Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 204 : Thạch điện dữ địa đạo

    trước sau   
Chỗxnkxpamtpamtn Lậfjgdp muốerdnn đkcwxi tớhboni, làpamt mộlarut vùrxvpng lòspuvng chảnogto, bốerdnn phínuuua bịcaxs nhữzvqlng quácuyzi thạgactch cao lớhbonn hìkdmknh thùrxvp kỳhyuu lạgactmyioy quanh mưugwna giónbeu khôgcjcng vàpamto, màpamtkqzt chínuuunh giữzvqla cónbeu mộlarut tòspuva thạgactch đkcwxiệpnzxn cổxnkxnuuunh thậfjgdt lớhbonn, thạgactch đkcwxiệpnzxn tuy lớhbonn, nhưugwnng cửcbwna vàpamto lạgacti nhỏqmsj đkcwxếhsttn đkcwxácuyzng thưugwnơzlqfng, chỉytfm đkcwxyqmq đkcwxrayh hai ngưugwnytfmi vàpamto màpamt thôgcjci. Đrulgiềyqmqu nàpamty làpamtm cho Hàpamtn Lậfjgdp đkcwxang đkcwxrulgng ởkqzt trêuqfdn mộlarut tảnogtng đkcwxácuyz nhìkdmkn tớhboni, cảnogtm thấulqfy cónbeu mộlarut cảnogtm giácuyzc rấulqft làpamt cổxnkx quácuyzi.

pamtn Lậfjgdp cau màpamty, nhảnogty xuốerdnng khỏqmsji tảnogtng đkcwxácuyz, sau đkcwxónbeu chậfjgdm rãmbisi đkcwxi đkcwxếhsttn phụszqg cậfjgdn thạgactch đkcwxiệpnzxn, ngẩxcdung đkcwxerdnu quan sácuyzt thạgactch đkcwxiệpnzxn nàpamty.

Sau khi nhìkdmkn mộlarut hồlqjwi, vẻdkvx nghi ngờytfm trêuqfdn mặqnjtt củyqmqa Hàpamtn Lậfjgdp càpamtng đkcwxfjgdm hơzlqfn.

Khôgcjcng biếhsttt làpamtnbeu phảnogti ảnogto giácuyzc, màpamt hắlqjwn lácuyzi thấulqfy trêuqfdn bềyqmq mặqnjtt thạgactch đkcwxiệpnzxn nàpamty, ngẫkcwxu nhiêuqfdn cónbeu thanh quang lờytfm mờytfmugwnu đkcwxlarung, nhưugwnng đkcwxếhsttn khi hắlqjwn nhìkdmkn kỹawne lạgacti thìkdmk lạgacti nhìkdmkn khôgcjcng ra chúnbeut kỳhyuu quácuyzi nàpamto. Liêuqfdn tiếhsttp mấulqfy lầerdnn nhưugwn vậfjgdy, hắlqjwn thầerdnm nhủyqmq chẳmbisng lẻdkvx trong nàpamty đkcwxãmbis bịcaxs ngưugwnytfmi nàpamto thi triểrayhn cấulqfm phácuyzp gìkdmk đkcwxónbeupamt khôgcjcng thàpamtnh?

pamtn Lậfjgdp cúnbeui đkcwxerdnu, nhìkdmkn nhanh xung quanh mộlarut chúnbeut, cũmbisng khôgcjcng thấulqfy dấulqfu vếhsttt cónbeu ngưugwnytfmi đkcwxãmbis đkcwxếhsttn qua, đkcwxiềyqmqu nàpamty làpamtm cho hắlqjwn nheo nheo hai mắlqjwt lạgacti.

"Tuyệpnzxt đkcwxerdni làpamt cổxnkx quácuyzi! Nơzlqfi nàpamty tui hơzlqfi hoang vắlqjwng, nhưugwnng thạgactch đkcwxiệpnzxn lớhbonn nhưugwn vậfjgdy, cũmbisng khôgcjcng nêuqfdn khôgcjcng cónbeu ngưugwnytfmi nàpamto phácuyzt hiệpnzxn ra chứrulg. Càpamtng huốerdnng chi, tưugwn liệpnzxu làpamt do Chung Ngôgcjc kia đkcwxưugwna cho, hắlqjwn sao lạgacti khôgcjcng cónbeu đkcwxếhsttn đkcwxâmyioy!"pamtn Lậfjgdp trong lòspuvng trong phúnbeut chốerdnc vôgcjc sốerdn ýfong niệpnzxm chuyểrayhn đkcwxlarung trong đkcwxerdnu, theo bảnogtn năhsttng cảnogtm thấulqfy nơzlqfi đkcwxâmyioy khôgcjcng ổxnkxn.


Nhưugwnng cứrulg nhưugwn vậfjgdy màpamt rờytfmi khỏqmsji nơzlqfi đkcwxâmyioy, hắlqjwn cũmbisng cónbeu chúnbeut khôgcjcng cam lòspuvng.

kdmk thếhstt hắlqjwn lui ra phínuuua sau vàpamti bưugwnhbonc, đkcwxưugwna tay sờytfmpamto túnbeui trữzvql vậfjgdt, mộlarut thanh kim nhậfjgdn xuấulqft hiệpnzxn trong tay. Sau đkcwxónbeubnhzm vàpamto khôgcjcng trung, biếhsttn thàpamtnh mộlarut đkcwxgacto kim quang, hung hăhsttng đkcwxácuyznh vàpamto mộlarut khốerdni đkcwxácuyzkqzt trêuqfdn thạgactch đkcwxiệpnzxn. "Phụszqgp" mộlarut tiếhsttng, trêuqfdn tảnogtng đkcwxácuyz thanh quang lónbeue lêuqfdn, vẫkcwxn bìkdmknh yêuqfdn khôgcjcng việpnzxc gìkdmk, màpamt kim nhậfjgdn lạgacti bịcaxs xoay lộlarun bắlqjwn xa ra ngoàpamti mấulqfy trưugwnulimng.

pamtn Lậfjgdp lắlqjwc lắlqjwc đkcwxerdnu, vừbnhza chuyểrayhn thâmyion muốerdnn rờytfmi khỏqmsji nơzlqfi đkcwxâmyioy.

"Trácuyznh nguy hiểrayhm vôgcjc vịcaxs, còspuvn sốerdnng màpamt ra khỏqmsji cấulqfm đkcwxcaxsa mớhboni làpamt mụszqgc đkcwxínuuuch lớhbonn nhấulqft củyqmqa hắlqjwn, tòspuva thạgactch đkcwxiệpnzxn nàpamty quỷkskx dịcaxs nhưugwn thếhstt, khôgcjcng nêuqfdn đkcwxi vàpamto làpamt tốerdnt nhấulqft"pamtn Lậfjgdp thầerdnn sắlqjwc bấulqft đkcwxlarung thầerdnm nghĩrbsg.

Nhưugwnng mớhboni vừbnhza đkcwxi đkcwxưugwnulimc hai bưugwnhbonc, Hàpamtn Lậfjgdp đkcwxlarut nhiêuqfdn sắlqjwc mặqnjtt đkcwxgacti biếhsttn, thâmyion hìkdmknh chợulimt lónbeue, biếhsttn mấulqft vàpamto trong khôgcjcng khínuuu, tiếhsttp theo trong cửcbwna đkcwxiệpnzxn xuấulqft hiệpnzxn thâmyion ảnogtnh củyqmqa Hàpamtn Lậfjgdp, nhưugwnng lậfjgdp tứrulgc lạgacti biếhsttn mấulqft ởkqzt trong thạgactch đkcwxiệpnzxn.

nbeuc nàpamty ởkqzt phụszqg cậfjgdn, đkcwxlarut nhiêuqfdn xuấulqft hiệpnzxn mộlarut đkcwxácuyzm đkcwxôgcjcng đkcwxpnzx tửcbwn Yểrayhm Nguyệpnzxt tôgcjcng. Đrulgerdnu lĩrbsgnh lạgacti chínuuunh làpamtgcjccuyzi nhìkdmkn nhưugwnspuvn rấulqft trẻdkvx, màpamt thựpnzxc tếhstt lạgacti làpamtugwn tổxnkx củyqmqa Yểrayhm Nguyệpnzxt tôgcjcng.

nbeuc nàpamty, côgcjccuyzi mang theo ácuyznh mắlqjwt nghi hoặqnjtc, nhìkdmkn vềyqmq phínuuua cửcbwna đkcwxiệpnzxn nơzlqfi màpamtpamtn Lậfjgdp vừbnhza biếhsttn mấulqft. Nàpamtng tựpnzxa hồlqjw cảnogtm ứrulgng đkcwxưugwnulimc cónbeu ngưugwnytfmi mớhboni ởkqzt đkcwxónbeu, nhưugwnng hiệpnzxn tạgacti lạgacti khôgcjcng mộlarut bónbeung ngưugwnytfmi. Chẳmbisng lẻdkvxpamtpamtng cảnogtm ứrulgng sai lầerdnm chăhsttng?

gcjccuyzi cónbeu chúnbeut khôgcjcng tin đkcwxrulgng tạgacti chỗxnkx, nàpamtng khẽcdvq nhắlqjwm hai mắlqjwt lạgacti, đkcwxem thầerdnn thứrulgc khổxnkxng lồlqjw phónbeung ra ngoàpamti. Kếhsttt quảnogt tạgacti khu vựpnzxc phụszqg cậfjgdn, ngoạgacti trừbnhz nhónbeum ngưugwnytfmi củyqmqa họqjqj ra, đkcwxínuuuch xácuyzc làpamt khôgcjcng cảnogtm ứrulgng đkcwxưugwnulimc sựpnzx tồlqjwn tạgacti củyqmqa ngưugwnytfmi tu tiêuqfdn khácuyzc. Nhưugwnng khi thầerdnn thứrulgc đkcwxnogto qua thạgactch đkcwxiệpnzxn, thìkdmk bịcaxs mộlarut lựpnzxc lưugwnulimng nàpamto đkcwxónbeupamti xínuuuch ra bêuqfdn ngoàpamti, đkcwxiềyqmqu nàpamty làpamtm cho côgcjccuyzi trong lòspuvng cảnogt kinh, nhưugwnng lậfjgdp tứrulgc mừbnhzng rỡszqg, trêuqfdn mặqnjtt lộlaru vẻdkvxugwnơzlqfi cưugwnytfmi.

Vừbnhza rồlqjwi nhìkdmkn qua, nàpamtng đkcwxãmbis phácuyzt hiệpnzxn thạgactch đkcwxiệpnzxn nàpamty bịcaxs ngưugwnytfmi thi cấulqfm chếhstt, đkcwxiềyqmqu nàpamty thựpnzxc khôgcjcng làpamtm cho nàpamtng kinh ngạgactc. Bởkqzti vìkdmk trưugwnhbonc đkcwxónbeumbisng đkcwxãmbisnbeuugwnytfmi mấulqfy chỗxnkxpamto huyệpnzxt bínuuu mậfjgdt củyqmqa yêuqfdu thúnbeu, cũmbisng đkcwxyqmqu bịcaxs thi phácuyzp cấulqfm chếhstt, cácuyzi nàpamty cũmbisng khôgcjcng tínuuunh làpamtkdmk! Nhưugwnng cấulqfm chếhstt trong nàpamty ngay cảnogt thầerdnn thứrulgc củyqmqa nàpamtng cũmbisng khôgcjcng thểrayh xuyêuqfdn qua, đkcwxâmyioy chínuuunh làpamt lầerdnn đkcwxerdnu tiêuqfdn nàpamtng gặqnjtp đkcwxưugwnulimc. Tuyệpnzxt khôgcjcng phảnogti cácuyzc cấulqfm phácuyzp thôgcjc thiểrayhn khácuyzc cónbeu thểrayhcuyznh bằylnyng đkcwxưugwnulimc.

gcjccuyzi nhấulqft thờytfmi hưugwnng phấulqfn, cũmbisng khôgcjcng truy cứrulgu tiếhsttp chuyệpnzxn vừbnhza rồlqjwi, nàpamtng tin tưugwnkqztng rằylnyng cho dùrxvp thựpnzxc sựpnzxnbeu mộlarut vàpamti đkcwxpnzx tửcbwncuyzc phácuyzi khácuyzc rìkdmknh coi, cũmbisng tuyệpnzxt sẽcdvq khôgcjcng dácuyzm đkcwxerdni đkcwxerdnu vớhboni nhiềyqmqu ngưugwnytfmi củyqmqa Yểrayhm Nguyệpnzxt tôgcjcng nhưugwn vậfjgdy! Vìkdmk thếhstt cứrulg tiếhsttn vàpamto thạgactch đkcwxiệpnzxn trưugwnhbonc cácuyzi đkcwxãmbis.

pamtn Lậfjgdp lúnbeuc nàpamty, đkcwxang đkcwxrulgng ởkqzt trong đkcwxgacti sảnogtnh củyqmqa thạgactch đkcwxiệpnzxn, gấulqfp đkcwxếhsttn đkcwxlaru đkcwxerdnu ónbeuc loạgactn cảnogtuqfdn!

Hắlqjwn vừbnhza rồlqjwi vốerdnn đkcwxãmbis muốerdnn rờytfmi đkcwxi! Theo thónbeui quen trưugwnhbonc tiêuqfdn buôgcjcng ra thầerdnn thứrulgc, cảnogtm ứrulgng tìkdmknh hìkdmknh bốerdnn phínuuua, rồlqjwi sau đkcwxónbeu mớhboni rờytfmi đkcwxi.

Nhưugwnng vạgactn vạgactn lầerdnn khôgcjcng nghĩrbsg tớhboni, thầerdnn thứrulgc củyqmqa hắlqjwn vừbnhza mớhboni buôgcjcng ra, liềyqmqn lậfjgdp tứrulgc cảnogtm ứrulgng đkcwxưugwnulimc rấulqft nhiềyqmqu ngưugwnytfmi tu tiêuqfdn, đkcwxang rấulqft gầerdnn mìkdmknh, lậfjgdp tứrulgc cảnogt kinh mácuyzu trong ngưugwnytfmi nhưugwn muốerdnn đkcwxôgcjcng lạgacti, khôgcjcng hềyqmq suy nghĩrbsgpamt chạgacty thẳmbisng vàpamto trong thạgactch đkcwxiệpnzxn. Mặqnjtc kệpnzxuqfdn ngoàpamti ngưugwnytfmi đkcwxếhsttn làpamtgcjcn phácuyzi nàpamto trong sácuyzu phácuyzi còspuvn lạgacti, nếhsttu nhìkdmkn thấulqfy mìkdmknh lúnbeuc nàpamty, kếhsttt cụszqgc khôgcjcng cầerdnn suy nghĩrbsg nhiềyqmqu cũmbisng cónbeu thểrayh biếhsttt đkcwxưugwnulimc.


Thậfjgdt ra nếhsttu khôgcjcng phảnogti hai ngàpamty nay thểrayh lựpnzxc tiêuqfdu hao quácuyz nhiềyqmqu, hắlqjwn hoàpamtn toàpamtn cónbeu thểrayhrxvpng thâmyion phácuyzp thầerdnn tốerdnc, cứrulg thếhstt hiêuqfdn ngang màpamt rờytfmi đkcwxi. Nhưugwnng đkcwxácuyzng tiếhsttc, vớhboni trạgactng thácuyzi củyqmqa hắlqjwn hiệpnzxn tạgacti, loạgacti thâmyion phácuyzp nàpamty căhsttn bảnogtn dùrxvpng chỉytfm đkcwxưugwnulimc vàpamti lầerdnn, muốerdnn chạgacty cũmbisng tuyệpnzxt đkcwxerdni chạgacty khôgcjcng xa đkcwxưugwnulimc.

Hiệpnzxn tạgacti hắlqjwn trácuyznh ởkqzt trong thạgactch đkcwxiệpnzxn, nhưugwnng thậfjgdt ra chỉytfm tạgactm thờytfmi an toàpamtn màpamt thôgcjci! Đrulglqjwng thờytfmi hắlqjwn cũmbisng bịcaxs đkcwxácuyzm ngưugwnytfmi tu tiêuqfdn vâmyioy tạgacti nơzlqfi đkcwxâmyioy, khôgcjcng thểrayh rờytfmi đkcwxi.

zlqfn nữzvqla thạgactch đkcwxiệpnzxn nàpamty cũmbisng rấulqft đkcwxơzlqfn giảnogtn! Tiếhsttn vàpamto cửcbwna đkcwxiệpnzxn, đkcwxi qua mộlarut hàpamtnh lang uốerdnn lưugwnulimn, thìkdmk trưugwnhbonc mắlqjwt đkcwxãmbispamt mộlarut đkcwxgacti sảnogtnh trốerdnng khôgcjcng, ngay cảnogt mộlarut chỗxnkx đkcwxrayhxcdun nấulqfp cũmbisng khôgcjcng cónbeu. Màpamt xem thácuyzi đkcwxlaru củyqmqa đkcwxácuyzm ngưugwnytfmi bêuqfdn ngoàpamti kia, khẳmbisng đkcwxcaxsnh làpamtkdmk thạgactch đkcwxiệpnzxn nàpamty màpamt đkcwxếhsttn, muốerdnn hy vọqjqjng ngưugwnytfmi ta khôgcjcng tiếhsttn vàpamto nơzlqfi nàpamty, thuầerdnn túnbeuy làpamt vọqjqjng tưugwnkqztng!

nbeu thểrayhnbeui làpamt khôgcjcng còspuvn chỗxnkxpamto cónbeu thểrayh đkcwxi đkcwxưugwnulimc nữzvqla.

Trưugwnhbonc mắlqjwt Hàpamtn Lậfjgdp, tạgacti trung ưugwnơzlqfng đkcwxgacti sảnogtnh, còspuvn cónbeu mộlarut cácuyzi lan can ngọqjqjc thạgactch bêuqfdn dưugwnhboni cónbeu mộlarut cácuyzi đkcwxcaxsa đkcwxgacto tốerdni đkcwxen, cónbeu bậfjgdc thang đkcwxi xuốerdnng dưugwnhboni, tạgacti cửcbwna đkcwxcaxsa đkcwxgacto khôgcjcng ngừbnhzng cónbeu giónbeunbeung thổxnkxi ra, thậfjgdt sựpnzx khónbeunbeu thểrayhugwnkqztng tưugwnulimng rốerdnt cuộlaruc làpamt thôgcjcng tớhboni nơzlqfi nàpamto.

Chẳmbisng qua Hàpamtn Lậfjgdp khôgcjcng cầerdnn nghĩrbsgmbisng cónbeu thểrayh đkcwxcuyzn đkcwxưugwnulimc, nơzlqfi màpamt đkcwxcaxsa đkcwxgacto nàpamty thôgcjcng tớhboni tuyệpnzxt khôgcjcng phảnogti làpamt chỗxnkx tốerdnt làpamtnh gìkdmk, bêuqfdn trong khẳmbisng đkcwxcaxsnh làpamt vạgactn phầerdnn hung hiểrayhm, cho nêuqfdn mớhboni do dựpnzx khôgcjcng dácuyzm đkcwxi xuốerdnng. Nhưugwnng cácuyzi đkcwxgacti đkcwxiệpnzxn nàpamty, thậfjgdt sựpnzx khôgcjcng cónbeu bấulqft kỳhyuu chỗxnkxpamto cónbeu thểrayh trốerdnn đkcwxưugwnulimc! Đrulgiềyqmqu nàpamty làpamtm cho Hàpamtn Lậfjgdp trácuyzn đkcwxxnkx mồlqjwgcjci lạgactnh, từbnhzng giọqjqjt chảnogty ròspuvng ròspuvng.

pamtnbeuc nàpamty, đkcwxãmbisnbeu tiếhsttng bưugwnhbonc châmyion lôgcjcn xộlarun từbnhzuqfdn ngoàpamti truyềyqmqn đkcwxếhsttn, xem ra đkcwxácuyzm ngưugwnytfmi tu tiêuqfdn kia đkcwxãmbis tiếhsttn vàpamto trong thạgactch đkcwxiệpnzxn, trong nhácuyzy mắlqjwt sẽcdvq tiếhsttn vàpamto nơzlqfi nàpamty.

pamtn Lậfjgdp thấulqfy vậfjgdy, trong lòspuvng thầerdnm kêuqfdu khổxnkx, cắlqjwn răhsttng mộlarut cácuyzi, nhẹcdvq nhàpamtng lưugwnhbont qua lan can, chui vàpamto đkcwxcaxsa đkcwxgacto.

Sau khi tiếhsttn vàpamto đkcwxcaxsa đkcwxgacto, Hàpamtn Lậfjgdp trưugwnhbonc mắlqjwt màpamt mộlarut mảnogtng tốerdni đkcwxen, lấulqfy tay rờytfmpamto túnbeui trữzvql vậfjgdt, lấulqfy Nguyệpnzxt quang thạgactch ra, chung quanh mớhboni bừbnhzng sácuyzng lêuqfdn.

Cảnogt thôgcjcng đkcwxgacto khôgcjcng tínuuunh làpamt lớhbonn, toàpamtn bộlaru đkcwxưugwnulimc làpamtm bằylnyng đkcwxácuyz, chiềyqmqu rộlarung chỉytfm đkcwxyqmq cho mộlarut ngưugwnytfmi miễfongn cưugwnszqgng đkcwxi vàpamto màpamt thôgcjci.

Hắlqjwn cũmbisng khôgcjcng dácuyzm trìkdmk hoãmbisn, sợulim ngưugwnytfmi ởkqzt sau đkcwxuổxnkxi tớhboni, liềyqmqn cẩxcdun thậfjgdn đkcwxi xuốerdnng phínuuua dưugwnhboni.

Sau khi đkcwxi xuốerdnng mấulqfy trăhsttm bậfjgdc đkcwxácuyz, thôgcjcng đkcwxgacto vốerdnn nhỏqmsj hẹcdvqp dầerdnn dầerdnn rộlarung lớhbonn ra, hai ngưugwnytfmi sónbeung vai màpamt đkcwxi cũmbisng khôgcjcng thàpamtnh vấulqfn đkcwxyqmq. Nhưugwnng giónbeunbeung thổxnkxi ra càpamtng thêuqfdm khốerdnc liệpnzxt, làpamtm cho Hàpamtn Lậfjgdp trong chốerdnc lácuyzt mồlqjwgcjci lạgacti đkcwxxnkx ra, cảnogt ngưugwnytfmi trêuqfdn dưugwnhboni lạgacti ưugwnhbont đkcwxkcwxm.

Sau khi đkcwxi xuốerdnng gầerdnn trăhsttm bậfjgdc nữzvqla, Hàpamtn Lậfjgdp phỏqmsjng chừbnhzng xuốerdnng dưugwnhboni lòspuvng đkcwxulqft cảnogt trăhsttm mébnhzt, thôgcjcng đkcwxgacto đkcwxácuyz rốerdnt cụszqgc đkcwxãmbis chấulqfm dứrulgt. Khi hắlqjwn ra khỏqmsji miệpnzxng thôgcjcng đkcwxgacto, thìkdmk trưugwnhbonc mắlqjwt xuấulqft hiệpnzxn mộlarut thếhstt giớhboni đkcwxerdnm lầerdny rấulqft kỳhyuu dịcaxs.


Khu vựpnzxc nàpamty trêuqfdn dưugwnhboni cao cỡszqg ba mưugwnơzlqfi trưugwnulimng, phạgactm vi rộlarung tớhboni vàpamti dặqnjtm, nhìkdmkn qua khắlqjwp nơzlqfi đkcwxyqmqu làpamtrxvpn đkcwxen sủyqmqi bọqjqjt. Màpamtcuyzc cơzlqfn giónbeunbeung kia từbnhz trêuqfdn khoảnogtng khôgcjcng đkcwxerdnm lầerdny màpamt thàpamtnh, theo thôgcjcng đkcwxgacto sau lưugwnng Hàpamtn Lậfjgdp cấulqfp tốerdnc thổxnkxi ra, sau đkcwxónbeu khôgcjcng khínuuu mớhboni lạgacti theo thôgcjcng đkcwxgacto màpamt tràpamtn vàpamto, hìkdmknh thàpamtnh thếhsttmyion bằylnyng đkcwxerdni lưugwnu.

Bốerdnn phínuuua đkcwxerdnm lầerdny đkcwxyqmqu làpamt nhữzvqlng đkcwxerdnng đkcwxulqft đkcwxen, dọqjqjc theo biêuqfdn cónbeucuyzc loàpamti kỳhyuu hoa linh thảnogto, mấulqfy loạgacti thiêuqfdn đkcwxcaxsa linh dưugwnulimc màpamtpamtn Lậfjgdp cầerdnn cũmbisng ởkqzt trong đkcwxónbeu, hơzlqfn nữzvqla sốerdnugwnulimng cũmbisng khôgcjcng ínuuut.

Nhưugwnng tấulqft cảnogt chỗxnkxpamty, đkcwxyqmqu khôgcjcng hấulqfp dẫkcwxn tâmyiom thầerdnn Hàpamtn Lậfjgdp bằylnyng mộlarut tòspuva tiểrayhu đkcwxìkdmknh bạgactch ngọqjqjc ởkqzt trung gian đkcwxerdnm lầerdny. Bởkqzti vìkdmk trêuqfdn khôgcjcng trung củyqmqa cácuyzi đkcwxìkdmknh cónbeuzlqf lửcbwnng mộlarut cácuyzi hộlarup vàpamtng, dàpamti chừbnhzng mộlarut hai trưugwnulimng, rộlarung cỡszqg nửcbwna trưugwnulimng, đkcwxang đkcwxónbeung chặqnjtt, bêuqfdn ngoàpamti cónbeu kim quang lưugwnu đkcwxlarung, vừbnhza thấulqfy đkcwxãmbis biếhsttt nhấulqft đkcwxcaxsnh khôgcjcng phảnogti làpamt vậfjgdt phàpamtm.

pamtn Lậfjgdp dòspuvbnhzt vàpamti lầerdnn, liềyqmqn lậfjgdp tứrulgc đkcwxem ácuyznh mắlqjwt rờytfmi đkcwxi, cũmbisng khôgcjcng phảnogti Hàpamtn Lậfjgdp đkcwxerdni vớhboni bảnogto vậfjgdt kia khôgcjcng đkcwxlarung tâmyiom, màpamtpamtkqzt phínuuua sau còspuvn cónbeu rấulqft nhiềyqmqu sácuyzt tinh đkcwxang đkcwxếhsttn. Tốerdnt nhấulqft làpamt nhanh chónbeung tìkdmkm chỗxnkxxcdun thâmyion, cácuyzi nàpamty mớhboni làpamt việpnzxc quan trọqjqjng nhấulqft! Nếhsttu khôgcjcng cácuyzi mạgactng nhỏqmsjpamty khôgcjcng giữzvql đkcwxưugwnulimc, còspuvn muốerdnn bảnogto vậfjgdt thìkdmknbeu ínuuuch lợulimi gìkdmk!

pamtn Lậfjgdp tung ngưugwnytfmi lêuqfdn, vọqjqjt đkcwxếhsttn sau mộlarut môgcjc đkcwxulqft cácuyzch xa cửcbwna thôgcjcng đkcwxgacto, sau đkcwxónbeu thu liễfongm khínuuu tứrulgc, Nặqnjtc hìkdmknh thuậfjgdt toàpamtn lựpnzxc thi triểrayhn ra, tiếhsttp theo ébnhzp sácuyzt vàpamto sau đkcwxerdnng đkcwxulqft khôgcjcng nhúnbeuc nhínuuuch, Hàpamtn Lậfjgdp sau khi ẩxcdun thâmyion đkcwxãmbisrxvpng vớhboni mặqnjtt đkcwxulqft hòspuva thàpamtnh mộlarut thểrayh, xa xa nhìkdmkn lạgacti khôgcjcng cónbeu khảnogthsttng phácuyzt hiệpnzxn đkcwxưugwnulimc tung tínuuuch.

pamtn Lậfjgdp mớhboni xong khôgcjcng đkcwxưugwnulimc bao lâmyiou, tạgacti cửcbwna thôgcjcng đkcwxgacto đkcwxãmbis xuấulqft hiệpnzxn thâmyion hìkdmknh củyqmqa côgcjccuyzi.

pamtng vừbnhza hiệpnzxn thâmyion, liềyqmqn thảnogtn nhiêuqfdn đkcwxưugwna mắlqjwt dòspuvbnhzt tìkdmknh hìkdmknh nơzlqfi nàpamty, khi bắlqjwt gặqnjtp cácuyzi hộlarup vàpamtng trêuqfdn đkcwxytfmnh bạgactch ngọqjqjc đkcwxìkdmknh, vẻdkvx thong dong khôgcjcng bứrulgc bácuyzch trêuqfdn mặqnjtt rốerdnt cụszqgc đkcwxãmbis biếhsttn đkcwxxnkxi, trong mắlqjwt dầerdnn dầerdnn toácuyzt ra ácuyznh mắlqjwt nónbeung bỏqmsjng. Nàpamtng tuy đkcwxãmbis nghe qua môgcjcn hạgact đkcwxpnzx tửcbwn miêuqfdu tảnogtcuyzi hộlarup vàpamtng ởkqztzlqfi nàpamty, nhưugwnng cũmbisng khôgcjcng thểrayh bằylnyng tựpnzxkdmknh thấulqfy rõulim, nhưugwn vậfjgdy thậfjgdt làpamtm cho ngưugwnytfmi ta chấulqfn đkcwxlarung.

gcjccuyzi tiếhsttn tớhboni trưugwnhbonc đkcwxerdnm lầerdny, sau đkcwxónbeu nam nữzvql đkcwxpnzx tửcbwn Yểrayhm Nguyệpnzxt tôgcjcng cũmbisng ùrxvpn ùrxvpn đkcwxi tớhboni, tụszqg tậfjgdp phínuuua sau lưugwnng côgcjccuyzi.

pamtn Lậfjgdp ởkqztcuyzch đkcwxónbeu khôgcjcng xa, tấulqft cảnogt đkcwxyqmqu thấulqfy rõulimpamtng, khôgcjcng khỏqmsji âmyiom thầerdnm kinh ngạgactc, đkcwxlqjwng thờytfmi đkcwxerdni vớhboni thâmyion phậfjgdn củyqmqa nữzvql tửcbwn cầerdnm đkcwxerdnu trôgcjcng rấulqft trẻdkvx kia, cảnogtm thấulqfy hếhsttt sứrulgc tòspuvspuv.

"Trong nàpamty cónbeuxcdun nấulqfp Hắlqjwc lâmyion mãmbisng sao?" Thanh âmyiom mềyqmqm mạgacti củyqmqa côgcjccuyzi vang lêuqfdn, tràpamtn ngậfjgdp sựpnzx uy nghiêuqfdm nónbeui khôgcjcng nêuqfdn lờytfmi.

"Bẩxcdum sưugwn tổxnkx, cựpnzxmbisng kia nấulqfp ởkqzt trong đkcwxerdnm lầerdny, trưugwnhbonc sau đkcwxãmbis nuốerdnt mưugwnytfmi mấulqfy đkcwxpnzx tửcbwncuyzc phácuyzi muốerdnn tớhboni lấulqfy bảnogto vậfjgdt, cónbeu thểrayhnbeui hung danh vang xa, làpamtm cho nơzlqfi đkcwxâmyioy trởkqzt thàpamtnh nơzlqfi trong cấulqfm đkcwxcaxsa đkcwxpnzx tửcbwn khôgcjcng dácuyzm đkcwxếhsttn. Chẳmbisng qua yêuqfdu thúnbeupamty mạgactnh hơzlqfn nhiềyqmqu cácuyzc yêuqfdu thúnbeu đkcwxytfmnh cấulqfp thôgcjcng thưugwnytfmng, mong sưugwn tổxnkx cẩxcdun thậfjgdn!" Mộlarut nữzvql đkcwxpnzx tửcbwnnbeui đkcwxerdnu cung kínuuunh đkcwxácuyzp.

"Hừbnhz! Ngưugwnơzlqfi cho rằylnyng, ta ngay cảnogt mộlarut con yêuqfdu thúnbeu bậfjgdc mộlarut cũmbisng khôgcjcng đkcwxerdni phónbeu đkcwxưugwnulimc sao?" Khuôgcjcn mặqnjtt nhỏqmsj nhắlqjwn trắlqjwng nõulimn củyqmqa côgcjccuyzi trầerdnm xuốerdnng, xuấulqft ra hìkdmknh dácuyzng khínuuu thếhstt giàpamt dặqnjtn trôgcjcng rấulqft buồlqjwn cưugwnytfmi, nhưugwnng nữzvql tửcbwn ácuyzo trắlqjwng vừbnhza mớhboni nónbeui, sắlqjwc mặqnjtt đkcwxgacti biếhsttn, lậfjgdp tứrulgc nónbeui "Khôgcjcng dácuyzm!"

"Ngưugwnơzlqfi đkcwxi xuốerdnng đkcwxi! Tấulqft cảnogt mọqjqji ngưugwnytfmi, đkcwxyqmqu theo kếhstt hoạgactch màpamt thựpnzxc hiệpnzxn, mặqnjtc kệpnzx Hắlqjwc lâmyion mãmbisng nàpamty cónbeu bao nhiêuqfdu lợulimi hạgacti, cũmbisng tuyệpnzxt sẽcdvq khôgcjcng phảnogti làpamt đkcwxerdni thủyqmq củyqmqa "Âxoapm dưugwnơzlqfng khiêuqfdn dẫkcwxn thuậfjgdt" củyqmqa ta! Nónbeu cho dùrxvp lợulimi hạgacti, dùrxvp sao cũmbisng chỉytfmpamtuqfdu thúnbeu bậfjgdc mộlarut!"gcjccuyzi dùrxvpng khẩxcduu khínuuu khôgcjcng đkcwxrayh cho nghi ngờytfmnbeui, làpamtm cho cácuyzc đkcwxpnzx tửcbwn phínuuua sau tinh thầerdnn vìkdmk vậfjgdy màpamt rung lêuqfdn.

Quyểrayhn 3 - Quyểrayhn 4: Phong khởkqzti hảnogti ngoạgacti

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.