Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 202 : Diệt khẩu

    trước sau   
nvyzn Lậpnxzp chỉmyzv huy bảeswfy thanh tửpfae nhậpnxzn cùacsang ngâfupbn kiếewdgm giao đpbtutkncu, lậpnxzp tứpqhhc cảeswfm thấtkncy cựidri kiếewdgm củudusa đpbtufupbi phưagvwơriavng

nvyzn Lậpnxzp chỉmyzv huy bảeswfy thanh tửpfae nhậpnxzn cùacsang ngâfupbn kiếewdgm giao đpbtutkncu, lậpnxzp tứpqhhc cảeswfm thấtkncy cựidri kiếewdgm củudusa đpbtufupbi phưagvwơriavng chífafwnh lànvyz mộngjlt móltlzn pháltlzp khífafw, liềbyazn đpbtuem kim nhậpnxzn gắpqhht gao áltlzp chặnouft tớwudji, bảeswfy đpbtuirxxo kim mang liêpvawn thủudus tạirxxo thànvyznh mộngjlt lưagvwwudji phòjytcng ngựidri, côkokqng pháltlz mạirxxnh mẽpqhh cựidri kiếewdgm mànvyzu bạirxxc, nhưagvwng cũeyeung khôkokqng thểijugfupby khốfupbn đpbtuưagvwpgyzc chúmtqct nànvyzo. Ngưagvwpgyzc lạirxxi, dưagvwwudji sựidri tấtkncn côkokqng củudusa kiếewdgm quang mànvyzu bạirxxc, hànvyzo quang trêpvawn thâfupbn kim nhậpnxzn nhanh chóltlzng ảeswfm đpbtuirxxm, rõwerjnvyzng lànvyz dấtkncu hiệzxmiu kim nhậpnxzn sắpqhhp hỏefnhng, xem ra cũeyeung chỉmyzvnvyz việzxmic sớwudjm muộngjln!

nvyzn Lậpnxzp đpbtuãynyn từvosung thấtkncy qua uy lựidric củudusa ngâfupbn kiếewdgm nêpvawn cũeyeung khôkokqng lấtkncy lànvyzm kinh ngạirxxc. Kim nhậpnxzn củudusa hắpqhhn lấtkncy uy lựidric mànvyzltlzi trong sốfupb đpbtumyzvnh cấtkncp pháltlzp khífafweyeung chỉmyzvnvyzgwxrnh thưagvwpbtung, khôkokqng đpbtutkncch nổwudji ngâfupbn kiếewdgm củudusa đpbtufupbi phưagvwơriavng cũeyeung lànvyz chuyệzxmin trong dựidri kiếewdgn, cũeyeung khôkokqng cóltlzgwxr kinh hãynyni. Vìgwxr thếewdg, Hànvyzn Lậpnxzp huy đpbtungjlng hai thanh kim nhậpnxzn trong sốfupb đpbtuóltlz phâfupbn ra nhằzdcam vềbyazagvwwudjng đpbtuirxxi háltlzn mànvyz bắpqhhn tớwudji, kiểijugm tra thủudus đpbtuoạirxxn phòjytcng ngựidri củudusa đpbtufupbi phưagvwơriavng cáltlzi đpbtuãynyn, thửpfae xem cóltlzagvwo hộngjli gìgwxr khôkokqng! Dùacsa sao ngưagvwpbtui nếewdgu chếewdgt đpbtui, pháltlzp khífafw cho dùacsa uy lựidric co lớwudjn, thìgwxreyeung khôkokqng dùacsang đpbtuưagvwpgyzc!

Hai đpbtuirxxo kim mang dưagvwwudji sựidri thao túmtqcng củudusa Hànvyzn Lậpnxzp, vừvosua mớwudji quay đpbtuwerju, muốfupbn bay vềbyaz phífafwa háltlzn tửpfae châfupbn trầwerjn. Ai ngờpbtu cựidri kiếewdgm củudusa đpbtufupbi phưagvwơriavng đpbtungjlt nhiêpvawn ngâfupbn quang rựidric sáltlzng, lấtkncy chuôkokqi kiếewdgm lànvyzm trung tâfupbm mànvyz cấtkncp tốfupbc xoay vòjytcng, trong chốfupbc láltlzt đpbtuãynyn biếewdgn thànvyznh mộngjlt vùacsang sáltlzng bạirxxc, hơriavn nữowdda từvosu trong trung tâfupbm xuấtknct hiệzxmin vôkokq sốfupb đpbtuirxxo hấtkncp lựidric nhèdxbv nhẹmyzv, lànvyzm cho cáltlzc kim nhậpnxzn ởiaqn phụscgc cậpnxzn tấtknct cảeswf đpbtubyazu chịtkncu ngànvyzn câfupbn đpbtuèdxbvnoufn, khôkokqng thểijug nhúmtqcc nhífafwch đpbtuưagvwpgyzc, mànvyz hai thanh kim nhậpnxzn muốfupbn rờpbtui đpbtui đpbtuưagvwơriavng nhiêpvawn cũeyeung khôkokqng may mắpqhhn thoáltlzt khỏefnhi.

Gặnoufp phảeswfi mộngjlt mànvyzn nànvyzy, lànvyzm cho Hànvyzn Lậpnxzp cảeswf kinh trợpgyzn mắpqhht háltlz hốfupbc mồjytcm. Đgvzvpgyzi hắpqhhn tỉmyzvnh táltlzo lạirxxi, cấtkncp tốfupbc nhìgwxrn lạirxxi vềbyaz phífafwa đpbtuirxxi háltlzn, thìgwxr quảeswf nhiêpvawn đpbtufupbi phưagvwơriavng đpbtuang sửpfae dụscgcng mộngjlt pháltlzp quyếewdgt kỳeyeu quáltlzi, hai tay đpbtuang bay múmtqca xoay vòjytcng!

nvyzn Lậpnxzp khôkokqng nghĩscgc nhiềbyazu, vộngjli vànvyzng vỗfdcnnvyzo túmtqci trữowdd vậpnxzt. Từvosupvawn trong bay ra mộngjlt thanh phi đpbtuao mànvyzu lam, cùacsang mộngjlt cáltlzi phi bạirxxt mànvyzu vànvyzng. Hai vậpnxzt nànvyzy cũeyeung khôkokqng dừvosung lạirxxi chúmtqct nànvyzo, mànvyz trựidric tiếewdgp hưagvwwudjng vềbyaz phífafwa đpbtuirxxi háltlzn mànvyz bắpqhhn nhanh tớwudji.


ltlzn tửpfae châfupbn trầwerjn Cựidri kiếewdgm môkokqn tay tuy khôkokqng nhànvyzn rỗfdcni, nhưagvwng hànvyznh đpbtungjlng củudusa Hànvyzn Lậpnxzp cũeyeung thấtkncy rõwerjnvyzng. Hắpqhhn cưagvwpbtui lạirxxnh mộngjlt chúmtqct, đpbtungjlt nhiêpvawn pháltlzp quyếewdgt trêpvawn tay biếewdgn đpbtuwudji, mộngjlt tay nhằzdcam vànvyzo trêpvawn phi đpbtuao cùacsang phi bạirxxt mànvyz đpbtuiểijugm hai cáltlzi.

Kếewdgt quảeswfnvyzn Lậpnxzp cảeswfm ứpqhhng đpbtuưagvwpgyzc. Hai kiệzxmin pháltlzp khífafw vốfupbn do mìgwxrnh thao túmtqcng nhấtknct thờpbtui cùacsang lúmtqcc mấtknct đpbtui sựidri liêpvawn hệzxmi, hơriavn nữowdda "vùacsa" "vùacsa" hai tiếewdgng, hai kiệzxmin thưagvwpgyzng phẩwudjm pháltlzp khífafwnvyzy còjytcn cáltlzch bảeswfy táltlzm trưagvwpgyzng, đpbtuãynyn bịtknc quầwerjn sáltlzng mànvyzu bạirxxc do cựidri kiếewdgm tạirxxo ra kia húmtqct vànvyzo trung tâfupbm.

"Phụscgcp" "Phụscgcp" hai tiếewdgng, hai kiệzxmin thưagvwpgyzng phẩwudjm pháltlzp khífafw vừvosua mớwudji tiếewdgn vànvyzo bêpvawn trong, đpbtuãynyn bịtknc cựidri kiếewdgm mànvyzu bạirxxc cấtkncp tốfupbc luâfupbn chuyểijugn, cuốfupbn vànvyzo cơriavn lốfupbc xoáltlzy, còjytcn chưagvwa chốfupbng đpbtuewdg đpbtuưagvwpgyzc bao lâfupbu, đpbtuãynyn bịtknc nghiềbyazn náltlzt. Cáltlzc mảeswfnh vụscgcn củudusa pháltlzp khífafweswfng tung tóltlze tạirxxo thànvyznh nhữowddng đpbtuóltlza sao băeswfng xinh đpbtumyzvp dịtknc thưagvwpbtung.

nvyzn Lậpnxzp hiệzxmin tạirxxi miệzxming khôkokq khốfupbc. Hắpqhhn vạirxxn vạirxxn lầwerjn khôkokqng nghĩscgc tớwudji côkokqng pháltlzp củudusa đpbtufupbi phưagvwơriavng cùacsang ngâfupbn kiếewdgm lạirxxi kỳeyeu diệzxmiu nhưagvw thếewdg, chẳegzyng nhữowddng kim nhậpnxzn mànvyzltlzc móltlzn đpbtumyzvnh cấtkncp pháltlzp khífafw kháltlzc, ngay cảeswf mộngjlt chúmtqct táltlzc dụscgcng cũeyeung chưagvwa pháltlzt huy, đpbtuãynyn bịtknc đpbtufupbi phưagvwơriavng pháltlz hủudusy khôkokqng còjytcn mộngjlt mảeswfnh. Cáltlzi nànvyzy thựidric sựidrinvyzm cho hắpqhhn kinh ngạirxxc.

"Bùacsang" lạirxxi mộngjlt tiếewdgng nổwudj truyềbyazn đpbtuếewdgn, Hànvyzn Lậpnxzp chấtkncn đpbtungjlng, cuốfupbng quífafwt, sắpqhhc mặnouft đpbtuirxxi biếewdgn nhậpnxzn đpbtutkncnh lạirxxi tìgwxrnh hìgwxrnh. Quảeswf nhiêpvawn vốfupbn cóltlz bảeswfy thanh kim tửpfae nhậpnxzn, hiệzxmin tạirxxi chỉmyzvjytcn lạirxxi cóltlzltlzu thanh, mànvyziaqn trung tâfupbm ngâfupbn quang lạirxxi xuấtknct hiệzxmin mộngjlt cơriavn mưagvwa mànvyzu vànvyzng cựidric kỳeyeu diễagvwm lệzxmi. Quầwerjng sáltlzch bạirxxc dưagvwwudji sựidri thao túmtqcng củudusa đpbtuirxxi háltlzn, bắpqhht đpbtuwerju húmtqct lấtkncy kim nhậpnxzn mànvyz pháltlz hủudusy.

Nếewdgu nóltlzi, vừvosua mớwudji rồjytci thưagvwpgyzng phẩwudjm pháltlzp khífafw bịtknc ngâfupbn kiếewdgm pháltlz hủudusy, Hànvyzn Lậpnxzp chỉmyzvnvyz kinh ngạirxxc mànvyz thôkokqi. Nhưagvwng hiệzxmin tạirxxi mộngjlt thanh kim nhậpnxzn mấtknct đpbtui, thựidric lànvyzm cho Hànvyzn Lậpnxzp lòjytcng đpbtuau nhưagvw cắpqhht. Đgvzvâfupby chífafwnh lànvyz đpbtumyzvnh cấtkncp pháltlzp khífafw! Hơriavn nữowdda bởiaqni vìgwxr nguyêpvawn do phảeswfi thànvyznh bộngjl, nêpvawn thiếewdgu đpbtui mộngjlt thanh sẽpqhhnvyzm cho uy lựidric giảeswfm đpbtui khôkokqng ífafwt.

nvyzn Lậpnxzp đpbtuau lòjytcng khôkokqng thểijug chầwerjn chờpbtu, tay phảeswfi vừvosua lậpnxzt, cáltlzi gưagvwơriavng nhỏefnh lấtkncy đpbtuưagvwpgyzc trong tay nữowdd nhâfupbn nhiềbyazu bảeswfo vậpnxzt kia, đpbtuãynyn xuấtknct hiệzxmin. Hànvyzn Lậpnxzp cấtkncp tốfupbc róltlzt linh lựidric vànvyzo kífafwnh. Sau đpbtuóltlz nhắpqhhm vànvyzo khôkokqng trung chiếewdgu lêpvawn, nhấtknct thờpbtui mộngjlt luồjytcng áltlznh sáltlzng mànvyzu xanh mờpbtu mờpbtu chiếewdgu ra, lậpnxzp tứpqhhc đpbtuem ngâfupbn quang do cựidri kiếewdgm mànvyzu bạirxxc kia hóltlza thànvyznh vâfupby lạirxxi, đpbtuem kiếewdgm nànvyzy cùacsang cáltlzc kim nhậpnxzn còjytcn lạirxxi vâfupby khốfupbn trong thanh quang, dừvosung ởiaqn giữowdda khôkokqng trung khôkokqng thểijug nhúmtqcc nhífafwch.

ltlzn tửpfae châfupbn trầwerjn, áltlznh mắpqhht vốfupbn đpbtuang đpbtupqhhc ýkokq cuồjytcng nhiệzxmit, vừvosua nhìgwxrn thấtkncy cáltlzi kífafwnh nhỏefnh củudusa Hànvyzn Lậpnxzp, lậpnxzp tứpqhhc biếewdgn mấtknct vôkokqeswfnh vôkokq tung, thầwerjn sắpqhhc đpbtuirxxi biếewdgn thấtknct thanh hénouft lớwudjn:

"Thanh Ngưagvwng kífafwnh! Vậpnxzt ấtkncy sao lạirxxi ởiaqn trêpvawn tay ngưagvwơriavi, cáltlzi nànvyzy chẳegzyng phảeswfi lànvyz hộngjl thâfupbn pháltlzp khífafw củudusa Yểijugm Nguyệzxmit song kiềbyazu sao! Chẳegzyng lẻpqhh ngưagvwơriavi đpbtuãynyn giếewdgt mộngjlt ngưagvwpbtui trong cáltlzc nànvyzng?"

Đgvzvirxxi háltlzn sau khi nóltlzi xong, thìgwxracsang áltlznh mắpqhht khóltlzltlz thểijug tin nhìgwxrn Hànvyzn Lậpnxzp, tựidria hồjytc hắpqhhn đpbtuãynynnvyzm ra cáltlzi gìgwxr đpbtuirxxi nghịtkncch bấtknct đpbtuirxxo hay nghịtkncch thiêpvawn gìgwxr đpbtuóltlz, lànvyzm cho Hànvyzn Lậpnxzp trong lòjytcng cảeswfm thấtkncy sợpgyzynyni!

Nghe giọydnjng đpbtuiệzxmiu củudusa đpbtufupbi phưagvwơriavng, tựidria hồjytc hắpqhhn giữowdd đpbtumyzvnh cấtkncp pháltlzp khífafwnvyzy, thìgwxr sẽpqhh gặnoufp phảeswfi phiềbyazn toáltlzi lớwudjn gìgwxr đpbtuóltlz, hắpqhhn khôkokqng khỏefnhi tạirxxm thờpbtui dừvosung tay, muốfupbn nghe đpbtufupbi phưagvwơriavng nóltlzi cáltlzi gìgwxr đpbtuóltlz.

"Cóltlz ýkokqgwxr? Ngưagvwpbtui kia đpbtuâfupbu phảeswfi lànvyz do ta giếewdgt, lànvyz ta lấtkncy đpbtuưagvwpgyzc từvosu trong tay têpvawn Phong Nhạirxxc! Chẳegzyng lẻpqhhltlzgwxr khôkokqng đpbtuúmtqcng?"nvyzn Lậpnxzp cau mànvyzy, sắpqhhc mặnouft rấtknct khóltlz coi mànvyzltlzi.

"Hắpqhhc hắpqhhc, mấtkncy lờpbtui nànvyzy củudusa cáltlzc hạirxx, đpbtui mànvyzltlzi vớwudji tổwudj mẫzdcau củudusa Yểijugm Nguyệzxmit song kiềbyazu! Nhìgwxrn xem ngưagvwpbtui ta lànvyz mộngjlt tu sĩscgc Kếewdgt đpbtuan kỳeyeu, Trưagvwiaqnng lãynyno Yểijugm Nguyệzxmit tôkokqng, chịtkncu nghe lờpbtui giảeswfi thífafwch củudusa mộngjlt đpbtuzxmi tửpfae Luyệzxmin khífafw kỳeyeu nhưagvw ngưagvwơriavi sao chứpqhh?" Đgvzvirxxi háltlzn châfupbn trầwerjn cưagvwpbtui lạirxxnh vànvyzi tiếewdgng, trànvyzo phúmtqcng nóltlzi.


Trong lòjytcng đpbtungjlt nhiêpvawn trầwerjm xuốfupbng, biếewdgt nếewdgu lờpbtui củudusa đpbtufupbi phưagvwơriavng lànvyz thậpnxzt, nhưagvw vậpnxzy khôkokqng thểijug giảeswfi thífafwch rõwerjnvyzng! Hắpqhhn mộngjlt chúmtqct chứpqhhng cớwudj ngưagvwpbtui khôkokqng phảeswfi do hắpqhhn giếewdgt cũeyeung khôkokqng cóltlz, ngưagvwpgyzc lạirxxi pháltlzp khífafw lạirxxi ởiaqn trêpvawn tay hắpqhhn. Do đpbtuóltlz, vịtknc Trưagvwiaqnng lãynyno Yểijugm Nguyệzxmit tôkokqng kia, quáltlz nửpfaea lànvyz sẽpqhh khôkokqng buôkokqng tha "hung thủudus"nvyz hắpqhhn.

"Phiềbyazn toáltlzi nànvyzy thậpnxzt lớwudjn!"agvwiaqnng tưagvwpgyzng đpbtuếewdgn việzxmic sẽpqhhltlz mộngjlt vịtknc cao thủudus Kếewdgt đpbtuan kỳeyeu tớwudji lấtkncy cáltlzi mạirxxng nhỏefnh củudusa mìgwxrnh, Hànvyzn Lậpnxzp chẳegzyng nhữowddng mồjytcm miệzxming khôkokq khốfupbc, thậpnxzm chífafw buồjytcn bựidric muốfupbn hộngjlc cảeswfltlzu ra.

Lạirxxi nóltlzi tiếewdgp, hắpqhhn thậpnxzt đpbtuúmtqcng lànvyz cựidric kỳeyeu oan uổwudjng! Chẳegzyng nhữowddng ngưagvwpbtui thựidric khôkokqng phảeswfi do hắpqhhn giếewdgt, hơriavn nữowdda hắpqhhn giếewdgt Phong Nhạirxxc còjytcn xem nhưagvw giúmtqcp áltlzc nữowdd kia báltlzo cừvosuu! Mànvyz nếewdgu thậpnxzt sựidri kếewdgt quảeswf thậpnxzt bịtknc tu sĩscgc Kếewdgt đpbtuan kỳeyeu kia đpbtuuổwudji giếewdgt, cáltlzi nànvyzy thậpnxzt đpbtuúmtqcng lànvyz khôkokqng cóltlzltlzch nànvyzo nóltlzi lýkokq đpbtuưagvwpgyzc!

acsa sao ngoờpbtui chếewdgt cũeyeung chỉmyzvnvyz mộngjlt têpvawn đpbtuzxmi tửpfae Luyệzxmin khífafw kỳeyeu, so vớwudji giếewdgt mộngjlt con kiếewdgn cũeyeung khôkokqng cóltlzgwxr kháltlzc nhau, lànvyzm sao mànvyz phífafwkokqng nghe nghe mìgwxrnh phâfupbn biệzxmin cáltlzi gìgwxr! Mànvyzagvwkokqn Hoànvyzng phong cốfupbc củudusa mìgwxrnh, quáltlz nửpfaea cũeyeung sẽpqhh khôkokqng vìgwxr mộngjlt kẻpqhhkokq danh tiểijugu tốfupbt nhưagvwgwxrnh, mànvyz đpbtupqhhc tộngjli vớwudji Trưagvwiaqnng lãynyno củudusa Yểijugm Nguyệzxmit tôkokqng!

nvyzn Lậpnxzp cànvyzng nghĩscgc, cànvyzng thấtkncy tiềbyazn đpbtujytcnvyzng thảeswfm, hậpnxzu quảeswf rấtknct lớwudjn! Chẳegzyng lẻpqhh thựidric sau khi vừvosua ra khỏefnhi cấtkncm đpbtutknca, liềbyazn phảeswfi lậpnxzp tứpqhhc cao chạirxxy xa bay, ẩwudjn tífafwnh mai danh trốfupbn khỏefnhi nưagvwwudjc sao? Hànvyzn Lậpnxzp thậpnxzt khôkokqng muốfupbn nhưagvw vậpnxzy!

Đgvzvirxxi háltlzn đpbtufupbi vớwudji biểijugu tìgwxrnh âfupbm trầwerjm củudusa Hànvyzn Lậpnxzp thấtkncy rõwerj, khôkokqng khỏefnhi ha hảeswfagvwpbtui to lêpvawn.

Tiếewdgng cưagvwpbtui củudusa háltlzn tửpfae châfupbn trầwerjn cànvyzng lớwudjn, Hànvyzn Lậpnxzp thầwerjn sắpqhhc cànvyzng lo lắpqhhng! Đgvzvngjlt nhiêpvawn mộngjlt thanh âfupbm nho nhỏefnh truyềbyazn đpbtuếewdgn.

"Tấtknct cảeswf chúmtqcng ta giữowddfafw mậpnxzt, khôkokqng nóltlzi cho ngưagvwpbtui kháltlzc, khôkokqng phảeswfi lànvyz tốfupbt hơriavn sao?"

kokqltlzi áltlzo lụscgcc ởiaqn mộngjlt bêpvawn nghe đpbtuưagvwpgyzc rõwerjnvyzng, do do dựidri dựidriltlzi lêpvawn mộngjlt câfupbu.

"Giữowddfafw mậpnxzt?"

nvyzn Lậpnxzp cùacsang đpbtuirxxi háltlzn đpbtubyazu khôkokqng tựidrigwxrm hãynynm đpbtuưagvwpgyzc rùacsang mìgwxrnh, sau đpbtuóltlz lậpnxzp tứpqhhc dùacsang áltlznh mắpqhht kỳeyeu quáltlzi nhìgwxrn nhau, bỗfdcnng nhiêpvawn đpbtubyazu khôkokqng nóltlzi gìgwxr nữowdda.

kokqltlzi còjytcn đpbtuang muốfupbn nóltlzi nữowdda, bịtknc biểijugu hiệzxmin kỳeyeu quáltlzi củudusa hai ngưagvwpbtui, lậpnxzp tứpqhhc lànvyzm cho sợpgyz tớwudji mứpqhhc phảeswfi nuốfupbt trởiaqn lạirxxi, đpbtuànvyznh phảeswfi chỉmyzvltlzm nhìgwxrn, khôkokqng dáltlzm mởiaqn miệzxming nóltlzi nữowdda.

Trong sựidri trầwerjm mặnoufc, Hànvyzn Lậpnxzp bỗfdcnng nhiêpvawn đpbtuijug hai tay xuốfupbng, chậpnxzm rãynyni bưagvwwudjc tớwudji phụscgc cậpnxzn, từvosung bưagvwwudjc mộngjlt mànvyz đpbtui tớwudji. Mànvyz đpbtuirxxi háltlzn nhìgwxrn chằzdcam chằzdcam nhấtknct cửpfae nhấtknct đpbtungjlng củudusa Hànvyzn Lậpnxzp, trong áltlznh mắpqhht thầwerjn sắpqhhc đpbtuwerjy vẻpqhh thậpnxzn trọydnjng.


Loạirxxi trầwerjm tĩscgcnh nànvyzy lànvyzm cho tim củudusa ngưagvwpbtui ta chậpnxzm rãynyni gia tốfupbc, sau khi duy trìgwxr thờpbtui gian mộngjlt chénoufn trànvyz nhỏefnh, đpbtuãynyn bịtknc đpbtuirxxi háltlzn châfupbn trầwerjn thầwerjn sắpqhhc trịtkncnh trọydnjng mởiaqn miệzxming pháltlz tan.

"Thựidric khôkokqng nghĩscgc tớwudji, hai ngưagvwpbtui chúmtqcng ta bịtknc tiểijugu nha đpbtuwerju nànvyzy nhắpqhhc nhởiaqn! Xem ra ngưagvwpbtui trong cuộngjlc thưagvwpbtung mêpvaw muộngjli, ngưagvwpbtui ngoànvyzi cuộngjlc thìgwxrltlzng suốfupbt hơriavn, thậpnxzt đpbtuúmtqcng lànvyz khôkokqng sai! Hiệzxmin tạirxxi, cáltlzc hạirxx nhấtknct đpbtutkncnh lànvyzfafwnh giếewdgt ngưagvwpbtui diệzxmit khẩwudju!"

"Khôkokqng sai, nếewdgu cóltlz con đpbtuưagvwpbtung kháltlzc, ta thựidric cũeyeung khôkokqng nghĩscgc đpbtufupbi vớwudji huynh đpbtuànvyzi lạirxxi khởiaqni sáltlzt tâfupbm! Kiếewdgm thuậpnxzt củudusa huynh đpbtuànvyzi, cóltlz thểijugltlzi lànvyz thầwerjn diệzxmiu tuyệzxmit luâfupbn! Tạirxxi hạirxx vốfupbn thứpqhhc sựidrifafwnh nểijug!"nvyzn Lậpnxzp thởiaqnnvyzi, bưagvwwudjc châfupbn rốfupbt cụscgcc ngừvosung lạirxxi, bấtknct đpbtupqhhc dĩscgc đpbtufupbi mặnouft vớwudji đpbtuirxxi háltlzn mànvyzltlzi.

"Xem ra cho dùacsa thềbyaz đpbtungjlc, cáltlzc hạirxxeyeung khôkokqng tin!" Đgvzvirxxi háltlzn lạirxxi im lặnoufng mộngjlt hồjytci, đpbtungjlt nhiêpvawn trong mắpqhht tinh quang bắpqhhn ra bốfupbn phífafwa, bứpqhhc ngưagvwpbtui mànvyzltlzi.

gvzvúmtqcng vậpnxzy, ta luôkokqn tin tưagvwiaqnng rằzdcang ngưagvwpbtui chếewdgt sẽpqhh khôkokqng tiếewdgt lộngjlfafw mậpnxzt!"nvyzn Lậpnxzp sắpqhhc mặnouft trầwerjm xuốfupbng, lấtkncy thanh âfupbm lạirxxnh thấtkncu xưagvwơriavng đpbtuáltlzp lạirxxi.

"Tốfupbt! Mộngjlt khi đpbtuãynyn nhưagvw vậpnxzy, cũeyeung khôkokqng cầwerjn phảeswfi nóltlzi nhữowddng lờpbtui vôkokq nghĩscgca, ngưagvwơriavi vànvyz ta nhấtknct quyếewdgt sinh tửpfae đpbtui thôkokqi!"ltlzn tửpfae châfupbn trầwerjn hai hànvyzng lôkokqng mànvyzy cau lạirxxi, hànvyzo khífafwfupbng trànvyzo nóltlzi.

"Nhấtknct quyếewdgt sinh tửpfae? Khôkokqng đpbtuúmtqcng, phảeswfi nóltlzi lànvyzltlzc hạirxx chếewdgt chắpqhhc!"nvyzn Lậpnxzp sau khi nghe xong lờpbtui đpbtuirxxi háltlzn nóltlzi, cưagvwpbtui cưagvwpbtui quỷydnj dịtknc, lắpqhhc lắpqhhc đpbtuwerju nhẹmyzv nhànvyzng nóltlzi.

"Thúmtqci lắpqhhm, ngưagvwơriavi nghĩscgc tạirxxm thờpbtui vâfupby khốfupbn đpbtuưagvwpgyzc ngâfupbn kiếewdgm củudusa ta, thìgwxrltlz thểijug thắpqhhng đpbtuưagvwpgyzc ta sao! Thủudus đpbtuoạirxxn củudusa ta ngưagvwơriavi còjytcn chưagvwa biếewdgt hếewdgt đpbtuưagvwpgyzc đpbtuâfupbu!" Đgvzvirxxi háltlzn nghe vậpnxzy giậpnxzn dữowdd, lậpnxzp tứpqhhc mắpqhhng to, hơriavn nữowdda khoáltlzt tay, trêpvawn tay đpbtungjlt nhiêpvawn ngâfupbn quang lậpnxzp lòjytce, xuấtknct hiệzxmin kiếewdgm quang nhưagvwnvyz ngâfupbn kiếewdgm ởiaqn trêpvawn khôkokqng trung.

"Cáltlzc hạirxx vẫzdcan khôkokqng cóltlz chúmtqc ýkokq, khoảeswfng cáltlzch giữowdda chúmtqcng ta, đpbtuãynyn trong vòjytcng mưagvwpbtui trưagvwpgyzng!"nvyzn Lậpnxzp thầwerjn sắpqhhc kháltlzc thưagvwpbtung nhìgwxrn đpbtuirxxi háltlzn, thởiaqnnvyzi nóltlzi, sau đpbtuóltlz thâfupbn hìgwxrnh đpbtungjlt nhiêpvawn mơriav hồjytc, cảeswf ngưagvwpbtui biếewdgn mấtknct vànvyzo trong khôkokqng khífafw.

"Chỉmyzv cầwerjn cùacsang ta trong vòjytcng mưagvwpbtui trưagvwpgyzng, lạirxxi khôkokqng thi triểijugn thuậpnxzt phòjytcng hộngjl, thìgwxr việzxmic sinh tửpfae củudusa ngưagvwơriavi cơriav bảeswfn lànvyz nằzdcam trong suy nghĩscgc củudusa ta!" Thanh âfupbm củudusa Hànvyzn Lậpnxzp vẫzdcan còjytcn đpbtuang quanh quẩwudjn trong hưagvw khôkokqng, khi hắpqhhn đpbtungjlt nhiêpvawn xuấtknct hiệzxmin sau lưagvwng củudusa đpbtuirxxi háltlzn còjytcn đpbtuang kinh hoảeswfng thấtknct thốfupb, thìgwxr chữowdd cuốfupbi cùacsang mớwudji chấtkncm dứpqhht.

"Mànvyz ngưagvwơriavi, hiệzxmin tạirxxi đpbtuãynynnvyz ngưagvwpbtui chếewdgt!"nvyzn Lậpnxzp đpbtuem ti tuyếewdgn vừvosua mớwudji huy đpbtungjlng chậpnxzm rãynyni thu hồjytci, thấtkncp giọydnjng lẩwudjm bẩwudjm nóltlzi.

Đgvzvirxxi háltlzn vẻpqhh mặnouft ngâfupby ngốfupbc vẫzdcan khôkokqng nhúmtqcc nhífafwch nhìgwxrn thẳegzyng vềbyaz phífafwa trưagvwwudjc, đpbtungjlt nhiêpvawn trêpvawn cổwudj xuấtknct hiệzxmin mộngjlt lằzdcan máltlzu đpbtuefnh, sau đpbtuóltlz đpbtuwerju rờpbtui khỏefnhi cổwudjeswfn vềbyaz phífafwa trưagvwwudjc, thựidric sựidrinvyz đpbtuãynyn chếewdgt rồjytci.

nvyzn Lậpnxzp chuyểijugn thâfupbn nhìgwxrn thi thểijug củudusa đpbtuirxxi háltlzn, mộngjlt tia suy nghĩscgc chợpgyzt lóltlze lêpvawn. Đgvzvirxxi háltlzn nànvyzy thựidric lựidric tuyệzxmit đpbtufupbi khôkokqng dưagvwwudji Phong Nhạirxxc kia, nhưagvwng hắpqhhn vẫzdcan sơriavltlzt, đpbtuijug cho mìgwxrnh tiếewdgn tớwudji vớwudji khoảeswfng cáltlzch gầwerjn nhưagvw thếewdg. Hắpqhhn chếewdgt cũeyeung khôkokqng oan uổwudjng tífafwnvyzo!

"Ngưagvwơriavi cóltlz phảeswfi cũeyeung muốfupbn giếewdgt ta diệzxmit khẩwudju?"

nvyzn Lậpnxzp bỗfdcnng nhiêpvawn nghe mộngjlt câfupbu nóltlzi nhưagvw thếewdg, thanh âfupbm yếewdgu ớwudjt trànvyzn ngậpnxzp sựidri kinh hãynyni, hoànvyzi nghi cùacsang sợpgyzynyni bấtknct an.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.