Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 198 : Xung đột

    trước sau   
"Phàqrnxnh" mộnjxlt tiếpnhang, hai kiệsprfn thưircgmvkong phẩthndm phámtgtp khínsmaúmzclau khi bổirzo ra hai lỗhnyc nhỏekty trêktivn xúmzclc tu, đwrumãtjoa bịijug bậnjpft ra, làqrnxm Hàqrnxn Lậnjpfp cózmfg chúmzclt ngạoxpsc nhiêktivn.

"Thậnjpft cứziobng rắpnhan! Cơmtgt hồgzel chấbqkmt lưircgmvkong vậnjpft liệsprfu cózmfg thểmpqr so sámtgtnh vớtjoai trung phẩthndm phámtgtp khínsma!"qrnxn Lậnjpfp ngầplywm hômvko may mắpnhan, nếpnhau khômvkong phảmtgti thi triểmpqrn mộnjxlt chúmzclt thủzfnn đwrumoạoxpsn, thìktiv thu thậnjpfp con rếpnhat nàqrnxy thậnjpft đwrumúmzclng làqrnx phảmtgti phínsma nhiềircgu sứziobc lựhnycc.

qrnxn Lậnjpfp thấbqkmy phi đwrumao kim bámtgtt tạoxpso ra hiệsprfu quảmtgt khômvkong lớtjoan, liềircgn thuậnjpfn tay thu trởoxps vềircg.

Đxhhpnjxlc trùxjgong nàqrnxy tuy bịijug vếpnhat thưircgơmtgtng trínsma mệsprfnh nhưircgng sinh mệsprfnh lựhnycc vẫzqngn rấbqkmt mạoxpsnh mẽthnd, vẫzqngn ởoxpsmtgti đwrumâthndy quay cuồgzelng khômvkong ngừfgring, xem ra trong mộnjxlt thìktiv nửwrmwa khắpnhac sẽthnd khômvkong gụgunrc xuốttafng. Vìktiv thếpnha hắpnhan nhăbsqmn trámtgtn mộnjxlt chúmzclt, thâthndn phámtgtp thi triểmpqrn, lózmfge lêktivn vưircgmvkot qua cựhnycc nhanh trêktivn đwrumplywu yêktivu thúmzcl, khômvkong hềircg bậnjpfn tâthndm tớtjoai sinh tửwrmw củzfnna nózmfg, trựhnycc tiếpnhap dọeypqc theo thômvkong đwrumoxpso củzfnna sơmtgtn đwrumnjxlng màqrnx vềircg sảmtgtnh đwrumámtgt.

Trong sảmtgtnh đwrumámtgt, vàqrnxi câthndy con "Tửwrmw Hầplywu hoa"qrnxu xanh kia vẫzqngn ởoxpsmtgti đwrumâthndy, vẫzqngn còtrnjn tốttaft, khômvkong cózmfg việsprfc gìktiv, đwrumiềircgu nàqrnxy làqrnxm Hàqrnxn Lậnjpfp lòtrnjng tràqrnxn đwrumplywy vui mừfgring.

Hắpnhan từfgri trong túmzcli trữpsxn vậnjpft lấbqkmy ra vàqrnxi hộnjxlp ngọeypqc bínsmach lớtjoan nhỏekty giốttafng nhau đwrumlivvt trêktivn mặlivvt đwrumbqkmt, lúmzclc nàqrnxy mớtjoai cầplywm phi đwrumao lêktivn, cựhnycc kỳeqdx cẩthndn thậnjpfn đwrumem "Tửwrmw Hầplywu hoa" kia vàqrnx cảmtgt khốttafi đwrumámtgt nhỏektyqrnxu tínsmam bêktivn dưircgtjoai đwrumgzelng loạoxpst khoéloaot lêktivn, sau đwrumózmfgxjgong phi đwrumao nâthndng lêktivn đwrumlivvt vàqrnxo tay, hắpnhan bỏektyqrnxo trong hộnjxlp ngọeypqc, cẩthndn thậnjpfn đwrumózmfgng kínsman lạoxpsi.


Khi tấbqkmt cảmtgt linh dưircgmvkoc đwrumircgu bịijug hắpnhan nhấbqkmt nhấbqkmt hámtgti xong. Sau khi thu vàqrnxo, hắpnhan mớtjoai thoảmtgti mámtgti, nhẹnnej nhõcgkbm thởoxps phàqrnxo mộnjxlt hơmtgti, tâthndm thầplywn trởoxpsktivn bìktivnh ổirzon.

Hắpnhan lưircgircgi biếpnhang duỗhnyci duỗhnyci lưircgng, lạoxpsi tùxjgoy ýmvko quéloaot mắpnhat mộnjxlt phen quanh sảmtgtnh đwrumámtgt, tin tưircgoxpsng xámtgtc nhậnjpfn trong nàqrnxy đwrumínsmach xámtgtc khômvkong cózmfg bỏektyzmfgt thứziobktiv, mớtjoai bìktivnh thảmtgtn đwrumi ra khỏektyi nơmtgti đwrumâthndy.

Khi Hàqrnxn Lậnjpfp trêktivn đwrumưircgircgng đwrumi qua nơmtgti con rếpnhat bịijug thưircgơmtgtng nặlivvng, con yêktivu thúmzcl kia đwrumãtjoa khômvkong nhúmzclc nhínsmach, nằektym im trêktivn mặlivvt đwrumbqkmt, hoàqrnxn toàqrnxn đwrumãtjoa chếpnhat, dưircgtjoai thâthndn chảmtgty ra mộnjxlt vũzlrang lớtjoan đwrumnjxlc huyếpnhat, làqrnxm cho khu vựhnycc nàqrnxy củzfnna sơmtgtn đwrumnjxlng tràqrnxn ngậnjpfp mộnjxlt mùxjgoi vịijug cổirzo quámtgti làqrnxm cho ngưircgircgi ta nômvkon mửwrmwa, Hàqrnxn Lậnjpfp sau khi ngửwrmwi thấbqkmy, cảmtgtm thấbqkmy cózmfg chúmzclt choámtgtng vámtgtng đwrumplywu ózmfgc.

qrnxn Lậnjpfp cảmtgt kinh, biếpnhat đwrumâthndy làqrnx kếpnhat quảmtgt củzfnna việsprfc đwrumnjxlc tínsmanh củzfnna đwrumnjxlc huyếpnhat lan ra trong khômvkong khínsma. Cho nêktivn nhanh chózmfgng phụgunrc dùxjgong mộnjxlt ínsmat "Thanh Linh támtgtn", lúmzclc nàqrnxy cảmtgtm giámtgtc khózmfg chịijugu mớtjoai tiêktivu trừfgri.

Hắpnhan đwrumi đwrumếpnhan chỗhnycmtgtch thi thểmpqr con rếpnhat bảmtgty, támtgtm trưircgmvkong liềircgn ngừfgring lạoxpsi, tiếpnhap theo xuấbqkmt ra phi đwrumao đwrumâthndm loạoxpsn bảmtgty, támtgtm cámtgti, thấbqkmy con rếpnhat thựhnycc sựhnyc khômvkong nhúmzclc nhínsmach tínsmaqrnxo, lúmzclc nàqrnxy mớtjoai yêktivn lòtrnjng tiếpnhap tụgunrc đwrumi tớtjoai.

Nhưircgng mớtjoai đwrumi vàqrnxi bưircgtjoac, thâthndn hìktivnh Hàqrnxn Lậnjpfp dừfgring lạoxpsi. Cúmzcli ngưircgircgi rúmzclt từfgri trêktivn mặlivvt đwrumbqkmt ra mộnjxlt mũzlrai nhọeypqn ngắpnhan màqrnxu đwrumen. Hắpnhan dùxjgong hai ngózmfgn tay cầplywm mũzlrai nhọeypqn nhẹnnej nhàqrnxng lau sạoxpsch bùxjgon đwrumen, mũzlrai nhọeypqn lậnjpfp tứziobc tỏektya ra kim quang lậnjpfp lòtrnje, đwrumínsmach thịijugqrnx kim nhậnjpfn.

Thìktiv ra Hàqrnxn Lậnjpfp cózmfg khảmtgtbsqmng dễmvkoqrnxng chọeypqc thủzfnnng bụgunrng con rếpnhat yêktivu thúmzcl, chínsmanh làqrnxoxps trong đwrumoạoxpsn thờircgi gian hắpnhan biếpnhan mấbqkmt kia, đwrumem kim nhậnjpfn, trêktivn đwrumoạoxpsn đwrumưircgircgng ra vàqrnxo sơmtgtn đwrumnjxlng cắpnham xuốttafng mộnjxlt nửwrmwa lộnjxl phầplywn sắpnhac béloaon lêktivn trêktivn.

Bởoxpsi vìktiv sợmvkotjoai hàqrnxo quang củzfnna kim nhậnjpfn rấbqkmt sámtgtng, sẽthnd bịijugktivu thúmzcl sớtjoam phámtgtt hiệsprfn, Hàqrnxn Lậnjpfp còtrnjn dùxjgong bùxjgon đwrumen đwrumem mũzlrai nhọeypqn biếpnhan thàqrnxnh màqrnxu đwrumen, hòtrnja cùxjgong mộnjxlt thểmpqr vớtjoai sơmtgtn đwrumnjxlng tốttafi đwrumen, cứziob nhưircg vậnjpfy rúmzclt cuộnjxlc làqrnxm cho yêktivu thúmzcl khózmfgzmfg thểmpqr phámtgtt hiệsprfn.

Bởoxpsi vậnjpfy con rếpnhat khẩthndn cấbqkmp bámtgtm chặlivvt mặlivvt đwrumbqkmt, đwrumuổirzoi theo Hàqrnxn Lậnjpfp đwrumi vàqrnxo đwrumoạoxpsn sơmtgtn đwrumnjxlng nàqrnxy thìktiv đwrumãtjoa bịijug kim nhậnjpfn cắpnham ngưircgmvkoc mổirzo banh bụgunrng màqrnx thầplywn chẳyooyng biếpnhat, quỷnpis chẳyooyng hay, kếpnhat cụgunrc támtgtng thâthndn tạoxpsi nơmtgti đwrumâthndy. Đxhhpámtgtng thưircgơmtgtng thâthndn làqrnxktivu thúmzcl đwrumnjxlc trùxjgong cấbqkmp cao, mộnjxlt thâthndn đwrumnjxlc thuậnjpft cựhnycc kỳeqdx lợmvkoi hạoxpsi còtrnjn chưircga kịijugp thi triểmpqrn, trong lúmzclc hồgzel đwrumgzel liềircgn bịijugqrnxn Lậnjpfp ámtgtm toámtgtn, cámtgti chếpnhat thựhnycc sựhnycqrnx cựhnycc kỳeqdx oan uổirzong!

Tuy Hàqrnxn Lậnjpfp Lậnjpfp còtrnjn chưircga biếpnhat mìktivnh đwrumãtjoa giếpnhat chếpnhat mộnjxlt con rếpnhat yêktivu thúmzcl cấbqkmp cao, nhưircgng cũzlrang biếpnhat con đwrumnjxlc trùxjgong nàqrnxy cho dùxjgo khômvkong phảmtgti, thìktivzlrang khẳyooyng đwrumijugnh làqrnxktivu thúmzcl cấbqkmp trung mạoxpsnh nhấbqkmt. Đxhhpttafi vớtjoai việsprfc thu thậnjpfp nózmfg mộnjxlt cámtgtch nhẹnnej nhàqrnxng nhưircg vậnjpfy, rấbqkmt làqrnxqrnxi lòtrnjng.

Hiệsprfn tạoxpsi hắpnhan liêktivn tiếpnhap đwrumi bảmtgty, támtgtm bưircgtjoac, mỗhnyci bưircgtjoac đwrumircgu cúmzcli ngưircgircgi, rúmzclt cuộnjxlc đwrumem kim nhậnjpfn lau sạoxpsch sẽthnd thu hồgzeli. Sau đwrumózmfg liềircgn muốttafn nhấbqkmc châthndn rờircgi khỏektyi nơmtgti nàqrnxy, nhưircgng trong lúmzclc vômvko ýmvko nhìktivn thoámtgtng qua thi thểmpqr con rếpnhat, hắpnhan do dựhnyc mộnjxlt lámtgtt rồgzeli tiếpnhap tụgunrc đwrumi tớtjoai.

Vừfgria đwrumếpnhan trưircgtjoac thi thểmpqr con rếpnhat, Hàqrnxn Lậnjpfp khômvkong khámtgtch khínsmaxjgong kim nhậnjpfn trong tay lưircgtjoat trêktivn thi thểmpqr từfgri đwrumplywu đwrumếpnhan lưircgng, còtrnjn cózmfg đwrummvkoi mộnjxlt chúmzclt. Kếpnhat quảmtgt phámtgtt hiệsprfn vỏekty ngoàqrnxi ởoxpsircgng làqrnx cứziobng rắpnhan nhấbqkmt. Kim nhậnjpfn chỉhurzzmfg thểmpqr tiếpnhan vàqrnxo nửwrmwa tấbqkmc, chỉhurzzmfg tiếpnhap tụgunrc dùxjgong sứziobc mớtjoai cózmfg thểmpqr từfgri từfgri cắpnhat vàqrnxo.

qrnxn Lậnjpfp thấbqkmy vậnjpfy, khômvkong hềircg chầplywn chờircg, lậnjpfp tứziobc đwrumem támtgtm kim nhậnjpfn vừfgria mớtjoai thu hồgzeli màqrnx cốttaf sứziobc cắpnhat đwrumziobt vỏekty ngoàqrnxi trêktivn lưircgng con rếpnhat.


Khômvkong bao lâthndu sau, mộnjxlt vàqrnxi khốttafi vỏekty cứziobng dàqrnxi vàqrnxi thưircgtjoac đwrumãtjoa bịijugqrnxn Lậnjpfp cắpnhat xuốttafng, hắpnhan cẩthndn thậnjpfn thu vàqrnxo trong túmzcli trữpsxn vậnjpft. Mấbqkmy cámtgti nàqrnxy cózmfg thểmpqr ngăbsqmn cảmtgtn mộnjxlt kínsmach toàqrnxn lựhnycc củzfnna phámtgtp khínsma đwrumhurznh cấbqkmp, thìktiv quảmtgtqrnx đwrumgzel tốttaft. Nếpnhau đwrumơmtgtn giảmtgtn chếpnha thàqrnxnh mộnjxlt cámtgti nộnjxli giámtgtp khẳyooyng đwrumijugnh đwrumttafi vớtjoai chínsmanh mìktivnh cózmfg nhiềircgu chỗhnyc hữpsxnu dụgunrng.

Thậnjpft ra dựhnyca theo bổirzon ýmvko củzfnna Hàqrnxn Lậnjpfp, đwrumúmzclng làqrnx hậnjpfn khômvkong cózmfg khảmtgtbsqmng đwrumem cảmtgt vỏekty ngoàqrnxi củzfnna con rếpnhat cắpnhat mang đwrumi. Nhưircgng sẽthnd rấbqkmt tốttafn thờircgi gian, màqrnx thờircgi gian hiệsprfn tạoxpsi đwrumttafi vớtjoai hắpnhan màqrnxzmfgi thựhnycc sựhnycqrnx khan hiếpnham.

Cho nêktivn hắpnhan mang theo sựhnyc tiếpnhac nuốttafi ra khỏektyi sơmtgtn đwrumnjxlng, lậnjpfp tứziobc tiếpnhan hàqrnxnh thựhnycc hiệsprfn ýmvko nghĩirzomzclc trưircgtjoac đwrumózmfgqrnxoxps tạoxpsi đwrumâthndy cũzlrang cózmfg thểmpqrtrnjn cózmfg mộnjxlt ínsmat "Thiêktivn Linh quảmtgt" chưircga thàqrnxnh thụgunrc cózmfg thểmpqrmtgti đwrumưircgmvkoc.

Khi Hàqrnxn Lậnjpfp khômvkong ngừfgring thựhnycc thi theo kếpnha hoạoxpsch, sưircgu tậnjpfp linh dưircgmvkoc còtrnjn chưircga thàqrnxnh thụgunrc, mặlivvt khámtgtc mấbqkmy chỗhnycqrnx mọeypqi ngưircgircgi biếpnhat cózmfg linh dưircgmvkoc thàqrnxnh thụgunrc lạoxpsi bùxjgong nổirzo xung đwrumnjxlt lớtjoan giữpsxna cámtgtc đwrumsprf tửwrmw tinh nhuệsprf. Dùxjgo sao cózmfg khảmtgtbsqmng biếpnhat trưircgtjoac đwrumưircgmvkoc đwrumijuga đwrumiểmpqrm cózmfg linh dưircgmvkoc thàqrnxnh thụgunrc, cũzlrang chỉhurzzmfg mộnjxlt vàqrnxi chỗhnycqrnx thômvkoi, cao thủzfnnmtgtc phámtgti đwrumttafi đwrumplywu va chạoxpsm vớtjoai nhau thậnjpft khômvkong thểmpqr trámtgtnh khỏektyi đwrumưircgmvkoc.

Trong mộnjxlt sơmtgtn cốttafc u tĩirzonh cámtgtch Hàqrnxn Lậnjpfp ởoxps phínsmaa đwrumômvkong nam, cózmfg ba ngưircgircgi vìktiv hai câthndy "Tửwrmw Hầplywu hoa" giốttafng nhưircgqrnxn Lậnjpfp vừfgria mớtjoai hámtgti, đwrumang giằektyng co khômvkong thômvkoi.

Chínsmanh làqrnx hai đwrumózmfga Tửwrmw Hầplywu hoa, màqrnxu sắpnhac khômvkong phảmtgti làqrnxqrnxu xanh nhạoxpst, màqrnxqrnxqrnxu tínsmam cựhnycc kỳeqdx diễmvkom lệsprf, thựhnycc sựhnyc tỏektya ra mộnjxlt mùxjgoi hưircgơmtgtng lạoxps nồgzelng đwrumnjpfm. Phínsmaa trưircgtjoac hai đwrumózmfga kỳeqdx hoa màqrnxu tínsmam nàqrnxy còtrnjn cózmfg mộnjxlt đwrumplywu quámtgti lộnjxlc vớtjoai đwrumnjxlc giámtgtc màqrnxu đwrumekty lửwrmwa dàqrnxi, thâthndn thểmpqr chia đwrumômvkoi nằektym trong vũzlrang mámtgtu, đwrumãtjoa chếpnhat lâthndu rồgzeli.

qrnxmtgtch khômvkong xa thi thểmpqr quámtgti thúmzcl, cózmfg ba ngưircgircgi quầplywn ámtgto khámtgtc nhau đwrumziobng ởoxpsmtgtc vịijug trínsma tạoxpso thàqrnxnh hìktivnh tam giámtgtc, nhưircgng ai cũzlrang khômvkong cózmfg ra tay, tựhnyca hồgzel đwrumircgu rấbqkmt kiêktivng kịijug đwrumttafi vớtjoai hai ngưircgircgi khámtgtc.

"Hai ngưircgircgi bọeypqn ngưircgơmtgti rúmzclt cộnjxlc làqrnx ýmvkoktiv? Chínsmach giámtgtc lộnjxlc nàqrnxy chínsmanh làqrnx ta mộnjxlt mìktivnh giếpnhat chếpnhat, linh dưircgmvkoc nêktivn thuộnjxlc vềircg ta mớtjoai đwrumúmzclng!"mzclt cuộnjxlc mộnjxlt ngưircgircgi vớtjoai thầplywn tìktivnh tứziobc giậnjpfn mởoxps miệsprfng nózmfgi.

zmfgi chuyệsprfn chínsmanh làqrnx mộnjxlt thanh niêktivn ámtgto lam hai mưircgơmtgti tuổirzoi, bộnjxl mặlivvt anh tuấbqkmn, dámtgtng ngưircgircgi thon dàqrnxi. Hắpnhan mộnjxlt tay cầplywm phi xoa màqrnxu xanh, tay khámtgtc nâthndng mộnjxlt hạoxpst châthndu tửwrmwqrnxu vàqrnxng, trêktivn mặlivvt hai vậnjpft linh quang chózmfgi mắpnhat, vừfgria thấbqkmy đwrumãtjoa biếpnhat làqrnx phámtgtp khínsma đwrumhurznh cấbqkmp, khózmfg trámtgtch ngưircgircgi nàqrnxy cózmfg khảmtgtbsqmng mộnjxlt mìktivnh đwrumámtgtnh chếpnhat yêktivu thúmzcl cấbqkmp cao nhìktivn nhưircg bấbqkmt phàqrnxm kia.

xhhpoxpso huynh, khômvkong nghĩirzo tớtjoai năbsqmm nay lạoxpsi gặlivvp mặlivvt, ta vàqrnx ngưircgircgi thậnjpft đwrumúmzclng làqrnxzmfg nhiềircgu duyêktivn phậnjpfn!"zmfgi chuyệsprfn lầplywn nàqrnxy chínsmanh làqrnx mộnjxlt vịijug phàqrnxm nhâthndn lãtjoao giảmtgt ámtgto xanh tay cầplywm quảmtgti trưircgmvkong, sắpnhac mặlivvt nhìktivn nhưircgtrnja ámtgti, nhâthndn từfgri, nhưircgng đwrumttafi vớtjoai sựhnyc chấbqkmt vấbqkmn kia củzfnna thanh niêktivn khômvkong chúmzcl ýmvko, ngưircgmvkoc lạoxpsi cùxjgong mộnjxlt vịijug trung niêktivn đwrumoxpso sĩirzo khámtgtc nózmfgi chuyệsprfn.

xhhpúmzclng đwrumózmfg, ta cũzlrang khômvkong nghĩirzo tớtjoai năbsqmm nay còtrnjn cózmfg thểmpqrxjgong Lýmvko thínsma chủzfnn mộnjxlt lầplywn nữpsxna gặlivvp nhau!" Đxhhpoxpso sĩirzoircgng mang mộnjxlt thanh trưircgircgng kiếpnham mộnjxlc mạoxpsc, vẻhurz mặlivvt tựhnyc nhiêktivn nózmfgi, đwrumgzelng dạoxpsng cũzlrang khômvkong đwrumưircga mắpnhat nhìktivn gãtjoa thanh niêktivn.

Thanh niêktivn Thiêktivn Khuyếpnhat bảmtgto giậnjpfn dữpsxn, hắpnhan tựhnyc nhiêktivn cózmfg chúmzclt tưircg chấbqkmt bấbqkmt phàqrnxm, gia thếpnha hiểmpqrn hámtgtch, ngưircgircgi lạoxpsi anh tuấbqkmn tiêktivu sámtgti sốttaf mộnjxlt, cho tớtjoai bâthndy giờircg đwrumircgu làqrnx tiêktivu đwrumiểmpqrm làqrnxm mọeypqi ngưircgircgi ngắpnham nhìktivn, nhưircgng hiệsprfn tạoxpsi lạoxpsi bịijug hai têktivn nàqrnxy làqrnxm nhụgunrc, cózmfg thểmpqrqrnxo khômvkong làqrnxm hắpnhan sinh ra oámtgtn giậnjpfn.

Nhưircgng còtrnjn khômvkong chờircg hắpnhan mởoxps miệsprfng nózmfgi tiếpnhap cámtgti gìktiv, lãtjoao giảmtgtxjgong đwrumoxpso sĩirzozmfgi mấbqkmy câthndu, lậnjpfp tứziobc làqrnxm hắpnhan sắpnhac mặlivvt đwrumoxpsi biếpnhan, trởoxpsktivn kinh hoảmtgtng, thấbqkmt thốttaf.


"Chuyệsprfn xưircga khômvkong cầplywn đwrumircg cậnjpfp, hômvkom nay trong nàqrnxy cózmfg hai gốttafc linh dưircgmvkoc, ngưircgơmtgti vàqrnx ta hai ngưircgircgi vừfgria lúmzclc phâthndn chia bìktivnh đwrumyooyng, mộnjxlt ngưircgircgi mộnjxlt gốttafc câthndy đwrumưircgmvkoc khômvkong?"tjoao giảmtgt khômvkong nózmfgi lờircgi vômvko nghĩirzoa, hưircgtjoang đwrumoxpso sĩirzo Thanh Hưircg cốttafc đwrumttafi diệsprfn đwrumưircga ra lờircgi mờircgi liêktivn thủzfnn phâthndn chia linh dưircgmvkoc.

Trung niêktivn đwrumoxpso sĩirzo nghe vậnjpfy, trêktivn mặlivvt khômvkong cózmfg vẻhurz kinh ngạoxpsc, sau khi hơmtgti trầplywm ngâthndm, liềircgn gậnjpft đwrumplywu đwrumámtgtp ứziobng nózmfgi:

"Cũzlrang tốttaft, chúmzclng ta thựhnycc lựhnycc khômvkong sai biệsprft lắpnham, đwrumámtgtnh nhau chếpnhat sốttafng cũzlrang làqrnx kếpnhat quảmtgtircgvszbng bạoxpsi câthndu thưircgơmtgtng, nhưircg vậnjpfy đwrumi, ta khômvkong cózmfg ýmvko kiếpnhan!"

Thanh niêktivn đwrumem đwrumttafi thoạoxpsi củzfnna hai ngưircgircgi đwrumttafi diệsprfn nghe xong rõcgkbqrnxng, trong lòtrnjng vừfgria sợmvko vừfgria giậnjpfn.

Đxhhpttafi phưircgơmtgtng hai ngưircgircgi liêktivn thủzfnn, tuy hắpnhan tựhnyc phụgunr phámtgtp khínsma uy lựhnycc vômvkoxjgong lớtjoan, nhưircgng cũzlrang biếpnhat tuyệsprft khômvkong phảmtgti làqrnx đwrumttafi thủzfnn. Nhưircgng muốttafn bỏekty linh dưircgmvkoc sắpnhap tớtjoai tay nàqrnxy, hắpnhan nózmfgi cámtgti gìktivzlrang khômvkong cam lòtrnjng.

ktiv thếpnha sau khi trong đwrumplywu xoay chuyểmpqrn, thâthndn hìktivnh thanh niêktivn bỗhnycng nhiêktivn bắpnhan nhanh vềircg phínsmaa sau, tiếpnhan thẳyooyng đwrumếpnhan hai gốttafc câthndy linh dưircgmvkoc, hắpnhan muốttafn mộnjxlt cúmzcl nắpnham lấbqkmy linh dưircgmvkoc, liềircgn lậnjpfp tứziobc trốttafn chạoxpsy.

"Muốttafn chếpnhat!"

Thanh niêktivn vừfgria mớtjoai di chuyểmpqrn, lãtjoao giảmtgt ámtgto xanh kia sắpnhac mặlivvt trầplywm xuốttafng, giưircgơmtgtng quảmtgti trưircgmvkong cầplywm trong tay phózmfgng ra, biếpnhan thàqrnxnh mộnjxlt đwrumoxpso thanh quang thẳyooyng đwrumếpnhan thanh niêktivn bay vúmzclt đwrumi. Quảmtgti trưircgmvkong nàqrnxy hózmfga thàqrnxnh thanh quang quámtgt nhanh, chỉhurzzmfge lêktivn, tuy xuấbqkmt phámtgtt sau màqrnx đwrumếpnhan trưircgtjoac mặlivvt củzfnna thanh niêktivn, ngăbsqmn đwrumưircgircgng đwrumi củzfnna hắpnhan

Thanh niêktivn kinh hãtjoai, đwrumâthndy làqrnx phámtgtp khínsmaktiv, nhưircg thếpnhaqrnxo lạoxpsi nhanh nhưircg vậnjpfy? Bấbqkmt quámtgt sựhnyc việsprfc đwrumếpnhan vậnjpfy, hắpnhan cũzlrang khômvkong kịijugp suy nghĩirzo, nhấbqkmc tay, phi xoa màqrnxu xanh bay ra nghêktivnh đwrumózmfgn, thâthndn hìktivnh khômvkong chúmzclt ngừfgring lạoxpsi, tiếpnhap tụgunrc chạoxpsy vềircg phínsmaa trưircgtjoac, xem ra khômvkong lấbqkmy đwrumưircgmvkoc linh dưircgmvkoc, hắpnhan sẽthnd khômvkong bỏekty qua.

"Tiểmpqru hữpsxnu, đwrumãtjoa muộnjxln! Tốttaft nhấbqkmt làqrnxktivn nhanh chózmfgng rờircgi đwrumi, khômvkong nêktivn bứziobc bámtgtch bầplywn đwrumoxpso hômvkom nay đwrumoxpsi khai sámtgtt giớtjoai!" Thanh niêktivn còtrnjn chưircga bưircgtjoac hai bưircgtjoac, phínsmaa sau liềircgn truyềircgn đwrumếpnhan thanh âthndm khômvkong nózmfgng khômvkong lạoxpsnh, giốttafng nhưircgmtgtm sámtgtt phínsmaa sau thâthndn hắpnhan, dọeypqa cho thanh niêktivn hồgzeln bay lêktivn mâthndy.

Thanh niêktivn sắpnhac mặlivvt trắpnhang bệsprfch lêktivn đwrumếpnhan đwrumplywu, quảmtgt nhiêktivn đwrumoxpso sĩirzo kia cámtgtch hắpnhan chỉhurzzmfg ngoàqrnxi mộnjxlt trưircgmvkong, đwrumang cưircgircgi cưircgircgi nhìktivn hắpnhan.

Thanh niêktivn sắpnhac mặlivvt támtgti nhợmvkot khômvkong hềircgzmfgi mộnjxlt từfgri, lậnjpfp tứziobc chuyểmpqrn hưircgtjoang chạoxpsy nhưircg đwrumktivn ra ngoàqrnxi cốttafc, ngay cảmtgt đwrumplywu cũzlrang khômvkong dámtgtm ngoámtgti lạoxpsi nhìktivn mộnjxlt chúmzclt. Hắpnhan trong lòtrnjng biếpnhat thựhnycc lựhnycc mìktivnh cùxjgong hai ngưircgircgi nàqrnxy chêktivnh lệsprfch nhau quámtgt lớtjoan, chủzfnn ýmvkomtgti linh dưircgmvkoc chínsmanh làqrnx muốttafn tìktivm chếpnhat màqrnx thômvkoi, đwrumttafi phưircgơmtgtng cózmfg khảmtgtbsqmng phózmfgng thínsmach hắpnhan mộnjxlt mạoxpsng làqrnx sựhnyc việsprfc đwrumãtjoa khózmfgzmfg thểmpqr tin.

"Hắpnhac hắpnhac, Linh Hồgzel bộnjxl củzfnna đwrumoxpso huynh so vớtjoai trưircgtjoac kia càqrnxng lợmvkoi hạoxpsi, thậnjpft sựhnycqrnx xuấbqkmt thầplywn nhậnjpfp hózmfga!"tjoao giảmtgt thấbqkmy đwrumoxpso sĩirzo buômvkong tha thanh niêktivn mộnjxlt mạoxpsng, cảmtgtm thấbqkmy kỳeqdx quámtgti nhưircgng cũzlrang khômvkong ra tay ngăbsqmn trởoxps, ngưircgmvkoc lạoxpsi còtrnjn khen ngợmvkoi đwrumttafi phưircgơmtgtng.

"Khômvkong cózmfgktiv, chúmzclt tàqrnxi mọeypqn màqrnx thômvkoi!" Đxhhpoxpso sĩirzo thảmtgtn nhiêktivn liếpnhac mắpnhat nhìktivn bózmfgng dámtgtng thanh niêktivn biếpnhan mấbqkmt, chậnjpfm rãtjoai ung dung nózmfgi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.