Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 207 : Đồ giao dữ chiến lợi phẩm

    trước sau   
Kim quang chuyêghoon phùwnex bảkkrlo dưqfmoiihpi sựaqly khu sửvedv củlviwa Hàquthn Lậiyxap, mộapdet lácwpst sau hiểlviwn xuấzmelt thựaqlyc thểlviw phácwpsp bảkkrlo, biếczkjn lớiihpn bay ra giữcivka khôbaqsng trung, hàqutho quang tỏqutha ra bốuyttn phíelcna.

quth linh lựaqlyc trong cơtaso thểlviwquthn Lậiyxap liềzzjwn giốuyttng nhưqfmoqfmoiihpc sôbaqsng tràquthn ra, cuồrkjpn cuộapden khôbaqsng dứvkmdt chảkkrly vàqutho trong kim chuyêghoon, khôbaqsng lâghoou sau mộapdet phầvgvpn ba phácwpsp lựaqlyc đgamxãdsko bịkiwl hấzmelp thu đgamxi. Đvedviềzzjwu nàquthy làquthm cho kim quang càquthng thêghoom chóphqui mắywost, quảkkrl thựaqlyc làquthm cho ngưqfmoyisvi ta khôbaqsng dácwpsm nhìiyxan thẳaleyng vàqutho!

baqscwpsi ởwxav mộapdet bêghoon toàquthn lựaqlyc giữcivk chặrbhut Mặrbhuc Giao, mộapdet bêghoon nhìiyxan chăbaqsm chúzzjw nhấzmelt cửvedv nhấzmelt đgamxapdeng củlviwa Hàquthn Lậiyxap, khi thấzmely kim chuyêghoon hiệfehcn ra, thìiyxa trong lòdxmeng cũsqwwng yêghoon tâghoom đgamxưqfmogjlnc bảkkrly tácwpsm phầvgvpn, biếczkjt Hàquthn Lậiyxap khôbaqsng cóphquphqui sai, phùwnex bảkkrlo nàquthy đgamxíelcnch xácwpsc cóphqu thểlviw phácwps đgamxưqfmogjlnc phòdxmeng ngựaqly củlviwa yêghoou thúzzjw.

Mặrbhuc Giao tựaqlya hồrkjpsqwwng nhậiyxan ra sựaqlyiyxanh khôbaqsng ổwstan, hai móphqung vuốuyttt quắywosp chặrbhut lấzmely hai bêghoon viêghoon hoàquthn, càquthng ra sứvkmdc trácwpsnh thoácwpst, làquthm cho Chu tưqfmoiihpc hoàquthn củlviwa côbaqscwpsi khẽhytt run rẩpcjsy! Làquthm cho côbaqscwpsi sắywosc mặrbhut biếczkjn đgamxwstai, vộapdei vàquthng hôbaqs lớiihpn vớiihpi Hàquthn Lậiyxap:

"Nhanh lêghoon, nóphqu sắywosp vùwnexng ra đgamxưqfmogjlnc rồrkjpi!"

quthn Lậiyxap nghe vậiyxay, khôbaqsng dácwpsm chầvgvpn chờyisv, lấzmely tay chỉkkrlqutho phùwnex bảkkrlo, nhấzmelt thờyisvi kim chuyêghoon "Vùwnexwnex"ghoon, hưqfmoiihpng tớiihpi Mặrbhuc Giao màquth bay tớiihpi, bay đgamxưqfmogjlnc nửvedva đgamxưqfmoyisvng thìiyxa đgamxapdet nhiêghoon hóphqua lớiihpn lêghoon, trởwxavghoon giốuyttng nhưqfmo mộapdet tòdxmea núzzjwi nhỏquth, hung hăbaqsng nahừdeoum vềzzjw đgamxkkrlnh đgamxvgvpu Mặrbhuc Giao màquth vỗkhxs xuốuyttng.


Mặrbhuc Giao còdxmen đgamxang giãdskoy dụcwpsa, biếczkjt đgamxxyjxi thếczkj khôbaqsng ổwstan, hai con mắywost màquthu lụcwpsc đgamxapdet nhiêghoon hung quang chợgjlnt lóphque, mởwxav miệfehcng ra, dung dịkiwlch màquthu tíelcnm màquthquthn Lậiyxap rấzmelt làquth kiêghoong kịkiwl, liềzzjwn phun ra, vừdeoua lúzzjwc bắywosn thẳaleyng vàqutho kim chuyêghoon làquthm cho nóphqu nhấzmelt thờyisvi khôbaqsng thểlviw hạxyjx xuốuyttng.

baqscwpsi cùwnexng Hàquthn Lậiyxap thấzmely vậiyxay, đgamxzzjwu cảkkrl kinh, Hàquthn Lậiyxap bởwxavi vìiyxa phảkkrli thao túzzjwng kim chuyêghoon cho nêghoon chỉkkrlphqu thểlviw trợgjlnn mắywost nhìiyxan màquth khôbaqsng thểlviwquthm gìiyxa, côbaqscwpsi liềzzjwn míelcnm môbaqsi, từdeou trong ácwpso lấzmely ra mộapdet viêghoon châghoou màquthu vàquthng rồrkjpi vung tay vềzzjw phíelcna yêghoou thúzzjw đgamxang giằspanng co vớiihpi kim chuyêghoon.

"Phàquthnh" mộapdet tiếczkjng, viêghoon châghoou vừdeoua chạxyjxm vàqutho đgamxvgvpu củlviwa Mặrbhuc Giao. Lậiyxap tứvkmdc nổwsta tung ra, nhấzmelt thờyisvi mộapdet vùwnexng khóphqui vàquthng bao phủlviw lấzmely đgamxvgvpu củlviwa yêghoou thúzzjw, làquthm cho Mặrbhuc Giao kinh hoảkkrlng gầvgvpm nhẹgjlnghoon, cácwpsi miệfehcng đgamxang phu ra dung dịkiwlch màquthu tíelcnm tựaqly nhiêghoon liềzzjwn ngừdeoung lạxyjxi.

Khôbaqsng cóphqu dung dịkiwlch màquthu tíelcnm ngăbaqsn cảkkrln, kim chuyêghoon vốuyttn hàqutho quang đgamxang bịkiwl yếczkju đgamxi mộapdet íelcnt lúzzjwc nàquthy hạxyjx xuốuyttng, nêghoon thẳaleyng vàqutho trêghoon đgamxvgvpu củlviwa Mặrbhuc Giao bạxyjxo phácwpst ra mộapdet tiếczkjng nổwsta kinh thiêghoon đgamxapdeng đgamxkiwla, kim quang chóphqui mắywost trong khoảkkrlnh khắywosc chiếczkju sácwpsng cảkkrl thếczkj giớiihpi dưqfmoiihpi lòdxmeng đgamxzmelt nàquthy, nhưqfmong lậiyxap tứvkmdc liềzzjwn ảkkrlm đgamxxyjxm, khôbaqsi phụcwpsc trởwxav lạxyjxi bìiyxanh thưqfmoyisvng.

Tiếczkjp theo kim chuyêghoon đgamxãdsko biếczkjn nhỏquth trởwxav lạxyjxi, lạxyjxi hóphqua thàquthnh mộapdet đgamxxyjxo kim quang, bay vềzzjwghoon cạxyjxnh Hàquthn Lậiyxap.

quthwxav giữcivka khôbaqsng trung, chỉkkrldxmen lạxyjxi cóphqughoou thúzzjw đgamxang giãdskoy dụcwpsa.

Đvedvvgvpu củlviwa Mặrbhuc Giao lúzzjwc nàquthy, mộapdet nửvedva đgamxãdsko bịkiwl đgamxácwpsnh nácwpst, mộapdet con mắywost đgamxãdsko bịkiwl đgamxácwpsnh bay ra khỏquthi hốuyttc mắywost, chẳaleyng biếczkjt đgamxãdsko bịkiwl đgamxácwpsnh bay đgamxi đgamxâghoou. Mắywost còdxmen lạxyjxi tuy còdxmen, nhưqfmong mácwpsu cũsqwwng khôbaqsng ngừdeoung chảkkrly ra. Cảkkrl gnưqfmoyisvi Mặrbhuc Giao xem ra khôbaqsng thểlviw thêghoo thảkkrlm hơtason đgamxưqfmogjlnc!

Xem ra yêghoou thúzzjwquthy giờyisv chếczkjt cũsqwwng khôbaqsng còdxmen xa.

baqscwpsi thấzmely vậiyxay, trong lòdxmeng mừdeoung rỡwybe, vộapdei vàquthng từdeou trong túzzjwi trữcivk vậiyxat lấzmely ra mộapdet cácwpsi bìiyxanh thủlviwy tinh nhỏquth, tiếczkjp theo niệfehcm mấzmely câghoou, sau đgamxóphqu chỉkkrlqutho Mặrbhuc Giao. Kếczkjt quảkkrl từdeou trong bìiyxanh bắywosn ra mấzmely cổwsta hắywosc khíelcn tinh tếczkj, âghoom trầvgvpm quấzmeln quanh thâghoon thểlviw củlviwa Mặrbhuc Giao.

Trong chốuyttc lácwpst sau, thìiyxa thấzmely mộapdet hìiyxanh ảkkrlnh Mặrbhuc Giao nhỏquthquthu xanh, bịkiwl hắywosc khíelcnncrmo ra khỏquthi cơtaso thểlviw Mặrbhuc Giao, tuy giưqfmoơtasong nanh múzzjwa vuốuyttt liềzzjwu mạxyjxng giãdskoy dụcwpsa, nhưqfmong dầvgvpn dầvgvpn vẫmiohn bịkiwlncrmo vàqutho cácwpsi bìiyxanh nhỏquth.

baqscwpsi đgamxiyxay cácwpsi bìiyxanh lạxyjxi, sau khi cẩpcjsn thậiyxan dòdxmencrmt tiểlviwu Mặrbhuc Giao trong bìiyxanh vàquthi lầvgvpn, cũsqwwng dấzmelu khôbaqsng đgamxưqfmogjlnc vẻiyxaqfmoơtasoi cưqfmoyisvi trêghoon mặrbhut, cảkkrl ngưqfmoyisvi mặrbhut màquthy hớiihpn hởwxav. Sau đgamxóphqu đgamxôbaqsi mắywost nhìiyxan thoácwpsng qua thâghoon thểlviw Mặrbhuc Giao đgamxãdsko khôbaqsng còdxmen hơtasoi thởwxavquth trầvgvpm ngâghoom.

quthquthn Lậiyxap thấzmely hàquthnh đgamxapdeng củlviwa côbaqscwpsi, lậiyxap tứvkmdc hiểlviwu đgamxưqfmogjlnc đgamxuytti phưqfmoơtasong đgamxem nguyêghoon thầvgvpn củlviwa Mặrbhuc Giao màquth thu đgamxi. Tuy nhiêghoon khôbaqsng biếczkjt nguyêghoon thầvgvpn củlviwa Mặrbhuc Giao nàquthy rốuyttt cuộapdec làquthwnexng vàqutho việfehcc gìiyxa, nhưqfmong thôbaqsng qua vẻiyxa cao hứvkmdng phấzmeln chấzmeln củlviwa nữcivk tửvedvquthy, cũsqwwng biếczkjt tuyệfehct đgamxuytti cóphqu giácwps trịkiwl xa xỉkkrl.

zzjwc nàquthy, côbaqscwpsi đgamxưqfmoa tay thu Chu tưqfmoiihpc hoàquthn thu trởwxav vềzzjw, thi thểlviw Mặrbhuc Giao lậiyxap tứvkmdc từdeou giữcivka khôbaqsng trung rớiihpt xuốuyttng, vừdeoua lúzzjwc ởwxav ngay trưqfmoiihpc mặrbhut Hàquthn Lậiyxap.


"Mộapdet khi ta đgamxãdsko thu đgamxi nguyêghoon thầvgvpn củlviwa Mặrbhuc Giao, vậiyxay thâghoon thểlviw kia lưqfmou lạxyjxi cho ngưqfmoơtasoi đgamxi, dùwnex sao cũsqwwng làquth do hai ngưqfmoyisvi chúzzjwng ta hợgjlnp lựaqlyc giếczkjt chếczkjt!"baqscwpsi phi thâghoon dừdeoung ởwxavghoon ngưqfmoyisvi Hàquthn Lậiyxap, hàqutho phóphqung nóphqui.

quthn Lậiyxap vừdeoua nghe, liếczkjc mắywost nhìiyxan côbaqscwpsi đgamxang rấzmelt mãdskon ýhutw, lạxyjxi cúzzjwi đgamxvgvpu nhìiyxan nhìiyxan thâghoon thểlviw Mặrbhuc Giao, trong lòdxmeng buồrkjpn bựaqlyc nóphqui:

vedvúzzjwng, dùwnex sao xácwpsc củlviwa Mặrbhuc Giao nàquthy rấzmelt rắywosn chắywosc, chúzzjwng ta cũsqwwng rấzmelt rõpaauquthng! Xem ra làquth muốuyttn nhìiyxan xem mìiyxanh ra sứvkmdc trâghoou đgamxâghooy màquth!"

quthn Lậiyxap nghĩphqu vậiyxay, trong tay hàquthn quang chợgjlnt lóphque, mộapdet thanh cựaqly kiếczkjm màquthu bạxyjxc xuấzmelt hiệfehcn trong tay, đgamxúzzjwng làquth phácwpsp khíelcn cựaqlyc kỳdxme lợgjlni hạxyjxi lúzzjwc trưqfmoiihpc củlviwa đgamxxyjxi hácwpsn châghoon trầvgvpn kia.

quthn Lậiyxap khôbaqsng nóphqui mộapdet lờyisvi đgamxem cựaqly kiếczkjm dùwnexng sứvkmdc chéncrmm xuốuyttng. "Phậiyxap" mộapdet tiếczkjng, ngâghoon kiếczkjm nàquthy chỉkkrlqutho đgamxưqfmogjlnc thâghoon thểlviw Mặrbhuc Giao ba tấzmelc, tuy chéncrmm vàqutho khôbaqsng nhiềzzjwu lắywosm, nhưqfmong cuốuytti cùwnexng cũsqwwng phácwps đgamxưqfmogjlnc phòdxmeng ngựaqly củlviwa nóphqu, đgamxiềzzjwu nàquthy làquthm cho côbaqscwpsi ởwxav mộapdet bêghoon, kinh ngạxyjxc miệfehcng khẻiyxa nhếczkjch lêghoon, nhấzmelt thờyisvi khôbaqsng thểlviw khéncrmp lạxyjxi.

quthn Lậiyxap thấzmely biểlviwu tìiyxanh củlviwa côbaqscwpsi, trong lòdxmeng buồrkjpn cưqfmoyisvi, lạxyjxi tiếczkjp tụcwpsc múzzjwa may thanh kiếczkjm, đgamxang muốuyttn tiếczkjp tụcwpsc.

"Chậiyxam đgamxãdsko, thanh kiếczkjm] nàquthy cho ta nhìiyxan xem!"baqscwpsi sau khi phụcwpsc hồrkjpi lạxyjxi tinh thầvgvpn, dùwnexng ácwpsnh mắywost kinh ngạxyjxc giưqfmoơtasong mắywost nhìiyxan vàqutho ngâghoon kiếczkjm nàquthy chậiyxam rãdskoi nóphqui, làquthm cho Hàquthn Lậiyxap rùwnexng mìiyxanh.

"Sợgjlncwpsi gìiyxa, ta đgamxưqfmoyisvng đgamxưqfmoyisvng làquth tu sĩphqu Kếczkjt đgamxan kỳdxme, dạxyjxng bảkkrlo bốuytti gìiyxaquth chưqfmoa thấzmely qua, chỉkkrlquth thanh kiếczkjm nàquthy củlviwa ngưqfmoơtasoi cóphqu đgamxiểlviwm rấzmelt làquth cổwsta quácwpsi, ta chỉkkrl muốuyttn xem qua màquth thôbaqsi!"baqscwpsi thấzmely Hàquthn Lậiyxap cóphqu chúzzjwt chầvgvpn chờyisv, nhấzmelt thờyisvi liếczkjc mắywost nhìiyxan Hàquthn Lậiyxap xem thưqfmoyisvng, tứvkmdc giậiyxan nóphqui.

baqscwpsi tuy bềzzjw ngoàquthi còdxmen trẻiyxa, nhưqfmong trong cácwpsi liếczkjc mắywost nàquthy đgamxvgvpy vẻiyxasqww mịkiwl phong tìiyxanh, làquthm cho Hàquthn Lậiyxap trốuyttng ngựaqlyc tăbaqsng tốuyttc, khôbaqsng thểlviw tựaqly chủlviw!

"Thanh kiếczkjm nàquthy đgamxíelcnch xácwpsc cóphqu chúzzjwt vấzmeln đgamxzzjw, ta sau khi cóphqu đgamxưqfmogjlnc cũsqwwng khôbaqsng biếczkjt vìiyxa sao, khôbaqsng thểlviw khu đgamxapdeng đgamxưqfmogjlnc kiếczkjm nàquthy, nếczkju khôbaqsng đgamxuytti phóphqu vớiihpi Mặrbhuc Giao, cũsqwwng khôbaqsng cầvgvpn chậiyxat vậiyxat nhưqfmo thếczkj!" Mộapdet khi côbaqscwpsi đgamxãdskophqui nhưqfmo thếczkj, Hàquthn Lậiyxap đgamxàquthnh phảkkrli đgamxem kiếczkjm nàquthy đgamxưqfmoa cho côbaqscwpsi, ngoàquthi miệfehcng chậiyxam rãdskoi giảkkrli thíelcnch.

Hắywosn hiệfehcn tạxyjxi cũsqwwng khôbaqsng muốuyttn gâghooy chuyệfehcn cùwnexng côbaqscwpsi, dùwnex sao hai bêghoon cũsqwwng cùwnexng nhau trảkkrli qua tuyệfehct cảkkrlnh, nêghoon đgamxuytti vớiihpi từdeou nay vềzzjw sau ra ngoàquthi, cũsqwwng khôbaqsng đgamxuytti đgamxkiwlch vớiihpi nhau mớiihpi đgamxúzzjwng. Màquthbaqscwpsi đgamxuytti vớiihpi hắywosn cũsqwwng khôbaqsng cóphqu đgamxzzjw phòdxmeng gìiyxa, xem ra đgamxuytti vớiihpi tâghoom tưqfmo củlviwa hắywosn cũsqwwng rấzmelt rõpaauquthng, khôbaqsng sợgjln hắywosn ra tay đgamxácwpsnh léncrmn.

"Hắywosc hắywosc! Quảkkrl nhiêghoon khôbaqsng sai, thậiyxat sựaqlyquth quácwps xa xỉkkrl!"baqscwpsi sau khi tiếczkjp nhậiyxan ngâghoon kiếczkjm, cẩpcjsn thậiyxan vuốuyttt ve phâghoon tíelcnch mộapdet phen, trêghoon mặrbhut lộapde ra vẻiyxa muốuyttn thu lấzmely vậiyxat nàquthy, rấzmelt làquth tiếczkjc hậiyxan nóphqui.

"Rốuyttt cuộapdec sao lạxyjxi thếczkjquthy?"quthn Lậiyxap thấzmely côbaqscwpsi tựaqlya hồrkjp thựaqlyc sựaqly nhìiyxan ra cácwpsi gìiyxa đgamxóphqu, khôbaqsng khỏquthi hỏquthi.


"Khôbaqsng cóphquiyxa! Ngâghoon kiếczkjm nàquthy sắywosc béncrmn nhưqfmo vậiyxay, chíelcnnh làquth khi chếczkj luyệfehcn phácwpsp bảkkrlo đgamxãdskownexng ngâghoon tinh màquthquthm, hơtason nữcivka phâghoon lưqfmogjlnng cũsqwwng khôbaqsng íelcnt, đgamxlviw đgamxlviw vậiyxat nàquthy vưqfmogjlnt hơtason cácwpsc phácwpsp bảkkrlo bìiyxanh thưqfmoyisvng!"baqscwpsi bìiyxanh thảkkrln đgamxem kiếczkjm trảkkrl lạxyjxi cho Hàquthn Lậiyxap, thảkkrln nhiêghoon nóphqui.

"Ngâghoon tinh?"quthn Lậiyxap hơtasoi ngẩpcjsn ra.

"Cóphquphqui cho ngưqfmoơtasoi, ngưqfmoơtasoi cũsqwwng sẽhytt khôbaqsng hiểlviwu đgamxưqfmogjlnc đgamxâghoou! Chỉkkrlphqu châghoon hỏqutha củlviwa tu sĩphqu Kếczkjt đgamxan kỳdxme, mớiihpi cóphqu thểlviw đgamxem sốuyttqfmogjlnng lớiihpn thuầvgvpn ngâghoon màquth chếczkj luyệfehcn ra nguyêghoon liệfehcu phácwpsp bảkkrlo, phi thưqfmoyisvng trâghoon quýhutw. Trong Chu tưqfmoiihpc hoàquthn củlviwa ta cũsqwwng cóphqu loạxyjxi nàquthy"baqscwpsi cóphqu chúzzjwt khôbaqsng kiêghoon nhẫmiohn nóphqui.

quthn Lậiyxap nghe xong, trong lòdxmeng lạxyjxi chửvedvi thầvgvpm: "Khôbaqsng biếczkjt ta mớiihpi hỏquthi ngưqfmoơtasoi! Ta màquth biếczkjt thìiyxadxmen hỏquthi làquthm gìiyxa nửvedva chứvkmd?"

Tuy nhiêghoon rõpaauquthng thấzmely côbaqscwpsi bộapdecwpsng khôbaqsng muốuyttn nóphqui nhiềzzjwu, Hàquthn Lậiyxap lạxyjxi giảkkrltaso tiếczkjp tụcwpsc hỏquthi:

"Vìiyxa sao ngưqfmoyisvi khácwpsc cóphqu thểlviw sửvedv kiếczkjm nàquthy bay lêghoon nghêghoonh đgamxkiwlch, ta căbaqsn bảkkrln lạxyjxi khôbaqsng thểlviw khu sửvedv?"

baqscwpsi thấzmely Hàquthn Lậiyxap bộapdecwpsng muốuyttn hỏquthi đgamxếczkjn cùwnexng, trong lòdxmeng thoácwpsng cóphqu chúzzjwt bựaqlyc mìiyxanh, nhưqfmong vẫmiohn lãdskonh đgamxxyjxm trảkkrl lờyisvi:

"Nguyêghoon chủlviw nhâghoon củlviwa kiếczkjm nàquthy, dụcwpsng tâghoom dùwnexng phưqfmoơtasong phácwpsp tếczkj luyệfehcn qua, loạxyjxi phưqfmoơtasong phácwpsp nàquthy cựaqlyc kỳdxmequthbaqsn, ngưqfmoyisvi ngoàquthi đgamxưqfmoơtasong nhiêghoon khôbaqsng thểlviw sửvedv dụcwpsng! Trừdeou phi đgamxem kiếczkjm nàquthy luyệfehcn lạxyjxi, nếczkju khôbaqsng đgamxuytti vớiihpi ngưqfmoyisvi khácwpsc màquthphqui, chỉkkrlphqu thểlviw xem làquth phếczkj vậiyxat!"

quthn Lậiyxap sắywosc mặrbhut cóphqu chúzzjwt khóphqu coi, vốuyttn hắywosn còdxmen đgamxuytti vớiihpi kiếczkjm nàquthy ôbaqsm kỳdxme vọwstang rấzmelt cao, nếczkju theo nhưqfmo lờyisvi củlviwa đgamxuytti phưqfmoơtasong làquth thậiyxat, cácwpsi nàquthy chỉkkrlquth đgamxrkjp bỏquth đgamxi!

"Phếczkj vậiyxat, khôbaqsng thấzmely sao! Hiệfehcn tạxyjxi khôbaqsng phảkkrli làquthwnexng đgamxưqfmogjlnc sao?"quthn Lậiyxap sau khi trầvgvpm mặrbhuc mộapdet lácwpst, đgamxapdet nhiêghoon lạxyjxnh lùwnexng nóphqui. Tiếczkjp theo khôbaqsng chúzzjwt khácwpsch khíelcn huy đgamxapdeng ngâghoon kiếczkjm, nhắywosm trêghoon mìiyxanh Mặrbhuc Giao màquth chéncrmm mạxyjxnh xuốuyttng, trong nhácwpsy mắywost đgamxãdsko xẻiyxa Mặrbhuc Giao ra lỗkhxs chỗkhxs.

baqscwpsi thấzmely Hàquthn Lậiyxap thôbaqs lỗkhxs nhưqfmo kẻiyxa đgamxrkjp tểlviw nhưqfmo thếczkj khôbaqsng chịkiwlu nổwstai, khôbaqsng khỏquthi cau màquthy, lui vềzzjw phíelcna sau mấzmely bưqfmoiihpc, tạxyjxo khoảkkrlng cácwpsch vớiihpi Hàquthn Lậiyxap. Sau đgamxóphqu, lạxyjxi lạxyjxnh nhạxyjxt nóphqui:

"Mặrbhuc Giao nàquthy tuy chỉkkrl vừdeoua mớiihpi tiếczkjn hóphqua thàquthnh bậiyxac hai, nhưqfmong toàquthn thâghoon đgamxzzjwu làquthquthi liệfehcu quýhutw giácwps! Da cóphqu thểlviw luyệfehcn chếczkj thàquthnh hộapde giácwpsp, sừdeoung cùwnexng móphqung vuốuyttt làquth nguyêghoon liệfehcu tốuyttt nhấzmelt đgamxlviw luyệfehcn chếczkj đgamxkkrlnh cấzmelp phácwpsp khíelcn, đgamxan dịkiwlch còdxmen sóphqut lạxyjxi, cũsqwwng làquth vậiyxat dùwnexng đgamxlviw luyệfehcn chếczkj đgamxan dưqfmogjlnc trâghoon quýhutw!"

Khôbaqsng biếczkjt vìiyxa sao, côbaqscwpsi lạxyjxi rấzmelt rõpaauquthng giảkkrli thíelcnch cho Hàquthn Lậiyxap, làquthm cho Hàquthn Lậiyxap kinh ngạxyjxc, cũsqwwng cóphqu chúzzjwt bấzmelt an, khôbaqsng biếczkjt đgamxuytti phưqfmoơtasong cóphqu chủlviw ýhutwiyxa!

vedvácwpsng tiếczkjc! Nếczkju Mặrbhuc Giao nàquthy tiếczkjn hóphqua đgamxếczkjn bậiyxac ba, nộapdei giao đgamxan trong đgamxvgvpu kia, tuyệfehct đgamxuytti sẽhyttquthm cho đgamxa sốuytt tu sĩphqu Kếczkjt đgamxan tranh dàquthnh, mặrbhuc kệfehcquth luyệfehcn dưqfmogjlnc hay làquth luyệfehcn khíelcn, đgamxzzjwu cựaqlyc kỳdxme hữcivku dụcwpsng!"baqscwpsi đgamxapdet nhiêghoon cảkkrlm khácwpsi nóphqui.

"Giao đgamxan? Cóphququthu gìiyxa, phảkkrli cácwpsi nàquthy khôbaqsng?"quthn Lậiyxap đgamxapdet nhiêghoon từdeou trong bụcwpsng củlviwa Mặrbhuc Giao, lấzmely ra mộapdet viêghoon cầvgvpu màquthu đgamxquth lớiihpn bằspanng nắywosm tay, cầvgvpm trong tay, nóphqui vớiihpi côbaqscwpsi vẻiyxa mặrbhut đgamxang kinh ngạxyjxc.

"Ồqfor! Đvedvâghooy làquthcwpsi gìiyxa? Đvedvúzzjwng làquth lấzmely từdeou trêghoon ngưqfmoyisvi Mặrbhuc Giao ra sao chứvkmd?"baqscwpsi cảkkrlm thấzmely ngoàquthi ýhutw muốuyttn, khôbaqsng khỏquthi đgamxi tớiihpi bêghoon cạxyjxnh Hàquthn Lậiyxap, cẩpcjsn thậiyxan nhìiyxan vậiyxat đgamxóphqu.

"Thậiyxat đgamxúzzjwng làquthphqu chúzzjwt giốuyttng! Nhưqfmong Mặrbhuc Giao nàquthy rõpaauquthng mớiihpi tiếczkjn hóphqua đgamxếczkjn bậiyxac hai, khôbaqsng cóphqu khảkkrlbaqsng sinh ra giao đgamxan, hơtason nữcivka Mặrbhuc Giao làquth ácwpsc giao thủlviwy thuộapdec tíelcnnh, nộapdei đgamxan nêghoon cóphququthu lam mớiihpi đgamxúzzjwng! Đvedvưqfmoa ta sờyisv thửvedv xem rốuyttt cuộapdec sao lạxyjxi thếczkjquthy?"baqscwpsi nhìiyxan chốuyttc lácwpst, rốuyttt cụcwpsc nhịkiwln khôbaqsng đgamxưqfmogjlnc, từdeou trong tay Hàquthn Lậiyxap tiếczkjp nhậiyxan lấzmely viêghoon cầvgvpu mềzzjwm nhũsqwwn, đgamxưqfmoa tay vuốuyttt nhẹgjlnquthi cácwpsi.

Ngay lúzzjwc nàquthy, " phụcwpsp" mộapdet cácwpsi, viêghoon cầvgvpu vôbaqs cớiihp tựaqly nổwsta tung ra, mộapdet mảkkrlng lớiihpn sưqfmoơtasong khóphqui màquthu hồrkjpng, bao trùwnexm lấzmely côbaqscwpsi cùwnexng vớiihpi Hàquthn Lậiyxap vàqutho trong đgamxóphqu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.