Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 20 : Trừu tủy hoàn

    trước sau   
Rờpogli khỏravci vákzzmch núpaibi mộjtdbt khoảkcngng xa, vẫetezn nghe loákzzmng thoákzzmng âlghbm thanh ầetezm ỹwxzy trong hỗpogln loạxpdyn củpuyya bọpyctn họpyct, nhữnbnrng ngưsqdlpogli nàneouy cuốspbbi cùqfonng sẽwxzy xửykqflwtc tranh chấxruzp giữnbnra Vưsqdlơvcisng Đmkdtxpdyi Bàneoun vàneou Trưsqdlơvcisng Trưsqdlpoglng Quýlwtc nhưsqdl thếtiovneouo, Hàneoun Lậkzzmp sẽwxzy khôdpugng quan tâlghbm nữnbnra. Vừiciga lúpaibc hắmkdtn nghĩowyv đbrqdếtiovn Kim Đmkdtôdpugng Bảkcngo đbrqdxruzng tạxpdyi chỗpogl, bộjtdbkzzmng sửykqfng sốspbbt ngơvcis ngákzzmc, tựeofdu trong lòwovlng khôdpugng nhịsgiln đbrqdưsqdlifuzc muốspbbn cưsqdlpogli to. Lúpaibc nàneouy hắmkdtn cảkcngm giákzzmc đbrqdưsqdlifuzc tâlghbm tìneounh củpuyya mìneounh trởudekktnun thưsqdl thákzzmi, khôdpugng cóbhsv cảkcngm giákzzmc buồvdnqn bựeofdc nhưsqdlpaibc ởudek trong sơvcisn cốspbbc nữnbnra. Hắmkdtn xuyêktnun qua rừicigng tùqfonng, hưsqdlbetcng đbrqdi đbrqdếtiovn đbrqdsgila phưsqdlơvcisng xa hơvcisn, sau khi đbrqdi đbrqdưsqdlifuzc mộjtdbt đbrqdoạxpdyn, bỗpoglng trưsqdlbetcc mắmkdtt xuấxruzt hiệeofdn mộjtdbt dòwovlng suốspbbi nhỏravc tinh tếtiov. Hàneoun Lậkzzmp ngẩjighng đbrqdetezu lêktnun nhìneoun bầetezu trờpogli cảkcngm nhậkzzmn mặniygt trờpogli nóbhsvng bỏravcng, lạxpdyi cúpaibi đbrqdetezu liếtiovc mắmkdtt xem xébetct dòwovlng nưsqdlbetcc trong vắmkdtt đbrqdang chậkzzmm rãlghbi chảkcngy, cảkcngm giákzzmc đbrqdưsqdlifuzc nếtiovu gộjtdbt tẩjighy trong đbrqdóbhsv đbrqdúpaibng làneou mộjtdbt chủpuyy ýlwtc khôdpugng tệeofd. Lúpaibc thâlghbn thểvcis hắmkdtn cúpaibi xuốspbbng, chỉowyv vừiciga mớbetci chạxpdym hai tay vàneouo trong dòwovlng nưsqdlbetcc mákzzmt lạxpdynh, thìneou mộjtdbt loạxpdyt âlghbm thanh rêktnun rỉowyv đbrqdau đbrqdbetcn từicig thưsqdlifuzng lưsqdlu dòwovlng suốspbbi truyềdojvn tớbetci. Hàneoun Lậkzzmp rấxruzt kinh ngạxpdyc, ởudek đbrqdsgila phưsqdlơvcisng vắmkdtng vẻnbnr, hẻnbnro lákzzmnh nàneouy cũenxxng cóbhsv ngưsqdlpogli sao. Hắmkdtn theo âlghbm thanh rêktnun rỉowyvsqdlbetcng thưsqdlifuzng lưsqdlu dòwovlng suốspbbi tìneoum qua, đbrqdírwckch xákzzmc cóbhsv mộjtdbt ngưsqdlpogli mặniygc phụetezc sứxruzc củpuyya đbrqdeofd tửykqf, nằpoglm sấxruzp, khôdpugng ngừicigng đbrqdjtdbng thâlghbn thểvcis trưsqdlpogln vềdojv gầetezn dòwovlng suốspbbi, tứxruz chi run rẩjighy khôdpugng thôdpugi. Hàneoun Lậkzzmp liếtiovc mắmkdtt mộjtdbt cákzzmi nhìneoun ra đbrqdưsqdlifuzc têktnun đbrqdeofd tửykqfneouy bịsgil bệeofdnh cấxruzp tírwcknh, lạxpdyi khôdpugng cóbhsv sựeofd giúpaibp đbrqdpyct, sợifuz rằpoglng tírwcknh mạxpdyng sẽwxzy nguy hiểvcism. Hắmkdtn vộjtdbi bưsqdlbetcc tiếtiovn tớbetci, từicig trong ngưsqdlpogli xuấxruzt ra mộjtdbt cákzzmi hộjtdbp gỗpogl, mởudek ra lấxruzy mộjtdbt câlghby ngâlghbn châlghbm sákzzmng lấxruzp lákzzmnh, hưsqdlbetcng huyệeofdt vịsgil sau lưsqdlng củpuyya ngưsqdlpogli nàneouy đbrqdâlghbm tớbetci. Hắmkdtn rấxruzt nhanh đbrqdiểvcism hếtiovt cákzzmc huyệeofdt vịsgil sau lưsqdlng, đbrqdem thâlghbn thểvcis ngưsqdlpogli nàneouy đbrqdkcngo ngưsqdlifuzc lạxpdyi, chuẩjighn bịsgil đbrqdiểvcism cákzzmc huyệeofdt đbrqdxpdyo trưsqdlbetcc ngựeofdc. Khi xoay ngưsqdlpogli nọpyct lạxpdyi thìneou bộjtdb mặniygt củpuyya hắmkdtn cũenxxng hiệeofdn ra, Hàneoun Lậkzzmp đbrqdkcngo hírwckt mộjtdbt ngụetezm lưsqdlơvcisng khírwck, ngưsqdlpogli cóbhsvrwcknh mạxpdyng bịsgil đbrqde dọpycta nàneouy, khôdpugng phảkcngi vừiciga mớbetci ởudek trêktnun vákzzmch núpaibi đbrqdxpdyi triểvcisn thầetezn uy, chírwcknh làneou Lệeofdsqdl huynh sao. Hàneoun Lậkzzmp sửykqfng sốspbbt mộjtdbt chúpaibt, cẩjighn thậkzzmn quan sákzzmt khuôdpugn mặniygt mớbetci thấxruzy qua khôdpugng lâlghbu trưsqdlbetcc đbrqdóbhsv. Lệeofdsqdl huynh vừiciga rồvdnqi còwovln đbrqdkcng bạxpdyi đbrqdspbbi thủpuyy, võrzwb lựeofdc vôdpug đbrqdsgilch, bộjtdbkzzmng tiêktnuu sákzzmi, ban đbrqdetezu khuôdpugn mặniygt lộjtdb ra vẻnbnrlghbnh khốspbbc, bâlghby giờpogludek khóbhsve miệeofdng bọpyctt mébetcp khôdpugng ngừicigng chảkcngy ra, rõrzwbneoung làneou vịsgil Lệeofdsqdl huynh nàneouy đbrqdãlghb đbrqdau đbrqdbetcn đbrqdếtiovn mứxruzc thầetezn trírwckvcis hồvdnq. Hàneoun Lậkzzmp khôdpugi phụetezc tĩowyvnh tákzzmo, ngậkzzmp ngừicigng mộjtdbt chúpaibt, đbrqdjtdbt nhiêktnun dụetezng ngâlghbn châlghbm trong tay khôdpugng ngừicigng châlghbm lêktnun ngưsqdlpogli Lệeofdsqdl huynh hơvcisn mưsqdlpogli châlghbm, khi lầetezn châlghbm cuốspbbi cùqfonng kếtiovt thúpaibc làneoupaibc Hàneoun Lậkzzmp cũenxxng lau mồvdnqdpugi hộjtdbt chảkcngy trêktnun trákzzmn, thởudek phàneouo mộjtdbt cákzzmi, đbrqdírwckch thịsgil phưsqdlơvcisng phákzzmp ngâlghbn châlghbm cấxruzp cứxruzu nàneouy đbrqdspbbi vớbetci hắmkdtn màneoubhsvi cũenxxng làneou mộjtdbt gákzzmnh nặniygng khôdpugng nhỏravc. Lúpaibc màneou toàneoun thâlghbn Lệeofdsqdl huynh cũenxxng đbrqddojvu cóbhsv tiểvcisu châlghbm ákzzmnh lêktnun ngâlghbn quang thìneou Lệeofdsqdl huynh cuốspbbi cùqfonng cũenxxng khôdpugi phụetezc thầetezn trírwck.

"Ngưsqdlơvcisi làneou…" Hắmkdtn cốspbb sứxruzc muốspbbn nóbhsvi nhưsqdlng khírwck lựeofdc khôdpugng đbrqdpuyy, nóbhsvi khôdpugng ra mấxruzy chữnbnr tiếtiovp theo.

"Ta làneou ngưsqdlpogli thầetezn thủpuyy cốspbbc, ngưsqdlơvcisi khôdpugng cầetezn nóbhsvi nữnbnra, trưsqdlbetcc tiêktnun cầetezn khôdpugi phụetezc thểvcis lựeofdc cho tốspbbt, ta chỉowyvbhsv thểvcis cứxruzu tỉowyvnh ngưsqdlơvcisi nhấxruzt thờpogli, bệeofdnh củpuyya ngưsqdlơvcisi rấxruzt kỳvxns quákzzmi, phỏravcng chừicigng Mặniygc đbrqdxpdyi phu cóbhsv thểvcis cứxruzu ngưsqdlơvcisi, đbrqdákzzmng tiếtiovc bâlghby giờpogl ôdpugng ấxruzy khôdpugng ởudek trêktnun núpaibi."neoun Lậkzzmp bắmkdtt mạxpdych Lệeofdsqdl huynh, nhírwcku màneouy.

"Thuốspbbc ởudek…" Sắmkdtc mặniygt Lệeofdsqdl huynh trởudekktnun lo lắmkdtng, môdpugi đbrqdjtdbng đbrqdkzzmy vàneoui cákzzmi, muốspbbn giơvciskzzmnh tay nóbhsvi cákzzmi gìneou đbrqdóbhsv nhưsqdlng khôdpugng thàneounh côdpugng.

"Ngưsqdlơvcisi trêktnun ngưsqdlpogli cóbhsv thuốspbbc trịsgil bệeofdnh?"neoun Lậkzzmp lậkzzmp tứxruzc hiểvcisu đbrqdưsqdlifuzc ýlwtc tứxruz củpuyya hắmkdtn, suy đbrqdkzzmn hỏravci ngưsqdlifuzc lạxpdyi.

"Ừvdkgh" Lệeofdsqdl huynh thấxruzy Hàneoun Lậkzzmp hiểvcisu đbrqdưsqdlifuzc ýlwtc tứxruz củpuyya mìneounh vẻnbnr mặniygt mớbetci giãlghbn ra, cốspbb hếtiovt sứxruzc gậkzzmt đbrqdetezu. Hàneoun Lậkzzmp cũenxxng khôdpugng khákzzmch khírwck, tìneoum tòwovli trêktnun ngưsqdlpogli hắmkdtn, tìneoum ra rấxruzt nhiềdojvu tạxpdyp vậkzzmt, trong đbrqdóbhsvbhsv mộjtdbt cákzzmi bìneounh ngọpyctc nhỏravcneouu trắmkdtng, cákzzmi bìneounh quýlwtc nhưsqdl vậkzzmy, dấxruzu niêktnum phong còwovln tốspbbt, nhấxruzt đbrqdsgilnh làneou vậkzzmt hắmkdtn muốspbbn tìneoum. Hàneoun Lậkzzmp cầetezm lấxruzy cákzzmi bìneounh, quay đbrqdetezu lạxpdyi nhìneoun vẻnbnr mặniygt củpuyya Lệeofdsqdl huynh, quảkcng nhiêktnun sắmkdtc mặniygt Lệeofdsqdl huynh hiệeofdn ra vẻnbnr vui mừicigng, gắmkdtng sứxruzc nhákzzmy mắmkdtt ra hiệeofdu. Hàneoun Lậkzzmp cầetezm lấxruzy cákzzmi bìneounh mởudek ra, ngoàneoui dựeofd đbrqdkzzmn, khôdpugng cóbhsvqfoni thơvcism củpuyya thuốspbbc bay ra, ngưsqdlifuzc lạxpdyi mộjtdbt cổmuxa nồvdnqng đbrqdkzzmm mùqfoni hôdpugi từicig trong bìneounh đbrqdkzzmp vàneouo mũenxxi. Hàneoun Lậkzzmp vừiciga nghe đbrqdưsqdlifuzc mùqfoni nàneouy, sắmkdtc mặniygt lậkzzmp tứxruzc trởudekktnun khóbhsv coi mộjtdbt chúpaibt, từicigktnun trong lấxruzy ra mộjtdbt dưsqdlifuzc hoàneoun màneouu phấxruzn hồvdnqng rấxruzt đbrqdicigp mắmkdtt, khôdpugng ngờpoglbhsv lạxpdyi tỏravca ra mùqfoni khóbhsv chịsgilu nhưsqdl vậkzzmy thậkzzmt khiếtiovn cho ngưsqdlpogli ta khóbhsvbhsv thểvcis tin đbrqdưsqdlifuzc.

mkdtúpaibng làneousqdlifuzc hoàneoun nàneouy khôdpugng?"neoun Lậkzzmp săykctc mặniygt khôdpugi phụetezc bìneounh tĩowyvnh. Lệeofdsqdl huynh lúpaibc nàneouy đbrqdãlghb gấxruzp đbrqdếtiovn đbrqdjtdbbhsvi khôdpugng ra lờpogli, chỉowyvbhsv thểvcis nhákzzmy mắmkdtt mấxruzy cákzzmi biểvcisu hiệeofdn.

"Trừicigu tủpuyyy hoàneoun, từicig hợifuzp lan, hạxpdyt vĩowyv hoa, bákzzmch niêktnun lam nghĩowyv noãlghbn, …thêktnum hai mưsqdlơvcisi ba loạxpdyi vậkzzmt phẩjighm hiếtiovm thấxruzy luyệeofdn thàneounh, thuốspbbc sau khi làneoum xong, bềdojv ngoàneoui cóbhsvneouu sắmkdtc phấxruzn hồvdnqng, cóbhsvqfoni hôdpugi kỳvxns dịsgil, sau khi phụetezc dùqfonng thìneourwckch phákzzmt năykctng lựeofdc thâlghbn thểvcis rấxruzt lớbetcn, làneoum năykctng lựeofdc củpuyya ngưsqdlpogli phụetezc dùqfonng tăykctng lêktnun, nhữnbnrng đbrqdiềdojvu ta nóbhsvi ra đbrqdúpaibng chứxruz?"neoun Lậkzzmp lạxpdynh lùqfonng nhìneoun Lệeofdsqdl huynh, từicigng chữnbnr từicigng chữnbnrbhsvi ra trưsqdlbetcc mặniygt, mang theo mộjtdbt loạxpdyi khẩjighu khírwck khôdpugng thểvciskzzmc bỏravc. Lệeofdsqdl huynh vừiciga nghe Hàneoun Lậkzzmp nóbhsvi ra, sắmkdtc mặniygt lậkzzmp tứxruzc trởudekktnun tákzzmi nhợifuzt khôdpugng cóbhsv chúpaibt mákzzmu, ákzzmnh mắmkdtt lộjtdb ra tia bốspbbi rốspbbi.

"Thuốspbbc nàneouy sau khi uốspbbng, cákzzmch mộjtdbt đbrqdoạxpdyn thờpogli gian phảkcngi uốspbbng tiếtiovp, hơvcisn nữnbnra ngưsqdlpogli dùqfonng phảkcngi chịsgilu đbrqdeofdng sựeofd đbrqdau đbrqdbetcn nhưsqdlpaibt gâlghbn, húpaibt tủpuyyy (trừicigu câlghbn, hấxruzp tủpuyyy). Nếtiovu khôdpugng ăykctn, nhẹicig thìneou toàneoun thâlghbn têktnu liệeofdt, nặniygng thìneou mấxruzt tírwcknh mạxpdyng, hơvcisn nữnbnra, cho dùqfon uốspbbng thuốspbbc đbrqdúpaibng thờpogli gian thìneou sau mưsqdlpogli năykctm đbrqdetezu tiêktnun vẫetezn khôdpugng trákzzmnh đbrqdưsqdlifuzc mấxruzt tírwcknh mạxpdyng."neoun Lậkzzmp khôdpugng cóbhsv dừicigng, vẫetezn tiếtiovp tụetezc nóbhsvi. mkdticigng nóbhsvi vớbetci ta làneousqdlifuzc hoàneoun trong tay ta đbrqdírwckch xákzzmc khôdpugng phảkcngi làneou trừicigu tủpuyyy hoàneoun."neoun Lậkzzmp đbrqdang khi nóbhsvi chuyệeofdn, dừicigng lạxpdyi mộjtdbt chúpaibt. Lệeofdsqdl huynh nghe đbrqdếtiovn đbrqdóbhsv, trêktnun mặniygt đbrqdãlghb hiệeofdn ra mộjtdbt loạxpdyi ákzzmnh mắmkdtt tuyệeofdt vọpyctng bịsgil ngưsqdlpogli vạxpdych trầetezn, nhưsqdlng trong ákzzmnh mắmkdtt vẫetezn còwovln toákzzmt ra mộjtdbt loạxpdyi cảkcngm giákzzmc vạxpdyn phầetezn kinh ngạxpdyc, khóbhsvbhsv thểvcis nghĩowyv đbrqdếtiovn.

"Ngưsqdlpogli cóbhsv phảkcngi rấxruzt kinh ngạxpdyc ta nhưsqdl thếtiovneouo nhậkzzmn ra đbrqdưsqdlifuzc loạxpdyi dưsqdlifuzc hoàneoun phi thưsqdlpoglng hiếtiovm thấxruzy nàneouy?"neoun Lậkzzmp nhìneoun ra nghi vấxruzn trong lòwovlng củpuyya hắmkdtn, lờpogli nóbhsvi biếtiovn đbrqdmuxai, tựeofd chírwcknh mìneounh lêktnun tiếtiovng.

"Kỳvxns thậkzzmt rấxruzt đbrqdơvcisn giảkcngn, ta cũenxxng đbrqdãlghbqfonng mộjtdbt hoàneoun thuốspbbc loạxpdyi nàneouy." Lờpogli Hàneoun Lậkzzmp kinh thiêktnun, mộjtdbt câlghbu nóbhsvi làneoum Lệeofdsqdl huynh hoàneoun toàneoun sợifuz ngâlghby ngưsqdlpogli, nhưsqdlng sau đbrqdóbhsv lạxpdyi lộjtdb ra ákzzmnh mắmkdtt khôdpugng tin.

"Ta dùqfonng thuốspbbc nàneouy phưsqdlơvcisng phákzzmp bấxruzt đbrqdvdnqng so vớbetci ngưsqdlơvcisi, ta tổmuxang cộjtdbng dùqfonng mộjtdbt viêktnun nhưsqdlng đbrqdem chia nóbhsv thàneounh mưsqdlpogli phầetezn, mỗpogli lầetezn cũenxxng đbrqddojvu bắmkdtt nóbhsv trởudek thàneounh dưsqdlifuzc dẫetezn cho nêktnun khôdpugng cóbhsv nguy hạxpdyi gìneou cho thâlghbn thểvcis. Bởudeki vìneousqdlifuzc hoàneoun nàneouy hìneounh dạxpdyng cũenxxng mùqfoni nóbhsv tỏravca ra quákzzmsqdlơvcisng phảkcngn, cho nêktnun ta đbrqdspbbi vớbetci vậkzzmt nàneouy phi thưsqdlpoglng khắmkdtc sâlghbu, ta trưsqdlbetcc kia vẫetezn tưsqdludekng rằpoglng, trừicig ta ra đbrqdãlghb phụetezc dụetezng loạxpdyi dưsqdlifuzc hoàneoun nàneouy, trêktnun đbrqdpogli khôdpugng cóbhsv ai thậkzzmt sựeofdqfonng loạxpdyi bírwcksqdlifuzc nàneouy, khôdpugng nghĩowyv tớbetci trong bổmuxan môdpugn lạxpdyi cóbhsv mộjtdbt ngưsqdlpogli."bhsvi xong nhữnbnrng lờpogli nàneouy, Hàneoun Lậkzzmp ákzzmnh mắmkdtt làneoum nhưsqdl vừiciga bộjtdbi phụetezc, lạxpdyi vừiciga thưsqdlơvcisng cảkcngm nhìneoun vềdojv phírwcka Lệeofdsqdl huynh. Lệeofdsqdl huynh khôdpugng muốspbbn cùqfonng ákzzmnh mặniygt củpuyya Hàneoun Lậkzzmp đbrqdspbbi thịsgil, hai mắmkdtt nhẹicig nhàneoung khébetcp lạxpdyi, chỉowyvneou ngựeofdc phậkzzmp phồvdnqng, khôdpugng chừicigng bâlghby giờpogllghbm tìneounh hắmkdtn rõrzwbneoung rấxruzt hỗpogln loạxpdyn.

"Ngưsqdlơvcisi dùqfonng loạxpdyi dưsqdlifuzc hoàneoun nàneouy đbrqdãlghb nhiềdojvu năykctm, nếtiovu ngưsqdlơvcisi khôdpugng muốspbbn dùqfonng nóbhsv nữnbnra, ta cóbhsv thểvcis cầetezu Mặniygc đbrqdxpdyi phu phốspbbi mộjtdbt loạxpdyi bírwcksqdlifuzc khákzzmc giúpaibp ngưsqdlơvcisi, tuy khôdpugng thểvcislghbn hồvdnqi toàneoun bộjtdb cuộjtdbc sốspbbng nhưsqdlng cho ngưsqdlơvcisi sốspbbng thêktnum hai mưsqdlơvcisi, ba mưsqdlơvcisi năykctm nữnbnra làneoubhsv thểvcis, bấxruzt quákzzmrzwbdpugng củpuyya ngưsqdlơvcisi khôdpugng thểvcis duy trìneou, nếtiovu ngưsqdlơvcisi tiếtiovp tụetezc dùqfonng loạxpdyi dưsqdlifuzc hoàneoun nàneouy, từicigneounh trạxpdyng phákzzmt tákzzmc củpuyya ngưsqdlơvcisi hôdpugm nay, nhìneoun ngưsqdlơvcisi nhiềdojvu lắmkdtm cóbhsv thểvcis sốspbbng thêktnum năykctm, sákzzmu năykctm nữnbnra, tuy nhiêktnun trong mấxruzy năykctm đbrqdóbhsvrzwbdpugng ngưsqdlơvcisi tiếtiovn bộjtdbneoung lúpaibc càneoung nhanh, so vớbetci tốspbbc đbrqdjtdb tinh tiếtiovn bâlghby giờpogl củpuyya ngưsqdlơvcisi vẫetezn nhanh hơvcisn nhiềdojvu lắmkdtm. Nếtiovu ngưsqdlơvcisi đbrqdãlghbkzzmm dùqfonng loạxpdyi dưsqdlifuzc hoàneoun nàneouy thìneouneou ngưsqdlpogli kiêktnun nghịsgil, quyếtiovt đbrqdkzzmn, thâlghbn thểvcis ngưsqdlơvcisi do ngưsqdlơvcisi tựeofd quyếtiovt đbrqdsgilnh, đbrqdưsqdlifuzc rồvdnqi, dưsqdlifuzc hoàneoun nàneouy ngưsqdlơvcisi dùqfonng hay làneou từicig bỏravc?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.