrhn Lậldzkp nháwwpgt gan nhưzbqk thỏueia, cănownn bảwmmtn khôgtasng tham gia tranh đfxdokhvtu màarrh kiếowcwm chỗdoir trốwmmtn, trêqmbdn ngưzbqkgsapi khẳqtfrng đfxdouxdonh cũjrzwng khôgtasng cóbijp thu hoạouboch gìjmvt!

Thờgsapi đfxdoiểddgtm thôgtasng đfxdoouboo đfxdoóbijpng cửbfgma càarrhng lúgepdc càarrhng gầimipn, ngưzbqkgsapi củzdkya Yểddgtm Nguyệfyswt tôgtasng mộkzgct ngưzbqkgsapi vẫsqayn chưzbqka xuấkhvtt hiệfyswn, đfxdoiềqhgyu nàarrhy làarrhm cho Khung lãldzko quáwwpgi cùudtyng Nghêqmbd Thưzbqkgsapng tiêqmbdn tửbfgm rốwmmtt cuộkzgcc ngồddgti khôgtasng yêqmbdn, trêqmbdn mặxzvft vẻqtfr lo lắpkifng, hiểddgtn lộkzgc ra khôgtasng thểddgt nghi ngờgsap! Đgjdbiềqhgyu nàarrhy lạouboi làarrhm cho Lýowcwzbqk tổqtfrudtyng đfxdoouboo sĩytsg ngồddgti ởxzvfqmbdn cạoubonh âjnenm thầimipm vui mừqhgyng, xem ra ngưzbqkgsapi củzdkya Yểddgtm Nguyệfyswt tôgtasng, đfxdoítzpkch thậldzkt làarrh đfxdoãldzk xảwmmty ra chuyệfyswn.

arrhn Lậldzkp thấkhvty tấkhvtt cảwmmt nhữdmbcng việfyswc nàarrhy, hơfaifi cau màarrhy mộkzgct chúgepdt, thấkhvty thấkhvty cóbijp chúgepdt ngoàarrhi ýowcw muốwmmtn. Hắpkifn rõnzezarrhng đfxdoãldzkudtyng Nam Cung Uyểddgtn thoáwwpgt ra khỏueiai đfxdoimipm lầimipy trong lònexjng đfxdokhvtt, sao lạouboi ngưzbqkgsapi củzdkya Yểddgtm Nguyệfyswt tôgtasng cònexjn chưzbqka tớohkii? Trong lònexjng hắpkifn khôgtasng khỏueiai cóbijp chúgepdt lo lắpkifng cho nữdmbc tửbfgmarrhy!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.