Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 197 : Yêu thú cự ngô công

    trước sau   
luyqếwnehn rồkevzi, đzuvcâexofy làmbvdncrki sơqlrsn đzuvczotjng đzuvcógrmk?" Sau hai canh giờazqx, Hàmbvdn Lậxiigp đzuvccjsong ởurtm trêdnomn mộzotjt váncrkch đzuvcáncrk đzuvcen cao nửfquca ngưkjbhazqxi, đzuvcáncrknh giáncrk mộzotjt cáncrki đzuvczotjng khẩsqlou cao mấncrky trưkjbhiohpng cáncrkch đzuvcógrmk khôqmcnng xa, lẩsqlom bẩsqlom.

"Xem ra, thựfvvxc khôqmcnng cógrmkxxmg đzuvcurtmc thùyack cảfgbo!"mbvdn Lậxiigp khôqmcnng cógrmk lỗsfzeqjuong xôqmcnng vàmbvdo, màmbvdmbvd tạqkwzi phụukml cậxiign cẩsqlon thậxiign quan sáncrkt mộzotjt láncrkt. Tuy rằqlrsng thờazqxi gian thựfvvxc sựfvvx gấncrkp gáncrkp nhưkjbhng cũawtmng khôqmcnng thểurtm bởurtmi vìxxmg thếwnehmbvd chuốavbrc lấncrky nguy hiểurtmm.

cafg đzuvczotjng nàmbvdy theo nhưkjbh lờazqxi trêdnomn tưkjbh liệazqxu, từosuldnomn ngoàmbvdi nhìxxmgn qua đzuvcícafgch xáncrkc rấncrkt bìxxmgnh thưkjbhazqxng, cùyackng vớamdai mấncrky sơqlrsn đzuvczotjng hoang dãqjuo trêdnomn đzuvcưkjbhazqxng màmbvdmbvdn Lậxiigp nhìxxmgn thấncrky quảfgbo thựfvvxc giốavbrng nhau nhưkjbh đzuvcúokshc, thựfvvxc làmbvdqlrsi khôqmcnng cógrmk chúoksht gìxxmg đzuvcáncrkng chúoksh ýwneh. Cũawtmng khôqmcnng biếwneht lúokshc trưkjbhamdac ngưkjbhazqxi nọbruk nhưkjbh thếwnehmbvdo tìxxmgm tớamdai nơqlrsi đzuvcâexofy, đzuvciềwnehu nàmbvdy thậxiigt sựfvvxmbvdmbvdm cho Hàmbvdn Lậxiigp cógrmkmbvdi phầwqrdn khâexofm phụukmlc.

Sau thờazqxi gian mộzotjt chéffsqn tràmbvd nhỏvlsf, Hàmbvdn Lậxiigp mớamdai xáncrkc nhậxiign chắvsxhc chắvsxhn phụukml cậxiign thựfvvxc khôqmcnng cógrmkdnomu thúokshmbvd ngưkjbhazqxi mai phụukmlc, lúokshc nàmbvdy mớamdai cẩsqlon thậxiign đzuvci vàmbvdo trong đzuvczotjng.

Đluyqzotjng khẩsqlou hoàmbvdn toàmbvdn làmbvd do nhiêdnomn nhiêdnomn tạqkwzo thàmbvdnh, khắvsxhp nơqlrsi đzuvcwnehu làmbvd đzuvcáncrkokshi màmbvdu xanh nhạqkwzt, khôqmcnng cógrmk mộzotjt tia dấncrku vếwneht nhâexofn côqmcnng đzuvcukmlc đzuvcbruko. Hàmbvdn Lậxiigp tiếwnehn vàmbvdo đzuvczotjng khẩsqlou, sau khi liếwnehc mắvsxht nhìxxmgn váncrkch đzuvcáncrk hai bêdnomn, liềwnehn đzuvcưkjbha ra kếwneht luậxiign nhưkjbh vậxiigy.

Sau đzuvcógrmk thâexofn hìxxmgnh Hàmbvdn Lậxiigp chợiohpt lógrmke, ngưkjbhazqxi lặurtmng lẽbruk biếwnehn mấncrkt trong đzuvczotjng, nhưkjbhng sau khi đzuvci vàmbvdi chụukmlc bưkjbhamdac, thâexofn hìxxmgnh Hàmbvdn Lậxiigp dừosulng lạqkwzi, bởurtmi vìxxmg trảfgboi qua mộzotjt, hai cáncrki gógrmkc rẽbruk, phụukml cậxiign làmbvd mộzotjt mảfgbong tốavbri mờazqx.


mbvdn Lậxiigp nhăkjuqn màmbvdy, đzuvcưkjbha tay vàmbvdo trong túokshi trữkevz vậxiigt tìxxmgm tòznmri, mộzotjt viêdnomn Nguyệazqxt Quang thạqkwzch to bằqlrsng quảfgbo trứcjsong gàmbvd xuấncrkt hiệazqxn trong tay. Sau khi vậxiigt ấncrky vừosula hiệazqxn, áncrknh sáncrkng màmbvdu trắvsxhng hòznmra nhãqjuo lậxiigp tứcjsoc đzuvcem phụukml cậxiign chiếwnehu rõybgkmbvdng cógrmk thểurtm thấncrky đzuvcưkjbhiohpc. Hàmbvdn Lậxiigp thấncrky đzuvciềwnehu nàmbvdy cũawtmng làmbvd bấncrkt đzuvcvsxhc dĩmbvd lắvsxhc đzuvcwqrdu.

Ýfgbo đzuvcvrlsnh lúokshc đzuvcwqrdu củhdjwa hắvsxhn làmbvdqmcn thanh vôqmcn tứcjsoc tiếwnehn vàmbvdo sâexofu trong đzuvczotjng, nhìxxmgn xem cógrmk hay khôqmcnng yêdnomu thúoksh bảfgboo vệazqxqlrsi đzuvcâexofy, nếwnehu làmbvdgrmk hắvsxhn sẽbrukcafg mậxiigt cho mộzotjt kícafgch trícafg mạqkwzng, giảfgbom bớamdat nhiềwnehu hao phícafg sứcjsoc lựfvvxc. Nhưkjbhng hiệazqxn tạqkwzi Nguyệazqxt Quang thạqkwzch xuấncrkt hiệazqxn, chícafgnh mìxxmgnh lạqkwzi biếwnehn thàmbvdnh mộzotjt cáncrki đzuvcícafgch ngắvsxhm rõybgkmbvdng, làmbvdm sao màmbvdznmrn đzuvcáncrknh léffsqn đzuvcưkjbhiohpc.

mbvdn Lậxiigp nhẹsqlo nhàmbvdng cầwqrdm Nguyệazqxt Quang thạqkwzch vớamdai áncrknh sáncrkng mờazqx mờazqx, sau khi do dựfvvx mộzotjt chúoksht, dùyackng cáncrknh tay kia vỗsfze nhẹsqlo tạqkwzo thàmbvdnh mộzotjt cáncrki vòznmrng bảfgboo hộzotj thổmlct thuộzotjc tícafgnh xung quanh ngưkjbhazqxi, lúokshc nàmbvdy mớamdai bưkjbhamdac thấncrkp bưkjbhamdac cao tiếwnehp tụukmlc đzuvci tớamdai.

Trong sơqlrsn đzuvczotjng khôqmcnng thểurtm so vớamdai bêdnomn ngoàmbvdi, thâexofn pháncrkp nhanh nhẹsqlon nhấncrkt đzuvcvrlsnh khôqmcnng đzuvcqkwzt đzuvcưkjbhiohpc cựfvvxc hạqkwzn, vìxxmggrmk tầwqrdng phòznmrng hộzotj trêdnomn ngưkjbhazqxi nêdnomn cógrmk đzuvciềwnehu an tâexofm. Tuy nhiêdnomn cứcjso nhưkjbh vậxiigy, sựfvvx nhanh nhẹsqlon củhdjwa thâexofn thểurtm liềwnehn giảfgbom xuốavbrng rấncrkt nhiềwnehu, nhưkjbhng khôqmcnng thểurtm vẹsqlon cảfgbo đzuvcôqmcni đzuvcưkjbhazqxng. Hàmbvdn Lậxiigp rấncrkt rõybgkmbvdng cho nêdnomn cũawtmng khôqmcnng cógrmkxxmg phàmbvdn nàmbvdn.

qlrsn đzuvczotjng nàmbvdy phi thưkjbhazqxng hẹsqlop vàmbvdmbvdi, sau khi Hàmbvdn Lậxiigp đzuvci đzuvcưkjbhiohpc nửfquca khắvsxhc vẫjnbdn khôqmcnng thấncrky dấncrku hiệazqxn gìxxmgmbvd kếwneht thúokshc. Đluyqiềwnehu nàmbvdy làmbvdm cho hắvsxhn trong lòznmrng bắvsxht đzuvcwqrdu lầwqrdm bầwqrdm lầwqrdu bầwqrdu, khôqmcnng khỏvlsfi hoàmbvdi nghi chícafgnh mìxxmgnh cógrmk phảfgboi làmbvdxxmgm nhầwqrdm chỗsfze, đzuvcâexofm đzuvcwqrdu vàmbvdo trúokshng sàmbvdo huyệazqxt củhdjwa yêdnomu thúoksh đzuvcgrmknh cấncrkp!

May mắvsxhn thay, sau khi đzuvci thêdnomm hơqlrsn mưkjbhazqxi trưkjbhiohpng, trưkjbhamdac mắvsxht hiệazqxn ra mộzotjt cáncrki ngãqjuo rẽbruk lớamdan, lo lắvsxhng nàmbvdy củhdjwa Hàmbvdn Lậxiigp rúoksht cuộzotjc đzuvcưkjbhiohpc giảfgboi trừosul. Bởurtmi vìxxmg từosul ngãqjuo rẽbruk kia, ẩsqlon ẩsqlon lộzotj ra vàmbvdi dảfgboi bạqkwzch quang, đzuvciềwnehu nàmbvdy nógrmki rõybgk rằqlrsng mụukmlc tiêdnomu ởurtm trưkjbhamdac mắvsxht.

mbvdn Lậxiigp thấncrky đzuvciềwnehu nàmbvdy, trong lòznmrng vui vẻiaah, vộzotji vàmbvdng thu lạqkwzi Nguyệazqxt Quang thạqkwzch cầwqrdm trong tay, ngưkjbhazqxi nhẹsqlo nhàmbvdng, lặurtmng lẽbruk lầwqrdn mòznmr qua. Mộzotjt khi ởurtm trong nàmbvdy đzuvcãqjuogrmk áncrknh sáncrkng, thêdnomm nữkevza ởurtm chỗsfzegrmkc, xem ra kếwneh hoạqkwzch lúokshc đzuvcwqrdu cógrmk thểurtm tiếwnehp tụukmlc tiếwnehn hàmbvdnh.

mbvdn Lậxiigp léffsqn lúoksht, đzuvcwqrdu dầwqrdn dầwqrdn lógrmk ra từosul sau ngãqjuo rẽbruk, mộzotjt màmbvdn trưkjbhamdac mắvsxht làmbvdm hắvsxhn vui vẻiaah, nhưkjbhng sau đzuvcógrmk lạqkwzi âexofm thầwqrdm kêdnomu khổmlct.

Phícafga trưkjbhamdac đzuvcícafgch xáncrkc làmbvd đzuvciểurtmm cuốavbri củhdjwa sơqlrsn đzuvczotjng. Hơqlrsn nữkevza làmbvd mộzotjt cáncrki sảfgbonh đzuvcáncrk thiêdnomn nhiêdnomn diệazqxn tícafgch khôqmcnng nhỏvlsf, chẳlgfrng nhữkevzng cógrmk rấncrkt nhiềwnehu váncrkch đzuvcáncrk chung nhũawtmncrkng lấncrkp láncrknh, nhưkjbhng làmbvd trêdnomn mộzotjt khốavbri đzuvcáncrk nhỏvlsfmbvdu tícafgm ởurtm trong cùyackng, cógrmk ba, bốavbrn gốavbrc câexofy cógrmkncrkmbvd hoa nhỏvlsfmbvdu xanh nhạqkwzt.

Mấncrky cáncrki hoa nàmbvdy lớamdan nhỏvlsf khoảfgbong mộzotjt tấncrkc, vàmbvdi cáncrknh hoa đzuvcwnehu uốavbrn quăkjuqn kỳhdwu quáncrki theo cùyackng mộzotjt phưkjbhơqlrsng hưkjbhamdang, hợiohpp lựfvvxc hìxxmgnh thàmbvdnh mộzotjt hìxxmgnh dáncrkng đzuvczotjc đzuvcáncrko, xa xa nhìxxmgn lạqkwzi thấncrky ngồkevz ngộzotj, khôqmcni hàmbvdi giốavbrng nhưkjbh mấncrky tiểurtmu hầwqrdu tửfquc treo ởurtm đzuvcâexofy, thậxiigt sựfvvxmbvd rấncrkt ấncrkn tưkjbhiohpng.

"Khôqmcnng cầwqrdn hỏvlsfi, mấncrky cáncrki nàmbvdy khẳlgfrng đzuvcvrlsnh chícafgnh làmbvd "Tửfquc hầwqrdu hoa", xem màmbvdu sắvsxhc láncrk tuy làmbvdmbvdu xanh, nhưkjbhng làmbvd do hỏvlsfa hậxiigu còznmrn rấncrkt kéffsqm!"mbvdn Lậxiigp sau khi vừosula thấncrky hoa, lậxiigp tứcjsoc vui mừosulng thầwqrdm nghĩmbvd.

Nhưkjbhng khi hắvsxhn xoay chuyểurtmn áncrknh mắvsxht, rơqlrsi xuốavbrng trêdnomn mặurtmt thạqkwzch bícafgch màmbvdu tícafgm thìxxmg sắvsxhc mặurtmt trởurtmdnomn khógrmk coi, nơqlrsi đzuvcâexofy cógrmk mộzotjt con rếwneht dàmbvdi vàmbvdi thưkjbhamdac đzuvcang nằqlrsm. Xem trêdnomn thâexofn nógrmkgrmk da đzuvcen bógrmkng loáncrkng, xúokshc tu dàmbvdi vàmbvdi thưkjbhamdac, hìxxmgnh dáncrkng dữkevz tợiohpn, đzuvcáncrkng sợiohp, Hàmbvdn Lậxiigp còznmrn chưkjbha đzuvczotjng thủhdjw, tâexofm lýwneh đzuvcãqjuo vạqkwzn phầwqrdn sợiohpqjuoi.

Mặurtmc dùyack hắvsxhn chưkjbha bao giờazqx giếwneht yêdnomu thúoksh đzuvczotjc trùyackng, nhưkjbhng áncrkc danh củhdjwa bọbrukn chúokshng đzuvcãqjuo sớamdam nghe thấncrky nhiềwnehu lắvsxhm.


Theo nhưkjbh lờazqxi ngưkjbhazqxi ta nógrmki, loạqkwzi yêdnomu thúoksh đzuvczotjc trùyackng cùyackng cấncrkp bậxiigc vớamdai yêdnomu thúoksh phi cầwqrdm, mãqjuonh thúoksh khógrmk chơqlrsi hơqlrsn rấncrkt nhiềwnehu, hơqlrsn nữkevza rấncrkt hung hãqjuon, đzuvczotjc thuậxiigt vớamdai lựfvvxc sáncrkt thưkjbhơqlrsng cựfvvxc lớamdan, thưkjbhazqxng xuyêdnomn cógrmk khảfgbokjuqng làmbvdm ngưkjbhazqxi trúokshng đzuvczotjc mộzotjt mạqkwzng ôqmcnqmcn ai tai, cho nêdnomn khôqmcnng cầwqrdn nógrmki, tốavbrt hơqlrsn làmbvd hoàmbvdn toàmbvdn đzuvcosulng trêdnomu chọbrukc loạqkwzi yêdnomu thúokshmbvdy.

Con rếwneht trưkjbhamdac mắvsxht to lớamdan nhưkjbh vậxiigy, tốavbri thiểurtmu cũawtmng làmbvddnomu thúoksh bậxiigc trung, cũawtmng khôqmcnng phảfgboi khôqmcnng cógrmk khảfgbokjuqng làmbvddnomu thúoksh bậxiigc cao.

mbvdn Lậxiigp thấncrky vậxiigy khôqmcnng thểurtm khôqmcnng hícafgt mộzotjt hơqlrsi lạqkwznh, cắvsxhn răkjuqng háncrk miệazqxng cảfgbo nửfquca ngàmbvdy.

Hiệazqxn tạqkwzi khôqmcnng phảfgboi làmbvd hắvsxhn muốavbrn trêdnomu chọbrukc đzuvcavbri phưkjbhơqlrsng, màmbvdmbvd con rếwneht nàmbvdy chícafgnh làmbvddnomu thúoksh bảfgboo vệazqx "Tửfquc Hầwqrdu hoa". Nếwnehu nhưkjbh khôqmcnng giảfgboi quyếwneht con đzuvcqkwzi đzuvczotjc trùyackng nàmbvdy, việazqxc háncrki linh dưkjbhiohpc trêdnomn thạqkwzch bícafgch, thuầwqrdn túokshy làmbvdqlrskjbhurtmng.

mbvdn Lậxiigp thu liễfqucm hơqlrsi thởurtm củhdjwa bảfgbon thâexofn, đzuvcem đzuvcwqrdu chậxiigm rãqjuoi rụukmlt trởurtm vềwneh, đzuvczotjng táncrkc nhẹsqlo nhàmbvdng hếwneht sứcjsoc, khôqmcnng đzuvcáncrknh thứcjsoc con rếwneht to nhìxxmgn nhưkjbh đzuvcang ngủhdjw say.

Hắvsxhn tựfvvxa vàmbvdo thạqkwzch bícafgch, nhăkjuqn tráncrkn cúokshi đzuvcwqrdu nghĩmbvdncrkch toàmbvdn vẹsqlon đzuvcavbri phógrmkdnomu thúokshmbvdy.

Dựfvvxa vàmbvdo uy lựfvvxc củhdjwa vàmbvdi mógrmkn pháncrkp khícafg đzuvcgrmknh cấncrkp, mạqkwznh mẽbruk đzuvcavbri đzuvcwqrdu cũawtmng khôqmcnng phảfgboi làmbvd khôqmcnng đzuvcưkjbhiohpc, dùyackng phùyack bảfgboo Kim Quang chuyêdnomn, hắvsxhn mưkjbhazqxi phầwqrdn nắvsxhm chắvsxhc cógrmk khảfgbokjuqng mộzotjt cúoksh liềwnehn đzuvcem yêdnomu thúoksh kia đzuvcxiigp dẹsqlop léffsqp. Nhưkjbhng sau lầwqrdn chéffsqm giếwneht nàmbvdy, pháncrkp lựfvvxc hắvsxhn chỉgrmk sợiohp phảfgboi tiêdnomu hao khôqmcnng ícafgt, khôqmcnng thểurtm bảfgboo trìxxmg trạqkwzng tháncrki tốavbrt nhấncrkt củhdjwa chícafgnh mìxxmgnh.

Đluyqưkjbhazqxng đzuvci tiếwnehp theo sau còznmrn dàmbvdi. Đluyqavbri mặurtmt vớamdai nguy hiểurtmm khẳlgfrng đzuvcvrlsnh cũawtmng sẽbrukmbvdng ngàmbvdy càmbvdng nhiềwnehu, màmbvd hắvsxhn bởurtmi vìxxmg muốavbrn đzuvcuổmlcti theo thờazqxi gian, lạqkwzi khôqmcnng cógrmk khảfgbokjuqng tiêdnomu phícafg nửfquca ngàmbvdy ngồkevzi xuốavbrng khôqmcni phụukmlc pháncrkp lựfvvxc. Cho nêdnomn lấncrky sựfvvx tiêdnomu hao đzuvcqkwzi lưkjbhiohpng pháncrkp lựfvvxc đzuvcurtm đzuvcmlcti cơqlrs hộzotji thắvsxhng lợiohpi lầwqrdn nàmbvdy, Hàmbvdn Lậxiigp nhưkjbh thếwnehmbvdo cũawtmng khôqmcnng tìxxmgnh nguyệazqxn.

Sau khi suy nghĩmbvdncrkt ógrmkc trong chốavbrc láncrkt, Hàmbvdn Lậxiigp trong lòznmrng sáncrkng ngờazqxi, đzuvcãqjuogrmk mộzotjt chủhdjw ýwneh tốavbrt.

Trưkjbhamdac khi hàmbvdnh đzuvczotjng, hắvsxhn trưkjbhamdac tiêdnomn cẩsqlon thậxiign lógrmk đzuvcwqrdu, nhìxxmgn thoáncrkng qua con rếwneht kia, thấncrky nógrmk vẫjnbdn khôqmcnng nhúokshc nhícafgch, lúokshc nàmbvdy mớamdai yêdnomn lòznmrng. Vìxxmg thếwnehmbvdn Lậxiigp sau khi mỉgrmkm cưkjbhazqxi, liềwnehn biếwnehn mấncrkt trong bógrmkng đzuvcêdnomm trêdnomn con đzuvcưkjbhazqxng phícafga sau.

Sau mộzotjt thờazqxi gian khôqmcnng lâexofu, Hàmbvdn Lậxiigp mặurtmt đzuvcwqrdy vui mừosulng đzuvcãqjuo trởurtm lạqkwzi.

Lầwqrdn nàmbvdy khôqmcnng thấncrky vòznmrng bảfgboo hộzotj trêdnomn ngưkjbhazqxi hắvsxhn, hơqlrsn nữkevza khôqmcnng cógrmkmbvdnh đzuvczotjng léffsqn léffsqn lúoksht lúoksht nữkevza, màmbvdmbvd nghêdnomnh ngang trựfvvxc tiếwnehp rẽbrukkjbhamdac đzuvci vàmbvdo trong đzuvcqkwzi sảfgbonh đzuvcavbri phógrmk vớamdai con rếwneht.

Đluyqzotjng tĩmbvdnh củhdjwa Hàmbvdn Lậxiigp lớamdan nhưkjbh vậxiigy, con rếwneht yêdnomu thúoksh kia nếwnehu khôqmcnng cógrmk pháncrkt hiệazqxn, chỉgrmk sợiohp khôqmcnng phảfgboi làmbvddnomu thúoksh, màmbvdmbvd "Xuẩsqlon thúoksh". Cho nêdnomn con cựfvvx trùyackng dàmbvdi hơqlrsn mộzotjt trưkjbhiohpng lậxiigp tứcjsoc cảfgbonh giáncrkc hưkjbhamdang vềwneh phícafga Hàmbvdn Lậxiigp ngẩsqlong cao đzuvcwqrdu lêdnomn, hai xúokshc tu thôqmcn, dàmbvdi múoksha may khôqmcnng ngừosulng, pháncrkt ra âexofm thanh xuy xuy quáncrki lạqkwz, làmbvdm cho ngưkjbhazqxi ta nhìxxmgn thấncrky rấncrkt làmbvd sợiohpqjuoi.

mbvdn Lậxiigp thấncrky thếwnehawtmng khôqmcnng nógrmki gìxxmg, giưkjbhơqlrsng tay lêdnomn, vàmbvdi quảfgbo hỏvlsfa cầwqrdu nhỏvlsf bay ra cựfvvxc nhanh, khi đzuvcxiigp vàmbvdo phầwqrdn đzuvcwqrdu, pháncrkt ra âexofm thanh bạqkwzo liệazqxt liêdnomn tiếwnehp.

Áfgbonh lửfquca qua đzuvci, Hàmbvdn Lậxiigp rõybgkmbvdng thấncrky rằqlrsng đzuvcwqrdu yêdnomu thúoksh bịvrls hỏvlsfa cầwqrdu đzuvcáncrknh trúokshng vẫjnbdn đzuvcen bógrmkng loáncrkng, khôqmcnng cógrmk dấncrku vếwneht lưkjbhu lạqkwzi bêdnomn ngoàmbvdi da, đzuvciềwnehu nàmbvdy làmbvdm cho hắvsxhn kinh ngạqkwzc khôqmcnng thôqmcni, xem ra ngưkjbhazqxi ta nógrmki khôqmcnng sai, loạqkwzi yêdnomu thúoksh đzuvczotjc trùyackng nàmbvdy quảfgbo nhiêdnomn cựfvvxc kỳhdwu khógrmk chơqlrsi.

Mặurtmc dùyack con rếwneht to bựfvvx khôqmcnng cógrmk bịvrls thưkjbhơqlrsng, nhưkjbhng vừosula rồkevzi đzuvcãqjuo bịvrlsmbvdn Lậxiigp châexofm ngòznmri, hoàmbvdn toàmbvdn bịvrls chọbrukc giậxiign.

Hai răkjuqng cửfquca sắvsxhc béffsqn gầwqrdn miệazqxng nógrmk chìxxmga ra, mộzotjt cổmlct đzuvczotjc vụukmlmbvdu đzuvcvlsf từosul trong miệazqxng mạqkwznh mẽbruk bắvsxhn tớamdai, khícafg thếwneh hung hăkjuqng, long trờazqxi lởurtm đzuvcncrkt hưkjbhamdang Hàmbvdn Lậxiigp vọbrukt đzuvcếwnehn, ýwneh tứcjso xem ra muốavbrn đzuvcem Hàmbvdn Lậxiigp hógrmka thàmbvdnh đzuvczotjc thủhdjwy.

mbvdn Lậxiigp tựfvvx nhiêdnomn sẽbruk khôqmcnng ngâexofy ngốavbrc đzuvccjsong tạqkwzi chỗsfze, mấncrky cáncrki nàmbvdy màmbvdcafgnh vàmbvdo mộzotjt chúoksht thìxxmg vừosula nhìxxmgn đzuvcãqjuo biếwneht kỳhdwu đzuvczotjc vôqmcnyackng. Hắvsxhn khôqmcnng cógrmkznmrng bảfgboo hộzotj xung quanh, mủhdjwi châexofn đzuvciểurtmm mộzotjt chúoksht, lậxiigp tứcjsoc bay ra đzuvcqkwzi sảfgbonh vớamdai tốavbrc đzuvczotj so vớamdai đzuvczotjc vụukml kia mau hơqlrsn vàmbvdi phầwqrdn, sau đzuvcógrmk liềwnehn xoay ngưkjbhazqxi hưkjbhamdang con đzuvcưkjbhazqxng lúokshc trưkjbhamdac chạqkwzy nhưkjbh đzuvcdnomn, tựfvvxa hồkevz e ngạqkwzi đzuvczotjc vụukml củhdjwa yêdnomu thúokshmbvdy, màmbvd phảfgboi chạqkwzy báncrkn sốavbrng báncrkn chếwneht.

Con rếwneht tựfvvx nhiêdnomn khôqmcnng chịvrlsu đzuvcurtm cho Hàmbvdn Lậxiigp rờazqxi đzuvci dễfqucmbvdng, vôqmcn sốavbr châexofn tay tráncrki phảfgboi củhdjwa nógrmk cửfquc đzuvczotjng cựfvvxc nhanh, thâexofn hìxxmgnh nhưkjbh giógrmk đzuvcuổmlcti theo, xem ra tốavbrc đzuvczotj hoàmbvdn toàmbvdn khôqmcnng dưkjbhamdai tốavbrc đzuvczotjmbvdn Lậxiigp đzuvcang chạqkwzy nhưkjbh đzuvcdnomn kia. Hàmbvdn Lậxiigp quay đzuvcwqrdu lạqkwzi nhìxxmgn nhưkjbh vậxiigy liềwnehn chấncrkn đzuvczotjng, thâexofn hìxxmgnh vộzotji vàmbvdng gia tăkjuqng vàmbvdi phầwqrdn, mớamdai đzuvcem con rếwneht bỏvlsf xa mộzotjt khoảfgbong cáncrkch nhấncrkt đzuvcvrlsnh, biếwnehn mấncrkt tạqkwzi trong thôqmcnng đzuvcqkwzo.

Con rếwneht thấncrkp giọbrukng kêdnomu mộzotjt trậxiign xùyacky xùyacky, khôqmcnng chậxiigm trễfquc theo sáncrkt sau. Thôqmcnng đzuvcqkwzo nàmbvdy yêdnomu thúoksh đzuvcãqjuo đzuvci vôqmcn sốavbr lầwqrdn, tựfvvx nhiêdnomn quen thuộzotjc hơqlrsn nhiềwnehu so vớamdai Hàmbvdn Lậxiigp, cho nêdnomn sau thờazqxi gian khôqmcnng lâexofu đzuvcãqjuo đzuvcuổmlcti đzuvcếwnehn, thấncrky rõybgkmbvdng bógrmkng dáncrkng Hàmbvdn Lậxiigp.

Con rếwneht yêdnomu thúoksh mừosulng rỡzuvc, tay châexofn huy đzuvczotjng càmbvdng thêdnomm cấncrkp tốavbrc, áncrkc đzuvczotjc hung hăkjuqng vọbrukt mạqkwznh đzuvcếwnehn.

mbvdokshc nàmbvdy, Hàmbvdn Lậxiigp phícafga đzuvcavbri diệazqxn đzuvczotjt nhiêdnomn dừosulng cưkjbhamdac bộzotj, quay đzuvcwqrdu cưkjbhazqxi hìxxmgxxmg nhìxxmgn yêdnomu thúoksh, khôqmcnng hềwneh đzuvcàmbvdo tẩsqlou vềwneh phícafga trưkjbhamdac. Tựfvvxa hồkevz hoàmbvdn toàmbvdn buôqmcnng tha ýwneh niệazqxm chạqkwzy trốavbrn trong đzuvcwqrdu.

Sau đzuvcógrmk, con rếwneht to trong chớamdap mắvsxht nhảfgboy đzuvcếwnehn mộzotjt nơqlrsi cáncrkch Hàmbvdn Lậxiigp chỉgrmkgrmk ba, bốavbrn trưkjbhiohpng. Nógrmk mừosulng rỡzuvc đzuvcang muốavbrn dùyackng răkjuqng đzuvcem têdnomn tiểurtmu nhâexofn trưkjbhamdac mắvsxht xéffsq tan thàmbvdnh từosulng mảfgbonh thìxxmg bụukmlng bỗsfzeng truyềwnehn đzuvcếwnehn mộzotjt trậxiign đzuvcau đzuvcamdan kịvrlsch liệazqxt, thâexofn hìxxmgnh nógrmk đzuvcìxxmgnh trệazqx, lậxiigp tứcjsoc sựfvvx đzuvcau đzuvcamdan thốavbrng khổmlct khógrmkmbvd chịvrlsu đzuvcưkjbhiohpc xuấncrkt hiệazqxn trêdnomn toàmbvdn thâexofn, tiếwnehp theo mộzotjt lưkjbhiohpng đzuvczotjc huyếwneht màmbvdu đzuvcen từosulkjbhamdai thâexofn nhanh chógrmkng tuôqmcnn ra, chảfgboy ra khắvsxhp mặurtmt đzuvcncrkt.

Thìxxmg ra chẳlgfrng biếwneht khi nàmbvdo, bụukmlng – bộzotj phậxiign yếwnehu nhấncrkt củhdjwa con rếwneht bịvrlskjbhzuvci dao cựfvvxc kỳhdwu sắvsxhc béffsqn bấncrkt tri bấncrkt giáncrkc đzuvczotjt nhiêdnomn xẻiaah ra, làmbvdm ngựfvvxc vàmbvdmlct bụukmlng củhdjwa yêdnomu thúoksh mởurtm banh ra, khógrmk tráncrkch con rếwneht nàmbvdy thốavbrng khổmlct nhưkjbh vậxiigy.

mbvdmbvdn Lậxiigp đzuvccjsong ởurtm mộzotjt bêdnomn đzuvcưkjbhơqlrsng nhiêdnomn cũawtmng sẽbruk khôqmcnng bỏvlsf qua cơqlrs hộzotji đzuvcáncrknh gụukmlc đzuvcavbri thủhdjw. Hắvsxhn khoáncrkt tay, mộzotjt đzuvcqkwzo kim quang hìxxmgnh tròznmrn cùyackng mộzotjt thanh phi đzuvcao màmbvdu xanh sáncrkng chógrmki liềwnehn rờazqxi tay xuấncrkt ra, trựfvvxc tiếwnehp cắvsxht vềwneh phícafga hai xúokshc tu thôqmcn, dàmbvdi củhdjwa con rếwneht.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.