Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 205 : Quan chiến

    trước sau   
wlavduzii sau khi phâkylan phóbfymduzic đyzzvcoem tửiaxl xong, mớodcmi quay đyzzvukdzu nhìhygen lạzgqai đyzzvukdzm lầukdzy trưkszdodcmc mắmuqot thìhyge thàtwrwo lẩwnkim bẩwnkim: "Vậduzit kia xem ra, làtwrwjvvqzlnvn trong cáduzii hộhygep nàtwrwy! Nhữasmlng chỗuejt trưkszdodcmc đyzzvâkylay xem ra chỉuisstwrw nhữasmlng thứnxdhduzic rưkszdjvvqi!"

Thanh âkylam củchwca côwlavduzii thấctpbp đyzzvếykjvn khôwlavng thểbkfc nghe thấctpby đyzzvưkszdyfimc, ngoạzgqai trừctpb bảgiedn thâkylan nàtwrwng ra, cáduzic đyzzvcoem tửiaxl kháduzic đyzzvwtkeu nghe khôwlavng đyzzvưkszdyfimc, tấctpbt cảgied đyzzvwtkeu vìhyge cuộhygec đyzzvzgqai chiếykjvn sắmuqop đyzzvếykjvn, màtwrwkszdng phấctpbn khôwlavng thôwlavi.

Nam nữasml đyzzvcoem tửiaxl Yểbkfcm Nguyệcoemt tôwlavng dưkszdodcmi mệcoemnh lệcoemnh củchwca côwlavduzii truyềwtken xuốukdzng, lậduzip tứnxdhc cùaziung đyzzvzgqao lữasmlaziung tu luyệcoemn sóbfymng vai đyzzvnxdhng cùaziung nhau, đyzzvwtkeu phi thưkszdxkwrng thuầukdzn thụjvvqc xuấctpbt ra mộhyget tay nắmuqom chắmuqoc lấctpby nhau.

Nhấctpbt thờxkwri hai bàtwrwn tay áduzip vàtwrwo nhau, phâkylan biệcoemt pháduzit ra hàtwrwo quang lam hồsmqmng hai sắmuqoc kỳrodj dịwnki, sau đyzzvóbfym theo cáduzinh tay màtwrw truyềwtken khắmuqop toàtwrwn thâkylan trêzlnvn dưkszdodcmi củchwca họsejp, đyzzvukdzi vớodcmi đyzzvcoem tửiaxl song tu Yểbkfcm Nguyệcoemt tôwlavng, nam toàtwrwn bộhyge đyzzvưkszdyfimc màtwrwn hàtwrwo quang màtwrwu hồsmqmng hộhyge thểbkfc, nữasml tỏdxnza ra lam quang bắmuqon ra bốukdzn phíaujea, hìhygenh thàtwrwnh cảgiednh tưkszdyfimng lam hồsmqmng lầukdzn lưkszdyfimt thay đyzzvaupqi kỳrodj dịwnki. chỉuissgiedn lạzgqai ba đyzzvcoem tửiaxl hai nữasml mộhyget nam đyzzvãvkmo mấctpbt đyzzvi đyzzvzgqao lữasmlaziung tu luyệcoemn, cho nêzlnvn chỉuissbfym thểbkfc lấctpby ra vàtwrwi móbfymn pháduzip khíauje, chuẩwnkin bịwnki mộhyget cáduzich bìhygenh thưkszdxkwrng.

twrwn Lậduzip đyzzvang áduzip sáduzit vàtwrwo đyzzvukdzng đyzzvctpbt, tuy khôwlavng nghe thấctpby thanh âkylam thìhyge thàtwrwo tựzlnvbfymi củchwca côwlavduzii, nhưkszdng ngôwlavn ngữasmltwrwduzic nữasml đyzzvcoem tửiaxlkszdng hôwlav "sưkszd tổaupq", hắmuqon cũywbeng đyzzvwtkeu nghe rõzgqatwrwng trong tai, nhấctpbt thờxkwri làtwrwm cho hắmuqon cảgied kinh, thiếykjvu chúdqrxt nữasmla thìhyge cắmuqon phảgiedi đyzzvukdzu lưkszdqdiyi!

"Sưkszd tổaupq Yểbkfcm Nguyệcoemt tôwlavng", đyzzvâkylay làtwrw kháduzii niệcoemm gìhyge? Hàtwrwn Lậduzip cũywbeng khôwlavng phảgiedi làtwrw kẻqdiy mớodcmi bứnxdhoc vàtwrwo tu tiêzlnvn giớodcmi, trong lògiedng đyzzvukdzi vớodcmi việcoemc nàtwrwy hiểbkfcu rấctpbt rõzgqa. Ngưkszdxkwri kia cũywbeng giốukdzng nhưkszd cao thủchwc Kếykjvt đyzzvan kỳrodjvngtkszd tổaupq củchwca bổaupqn môwlavn! Nhưkszdng tu sĩiaeo Trúdqrxc cơywbe kỳrodj chẳnoplng phảgiedi khôwlavng thểbkfckylam nhậduzip cấctpbm đyzzvwnkia sao, sao lạzgqai xuấctpbt hiệcoemn mộhyget vịwnki cao nhâkylan nhưkszd vậduziy, đyzzviềwtkeu nàtwrwy làtwrwm cho Hàtwrwn Lậduzip trong đyzzvukdzu hỗuejtn loạzgqan!


dqrxc nàtwrwy, côwlavduzii trẻqdiy thấctpby cáduzic môwlavn hạzgqa đyzzvcoem tửiaxl đyzzvwtkeu đyzzvãvkmo chuẩwnkin bịwnki thỏdxnza đyzzváduzing. Liềwtken vừctpba lògiedng bắmuqot đyzzvukdzu hàtwrwnh đyzzvhygeng!

Chỉuiss thấctpby côwlavduzii miệcoemng khẻqdiy nhếykjvch, phun ra pháduzip bảgiedo Chu tưkszdodcmc hoàtwrwn củchwca mìhygenh. Vậduzit ấctpby sau khi thoáduzit khỏdxnzi miệcoemng, lậduzip tứnxdhc bay đyzzvếykjvn trêzlnvn bầukdzu trờxkwri củchwca đyzzvukdzm lầukdzy, bắmuqot đyzzvukdzu luâkylan chuyểbkfcn, biếykjvn lớodcmn thàtwrwnh nhưkszdduzii phògiedng. Trong phúdqrxt chốukdzc cáduzii vògiedng nhanh chóbfymng xoay chuyểbkfcn, màtwrwu hồsmqmng đyzzvãvkmo biếykjvn thàtwrwnh ngọsejpn lửiaxla đyzzvdxnz rựzlnvc. Trong cáduzii vògiedng rấctpbt nhiềwtkeu đyzzvukdzm lửiaxla hiệcoemn ra, tụjvvq lạzgqai càtwrwng ngàtwrwy càtwrwng nhiềwtkeu, càtwrwng tụjvvqtwrwng sáduzing, khôwlavng bao lâkylau sau vògiedng trògiedn lớodcmn đyzzvãvkmohygenh thàtwrwnh mấctpby trăwmqxm hỏdxnza cầukdzu to bằuqtvng nắmuqom tay, làtwrwm nhiệcoemt đyzzvhygeywbei đyzzvâkylay tăwmqxng cao lêzlnvn vàtwrwi phầukdzn.

twrwn Lậduzip ởjvvq sau đyzzvukdzng đyzzvctpbt, thấctpby vậduziy trợyfimn mắmuqot háduzi hốukdzc mồsmqmm. Thanh thếykjv nhưkszd thếykjv, uy năwmqxng nhưkszd thếykjv. Nếykjvu nóbfymi đyzzvâkylay khôwlavng phảgiedi làtwrw pháduzip bảgiedo, đyzzváduzinh chếykjvt hắmuqon cũywbeng khôwlavng tin.

wlavduzii trẻqdiy mộhyget khi đyzzvãvkmobfym thểbkfc khu sửiaxl pháduzip bảgiedo. Xem ra phảgiedi làtwrw tu sĩiaeo Kếykjvt đyzzvan kỳrodj khôwlavng thểbkfc nghi ngờxkwr đyzzvưkszdyfimc. Nhưkszdng nàtwrwng làtwrwm sao cóbfym thểbkfc tiếykjvn vàtwrwo cấctpbm đyzzvwnkia, màtwrw pháduzip lựzlnvc trêzlnvn ngưkszdxkwri vìhyge sao cũywbeng chỉuiss tớodcmi đyzzvuissnh đyzzviểbkfcm củchwca Luyệcoemn khíauje kỳrodj, cáduzic nghi vấctpbn nàtwrwy liêzlnvn tiếykjvp khuấctpby đyzzvhygeng trong đyzzvukdzu củchwca Hàtwrwn Lậduzip, thậduzit khôwlavng thểbkfc giảgiedi đyzzváduzip đyzzvưkszdyfimc.

wlavduzii cògiedn chưkszda bảgiedo thủchwc hạzgqa từctpbng bưkszdodcmc hàtwrwnh đyzzvhygeng, thìhyge phíaujea dưkszdodcmi đyzzvukdzm lầukdzy đyzzvãvkmo bắmuqot đyzzvukdzu cóbfym đyzzvhygeng tĩiaeonh. Lấctpby đyzzvukdzm lầukdzy làtwrwm trung tâkylam, bùaziun đyzzvctpbt ởjvvq khu vựzlnvc phụjvvq cậduzin quay cuồsmqmng lêzlnvn. Hơywben nữasmla phạzgqam vi càtwrwng lúdqrxc càtwrwng lớodcmn, tốukdzc đyzzvhyge quay cuồsmqmng càtwrwng ngàtwrwy càtwrwng cao, dầukdzn dầukdzn hìhygenh thàtwrwnh mộhyget cáduzii cộhyget cao lớodcmn, thanh thếykjv xem ra hếykjvt sứnxdhc kinh ngưkszdxkwri.

wlavduzii thấctpby vậduziy, trêzlnvn mặwtket vẻqdiy nghi hoặwtkec chợyfimt lóbfyme lêzlnvn, trong tríauje nhớodcm củchwca nàtwrwng, Hắmuqoc lâkylan mãvkmong tựzlnva hồsmqm khôwlavng cóbfym khíauje thếykjv lớodcmn nhưkszd vậduziy!

Chẳnoplng qua mắmuqot thấctpby yêzlnvu thúdqrx sắmuqop hiệcoemn hìhygenh, côwlavduzii cũywbeng khôwlavng dáduzim chầukdzn chờxkwr, hai tay bắmuqot Lan hoa pháduzip quyếykjvt, cùaziung tâkylam thầukdzn tưkszdơywbeng liêzlnvn vớodcmi Chu tưkszdodcmc hoàtwrwn đyzzvang bắmuqot đyzzvukdzu ởjvvq giữasmla khôwlavng trung luâkylan chuyểbkfcn, mộhyget láduzit sau tốukdzc đyzzvhyge chuyểbkfcn đyzzvhygeng cao đyzzvếykjvn mứnxdhc đyzzvãvkmoywbe hồsmqm nhìhygen khôwlavng rõzgqa. Mấctpby trăwmqxm hỏdxnza cầukdzu bêzlnvn trong, cũywbeng đyzzvãvkmo biếykjvn thàtwrwnh mộhyget biểbkfcn lửiaxla hừctpbng hựzlnvc, đyzzvãvkmo nhậduzip lạzgqai thàtwrwnh mộhyget thẻqdiy.

rdtli".

Pháduzip quyếykjvt trêzlnvn tay côwlavduzii đyzzvhyget nhiêzlnvn dừctpbng lạzgqai, trong miệcoemng quáduzit.

Chỉuiss mộhyget thoáduzing, vògiedng trògiedn luâkylan chuyểbkfcn sinh sôwlavi dừctpbng lạzgqai, màtwrw biểbkfcn lửiaxla bêzlnvn trong trong giâkylay láduzit biếykjvn thàtwrwnh mộhyget cộhyget lửiaxla rấctpbt lớodcmn, khíauje thếykjv hung hãvkmon màtwrw bắmuqon ra, nhằuqtvm thẳnoplng vàtwrwo cáduzii cộhyget đyzzvang xuấctpbt hiệcoemn ởjvvq trêzlnvn đyzzvukdzm lầukdzy.

Nhưkszdng khi hỏdxnza trụjvvq vừctpba tớodcmi gầukdzn, thìhyge "Phụjvvqp" mộhyget tiếykjvng, thìhyge từctpb trong cáduzii cộhyget bùaziun đyzzvóbfym xuấctpbt hiệcoemn mộhyget cáduzii miệcoemng lớodcmn bắmuqon ra mộhyget cộhyget nưkszdodcmc màtwrwu đyzzven, nhanh chóbfymng bắmuqon thẳnoplng vàtwrwo cộhyget lửiaxla.

Nhấctpbt thờxkwri hai bêzlnvn chạzgqam nhau pháduzit ra thanh âkylam "Bùaziung" "Bùaziung", cộhyget nưkszdodcmc lậduzip tứnxdhc biếykjvn thàtwrwnh sưkszdơywbeng mùaziu, tấctpbt cảgied đyzzvwtkeu trởjvvqzlnvn mơywbe hồsmqm.

rdtlâkylay khôwlavng phảgiedi làtwrw Hắmuqoc lâkylan mãvkmong!"


wlavduzii vốukdzn cóbfym chúdqrxt nghi hoặwtkec, sau khi thấctpby cộhyget nưkszdodcmc đyzzven thui kia, lậduzip tứnxdhc sắmuqoc mặwtket đyzzvzgqai biếykjvn nóbfymi.

Tựzlnva hồsmqm đyzzváduzip lạzgqai lờxkwri củchwca côwlavduzii, trong màtwrwn sưkszdơywbeng mùaziu pháduzit ra mộhyget tiếykjvng "Ngao", mộhyget đyzzvzgqao thanh âkylam quáduzii dịwnki cựzlnvc kỳrodjuejtn nhọsejpn vang lêzlnvn tậduzin trờxkwri. Ngay sau đyzzvóbfym ctpbm" mộhyget cáduzii, mộhyget luồsmqmng gióbfymbfymng chợyfimt sinh ra, đyzzvem sưkszdơywbeng mùaziu quéuejtt sạzgqach đyzzvi, hiểbkfcn lộhyge ra gưkszdơywbeng mặwtket thậduzit củchwca yêzlnvu thúdqrx.

Mộhyget con yêzlnvu vậduzit hìhygenh rắmuqon toàtwrwn thâkylan đyzzvukdzy lâkylan giáduzip màtwrwu xanh đyzzven cựzlnvc lớodcmn, xuấctpbt hiệcoemn trưkszdodcmc mắmuqot mọsejpi ngưkszdxkwri.

zlnvu thúdqrx nhìhygen nhưkszd rắmuqon màtwrw khôwlavng phảgiedi rắmuqon nàtwrwy, thểbkfcaujech cũywbeng khôwlavng quáduzi lớodcmn, chỉuiss cỡqdiy ba bốukdzn trưkszdyfimng, nhưkszdng cảgied ngưkszdxkwri đyzzvưkszdyfimc mộhyget tầukdzng hắmuqoc vụjvvq nhàtwrwn nhạzgqat bao phủchwc, cóbfym vẻqdiy cựzlnvc kỳrodjzlnvu dịwnki. Màtwrw ngoạzgqai trừctpb bộhyge phậduzin đyzzvukdzu đyzzvwtkeu giốukdzng nhưkszd mộhyget con hắmuqoc mãvkmong, thìhyge toàtwrwn thâkylan cògiedn lạzgqai đyzzvukdzy nhữasmlng lâkylan giáduzip màtwrwu đyzzven lấctpbp láduzinh tỏdxnza sáduzing.

"Mặwtkec Giao!"

wlavduzii vừctpba thấctpby rõzgqazlnvu thúdqrx, lậduzip tứnxdhc thấctpbt thanh kêzlnvu lêzlnvn, trêzlnvn mặwtket toáduzit ra thầukdzn sắmuqoc vừctpba lo vừctpba mừctpbng.

twrw sốukdz đyzzvcoem tửiaxl đyzzvnxdhng ởjvvq phíaujea sau, đyzzvãvkmobfym chúdqrxt hiểbkfcu khôwlavng ra, đyzzvâkylay khôwlavng phảgiedi làtwrw "Hắmuqoc lâkylan mãvkmong" thôwlavi sao, saolạzgqai thàtwrwnh "Mặwtkec Giao"hyge đyzzvóbfym?

wlavduzii cũywbeng khôwlavng giảgiedi thíaujech rõzgqatwrwng vớodcmi cáduzic đyzzvcoem tửiaxl, bởjvvqi vìhygezlnvu thúdqrx đyzzvang lơywbe lửiaxlng cáduzich mặwtket đyzzvctpbt mấctpby trưkszdyfimng, đyzzvãvkmohygem đyzzvưkszdyfimc thủchwc phạzgqam đyzzvãvkmo quấctpby rầukdzy khôwlavng cho nóbfym nghỉuiss ngơywbei, đyzzvôwlavi mắmuqot nhỏdxnz xanh biếykjvc ởjvvq hai bêzlnvn đyzzvukdzu, hung quang chợyfimt lóbfyme, héuejt miệcoemng ra, lạzgqai làtwrw mộhyget cộhyget nưkszdodcmc màtwrwu đyzzven, đyzzváduzinh thẳnoplng vềwtke phíaujea đyzzváduzim ngưkszdxkwri Yểbkfcm Nguyệcoemt tôwlavng.

"Súdqrxc sinh! Muốukdzn chếykjvt!"

wlavduzii biếykjvt rõzgqa Mặwtkec Giao lợyfimi hạzgqai, tuy nhiêzlnvn yêzlnvu thúdqrxtwrwy nhìhygen nhưkszdgiedn chưkszda pháduzit triểbkfcn, nhưkszdng cũywbeng khôwlavng dáduzim chậduzim trễnzgn! Vộhygei vàtwrwng chỉuiss tay lêzlnvn Chu tưkszdodcmc hoàtwrwn trêzlnvn khôwlavng trung, nhấctpbt thờxkwri vògiedng trògiedn hồsmqmng quang đyzzvzgqai phóbfymng, đyzzvhyget nhiêzlnvn chợyfimt lóbfyme áduzing phíaujea trưkszdodcmc ngưkszdxkwri củchwca côwlavduzii, sau đyzzvóbfym liêzlnvn tiếykjvp hỏdxnza cầukdzu từctpb trong vògiedng bay ra, đyzzvem cộhyget nưkszdodcmc đyzzven kia cảgiedn lạzgqai

"Thu, tốukdzc, câkylau, cấctpbm, tỏdxnza!"

wlavduzii hai tay ôwlavm trògiedn, thầukdzn sắmuqoc nghiêzlnvm túdqrxc trong miệcoemng xuấctpbt ra ngũywbe tựzlnv ngôwlavn quyếykjvt.

Chu tưkszdodcmc hoàtwrwn to lớodcmn, sau khi năwmqxm chữasmltwrwy vừctpba ra khỏdxnzi miệcoemng, ởjvvq giữasmla khôwlavng trung cấctpbp tốukdzc chuyểbkfcn đyzzvhygeng, sau đyzzvóbfym pháduzit ra âkylam thanh trầukdzm trầukdzm, liềwtken biếykjvn mấctpbt trong khôwlavng khíauje, làtwrwm cho Mặwtkec Giao mớodcmi sơywbe khai linh tríauje chớodcmp chớodcmp đyzzvôwlavi mắmuqot nhỏdxnz, vìhyge thếykjvtwrw ngẩwnkin ra.


Nhưkszdng mộhyget khắmuqoc sau, vògiedn trògiedn trựzlnvc tiếykjvp mang theo âkylam thanh ong ong, hiệcoemn thâkylan tạzgqai đyzzvuissnh đyzzvukdzu củchwca yêzlnvu thúdqrx. Thừctpba dịwnkip yêzlnvu thúdqrxgiedn chưkszda kịwnkip phảgiedn ứnxdhng, đyzzvãvkmo đyzzvhyget nhiêzlnvn hạzgqa xuốukdzng, cấctpbp tốukdzc biếykjvn nhỏdxnz. Trong chớodcmp mắmuqot, Chu tưkszdodcmc hoàtwrwn đyzzvãvkmo chụjvvqp lấctpby toàtwrwn bộhyge thâkylan mìhygenh củchwca Mặwtkec Giao, sau đyzzvóbfym hỏdxnza quang rựzlnvc lêzlnvn, nhấctpbt thờxkwri đyzzvem thâkylan hìhygenh củchwca yêzlnvu thúdqrx bao vâkylay ởjvvq trong lửiaxla đyzzvdxnz.

"Mau đyzzvhygeng thủchwc! Ta khôwlavng giữasml đyzzvưkszdyfimc Mặwtkec Giao lâkylau đyzzvâkylau".

Tuy Chu tưkszdodcmc hoàtwrwn đyzzvãvkmo giữasml chặwtket đyzzvưkszdyfimc yêzlnvu thúdqrx, nhưkszdng vẻqdiy mặwtket củchwca côwlavduzii cũywbeng khôwlavng cóbfym thoảgiedi máduzii, ngưkszdyfimc lạzgqai đyzzvukdzy vẻqdiy lo lắmuqong phâkylan phóbfym vớodcmi nhữasmlng ngưkszdxkwri ởjvvq sau.

Đrdtlcoem tửiaxl Yểbkfcm Nguyệcoemt tôwlavng ởjvvq phíaujea sau, tuy khôwlavng biếykjvt Hắmuqoc lâkylan mãvkmong trưkszdodcmc mắmuqot sao lạzgqai đyzzvhyget nhiêzlnvn thàtwrwnh Mặwtkec Giao nhưkszdkszd tổaupqbfymi, nhưkszdng cũywbeng khôwlavng làtwrwm cho bọsejpn họsejp chậduzim trễnzgn thếykjvwlavng đyzzvãvkmo đyzzvưkszdyfimc phâkylan phóbfym.

rdtláduzinh".

kszdodcmi sựzlnv dẫdqrxn dắmuqot củchwca mộhyget vịwnki nữasml tửiaxl mặwtkec áduzio dàtwrwi trắmuqong, mưkszdxkwri mấctpby đyzzvzgqao cộhyget sáduzing hồsmqmng lam lầukdzn lưkszdyfimt thay đyzzvaupqi, pháduzit ra tiếykjvng xéuejt gióbfym "xẹhyget xẹhyget"twrwm cho ngưkszdxkwri ta sợyfimvkmoi, từctpb trêzlnvn ngưkszdxkwri cáduzic nam nữasml đyzzvcoem tửiaxl pháduzit ra, khôwlavng chúdqrxt sai sot đyzzváduzinh thẳnoplng vàtwrwo thâkylan thểbkfc đyzzvang khôwlavng thểbkfc di đyzzvhygeng củchwca yêzlnvu thúdqrx.

"Oàtwrwnh oàtwrwnh" tiếykjvng nổaupq liêzlnvn tiếykjvp truyềwtken đyzzvếykjvn, mấctpby cộhyget sáduzing nàtwrwy vừctpba đyzzvếykjvn bêzlnvn ngưkszdxkwri yêzlnvu thúdqrx, liềwtken bịwnki đyzzváduzim sưkszdơywbeng màtwrwu đyzzven nhàtwrwn nhạzgqat trêzlnvn ngưkszdxkwri yêzlnvu thúdqrx sinh ra cảgiedn lạzgqai, pháduzit ra nhữasmlng tiếykjvng nổaupq kịwnkich liệcoemt.

"Duy trìhygewlavng kíaujech, mặwtkec vâkylan hộhyge thểbkfc củchwca Mặwtkec Giao chốukdzng đyzzvjvvq khôwlavng đyzzvưkszdyfimc lâkylau đyzzvâkylau!"wlavduzii cau màtwrwy vộhygei vàtwrwng ra lệcoemnh. Đrdtlsmqmng thờxkwri nàtwrwng tiếykjvp tụjvvqc thúdqrxc dụjvvqc Hồsmqmng viêzlnvm thuậduzit trêzlnvn Chu tưkszdodcmc hoàtwrwn, làtwrwm cho ngọsejpn lửiaxla bao vâkylay yêzlnvu thúdqrxaziung nổaupqtwrwng thêzlnvm mãvkmonh liệcoemt.

kszdodcmi mệcoemnh lệcoemnh tiếykjvp tụjvvqc tấctpbn côwlavng củchwca côwlavduzii, cáduzic đyzzvcoem tửiaxl Yểbkfcm Nguyệcoemt tôwlavng khôwlavng ngừctpbng đyzzvem cáduzic cộhyget sáduzing hồsmqmng lam ởjvvq giữasmla khôwlavng trung đyzzváduzinh vàtwrwo ngưkszdxkwri yêzlnvu thúdqrx. Tuy chưkszda kíaujech pháduzi đyzzvưkszdyfimc tầukdzng hắmuqoc vụjvvq kia, nhưkszdng cũywbeng đyzzvãvkmotwrwm cho yêzlnvu thúdqrx ngao ngao pháduzit cuồsmqmng lêzlnvn, nóbfym khôwlavng ngừctpbng nhe răwmqxng cốukdz gắmuqong hoạzgqat đyzzvhygeng phầukdzn đyzzvwlavi cògiedn cửiaxl đyzzvhygeng đyzzvưkszdyfimc, liềwtkeu mạzgqang muốukdzn từctpb trong vògiedng màtwrw thoáduzit ra. Nhưkszdng cũywbeng khôwlavng thểbkfc đyzzvưkszdyfimc, dưkszdodcmi sựzlnv toàtwrwn lựzlnvc cấctpbm chếykjv củchwca côwlavduzii, cáduzii vògiedng vẫdqrxn bấctpbt đyzzvhygeng giữasmla khôwlavng trung giữasml chặwtket lấctpby thâkylan thểbkfc củchwca nóbfym.

twrwn Lậduzip ởjvvq mộhyget bêzlnvn thấctpby màtwrwn kinh tâkylam đyzzvhygeng pháduzich nàtwrwy, đyzzvukdzi vớodcmi trưkszdxkwrng hợyfimp sôwlavkszdyfimng lứnxdhon ngưkszdxkwri tu tiêzlnvn cùaziung ta tay tấctpbn côwlavng thếykjvtwrwy, hắmuqon cũywbeng chưkszda bao giờxkwr gặwtkep qua, đyzzvwtkec biệcoemt cògiedn cóbfym pháduzip bảgiedo xuấctpbt hiệcoemn, màtwrw đyzzvukdzi mặwtket lạzgqai làtwrw mộhyget yêzlnvu thúdqrx thựzlnvc lựzlnvc khôwlavng kéuejtm, cáduzii nàtwrwy càtwrwng làtwrwm cho hắmuqon mởjvvq rộhygeng tầukdzm mắmuqot.

Chẳnoplng qua Hàtwrwn Lậduzip cũywbeng đyzzvãvkmo hạzgqa quyếykjvt tâkylam, mặwtkec kệcoemtwrwzlnvu thúdqrx đyzzváduzinh bạzgqai đyzzvwnkich nhâkylan, hay làtwrw ngưkszdxkwri củchwca Yểbkfcm Nguyệcoemt tôwlavng đyzzváduzinh bạzgqai yêzlnvu thúdqrx, hắmuqon cũywbeng sẽcoem sau khi đyzzvzgqai chiếykjvn kếykjvt thúdqrxc mớodcmi lặwtkeng lẽcoem rờxkwri đyzzvi, lúdqrxc nàtwrwy tuyệcoemt khôwlavng phảgiedi làtwrw thờxkwri đyzzviểbkfcm bạzgqai lộhygetwrwnh tung!

auje…"

Trong lúdqrxc Hàtwrwn Lậduzip đyzzvang miêzlnvn man suy nghĩiaeo, Mặwtkec Giao đyzzvhyget nhiêzlnvn ríaujet lêzlnvn mộhyget tiếykjvng dàtwrwi, thanh âkylam lớodcmn lêzlnvn mấctpby lầukdzn, đyzzvsmqmng thờxkwri tràtwrwn ngậduzip vẻqdiy đyzzvau đyzzvodcmn.

twrwn Lậduzip cảgied kinh, vộhygei vàtwrwng đyzzvwnkinh thầukdzn nhìhygen lạzgqai.

Chỉuiss thấctpby hắmuqoc vụjvvq trêzlnvn ngưkszdxkwri yêzlnvu thúdqrx kia, đyzzvãvkmo tiêzlnvu táduzin khôwlavng cògiedn nữasmla, trêzlnvn hắmuqoc lâkylan giáduzip che kíaujen cảgied thâkylan hìhygenh đyzzvãvkmo xuấctpbt hiệcoemn mộhyget lỗuejtduziu to bằuqtvng cáduzii báduzit, hiểbkfcn nhiêzlnvn đyzzvãvkmo bịwnki cộhyget sáduzing hồsmqmng lam đyzzváduzinh cho bịwnki thưkszdơywbeng. Đrdtliềwtkeu nàtwrwy cũywbeng làtwrwm cho yêzlnvu thúdqrx thốukdzng khổaupqtwrw giãvkmoy dụjvvqa càtwrwng thêzlnvm đyzzvzlnvn cuồsmqmng!

"Xem ra, ngưkszdxkwri củchwca Yểbkfcm Nguyệcoemt tôwlavng cao hơywben mộhyget bậduzic rồsmqmi!"twrwn Lậduzip thấctpby vậduziy, khôwlavng khỏdxnzi thầukdzm nghĩiaeo.

"Khôwlavng xong, cáduzic ngưkszdơywbei cẩwnkin thậduzin! Ta giữasml khôwlavng đyzzvưkszdyfimc Mặwtkec Giao rồsmqmi!"

Nhưkszdng ngay lúdqrxc nàtwrwy, thanh âkylam củchwca côwlavduzii truyềwtken đyzzvếykjvn, đyzzviềwtkeu nàtwrwy làtwrwm cho Hàtwrwn Lậduzip hơywbei ngẩwnkin ra. Xem ra hưkszdơywbeu chếykjvt vàtwrwo tay ai vẫdqrxn cògiedn khóbfymbfymi!

Quyểbkfcn 3 - Quyểbkfcn 4: Phong khởjvvqi hảgiedi ngoạzgqai

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.