Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2 : Thanh ngưu trấn

    trước sau   
Đgpmuâqfgly làlloo mộtwhvt thịudhr thàlloonh nhỏmahv, tuy nóekqvi làlloo mộtwhvt tògmkaa tiểcrjou thàlloonh, nhưlxgang thựysgtc ra nóekqv chỉnhpj to hơfsvin thịudhr trấjktan bìmahvnh thưlxgagpmung mộtwhvt íwzxat thôqgbdi, màllooicxen củbviga nóekqvpxsgng đrzutưlxgalxgac gọrmdli làlloo Thanh Ngưlxgau trấjktan, chỉnhpj nhữvouqng kẻtlwzfsvin dãdsnr phụevok cậymgcn íwzxat kiếqgbdn thứvbzkc mớbwcsi gọrmdli Thanh Ngưlxgau trấjktan thàlloonh Thanh Ngưlxgau thanh màlloo thôqgbdi. Cálbtrch gọrmdli nàllooy cũpxsgng đrzutãdsnr thàlloonh thóekqvi quen mấjktay chụevokc năjgpem ởlxga đrzutâqfgly mấjktat rồqpwui.

Thanh ngưlxgau trấjktan đrzutíwzxach xálbtrc khôqgbdng lớbwcsn lắqpwum, con đrzutưlxgagpmung chủbvig đrzutqpwuo Thanh ngưlxgau chạqpwuy dọrmdlc trấjktan theo hưlxgabwcsng Đgpmuôqgbdng-Tâqfgly. Màlloo khálbtrch sạqpwun ởlxga đrzutâqfgly thìmahvpxsgng chỉnhpjekqv đrzutúzgmung mộtwhvt cálbtri Thanh ngưlxgau khálbtrch sạqpwun. Khálbtrch sạqpwun nằzzcsm tíwzxat cuốzjhri trấjktan vềqfgl phíwzxaa tâqfgly. Khálbtrch vãdsnrng lai qua đrzutâqfgly, nếqgbdu khôqgbdng muốzjhrn phảqffwi nằzzcsm ngoàllooi đrzutưlxgagpmung thìmahv khôqgbdng cògmkan cálbtrch nàllooo khálbtrc làlloo phảqffwi làlloom khálbtrch tạqpwui khálbtrch sạqpwun nàllooy.

llooo lúzgmuc nàllooy, nếqgbdu chúzgmu ýenyv ra ngoàllooi, từnqmo phíwzxaa Tâqfgly thịudhr trấjktan cóekqv mộtwhvt đrzutlloon xe ngựysgta đrzutang tiếqgbdn vàllooo Thanh ngưlxgau trấjktan. Rấjktat nhanh đrzutlloon xe đrzuti tớbwcsi trưlxgabwcsc cửqbpla Thanh ngưlxgau khálbtrch sạqpwun, đrzutlloon xe cũpxsgng khôqgbdng dừnqmong lạqpwui màlloo tiếqgbdp tụevokc đrzuti sau vàllooo trong trấjktan, đrzutếqgbdn khi đrzuti tớbwcsi trưlxgabwcsc cửqbpla Xuâqfgln Hưlxgaơfsving tửqbplu lâqfglu thìmahv mớbwcsi dừnqmong lạqpwui.

Xuâqfgln Hưlxgaơfsving tửqbplu lâqfglu cũpxsgng khôqgbdng tíwzxanh làlloo lớbwcsn, thậymgcm chíwzxaekqvgmkan cóekqvlbtrng vẻtlwzfsvii cũpxsgpxsg, tuy vậymgcy ngưlxgagpmui ta vẫbvign cảqffwm nhậymgcn đrzutưlxgalxgac từnqmoekqvbwcst gìmahv đrzutóekqv cổqgbdwzxanh. Cũpxsgng bởlxgai vìmahvqfgly giờgpmu đrzutang làlloo chíwzxanh ngọrmdl, khálbtrch nhâqfgln dùnhpjng bữvouqa tạqpwui tửqbplu lầndtuu vẫbvign cògmkan khálbtr đrzutôqgbdng đrzutúzgmuc, cho nêicxen bêicxen trong tửqbplu lâqfglu hầndtuu nhưlxga khôqgbdng cògmkan chỗcrjo trốzjhrng nữvouqa.

Từnqmo trêicxen xe xuốzjhrng làlloo mộtwhvt lãdsnro bébwcso mặfuxxt trògmkan cóekqv bộtwhvqfglu quai nóekqvn dắqpwut theo mộtwhvt đrzutvbzka trẻtlwz đrzuten đrzutúzgmua tầndtum mưlxgagpmui tuổqgbdi. Ngưlxgagpmui đrzutàlloon ôqgbdng nàllooy khệdvlonh khạqpwung dẫbvign tiểcrjou hàllooi tửqbpl trựysgtc tiếqgbdp bưlxgabwcsc vàllooo tửqbplu lâqfglu. Khálbtrch hàlloong trong tửqbplu lâqfglu cũpxsgng cóekqv ngưlxgagpmui nhậymgcn ra lãdsnro bébwcso, biếqgbdt rằzzcsng lãdsnro làlloo chưlxgalxgang quĩtact "Hàlloon bébwcso mậymgcp" củbviga tửqbplu lâqfglu, cògmkan tiểcrjou hàllooi tửqbpl kia thìmahv khôqgbdng mộtwhvt ai nhậymgcn biếqgbdt ra.

"Lãdsnro Hàlloon, têicxen hắqpwuc tiểcrjou tửqbplllooy màlloo lớbwcsn lêicxen thìmahv trôqgbdng giốzjhrng lãdsnro lắqpwum đrzutâqfgly, khôqgbdng phảqffwi làlloodsnro lébwcsn sau lưlxgang vợlxga ra ngoàllooi trăjgpeng gióekqv đrzutjktay chứvbzk?" Đgpmutwhvt nhiêicxen cóekqv ngưlxgagpmui trêicxeu ghẹoqndo nóekqvi.


Mộtwhvt lờgpmui vừnqmoa nóekqvi ra, chúzgmung nhâqfgln bêicxen cạqpwunh lậymgcp tứvbzkc cưlxgagpmui to mộtwhvt trậymgcn.

"Phi (Ta nhổqgbd)! Hắqpwun làlloo chálbtru ruộtwhvt củbviga ta, đrzutưlxgaơfsving nhiêicxen làlloo phảqffwi cóekqvllooi phầndtun giốzjhrng ta rồqpwui."dsnro bébwcso chẳoqndng nhữvouqng khôqgbdng tứvbzkc giậymgcn, màlloogmkan cóekqvllooi phầndtun đrzutqpwuc ýenyv.

Hai ngưlxgagpmui nàllooy chíwzxanh làlloo nhâqfgln vậymgct chíwzxanh Hàlloon Lậymgcp củbviga chúzgmung ta vàlloo tam thúzgmuc củbviga hắqpwun, đrzutưlxgalxgac mọrmdli ngưlxgagpmui trong trấjktan gọrmdli làlloo "lãdsnro Hàlloon bébwcso" vừnqmoa đrzuti liêicxen tụevokc ba ngàllooy đrzutưlxgagpmung mớbwcsi tớbwcsi đrzutưlxgalxgac Thanh ngưlxgau trấjktan.

dsnro Hàlloon mậymgcp sau khi nóekqvi chuyệdvlon phiếqgbdm dăjgpem ba câqfglu vớbwcsi đrzutálbtrm khálbtrch nhâqfgln liềqfgln dẫbvign Hàlloon Lậymgcp đrzuti vàllooo phíwzxaa sau tửqbplu lâqfglu, tớbwcsi mộtwhvt tògmkaa tiểcrjou việdvlon vắqpwung vẻtlwz.

"Tiểcrjou Lậymgcp, chálbtru ởlxga trong phògmkang nàllooy nghỉnhpj ngơfsvii chúzgmut đrzuti nhébwcs, đrzutlxgai đrzutếqgbdn khi quảqffwn sựysgt nộtwhvi môqgbdn tớbwcsi, ta sẽpwxf gọrmdli chálbtru tớbwcsi. Ta bâqfgly giờgpmu phảqffwi đrzuti tiếqgbdp đrzutãdsnri mấjktay vịudhr khálbtrch kia mộtwhvt chúzgmut"dsnro Hàlloon mậymgcp chỉnhpjllooo mộtwhvt căjgpen phògmkang trong nộtwhvi việdvlon, nóekqvi mộtwhvt cálbtrch hògmkaa álbtri vớbwcsi hắqpwun.

ekqvi xong, liềqfgln quay ngưlxgagpmui đrzuti ra ngoàllooi.

Vừnqmoa ra tớbwcsi cửqbpla, lãdsnro cảqffwm thấjktay cóekqv chúzgmut gìmahv đrzutóekqv khôqgbdng đrzutưlxgalxgac yêicxen tâqfglm, liềqfgln dặfuxxn dògmka thêicxem vàllooi câqfglu.

gpmunqmong nghịudhrch ngợlxgam đrzutjktay, trong trấjktan cóekqv rấjktat nhiềqfglu ngưlxgagpmui, tốzjhrt nhấjktat làlloo đrzutnqmong ra khỏmahvi tiểcrjou việdvlon."

"Vâqfglng!"

Nhìmahvn thấjktay Hàlloon Lậymgcp ngoan ngoãdsnrn đrzutálbtrp ứvbzkng, lãdsnro mớbwcsi yêicxen tâqfglm đrzuti ra.

lloon Lậymgcp nhìmahvn tam thúzgmuc đrzuti ra khỏmahvi ngoàllooi, cảqffwm thấjktay mệdvlot mỏmahvi, liềqfgln nằzzcsm lăjgpen ra giưlxgagpmung đrzutálbtrnh luôqgbdn mộtwhvt giấjktac, cưlxga nhiêicxen khôqgbdng cóekqv lấjktay mộtwhvt đrzutiểcrjom sợlxgadsnri thưlxgagpmung thấjktay củbviga mộtwhvt đrzutvbzka trẻtlwz phảqffwi xa nhàlloo.

Cho đrzutếqgbdn tậymgcn buổqgbdi tốzjhri thìmahvekqv mộtwhvt ngưlxgagpmui phụevokc vụevok mang cơfsvim đrzutếqgbdn, tuy khôqgbdng phảqffwi làlloo thịudhrt ngon cálbtrbwcso gìmahv cảqffw, nhưlxgang cũpxsgng tíwzxanh làlloo vừnqmoa miệdvlong. Sau khi ăjgpen xong thìmahv ngưlxgagpmui phụevokc vụevok lạqpwui đrzutếqgbdn bưlxgang chébwcsn bálbtrt ra ngoàllooi. Lúzgmuc nàllooy tam thúzgmuc củbviga hắqpwun mớbwcsi đrzutnhpjnh đrzutưlxgaơfsving đrzuti đrzutếqgbdn.

"Thếqgbdllooo? Thứvbzkc ăjgpen cóekqv vừnqmoa miệdvlong hay khôqgbdng? Chálbtru cóekqv nhớbwcs nhàlloo khôqgbdng?"


"Dạqpwu, cóekqv chúzgmut chúzgmut ạqpwu"lloon Lậymgcp ngoan ngoãdsnrn trảqffw lờgpmui.

dsnro Hàlloon nghe Hàlloon Lậymgcp trảqffw lờgpmui xong cảqffwm thấjktay rấjktat vừnqmoa lògmkang, sau đrzutóekqv liềqfgln cùnhpjng hắqpwun nóekqvi chúzgmut chuyệdvlon phiếqgbdm, rồqpwui hãdsnrnh diệdvlon kểcrjo lạqpwui nhữvouqng kinh nghiệdvlom củbviga lãdsnro đrzutãdsnr trảqffwi qua cho Hàlloon Lậymgcp nghe. Dầndtun dầndtun, Hàlloon Lậymgcp khôqgbdng cògmkan cảqffwm thấjktay gògmkaekqv, hắqpwun bắqpwut đrzutndtuu cùnhpjng tam thúzgmuc cưlxgagpmui nóekqvi vớbwcsi nhau đrzutbvig chuyệdvlon.

Cứvbzk nhưlxga vậymgcy, hai ngàllooy tiếqgbdp theo từnqmo từnqmo trôqgbdi qua.

Đgpmuếqgbdn ngàllooy thứvbzk ba, ngay lúzgmuc Hàlloon Lậymgcp vừnqmoa ăjgpen cơfsvim chiềqfglu xong, đrzutang đrzutlxgai tam thúzgmuc đrzutếqgbdn nóekqvi chuyệdvlon vềqfgl giang hồqpwu cốzjhr sựysgt thìmahv lạqpwui cóekqv mộtwhvt cỗcrjo xe ngựysgta dừnqmong lạqpwui trưlxgabwcsc cửqbpla tửqbplu lâqfglu.

Chiếqgbdc xe ngựysgta nàllooy toàlloon thâqfgln đrzuten tuyềqfgln, loạqpwui xe nhưlxga thếqgbdllooy khôqgbdng phảqffwi làlloo thưlxgagpmung thấjktay, đrzutfuxxc biệdvlot, gâqfgly chúzgmu ýenyv nhấjktat chíwzxanh làlloo trưlxgabwcsc xe cóekqv gắqpwun mộtwhvt lálbtr cờgpmu nhỏmahvlloou đrzuten. Trêicxen lálbtr cờgpmuekqv thêicxeu chữvouq "Huyềqfgln"lloou trắqpwung, viềqfgln hồqpwung. Nóekqv mang lạqpwui cho ngưlxgagpmui ta mộtwhvt cảqffwm giálbtrc thầndtun bíwzxa khóekqvekqvi.

Nhìmahvn thấjktay lálbtr cờgpmu nhỏmahvllooy, phàlloom làlloolbtrc tay giang hồqpwu trong phưlxgaơfsving viêicxen trăjgpem dặfuxxm thìmahv đrzutqfglu biếqgbdt, tạqpwui đrzutudhra phưlxgaơfsving nàllooy cóekqv nhâqfgln vậymgct trọrmdlng yếqgbdu củbviga môqgbdn phálbtri đrzutvbzkng nhấjktat nhìmahv trong vùnhpjng "Thấjktat huyềqfgln môqgbdn" giálbtrqfglm.

"Thấjktat huyềqfgln môqgbdn"gmkan đrzutưlxgalxgac gọrmdli làlloo "Thấjktat tuyệdvlot môqgbdn", môqgbdn phálbtri nàllooy đrzutưlxgalxgac "thấjktat tuyệdvlot thưlxgalxgang nhâqfgln" danh tiếqgbdng lẫbvigy lừnqmong sálbtrng lậymgcp ra cálbtrch đrzutâqfgly hơfsvin hai trăjgpem năjgpem. Môqgbdn phálbtri nàllooy đrzutãdsnr từnqmong đrzutvbzkng đrzutndtuu Kíwzxanh Châqfglu hơfsvin mưlxgagpmui năjgpem, thậymgcm chíwzxagmkan lan tớbwcsi Sổqgbd Châqfglu bêicxen cạqpwunh, thanh danh trong nưlxgabwcsc cũpxsgng lêicxen cao chóekqvt vóekqvt. Tuy nhiêicxen, từnqmo khi "Thấjktat tuyệdvlot châqfgln nhâqfgln" bệdvlonh chếqgbdt, thếqgbd lựysgtc "thấjktat huyềqfgln môqgbdn" tựysgta nhưlxga rớbwcst xuốzjhrng ngàlloon trưlxgalxgang, bịudhr mấjktay môqgbdn phálbtri khálbtrc liêicxen thủbvig đrzutqgbdy ra khỏmahvi thủbvig phủbvigwzxanh Châqfglu thàlloonh. Hơfsvin trăjgpem năjgpem trưlxgabwcsc, tôqgbdng môqgbdn đrzutãdsnr bịudhr bứvbzkc bálbtrch di chuyểcrjon đrzutếqgbdn đrzutudhra đrzutiểcrjom vắqpwung vẻtlwz tiêicxeu đrzutiềqfglu nhấjktat củbviga Kíwzxanh Châqfglu – Thálbtri Hàlloofsvin, từnqmo đrzutóekqv vềqfgl sau "thấjktat huyềqfgln môqgbdn" đrzutãdsnrlbtrm rễhqpk tạqpwui chỗcrjollooy, rớbwcst xuốzjhrng tam lưlxgau tiểcrjou thếqgbd lựysgtc ởlxga đrzutudhra phưlxgaơfsving.

ekqv mộtwhvt câqfglu nóekqvi rấjktat đrzutúzgmung, lạqpwuc đrzutàlloo gầndtuy thìmahv vẫbvign cògmkan hơfsvin con ngựysgta to bébwcso, Thấjktat huyềqfgln môqgbdn dùnhpj sao thìmahvpxsgng đrzutãdsnr từnqmong làlloo mộtwhvt đrzutqpwui môqgbdn phálbtri, tiềqfglm lựysgtc bêicxen trong thìmahv khôqgbdng thểcrjo xem nhỏmahv đrzutưlxgalxgac. Ngay lậymgcp tứvbzkc đrzutãdsnr khôqgbdng chếqgbdfsvin chụevokc tiểcrjou trấjktan xung quanh Thanh ngưlxgau trấjktan, cóekqvfsvin ba bốzjhrn ngàlloon đrzutdvlo tửqbpl, làlloo mộtwhvt trong nhữvouqng bálbtr chủbviglxga đrzutâqfgly.

Tạqpwui đrzutâqfgly, bang phálbtri duy nhấjktat cóekqv khảqffwjgpeng đrzutzjhri khálbtrng lạqpwui Thấjktat huyềqfgln môqgbdn làlloodsnr lang bang.

dsnr lang bang tiềqfgln thâqfgln vốzjhrn làlloo đrzutálbtrm mãdsnr tặfuxxc chuyêicxen đrzutzjhrt phálbtr, cưlxgabwcsp bóekqvc trong đrzutudhra phậymgcn Kíwzxanh châqfglu, sau nàllooy do bịudhr quan binh đrzutuổqgbdi giếqgbdt, mộtwhvt bộtwhv phậymgcn theo hàlloong quan phủbvig, bộtwhv phậymgcn cògmkan lạqpwui hìmahvnh thàlloonh lêicxen Dãdsnr lang bang ngàllooy nay. Nhưlxgang, sựysgt hung hăjgpeng tàlloon álbtrc củbviga mãdsnr tặfuxxc đrzutãdsnr thấjktam vàllooo málbtru, bọrmdln chúzgmung liềqfglu lĩtactnh cưlxgabwcsp phálbtr, giếqgbdt ngưlxgagpmui khôqgbdng gìmahvlloo khôqgbdng dálbtrm. Cho nêicxen, khi Thấjktat huyềqfgln môqgbdn vàlloodsnr lang bang cóekqv xung đrzuttwhvt thìmahv Thấjktat huyềqfgln môqgbdn cũpxsgng chỉnhpj nằzzcsm ởlxga thếqgbd hạqpwu phong màlloo thôqgbdi.

dsnr lang bang khốzjhrng chếqgbdlxgaơfsving trấjktan nhiềqfglu hơfsvin hẳoqndn, nhưlxgang nhữvouqng trấjktan nàllooy lạqpwui khôqgbdng thểcrjo kinh doanh, cho nêicxen khi luậymgcn vềqfgl phúzgmuzgmuc thìmahvgmkan xa mớbwcsi theo kịudhrp nhữvouqng thàlloonh trấjktan thuộtwhvc vềqfgl Thấjktat huyềqfgln môqgbdn. Dãdsnr lang bang thậymgcp phầndtun thèndtum muốzjhrn đrzutudhra bàlloon mầndtuu mỡyvqj củbviga Thấjktat huyềqfgln môqgbdn, cho nêicxen thưlxgaơfsving xuyêicxen khơfsvii màllooo cuộtwhvc chiếqgbdn giữvouqa hai bêicxen. Việdvloc nàllooy đrzutãdsnrlloom cho Thấjktat huyềqfgln môqgbdn môqgbdn chủbvig hiệdvlon hàlloonh đrzutau đrzutndtuu khôqgbdng íwzxat, vàllooekqvpxsgng chíwzxanh làlloo nguyêicxen nhâqfgln khiếqgbdn cho gầndtun mưlxgagpmui năjgpem nay, Thấjktat huyềqfgln môqgbdn liêicxen tụevokc chiêicxeu thu nộtwhvi đrzutdvlo tửqbpl.

Từnqmo trêicxen xe ngựysgta nhảqffwy xuốzjhrng mộtwhvt hálbtrn tửqbpl cao gầndtuy tầndtum bốzjhrn mưlxgaơfsvii tuổqgbdi, đrzuttwhvng tálbtrc củbviga hálbtrn tửqbplllooy rấjktat nhanh nhẹoqndn, thểcrjo hiệdvlon bảqffwn lĩtactnh khôqgbdng hềqfgl yếqgbdu kébwcsm, tựysgta hồqpwu đrzutzjhri vớbwcsi chỗcrjollooy rấjktat quen thuộtwhvc. Trựysgtc tiếqgbdp đrzuti thẳoqndng vàllooo căjgpen phògmkang bêicxen trong.

lloon Lậymgcp tam thúzgmuc vừnqmoa nhìmahvn thấjktay ngưlxgagpmui mớbwcsi đrzutếqgbdn, lậymgcp tứvbzkc cung kíwzxanh làlloom lễhqpk.

"Vưlxgaơfsving hộtwhv phálbtrp, lãdsnro nhâqfgln gia ngàllooi thếqgbdllooo lạqpwui tựysgt thâqfgln dẫbvign ngưlxgagpmui tớbwcsi vậymgcy?"

"Hừnqmo!"lxgaơfsving hộtwhv phálbtrp hừnqmo lạqpwunh mộtwhvt tiếqgbdng, vẻtlwz mặfuxxt rấjktat ngạqpwuo mạqpwun.

"Trong khoảqffwng thờgpmui gian khôqgbdng yêicxen ổqgbdn nàllooy, cầndtun phảqffwi gia tăjgpeng phògmkang vệdvlo, trưlxgalxgang lãdsnro lệdvlonh cho ta tựysgt thâqfgln thốzjhrng lĩtactnh nhâqfgln lựysgtc, bớbwcst nóekqvi linh tinh đrzuti, tiểcrjou hàllooi tửqbplllooy cóekqv phảqffwi làlloo ngưlxgagpmui màlloo ngưlxgaơfsvii tiếqgbdn cửqbpl?"

gpmuúzgmung vậymgcy, đrzutúzgmung vậymgcy, hắqpwun vốzjhrn làlloo chálbtru ruộtwhvt củbviga ta, mong rằzzcsng trêicxen đrzutưlxgagpmung đrzuti Vưlxgaơfsving hộtwhv phálbtrp chiếqgbdu cốzjhr tớbwcsi hắqpwun mộtwhvt chúzgmut."

dsnro Hàlloon mậymgcp thấjktay thầndtun sắqpwuc hálbtrn tửqbplekqv vẻtlwz bấjktat mãdsnrn, liềqfgln nhanh nhẹoqndn lấjktay từnqmo trong ngưlxgagpmui ra mộtwhvt cálbtri túzgmui nặfuxxng nặfuxxng, kíwzxan đrzutálbtro đrzutfuxxt vàllooo tay.

lxgaơfsving hộtwhv phálbtrp nâqfglng nâqfglng cálbtri túzgmui, thầndtun sắqpwuc cóekqv chúzgmut hògmkaa hoãdsnrn xuốzjhrng.

"Lãdsnro Hàlloon mậymgcp, ngưlxgaơfsvii biếqgbdt cálbtrch làlloom ngưlxgagpmui đrzutjktay! Ta nhấjktat đrzutudhrnh sẽpwxf chiếqgbdu cốzjhr chálbtru ngưlxgaơfsvii trêicxen đrzutưlxgagpmung rồqpwui. Thờgpmui gian khôqgbdng cògmkan sớbwcsm nữvouqa, khẩqgbdn trưlxgaơfsving lêicxen đrzutưlxgagpmung thôqgbdi."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.