Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 200 : Thiểu nữ dữ thiểu nữ

    trước sau   
Mặxqboc dùabaqjxbssidai ásidao trắvzaung vẻmzwo mặxqbot tựgmkwa nhưfimk thanh thuầrmwmn, lúireic nàeqnry vẻmzwo mặxqbot lạrbiki nghiêfimkm nghịhlba, toàeqnrn thâdcsqn trêfimkn dưfimkhapvi bao phủmoqg mộxczzt tầrmwmng sásidang bạrbikc rựgmkwc rỡocjx kỳnfgg dịhlba, làeqnrm cho ngưfimkqbrfi càeqnrng thêfimkm thầrmwmn bíjnwt quỷtgnw dịhlba.

eqnrm cho ngưfimkqbrfi ta kinh ngạrbikc chíjnwtnh làeqnr tấrvwct cảnwyf nam nữkdia ásidao trắvzaung đimvhi theo phíjnwta sau côjxbssidai đimvhrmwmu cóumsx bộxczzsidang nơrbikm nớhapvp sợruitilsui, ngay cảnwyf mộxczzt âdcsqm thanh to nhỏeqnr riêfimkng tưfimk đimvhrmwmu khôjxbsng cóumsx, ásidanh mắvzaut lạrbiki tràeqnrn ngậlxmxp vẻmzwojnwtnh sợruit nhìeqnrn vềrmwm phíjnwta bóumsxng dásidang côjxbssidai.

eqnr nữkdia tửeqnr đimvhfimku ngoa cùabaqng đimvhrbiko lữkdia tu luyệruitn củmoqga nàeqnrng từbmsdng xuấrvwct hiệruitn tạrbiki vùabaqng đimvhrvwct cásidat cũcbrwng ởhbde trong đimvhóumsx, vẻmzwo mặxqbot kiêfimku căgtding đimvhãilsu biếwhdun mấrvwct vôjxbsnwyfnh vôjxbs tung, hơrbiki thởhbde giốeqnrng nhưfimk ngưfimkqbrfi bêfimkn cạrbiknh, cũcbrwng khôjxbsng dásidam thởhbde mau mộxczzt chúireit, cóumsx vẻmzwo trởhbdefimkn nhu thuậlxmxn thàeqnrnh thậlxmxt vôjxbsabaqng.

Đgbvjxczzt nhiêfimkn, côjxbssidai đimvhrmwmu lĩgmzrnh dừbmsdng bưfimkhapvc, cảnwyf đimvhxczzi ngũcbrw phíjnwta sau tựgmkw nhiêfimkn cũcbrwng dừbmsdng lạrbiki.

Bởhbdei vìeqnr phíjnwta trưfimkhapvc cásidach đimvhóumsx khôjxbsng xa trởhbdefimkn sásidang sủmoqga, xuấrvwct hiệruitn mộxczzt đimvhrmwmm nưfimkhapvc sâdcsqu màeqnru xanh biếwhduc, màeqnr tạrbiki trung tâdcsqm đimvhrmwmm nưfimkhapvc cóumsxeqnri khốeqnri đimvhásida ngầrmwmm màeqnru đimvhen đimvhxczzt nhiêfimkn hiệruitn ra trêfimkn mặxqbot nưfimkhapvc,

"Làeqnrhbde trong nàeqnry sao?" Sau khi côjxbssidai rấrvwct hứqpwrng thúirei nhìeqnrn xem đimvhrmwmm nưfimkhapvc trong chốeqnrc lásidat, khôjxbsng quay đimvhrmwmu lạrbiki, thanh thúireiy hỏeqnri, thanh âdcsqm nghe mềrmwmm mạrbiki vôjxbsabaqng.


gbvjúireing vậlxmxy! Sưfimk tổirei, yêfimku thúirei đimvhnkkknh cấrvwcp Bíjnwtch Thủmoqgy ngạrbikc ởhbde trong đimvhrmwmm nưfimkhapvc. Lầrmwmn hásidai thảnwyfo dưfimkruitc ởhbde cấrvwcm đimvhhlbaa trưfimkhapvc đimvhóumsx, mộxczzt vịhlba đimvhruit tửeqnr bổirein môjxbsn đimvhãilsusidang thâdcsqn trong bụrmwmng củmoqga súireic sinh nàeqnry. Tuy nhiêfimkn ngưfimkqbrfi còppcsn lạrbiki đimvhãilsu thoásidat đimvhưfimkruitc" Trong cásidac nữkdia đimvhruit tửeqnr củmoqga Yểwagem Nguyệruitt tôjxbsng phíjnwta sau cóumsx mộxczzt nữkdia tửeqnr tuổireii lớhapvn hơrbikn mộxczzt chúireit đimvhi ra, cựgmkwc kỳnfgg cung kíjnwtnh hưfimkhapvng côjxbssidai khom ngưfimkqbrfi đimvhásidap lờqbrfi.

Dựgmkwa theo lệruit thưfimkqbrfng củmoqga tu tiêfimkn giớhapvi lấrvwcy cảnwyfnh giớhapvi nôjxbsng sâdcsqu đimvhwage phâdcsqn chia bốeqnri phậlxmxn, côjxbssidai nàeqnry phảnwyfi làeqnr tu sĩgmzr Kếwhdut Đgbvjan kỳnfgg củmoqga Yểwagem Nguyệruitt tôjxbsng mớhapvi cóumsx thểwage đimvhưfimkruitc xưfimkng hôjxbsfimkơrbikng xứqpwrng nhưfimk vậlxmxy. Màeqnr cấrvwcm đimvhhlbaa nàeqnry khôjxbsng phảnwyfi làeqnr khôjxbsng cóumsx khảnwyfgtding đimvhwage cho tu sĩgmzr cao hơrbikn Trúireic Cơrbik kỳnfgg tiếwhdun nhậlxmxp hay sao! Đgbvjiềrmwmu nàeqnry làeqnr nhưfimk thếwhdueqnro? Màeqnr xem vẻmzwo mặxqbot củmoqga cásidac đimvhruit tửeqnr Yểwagem Nguyệruitt tôjxbsng khásidac, đimvheqnri vớhapvi đimvhiềrmwmu nàeqnry khôjxbsng giậlxmxt mìeqnrnh, xem ra sớhapvm đimvhãilsu biếwhdut huyềrmwmn bíjnwt trong đimvhóumsx.

" Ừszagm! Biếwhdut rồziwqi, lui xuốeqnrng đimvhi!"

ireic nàeqnry côjxbssidai nghêfimknh nghêfimknh ngang ngang phâdcsqn phóumsx, trêfimkn mặxqbot lộxczz ra vẻmzwo cựgmkwc kỳnfgg lịhlbach duyệruitt khôjxbsng tưfimkơrbikng xứqpwrng vớhapvi tuổireii.

Tiếwhdup theo lạrbiki hưfimkhapvng nhữkdiang ngưfimkqbrfi phíjnwta sau nóumsxi:

"Chuẩfwbkn bịhlba mộxczzt chúireit! Trong khi ta đimvhem Bíjnwtch Thủmoqgy ngạrbikc dẫocjxn dụrmwm ra khỏeqnri mặxqbot nưfimkhapvc, cásidac ngưfimkqbrfi dùabaqng bíjnwt phásidap hợruitp kíjnwtch mớhapvi luyệruitn thàeqnrnh "Âbobbm Dưfimkơrbikng Khiêfimkn Dẫocjxn thuậlxmxt", từbmsdng đimvhôjxbsi đimvhziwqng loạrbikt ra tay. Lựgmkwc sásidat thưfimkơrbikng bằireing vớhapvi đimvhruit tửeqnr Trúireic Cơrbik kỳnfgg toàeqnrn lựgmkwc tấrvwcn côjxbsng mộxczzt kíjnwtch, trừbmsd khửeqnrumsx tuyệruitt đimvheqnri khôjxbsng thàeqnrnh vấrvwcn đimvhrmwm. Sau đimvhóumsx chúireing ta đimvhi xuốeqnrng sàeqnro huyệruitt củmoqga yêfimku thúirei đimvhnkkknh cấrvwcp, tiếwhdup tụrmwmc quémzwot sạrbikch nhữkdiang linh dưfimkruitc màeqnr trưfimkhapvc kia khôjxbsng ngưfimkqbrfi nàeqnro dásidam hásidai!"

Thanh âdcsqm côjxbssidai khôjxbsng lớhapvn nhưfimkng trong lờqbrfi nóumsxi cóumsxfimkqbrfi phầrmwmn tin tưfimkhbdeng, cásidac nam nữkdia đimvhruit tửeqnr nghe xong, khôjxbsng ai lộxczz ra vẻmzwo hoàeqnri nghi, tấrvwct cảnwyf đimvhrmwmu đimvhziwqng ýmzwo.

Thấrvwcy côjxbssidai tinh linh nàeqnry vừbmsda chuyểwagen thâdcsqn, miệruitng hoa hémzwo mởhbde, mộxczzt cásidai viêfimkn hoàeqnrn màeqnru phấrvwcn hồziwqng to bằireing ngóumsxn cásidai, từbmsd trong miệruitng chậlxmxm rãilsui phun ra. Tiếwhdup theo đimvhóumsxn gióumsx trưfimkơrbikng lêfimkn, đimvhnwyfo mắvzaut kíjnwtch cỡocjx đimvhãilsu biếwhdun thàeqnrnh nhưfimksidai đimvhrmwmu, phásidat ra âdcsqm thanh trầrmwmm trầrmwmm ôjxbsng ôjxbsng. Áplcgnh sásidang rựgmkwc rỡocjx chóumsxi mắvzaut, cựgmkwc kỳnfgg thôjxbsng linh!

Theo phưfimkơrbikng thứqpwrc xuấrvwct hiệruitn củmoqga viêfimkn hoàeqnrn nàeqnry, phóumsxng ra hàeqnro quang ẩfwbkn chứqpwra linh lựgmkwc khổireing lồziwq, cũcbrwng cóumsx thểwage khẳjxbsng đimvhhlbanh tuyệruitt đimvheqnri đimvhâdcsqy làeqnr phásidap bảnwyfo hàeqnrng thậlxmxt giásida thậlxmxt.

Chẳjxbsng lẽqpwrjxbssidai nàeqnry thựgmkwc sựgmkweqnr tu sĩgmzr Kếwhdut Đgbvjan kỳnfgg?

Khôjxbsng bao lâdcsqu sau trong mộxczzt bíjnwt quậlxmxt sâdcsqu nằireim sâdcsqu vàeqnri chụrmwmc trưfimkruitng dưfimkhapvi mặxqbot đimvhrvwct, trưfimkhapvc tiêfimkn truyềrmwmn đimvhếwhdun mộxczzt tiếwhdung nổirei, ngay sau đimvhóumsx mấrvwcy tiếwhdung gầrmwmm rốeqnrng phásidat ra nhưfimk tiếwhdung trâdcsqu nưfimkhapvc trầrmwmm thấrvwcp, trong tiếwhdung gầrmwmm tràeqnrn ngậlxmxp nộxczz ýmzwo, nhưfimkng lậlxmxp tứqpwrc lạrbiki vang lêfimkn liêfimkn tiếwhdup mộxczzt loạrbikt tiếwhdung sấrvwcm nổirei "Oàeqnrnh đimvhùabaqng đimvhùabaqng", làeqnrm thanh âdcsqm gầrmwmm nhẹgjwo sau vàeqnri cásidai kíjnwtch đimvhxczzng, lậlxmxp tứqpwrc trởhbdefimkn yếwhduu ớhapvt, tiếwhdup theo cásidac loạrbiki thanh âdcsqm tiếwhdung nổirei, bạrbiko liệruitt khôjxbsng ngừbmsdng truyềrmwmn đimvhếwhdun, rúireit cuộxczzc bao phủmoqg hoàeqnrn toàeqnrn tiếwhdung gầrmwmm rốeqnrng, làeqnrm nóumsx khôjxbsng bao giờqbrf vang lêfimkn nữkdiaa.

Sau mấrvwcy canh giờqbrf, côjxbssidai dẫocjxn theo nam nữkdia đimvhruit tửeqnr Yểwagem Nguyệruitt tôjxbsng, từbmsdsidai đimvhxczzng khẩfwbku bíjnwtfwbkn nàeqnro đimvhóumsx đimvhi ra, nam nữkdia đimvhruit tửeqnr phíjnwta sau, mỗqbrfi ngưfimkqbrfi đimvhrmwmu mang vẻmzwo mặxqbot hưfimkng phấrvwcn đimvhrmwmy niềrmwmm vui.

Đgbvjiềrmwmu nàeqnry cũcbrwng khóumsx trásidach, cóumsxrbik hộxczzi giếwhdut chếwhdut mộxczzt con yêfimku thúirei đimvhnkkknh cấrvwcp, cũcbrwng khôjxbsng phảnwyfi làeqnrjnwtnh mớhapvi Luyệruitn Khíjnwt kỳnfgg nhưfimk bọwlfbn họwlfb dễxirseqnrng gặxqbop đimvhưfimkruitc. Hôjxbsm nay khôjxbsng cóumsx phíjnwt nhiềrmwmu khíjnwt lựgmkwc, liềrmwmn đimvhásidanh chếwhdut con Bíjnwtch Thủmoqgy ngạrbikc cựgmkwc kỳnfgg hung dữkdia, đimvhásidang sợruit kia, cóumsx thểwageeqnro khôjxbsng làeqnrm bọwlfbn họwlfbjnwtch đimvhxczzng.


Đgbvjưfimkơrbikng nhiêfimkn nếwhduu khôjxbsng phảnwyfi côjxbssidai kia dùabaqng phásidap bảnwyfo viêfimkn hoàeqnrn ngăgtdin cảnwyfn hơrbikn phâdcsqn nửeqnra lựgmkwc côjxbsng kíjnwtch củmoqga yêfimku thúirei. Bọwlfbn họwlfbcbrwng khôjxbsng cóumsx khảnwyfgtding khôjxbsng tổirein thưfimkơrbikng mộxczzt ngưfimkqbrfi màeqnr chấrvwcm dứqpwrt chiếwhdun đimvhrvwcu mộxczzt cásidach hoàeqnrn mỹhlba, cho nêfimkn càeqnrng lộxczz ra vẻmzwojnwtnh sợruit nhìeqnrn vềrmwm phíjnwta bóumsxng dásidang củmoqga côjxbssidai.

eqnrjxbssidai đimvheqnri vớhapvi ásidanh mắvzaut nam nữkdia đimvhruit tửeqnr phíjnwta sau khôjxbsng thèjggbm đimvhwage ýmzwo, vẻmzwo mặxqbot vẫocjxn lạrbiknh nhạrbikt đimvhi ởhbde đimvhireing trưfimkhapvc, tựgmkwa hồziwq giếwhdut chếwhdut mộxczzt yêfimku thủmoqg đimvhnkkknh cấrvwcp cũcbrwng khôjxbsng làeqnr việruitc to tásidat gìeqnr.

Mộxczzt lásidat sau nhóumsxm đimvhruit tửeqnr Yểwagem Nguyệruitt tôjxbsng liềrmwmn biếwhdun mấrvwct trong rừbmsdng rậlxmxm phụrmwm cậlxmxn, khôjxbsng thấrvwcy bóumsxng dásidang nữkdiaa.

cbrwng nhưfimk vậlxmxy, tạrbiki cásidac đimvhhlbaa phưfimkơrbikng khásidac, đimvhruit tửeqnrsidac phásidai đimvhásidanh chếwhdut yêfimku thúirei đimvhoạrbikt linh dưfimkruitc khôjxbsng ngừbmsdng diễxirsn ra, ngẫocjxu nhiêfimkn cũcbrwng xuấrvwct hiệruitn xung đimvhxczzt vìeqnr tranh đimvhoạrbikt linh dưfimkruitc.

eqnrnh thưfimkqbrfng tựgmkw biếwhdut khôjxbsng đimvhhlbach lạrbiki đimvheqnri phưfimkơrbikng liềrmwmn rúireit lui, ngưfimkqbrfi chiếwhdum thưfimkơrbikng phong cũcbrwng sẽqpwr khôjxbsng quásida bứqpwrc básidach, màeqnreqnr vộxczzi vàeqnrng hásidai linh dưfimkruitc rồziwqi biếwhdun, sau đimvhóumsx đimvhi đimvhếwhdun đimvhhlbaa đimvhiểwagem tiếwhdup theo.

Đgbvjeqnri vớhapvi loạrbiki tìeqnrnh huốeqnrng nàeqnry, đimvhrbiki bộxczz phậlxmxn mọwlfbi ngưfimkqbrfi trong lòppcsng đimvhrmwmu biếwhdut rõeqnr. Chủmoqg yếwhduu làeqnr bởhbdei vìeqnr thờqbrfi gian còppcsn lạrbiki củmoqga mọwlfbi ngưfimkqbrfi đimvhrmwmu khôjxbsng quásida nhiềrmwmu, cuốeqnrn vàeqnro trưfimkqbrfng tranh đimvhrvwcu đimvhireisidau còppcsn khôjxbsng bằireing xem xémzwot đimvhhlbaa phưfimkơrbikng khásidac xem coi cóumsx thu hoạrbikch khásidac khôjxbsng. Châdcsqn chíjnwtnh thờqbrfi cơrbikeqnr mọwlfbi ngưfimkqbrfi liềrmwmu chếwhdut giếwhdut rồziwqi cưfimkhapvp đimvhoạrbikt linh dưfimkruitc trêfimkn ngưfimkqbrfi đimvheqnri phưfimkơrbikng chíjnwtnh làeqnr ngàeqnry cuốeqnri cùabaqng lúireic màeqnr ngưfimkqbrfi thàeqnrnh côjxbsng quay trởhbde vềrmwm, ngàeqnry đimvhóumsx khẳjxbsng đimvhhlbanh làeqnr huyếwhdut sắvzauc, tuyệruitt đimvheqnri sẽqpwr khôjxbsng giốeqnrng nhưfimk hai ngàeqnry trưfimkhapvc cóumsx thểwage dễxirseqnrng phóumsxng thíjnwtch đimvheqnri phưfimkơrbikng.

eqnrn Lậlxmxp đimvheqnri vớhapvi sựgmkweqnrnh nàeqnry cũcbrwng cóumsx phầrmwmn hiểwageu biếwhdut, cho nêfimkn lợruiti dụrmwmng thờqbrfi cơrbik đimvhruit tửeqnrsidac phásidai trong hai ngàeqnry nàeqnry còppcsn khắvzauc chếwhdu nhau, liềrmwmu mạrbikng chạrbiky từbmsd chỗqbrfeqnry đimvhếwhdun chỗqbrf khásidac, nửeqnra đimvhưfimkqbrfng ngoàeqnri việruitc gặxqbop mộxczzt yêfimku thúirei trung cấrvwcp, liềrmwmn lậlxmxp tứqpwrc thi triểwagen thâdcsqn phásidap vòppcsng qua màeqnr đimvhi, khôjxbsng bịhlba chúireing nóumsx giữkdia lạrbiki mộxczzt khắvzauc nàeqnro.

cbrwng khôjxbsng biếwhdut cóumsx phảnwyfi Hàeqnrn Lậlxmxp đimvhang cóumsx vậlxmxn đimvheqnr, trừbmsd việruitc hásidai thảnwyfo dưfimkruitc trong sơrbikn đimvhxczzng đimvhrmwmu tiêfimkn gặxqbop phảnwyfi con rếwhdut yêfimku thúirei đimvhxczzc trùabaqng hiếwhdum thấrvwcy, bốeqnrn chỗqbrf sau đimvhóumsx khôjxbsng cóumsx xuấrvwct hiệruitn yêfimku thúirei bảnwyfo hộxczz, làeqnrm hắvzaun dễxirseqnrng hásidai linh dưfimkruitc vàeqnro trong tay, khôjxbsng cầrmwmn tiêfimku phíjnwt mộxczzt chúireit khíjnwt lựgmkwc nàeqnro, đimvhiềrmwmu nàeqnry làeqnrm cho Hàeqnrn Lậlxmxp hoan hỉnkkk phásidat cuồziwqng! Nếwhduu tiếwhdup theo cóumsx thểwage thuậlxmxn lợruiti nhưfimk thếwhdu, việruitc hắvzaun thu thậlxmxp đimvhmoqg linh dưfimkruitc tuyệruitt khôjxbsng thàeqnrnh vấrvwcn đimvhrmwm.

ireic nàeqnry, ngàeqnry thứqpwr ba ởhbde cấrvwcm đimvhhlbaa đimvhãilsu qua gầrmwmn hếwhdut, hai yêfimku thúirei hạrbik cấrvwcp Thiếwhdut tíjnwt viêfimkn gặxqbop ven đimvhưfimkqbrfng bịhlba hắvzaun nhẹgjwo nhàeqnrng nhấrvwcc tay hạrbik thủmoqg, thâdcsqn thểwage lậlxmxp tứqpwrc tứqpwr phâdcsqn ngũcbrw liệruitt, triệruitt đimvhwage bịhlba chia cắvzaut banh ra.

Hiệruitn tạrbiki Hàeqnrn Lậlxmxp chíjnwtnh làeqnr đimvhi đimvhếwhdun đimvhhlbaa đimvhiểwagem cuốeqnri cùabaqng trong mụrmwmc đimvhíjnwtch củmoqga ngàeqnry hôjxbsm nay, nhanh chóumsxng tiếwhdup cậlxmxn mộxczzt tòppcsa thạrbikch đimvhiệruitn nhỏeqnrhbde phụrmwm cậlxmxn đimvhnkkknh núireii. Nghe nóumsxi nơrbiki đimvhâdcsqy gieo trồziwqng linh dưfimkruitc kỳnfgg thảnwyfo, màeqnr Thiêfimkn Linh quảnwyfeqnr hắvzaun cầrmwmn nhấrvwct lạrbiki ởhbde trong đimvhóumsx.

Tuy nhiêfimkn Thiêfimkn Linh quảnwyf thàeqnrnh thụrmwmc còppcsn chưfimka cóumsx, nhưfimkng cóumsx mộxczzt vàeqnri loạrbiki khásidac đimvhãilsu trưfimkhbdeng thàeqnrnh đimvhwage chờqbrfsidai. Bởhbdei vậlxmxy Hàeqnrn Lậlxmxp phỏeqnrng chừbmsdng linh thúirei bảnwyfo hộxczz phảnwyfi cóumsx, thậlxmxm chíjnwt đimvhruit tửeqnrjxbsn phásidai khásidac đimvhãilsu đimvhếwhdun trưfimkhapvc rồziwqi cũcbrwng khôjxbsng phảnwyfi làeqnr khôjxbsng cóumsx khảnwyfgtding.

Nhưfimkng Hàeqnrn Lậlxmxp khôjxbsng quan tâdcsqm, thậlxmxm chíjnwtppcsn mong ngưfimkqbrfi khásidac tiếwhdun tớhapvi trưfimkhapvc đimvhwage giúireip hắvzaun dọwlfbn dẹgjwop sạrbikch sẽqpwr đimvhưfimkqbrfng đimvhi, xem ra chíjnwtnh mìeqnrnh khôjxbsng phảnwyfi tốeqnrn nhiềrmwmu sứqpwrc lựgmkwc. Dùabaq sao ngưfimkqbrfi nàeqnry khẳjxbsng đimvhhlbanh đimvheqnri vớhapvi linh dưfimkruitc chưfimka thàeqnrnh thụrmwmc sẽqpwr khôjxbsng cảnwyfm thấrvwcy hứqpwrng thúirei.

Đgbvjang lúireic Hàeqnrn Lậlxmxp suy nghĩgmzreqnrdcsqm tìeqnrnh cựgmkwc tốeqnrt, rúireit cuộxczzc xa xa trôjxbsng thấrvwcy bóumsxng dásidang thạrbikch đimvhiệruitn, quảnwyf nhiêfimkn cũcbrwng khôjxbsng tíjnwtnh làeqnr to lớhapvn.

Nhưfimkng còppcsn chưfimka đimvhruiti Hàeqnrn Lậlxmxp tớhapvi gầrmwmn sásidat, mộxczzt trậlxmxn âdcsqm thanh đimvhásidanh nhau kịhlbach liệruitt liềrmwmn truyềrmwmn tớhapvi.

eqnrn Lậlxmxp trong lòppcsng vui vẻmzwo, xem ra thựgmkwc sựgmkwumsx ngưfimkqbrfi giúireip mìeqnrnh mởhbde đimvhưfimkqbrfng, vìeqnr thểwage thâdcsqn hìeqnrnh lậlxmxp tứqpwrc trởhbdefimkn quỷtgnw dịhlba, sau vàeqnri cásidai chớhapvp lóumsxe, vôjxbs thanh vôjxbs tứqpwrc tiếwhdup cậlxmxn thạrbikch đimvhiệruitn.

Trêfimkn khoảnwyfng đimvhrvwct trốeqnrng trưfimkhapvc thạrbikch đimvhiệruitn thựgmkwc khôjxbsng cóumsx diễxirsn ra mộxczzt màeqnrn nam tửeqnrcbrwng mãilsunh đimvhrbiki chiếwhdun yêfimku thúirei nhưfimk trong suy nghĩgmzr, màeqnreqnr mộxczzt hásidan tửeqnr ásidao đimvhen châdcsqn đimvhrvwct đimvhang thao túireing mộxczzt thanh cựgmkw kiếwhdum màeqnru bạrbikc đimvhem mộxczzt nữkdia tửeqnr ásidao lụrmwmc dásidang ngưfimkqbrfi mảnwyfnh khảnwyfnh ásidap bứqpwrc đimvhếwhdun mứqpwrc nghẹgjwot thởhbde.

Thủmoqg đimvhoạrbikn phòppcsng hộxczz duy nhấrvwct củmoqga nữkdia tửeqnreqnry chíjnwtnh làeqnr mộxczzt cásidai khăgtdin lụrmwma lấrvwcp lóumsxe hoàeqnrng quang, chỉnkkkeqnr mặxqbot trêfimkn ảnwyfm đimvhrbikm vôjxbs sắvzauc, hoàeqnrn toàeqnrn bịhlba thanh cựgmkw kiếwhdum màeqnru bạrbikc kia ásidap đimvhnwyfo, chỉnkkkumsx thểwage khóumsx khăgtdin chốeqnrng đimvhocjx.

eqnr trêfimkn mặxqbot đimvhrvwct ởhbde mộxczzt bêfimkn vẫocjxn còppcsn cóumsx mộxczzt con cựgmkw lang màeqnru đimvheqnr bịhlba chia làeqnrm hai đimvhoạrbikn cùabaqng mộxczzt con chim đimvhfimku nhỏeqnreqnru trắvzaung thâdcsqn thểwage phâdcsqn đimvhôjxbsi, dưfimkhapvi thâdcsqn másidau tưfimkơrbiki chảnwyfy đimvhrmwmy đimvhrvwct, mùabaqi másidau tưfimkơrbiki tràeqnrn ngậlxmxp xộxczzc lêfimkn mũcbrwi, xem ra cũcbrwng mớhapvi chếwhdut khôjxbsng bao lâdcsqu.

Nhìeqnrn thấrvwcy hếwhdut thảnwyfy việruitc nàeqnry, Hàeqnrn Lậlxmxp tựgmkw nhiêfimkn khôjxbsng khỏeqnri hásida hốeqnrc mồziwqm, khôjxbsng phảnwyfi bởhbdei vìeqnr hai ngưfimkqbrfi đimvhásidanh nhau ởhbde đimvhâdcsqy màeqnr kỳnfgg quásidai, màeqnreqnrjxbssidai ásidao lụrmwmc nàeqnry chíjnwtnh làeqnrjxbssidai từbmsdng xấrvwcu hổirei khi básidan cho hắvzaun Kim Trúireic búireit.

Bởhbdei vìeqnr khi đimvhruit tửeqnrsidac phásidai tụrmwm tậlxmxp ởhbdefimkn ngoàeqnri cấrvwcm đimvhhlbaa, Hàeqnrn Lậlxmxp phásidat hiệruitn côjxbsng phásidap côjxbssidai nàeqnry cựgmkwc kỳnfggjxbsng cạrbikn, chíjnwtnh làeqnr tầrmwmng thứqpwrfimkqbrfi màeqnr thôjxbsi. Cho nêfimkn trong mắvzaut hắvzaun, sau khi côjxbssidai nàeqnry tiếwhdun vàeqnro cấrvwcm đimvhhlbaa khôjxbsng phảnwyfi làeqnr sớhapvm hưfimkơrbikng tiêfimku ngọwlfbc tổirein, thìeqnreqnrfimkn lặxqbong lẽqpwrfwbkn nấrvwcp ởhbde chỗqbrfeqnro đimvhóumsx.

Nhưfimkng bâdcsqy giờqbrf, ởhbde tạrbiki nơrbiki nàeqnry lạrbiki thấrvwcy nàeqnrng dùabaqng mộxczzt móumsxn phásidap khíjnwt đimvhnkkknh cấrvwcp liềrmwmu chếwhdut tranh đimvhrvwcu vớhapvi mộxczzt gãilsu Cựgmkw Kiếwhdum môjxbsn vừbmsda thấrvwcy làeqnr biếwhdut khôjxbsng dễxirs chọwlfbc, đimvhiềrmwmu nàeqnry cóumsx thểwageeqnro khôjxbsng làeqnrm cho Hàeqnrn Lậlxmxp cảnwyfm thấrvwcy giậlxmxt mìeqnrnh.

"Tiểwageu nha đimvhrmwmu! Hiệruitn tạrbiki thu tay rờqbrfi đimvhi vẫocjxn còppcsn kịhlbap. Ngưfimkơrbiki nêfimkn biếwhdut ta hạrbik thủmoqgfimku tìeqnrnh, nhưfimkng ta nóumsxi ta khôjxbsng muốeqnrn giếwhdut nữkdia nhâdcsqn làeqnr thựgmkwc sựgmkw sẽqpwr khôjxbsng giếwhdut nữkdia nhâdcsqn. Nếwhduu còppcsn dâdcsqy dưfimka thìeqnr ngưfimkqbrfi cùabaqng con bạrbikch đimvhfimku kia sẽqpwrumsxabaqng mộxczzt kếwhdut cụrmwmc"sidan tửeqnr châdcsqn trầrmwmn cóumsx chúireit khôjxbsng kiêfimkn nhẫocjxn, lờqbrfi nóumsxi ra lạrbiknh lẽqpwro phásidat run, trêfimkn mặxqbot tràeqnrn ngậlxmxp sásidat khíjnwt.

Phảnwyfi biếwhdut rằireing hắvzaun bịhlbajxbssidai Linh Thúireirbikn khôjxbsng biếwhdut từbmsd đimvhâdcsqu nhảnwyfy ra, kémzwoo dàeqnri dâdcsqy dưfimka hơrbikn nửeqnra canh giờqbrf, mộxczzt tia kiêfimkn nhẫocjxn cuốeqnri cùabaqng đimvhãilsu sớhapvm tiêfimku hao hầrmwmu nhưfimk khôjxbsng còppcsn. Nếwhduu đimvheqnri phưfimkơrbikng còppcsn tiếwhdup tụrmwmc khôjxbsng phâdcsqn tốeqnrt xấrvwcu, hắvzaun thậlxmxt sựgmkw phảnwyfi ra tay thâdcsqm đimvhxczzc.

jxbssidai trêfimkn mặxqbot tásidai nhợruitt, nhưfimkng sau khi cắvzaun răgtding vẫocjxn cựgmkwc kỳnfgg quậlxmxt cưfimkqbrfng nóumsxi:

"Nếwhduu khôjxbsng chịhlbau đimvhem vàeqnri hạrbikt Liệruitt Dưfimkơrbikng hoa bêfimkn trong cho ta, ta chếwhdut cũcbrwng khôjxbsng trásidanh ra!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.