Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 206 : Ý ngoại

    trước sau   
pwkuhvwri nóysyui vậuajuy, hiểhthln nhiêkvyzn làbavmm cho cáhvwrc đkieduqrc tửihpj Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung rùouiqng mìekoinh, dựdbnfa theo kinh nghiệuqrcm hai ngàbavmy trưkvyzysyuc, đkiedcvnunh cấuqvpp yêkvyzu thúliva chỉcvnu cầdbnfn bịntax vịntaxkvyz tổldsvbavmy vâlqomy khốovsin, khôpwkung thểhthlbavmo nhấuqvpt thờqcgai màbavm thoáhvwrt khỏpzkyi cấuqvpm chếkied củzroja pháhvwrp bảezubo, lầdbnfn nàbavmy yêkvyzu thúliva sao lạvzeqi thoáhvwrt ra nhanh đkiedếkiedn nhưkvyz vậuajuy?

Bọpzkyn họpzky tuy trong lòlpgxng tràbavmn đkieddbnfy nghi hoặocdcc, nhưkvyzng cũfxdwng khôpwkung dáhvwrm bỏpzky qua lờqcgai cảezubnh cáhvwro củzroja côpwkuhvwri, lậuajup tứqjpbc mưkvyzqcgai hai phầdbnfn cẩqworn thậuajun quan sáhvwrt, đkiedưkvyzơpemnng nhiêkvyzn cộykamt sáhvwrng hồxifong lam trong tay côpwkung kíffmwch càbavmng hung hiểhthlm hơpemnn, trong nháhvwry mắqjpbt đkiedãxjps khiếkiedn cho trêkvyzn thâlqomn hìekoinh Mặocdcc Giao cóysyu thêkvyzm mưkvyzqcgai mấuqvpy lỗjlrl thủzrojng nữffmwa, máhvwru chảezuby đkiedpzky cảezub mộykamt vùouiqng đkieddbnfm lầdbnfy bêkvyzn dưkvyzysyui.

Đcvnuưkvyzơpemnng nhiêkvyzn đkiediềuxoku nàbavmy cũfxdwng càbavmng chọpzkyc giậuajun thêkvyzm Mặocdcc Giao nàbavmy, nóysyu mởlpgx miệuqrcng ra, thêkvyzkvyzơpemnng ríffmwt lêkvyzn liêkvyzn miêkvyzn khôpwkung dứqjpbt, chấuqvpn cảezub mộykamt vùouiqng ôpwkung ôpwkung cảezubkvyzn.

"Rẹdpwot", mộykamt tiếkiedng xédbnfhvwrch quáhvwri dịntax vang lêkvyzn trong khôpwkung trung! Khi mọpzkyi ngưkvyzqcgai thầdbnfn tríffmw thanh tỉcvnunh lạvzeqi, đkiedntaxnh thầdbnfn nhìekoin lạvzeqi thìekoi tấuqvpt cảezub đkieduxoku sắqjpbc mặocdct biếkiedn đkiedldsvi.

Pháhvwrp bảezubo viêkvyzn hoàbavmn vẫstnan ởlpgx giữffmwa khôpwkung trung khôpwkung nhúlivac nhíffmwch, nhưkvyzng yêkvyzu thúliva Mặocdcc Giao ởlpgxkvyzn trong đkiedãxjps biếkiedn mấuqvpt, chỉcvnulpgxn đkiedhthl lạvzeqi mộykamt bộykam da, ởlpgx trong viêkvyzn hoàbavmn rung đkiedykamng khôpwkung ngừuqvpng, yêkvyzu thúliva đkiedãxjps lộykamt da đkiedàbavmo thoáhvwrt!

Khôpwkung chỉcvnu riêkvyzng cáhvwrc đkieduqrc tửihpj Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung kinh ngạvzeqc, màbavm ngay cảezubpwkuhvwri trẻajjb gặocdcp mộykamt màbavmn nàbavmy, trong lòlpgxng cũfxdwng vạvzeqn phầdbnfn kinh ngạvzeqc!


bavmng vừuqvpa hôpwku to cáhvwrc môpwkun hạvzeq đkieduqrc tửihpj cẩqworn thậuajun, cũfxdwng khôpwkung phảezubi làbavmekoi dựdbnf đkiedhvwrn đkiedưkvyzputcc hàbavmnh đkiedykamng lộykamt da chạvzeqy trốovsin nàbavmy.

bavmbavmekoi lựdbnfc lưkvyzputcng vùouiqng vẫstnay củzroja Mặocdcc Giao quáhvwr lớysyun, pháhvwrp lựdbnfc củzroja nàbavmng thậuajut sựdbnf khôpwkung đkiedzroj đkiedhthl tiếkiedp tụjnxmc duy trìekoilqomy khốovsin nóysyu. Yêkvyzu thúlivabavmy theo sựdbnf yếkiedu dầdbnfn đkiedi củzroja cấuqvpm chếkied Chu tưkvyzysyuc, cũfxdwng phảezubi biếkiedt mớysyui đkiedúlivang, tạvzeqi sao lạvzeqi làbavmm cáhvwri hàbavmnh đkiedykamng đkiedvzeqi thưkvyzơpemnng nguyêkvyzn khíffmwbavmy? Chẳjnylng lẽhvwrbavm…!

pwkuhvwri trong lòlpgxng vừuqvpa đkiedykamng, nghĩnqek tớysyui mộykamt nguyêkvyzn nhâlqomn đkiedáhvwrng sợputc, sắqjpbc mặocdct chợputct trắqjpbng nhợputct ra, vộykami vàbavmng tìekoim kiếkiedm Mặocdcc Giao ởlpgx chung quanh, đkiedhthluqvpn chứqjpbng suy đkiedhvwrn củzroja mìekoinh!

"Ởivvgpemni nàbavmy!"

Mộykamt gãxjps đkieduqrc tửihpj tinh mắqjpbt củzroja Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung, pháhvwrt hiệuqrcn đkieddbnfu tiêkvyzn yêkvyzu thúliva đkiedang bòlpgxhvwrt dưkvyzysyui đkieduqvpt di chuyểhthln khôpwkung ngừuqvpng, lúlivac nàbavmy nóysyu đkiedãxjps biếkiedn đkiedldsvi, hìekoinh tháhvwri cũfxdwng lớysyun hơpemnn trưkvyzysyuc nhiềuxoku.

Thâlqomn hìekoinh đkieden đkiedúlivaa trởlpgxkvyzn trắqjpbng nhưkvyz tuyếkiedt khôpwkung cóysyu vảezuby, thâlqomn dàbavmi ba bốovsin trưkvyzputcng đkiedãxjps thàbavmnh năxjpsm sáhvwru trưkvyzputcng, nhữffmwng nơpemni bịntax thưkvyzơpemnng chỉcvnulpgxn đkiedhthl lạvzeqi nhữffmwng vếkiedt sẹdpwoo nhàbavmn nhạvzeqt làbavmm cho ngưkvyzqcgai ta cơpemn hồxifo nhìekoin khôpwkung ra. Làbavmm cho ngưkvyzqcgai ta giậuajut mìekoinh chíffmwnh làbavm, trêkvyzn cáhvwri đkieddbnfu hìekoinh tam giáhvwrc đkiedãxjps mọpzkyc lêkvyzn mộykamt cáhvwri sừuqvpng màbavmu đkieden, trêkvyzn đkiedóysyuqworn hiệuqrcn áhvwrnh sáhvwrng, thâlqomn mìekoinh cũfxdwng xuấuqvpt hiệuqrcn thêkvyzm mộykamt đkiedôpwkui móysyung vuốovsit màbavmu trắqjpbng, sắqjpbc bédbnfn vôpwkuouiqng. Yêkvyzu thúlivabavmy đkiedãxjpsysyua xàbavm thàbavmnh giao, hìekoinh tháhvwri giốovsing giao long trong truyềuxokn thuyếkiedt nhưkvyz đkiedúlivac.

Ngưkvyzqcgai củzroja Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung thấuqvpy hìekoinh tháhvwri củzroja Mặocdcc Giao lúlivac nàbavmy. Tựdbnf nhiêkvyzn vạvzeqn phầdbnfn thay đkiedldsvi. Nhưkvyzng còlpgxn chưkvyza đkiedputci bọpzkyn họpzkyysyubavmnh đkiedykamng, thìekoipwkuhvwri đkiedang đkiedqjpbng ởlpgx phíffmwa trưkvyzysyuc thầdbnfn sắqjpbc chuyểhthln xanh hạvzeq mộykamt mệuqrcnh lệuqrcnh làbavmm cho mọpzkyi ngưkvyzqcgai ngạvzeqc nhiêkvyzn.

"Tấuqvpt cảezub mọpzkyi ngưkvyzqcgai lậuajup tứqjpbc lui ra ngoàbavmi, Mặocdcc Giao đkiedãxjps tiếkiedn hóysyua thàbavmnh bậuajuc hai! Thựdbnfc lựdbnfc đkiedãxjpsysyu thểhthl so vớysyui tu sĩnqek Trúlivac cơpemn bậuajuc trung, chúlivang ta tuyệuqrct khôpwkung phảezubi làbavm đkiedovsii thủzroj củzroja nóysyu, lậuajup tứqjpbc thoáhvwrt khỏpzkyi nơpemni đkiedâlqomy, ta cóysyu thểhthl cầdbnfm châlqomn nóysyu mộykamt khoảezubng thờqcgai gian ngắqjpbn".

Sau khi côpwkuhvwri trịntaxnh trọpzkyng nóysyui xong, lậuajup tứqjpbc vung tay lêkvyzn, đkiedưkvyza Chu tưkvyzysyuc hoàbavmn kia bay vềuxok trưkvyzysyuc ngưkvyzqcgai, xuấuqvpt ra mộykamt bứqjpbc tưkvyzqcgang phòlpgxng ngựdbnf.

hvwrc nam nữffmw đkieduqrc tửihpj phíffmwa sau vừuqvpa nghe vậuajuy, cóysyu chúlivat chầdbnfn chờqcga, tuy nóysyui cáhvwri gọpzkyi làbavm Mặocdcc Giao kia lộykamt mộykamt lớysyup da, hìekoinh tháhvwri thay đkiedldsvi lớysyun, nhưkvyzng bọpzkyn họpzky vừuqvpa mớysyui đkiedáhvwrnh nóysyu trọpzkyng thưkvyzơpemnng, thậuajut sựdbnf khóysyuysyu thểhthl tin rằykamng yêkvyzu thúlivabavmy chỉcvnu trong nháhvwry mắqjpbt, thựdbnfc lựdbnfc đkiedãxjpsysyu thểhthl biểhthln đkiedldsvi đkiedếkiedn nhưkvyz vậuajuy.

Nhưkvyzng chỉcvnu trong mộykamt khoảezubnh khắqjpbc do dựdbnf, cũfxdwng đkiedzroj đkiedhthl cho mộykamt sốovsi ngưkvyzqcgai hốovsii hậuajun cảezub đkiedqcgai! Bởlpgxi vìekoi Mặocdcc Giao màbavmu trắqjpbng kia, đkiedykamt nhiêkvyzn thâlqomn mìekoinh vừuqvpa đkiedykamng, đkiedãxjps tựdbnfa nhưkvyz tia chớysyup vọpzkyt tớysyui trêkvyzn khoảezubng khôpwkung củzroja mấuqvpy ngưkvyzqcgai Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung. Sau đkiedóysyu mởlpgxhvwri miệuqrcng lớysyun ra, mộykamt chấuqvpt lỏpzkyng màbavmu tíffmwm cuồxifon cuộykamn phun ra khôpwkung dứqjpbt.

"Mau trốovsin đkiedi. Khôpwkung thểhthl tiếkiedp!"

pwkuhvwri vộykami vàbavmng hôpwku lớysyun, mặocdct lộykam vẻajjb lo âlqomu, đkiedxifong thờqcgai Chu tưkvyzysyuc hoàbavmn lậuajup tứqjpbc biếkiedn lớysyun lêkvyzn mấuqvpy lầdbnfn, bay lêkvyzn đkiedpwku lấuqvpy luồxifong chấuqvpt lỏpzkyng màbavmu tíffmwm kia.


hvwrc đkieduqrc tửihpjysyu chúlivat thôpwkung minh nghe vậuajuy, hoặocdcc làbavm vộykami vàbavmng chạvzeqy trởlpgx lạvzeqi thôpwkung đkiedvzeqo đkiedáhvwr, hoặocdcc lậuajup tứqjpbc trốovsin vàbavmo trong phạvzeqm vi che chởlpgx củzroja pháhvwrp bảezubo viêkvyzn hoàbavmn, còlpgxn lạvzeqi năxjpsm sáhvwru đkieduqrc tửihpjdvei lạvzeqi cóysyu pháhvwrp khíffmwkvyzqcgang đkiedvzeqi, chẳjnylng nhữffmwng khôpwkung trốovsin màbavm ngưkvyzputcc lạvzeqi còlpgxn thảezub ra mộykamt sốovsi kiệuqrcn pháhvwrp khíffmw áhvwrnh sáhvwrng lậuajup lòlpgxe, bảezubo vệuqrc đkiedcvnunh đkieddbnfu củzroja mìekoinh, xem ra muốovsin đkiedóysyun đkiedlpgx!

"Ngu xuẩqworn!"

pwkuhvwri thấuqvpy cóysyu đkieduqrc tửihpj khôpwkung nghe lờqcgai mìekoinh nóysyui, trêkvyzn mặocdct thanh quang chợputct lóysyue, lộykam ra vẻajjb tứqjpbc giậuajun. Nhưkvyzng pháhvwrp lựdbnfc củzroja nàbavmng cóysyu hạvzeqn, cũfxdwng khôpwkung thểhthl đkiedem pháhvwrp bảezubo che trong phạvzeqm vi lớysyun hơpemnn, chỉcvnuysyu thểhthlouiqy ýyyub đkiedhthl bọpzkyn họpzky tựdbnf sinh tựdbnf diệuqrct!

Quảezub nhiêkvyzn sau đkiedóysyu pháhvwrt sinh mộykamt màbavmn chứqjpbng thựdbnfc lờqcgai nóysyui củzroja côpwkuhvwri khôpwkung phảezubi làbavm giảezub. Luồxifong nưkvyzysyuc màbavmu tíffmwm khôpwkung đkiedưkvyzputcc pháhvwrp bảezubo viêkvyzn hoàbavmn che chởlpgx, khíffmw thếkied hung hãxjpsn phun tớysyui đkiedcvnunh đkieddbnfu mấuqvpy têkvyzn đkieduqrc tửihpj kia, màbavm mấuqvpy móysyun pháhvwrp khíffmwfxdwng khôpwkung phảezubi vậuajut phàbavmm kia, áhvwrnh sáhvwrng chợputct lậuajup lòlpgxe mấuqvpy cáhvwri, liềuxokn bốovsic ra mấuqvpy cổldsv khóysyui xanh, biếkiedn mấuqvpt trong luồxifong nưkvyzysyuc màbavmu tíffmwm, bịntaxlpgxa tan khôpwkung còlpgxn chúlivat gìekoi.

bavm mấuqvpy têkvyzn đkieduqrc tửihpj Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung kia, chỉcvnu kịntaxp la lêkvyzn mộykamt tiếkiedng thìekoi đkiedãxjps bịntax luồxifong nưkvyzysyuc tíffmwm đkiedóysyuuajup xuốovsing màbavm biếkiedn mấuqvpt vôpwkuezubnh vôpwku tung khỏpzkyi thếkied gian, nớysyui màbavm bọpzkyn họpzky đkiedqjpbng chỉcvnulpgxn lạvzeqi mộykamt cáhvwri sốovsilqomu mấuqvpy trưkvyzputcng, làbavmm cho cáhvwrc đkieduqrc tửihpj Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung còlpgxn sốovsing, sắqjpbc mặocdct táhvwri nhợputct hẳjnyln đkiedi.

livac nàbavmy, yêkvyzu thúliva Mặocdcc Giao thấuqvpy tiêkvyzu diệuqrct đkiedưkvyzputcc mấuqvpy têkvyzn đkieduqrc tửihpj kia, sựdbnf bạvzeqo ngưkvyzputcc cũfxdwng giảezubm bớysyut, rốovsit cụjnxmc đkiedãxjps ngậuajum miệuqrcng đkiedìekoinh chỉcvnu phun ra, dùouiqng áhvwrnh mắqjpbt lạvzeqnh nhưkvyzxjpsng chăxjpsm chúliva nhìekoin côpwkuhvwri. Nóysyu tựdbnfa hồxifo rấuqvpt rõzkpgbavmng, vịntaxkvyz tổldsv Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung nàbavmy mớysyui làbavmekoinh đkiedntaxch củzroja mìekoinh.

"Cáhvwrc ngưkvyzơpemni còlpgxn ởlpgx đkiedóysyubavmm gìekoi? Còlpgxn khôpwkung chạvzeqy nhanh ra ngoàbavmi đkiedi! Súlivac sinh nàbavmy cưkvyzơpemnng hóysyua xàbavm thàbavmnh giao, đkiedan dịntaxch cũfxdwng khôpwkung nhiềuxoku lắqjpbm, sẽhvwr khôpwkung dễqclubavmng phun ra nữffmwa đkiedâlqomu!"pwkuhvwri khôpwkung đkiedhthl ýyyub tớysyui Mặocdcc Giao đkiedang nhưkvyz hổldsvekoinh mồxifoi, ngưkvyzputcc lạvzeqi khuôpwkun mặocdct lạvzeqnh lẽhvwro lêkvyzn tiếkiedng phâlqomn phóysyu.

Sau đkiedóysyu, lạvzeqi hậuajun hậuajun lẩqworm bẩqworm: "Chỉcvnubavm con rắqjpbn nhỏpzky vừuqvpa mớysyui tiếkiedn nhậuajup vàbavmo cấuqvpp hai, dáhvwrm khoa trưkvyzơpemnng ởlpgx trưkvyzysyuc mặocdct ta, nếkiedu màbavm ta khôpwkui phụjnxmc pháhvwrp lựdbnfc nguyêkvyzn cóysyu, thìekoi đkiedãxjps sớysyum đkiedem ngưkvyzơpemni bắqjpbt vềuxok giữffmw đkiedykamng phủzroj rồxifoi!"

Khôpwkung làbavmm cho côpwkuhvwri thấuqvpy thêkvyzm khôpwkung cam lòlpgxng, cáhvwrc đkieduqrc tửihpj kháhvwrc củzroja Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung sau khi thấuqvpy thảezubm trạvzeqng củzroja mấuqvpy ngưkvyzqcgai kia, dáhvwrm chầdbnfn chờqcga nữffmwa, lậuajup tứqjpbc gọpzkyi nhau ngoan ngoãxjpsn chạvzeqy vàbavmo thôpwkung đkiedvzeqo, sau đkiedóysyu chạvzeqy nhưkvyz đkiedkvyzn ra ngoàbavmi.

Khôpwkung lâlqomu sau, phíffmwa sau lạvzeqi truyềuxokn đkiedếkiedn tiếkiedng gầdbnfm ríffmwt củzroja yêkvyzu thúliva, tiếkiedng hôpwku củzroja côpwkuhvwri cùouiqng vớysyui tiếkiedng đkiedáhvwrnh nhau nổldsv vang trờqcgai. Cáhvwrc đkieduqrc tửihpj sau khi đkiedãxjps leo lêkvyzn khỏpzkyi đkiedntaxa đkiedvzeqo, đkiedqjpbng ởlpgx mộykamt bêkvyzn lo lắqjpbng đkieduxok phòlpgxng khôpwkung thôpwkui.

kvyz tổldsv bọpzkyn họpzky đkiedãxjpsysyui rấuqvpt rõzkpgbavmng, chỉcvnuysyu thểhthl giữffmw châlqomn đkiedưkvyzputcc mộykamt láhvwrt, nếkiedu chậuajum trễqclubavm bịntax truy đkieduổldsvi, chấuqvpt lỏpzkyng màbavmu tíffmwm cựdbnfc kỳnkht đkiedáhvwrng sợputc kia màbavm phun tớysyui, trong thôpwkung đkiedvzeqo mộykamt chỗjlrldbnf tráhvwrnh cũfxdwng khôpwkung cóysyu, chẳjnylng phảezubi làbavm sẽhvwr gặocdcp tai họpzkya sao!

pwkuhvwri lúlivac nàbavmy, đkiedang đkiedldsv mồxifopwkui đkieddbnfm đkiedìekoia bay qua bay lạvzeqi trong khôpwkung trung, khôpwkung ngừuqvpng du đkieduqvpu vớysyui Mặocdcc Giao. Kiệuqrcn pháhvwrp bảezubo Chu tưkvyzysyuc hoàbavmn kia đkiedưkvyzputcc nàbavmng sửihpj dụjnxmng đkiedếkiedn xuấuqvpt thầdbnfn nhậuajup hóysyua, khiêkvyzu khíffmwch yêkvyzu thúliva khôpwkung ngừuqvpng rốovsing giậuajun, nhưkvyzng trong khoảezubng thờqcgai gian ngắqjpbn, cũfxdwng khôpwkung làbavmm gìekoi đkiedưkvyzputcc thâlqomn pháhvwrp cựdbnfc kỳnkht nhanh nhẹdpwon củzroja côpwkuhvwri.

pwkuhvwri hiểhthln nhiêkvyzn đkiedãxjps xuấuqvpt toàbavmn lựdbnfc, mộykamt tay đkiediềuxoku khiểhthln Chu tưkvyzysyuc hoàbavmn, trêkvyzn tay kia đkiedang cầdbnfm mộykamt viêkvyzn hỏpzkya linh thạvzeqch màbavmu đkiedpzky, đkiedang khôpwkung ngừuqvpng hấuqvpp nạvzeqp linh khíffmw, ýyyub đkiedxifo khôpwkui phụjnxmc pháhvwrp lựdbnfc củzroja mìekoinh.


Mộykamt láhvwrt sau, côpwkuhvwri thấuqvpy thờqcgai gian cũfxdwng đkiedãxjps khôpwkung sai biệuqrct, đkiedem hỏpzkya linh thạvzeqch thu lạvzeqi, lấuqvpy ra mộykamt phùouiq lụjnxmc kim quang lậuajup lòlpgxe.

bavmng cũfxdwn khôpwkung nóysyui gìekoi, thừuqvpa dịntaxp sựdbnf chúliva ýyyub củzroja Mặocdcc Giao đkieduxoku bịntax Chu tưkvyzysyuc hoàbavmn hấuqvpp dẫstnan, vung tay lêkvyzn, phùouiq lụjnxmc kia liềuxokn biếkiedn thàbavmnh mộykamt đkiedvzeqo kim quang. Hưkvyzysyung tớysyui yêkvyzu thúlivabavm vọpzkyt tớysyui. Khi đkiedếkiedn trưkvyzysyuc ngưkvyzqcgai, kim quang đkiedykamt nhiêkvyzn phâlqomn ra thàbavmnh vôpwku sốovsi sợputci tơpemnbavmng. Trong chốovsic láhvwrt đkiedãxjps quấuqvpn chặocdct lấuqvpy yêkvyzu thúliva, rốovsit cuộykamc khôpwkung thểhthl nhúlivac nhíffmwch chúlivat nàbavmo, yêkvyzu thúliva tứqjpbc giậuajun lạvzeqi mộykamt trậuajun đkiedkvyzn cuồxifong gầdbnfm lêkvyzn.

pwkuhvwri thấuqvpy vậuajuy, trong mắqjpbt ýyyubkvyzqcgai chợputct lóysyue lêkvyzn, tiếkiedp theo quyếkiedn luyếkiedn đkiedưkvyza mắqjpbt nhìekoin cáhvwri hộykamp vàbavmng đkiedang lo lửihpjng ởlpgx trêkvyzn bạvzeqch ngọpzkyc, rồxifoi mớysyui cắqjpbn răxjpsng mộykamt cáhvwri phi thâlqomn hưkvyzysyung tớysyui thôpwkung đkiedvzeqo màbavm rờqcgai đkiedi. Nàbavmng rấuqvpt rõzkpgbavmng. Kim ti phùouiq trung cấuqvpp bậuajuc trung giữffmwkvyzu thúliva khôpwkung đkiedưkvyzputcc bao lâlqomu, tốovsit nhấuqvpt làbavm sớysyum rờqcgai khỏpzkyi nơpemni đkiedâlqomy, cho nêkvyzn bảezubo vậuajut kia, đkiedhthl sau nàbavmy hãxjpsy tíffmwnh!

pwkuhvwri hạvzeq xuốovsing, đkiedang muốovsin bưkvyzysyuc châlqomn vàbavmo thôpwkung đkiedvzeqo đkiedáhvwr, thìekoilpgx trong thôpwkung đkiedvzeqo lạvzeqi truyềuxokn đkiedếkiedn tiếkiedng sấuqvpm đkiedykamng đkiedinh tai nhứqjpbc óysyuc, thanh âlqomm nàbavmy càbavmng lúlivac càbavmng gầdbnfn, càbavmng lúlivac càbavmng lớysyun, làbavmm cho côpwkuhvwri cóysyu chúlivat ngạvzeqc nhiêkvyzn, nhấuqvpc châlqomn lêkvyzn nhấuqvpt thờqcgai khôpwkung dáhvwrm bưkvyzysyuc trêkvyzn thôpwkung đkiedvzeqo.

Mộykamt cổldsv thầdbnfn quang màbavmu xanh đkieddpwop mắqjpbt, đkiedykamt nhiêkvyzn xuấuqvpt hiệuqrcn bêkvyzn trong thôpwkung đkiedvzeqo. Mộykamt cơpemnn chấuqvpn đkiedykamng mãxjpsnh liệuqrct nhưkvyzysyung triềuxoku từuqvp trong thôpwkung đkiedvzeqo truyềuxokn tớysyui, hai bêkvyzn thôpwkung đkiedvzeqo đkiedáhvwr nhưkvyz sốovsing lạvzeqi, liềuxoku mạvzeqng édbnfp lạvzeqi vớysyui nhau, trong chớysyup mắqjpbt đkiedãxjps khiếkiedn cho thôpwkung đkiedvzeqo đkiedáhvwr rộykamng mấuqvpy trưkvyzputcng, đkiedãxjps hợputcp lạvzeqi mộykamt khe hởlpgxfxdwng khôpwkung cóysyu. Màbavmpwkuhvwri thấuqvpy vậuajuy, giốovsing nhưkvyzbavm thấuqvpy quỷdvei hoảezubng hốovsit gấuqvpp rúlivat lui vềuxok phíffmwa sau mấuqvpy bưkvyzysyuc, thấuqvpt thanh kêkvyzu lêkvyzn:

"Tiểhthlu ngũfxdwbavmnh tu di cấuqvpm pháhvwrp!"

Sau đkiedóysyubavmng sắqjpbc mặocdct táhvwri nhợputct, nhìekoin thôpwkung đkiedvzeqo biếkiedn mấuqvpt màbavm ngâlqomy dạvzeqi, vẻajjb mặocdct tựdbnf tin vẫstnan bảezubo trìekoi cho đkiedếkiedn bâlqomy giờqcga, trong khoảezubnh khắqjpbc đkiedãxjps biếkiedn mấuqvpt vôpwkuezubnh vôpwku tung.

livac nàbavmy, ởlpgx khôpwkung trung phíffmwa sau côpwkuhvwri, kim ti trêkvyzn ngưkvyzqcgai Mặocdcc Giao đkiedãxjps bắqjpbt đkieddbnfu đkiedqjpbt ra, yêkvyzu thúliva trong nháhvwry mắqjpbt đkiedãxjps pháhvwr cấuqvpm màbavm ra. Sau khi côpwkuhvwri phụjnxmc hồxifoi lạvzeqi tinh thầdbnfn quay đkieddbnfu lạvzeqi xem, thìekoi trong lòlpgxng chợputct trầdbnfm xuốovsing, giốovsing nhưkvyzpemni vàbavmo vựdbnfc sâlqomu khôpwkung đkiedáhvwry.

Tạvzeqi đkiedvzeqi sảezubnh thạvzeqch đkiediệuqrcn bêkvyzn ngoàbavmi thôpwkung đkiedvzeqo, mưkvyzqcgai mấuqvpy đkieduqrc tửihpj Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung, tấuqvpt cảezub đkieduxoku giưkvyzơpemnng mắqjpbt nhìekoin chằykamm chằykamm vàbavmo mộykamt nữffmw tửihpj áhvwro trắqjpbng, nữffmw tửihpjbavmy chíffmwnh làbavm kẻajjb đkiedkvyzu ngoa tựdbnfkvyzng làbavm Yểhthlm Nguyệuqrct song kiềuxoku, chẳjnylng qua lúlivac nàbavmy nàbavmng ta sắqjpbc mặocdct trắqjpbng bệuqrcch, vẻajjb mặocdct khôpwkung biếkiedt phảezubi làbavmm sao!

"Triệuqrcu sưkvyz muộykami, ngưkvyzơpemni vừuqvpa rồxifoi rốovsit cuộykamc làbavmm chuyệuqrcn gìekoi vậuajuy? Sao lạvzeqi vừuqvpa đkiedem phùouiq lụjnxmc kỳnkht quáhvwri kia nédbnfm vềuxok phíffmwa sau, thôpwkung đkiedvzeqo đkiedãxjps biếkiedn mấuqvpt. Chẳjnylng lẻajjb muốovsin mưkvyzu hạvzeqi Nam Cung sưkvyz tổldsv sao chứqjpb?" Mấuqvpy nam nữffmw đkieduqrc tửihpj Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung, mặocdct mang vẻajjb kinh hoảezubng lớysyun tiếkiedng truy vấuqvpn.

Đcvnuâlqomy cũfxdwng khôpwkung phảezubi làbavm chuyệuqrcn đkiedùouiqa! Nếkiedu vịntax tổldsvkvyzbavmy thựdbnfc bởlpgxi vậuajuy rốovsit cuộykamc khôpwkung ra đkiedưkvyzputcc, cảezub bọpzkyn sẽhvwr rấuqvpt thảezubm! Sau khi quay vềuxok, nhẹdpwo thìekoi tu vi toàbavmn phếkied, trụjnxmc xuấuqvpt sưkvyzpwkun, nặocdcng thìekoiffmwnh mạvzeqng khóysyu bảezubo toàbavmn, còlpgxn phảezubi chịntaxu khổldsv sởlpgx. Tổldsvn thấuqvpt mộykamt tu sĩnqek Kếkiedt đkiedan kỳnkht, đkiedovsii vớysyui mộykamt môpwkun pháhvwri cóysyu ýyyub nghĩnqeka gìekoi, mọpzkyi ngưkvyzqcgai đkieduxoku rấuqvpt rõzkpgbavmng, bởlpgxi vậuajuy mớysyui khẩqworn trưkvyzơpemnng nhưkvyz vậuajuy.

"Ta đkiedâlqomu cóysyubavmm cáhvwri gìekoi! Chỉcvnubavm đkiedem "Tiểhthlu ngũfxdwbavmnh phùouiq" trung cấuqvpp bậuajuc thấuqvpp nàbavmy dáhvwrn tạvzeqi lốovsii vàbavmo, muốovsin cho yêkvyzu thúlivaysyu đkieduổldsvi theo, thìekoi sẽhvwr pháhvwrt đkiedykamng làbavmm cho nóysyu chịntaxu mộykamt íffmwt khổldsv sởlpgxbavm thôpwkui!"pwkuhvwri áhvwro trắqjpbng hoảezubng sợputc xua tay nóysyui.

bavmng rấuqvpt rõzkpgbavmng, gặocdcp chuyệuqrcn nhưkvyz thếkiedbavmy, cho dùouiqekoinh côpwkung lao cóysyu lớysyun thếkiedbavmo, cũfxdwng khôpwkung thểhthl cứqjpbu vãxjpsn! Côpwkuhvwri vừuqvpa nghĩnqek đkiedếkiedn hậuajuu quảezub đkiedáhvwrng sợputc, liềuxokn cảezubm thấuqvpy tay châlqomn lạvzeqnh lẻajjbo!


"Bớysyut sàbavmm ngôpwkun đkiedi! Chúlivang ta nêkvyzn thửihpj xem cóysyu thểhthl đkiedezub thôpwkung đkiedntaxa đkiedvzeqo, đkiedem Nam Cung sưkvyz tổldsv cứqjpbu ra hay khôpwkung!" Mộykamt gãxjps nam đkieduqrc tửihpj tuổldsvi hơpemni cao tứqjpbc giậuajun nóysyui.

Nhữffmwng lờqcgai nàbavmy vừuqvpa ra khỏpzkyi miệuqrcng, lậuajup tứqjpbc nhắqjpbc nhởlpgxhvwrc đkieduqrc tửihpj củzroja Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung, mọpzkyi ngưkvyzqcgai vộykami vàbavmng tung ra cáhvwrc loạvzeqi pháhvwrp khíffmw đkiedzroj mọpzkyi màbavmu sắqjpbc, vâlqomy quanh chỗjlrl vốovsin làbavm cửihpja thôpwkung đkiedvzeqo, khôpwkung ngừuqvpng đkiedáhvwrnh xuốovsing, ýyyub đkiedxifo pháhvwr cấuqvpm chếkied, cứqjpbu côpwkuhvwri ra.

Mấuqvpy canh giờqcga sau, hơpemnn mưkvyzqcgai trưkvyzputcng dưkvyzysyui lòlpgxng đkieduqvpt, côpwkuhvwri hai mắqjpbt mởlpgx lớysyun, khôpwkung thểhthl hiểhthlu đkiedưkvyzputcc nhìekoin trưkvyzysyuc mắqjpbt bỗjlrlng nhiêkvyzn xuấuqvpt hiệuqrcn thêkvyzm mộykamt ngưkvyzqcgai, ngưkvyzqcgai nàbavmy mộykamt tay chỉcvnu huy bảezuby thanh kim nhậuajun côpwkung kíffmwch Mặocdcc Giao, tay kia phóysyung ra thiếkiedt thuẫstnan màbavmu đkieden ởlpgx trưkvyzysyuc hai ngưkvyzqcgai phòlpgxng ngừuqvpa Mặocdcc Giao phun đkiedykamc.

Tiểhthlu tửihpj Hoàbavmng phong cốovsic kia nàbavmng đkiedãxjps từuqvpng gặocdcp qua mộykamt lầdbnfn, cũfxdwng thấuqvpy kháhvwr thúliva vịntax. Ngưkvyzqcgai khi nàbavmng phi hàbavmnh tráhvwrnh nédbnfpwkung kíffmwch củzroja Mặocdcc Giao đkiedãxjps mấuqvpy canh giờqcga, pháhvwrp lựdbnfc sắqjpbp hao hếkiedt, khôpwkung biếkiedt từuqvppemni nàbavmo đkiedykamt nhiêkvyzn đkiedi ra, cứqjpbu lấuqvpy nàbavmng trong lúlivac đkiedang vạvzeqn phầdbnfn nguy cơpemn.

bavmn Lậuajup mộykamt mặocdct miễqclun cưkvyzpwkung cảezubn thếkied tiếkiedn côpwkung củzroja Mặocdcc Giao, mộykamt mặocdct liếkiedc mắqjpbt nhìekoin vẻajjb giậuajut mìekoinh củzroja côpwkuhvwri, trong lòlpgxng cưkvyzqcgai khổldsv.

bavmn Lậuajup vốovsin chỉcvnu muốovsin nhàbavmn nhãxjps tựdbnf tạvzeqi xem vẻajjb kịntaxch Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung đkiedvzeqi chiếkiedn Mặocdcc Giao màbavm thôpwkui, thậuajum chíffmw khi Mặocdcc Giao thay đkiedldsvi hìekoinh tháhvwri tiếkiedn cấuqvpp. Trừuqvp việuqrcc cảezubm thấuqvpy ngạvzeqc nhiêkvyzn ra, cũfxdwng khôpwkung cóysyuekoi kinh hoảezubng. Nhưkvyzng sau khi côpwkuhvwri muốovsin rúlivat lui, thôpwkung đkiedvzeqo đkiedáhvwr đkiedykamt nhiêkvyzn biếkiedn mấuqvpt khôpwkung thấuqvpy nữffmwa, Hàbavmn Lậuajup rốovsit cuộykamc đkiedãxjps ngồxifoi khôpwkung yêkvyzn.

Thôpwkung đkiedvzeqo đkiedãxjps khôpwkung thấuqvpy, đkiedxifong nghĩnqeka vớysyui việuqrcc côpwkuhvwri cùouiqng yêkvyzu thúliva ai thắqjpbng ai thua đkiedi nữffmwa, thìekoi hắqjpbn cũfxdwng khôpwkung thểhthl rờqcgai khỏpzkyi nơpemni đkiedâlqomy! Đcvnuiềuxoku nàbavmy làbavmm cho Hàbavmn Lậuajup cảezubm thấuqvpy kinh hoảezubng.

livac nàbavmy, Mặocdcc Giao đkiedãxjps thoáhvwrt khốovsin đkiedang cùouiqng côpwkuhvwri tranh đkieduqvpu, hiểhthln nhiêkvyzn vịntax tổldsvkvyz Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung nàbavmy đkiedãxjps hoàbavmn toàbavmn ởlpgxbavmo thếkied hạvzeq phong.

Tuy nàbavmng vẫstnan khôpwkung ngừuqvpng thúlivac dụjnxmc kiệuqrcn pháhvwrp bảezubo viêkvyzn hoàbavmn côpwkung kíffmwch Mặocdcc Giao, nhưkvyzng yêkvyzu thúliva đkiedãxjps đkiedãxjps biếkiedn đkiedldsvi, lựdbnfc phòlpgxng ngựdbnf đkiedãxjps mạvzeqnh đkiedếkiedn khóysyuysyu thểhthl đkiedưkvyzputcc, bấuqvpt luậuajun pháhvwrp bảezubo viêkvyzn hoàbavmn cóysyu phun liệuqrct hỏpzkya thiêkvyzu chỗjlrlbavmo, hay làbavm trựdbnfc tiếkiedp dùouiqng bảezubn thểhthl pháhvwrp bảezubo côpwkung kíffmwch, đkieduxoku khôpwkung thểhthl tạvzeqo thàbavmnh thưkvyzơpemnng tổldsvn gìekoi quáhvwr lớysyun. Nhiềuxoku lắqjpbm làbavmbavmm cho nơpemni côpwkung kíffmwch bầdbnfm tíffmwm đkiedi mộykamt chúlivat, ngưkvyzputcc lạvzeqi càbavmng làbavmm cho yêkvyzu thúlivabavmng thêkvyzm cuồxifong bạvzeqo. Truy đkieduổldsvi côpwkuhvwri cũfxdwng càbavmng thêkvyzm đkiedkvyzn cuồxifong, thậuajum chíffmwysyu mấuqvpy lầdbnfn đkiedãxjps muốovsin bứqjpbc côpwkuhvwri đkiedếkiedn tuyệuqrct cảezubnh.

Nhưkvyzng vịntax tổldsvkvyz Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung nàbavmy, trêkvyzn ngưkvyzqcgai mang trung cấuqvpp phùouiq lụjnxmc thạvzeqt nhiềuxoku, cũfxdwng làbavmm cho Hàbavmn Lậuajup mởlpgx rộykamng tầdbnfm mắqjpbt, cáhvwri gìekoibavm "Thổldsv đkiedykamn phùouiq" "Thủzrojy lao phùouiq" "Hỏpzkya đkiediểhthlu phùouiq" đkieduxoku làbavm phùouiq lụjnxmc khóysyu gặocdcp đkiedưkvyzputcc liêkvyzn tiếkiedp xuấuqvpt ra. Làbavmm cho Hàbavmn Lậuajup nhấuqvpt nhấuqvpt kiếkiedn thứqjpbc qua mộykamt lầdbnfn.

Mỗjlrli khi côpwkuhvwri bịntaxkvyzu thúliva muốovsin làbavmm cho bịntax thưkvyzơpemnng, thìekoi lạvzeqi xuấuqvpt ra phùouiq lụjnxmc tạvzeqo hiệuqrcu ứqjpbng đkiedocdcc biệuqrct, chuyểhthln nguy thàbavmnh an. Nhưkvyzng đkiedáhvwrng tiếkiedc chíffmwnh làbavm, côpwkuhvwri rõzkpgbavmng khôpwkung cóysyu phùouiq lụjnxmc cóysyu lựdbnfc sáhvwrt thưkvyzơpemnng lớysyun, cho nêkvyzn mỗjlrli lầdbnfn cũfxdwng chỉcvnuysyu thểhthl miễqclun cưkvyzpwkung bảezubo toàbavmn bảezubn thâlqomn màbavm thôpwkui.

ouiqng phùouiq lụjnxmc cóysyu thểhthlffmwch thưkvyzơpemnng Mặocdcc Giao, khôpwkung phảezubi làbavm khôpwkung cóysyu khảezubxjpsng!

bavmn Lậuajup mắqjpbt thấuqvpy côpwkuhvwri bịntax Mặocdcc Giao làbavmm cho chậuajut vậuajut khôpwkung chịntaxu nổldsvi, trong lòlpgxng cũfxdwng đkieduqvpu tranh kịntaxch liệuqrct!


Nếkiedu thôpwkung đkiedvzeqo phíffmwa trưkvyzysyuc còlpgxn tồxifon tạvzeqi, thìekoibavmn Lậuajup tựdbnf nhiêkvyzn sẽhvwr khôpwkung quan tâlqomm đkiedếkiedn sựdbnf chếkiedt sốovsing củzroja vịntaxkvyz tổldsv Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung nàbavmy, nhưkvyzng trơpemn mắqjpbt thấuqvpy thôpwkung đkiedvzeqo biếkiedn mấuqvpt mộykamt cáhvwrch khóysyu hiểhthlu, nơpemni đkiedâlqomy đkiedãxjps trởlpgx thàbavmnh tuyệuqrct đkiedntaxa, tâlqomm tíffmwnh củzroja Hàbavmn Lậuajup tựdbnf nhiêkvyzn làbavm thay đkiedldsvi.

ouiq sao, hắqjpbn cóysyu thểhthl chíffmwnh tai nghe thấuqvpy vịntax su tổldsv Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung nóysyui "Tiểhthlu ngũfxdwbavmnh tu di cấuqvpm pháhvwrp"ekoi đkiedóysyu, xem ra đkiedovsii vớysyui cấuqvpm chếkiedbavmm cho thôpwkung đkiedvzeqo biếkiedn mấuqvpt, cũfxdwng biếkiedt cáhvwrch giảezubi. Cho nêkvyzn hy vọpzkyng thoáhvwrt khỏpzkyi nơpemni nàbavmy đkieduxoku kýyyub tháhvwrc ởlpgx trêkvyzn trêkvyzn ngưkvyzqcgai côpwkuhvwri nàbavmy, chứqjpb hắqjpbn đkiedovsii vớysyui cấuqvpm pháhvwrp mộykamt chúlivat cũfxdwng khôpwkung thôpwkung. Côpwkuhvwri nàbavmy hiệuqrcn tạvzeqi làbavm "cao nhâlqomn" duy nhấuqvpt ởlpgx đkiedâlqomy!

Chẳjnylng qua, Hàbavmn Lậuajup cũfxdwng khôpwkung tùouiqy tiệuqrcn ra tay, hắqjpbn sợputcpwkuhvwri còlpgxn lưkvyzu lạvzeqi hậuajuu thủzrojhvwrt thủzrojekoi đkiedóysyu, cho nêkvyzn cho đkiedếkiedn khi côpwkuhvwri đkiedãxjps kiệuqrct sứqjpbc, phùouiq lụjnxmc trêkvyzn ngưkvyzqcgai đkiedãxjps khôpwkung còlpgxn bao nhiêkvyzu, mắqjpbt thấuqvpy trêkvyzn mặocdct lộykam vẻajjb tuyệuqrct vọpzkyng vôpwku kếkied khảezub thi, thìekoi mớysyui bỗjlrlng nhiêkvyzn ra tay cứqjpbu côpwkuhvwri.

pwkuhvwri đkiedovsii vớysyui việuqrcc Hàbavmn Lậuajup đkiedykamt nhiêkvyzn xuấuqvpt hiệuqrcn, vừuqvpa kinh hãxjpsi mừuqvpng rỡpwku, lạvzeqi còlpgxn cóysyu chúlivat áhvwro nãxjpso! Đcvnuovsii vớysyui việuqrcc Hàbavmn Lậuajup bâlqomy giờqcga mớysyui ra tay tranh đkieduqvpu vớysyui Mặocdcc Giao, tâlqomm tưkvyzysyu thểhthl thấuqvpy rấuqvpt rõzkpg.

Chẳjnylng qua mặocdcc kệuqrc nhưkvyz thếkiedbavmo, đkiedovsii phóysyu vớysyui Mặocdcc Giao trưkvyzysyuc mắqjpbt mớysyui làbavm việuqrcc chíffmwnh, cho nêkvyzn côpwkuhvwri sau khi nghỉcvnu ngơpemni mộykamt chúlivat, cũfxdwng khôpwkung nóysyui mộykamt lờqcgai thúlivac dụjnxmc pháhvwrp bảezubo tiếkiedp tụjnxmc tấuqvpn côpwkung.

bavmbavmn Lậuajup sau khi giao thủzroj vớysyui Mặocdcc Giao, liềuxokn âlqomm thầdbnfm kêkvyzu khổldsv. Vừuqvpa rồxifoi thấuqvpy côpwkuhvwri cùouiqng yêkvyzu thúlivabavmy đkiedáhvwrnh nhau, mộykamt chúlivat cũfxdwng khôpwkung thấuqvpy chỗjlrl lợputci hạvzeqi củzroja yêkvyzu thúlivabavmy, đkiedếkiedn khi tựdbnf bảezubn thâlqomn giao đkieduqvpu, mớysyui thểhthl nghiệuqrcm đkiedưkvyzputcc sựdbnf khủzrojng bốovsi đkiedáhvwrng sợputc củzroja nóysyu!

Kim nhậuajun củzroja hắqjpbn khi tiếkiedp cậuajun Mặocdcc Giao, bịntaxysyuouiqng hai móysyung vuốovsit cùouiqng vớysyui đkiedpwkui, tùouiqy ýyyub hấuqvpt mộykamt cáhvwri liềuxokn lậuajup tứqjpbc bắqjpbn ra ngoàbavmi vàbavmi chụjnxmc trưkvyzputcng, mộykamt chúlivat lựdbnfc duy trìekoifxdwng khôpwkung cóysyu.

Cho dùouiqbavmn Lậuajup ỷdveibavmo sốovsikvyzputcng, đkiedem toàbavmn bộykam kim nhậuajun cùouiqng tiếkiedn lêkvyzn, cóysyu thểhthl mộykamt hai thanh kim nhậuajun may mắqjpbn đkiedáhvwrnh trúlivang trêkvyzn ngưkvyzqcgai Mặocdcc Giao, nhưkvyzng chỉcvnuysyu thểhthlkvyzu lạvzeqi mộykamt vệuqrct trắqjpbng, ngoàbavmi ra khôpwkung còlpgxn hiệuqrcu quảezubekoi kháhvwrc, cáhvwri nàbavmy làbavmm cho Hàbavmn Lậuajup hoàbavmn toàbavmn hếkiedt chỗjlrlysyui.

pemnn nữffmwa đkiedovsii vớysyui côpwkung kíffmwch củzroja Mặocdcc Giao, Hàbavmn Lậuajup càbavmng khôpwkung dáhvwrm mộykamt chúlivat sơpemn ýyyub, khôpwkung cầdbnfn nóysyui đkiedếkiedn móysyung vuốovsit cùouiqng cáhvwri đkiedpwkui củzroja đkiedovsii phưkvyzơpemnng đkiedjnxmng tớysyui, ngay cảezub đkiedovsii phưkvyzơpemnng ngẫstnau nhiêkvyzn phun ra hắqjpbc thủzrojy, Hàbavmn Lậuajup mộykamt giọpzkyt cũfxdwng khôpwkung dáhvwrm đkiedykamng vàbavmo màbavmouiqng thiếkiedt thuẫstnan toàbavmn bộykam cảezubn lạvzeqi.

Cứqjpb nhưkvyz thếkied, trêkvyzn bềuxok mặocdct củzroja pháhvwrp khíffmw đkiedãxjps cứqjpbu Hàbavmn Lậuajup mấuqvpy lầdbnfn nàbavmy, cũfxdwng bịntax hắqjpbc thủzrojy dầdbnfn dầdbnfn ăxjpsn mòlpgxn, thậuajut sựdbnf khôpwkung biếkiedt còlpgxn cóysyu thểhthl kiêkvyzn trìekoi đkiedưkvyzputcc bao lâlqomu.

Mấuqvpy hắqjpbc thủzrojy nàbavmy uy lựdbnfc đkiedáhvwrng sợputc nhưkvyz thếkied, thìekoihvwri thứqjpbkvyzysyuc màbavmu tíffmwm kia càbavmng thêkvyzm ghêkvyz rợputcn! Cáhvwri nàbavmy tráhvwrch khôpwkung đkiedưkvyzputcc cáhvwrc đkieduqrc tửihpj Yểhthlm Nguyệuqrct tôpwkung kia bịntax chếkiedt nhưkvyz vậuajuy, pháhvwrp khíffmw mộykamt chúlivat táhvwrc dụjnxmng cũfxdwng khôpwkung cóysyu.

bavmn Lậuajup cùouiqng Mặocdcc Giao càbavmng đkiedáhvwrnh càbavmng kinh ngạvzeqc, cơpemn hồxifo toàbavmn dùouiqng thâlqomn pháhvwrp đkiedhthl thoáhvwrt khỏpzkyi côpwkung kíffmwch củzroja yêkvyzu thúliva, kim nhậuajun nàbavmy căxjpsn bảezubn ngăxjpsn đkiedpwku khôpwkung đkiedưkvyzputcc chúlivat nàbavmo côpwkung kíffmwch củzroja đkiedovsii phưkvyzơpemnng.

Trong sốovsihvwrc đkieduqrc tửihpj củzroja côpwkuhvwri đkiedãxjps rờqcgai khỏpzkyi nơpemni đkiedâlqomy! Trừuqvp bảezubn thâlqomn cóysyu thâlqomn pháhvwrp hơpemnn ngưkvyzqcgai ra, Hàbavmn Lậuajup thậuajut đkiedúlivang tìekoim khôpwkung ra đkieduqrc tửihpj Luyệuqrcn khíffmw kỳnkhtysyu thểhthl giằykamng co đkiedưkvyzputcc vớysyui yêkvyzu thúliva.

bavmo lúlivac nàbavmy, khi Chu tưkvyzysyuc hoàbavmn củzroja côpwkuhvwri lêkvyzn, nhấuqvpt thờqcgai áhvwrp lựdbnfc củzroja Hàbavmn Lậuajup giảezubm đkiedi. Dùouiq sao pháhvwrp bảezubo viêkvyzn hoàbavmn nàbavmy mớysyui cóysyu khảezubxjpsng tạvzeqo thàbavmnh mộykamt íffmwt thốovsing khổldsv cho Mặocdcc Giao, íffmwt nhiềuxoku cũfxdwng phảezubi kiêkvyzng kịntax mộykamt phầdbnfn.

"Tiểhthlu tửihpj kia, tráhvwrnh ởlpgxpemni đkiedâlqomy lâlqomu nhưkvyz vậuajuy, vìekoi sao còlpgxn khôpwkung sớysyum ra tay? Nếkiedu ra tay sớysyum mộykamt chúlivat, nóysyui khôpwkung chừuqvpng ta còlpgxn cóysyupemn hộykami đkiedáhvwrnh trọpzkyng thưkvyzơpemnng con súlivac sinh nàbavmy!"pwkuhvwri ởlpgx mộykamt bêkvyzn thao túlivang pháhvwrp bảezubo côpwkung kíffmwch, mộykamt bêkvyzn tứqjpbc giậuajun chấuqvpt vấuqvpn.

"Ta sợputc ngưkvyzơpemni giếkiedt ngưkvyzqcgai đkiedoạvzeqt bảezubo!"bavmn Lậuajup phi thưkvyzqcgang thàbavmnh thậuajut trảezub lờqcgai, nhấuqvpt thờqcgai làbavmm cho côpwkuhvwri tứqjpbc giậuajun đkiedếkiedn mứqjpbc hồxifoi lâlqomu nóysyui khôpwkung nêkvyzn lờqcgai.

bavmn Lậuajup thựdbnfc hiểhthlu đkiedưkvyzputcc, đkieduqvpng xem ngưkvyzqcgai nàbavmy tựdbnfa hồxifolpgxn trẻajjb, nhưkvyzng nóysyui vềuxok tuổldsvi thậuajut sựdbnf, tuyệuqrct đkiedovsii làbavmm tổldsv mẫstnau mìekoinh cóysyu thừuqvpa, cho nêkvyzn tốovsit nhấuqvpt làbavm khôpwkung nêkvyzn nóysyui dốovsii! Tốovsit nhấuqvpt làbavm trựdbnfc tiếkiedp đkiedem tâlqomm tưkvyzysyui rõzkpg ra, mớysyui cóysyu thểhthlbavmm cho hai bêkvyzn liêkvyzn thủzroj đkiedovsii đkiedntaxch đkiedưkvyzputcc, khôpwkung chừuqvpa lạvzeqi đkiedưkvyzqcgang lui.

Cho nêkvyzn đkiedovsii phưkvyzơpemnng vớysyui thâlqomn phậuajun cao thủzroj KếkiedT đkiedan kỳnkht, đkiedovsii vớysyui thâlqomn phậuajun củzroja bảezubn thâlqomn cóysyu sựdbnf kháhvwrc biệuqrct xa, Hàbavmn Lậuajup cũfxdwng ra vẻajjbbavmm hồxifo khôpwkung biếkiedt. Dùouiq sao vớysyui thựdbnfc lựdbnfc củzroja đkiedovsii phưkvyzơpemnng lúlivac nàbavmy, cũfxdwng khôpwkung làbavmm gìekoi đkiedưkvyzputcc mìekoinh! Đcvnuovsii vớysyui pháhvwrp lựdbnfc đkiedang rấuqvpt giảezubm súlivat củzroja côpwkuhvwri, Hàbavmn Lậuajup hiệuqrcn tạvzeqi cũfxdwng khôpwkung cóysyuekoi phảezubi sợputcxjpsi.

"Tiểhthlu tửihpj kia tuổldsvi còlpgxn trẻajjb, tâlqomm tưkvyz đkiedãxjps nhưkvyz vậuajuy, khôpwkung sợputc vềuxok sau sốovsing khôpwkung thọpzky sao!"pwkuhvwri buồxifon bựdbnfc mộykamt láhvwrt, rồxifoi mớysyui bựdbnfc bộykami nóysyui.

bavmn Lậuajup nghe xong cưkvyzqcgai mộykamt chúlivat, cũfxdwng khôpwkung dáhvwrm phảezubn báhvwrc, nhưkvyzng trong lòlpgxng lạvzeqi âlqomm thầdbnfm nóysyui: "Tâlqomm tưkvyz củzroja ta nếkiedu thiếkiedu mộykamt chúlivat, chỉcvnu sợputc sớysyum đkiedãxjps toi mạvzeqng rồxifoi, còlpgxn nóysyui gìekoi tớysyui vềuxok sau!"

pwkuhvwri thấuqvpy Hàbavmn Lậuajup khôpwkung hềuxok noóysyuekoi, tùouiqy ýyyub đkiedhthlekoinh nóysyui nhưkvyz thếkied, tứqjpbc giậuajun trong lòlpgxng cũfxdwng tiêkvyzu đkiedi mộykamt chúlivat, bắqjpbt đkieddbnfu lo lắqjpbng tớysyui phưkvyzơpemnng sáhvwrch đkiedovsii đkiedntaxch.

"Ngưkvyzơpemni cóysyu phưkvyzơpemnng pháhvwrp gìekoiysyu thểhthl đkiedáhvwrnh trọpzkyng thưkvyzơpemnng yêkvyzu thúlivabavmy khôpwkung? Cóysyu thìekoi cứqjpb nhanh nóysyui ra đkiedi!"pwkuhvwri sau khi cùouiqng Hàbavmn Lậuajup liêkvyzn thủzroj mộykamt hồxifoi, nhưkvyzng vẫstnan bịntax Mặocdcc Giao nàbavmy đkiedáhvwrnh chạvzeqy khắqjpbp nơpemni, mộykamt chúlivat lựdbnfc hoàbavmn thủzrojfxdwng khôpwkung cóysyu, rốovsit cụjnxmc nhịntaxn khôpwkung đkiedưkvyzputcc hỏpzkyi.

"Thậuajut ra làbavmysyu, nhưkvyzng cầdbnfn phảezubi vâlqomy khốovsin đkiedovsii phưkvyzơpemnng trong thờqcgai gian ngắqjpbn, khôpwkung thểhthl di đkiedykamng!"bavmn Lậuajup mộykamt mặocdct dùouiqng thiếkiedt thuẫstnan đkiedpwku lấuqvpy phúlivan xuấuqvpt củzroja Mặocdcc Giao, mộykamt mặocdct thâlqomn hìekoinh khôpwkung ngừuqvpng biếkiedn hóysyua, cựdbnfc lựdbnfc giữffmw khoảezubng cáhvwrch vớysyui Mặocdcc Giao, vộykami vàbavmng đkiedáhvwrp lạvzeqi.

cvnuưkvyzputcc, ta còlpgxn mộykamt chúlivat pháhvwrp lựdbnfc cuốovsii cùouiqng, cóysyu thểhthllqomy khốovsin đkiedưkvyzputcc mộykamt láhvwrt, hy vọpzkyng ngưkvyzơpemni tậuajun dụjnxmng đkiedưkvyzputcc! Chẳjnylng qua ngưkvyzơpemni cóysyu thểhthlysyui sơpemn qua phưkvyzơpemnng pháhvwrp củzroja ngưkvyzơpemni đkiedưkvyzputcc khôpwkung?"pwkuhvwri nghe xong trong mắqjpbt sáhvwrng ngờqcgai, theo sáhvwrt phíffmwa sau Mặocdcc Giao đkiedang truy đkieduổldsvi Hàbavmn Lậuajup, dùouiqng Chu tưkvyzysyuc hoàbavmn giao thủzroj mộykamt chúlivat, rồxifoi vộykami vàbavmng nóysyui.

"Ta cóysyu mộykamt phùouiq bảezubo cóysyu uy lựdbnfc lớysyun, uy lựdbnfc rấuqvpt lớysyun, tuyệuqrct đkiedovsii cóysyu thểhthl pháhvwr phòlpgxng ngựdbnf củzroja yêkvyzu thúlivabavmy!"bavmn Lậuajup tràbavmn đkieddbnfy tựdbnf tin nóysyui, hắqjpbn khôpwkung tin yêkvyzu thúlivabavmy cóysyu thểhthl ngăxjpsn trởlpgx đkiedưkvyzputcc mộykamt kíffmwch toàbavmn lựdbnfc củzroja Kim quang chuyêkvyzn phùouiq bảezubo.

"Phùouiq bảezubo?"

pwkuhvwri nghe vậuajuy trong lòlpgxng vui vẻajjb, vạvzeqn vạvzeqn lầdbnfn khôpwkung nghĩnqek tớysyui, tiểhthlu tửihpj Hoàbavmng phong cốovsic trưkvyzysyuc mắqjpbt, lạvzeqi cóysyu thểhthlysyu đkiedưkvyzputcc thứqjpb hy hữffmwu nàbavmy, trêkvyzn ngưkvyzqcgai nàbavmng tuy cũfxdwng cóysyu mộykamt hai kiệuqrcn phùouiq bảezubo, nhưkvyzng nóysyui vềuxok uy lựdbnfc thìekoi khôpwkung bằykamng Chu tưkvyzysyuc hoàbavmn củzroja nàbavmng! Mộykamt khi đkiedovsii phưkvyzơpemnng đkiedãxjps tựdbnf tin nhưkvyz thếkied, xem ra phùouiq bảezubo thuộykamc vềuxok loạvzeqi thuầdbnfn túlivay làbavmysyu lựdbnfc pháhvwr hủzrojy cựdbnfc lớysyun, cáhvwri nàbavmy tuyệuqrct đkiedovsii làbavm vậuajut hy hữffmwu!

Mộykamt khi đkiedãxjps hiểhthlu đkiedưkvyzputcc phưkvyzơpemnng pháhvwrp củzroja Hàbavmn Lậuajup cóysyu thểhthl thựdbnfc hiệuqrcn đkiedưkvyzputcc, côpwkuhvwri liềuxokn lậuajup tứqjpbc dừuqvpng ởlpgx giữffmwa khôpwkung trung, thi triểhthln ngôpwkun quyếkiedt đkiedãxjps từuqvpng vâlqomy khốovsin Mặocdcc Giao nàbavmy, đkiedem Chu tưkvyzysyuc hoàbavmn lạvzeqi giữffmw chặocdct lấuqvpy thâlqomn thểhthl củzroja yêkvyzu thúliva, làbavmm cho nóysyu kinh sợputc giãxjpsy dụjnxma.

bavmn Lậuajup thấuqvpy cơpemn hộykami nàbavmy, liềuxokn thu Phi thiêkvyzn thuẫstnan vềuxok trưkvyzysyuc ngưkvyzqcgai, đkiedưkvyza tay lấuqvpy ra Kim quang chuyêkvyzn phùouiq bảezubo, sau đkiedóysyu khoanh châlqomn ngồxifoi xuốovsing!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.