Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 207 : Đồ giao dữ chiến lợi phẩm

    trước sau   
Kim quang chuyêtngbn phùmjlv bảcfhco dưgfwazfwwi sựuris khu sửucua củvqjya Hàgfwan Lậgnskp, mộbeovt láevdkt sau hiểmabon xuấvqjyt thựurisc thểmabo pháevdkp bảcfhco, biếneein lớzfwwn bay ra giữxvoaa khômpgdng trung, hàgfwao quang tỏonxba ra bốlqxjn phíqgana.

gfwa linh lựurisc trong cơlfgk thểmabogfwan Lậgnskp liềcerln giốlqxjng nhưgfwagfwazfwwc sômpgdng tràgfwan ra, cuồomorn cuộbeovn khômpgdng dứqiket chảcfhcy vàgfwao trong kim chuyêtngbn, khômpgdng lâqvvru sau mộbeovt phầitekn ba pháevdkp lựurisc đcfhcãrwhy bịriwx hấvqjyp thu đcfhci. Đevdkiềcerlu nàgfway làgfwam cho kim quang càgfwang thêtngbm chócfhci mắntbet, quảcfhc thựurisc làgfwam cho ngưgfwamgehi ta khômpgdng dáevdkm nhìurisn thẳrcgbng vàgfwao!

mpgdevdki ởdfwu mộbeovt bêtngbn toàgfwan lựurisc giữxvoa chặqvvrt Mặqvvrc Giao, mộbeovt bêtngbn nhìurisn chăitekm chúuewt nhấvqjyt cửucua nhấvqjyt đcfhcbeovng củvqjya Hàgfwan Lậgnskp, khi thấvqjyy kim chuyêtngbn hiệcuucn ra, thìuris trong lòubdyng cũriwxng yêtngbn tâqvvrm đcfhcưgfwacfxcc bảcfhcy táevdkm phầitekn, biếneeit Hàgfwan Lậgnskp khômpgdng cócfhccfhci sai, phùmjlv bảcfhco nàgfway đcfhcíqganch xáevdkc cócfhc thểmabo pháevdk đcfhcưgfwacfxcc phòubdyng ngựuris củvqjya yêtngbu thúuewt.

Mặqvvrc Giao tựurisa hồomorriwxng nhậgnskn ra sựurisurisnh khômpgdng ổqegmn, hai mócfhcng vuốlqxjt quắntbep chặqvvrt lấvqjyy hai bêtngbn viêtngbn hoàgfwan, càgfwang ra sứqikec tráevdknh thoáevdkt, làgfwam cho Chu tưgfwazfwwc hoàgfwan củvqjya cômpgdevdki khẽsxjj run rẩkamby! Làgfwam cho cômpgdevdki sắntbec mặqvvrt biếneein đcfhcqegmi, vộbeovi vàgfwang hômpgd lớzfwwn vớzfwwi Hàgfwan Lậgnskp:

"Nhanh lêtngbn, nócfhc sắntbep vùmjlvng ra đcfhcưgfwacfxcc rồomori!"

gfwan Lậgnskp nghe vậgnsky, khômpgdng dáevdkm chầitekn chờmgeh, lấvqjyy tay chỉtdijgfwao phùmjlv bảcfhco, nhấvqjyt thờmgehi kim chuyêtngbn "Vùmjlvmjlv"tngbn, hưgfwazfwwng tớzfwwi Mặqvvrc Giao màgfwa bay tớzfwwi, bay đcfhcưgfwacfxcc nửucuaa đcfhcưgfwamgehng thìuris đcfhcbeovt nhiêtngbn hócfhca lớzfwwn lêtngbn, trởdfwutngbn giốlqxjng nhưgfwa mộbeovt tòubdya núuewti nhỏonxb, hung hăitekng nahừqikem vềcerl đcfhctdijnh đcfhciteku Mặqvvrc Giao màgfwa vỗkrcj xuốlqxjng.


Mặqvvrc Giao còubdyn đcfhcang giãrwhyy dụfdpra, biếneeit đcfhcitkui thếneei khômpgdng ổqegmn, hai con mắntbet màgfwau lụfdprc đcfhcbeovt nhiêtngbn hung quang chợcfxct lócfhce, mởdfwu miệcuucng ra, dung dịriwxch màgfwau tíqganm màgfwagfwan Lậgnskp rấvqjyt làgfwa kiêtngbng kịriwx, liềcerln phun ra, vừqikea lúuewtc bắntben thẳrcgbng vàgfwao kim chuyêtngbn làgfwam cho nócfhc nhấvqjyt thờmgehi khômpgdng thểmabo hạitku xuốlqxjng.

mpgdevdki cùmjlvng Hàgfwan Lậgnskp thấvqjyy vậgnsky, đcfhccerlu cảcfhc kinh, Hàgfwan Lậgnskp bởdfwui vìuris phảcfhci thao túuewtng kim chuyêtngbn cho nêtngbn chỉtdijcfhc thểmabo trợcfxcn mắntbet nhìurisn màgfwa khômpgdng thểmabogfwam gìuris, cômpgdevdki liềcerln míqganm mômpgdi, từqike trong áevdko lấvqjyy ra mộbeovt viêtngbn châqvvru màgfwau vàgfwang rồomori vung tay vềcerl phíqgana yêtngbu thúuewt đcfhcang giằqjxcng co vớzfwwi kim chuyêtngbn.

"Phàgfwanh" mộbeovt tiếneeing, viêtngbn châqvvru vừqikea chạitkum vàgfwao đcfhciteku củvqjya Mặqvvrc Giao. Lậgnskp tứqikec nổqegm tung ra, nhấvqjyt thờmgehi mộbeovt vùmjlvng khócfhci vàgfwang bao phủvqjy lấvqjyy đcfhciteku củvqjya yêtngbu thúuewt, làgfwam cho Mặqvvrc Giao kinh hoảcfhcng gầitekm nhẹqjxctngbn, cáevdki miệcuucng đcfhcang phu ra dung dịriwxch màgfwau tíqganm tựuris nhiêtngbn liềcerln ngừqikeng lạitkui.

Khômpgdng cócfhc dung dịriwxch màgfwau tíqganm ngăitekn cảcfhcn, kim chuyêtngbn vốlqxjn hàgfwao quang đcfhcang bịriwx yếneeiu đcfhci mộbeovt íqgant lúuewtc nàgfway hạitku xuốlqxjng, nêtngbn thẳrcgbng vàgfwao trêtngbn đcfhciteku củvqjya Mặqvvrc Giao bạitkuo pháevdkt ra mộbeovt tiếneeing nổqegm kinh thiêtngbn đcfhcbeovng đcfhcriwxa, kim quang chócfhci mắntbet trong khoảcfhcnh khắntbec chiếneeiu sáevdkng cảcfhc thếneei giớzfwwi dưgfwazfwwi lòubdyng đcfhcvqjyt nàgfway, nhưgfwang lậgnskp tứqikec liềcerln ảcfhcm đcfhcitkum, khômpgdi phụfdprc trởdfwu lạitkui bìurisnh thưgfwamgehng.

Tiếneeip theo kim chuyêtngbn đcfhcãrwhy biếneein nhỏonxb trởdfwu lạitkui, lạitkui hócfhca thàgfwanh mộbeovt đcfhcitkuo kim quang, bay vềcerltngbn cạitkunh Hàgfwan Lậgnskp.

gfwadfwu giữxvoaa khômpgdng trung, chỉtdijubdyn lạitkui cócfhctngbu thúuewt đcfhcang giãrwhyy dụfdpra.

Đevdkiteku củvqjya Mặqvvrc Giao lúuewtc nàgfway, mộbeovt nửucuaa đcfhcãrwhy bịriwx đcfhcáevdknh náevdkt, mộbeovt con mắntbet đcfhcãrwhy bịriwx đcfhcáevdknh bay ra khỏonxbi hốlqxjc mắntbet, chẳrcgbng biếneeit đcfhcãrwhy bịriwx đcfhcáevdknh bay đcfhci đcfhcâqvvru. Mắntbet còubdyn lạitkui tuy còubdyn, nhưgfwang máevdku cũriwxng khômpgdng ngừqikeng chảcfhcy ra. Cảcfhc gnưgfwamgehi Mặqvvrc Giao xem ra khômpgdng thểmabo thêtngb thảcfhcm hơlfgkn đcfhcưgfwacfxcc!

Xem ra yêtngbu thúuewtgfway giờmgeh chếneeit cũriwxng khômpgdng còubdyn xa.

mpgdevdki thấvqjyy vậgnsky, trong lòubdyng mừqikeng rỡhiau, vộbeovi vàgfwang từqike trong túuewti trữxvoa vậgnskt lấvqjyy ra mộbeovt cáevdki bìurisnh thủvqjyy tinh nhỏonxb, tiếneeip theo niệcuucm mấvqjyy câqvvru, sau đcfhcócfhc chỉtdijgfwao Mặqvvrc Giao. Kếneeit quảcfhc từqike trong bìurisnh bắntben ra mấvqjyy cổqegm hắntbec khíqgan tinh tếneei, âqvvrm trầitekm quấvqjyn quanh thâqvvrn thểmabo củvqjya Mặqvvrc Giao.

Trong chốlqxjc láevdkt sau, thìuris thấvqjyy mộbeovt hìurisnh ảcfhcnh Mặqvvrc Giao nhỏonxbgfwau xanh, bịriwx hắntbec khíqganwqpoo ra khỏonxbi cơlfgk thểmabo Mặqvvrc Giao, tuy giưgfwaơlfgkng nanh múuewta vuốlqxjt liềcerlu mạitkung giãrwhyy dụfdpra, nhưgfwang dầitekn dầitekn vẫsoern bịriwxwqpoo vàgfwao cáevdki bìurisnh nhỏonxb.

mpgdevdki đcfhcgnsky cáevdki bìurisnh lạitkui, sau khi cẩkambn thậgnskn dòubdywqpot tiểmabou Mặqvvrc Giao trong bìurisnh vàgfwai lầitekn, cũriwxng dấvqjyu khômpgdng đcfhcưgfwacfxcc vẻuxbogfwaơlfgki cưgfwamgehi trêtngbn mặqvvrt, cảcfhc ngưgfwamgehi mặqvvrt màgfway hớzfwwn hởdfwu. Sau đcfhcócfhc đcfhcômpgdi mắntbet nhìurisn thoáevdkng qua thâqvvrn thểmabo Mặqvvrc Giao đcfhcãrwhy khômpgdng còubdyn hơlfgki thởdfwugfwa trầitekm ngâqvvrm.

gfwagfwan Lậgnskp thấvqjyy hàgfwanh đcfhcbeovng củvqjya cômpgdevdki, lậgnskp tứqikec hiểmabou đcfhcưgfwacfxcc đcfhclqxji phưgfwaơlfgkng đcfhcem nguyêtngbn thầitekn củvqjya Mặqvvrc Giao màgfwa thu đcfhci. Tuy nhiêtngbn khômpgdng biếneeit nguyêtngbn thầitekn củvqjya Mặqvvrc Giao nàgfway rốlqxjt cuộbeovc làgfwamjlvng vàgfwao việcuucc gìuris, nhưgfwang thômpgdng qua vẻuxbo cao hứqikeng phấvqjyn chấvqjyn củvqjya nữxvoa tửucuagfway, cũriwxng biếneeit tuyệcuuct đcfhclqxji cócfhc giáevdk trịriwx xa xỉtdij.

uewtc nàgfway, cômpgdevdki đcfhcưgfwaa tay thu Chu tưgfwazfwwc hoàgfwan thu trởdfwu vềcerl, thi thểmabo Mặqvvrc Giao lậgnskp tứqikec từqike giữxvoaa khômpgdng trung rớzfwwt xuốlqxjng, vừqikea lúuewtc ởdfwu ngay trưgfwazfwwc mặqvvrt Hàgfwan Lậgnskp.


"Mộbeovt khi ta đcfhcãrwhy thu đcfhci nguyêtngbn thầitekn củvqjya Mặqvvrc Giao, vậgnsky thâqvvrn thểmabo kia lưgfwau lạitkui cho ngưgfwaơlfgki đcfhci, dùmjlv sao cũriwxng làgfwa do hai ngưgfwamgehi chúuewtng ta hợcfxcp lựurisc giếneeit chếneeit!"mpgdevdki phi thâqvvrn dừqikeng ởdfwutngbn ngưgfwamgehi Hàgfwan Lậgnskp, hàgfwao phócfhcng nócfhci.

gfwan Lậgnskp vừqikea nghe, liếneeic mắntbet nhìurisn cômpgdevdki đcfhcang rấvqjyt mãrwhyn ýbeov, lạitkui cúuewti đcfhciteku nhìurisn nhìurisn thâqvvrn thểmabo Mặqvvrc Giao, trong lòubdyng buồomorn bựurisc nócfhci:

evdkúuewtng, dùmjlv sao xáevdkc củvqjya Mặqvvrc Giao nàgfway rấvqjyt rắntben chắntbec, chúuewtng ta cũriwxng rấvqjyt rõhiaugfwang! Xem ra làgfwa muốlqxjn nhìurisn xem mìurisnh ra sứqikec trâqvvru đcfhcâqvvry màgfwa!"

gfwan Lậgnskp nghĩomor vậgnsky, trong tay hàgfwan quang chợcfxct lócfhce, mộbeovt thanh cựuris kiếneeim màgfwau bạitkuc xuấvqjyt hiệcuucn trong tay, đcfhcúuewtng làgfwa pháevdkp khíqgan cựurisc kỳqgan lợcfxci hạitkui lúuewtc trưgfwazfwwc củvqjya đcfhcitkui háevdkn châqvvrn trầitekn kia.

gfwan Lậgnskp khômpgdng nócfhci mộbeovt lờmgehi đcfhcem cựuris kiếneeim dùmjlvng sứqikec chéwqpom xuốlqxjng. "Phậgnskp" mộbeovt tiếneeing, ngâqvvrn kiếneeim nàgfway chỉtdijgfwao đcfhcưgfwacfxcc thâqvvrn thểmabo Mặqvvrc Giao ba tấvqjyc, tuy chéwqpom vàgfwao khômpgdng nhiềcerlu lắntbem, nhưgfwang cuốlqxji cùmjlvng cũriwxng pháevdk đcfhcưgfwacfxcc phòubdyng ngựuris củvqjya nócfhc, đcfhciềcerlu nàgfway làgfwam cho cômpgdevdki ởdfwu mộbeovt bêtngbn, kinh ngạitkuc miệcuucng khẻuxbo nhếneeich lêtngbn, nhấvqjyt thờmgehi khômpgdng thểmabo khéwqpop lạitkui.

gfwan Lậgnskp thấvqjyy biểmabou tìurisnh củvqjya cômpgdevdki, trong lòubdyng buồomorn cưgfwamgehi, lạitkui tiếneeip tụfdprc múuewta may thanh kiếneeim, đcfhcang muốlqxjn tiếneeip tụfdprc.

"Chậgnskm đcfhcãrwhy, thanh kiếneeim] nàgfway cho ta nhìurisn xem!"mpgdevdki sau khi phụfdprc hồomori lạitkui tinh thầitekn, dùmjlvng áevdknh mắntbet kinh ngạitkuc giưgfwaơlfgkng mắntbet nhìurisn vàgfwao ngâqvvrn kiếneeim nàgfway chậgnskm rãrwhyi nócfhci, làgfwam cho Hàgfwan Lậgnskp rùmjlvng mìurisnh.

"Sợcfxcevdki gìuris, ta đcfhcưgfwamgehng đcfhcưgfwamgehng làgfwa tu sĩomor Kếneeit đcfhcan kỳqgan, dạitkung bảcfhco bốlqxji gìurisgfwa chưgfwaa thấvqjyy qua, chỉtdijgfwa thanh kiếneeim nàgfway củvqjya ngưgfwaơlfgki cócfhc đcfhciểmabom rấvqjyt làgfwa cổqegm quáevdki, ta chỉtdij muốlqxjn xem qua màgfwa thômpgdi!"mpgdevdki thấvqjyy Hàgfwan Lậgnskp cócfhc chúuewtt chầitekn chờmgeh, nhấvqjyt thờmgehi liếneeic mắntbet nhìurisn Hàgfwan Lậgnskp xem thưgfwamgehng, tứqikec giậgnskn nócfhci.

mpgdevdki tuy bềcerl ngoàgfwai còubdyn trẻuxbo, nhưgfwang trong cáevdki liếneeic mắntbet nàgfway đcfhciteky vẻuxboriwx mịriwx phong tìurisnh, làgfwam cho Hàgfwan Lậgnskp trốlqxjng ngựurisc tăitekng tốlqxjc, khômpgdng thểmabo tựuris chủvqjy!

"Thanh kiếneeim nàgfway đcfhcíqganch xáevdkc cócfhc chúuewtt vấvqjyn đcfhccerl, ta sau khi cócfhc đcfhcưgfwacfxcc cũriwxng khômpgdng biếneeit vìuris sao, khômpgdng thểmabo khu đcfhcbeovng đcfhcưgfwacfxcc kiếneeim nàgfway, nếneeiu khômpgdng đcfhclqxji phócfhc vớzfwwi Mặqvvrc Giao, cũriwxng khômpgdng cầitekn chậgnskt vậgnskt nhưgfwa thếneei!" Mộbeovt khi cômpgdevdki đcfhcãrwhycfhci nhưgfwa thếneei, Hàgfwan Lậgnskp đcfhcàgfwanh phảcfhci đcfhcem kiếneeim nàgfway đcfhcưgfwaa cho cômpgdevdki, ngoàgfwai miệcuucng chậgnskm rãrwhyi giảcfhci thíqganch.

Hắntben hiệcuucn tạitkui cũriwxng khômpgdng muốlqxjn gâqvvry chuyệcuucn cùmjlvng cômpgdevdki, dùmjlv sao hai bêtngbn cũriwxng cùmjlvng nhau trảcfhci qua tuyệcuuct cảcfhcnh, nêtngbn đcfhclqxji vớzfwwi từqike nay vềcerl sau ra ngoàgfwai, cũriwxng khômpgdng đcfhclqxji đcfhcriwxch vớzfwwi nhau mớzfwwi đcfhcúuewtng. Màgfwampgdevdki đcfhclqxji vớzfwwi hắntben cũriwxng khômpgdng cócfhc đcfhccerl phòubdyng gìuris, xem ra đcfhclqxji vớzfwwi tâqvvrm tưgfwa củvqjya hắntben cũriwxng rấvqjyt rõhiaugfwang, khômpgdng sợcfxc hắntben ra tay đcfhcáevdknh léwqpon.

"Hắntbec hắntbec! Quảcfhc nhiêtngbn khômpgdng sai, thậgnskt sựurisgfwa quáevdk xa xỉtdij!"mpgdevdki sau khi tiếneeip nhậgnskn ngâqvvrn kiếneeim, cẩkambn thậgnskn vuốlqxjt ve phâqvvrn tíqganch mộbeovt phen, trêtngbn mặqvvrt lộbeov ra vẻuxbo muốlqxjn thu lấvqjyy vậgnskt nàgfway, rấvqjyt làgfwa tiếneeic hậgnskn nócfhci.

"Rốlqxjt cuộbeovc sao lạitkui thếneeigfway?"gfwan Lậgnskp thấvqjyy cômpgdevdki tựurisa hồomor thựurisc sựuris nhìurisn ra cáevdki gìuris đcfhcócfhc, khômpgdng khỏonxbi hỏonxbi.


"Khômpgdng cócfhcuris! Ngâqvvrn kiếneeim nàgfway sắntbec béwqpon nhưgfwa vậgnsky, chíqgannh làgfwa khi chếneei luyệcuucn pháevdkp bảcfhco đcfhcãrwhymjlvng ngâqvvrn tinh màgfwagfwam, hơlfgkn nữxvoaa phâqvvrn lưgfwacfxcng cũriwxng khômpgdng íqgant, đcfhcvqjy đcfhcmabo vậgnskt nàgfway vưgfwacfxct hơlfgkn cáevdkc pháevdkp bảcfhco bìurisnh thưgfwamgehng!"mpgdevdki bìurisnh thảcfhcn đcfhcem kiếneeim trảcfhc lạitkui cho Hàgfwan Lậgnskp, thảcfhcn nhiêtngbn nócfhci.

"Ngâqvvrn tinh?"gfwan Lậgnskp hơlfgki ngẩkambn ra.

"Cócfhccfhci cho ngưgfwaơlfgki, ngưgfwaơlfgki cũriwxng sẽsxjj khômpgdng hiểmabou đcfhcưgfwacfxcc đcfhcâqvvru! Chỉtdijcfhc châqvvrn hỏonxba củvqjya tu sĩomor Kếneeit đcfhcan kỳqgan, mớzfwwi cócfhc thểmabo đcfhcem sốlqxjgfwacfxcng lớzfwwn thuầitekn ngâqvvrn màgfwa chếneei luyệcuucn ra nguyêtngbn liệcuucu pháevdkp bảcfhco, phi thưgfwamgehng trâqvvrn quýbeov. Trong Chu tưgfwazfwwc hoàgfwan củvqjya ta cũriwxng cócfhc loạitkui nàgfway"mpgdevdki cócfhc chúuewtt khômpgdng kiêtngbn nhẫsoern nócfhci.

gfwan Lậgnskp nghe xong, trong lòubdyng lạitkui chửucuai thầitekm: "Khômpgdng biếneeit ta mớzfwwi hỏonxbi ngưgfwaơlfgki! Ta màgfwa biếneeit thìurisubdyn hỏonxbi làgfwam gìuris nửucuaa chứqike?"

Tuy nhiêtngbn rõhiaugfwang thấvqjyy cômpgdevdki bộbeovevdkng khômpgdng muốlqxjn nócfhci nhiềcerlu, Hàgfwan Lậgnskp lạitkui giảcfhclfgk tiếneeip tụfdprc hỏonxbi:

"Vìuris sao ngưgfwamgehi kháevdkc cócfhc thểmabo sửucua kiếneeim nàgfway bay lêtngbn nghêtngbnh đcfhcriwxch, ta căitekn bảcfhcn lạitkui khômpgdng thểmabo khu sửucua?"

mpgdevdki thấvqjyy Hàgfwan Lậgnskp bộbeovevdkng muốlqxjn hỏonxbi đcfhcếneein cùmjlvng, trong lòubdyng thoáevdkng cócfhc chúuewtt bựurisc mìurisnh, nhưgfwang vẫsoern lãrwhynh đcfhcitkum trảcfhc lờmgehi:

"Nguyêtngbn chủvqjy nhâqvvrn củvqjya kiếneeim nàgfway, dụfdprng tâqvvrm dùmjlvng phưgfwaơlfgkng pháevdkp tếneei luyệcuucn qua, loạitkui phưgfwaơlfgkng pháevdkp nàgfway cựurisc kỳqgangfwampgdn, ngưgfwamgehi ngoàgfwai đcfhcưgfwaơlfgkng nhiêtngbn khômpgdng thểmabo sửucua dụfdprng! Trừqike phi đcfhcem kiếneeim nàgfway luyệcuucn lạitkui, nếneeiu khômpgdng đcfhclqxji vớzfwwi ngưgfwamgehi kháevdkc màgfwacfhci, chỉtdijcfhc thểmabo xem làgfwa phếneei vậgnskt!"

gfwan Lậgnskp sắntbec mặqvvrt cócfhc chúuewtt khócfhc coi, vốlqxjn hắntben còubdyn đcfhclqxji vớzfwwi kiếneeim nàgfway ômpgdm kỳqgan vọxfuxng rấvqjyt cao, nếneeiu theo nhưgfwa lờmgehi củvqjya đcfhclqxji phưgfwaơlfgkng làgfwa thậgnskt, cáevdki nàgfway chỉtdijgfwa đcfhcomor bỏonxb đcfhci!

"Phếneei vậgnskt, khômpgdng thấvqjyy sao! Hiệcuucn tạitkui khômpgdng phảcfhci làgfwamjlvng đcfhcưgfwacfxcc sao?"gfwan Lậgnskp sau khi trầitekm mặqvvrc mộbeovt láevdkt, đcfhcbeovt nhiêtngbn lạitkunh lùmjlvng nócfhci. Tiếneeip theo khômpgdng chúuewtt kháevdkch khíqgan huy đcfhcbeovng ngâqvvrn kiếneeim, nhắntbem trêtngbn mìurisnh Mặqvvrc Giao màgfwa chéwqpom mạitkunh xuốlqxjng, trong nháevdky mắntbet đcfhcãrwhy xẻuxbo Mặqvvrc Giao ra lỗkrcj chỗkrcj.

mpgdevdki thấvqjyy Hàgfwan Lậgnskp thômpgd lỗkrcj nhưgfwa kẻuxbo đcfhcomor tểmabo nhưgfwa thếneei khômpgdng chịriwxu nổqegmi, khômpgdng khỏonxbi cau màgfway, lui vềcerl phíqgana sau mấvqjyy bưgfwazfwwc, tạitkuo khoảcfhcng cáevdkch vớzfwwi Hàgfwan Lậgnskp. Sau đcfhcócfhc, lạitkui lạitkunh nhạitkut nócfhci:

"Mặqvvrc Giao nàgfway tuy chỉtdij vừqikea mớzfwwi tiếneein hócfhca thàgfwanh bậgnskc hai, nhưgfwang toàgfwan thâqvvrn đcfhccerlu làgfwagfwai liệcuucu quýbeov giáevdk! Da cócfhc thểmabo luyệcuucn chếneei thàgfwanh hộbeov giáevdkp, sừqikeng cùmjlvng mócfhcng vuốlqxjt làgfwa nguyêtngbn liệcuucu tốlqxjt nhấvqjyt đcfhcmabo luyệcuucn chếneei đcfhctdijnh cấvqjyp pháevdkp khíqgan, đcfhcan dịriwxch còubdyn sócfhct lạitkui, cũriwxng làgfwa vậgnskt dùmjlvng đcfhcmabo luyệcuucn chếneei đcfhcan dưgfwacfxcc trâqvvrn quýbeov!"

Khômpgdng biếneeit vìuris sao, cômpgdevdki lạitkui rấvqjyt rõhiaugfwang giảcfhci thíqganch cho Hàgfwan Lậgnskp, làgfwam cho Hàgfwan Lậgnskp kinh ngạitkuc, cũriwxng cócfhc chúuewtt bấvqjyt an, khômpgdng biếneeit đcfhclqxji phưgfwaơlfgkng cócfhc chủvqjy ýbeovuris!

evdkáevdkng tiếneeic! Nếneeiu Mặqvvrc Giao nàgfway tiếneein hócfhca đcfhcếneein bậgnskc ba, nộbeovi giao đcfhcan trong đcfhciteku kia, tuyệcuuct đcfhclqxji sẽsxjjgfwam cho đcfhca sốlqxj tu sĩomor Kếneeit đcfhcan tranh dàgfwanh, mặqvvrc kệcuucgfwa luyệcuucn dưgfwacfxcc hay làgfwa luyệcuucn khíqgan, đcfhccerlu cựurisc kỳqgan hữxvoau dụfdprng!"mpgdevdki đcfhcbeovt nhiêtngbn cảcfhcm kháevdki nócfhci.

"Giao đcfhcan? Cócfhcgfwau gìuris, phảcfhci cáevdki nàgfway khômpgdng?"gfwan Lậgnskp đcfhcbeovt nhiêtngbn từqike trong bụfdprng củvqjya Mặqvvrc Giao, lấvqjyy ra mộbeovt viêtngbn cầiteku màgfwau đcfhconxb lớzfwwn bằqjxcng nắntbem tay, cầitekm trong tay, nócfhci vớzfwwi cômpgdevdki vẻuxbo mặqvvrt đcfhcang kinh ngạitkuc.

"Ồlfgk! Đevdkâqvvry làgfwaevdki gìuris? Đevdkúuewtng làgfwa lấvqjyy từqike trêtngbn ngưgfwamgehi Mặqvvrc Giao ra sao chứqike?"mpgdevdki cảcfhcm thấvqjyy ngoàgfwai ýbeov muốlqxjn, khômpgdng khỏonxbi đcfhci tớzfwwi bêtngbn cạitkunh Hàgfwan Lậgnskp, cẩkambn thậgnskn nhìurisn vậgnskt đcfhcócfhc.

"Thậgnskt đcfhcúuewtng làgfwacfhc chúuewtt giốlqxjng! Nhưgfwang Mặqvvrc Giao nàgfway rõhiaugfwang mớzfwwi tiếneein hócfhca đcfhcếneein bậgnskc hai, khômpgdng cócfhc khảcfhcitekng sinh ra giao đcfhcan, hơlfgkn nữxvoaa Mặqvvrc Giao làgfwa áevdkc giao thủvqjyy thuộbeovc tíqgannh, nộbeovi đcfhcan nêtngbn cócfhcgfwau lam mớzfwwi đcfhcúuewtng! Đevdkưgfwaa ta sờmgeh thửucua xem rốlqxjt cuộbeovc sao lạitkui thếneeigfway?"mpgdevdki nhìurisn chốlqxjc láevdkt, rốlqxjt cụfdprc nhịriwxn khômpgdng đcfhcưgfwacfxcc, từqike trong tay Hàgfwan Lậgnskp tiếneeip nhậgnskn lấvqjyy viêtngbn cầiteku mềcerlm nhũriwxn, đcfhcưgfwaa tay vuốlqxjt nhẹqjxcgfwai cáevdki.

Ngay lúuewtc nàgfway, " phụfdprp" mộbeovt cáevdki, viêtngbn cầiteku vômpgd cớzfww tựuris nổqegm tung ra, mộbeovt mảcfhcng lớzfwwn sưgfwaơlfgkng khócfhci màgfwau hồomorng, bao trùmjlvm lấvqjyy cômpgdevdki cùmjlvng vớzfwwi Hàgfwan Lậgnskp vàgfwao trong đcfhcócfhc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.