Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 204 : Thạch điện dữ địa đạo

    trước sau   
Chỗpfalkulfkulfn Lậqfrip muốwgfun đbgmxi tớtqfsi, làkulf mộbvjct vùcduzng lòfroong chảfwgio, bốwgfun phícfpba bịfnsi nhữqhapng quáalkui thạwykzch cao lớtqfsn hìswzlnh thùcduz kỳneqr lạwykzzfwgy quanh mưpxiua gióqfaf khôfnsing vàkulfo, màkulftejf chícfpbnh giữqhapa cóqfaf mộbvjct tòfrooa thạwykzch đbgmxiệnldmn cổfnsicfpbnh thậqfrit lớtqfsn, thạwykzch đbgmxiệnldmn tuy lớtqfsn, nhưpxiung cửaxjra vàkulfo lạwykzi nhỏhzot đbgmxếuxygn đbgmxáalkung thưpxiuơdwhrng, chỉfwgi đbgmxqfaf đbgmxydpw hai ngưpxiuuxygi vàkulfo màkulf thôfnsii. Đjkasiềxkciu nàkulfy làkulfm cho Hàkulfn Lậqfrip đbgmxang đbgmxfasfng ởtejf trêznkpn mộbvjct tảfwging đbgmxáalku nhìswzln tớtqfsi, cảfwgim thấudfqy cóqfaf mộbvjct cảfwgim giáalkuc rấudfqt làkulf cổfnsi quáalkui.

kulfn Lậqfrip cau màkulfy, nhảfwgiy xuốwgfung khỏhzoti tảfwging đbgmxáalku, sau đbgmxóqfaf chậqfrim rãmscei đbgmxi đbgmxếuxygn phụswzl cậqfrin thạwykzch đbgmxiệnldmn, ngẩywlbng đbgmxdnscu quan sáalkut thạwykzch đbgmxiệnldmn nàkulfy.

Sau khi nhìswzln mộbvjct hồywlbi, vẻbzgc nghi ngờuxyg trêznkpn mặbgcdt củqfafa Hàkulfn Lậqfrip càkulfng đbgmxqfrim hơdwhrn.

Khôfnsing biếuxygt làkulfqfaf phảfwgii ảfwgio giáalkuc, màkulf hắbvjcn láalkui thấudfqy trêznkpn bềxkci mặbgcdt thạwykzch đbgmxiệnldmn nàkulfy, ngẫfcaou nhiêznkpn cóqfaf thanh quang lờuxyg mờuxygpxiuu đbgmxbvjcng, nhưpxiung đbgmxếuxygn khi hắbvjcn nhìswzln kỹmopp lạwykzi thìswzl lạwykzi nhìswzln khôfnsing ra chúoqszt kỳneqr quáalkui nàkulfo. Liêznkpn tiếuxygp mấudfqy lầdnscn nhưpxiu vậqfriy, hắbvjcn thầdnscm nhủqfaf chẳdxpbng lẻbzgc trong nàkulfy đbgmxãmsce bịfnsi ngưpxiuuxygi nàkulfo thi triểydpwn cấudfqm pháalkup gìswzl đbgmxóqfafkulf khôfnsing thàkulfnh?

kulfn Lậqfrip cúoqszi đbgmxdnscu, nhìswzln nhanh xung quanh mộbvjct chúoqszt, cũyzycng khôfnsing thấudfqy dấudfqu vếuxygt cóqfaf ngưpxiuuxygi đbgmxãmsce đbgmxếuxygn qua, đbgmxiềxkciu nàkulfy làkulfm cho hắbvjcn nheo nheo hai mắbvjct lạwykzi.

"Tuyệnldmt đbgmxwgfui làkulf cổfnsi quáalkui! Nơdwhri nàkulfy tui hơdwhri hoang vắbvjcng, nhưpxiung thạwykzch đbgmxiệnldmn lớtqfsn nhưpxiu vậqfriy, cũyzycng khôfnsing nêznkpn khôfnsing cóqfaf ngưpxiuuxygi nàkulfo pháalkut hiệnldmn ra chứfasf. Càkulfng huốwgfung chi, tưpxiu liệnldmu làkulf do Chung Ngôfnsi kia đbgmxưpxiua cho, hắbvjcn sao lạwykzi khôfnsing cóqfaf đbgmxếuxygn đbgmxâzfwgy!"kulfn Lậqfrip trong lòfroong trong phúoqszt chốwgfuc vôfnsi sốwgfu ýywlb niệnldmm chuyểydpwn đbgmxbvjcng trong đbgmxdnscu, theo bảfwgin năpxiung cảfwgim thấudfqy nơdwhri đbgmxâzfwgy khôfnsing ổfnsin.


Nhưpxiung cứfasf nhưpxiu vậqfriy màkulf rờuxygi khỏhzoti nơdwhri đbgmxâzfwgy, hắbvjcn cũyzycng cóqfaf chúoqszt khôfnsing cam lòfroong.

swzl thếuxyg hắbvjcn lui ra phícfpba sau vàkulfi bưpxiutqfsc, đbgmxưpxiua tay sờuxygkulfo túoqszi trữqhap vậqfrit, mộbvjct thanh kim nhậqfrin xuấudfqt hiệnldmn trong tay. Sau đbgmxóqfafdhcdm vàkulfo khôfnsing trung, biếuxygn thàkulfnh mộbvjct đbgmxwykzo kim quang, hung hăpxiung đbgmxáalkunh vàkulfo mộbvjct khốwgfui đbgmxáalkutejf trêznkpn thạwykzch đbgmxiệnldmn. "Phụswzlp" mộbvjct tiếuxygng, trêznkpn tảfwging đbgmxáalku thanh quang lóqfafe lêznkpn, vẫfcaon bìswzlnh yêznkpn khôfnsing việnldmc gìswzl, màkulf kim nhậqfrin lạwykzi bịfnsi xoay lộbvjcn bắbvjcn xa ra ngoàkulfi mấudfqy trưpxiuaxjrng.

kulfn Lậqfrip lắbvjcc lắbvjcc đbgmxdnscu, vừcduza chuyểydpwn thâzfwgn muốwgfun rờuxygi khỏhzoti nơdwhri đbgmxâzfwgy.

"Tráalkunh nguy hiểydpwm vôfnsi vịfnsi, còfroon sốwgfung màkulf ra khỏhzoti cấudfqm đbgmxfnsia mớtqfsi làkulf mụswzlc đbgmxícfpbch lớtqfsn nhấudfqt củqfafa hắbvjcn, tòfrooa thạwykzch đbgmxiệnldmn nàkulfy quỷnjdr dịfnsi nhưpxiu thếuxyg, khôfnsing nêznkpn đbgmxi vàkulfo làkulf tốwgfut nhấudfqt"kulfn Lậqfrip thầdnscn sắbvjcc bấudfqt đbgmxbvjcng thầdnscm nghĩnsjh.

Nhưpxiung mớtqfsi vừcduza đbgmxi đbgmxưpxiuaxjrc hai bưpxiutqfsc, Hàkulfn Lậqfrip đbgmxbvjct nhiêznkpn sắbvjcc mặbgcdt đbgmxwykzi biếuxygn, thâzfwgn hìswzlnh chợaxjrt lóqfafe, biếuxygn mấudfqt vàkulfo trong khôfnsing khícfpb, tiếuxygp theo trong cửaxjra đbgmxiệnldmn xuấudfqt hiệnldmn thâzfwgn ảfwginh củqfafa Hàkulfn Lậqfrip, nhưpxiung lậqfrip tứfasfc lạwykzi biếuxygn mấudfqt ởtejf trong thạwykzch đbgmxiệnldmn.

oqszc nàkulfy ởtejf phụswzl cậqfrin, đbgmxbvjct nhiêznkpn xuấudfqt hiệnldmn mộbvjct đbgmxáalkum đbgmxôfnsing đbgmxnldm tửaxjr Yểydpwm Nguyệnldmt tôfnsing. Đjkasdnscu lĩnsjhnh lạwykzi chícfpbnh làkulffnsialkui nhìswzln nhưpxiufroon rấudfqt trẻbzgc, màkulf thựhzotc tếuxyg lạwykzi làkulfpxiu tổfnsi củqfafa Yểydpwm Nguyệnldmt tôfnsing.

oqszc nàkulfy, côfnsialkui mang theo áalkunh mắbvjct nghi hoặbgcdc, nhìswzln vềxkci phícfpba cửaxjra đbgmxiệnldmn nơdwhri màkulfkulfn Lậqfrip vừcduza biếuxygn mấudfqt. Nàkulfng tựhzota hồywlb cảfwgim ứfasfng đbgmxưpxiuaxjrc cóqfaf ngưpxiuuxygi mớtqfsi ởtejf đbgmxóqfaf, nhưpxiung hiệnldmn tạwykzi lạwykzi khôfnsing mộbvjct bóqfafng ngưpxiuuxygi. Chẳdxpbng lẻbzgckulfkulfng cảfwgim ứfasfng sai lầdnscm chăpxiung?

fnsialkui cóqfaf chúoqszt khôfnsing tin đbgmxfasfng tạwykzi chỗpfal, nàkulfng khẽhcna nhắbvjcm hai mắbvjct lạwykzi, đbgmxem thầdnscn thứfasfc khổfnsing lồywlb phóqfafng ra ngoàkulfi. Kếuxygt quảfwgi tạwykzi khu vựhzotc phụswzl cậqfrin, ngoạwykzi trừcduz nhóqfafm ngưpxiuuxygi củqfafa họydpw ra, đbgmxícfpbch xáalkuc làkulf khôfnsing cảfwgim ứfasfng đbgmxưpxiuaxjrc sựhzot tồywlbn tạwykzi củqfafa ngưpxiuuxygi tu tiêznkpn kháalkuc. Nhưpxiung khi thầdnscn thứfasfc đbgmxfwgio qua thạwykzch đbgmxiệnldmn, thìswzl bịfnsi mộbvjct lựhzotc lưpxiuaxjrng nàkulfo đbgmxóqfafkulfi xícfpbch ra bêznkpn ngoàkulfi, đbgmxiềxkciu nàkulfy làkulfm cho côfnsialkui trong lòfroong cảfwgi kinh, nhưpxiung lậqfrip tứfasfc mừcduzng rỡcyuz, trêznkpn mặbgcdt lộbvjc vẻbzgcpxiuơdwhri cưpxiuuxygi.

Vừcduza rồywlbi nhìswzln qua, nàkulfng đbgmxãmsce pháalkut hiệnldmn thạwykzch đbgmxiệnldmn nàkulfy bịfnsi ngưpxiuuxygi thi cấudfqm chếuxyg, đbgmxiềxkciu nàkulfy thựhzotc khôfnsing làkulfm cho nàkulfng kinh ngạwykzc. Bởtejfi vìswzl trưpxiutqfsc đbgmxóqfafyzycng đbgmxãmsceqfafpxiuuxygi mấudfqy chỗpfalkulfo huyệnldmt bícfpb mậqfrit củqfafa yêznkpu thúoqsz, cũyzycng đbgmxxkciu bịfnsi thi pháalkup cấudfqm chếuxyg, cáalkui nàkulfy cũyzycng khôfnsing tícfpbnh làkulfswzl! Nhưpxiung cấudfqm chếuxyg trong nàkulfy ngay cảfwgi thầdnscn thứfasfc củqfafa nàkulfng cũyzycng khôfnsing thểydpw xuyêznkpn qua, đbgmxâzfwgy chícfpbnh làkulf lầdnscn đbgmxdnscu tiêznkpn nàkulfng gặbgcdp đbgmxưpxiuaxjrc. Tuyệnldmt khôfnsing phảfwgii cáalkuc cấudfqm pháalkup thôfnsi thiểydpwn kháalkuc cóqfaf thểydpwalkunh bằalkung đbgmxưpxiuaxjrc.

fnsialkui nhấudfqt thờuxygi hưpxiung phấudfqn, cũyzycng khôfnsing truy cứfasfu tiếuxygp chuyệnldmn vừcduza rồywlbi, nàkulfng tin tưpxiutejfng rằalkung cho dùcduz thựhzotc sựhzotqfaf mộbvjct vàkulfi đbgmxnldm tửaxjralkuc pháalkui kháalkuc rìswzlnh coi, cũyzycng tuyệnldmt sẽhcna khôfnsing dáalkum đbgmxwgfui đbgmxdnscu vớtqfsi nhiềxkciu ngưpxiuuxygi củqfafa Yểydpwm Nguyệnldmt tôfnsing nhưpxiu vậqfriy! Vìswzl thếuxyg cứfasf tiếuxygn vàkulfo thạwykzch đbgmxiệnldmn trưpxiutqfsc cáalkui đbgmxãmsce.

kulfn Lậqfrip lúoqszc nàkulfy, đbgmxang đbgmxfasfng ởtejf trong đbgmxwykzi sảfwginh củqfafa thạwykzch đbgmxiệnldmn, gấudfqp đbgmxếuxygn đbgmxbvjc đbgmxdnscu óqfafc loạwykzn cảfwgiznkpn!

Hắbvjcn vừcduza rồywlbi vốwgfun đbgmxãmsce muốwgfun rờuxygi đbgmxi! Theo thóqfafi quen trưpxiutqfsc tiêznkpn buôfnsing ra thầdnscn thứfasfc, cảfwgim ứfasfng tìswzlnh hìswzlnh bốwgfun phícfpba, rồywlbi sau đbgmxóqfaf mớtqfsi rờuxygi đbgmxi.

Nhưpxiung vạwykzn vạwykzn lầdnscn khôfnsing nghĩnsjh tớtqfsi, thầdnscn thứfasfc củqfafa hắbvjcn vừcduza mớtqfsi buôfnsing ra, liềxkcin lậqfrip tứfasfc cảfwgim ứfasfng đbgmxưpxiuaxjrc rấudfqt nhiềxkciu ngưpxiuuxygi tu tiêznkpn, đbgmxang rấudfqt gầdnscn mìswzlnh, lậqfrip tứfasfc cảfwgi kinh máalkuu trong ngưpxiuuxygi nhưpxiu muốwgfun đbgmxôfnsing lạwykzi, khôfnsing hềxkci suy nghĩnsjhkulf chạwykzy thẳdxpbng vàkulfo trong thạwykzch đbgmxiệnldmn. Mặbgcdc kệnldmznkpn ngoàkulfi ngưpxiuuxygi đbgmxếuxygn làkulffnsin pháalkui nàkulfo trong sáalkuu pháalkui còfroon lạwykzi, nếuxygu nhìswzln thấudfqy mìswzlnh lúoqszc nàkulfy, kếuxygt cụswzlc khôfnsing cầdnscn suy nghĩnsjh nhiềxkciu cũyzycng cóqfaf thểydpw biếuxygt đbgmxưpxiuaxjrc.


Thậqfrit ra nếuxygu khôfnsing phảfwgii hai ngàkulfy nay thểydpw lựhzotc tiêznkpu hao quáalku nhiềxkciu, hắbvjcn hoàkulfn toàkulfn cóqfaf thểydpwcduzng thâzfwgn pháalkup thầdnscn tốwgfuc, cứfasf thếuxyg hiêznkpn ngang màkulf rờuxygi đbgmxi. Nhưpxiung đbgmxáalkung tiếuxygc, vớtqfsi trạwykzng tháalkui củqfafa hắbvjcn hiệnldmn tạwykzi, loạwykzi thâzfwgn pháalkup nàkulfy căpxiun bảfwgin dùcduzng chỉfwgi đbgmxưpxiuaxjrc vàkulfi lầdnscn, muốwgfun chạwykzy cũyzycng tuyệnldmt đbgmxwgfui chạwykzy khôfnsing xa đbgmxưpxiuaxjrc.

Hiệnldmn tạwykzi hắbvjcn tráalkunh ởtejf trong thạwykzch đbgmxiệnldmn, nhưpxiung thậqfrit ra chỉfwgi tạwykzm thờuxygi an toàkulfn màkulf thôfnsii! Đjkasywlbng thờuxygi hắbvjcn cũyzycng bịfnsi đbgmxáalkum ngưpxiuuxygi tu tiêznkpn vâzfwgy tạwykzi nơdwhri đbgmxâzfwgy, khôfnsing thểydpw rờuxygi đbgmxi.

dwhrn nữqhapa thạwykzch đbgmxiệnldmn nàkulfy cũyzycng rấudfqt đbgmxơdwhrn giảfwgin! Tiếuxygn vàkulfo cửaxjra đbgmxiệnldmn, đbgmxi qua mộbvjct hàkulfnh lang uốwgfun lưpxiuaxjrn, thìswzl trưpxiutqfsc mắbvjct đbgmxãmscekulf mộbvjct đbgmxwykzi sảfwginh trốwgfung khôfnsing, ngay cảfwgi mộbvjct chỗpfal đbgmxydpwywlbn nấudfqp cũyzycng khôfnsing cóqfaf. Màkulf xem tháalkui đbgmxbvjc củqfafa đbgmxáalkum ngưpxiuuxygi bêznkpn ngoàkulfi kia, khẳdxpbng đbgmxfnsinh làkulfswzl thạwykzch đbgmxiệnldmn nàkulfy màkulf đbgmxếuxygn, muốwgfun hy vọydpwng ngưpxiuuxygi ta khôfnsing tiếuxygn vàkulfo nơdwhri nàkulfy, thuầdnscn túoqszy làkulf vọydpwng tưpxiutejfng!

qfaf thểydpwqfafi làkulf khôfnsing còfroon chỗpfalkulfo cóqfaf thểydpw đbgmxi đbgmxưpxiuaxjrc nữqhapa.

Trưpxiutqfsc mắbvjct Hàkulfn Lậqfrip, tạwykzi trung ưpxiuơdwhrng đbgmxwykzi sảfwginh, còfroon cóqfaf mộbvjct cáalkui lan can ngọydpwc thạwykzch bêznkpn dưpxiutqfsi cóqfaf mộbvjct cáalkui đbgmxfnsia đbgmxwykzo tốwgfui đbgmxen, cóqfaf bậqfric thang đbgmxi xuốwgfung dưpxiutqfsi, tạwykzi cửaxjra đbgmxfnsia đbgmxwykzo khôfnsing ngừcduzng cóqfaf gióqfafqfafng thổfnsii ra, thậqfrit sựhzot khóqfafqfaf thểydpwpxiutejfng tưpxiuaxjrng rốwgfut cuộbvjcc làkulf thôfnsing tớtqfsi nơdwhri nàkulfo.

Chẳdxpbng qua Hàkulfn Lậqfrip khôfnsing cầdnscn nghĩnsjhyzycng cóqfaf thểydpw đbgmxalkun đbgmxưpxiuaxjrc, nơdwhri màkulf đbgmxfnsia đbgmxwykzo nàkulfy thôfnsing tớtqfsi tuyệnldmt khôfnsing phảfwgii làkulf chỗpfal tốwgfut làkulfnh gìswzl, bêznkpn trong khẳdxpbng đbgmxfnsinh làkulf vạwykzn phầdnscn hung hiểydpwm, cho nêznkpn mớtqfsi do dựhzot khôfnsing dáalkum đbgmxi xuốwgfung. Nhưpxiung cáalkui đbgmxwykzi đbgmxiệnldmn nàkulfy, thậqfrit sựhzot khôfnsing cóqfaf bấudfqt kỳneqr chỗpfalkulfo cóqfaf thểydpw trốwgfun đbgmxưpxiuaxjrc! Đjkasiềxkciu nàkulfy làkulfm cho Hàkulfn Lậqfrip tráalkun đbgmxfnsi mồywlbfnsii lạwykznh, từcduzng giọydpwt chảfwgiy ròfroong ròfroong.

kulfoqszc nàkulfy, đbgmxãmsceqfaf tiếuxygng bưpxiutqfsc châzfwgn lôfnsin xộbvjcn từcduzznkpn ngoàkulfi truyềxkcin đbgmxếuxygn, xem ra đbgmxáalkum ngưpxiuuxygi tu tiêznkpn kia đbgmxãmsce tiếuxygn vàkulfo trong thạwykzch đbgmxiệnldmn, trong nháalkuy mắbvjct sẽhcna tiếuxygn vàkulfo nơdwhri nàkulfy.

kulfn Lậqfrip thấudfqy vậqfriy, trong lòfroong thầdnscm kêznkpu khổfnsi, cắbvjcn răpxiung mộbvjct cáalkui, nhẹdwhr nhàkulfng lưpxiutqfst qua lan can, chui vàkulfo đbgmxfnsia đbgmxwykzo.

Sau khi tiếuxygn vàkulfo đbgmxfnsia đbgmxwykzo, Hàkulfn Lậqfrip trưpxiutqfsc mắbvjct màkulf mộbvjct mảfwging tốwgfui đbgmxen, lấudfqy tay rờuxygkulfo túoqszi trữqhap vậqfrit, lấudfqy Nguyệnldmt quang thạwykzch ra, chung quanh mớtqfsi bừcduzng sáalkung lêznkpn.

Cảfwgi thôfnsing đbgmxwykzo khôfnsing tícfpbnh làkulf lớtqfsn, toàkulfn bộbvjc đbgmxưpxiuaxjrc làkulfm bằalkung đbgmxáalku, chiềxkciu rộbvjcng chỉfwgi đbgmxqfaf cho mộbvjct ngưpxiuuxygi miễawzsn cưpxiucyuzng đbgmxi vàkulfo màkulf thôfnsii.

Hắbvjcn cũyzycng khôfnsing dáalkum trìswzl hoãmscen, sợaxjr ngưpxiuuxygi ởtejf sau đbgmxuổfnsii tớtqfsi, liềxkcin cẩywlbn thậqfrin đbgmxi xuốwgfung phícfpba dưpxiutqfsi.

Sau khi đbgmxi xuốwgfung mấudfqy trăpxium bậqfric đbgmxáalku, thôfnsing đbgmxwykzo vốwgfun nhỏhzot hẹdwhrp dầdnscn dầdnscn rộbvjcng lớtqfsn ra, hai ngưpxiuuxygi sóqfafng vai màkulf đbgmxi cũyzycng khôfnsing thàkulfnh vấudfqn đbgmxxkci. Nhưpxiung gióqfafqfafng thổfnsii ra càkulfng thêznkpm khốwgfuc liệnldmt, làkulfm cho Hàkulfn Lậqfrip trong chốwgfuc láalkut mồywlbfnsii lạwykzi đbgmxfnsi ra, cảfwgi ngưpxiuuxygi trêznkpn dưpxiutqfsi lạwykzi ưpxiutqfst đbgmxfcaom.

Sau khi đbgmxi xuốwgfung gầdnscn trăpxium bậqfric nữqhapa, Hàkulfn Lậqfrip phỏhzotng chừcduzng xuốwgfung dưpxiutqfsi lòfroong đbgmxudfqt cảfwgi trăpxium médhcdt, thôfnsing đbgmxwykzo đbgmxáalku rốwgfut cụswzlc đbgmxãmsce chấudfqm dứfasft. Khi hắbvjcn ra khỏhzoti miệnldmng thôfnsing đbgmxwykzo, thìswzl trưpxiutqfsc mắbvjct xuấudfqt hiệnldmn mộbvjct thếuxyg giớtqfsi đbgmxdnscm lầdnscy rấudfqt kỳneqr dịfnsi.


Khu vựhzotc nàkulfy trêznkpn dưpxiutqfsi cao cỡcyuz ba mưpxiuơdwhri trưpxiuaxjrng, phạwykzm vi rộbvjcng tớtqfsi vàkulfi dặbgcdm, nhìswzln qua khắbvjcp nơdwhri đbgmxxkciu làkulfcduzn đbgmxen sủqfafi bọydpwt. Màkulfalkuc cơdwhrn gióqfafqfafng kia từcduz trêznkpn khoảfwging khôfnsing đbgmxdnscm lầdnscy màkulf thàkulfnh, theo thôfnsing đbgmxwykzo sau lưpxiung Hàkulfn Lậqfrip cấudfqp tốwgfuc thổfnsii ra, sau đbgmxóqfaf khôfnsing khícfpb mớtqfsi lạwykzi theo thôfnsing đbgmxwykzo màkulf tràkulfn vàkulfo, hìswzlnh thàkulfnh thếuxygzfwgn bằalkung đbgmxwgfui lưpxiuu.

Bốwgfun phícfpba đbgmxdnscm lầdnscy đbgmxxkciu làkulf nhữqhapng đbgmxwgfung đbgmxudfqt đbgmxen, dọydpwc theo biêznkpn cóqfafalkuc loàkulfi kỳneqr hoa linh thảfwgio, mấudfqy loạwykzi thiêznkpn đbgmxfnsia linh dưpxiuaxjrc màkulfkulfn Lậqfrip cầdnscn cũyzycng ởtejf trong đbgmxóqfaf, hơdwhrn nữqhapa sốwgfupxiuaxjrng cũyzycng khôfnsing ícfpbt.

Nhưpxiung tấudfqt cảfwgi chỗpfalkulfy, đbgmxxkciu khôfnsing hấudfqp dẫfcaon tâzfwgm thầdnscn Hàkulfn Lậqfrip bằalkung mộbvjct tòfrooa tiểydpwu đbgmxìswzlnh bạwykzch ngọydpwc ởtejf trung gian đbgmxdnscm lầdnscy. Bởtejfi vìswzl trêznkpn khôfnsing trung củqfafa cáalkui đbgmxìswzlnh cóqfafdwhr lửaxjrng mộbvjct cáalkui hộbvjcp vàkulfng, dàkulfi chừcduzng mộbvjct hai trưpxiuaxjrng, rộbvjcng cỡcyuz nửaxjra trưpxiuaxjrng, đbgmxang đbgmxóqfafng chặbgcdt, bêznkpn ngoàkulfi cóqfaf kim quang lưpxiuu đbgmxbvjcng, vừcduza thấudfqy đbgmxãmsce biếuxygt nhấudfqt đbgmxfnsinh khôfnsing phảfwgii làkulf vậqfrit phàkulfm.

kulfn Lậqfrip dòfroodhcdt vàkulfi lầdnscn, liềxkcin lậqfrip tứfasfc đbgmxem áalkunh mắbvjct rờuxygi đbgmxi, cũyzycng khôfnsing phảfwgii Hàkulfn Lậqfrip đbgmxwgfui vớtqfsi bảfwgio vậqfrit kia khôfnsing đbgmxbvjcng tâzfwgm, màkulfkulftejf phícfpba sau còfroon cóqfaf rấudfqt nhiềxkciu sáalkut tinh đbgmxang đbgmxếuxygn. Tốwgfut nhấudfqt làkulf nhanh chóqfafng tìswzlm chỗpfalywlbn thâzfwgn, cáalkui nàkulfy mớtqfsi làkulf việnldmc quan trọydpwng nhấudfqt! Nếuxygu khôfnsing cáalkui mạwykzng nhỏhzotkulfy khôfnsing giữqhap đbgmxưpxiuaxjrc, còfroon muốwgfun bảfwgio vậqfrit thìswzlqfaf ícfpbch lợaxjri gìswzl!

kulfn Lậqfrip tung ngưpxiuuxygi lêznkpn, vọydpwt đbgmxếuxygn sau mộbvjct môfnsi đbgmxudfqt cáalkuch xa cửaxjra thôfnsing đbgmxwykzo, sau đbgmxóqfaf thu liễawzsm khícfpb tứfasfc, Nặbgcdc hìswzlnh thuậqfrit toàkulfn lựhzotc thi triểydpwn ra, tiếuxygp theo édhcdp sáalkut vàkulfo sau đbgmxwgfung đbgmxudfqt khôfnsing nhúoqszc nhícfpbch, Hàkulfn Lậqfrip sau khi ẩywlbn thâzfwgn đbgmxãmscecduzng vớtqfsi mặbgcdt đbgmxudfqt hòfrooa thàkulfnh mộbvjct thểydpw, xa xa nhìswzln lạwykzi khôfnsing cóqfaf khảfwgipxiung pháalkut hiệnldmn đbgmxưpxiuaxjrc tung tícfpbch.

kulfn Lậqfrip mớtqfsi xong khôfnsing đbgmxưpxiuaxjrc bao lâzfwgu, tạwykzi cửaxjra thôfnsing đbgmxwykzo đbgmxãmsce xuấudfqt hiệnldmn thâzfwgn hìswzlnh củqfafa côfnsialkui.

kulfng vừcduza hiệnldmn thâzfwgn, liềxkcin thảfwgin nhiêznkpn đbgmxưpxiua mắbvjct dòfroodhcdt tìswzlnh hìswzlnh nơdwhri nàkulfy, khi bắbvjct gặbgcdp cáalkui hộbvjcp vàkulfng trêznkpn đbgmxfwginh bạwykzch ngọydpwc đbgmxìswzlnh, vẻbzgc thong dong khôfnsing bứfasfc báalkuch trêznkpn mặbgcdt rốwgfut cụswzlc đbgmxãmsce biếuxygn đbgmxfnsii, trong mắbvjct dầdnscn dầdnscn toáalkut ra áalkunh mắbvjct nóqfafng bỏhzotng. Nàkulfng tuy đbgmxãmsce nghe qua môfnsin hạwykz đbgmxnldm tửaxjr miêznkpu tảfwgialkui hộbvjcp vàkulfng ởtejfdwhri nàkulfy, nhưpxiung cũyzycng khôfnsing thểydpw bằalkung tựhzotswzlnh thấudfqy rõydpw, nhưpxiu vậqfriy thậqfrit làkulfm cho ngưpxiuuxygi ta chấudfqn đbgmxbvjcng.

fnsialkui tiếuxygn tớtqfsi trưpxiutqfsc đbgmxdnscm lầdnscy, sau đbgmxóqfaf nam nữqhap đbgmxnldm tửaxjr Yểydpwm Nguyệnldmt tôfnsing cũyzycng ùcduzn ùcduzn đbgmxi tớtqfsi, tụswzl tậqfrip phícfpba sau lưpxiung côfnsialkui.

kulfn Lậqfrip ởtejfalkuch đbgmxóqfaf khôfnsing xa, tấudfqt cảfwgi đbgmxxkciu thấudfqy rõydpwkulfng, khôfnsing khỏhzoti âzfwgm thầdnscm kinh ngạwykzc, đbgmxywlbng thờuxygi đbgmxwgfui vớtqfsi thâzfwgn phậqfrin củqfafa nữqhap tửaxjr cầdnscm đbgmxdnscu trôfnsing rấudfqt trẻbzgc kia, cảfwgim thấudfqy hếuxygt sứfasfc tòfroofroo.

"Trong nàkulfy cóqfafywlbn nấudfqp Hắbvjcc lâzfwgn mãmsceng sao?" Thanh âzfwgm mềxkcim mạwykzi củqfafa côfnsialkui vang lêznkpn, tràkulfn ngậqfrip sựhzot uy nghiêznkpm nóqfafi khôfnsing nêznkpn lờuxygi.

"Bẩywlbm sưpxiu tổfnsi, cựhzotmsceng kia nấudfqp ởtejf trong đbgmxdnscm lầdnscy, trưpxiutqfsc sau đbgmxãmsce nuốwgfut mưpxiuuxygi mấudfqy đbgmxnldm tửaxjralkuc pháalkui muốwgfun tớtqfsi lấudfqy bảfwgio vậqfrit, cóqfaf thểydpwqfafi hung danh vang xa, làkulfm cho nơdwhri đbgmxâzfwgy trởtejf thàkulfnh nơdwhri trong cấudfqm đbgmxfnsia đbgmxnldm tửaxjr khôfnsing dáalkum đbgmxếuxygn. Chẳdxpbng qua yêznkpu thúoqszkulfy mạwykznh hơdwhrn nhiềxkciu cáalkuc yêznkpu thúoqsz đbgmxfwginh cấudfqp thôfnsing thưpxiuuxygng, mong sưpxiu tổfnsi cẩywlbn thậqfrin!" Mộbvjct nữqhap đbgmxnldm tửaxjroqszi đbgmxdnscu cung kícfpbnh đbgmxáalkup.

"Hừcduz! Ngưpxiuơdwhri cho rằalkung, ta ngay cảfwgi mộbvjct con yêznkpu thúoqsz bậqfric mộbvjct cũyzycng khôfnsing đbgmxwgfui phóqfaf đbgmxưpxiuaxjrc sao?" Khuôfnsin mặbgcdt nhỏhzot nhắbvjcn trắbvjcng nõydpwn củqfafa côfnsialkui trầdnscm xuốwgfung, xuấudfqt ra hìswzlnh dáalkung khícfpb thếuxyg giàkulf dặbgcdn trôfnsing rấudfqt buồywlbn cưpxiuuxygi, nhưpxiung nữqhap tửaxjr áalkuo trắbvjcng vừcduza mớtqfsi nóqfafi, sắbvjcc mặbgcdt đbgmxwykzi biếuxygn, lậqfrip tứfasfc nóqfafi "Khôfnsing dáalkum!"

"Ngưpxiuơdwhri đbgmxi xuốwgfung đbgmxi! Tấudfqt cảfwgi mọydpwi ngưpxiuuxygi, đbgmxxkciu theo kếuxyg hoạwykzch màkulf thựhzotc hiệnldmn, mặbgcdc kệnldm Hắbvjcc lâzfwgn mãmsceng nàkulfy cóqfaf bao nhiêznkpu lợaxjri hạwykzi, cũyzycng tuyệnldmt sẽhcna khôfnsing phảfwgii làkulf đbgmxwgfui thủqfaf củqfafa "Âhwlmm dưpxiuơdwhrng khiêznkpn dẫfcaon thuậqfrit" củqfafa ta! Nóqfaf cho dùcduz lợaxjri hạwykzi, dùcduz sao cũyzycng chỉfwgikulfznkpu thúoqsz bậqfric mộbvjct!"fnsialkui dùcduzng khẩywlbu khícfpb khôfnsing đbgmxydpw cho nghi ngờuxygqfafi, làkulfm cho cáalkuc đbgmxnldm tửaxjr phícfpba sau tinh thầdnscn vìswzl vậqfriy màkulf rung lêznkpn.

Quyểydpwn 3 - Quyểydpwn 4: Phong khởtejfi hảfwgii ngoạwykzi

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.