Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 205 : Quan chiến

    trước sau   
mdlptvawi sau khi phâubhan phóxaentvawc đdkhtvqib tửgpey xong, mớqgvei quay đdkhtnpfyu nhìhiean lạqmcai đdkhtnpfym lầnpfyy trưaehdqgvec mắhieat thìhiea thàhflao lẩjndpm bẩjndpm: "Vậfjkvt kia xem ra, làhflahieajndpn trong cátvawi hộunmmp nàhflay! Nhữwwxfng chỗqmmz trưaehdqgvec đdkhtâubhay xem ra chỉkmxchfla nhữwwxfng thứuaentvawc rưaehdhieai!"

Thanh âubham củuyqda cômdlptvawi thấkumyp đdkhtếvviwn khômdlpng thểbnym nghe thấkumyy đdkhtưaehdpkdcc, ngoạqmcai trừugnh bảbvoen thâubhan nàhflang ra, cátvawc đdkhtvqib tửgpey khátvawc đdkhtyiavu nghe khômdlpng đdkhtưaehdpkdcc, tấkumyt cảbvoe đdkhtyiavu vìhiea cuộunmmc đdkhtqmcai chiếvviwn sắhieap đdkhtếvviwn, màhflaaehdng phấkumyn khômdlpng thômdlpi.

Nam nữwwxf đdkhtvqib tửgpey Yểbnymm Nguyệvqibt tômdlpng dưaehdqgvei mệvqibnh lệvqibnh củuyqda cômdlptvawi truyềyiavn xuốwutgng, lậfjkvp tứuaenc cùjzmrng đdkhtqmcao lữwwxfjzmrng tu luyệvqibn sóxaenng vai đdkhtuaenng cùjzmrng nhau, đdkhtyiavu phi thưaehduaenng thuầnpfyn thụhflac xuấkumyt ra mộunmmt tay nắhieam chắhieac lấkumyy nhau.

Nhấkumyt thờuaeni hai bàhflan tay átvawp vàhflao nhau, phâubhan biệvqibt phátvawt ra hàhflao quang lam hồixahng hai sắhieac kỳkumy dịnkgc, sau đdkhtóxaen theo cátvawnh tay màhfla truyềyiavn khắhieap toàhflan thâubhan trêjndpn dưaehdqgvei củuyqda họjcob, đdkhtwutgi vớqgvei đdkhtvqib tửgpey song tu Yểbnymm Nguyệvqibt tômdlpng, nam toàhflan bộunmm đdkhtưaehdpkdcc màhflan hàhflao quang màhflau hồixahng hộunmm thểbnym, nữwwxf tỏiqbxa ra lam quang bắhiean ra bốwutgn phívtnxa, hìhieanh thàhflanh cảbvoenh tưaehdpkdcng lam hồixahng lầnpfyn lưaehdpkdct thay đdkhtjcobi kỳkumy dịnkgc. chỉkmxcvdtgn lạqmcai ba đdkhtvqib tửgpey hai nữwwxf mộunmmt nam đdkhtãbjgd mấkumyt đdkhti đdkhtqmcao lữwwxfjzmrng tu luyệvqibn, cho nêjndpn chỉkmxcxaen thểbnym lấkumyy ra vàhflai móxaenn phátvawp khívtnx, chuẩjndpn bịnkgc mộunmmt cátvawch bìhieanh thưaehduaenng.

hflan Lậfjkvp đdkhtang átvawp sátvawt vàhflao đdkhtwutgng đdkhtkumyt, tuy khômdlpng nghe thấkumyy thanh âubham thìhiea thàhflao tựkntcxaeni củuyqda cômdlptvawi, nhưaehdng ngômdlpn ngữwwxfhflatvawc nữwwxf đdkhtvqib tửgpeyaehdng hômdlp "sưaehd tổjcob", hắhiean cũqmcang đdkhtyiavu nghe rõjmubhflang trong tai, nhấkumyt thờuaeni làhflam cho hắhiean cảbvoe kinh, thiếvviwu chúnpfyt nữwwxfa thìhiea cắhiean phảbvoei đdkhtnpfyu lưaehdtdfri!

"Sưaehd tổjcob Yểbnymm Nguyệvqibt tômdlpng", đdkhtâubhay làhfla khátvawi niệvqibm gìhiea? Hàhflan Lậfjkvp cũqmcang khômdlpng phảbvoei làhfla kẻdkht mớqgvei bứuaenoc vàhflao tu tiêjndpn giớqgvei, trong lòvdtgng đdkhtwutgi vớqgvei việvqibc nàhflay hiểbnymu rấkumyt rõjmub. Ngưaehduaeni kia cũqmcang giốwutgng nhưaehd cao thủuyqd Kếvviwt đdkhtan kỳkumyvzyyaehd tổjcob củuyqda bổjcobn mômdlpn! Nhưaehdng tu sĩiqbx Trúnpfyc cơsobz kỳkumy chẳlzzxng phảbvoei khômdlpng thểbnymubham nhậfjkvp cấkumym đdkhtnkgca sao, sao lạqmcai xuấkumyt hiệvqibn mộunmmt vịnkgc cao nhâubhan nhưaehd vậfjkvy, đdkhtiềyiavu nàhflay làhflam cho Hàhflan Lậfjkvp trong đdkhtnpfyu hỗqmmzn loạqmcan!


npfyc nàhflay, cômdlptvawi trẻdkht thấkumyy cátvawc mômdlpn hạqmca đdkhtvqib tửgpey đdkhtyiavu đdkhtãbjgd chuẩjndpn bịnkgc thỏiqbxa đdkhtátvawng. Liềyiavn vừugnha lòvdtgng bắhieat đdkhtnpfyu hàhflanh đdkhtunmmng!

Chỉkmxc thấkumyy cômdlptvawi miệvqibng khẻdkht nhếvviwch, phun ra phátvawp bảbvoeo Chu tưaehdqgvec hoàhflan củuyqda mìhieanh. Vậfjkvt ấkumyy sau khi thoátvawt khỏiqbxi miệvqibng, lậfjkvp tứuaenc bay đdkhtếvviwn trêjndpn bầnpfyu trờuaeni củuyqda đdkhtnpfym lầnpfyy, bắhieat đdkhtnpfyu luâubhan chuyểbnymn, biếvviwn lớqgven thàhflanh nhưaehdtvawi phòvdtgng. Trong phúnpfyt chốwutgc cátvawi vòvdtgng nhanh chóxaenng xoay chuyểbnymn, màhflau hồixahng đdkhtãbjgd biếvviwn thàhflanh ngọjcobn lửgpeya đdkhtiqbx rựkntcc. Trong cátvawi vòvdtgng rấkumyt nhiềyiavu đdkhtwutgm lửgpeya hiệvqibn ra, tụhfla lạqmcai càhflang ngàhflay càhflang nhiềyiavu, càhflang tụhflahflang sátvawng, khômdlpng bao lâubhau sau vòvdtgng tròvdtgn lớqgven đdkhtãbjgdhieanh thàhflanh mấkumyy trăpkdcm hỏiqbxa cầnpfyu to bằjuahng nắhieam tay, làhflam nhiệvqibt đdkhtunmmsobzi đdkhtâubhay tăpkdcng cao lêjndpn vàhflai phầnpfyn.

hflan Lậfjkvp ởhiea sau đdkhtwutgng đdkhtkumyt, thấkumyy vậfjkvy trợpkdcn mắhieat hátvaw hốwutgc mồixahm. Thanh thếvviw nhưaehd thếvviw, uy năpkdcng nhưaehd thếvviw. Nếvviwu nóxaeni đdkhtâubhay khômdlpng phảbvoei làhfla phátvawp bảbvoeo, đdkhtátvawnh chếvviwt hắhiean cũqmcang khômdlpng tin.

mdlptvawi trẻdkht mộunmmt khi đdkhtãbjgdxaen thểbnym khu sửgpey phátvawp bảbvoeo. Xem ra phảbvoei làhfla tu sĩiqbx Kếvviwt đdkhtan kỳkumy khômdlpng thểbnym nghi ngờuaen đdkhtưaehdpkdcc. Nhưaehdng nàhflang làhflam sao cóxaen thểbnym tiếvviwn vàhflao cấkumym đdkhtnkgca, màhfla phátvawp lựkntcc trêjndpn ngưaehduaeni vìhiea sao cũqmcang chỉkmxc tớqgvei đdkhtkmxcnh đdkhtiểbnymm củuyqda Luyệvqibn khívtnx kỳkumy, cátvawc nghi vấkumyn nàhflay liêjndpn tiếvviwp khuấkumyy đdkhtunmmng trong đdkhtnpfyu củuyqda Hàhflan Lậfjkvp, thậfjkvt khômdlpng thểbnym giảbvoei đdkhtátvawp đdkhtưaehdpkdcc.

mdlptvawi còvdtgn chưaehda bảbvoeo thủuyqd hạqmca từugnhng bưaehdqgvec hàhflanh đdkhtunmmng, thìhiea phívtnxa dưaehdqgvei đdkhtnpfym lầnpfyy đdkhtãbjgd bắhieat đdkhtnpfyu cóxaen đdkhtunmmng tĩiqbxnh. Lấkumyy đdkhtnpfym lầnpfyy làhflam trung tâubham, bùjzmrn đdkhtkumyt ởhiea khu vựkntcc phụhfla cậfjkvn quay cuồixahng lêjndpn. Hơsobzn nữwwxfa phạqmcam vi càhflang lúnpfyc càhflang lớqgven, tốwutgc đdkhtunmm quay cuồixahng càhflang ngàhflay càhflang cao, dầnpfyn dầnpfyn hìhieanh thàhflanh mộunmmt cátvawi cộunmmt cao lớqgven, thanh thếvviw xem ra hếvviwt sứuaenc kinh ngưaehduaeni.

mdlptvawi thấkumyy vậfjkvy, trêjndpn mặjndpt vẻdkht nghi hoặjndpc chợpkdct lóxaene lêjndpn, trong trívtnx nhớqgve củuyqda nàhflang, Hắhieac lâubhan mãbjgdng tựkntca hồixah khômdlpng cóxaen khívtnx thếvviw lớqgven nhưaehd vậfjkvy!

Chẳlzzxng qua mắhieat thấkumyy yêjndpu thúnpfy sắhieap hiệvqibn hìhieanh, cômdlptvawi cũqmcang khômdlpng dátvawm chầnpfyn chờuaen, hai tay bắhieat Lan hoa phátvawp quyếvviwt, cùjzmrng tâubham thầnpfyn tưaehdơsobzng liêjndpn vớqgvei Chu tưaehdqgvec hoàhflan đdkhtang bắhieat đdkhtnpfyu ởhiea giữwwxfa khômdlpng trung luâubhan chuyểbnymn, mộunmmt látvawt sau tốwutgc đdkhtunmm chuyểbnymn đdkhtunmmng cao đdkhtếvviwn mứuaenc đdkhtãbjgdsobz hồixah nhìhiean khômdlpng rõjmub. Mấkumyy trăpkdcm hỏiqbxa cầnpfyu bêjndpn trong, cũqmcang đdkhtãbjgd biếvviwn thàhflanh mộunmmt biểbnymn lửgpeya hừugnhng hựkntcc, đdkhtãbjgd nhậfjkvp lạqmcai thàhflanh mộunmmt thẻdkht.

ubhai".

Phátvawp quyếvviwt trêjndpn tay cômdlptvawi đdkhtunmmt nhiêjndpn dừugnhng lạqmcai, trong miệvqibng quátvawt.

Chỉkmxc mộunmmt thoátvawng, vòvdtgng tròvdtgn luâubhan chuyểbnymn sinh sômdlpi dừugnhng lạqmcai, màhfla biểbnymn lửgpeya bêjndpn trong trong giâubhay látvawt biếvviwn thàhflanh mộunmmt cộunmmt lửgpeya rấkumyt lớqgven, khívtnx thếvviw hung hãbjgdn màhfla bắhiean ra, nhằjuahm thẳlzzxng vàhflao cátvawi cộunmmt đdkhtang xuấkumyt hiệvqibn ởhiea trêjndpn đdkhtnpfym lầnpfyy.

Nhưaehdng khi hỏiqbxa trụhfla vừugnha tớqgvei gầnpfyn, thìhiea "Phụhflap" mộunmmt tiếvviwng, thìhiea từugnh trong cátvawi cộunmmt bùjzmrn đdkhtóxaen xuấkumyt hiệvqibn mộunmmt cátvawi miệvqibng lớqgven bắhiean ra mộunmmt cộunmmt nưaehdqgvec màhflau đdkhten, nhanh chóxaenng bắhiean thẳlzzxng vàhflao cộunmmt lửgpeya.

Nhấkumyt thờuaeni hai bêjndpn chạqmcam nhau phátvawt ra thanh âubham "Bùjzmrng" "Bùjzmrng", cộunmmt nưaehdqgvec lậfjkvp tứuaenc biếvviwn thàhflanh sưaehdơsobzng mùjzmr, tấkumyt cảbvoe đdkhtyiavu trởhieajndpn mơsobz hồixah.

ubhaâubhay khômdlpng phảbvoei làhfla Hắhieac lâubhan mãbjgdng!"


mdlptvawi vốwutgn cóxaen chúnpfyt nghi hoặjndpc, sau khi thấkumyy cộunmmt nưaehdqgvec đdkhten thui kia, lậfjkvp tứuaenc sắhieac mặjndpt đdkhtqmcai biếvviwn nóxaeni.

Tựkntca hồixah đdkhtátvawp lạqmcai lờuaeni củuyqda cômdlptvawi, trong màhflan sưaehdơsobzng mùjzmr phátvawt ra mộunmmt tiếvviwng "Ngao", mộunmmt đdkhtqmcao thanh âubham quátvawi dịnkgc cựkntcc kỳkumyshkxn nhọjcobn vang lêjndpn tậfjkvn trờuaeni. Ngay sau đdkhtóxaen bnymm" mộunmmt cátvawi, mộunmmt luồixahng gióxaenxaenng chợpkdct sinh ra, đdkhtem sưaehdơsobzng mùjzmr quéshkxt sạqmcach đdkhti, hiểbnymn lộunmm ra gưaehdơsobzng mặjndpt thậfjkvt củuyqda yêjndpu thúnpfy.

Mộunmmt con yêjndpu vậfjkvt hìhieanh rắhiean toàhflan thâubhan đdkhtnpfyy lâubhan giátvawp màhflau xanh đdkhten cựkntcc lớqgven, xuấkumyt hiệvqibn trưaehdqgvec mắhieat mọjcobi ngưaehduaeni.

jndpu thúnpfy nhìhiean nhưaehd rắhiean màhfla khômdlpng phảbvoei rắhiean nàhflay, thểbnymvtnxch cũqmcang khômdlpng quátvaw lớqgven, chỉkmxc cỡtdfr ba bốwutgn trưaehdpkdcng, nhưaehdng cảbvoe ngưaehduaeni đdkhtưaehdpkdcc mộunmmt tầnpfyng hắhieac vụhfla nhàhflan nhạqmcat bao phủuyqd, cóxaen vẻdkht cựkntcc kỳkumyjndpu dịnkgc. Màhfla ngoạqmcai trừugnh bộunmm phậfjkvn đdkhtnpfyu đdkhtyiavu giốwutgng nhưaehd mộunmmt con hắhieac mãbjgdng, thìhiea toàhflan thâubhan còvdtgn lạqmcai đdkhtnpfyy nhữwwxfng lâubhan giátvawp màhflau đdkhten lấkumyp látvawnh tỏiqbxa sátvawng.

"Mặjndpc Giao!"

mdlptvawi vừugnha thấkumyy rõjmubjndpu thúnpfy, lậfjkvp tứuaenc thấkumyt thanh kêjndpu lêjndpn, trêjndpn mặjndpt toátvawt ra thầnpfyn sắhieac vừugnha lo vừugnha mừugnhng.

hfla sốwutg đdkhtvqib tửgpey đdkhtuaenng ởhiea phívtnxa sau, đdkhtãbjgdxaen chúnpfyt hiểbnymu khômdlpng ra, đdkhtâubhay khômdlpng phảbvoei làhfla "Hắhieac lâubhan mãbjgdng" thômdlpi sao, saolạqmcai thàhflanh "Mặjndpc Giao"hiea đdkhtóxaen?

mdlptvawi cũqmcang khômdlpng giảbvoei thívtnxch rõjmubhflang vớqgvei cátvawc đdkhtvqib tửgpey, bởhieai vìhieajndpu thúnpfy đdkhtang lơsobz lửgpeyng cátvawch mặjndpt đdkhtkumyt mấkumyy trưaehdpkdcng, đdkhtãbjgdhieam đdkhtưaehdpkdcc thủuyqd phạqmcam đdkhtãbjgd quấkumyy rầnpfyy khômdlpng cho nóxaen nghỉkmxc ngơsobzi, đdkhtômdlpi mắhieat nhỏiqbx xanh biếvviwc ởhiea hai bêjndpn đdkhtnpfyu, hung quang chợpkdct lóxaene, héshkx miệvqibng ra, lạqmcai làhfla mộunmmt cộunmmt nưaehdqgvec màhflau đdkhten, đdkhtátvawnh thẳlzzxng vềyiav phívtnxa đdkhtátvawm ngưaehduaeni Yểbnymm Nguyệvqibt tômdlpng.

"Súnpfyc sinh! Muốwutgn chếvviwt!"

mdlptvawi biếvviwt rõjmub Mặjndpc Giao lợpkdci hạqmcai, tuy nhiêjndpn yêjndpu thúnpfyhflay nhìhiean nhưaehdvdtgn chưaehda phátvawt triểbnymn, nhưaehdng cũqmcang khômdlpng dátvawm chậfjkvm trễlwnq! Vộunmmi vàhflang chỉkmxc tay lêjndpn Chu tưaehdqgvec hoàhflan trêjndpn khômdlpng trung, nhấkumyt thờuaeni vòvdtgng tròvdtgn hồixahng quang đdkhtqmcai phóxaenng, đdkhtunmmt nhiêjndpn chợpkdct lóxaene átvawng phívtnxa trưaehdqgvec ngưaehduaeni củuyqda cômdlptvawi, sau đdkhtóxaen liêjndpn tiếvviwp hỏiqbxa cầnpfyu từugnh trong vòvdtgng bay ra, đdkhtem cộunmmt nưaehdqgvec đdkhten kia cảbvoen lạqmcai

"Thu, tốwutgc, câubhau, cấkumym, tỏiqbxa!"

mdlptvawi hai tay ômdlpm tròvdtgn, thầnpfyn sắhieac nghiêjndpm túnpfyc trong miệvqibng xuấkumyt ra ngũqmca tựkntc ngômdlpn quyếvviwt.

Chu tưaehdqgvec hoàhflan to lớqgven, sau khi năpkdcm chữwwxfhflay vừugnha ra khỏiqbxi miệvqibng, ởhiea giữwwxfa khômdlpng trung cấkumyp tốwutgc chuyểbnymn đdkhtunmmng, sau đdkhtóxaen phátvawt ra âubham thanh trầnpfym trầnpfym, liềyiavn biếvviwn mấkumyt trong khômdlpng khívtnx, làhflam cho Mặjndpc Giao mớqgvei sơsobz khai linh trívtnx chớqgvep chớqgvep đdkhtômdlpi mắhieat nhỏiqbx, vìhiea thếvviwhfla ngẩjndpn ra.


Nhưaehdng mộunmmt khắhieac sau, vòvdtgn tròvdtgn trựkntcc tiếvviwp mang theo âubham thanh ong ong, hiệvqibn thâubhan tạqmcai đdkhtkmxcnh đdkhtnpfyu củuyqda yêjndpu thúnpfy. Thừugnha dịnkgcp yêjndpu thúnpfyvdtgn chưaehda kịnkgcp phảbvoen ứuaenng, đdkhtãbjgd đdkhtunmmt nhiêjndpn hạqmca xuốwutgng, cấkumyp tốwutgc biếvviwn nhỏiqbx. Trong chớqgvep mắhieat, Chu tưaehdqgvec hoàhflan đdkhtãbjgd chụhflap lấkumyy toàhflan bộunmm thâubhan mìhieanh củuyqda Mặjndpc Giao, sau đdkhtóxaen hỏiqbxa quang rựkntcc lêjndpn, nhấkumyt thờuaeni đdkhtem thâubhan hìhieanh củuyqda yêjndpu thúnpfy bao vâubhay ởhiea trong lửgpeya đdkhtiqbx.

"Mau đdkhtunmmng thủuyqd! Ta khômdlpng giữwwxf đdkhtưaehdpkdcc Mặjndpc Giao lâubhau đdkhtâubhau".

Tuy Chu tưaehdqgvec hoàhflan đdkhtãbjgd giữwwxf chặjndpt đdkhtưaehdpkdcc yêjndpu thúnpfy, nhưaehdng vẻdkht mặjndpt củuyqda cômdlptvawi cũqmcang khômdlpng cóxaen thoảbvoei mátvawi, ngưaehdpkdcc lạqmcai đdkhtnpfyy vẻdkht lo lắhieang phâubhan phóxaen vớqgvei nhữwwxfng ngưaehduaeni ởhiea sau.

Đubhavqib tửgpey Yểbnymm Nguyệvqibt tômdlpng ởhiea phívtnxa sau, tuy khômdlpng biếvviwt Hắhieac lâubhan mãbjgdng trưaehdqgvec mắhieat sao lạqmcai đdkhtunmmt nhiêjndpn thàhflanh Mặjndpc Giao nhưaehdaehd tổjcobxaeni, nhưaehdng cũqmcang khômdlpng làhflam cho bọjcobn họjcob chậfjkvm trễlwnq thếvviwmdlpng đdkhtãbjgd đdkhtưaehdpkdcc phâubhan phóxaen.

ubhaátvawnh".

aehdqgvei sựkntc dẫittvn dắhieat củuyqda mộunmmt vịnkgc nữwwxf tửgpey mặjndpc átvawo dàhflai trắhieang, mưaehduaeni mấkumyy đdkhtqmcao cộunmmt sátvawng hồixahng lam lầnpfyn lưaehdpkdct thay đdkhtjcobi, phátvawt ra tiếvviwng xéshkx gióxaen "xẹdtkat xẹdtkat"hflam cho ngưaehduaeni ta sợpkdcbjgdi, từugnh trêjndpn ngưaehduaeni cátvawc nam nữwwxf đdkhtvqib tửgpey phátvawt ra, khômdlpng chúnpfyt sai sot đdkhtátvawnh thẳlzzxng vàhflao thâubhan thểbnym đdkhtang khômdlpng thểbnym di đdkhtunmmng củuyqda yêjndpu thúnpfy.

"Oàhflanh oàhflanh" tiếvviwng nổjcob liêjndpn tiếvviwp truyềyiavn đdkhtếvviwn, mấkumyy cộunmmt sátvawng nàhflay vừugnha đdkhtếvviwn bêjndpn ngưaehduaeni yêjndpu thúnpfy, liềyiavn bịnkgc đdkhtátvawm sưaehdơsobzng màhflau đdkhten nhàhflan nhạqmcat trêjndpn ngưaehduaeni yêjndpu thúnpfy sinh ra cảbvoen lạqmcai, phátvawt ra nhữwwxfng tiếvviwng nổjcob kịnkgcch liệvqibt.

"Duy trìhieamdlpng kívtnxch, mặjndpc vâubhan hộunmm thểbnym củuyqda Mặjndpc Giao chốwutgng đdkhthiea khômdlpng đdkhtưaehdpkdcc lâubhau đdkhtâubhau!"mdlptvawi cau màhflay vộunmmi vàhflang ra lệvqibnh. Đubhaixahng thờuaeni nàhflang tiếvviwp tụhflac thúnpfyc dụhflac Hồixahng viêjndpm thuậfjkvt trêjndpn Chu tưaehdqgvec hoàhflan, làhflam cho ngọjcobn lửgpeya bao vâubhay yêjndpu thúnpfyjzmrng nổjcobhflang thêjndpm mãbjgdnh liệvqibt.

aehdqgvei mệvqibnh lệvqibnh tiếvviwp tụhflac tấkumyn cômdlpng củuyqda cômdlptvawi, cátvawc đdkhtvqib tửgpey Yểbnymm Nguyệvqibt tômdlpng khômdlpng ngừugnhng đdkhtem cátvawc cộunmmt sátvawng hồixahng lam ởhiea giữwwxfa khômdlpng trung đdkhtátvawnh vàhflao ngưaehduaeni yêjndpu thúnpfy. Tuy chưaehda kívtnxch phátvaw đdkhtưaehdpkdcc tầnpfyng hắhieac vụhfla kia, nhưaehdng cũqmcang đdkhtãbjgdhflam cho yêjndpu thúnpfy ngao ngao phátvawt cuồixahng lêjndpn, nóxaen khômdlpng ngừugnhng nhe răpkdcng cốwutg gắhieang hoạqmcat đdkhtunmmng phầnpfyn đdkhtmdlpi còvdtgn cửgpey đdkhtunmmng đdkhtưaehdpkdcc, liềyiavu mạqmcang muốwutgn từugnh trong vòvdtgng màhfla thoátvawt ra. Nhưaehdng cũqmcang khômdlpng thểbnym đdkhtưaehdpkdcc, dưaehdqgvei sựkntc toàhflan lựkntcc cấkumym chếvviw củuyqda cômdlptvawi, cátvawi vòvdtgng vẫittvn bấkumyt đdkhtunmmng giữwwxfa khômdlpng trung giữwwxf chặjndpt lấkumyy thâubhan thểbnym củuyqda nóxaen.

hflan Lậfjkvp ởhiea mộunmmt bêjndpn thấkumyy màhflan kinh tâubham đdkhtunmmng phátvawch nàhflay, đdkhtwutgi vớqgvei trưaehduaenng hợpkdcp sômdlpaehdpkdcng lứuaenon ngưaehduaeni tu tiêjndpn cùjzmrng ta tay tấkumyn cômdlpng thếvviwhflay, hắhiean cũqmcang chưaehda bao giờuaen gặjndpp qua, đdkhtjndpc biệvqibt còvdtgn cóxaen phátvawp bảbvoeo xuấkumyt hiệvqibn, màhfla đdkhtwutgi mặjndpt lạqmcai làhfla mộunmmt yêjndpu thúnpfy thựkntcc lựkntcc khômdlpng késhkxm, cátvawi nàhflay càhflang làhflam cho hắhiean mởhiea rộunmmng tầnpfym mắhieat.

Chẳlzzxng qua Hàhflan Lậfjkvp cũqmcang đdkhtãbjgd hạqmca quyếvviwt tâubham, mặjndpc kệvqibhflajndpu thúnpfy đdkhtátvawnh bạqmcai đdkhtnkgcch nhâubhan, hay làhfla ngưaehduaeni củuyqda Yểbnymm Nguyệvqibt tômdlpng đdkhtátvawnh bạqmcai yêjndpu thúnpfy, hắhiean cũqmcang sẽittv sau khi đdkhtqmcai chiếvviwn kếvviwt thúnpfyc mớqgvei lặjndpng lẽittv rờuaeni đdkhti, lúnpfyc nàhflay tuyệvqibt khômdlpng phảbvoei làhfla thờuaeni đdkhtiểbnymm bạqmcai lộunmmhflanh tung!

qcii…"

Trong lúnpfyc Hàhflan Lậfjkvp đdkhtang miêjndpn man suy nghĩiqbx, Mặjndpc Giao đdkhtunmmt nhiêjndpn rívtnxt lêjndpn mộunmmt tiếvviwng dàhflai, thanh âubham lớqgven lêjndpn mấkumyy lầnpfyn, đdkhtixahng thờuaeni tràhflan ngậfjkvp vẻdkht đdkhtau đdkhtqgven.

hflan Lậfjkvp cảbvoe kinh, vộunmmi vàhflang đdkhtnkgcnh thầnpfyn nhìhiean lạqmcai.

Chỉkmxc thấkumyy hắhieac vụhfla trêjndpn ngưaehduaeni yêjndpu thúnpfy kia, đdkhtãbjgd tiêjndpu tátvawn khômdlpng còvdtgn nữwwxfa, trêjndpn hắhieac lâubhan giátvawp che kívtnxn cảbvoe thâubhan hìhieanh đdkhtãbjgd xuấkumyt hiệvqibn mộunmmt lỗqmmztvawu to bằjuahng cátvawi bátvawt, hiểbnymn nhiêjndpn đdkhtãbjgd bịnkgc cộunmmt sátvawng hồixahng lam đdkhtátvawnh cho bịnkgc thưaehdơsobzng. Đubhaiềyiavu nàhflay cũqmcang làhflam cho yêjndpu thúnpfy thốwutgng khổjcobhfla giãbjgdy dụhflaa càhflang thêjndpm đdkhtjndpn cuồixahng!

"Xem ra, ngưaehduaeni củuyqda Yểbnymm Nguyệvqibt tômdlpng cao hơsobzn mộunmmt bậfjkvc rồixahi!"hflan Lậfjkvp thấkumyy vậfjkvy, khômdlpng khỏiqbxi thầnpfym nghĩiqbx.

"Khômdlpng xong, cátvawc ngưaehdơsobzi cẩjndpn thậfjkvn! Ta giữwwxf khômdlpng đdkhtưaehdpkdcc Mặjndpc Giao rồixahi!"

Nhưaehdng ngay lúnpfyc nàhflay, thanh âubham củuyqda cômdlptvawi truyềyiavn đdkhtếvviwn, đdkhtiềyiavu nàhflay làhflam cho Hàhflan Lậfjkvp hơsobzi ngẩjndpn ra. Xem ra hưaehdơsobzu chếvviwt vàhflao tay ai vẫittvn còvdtgn khóxaenxaeni!

Quyểbnymn 3 - Quyểbnymn 4: Phong khởhieai hảbvoei ngoạqmcai

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.