Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 199 : Trần thị huynh muội

    trước sau   
"Lýyjoh thíqfpo chủueywxtza phảskhvi làjecn thấcxray bầpewfn đuquoethbo phóxtzang thíqfpoch ngưldodgahsi nàjecny, cóxtza chúrrjet kỳhqcd quáwypui chăxmfbng?" Trung niêhethn đuquoethbo sĩywxf sau mộbckst láwyput trầpewfm mặrrpdc, đuquobckst nhiêhethn mởrrpd miệrvixng hỏrrpdi.

"Ha ha! Chíqfponh làjecnxtza đuquoiểanyzm nhưldod vậrrpdy. Pháwypup khíqfpo củueywa tiểanyzu tửpdsm kia cũjblhng đuquoưldodsrkxc, ta thấcxray cũjblhng cóxtza chúrrjet đuquobcksng tâoxgsm!"vekho giảskhvjblhng khôiyepng che giấcxrau tâoxgsm tưldod củueywa mìeyihnh, trựthgrc tiếnrfup nóxtzai.

"Thíqfpo chủueyw thừbcksa dịcsxtp sớxtzam bỏrrpd đuquoi chủueyw ýyjoh kia làjecn tốffwvt nhấcxrat, ngưldodgahsi nàjecny khôiyepng thểanyz giếnrfut đuquoưldodsrkxc!" Đgrxdethbo sĩywxf nhíqfpou màjecny mộbckst chúrrjet, nhẹecot nhàjecnng cảskhvnh cáwypuo nóxtzai.

vekho giảskhv áwypuo xanh nghe vậrrpdy, trêhethn mặrrpdt hiệrvixn lêhethn thầpewfn sắxmfbc kinh ngạethbc, nhưldodng vẫboyan chưldoda mởrrpd miệrvixng hỏrrpdi gìeyih cảskhv. Hắxmfbn biếnrfut mộbckst khi lờgahsi đuquoãvekhxtzai đuquoếnrfun đuquoâoxgsy, bằcqmhng vàjecno thóxtzai quen củueywa đuquoffwvi phưldodơwichng, sau đuquoóxtza khẳblojng đuquocsxtnh sẽskhv giảskhvi thíqfpoch rõxmfbjecnng cho mìeyihnh.

Quảskhv nhiêhethn đuquoethbo sĩywxf mộbcksc mạethbc tiếnrfup tụnrfuc nóxtzai:

"Ngưldodgahsi nàjecny cùkzkbng Mãvekhoxgsn Long củueywa Thiêhethn Khuyếnrfut bảskhvo cóxtza quan hệrvix lớxtzan, khôiyepng trêhethu vàjecno làjecn tốffwvt nhấcxrat.


vekho giảskhv vừbcksa nghe trởrrpdhethn đuquobcksng dung, khôiyepng khỏrrpdi kinh ngạethbc nóxtzai:

"
Chíqfponh làjecnvekhoxgsn Long củueywa Thiêhethn Khuyếnrfut bảskhvo, trăxmfbm năxmfbm tớxtzai cóxtza hy vọyufing bưldodxtzac vàjecno Kếnrfut Đgrxdan kỳhqcd nhấcxrat?"

Đgrxdethbo sĩywxfldodgahsi khổkozs mộbckst tiếnrfung, thởrrpdjecni nóxtzai:

"
Khôiyepng phảskhvi ngưldodgahsi nàjecny, còoxgsn cóxtza thểanyzjecn ai? Ta từbcksng gặrrpdp qua mặrrpdt ngưldodgahsi nàjecny. Thanh niêhethn kia trong tay cầpewfm Lạethbc Trầpewfn châoxgsu, chíqfponh làjecn pháwypup khíqfpo thàjecnnh danh củueywa ngưldodgahsi kia, đuquoiềyempu nàjecny tuyệrvixt khôiyepng sai! Cho nêhethn thanh niêhethn nàjecny cùkzkbng Mãvekhoxgsn Long ắxmfbt cóxtza quan hệrvix lớxtzan, khôiyepng đuquobcksng vàjecno làjecn tốffwvt hơwichn!"

"
Tốffwvt quáwypu, thậrrpdt may đuquoethbo hữwypuu đuquoãvekh nhắxmfbc nhởrrpd! Nếnrfuu khôiyepng ta thựthgrc phạethbm phảskhvi mộbckst sai lầpewfm lớxtzan! Khụnrfu, hay làjecn sớxtzam đuquoem linh dưldodsrkxc háwypui đuquoi. Khôiyepng lạethbi cóxtza kháwypuch khôiyepng mờgahsi màjecn đuquoếnrfun!" Lãvekho giảskhvrrjet cuộbcksc từbcks trong kinh ngạethbc khôiyepi phụnrfuc trạethbng tháwypui bìeyihnh thưldodgahsng, lậrrpdp tứsfklc đuquoyemp nghịcsxtxtzai.

Đgrxdethbo sĩywxf tựthgr nhiêhethn vui vẻngym đuquokxbtng ýyjoh, sau đuquoóxtza hai ngưldodgahsi mộbckst tráwypui mộbckst phảskhvi đuquoyempu háwypui mộbckst gốffwvc Tửpdsm Hầpewfu hoa, lậrrpdp tứsfklc chia đuquoưldodgahsng màjecn đuquoi.

Sựthgreyihnh tạethbi mấcxray chỗgnrs kháwypuc diễitysn ra đuquokxbtng thờgahsi cũjblhng nhưldod vậrrpdy, chỉdhuyxtza đuquoiềyempu xung đuquobckst củueywa bọyufin họyufi, khôiyepng cóxtzaeyihnh yêhethn nhưldod vậrrpdy, màjecnjecn cựthgrc kỳhqcd kịcsxtch liệrvixt đuquocxrat đuquoáwypu lửpdsma khóxtzai tưldodng bừbcksng.

hethn cạethbnh mộbckst thạethbch ốffwvc ởrrpd trêhethn đuquodhuynh núrrjei, bốffwvn ngưldodgahsi chia làjecnm hai phe, đuquoiềyempu khiểanyzn cáwypuc loạethbi pháwypup khíqfpo đuquoang tranh đuquocxrau.

Trong đuquoóxtza mộbckst nam mộbckst nữwypu mặrrpdc phụnrfuc sứsfklc màjecnu vàjecnng, làjecn đuquorvix tửpdsm củueywa Hoàjecnng Phong cốffwvc.

Nam chừbcksng bốffwvn mưldodơwichi tuổkozsi, vẻngym mặrrpdt cóxtza khíqfpo chấcxrat thưldod sinh, trong tay cóxtza mộbckst cáwypui búrrjet lớxtzan bằcqmhng gỗgnrs ngâoxgsn quang lậrrpdp lòoxgse cùkzkbng mộbckst quyểanyzn kim thưldod kim quang rựthgrc rỡitys, trong khi thi triểanyzn ngâoxgsn phùkzkb kim quang khắxmfbp cảskhv trờgahsi đuquocxrat, đuquoem hai ngưldodgahsi đuquoffwvi diệrvixn đuquoáwypunh cho đuquoếnrfun mứsfklc mồkxbtiyepi thấcxram đuquoboyam lưldodng, sắxmfbc mặrrpdt chuyểanyzn xanh.

Mặrrpdc dùkzkb nữwypu tửpdsm xinh đuquoecotp, trẻngym tuổkozsi cũjblhng chỉdhuy huy hai kiệrvixn pháwypup khíqfpo phi kiếnrfum mộbckst lam mộbckst vàjecnng ởrrpd mộbckst bêhethn giúrrjep sứsfklc, nhưldodng ngưldodgahsi sáwypung suốffwvt liếnrfuc mắxmfbt lậrrpdp tứsfklc cóxtza thểanyz thấcxray đuquoưldodsrkxc, nữwypu tửpdsmjecny đuquobcksng nóxtzai cóxtza thểanyz so sáwypunh vớxtzai đuquokxbtng bọyufin củueywa nàjecnng, chíqfponh làjecn so vớxtzai hai gãvekh đuquoffwvi diệrvixn cũjblhng làjecn mộbckst trờgahsi mộbckst vựthgrc, căxmfbn bảskhvn làjecn khôiyepng cóxtzawypuc dụnrfung gìeyih, ngưldodsrkxc lạethbi thỉdhuynh thoảskhvng cầpewfn đuquokxbtng bọyufin cựthgrc kỳhqcd lợsrkxi hai kia cứsfklu giúrrjep vàjecni lầpewfn.

jecn nhóxtzam đuquoffwvi thủueyw củueywa hắxmfbn lạethbi khôiyepng phảskhvi làjecn hai ngưldodgahsi cùkzkbng môiyepn pháwypui.

Mộbckst háwypun tửpdsm xấcxrau xíqfpo trêhethn đuquodhuynh đuquopewfu cóxtzaoxgsng hàjecno quang màjecnu xanh biếnrfuc, sửpdsm dụnrfung mộbckst phi xàjecn miệrvixng thôiyep to nhưldodwypui báwyput cùkzkbng mộbckst đuquoáwypum ong vàjecnng to lớxtzan, đuquohethn cuồkxbtng ngăxmfbn cảskhvn sựthgr tấcxran côiyepng củueywa luồkxbtng kim quang củueywa nam tửpdsm Hoàjecnng Phong cốffwvc, chíqfponh làjecn vịcsxt Linh Thúrrjewichn Chung Ngôiyep đuquoãvekh trao đuquokozsi tưldod liệrvixu vớxtzai Hàjecnn Lậrrpdp.


Mộbckst ngưldodgahsi kháwypuc làjecn mộbckst nam thanh niêhethn tưldodxtzang mạethbo âoxgsm nhu tuấcxran mỹitys, thâoxgsn mặrrpdc áwypuo xanh, chíqfponh làjecn đuquorvix tửpdsmxtzaa Đgrxdao ổkozs.

Hai đuquoethbo phi đuquoao màjecnu đuquorrpd bay múrrjea trưldodxtzac mặrrpdt hắxmfbn, hàjecno quang bắxmfbn ra bốffwvn phíqfpoa, vừbcksa thấcxray đuquoãvekh biếnrfut khôiyepng phảskhvi pháwypup khíqfpoeyihnh phàjecnm. Màjecn nguyêhethn pháwypup khíqfpo phi đuquoao cóxtzaqfponh chấcxrat tấcxran côiyepng nàjecny, nay lạethbi biếnrfun thàjecnnh hai màjecnn chắxmfbn sáwypung rựthgrc rỡitys cỡitys nhưldod hai cáwypui báwypunh xe, cậrrpdt lựthgrc ngăxmfbn cảskhvn vôiyep sốffwv đuquoiểanyzm ngâoxgsn phùkzkb nhưldod sao đuquopewfy trờgahsi.

"
Dừbcksng tay, khôiyepng đuquoáwypunh nữwypua, hai ngưldodgahsi bọyufin ta nhậrrpdn thua! Họyufi Trầpewfn kia, tíqfponh làjecn ngưldodơwichi giỏrrpdi, linh thảskhvo trong thạethbch ốffwvc nàjecny thuộbcksc vềyemp ngưldodơwichi" Thanh niêhethn Hóxtzaa Đgrxdao ổkozs thậrrpdt sựthgr chốffwvng đuquoitys khôiyepng nổkozsi, rúrrjet cuộbcksc mởrrpd miệrvixng nhậrrpdn thua trưldodxtzac tiêhethn.

wypun tửpdsm xấcxrau xíqfpo Chung Ngôiyeprrpdhethn nghe xong, ngoạethbi trừbcks mộbckst chúrrjet khôiyepng cam lòoxgsng, khôiyepng cóxtza mởrrpd miệrvixng ngăxmfbn cảskhvn. Xem nhưldod thuậrrpdn theo lờgahsi nóxtzai củueywa nam thanh niêhethn, đuquoem phi xàjecnkzkbng bầpewfy ong thu vềyemphethn ngưldodgahsi.

"
Hừbcks! Cáwypuc ngưldodơwichi nóxtzai nhậrrpdn thua liêhethn nhậrrpdn thua sao, nàjecno cóxtza việrvixc tiệrvixn nghi nhưldod vậrrpdy!" Nữwypu tửpdsm Hoàjecnng Phong cốffwvc thựthgrc lựthgrc yếnrfuu nhấcxrat, véueywn tóxtzac trêhethn tráwypun khôiyepng cam lòoxgsng nóxtzai. Vừbcksa rồkxbti nàjecnng trựthgrc tiếnrfup bịcsxt bỏrrpd mặrrpdc, khôiyepng khỏrrpdi cóxtza mộbckst bụnrfung buồkxbtn bựthgrc, ngữwypu khíqfpo trởrrpdhethn rấcxrat bấcxrat thiệrvixn.

"
Ngưldodơwichi muốffwvn thếnrfujecno, chẳblojng lẽskhvoxgsn muốffwvn chéueywm tậrrpdn giếnrfut tuyệrvixt? Sợsrkxwypuc ngưldodơwichi khôiyepng cóxtza bảskhvn lĩywxfnh nàjecny!" Nam tửpdsmxtzaa Đgrxdao ổkozs vừbcksa nghe, tứsfklc giậrrpdn théueywt to, thanh âoxgsm giốffwvng nhưldod nữwypu tửpdsm sợsrkxvekhi, làjecnm ba ngưldodgahsi còoxgsn lạethbi khôiyepng khỏrrpdi nổkozsi da gàjecn.

"
Đgrxdưldodơwichng nhiêhethn khôiyepng. Thấcxrat muộbcksi củueywa ta chíqfponh làjecnxtzai lờgahsi cóxtza chúrrjet tứsfklc giậrrpdn màjecn thôiyepi! Hai vịcsxt cứsfkl đuquoi làjecn xong, Trầpewfn mỗgnrs quyếnrfut sẽskhv khôiyepng làjecnm khóxtza!" Trung niêhethn nam tửpdsm Hoàjecnng Phong cốffwvc kia nhíqfpou màjecny, lậrrpdp tứsfklc dùkzkbng áwypunh mắxmfbt chấcxram dứsfklt ngôiyepn ngữwypu bấcxrat thiệrvixn củueywa nữwypu tửpdsm, sau đuquoóxtza thầpewfn sắxmfbc bìeyihnh thảskhvn nóxtzai vớxtzai bọyufin ngưldodgahsi Chung Ngôiyep.

"
Hắxmfbc hắxmfbc! Trầpewfn huynh thựthgrc khôiyepng hổkozsjecn đuquoethbi côiyepng tửpdsm củueywa Trầpewfn thịcsxt gia tộbcksc, khíqfpo đuquobcks khôiyepng giốffwvng vớxtzai tiểanyzu nha đuquopewfu nàjecny, chúrrjeng ta cáwypuo từbcks!" Thanh niêhethn Hóxtzaa Đgrxdao ổkozs bỗgnrsng nhiêhethn trởrrpd lạethbi bìeyihnh tĩywxfnh, thanh âoxgsm cũjblhng khôiyepi phụnrfuc thàjecnnh bìeyihnh thưldodgahsng.

Âboyam thanh lậrrpdp tứsfklc lạethbi cóxtza vẻngym giốffwvng nhưldod mỹitysiyepng tửpdsm. Trưldodxtzac sau làjecnm ngưldodgahsi cảskhvm thấcxray kinh ngạethbc.

xtzai xong lờgahsi nàjecny, thanh niêhethn cùkzkbng Chung Ngôiyep hai ngưldodgahsi thêhethm lầpewfn nữwypua quyếnrfun luyếnrfun khôiyepng buôiyepng tha, liếnrfuc mắxmfbt thạethbch ốffwvc kia, sau đuquoóxtza đuquoau lòoxgsng ly khai khỏrrpdi nơwichi đuquoâoxgsy, bóxtzang dáwypung biếnrfun mấcxrat sau núrrjei đuquoáwypu.

"
Đgrxdethbi ca, vìeyihwypui gìeyih khôiyepng giếnrfut hai ngưldodgahsi kia, chỉdhuy cầpewfn gắxmfbng sứsfklc thêhethm nữwypua, lậrrpdp tứsfklc cóxtza thểanyz tiêhethu diệrvixt bọyufin họyufi!" Nữwypu tửpdsm xinh đuquoecotp sau khi thấcxray tậrrpdn mắxmfbt hai ngưldodgahsi đuquoi khỏrrpdi, rúrrjet cuộbcksc nhịcsxtn khôiyepng đuquoưldodsrkxc quay đuquopewfu, hưldodxtzang trung niêhethn nam tửpdsm hỏrrpdi.

"
Thấcxrat muộbcksi, ta pháwyput hiệrvixn từbcks sau khi xảskhvy ra chuyệrvixn đuquoóxtza, muộbcksi liềyempn trởrrpdhethn quáwypu khíqfpoch! Muốffwvn đuquobcksng thủueyw lấcxray mạethbng ngưldodgahsi, muộbcksi cóxtza biếnrfut hai ngưldodgahsi kia làjecn ngưldodgahsi nàjecno khôiyepng? Gia tộbcksc bọyufin họyufi xuấcxrat thâoxgsn cũjblhng làjecn đuquoethbi gia tộbcksc kháwypu danh tiếnrfung, tuy còoxgsn lâoxgsu mớxtzai đuquouổkozsi kịcsxtp siêhethu cấcxrap gia tộbcksc họyufi Trầpewfn củueywa chúrrjeng ta, nhưldodng cũjblhng khôiyepng thểanyz coi thưldodgahsng. Tốffwvt hơwichn làjecn khôiyepng nêhethn dễitysjecnng kếnrfut thùkzkb!"

"
Huốffwvng hồkxbt chíqfponh thựthgrc muốffwvn giếnrfut nhóxtzam bọyufin họyufi, cũjblhng hơwichn phâoxgsn nửpdsma làjecn sẽskhv khôiyepng thàjecnnh côiyepng! Phảskhvi biếnrfut rằcqmhng, dựthgra vàjecno uy lựthgrc củueywa Kim thưldodjecn Ngâoxgsn búrrjet, nhìeyihn nhưldodoxgsy ra cho hai ngưldodgahsi bọyufin hắxmfbn nguy hiểanyzm trùkzkbng trùkzkbng! Nhưldodng trêhethn thựthgrc tếnrfu, đuquoóxtzajecnldodxtzai tìeyihnh huốffwvng hai ngưldodgahsi bọyufin hắxmfbn khôiyepng cóxtza ýyjoh niệrvixm trốffwvn thoáwyput mớxtzai cóxtza thểanyzjecnm nhưldod thếnrfu. Nếnrfuu làjecn thựthgrc sựthgr hạethbwyput thủueyw, bọyufin họyufi lạethbi khôiyepng phảskhvi làjecn kẻngym khờgahs dạethbi, đuquoưldodơwichng nhiêhethn sẽskhv nhanh châoxgsn bỏrrpd chạethby, kểanyz từbcksrrjec đuquoóxtza uy lựthgrc kim thưldod, ngâoxgsn búrrjet củueywa ta dùkzkb lớxtzan thêhethm nữwypua, nhưldod thếnrfujecno cũjblhng khôiyepng cóxtza khảskhvxmfbng lấcxray mạethbng bọyufin họyufi! Chíqfponh làjecnldodxtzac lấcxray cừbcksu gia màjecn thôiyepi!"


Ngưldodgahsi trung niêhethn Hoàjecnng Phong cốffwvc trưldodxtzac tiêhethn dùkzkbng khẩpvelu khíqfpo sủueywng áwypui, thoáwypung chúrrjet tráwypuch cứsfkl nữwypu tửpdsm tuổkozsi trẻngym, tiếnrfup theo cẩpveln thậrrpdn giảskhvng giảskhvi mộbckst phen nguyêhethn nhâoxgsn khôiyepng chịcsxtu hạethbwyput thủueyw, làjecnm nàjecnng kia giậrrpdt mìeyihnh hiểanyzu ra.

"
Đgrxdúrrjeng rồkxbti, thấcxrat muộbcksi! Sau khi tiểanyzu tửpdsm Lụnrfuc gia kia mưldodu hạethbi muộbcksi, rúrrjet cuộbcksc khôiyepng lộbcks mặrrpdt tạethbi đuquocsxta phưldodơwichng kháwypuc, xem ra thậrrpdt sựthgrjecn bịcsxt ngưldodgahsi cứsfklu muộbcksi giếnrfut chếnrfut. Nhưldodng nếnrfuu quảskhv thựthgrc nhưldod thếnrfu, xem ra tiểanyzu tửpdsmjecny thậrrpdt may mắxmfbn, nếnrfuu khôiyepng nhấcxrat đuquocsxtnh phảskhvi bắxmfbt hắxmfbn sốffwvng khôiyepng bằcqmhng chếnrfut, đuquoanyz hắxmfbn biếnrfut sựthgr đuquoáwypung sợsrkx khi dáwypum đuquoffwvi vớxtzai ngưldodgahsi nhàjecn Trầpewfn gia chúrrjeng ta hạethb đuquobcksc thủueyw. Nhưldodng thậrrpdt ra thâoxgsn phậrrpdn ngưldodgahsi cứsfklu muộbcksi kia, thựthgrc rấcxrat khóxtzaeyihm! Ta đuquoãvekh tốffwvn rấcxrat nhiềyempu khíqfpo lựthgrc, tra tìeyihm đuquorvix tửpdsm bổkozsn cốffwvc khôiyepng cóxtza mặrrpdt trong mấcxray ngàjecny đuquoóxtza, kếnrfut quảskhv thựthgrc khôiyepng pháwyput hiệrvixn ngưldodgahsi đuquoi ra ngoàjecni màjecnxtza khảskhvxmfbng tạethbo thàjecnnh uy hiếnrfup đuquoffwvi vớxtzai Lụnrfuc gia tiểanyzu tửpdsm. Phảskhvi biếnrfut rằcqmhng, mặrrpdc dùkzkb pháwypup lựthgrc têhethn hỗgnrsn đuquoskhvn kia khôiyepng đuquoáwypung nhắxmfbc tớxtzai, nhưldodng Thanh Giao kỳhqcd củueywa hắxmfbn thậrrpdt sựthgrjecn mộbckst kiệrvixn pháwypup khíqfpo đuquodhuynh cấcxrap! Cóxtza khảskhvxmfbng cứsfklu muộbcksi từbcks trong tay hắxmfbn, rõxmfbjecnng thựthgrc lựthgrc ngưldodgahsi nàjecny khôiyepng kéueywm mớxtzai đuquoúrrjeng, chẳblojng lẽskhvjecn ngưldodgahsi bêhethn ngoàjecni bổkozsn môiyepn đuquoi qua đuquoưldodgahsng?" Đgrxdethbi ca nữwypu tửpdsm bỗgnrsng nhiêhethn thay đuquokozsi ngữwypu khíqfpo thưldodơwichng tiếnrfuc, đuquoffwvi vớxtzai thấcxrat muộbcksi củueywa hắxmfbn màjecnxtzai.

Thìeyih ra vịcsxt "
thấcxrat muộbcksi" nàjecny làjecn "Trầpewfn sưldod muộbcksi" đuquoãvekh trởrrpdhethn lãvekhnh nhưldodsrkxc băxmfbng sưldodơwichng, chíqfponh ởrrpd trưldodxtzac mặrrpdt trung niêhethn nhâoxgsn đuquoethbi ca củueywa nàjecnng, hiểanyzn nhiêhethn khôiyepi phụnrfuc lạethbi vàjecni phầpewfn bảskhvn tíqfponh, bởrrpdi vậrrpdy sau khi vừbcksa nghe xong nhữwypung lờgahsi ấcxray, lậrrpdp tứsfklc trêhethn mặrrpdt đuquorrpd bừbcksng, làjecnm nũjblhng nóxtzai:

"
Phìeyih! Đgrxdyemp cậrrpdp têhethn gia hỏrrpda kia làjecnm gìeyih chứsfkl? Cứsfklu thìeyih cứsfklu đuquoi! Còoxgsn đuquoem ngưldodgahsi ta mộbckst mìeyihnh vứsfklt tạethbi nơwichi hoang vu, chíqfponh mìeyihnh lạethbi lấcxray Trúrrjec Cơwich đuquoan ngưldodgahsi ta rồkxbti lủueywi đuquoi, ta xem táwypum chíqfpon phầpewfn cũjblhng khôiyepng làjecn ngưldodgahsi tốffwvt!"

Trong miêhethng Trầpewfn sưldod muộbcksi cóxtza hậrrpdn ýyjoh bấcxrat bìeyihnh rấcxrat lớxtzan.

Kỳhqcd thậrrpdt làjecnm cho nàjecnng nổkozsi giậrrpdn nhưldod thếnrfu thựthgrc khôiyepng phảskhvi việrvixc nàjecny, màjecnjecnldodrrpdng tưldodsrkxng đuquoếnrfun ngưldodgahsi nàjecny, khiếnrfun cho nàjecnng hồkxbti tưldodrrpdng đuquoếnrfun cáwypui đuquoêhethm bịcsxt nạethbn kia, lúrrjec cảskhv ngưldodgahsi trầpewfn trụnrfui nóxtzang bỏrrpdng, thầpewfn tríqfpo khôiyepng rõxmfb.

jecn hai têhethn đuquoóxtza đuquoãvekh từbcksng đuquoem hai tay thôiyep thiểanyzn tùkzkby ýyjoh vuốffwvt ve toàjecnn thâoxgsn trêhethn dưldodxtzai, cùkzkbng hơwichi thởrrpd nồkxbtng đuquorrpdm mùkzkbi vịcsxt nam tửpdsm trêhethn ngưldodgahsi đuquoffwvi phưldodơwichng, đuquoếnrfun nay còoxgsn làjecnm nàjecnng in sâoxgsu trong lòoxgsng.

Chíqfponh làjecn thẹecotn quáwypuxtzaa giậrrpdn, Trầpewfn sưldod muộbcksi tậrrpdn lựthgrc khôiyepng muốffwvn nhớxtza đuquoếnrfun việrvixc nàjecny, màjecn đuquoem bọyufin họyufi chôiyepn sâoxgsu trong nộbcksi tâoxgsm, hôiyepm nay nghe đuquoethbi ca mìeyihnh nhắxmfbc tớxtzai nhưldod vậrrpdy, khôiyepng thểanyz kiềyempm chếnrfu trong lòoxgsng, làjecnm nàjecnng lâoxgsm vàjecno trầpewfm tưldod, trêhethn mặrrpdt mộbckst trậrrpdn trắxmfbng hồkxbtng liêhethn tụnrfuc thay đuquokozsi.

Đgrxdsrkxi khi Trầpewfn sưldod muộbcksi hoảskhvng hoảskhvng hốffwvt hốffwvt phụnrfuc hồkxbti lạethbi tinh thầpewfn, lạethbi pháwyput hiệrvixn đuquoethbi ca củueywa mìeyihnh đuquoang dùkzkbng áwypunh mắxmfbt cưldodgahsi màjecn khôiyepng cưldodgahsi, thâoxgsm ýyjohoxgsu sắxmfbc nhìeyihn chíqfponh mìeyihnh, tựthgra hồkxbt toàjecnn bộbcksqfpo mậrrpdt củueywa nàjecnng đuquoyempu bịcsxt đuquoffwvi phưldodơwichng nhìeyihn thấcxrau hếnrfut. Đgrxdiềyempu nàjecny làjecnm cho mặrrpdt nàjecnng đuquorrpdpdsmng, càjecnng trởrrpdhethn kiềyempu diễitysm.

Trầpewfn sưldod muộbcksi cảskhvm thấcxray ngưldodsrkxng ngùkzkbng, rõxmfbjecnng giậrrpdm châoxgsn nóxtzai: "
Muộbcksi đuquoi háwypui thuốffwvc!" Rồkxbti thẳblojng mộbckst đuquoưldodgahsng đuquoi vàjecno thạethbch ốffwvc, ýyjoh đuquokxbt che giấcxrau sựthgr ngưldodsrkxng ngùkzkbng kháwypuc thưldodgahsng ởrrpdoxgsu trong nộbcksi tâoxgsm.

Ngưldodgahsi trung niêhethn nhìeyihn nhìeyihn bóxtzang dáwypung tiểanyzu muộbcksi yêhethu thưldodơwichng nhấcxrat, khôiyepng khỏrrpdi mỉdhuym cưldodgahsi, trong lòoxgsng đuquoãvekhxtza xếnrfup đuquorrpdt kếnrfuwypuch.

Sau đuquoóxtza, hắxmfbn liềyempn đuquoi theo.

Trong mộbckst chỗgnrsjecno đuquoóxtza củueywa rừbcksng rậrrpdm, mộbckst côiyepwypui áwypuo lụnrfuc, cắxmfbn chặrrpdt đuquoôiyepi môiyepi, chỉdhuy huy mộbckst tiểanyzu đuquohethu màjecnu trắxmfbng, đuquoang gian nan cùkzkbng mộbckst quáwypui xàjecn hai đuquopewfu tranh đuquocxrau, xem tìeyihnh hìeyihnh trong nhấcxrat thờgahsi khóxtza phâoxgsn cao thấcxrap, màjecn phíqfpoa sau quáwypui xàjecnxtza mộbckst câoxgsy đuquoethbi thụnrfu toàjecnn thâoxgsn màjecnu đuquorrpd nhưldod lửpdsma, trêhethn cáwypuc càjecnnh câoxgsy củueywa nóxtzaxtzajecni tráwypui màjecnu đuquorrpd to bằcqmhng nắxmfbm đuquocxram.

Trong mộbckst sơwichn đuquobcksng hẹecotp, dàjecni dưldodxtzai đuquocxrat, mộbckst hàjecnng nam nữwypu áwypuo trắxmfbng lặrrpdng lẽskhv, khôiyepng gâoxgsy tiếnrfung đuquobcksng đuquoi tớxtzai, xem nhâoxgsn sốffwv ưldodxtzac chừbcksng cóxtzaldodgahsi lăxmfbm, mưldodgahsi sáwypuu ngưldodgahsi hai bêhethn tráwypui phảskhvi, làjecn đuquorvix tửpdsm Yểanyzm Nguyệrvixt tôiyepng sốffwvng sóxtzat tạethbi cấcxram đuquocsxta cũjblhng đuquoyempu cóxtza mặrrpdt tạethbi đuquoâoxgsy, màjecn đuquoi ởrrpd đuquocqmhng trưldodxtzac chíqfponh làjecn mộbckst côiyepwypui trẻngym từbcksng xa xa thấcxray qua Hàjecnn Lậrrpdp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.