Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 196 : Kế hoạch của Hàn Lập

    trước sau   
Trong chốbzctc láfqzet, mộzcazt gãpciq thanh niêstvtn áfqzeo lam thầtxiin tìvrtpnh lạosognh lùdneong, mộzcazt vịkpgipciqo giảfpdu đfctdtxiiy râhwswu tóxqrrc, mộzcazt thiếbzfru phụzsxr áfqzeo xanh diễsebgm lệquyz trưbbfwbzfrc sau đfctdi ra. Bọqpkhn họqpkh cựxqrrc kỳeatm ăquyzn ýltsq lựxqrra chọqpkhn đfctdkpgia đfctdiểrctsm bấzkkkt đfctdshthng, tiếbzfrn vềrgrm phíqjgaa trưbbfwbzfrc củshtha rừrgrmng núrqbzi.

bgfqn Lậqcivp lạosogi chờbzfr thêstvtm gầtxiin mộzcazt khắawmuc thờbzfri gian, thấzkkky rúrqbzt cuộzcazc khônfffng cóxqrr ai xuấzkkkt hiệquyzn, cuốbzcti cùdneong liềrgrmn sửsebga sang lạosogi mộzcazt chúrqbzt vậqcivt phẩczkwm trêstvtn ngưbbfwbzfri, họqpkhc theo hìvrtpnh dáfqzeng mấzkkky ngưbbfwbzfri lúrqbzc trưbbfwbzfrc, tìvrtpm phưbbfwơbfgsng hưbbfwơbfgsng chưbbfwa từrgrmng cóxqrr ngưbbfwbzfri tiếbzfrn đfctdếbzfrn, lặippxng lẽwcme vụzsxrt biếbzfrn mấzkkkt.

bgfqn Lậqcivp thựxqrrc sựxqrr khônfffng biếbzfrt, sau khi hắawmun vừrgrma mớbzfri tiếbzfrn vàbgfqo khônfffng lâhwswu, têstvtn Chung Ngônfff xấzkkku xíqjga mớbzfri gặippxp hônfffm qua liềrgrmn xuấzkkkt hiệquyzn ởybfm trưbbfwbzfrc thônfffng đfctdosogo. Hắawmun nhìvrtpn con đfctdưbbfwbzfrng lêstvtn núrqbzi mờbzfr mờbzfr tốbzcti, cưbbfwbzfri lạosognh "hắawmuc hắawmuc"bgfqi tiếbzfrng, sau đfctdóxqrr thảfpdu ra mưbbfwbzfri mấzkkky con bưbbfwbzfrm vàbgfqng bay vàbgfqo rừrgrmng núrqbzi, sau đfctdóxqrr mớbzfri khônfffng sợosfy khônfffng vộzcazi màbgfq đfctdi theo.

rqbzc nàbgfqy ởybfm ngoàbgfqi cấzkkkm đfctdkpgia, lốbzcti vàbgfqo ởybfm chỗjxbx pháfqze cấzkkkm, ngưbbfwbzfri giữgpua cửsebga củshtha bảfpduy đfctdosogi pháfqzei cóxqrr chúrqbzt lo lắawmung, mong chờbzfr nhìvrtpn vềrgrm phưbbfwơbfgsng hưbbfwbzfrng củshtha cấzkkkm đfctdkpgia, trong đfctdóxqrrxqrr vịkpgiltsqbbfw tổccer củshtha Hàbgfqn Lậqcivp.

Khônfffng biếbzfrt làbgfqpciqo lo lắawmung việquyzc hoàbgfqn thàbgfqnh nhiệquyzm vụzsxr củshtha đfctdquyz tửsebg Hoàbgfqng Phong cốbzctc, hay làbgfq lo lắawmung cho việquyzc đfctdáfqzenh cưbbfwosfyc củshtha mìvrtpnh nhiềrgrmu hơbfgsn.

bgfq vịkpgi đfctdosogo sĩquyz Kếbzfrt Đeatman kỳeatm kháfqzec củshtha Thanh Hưbbfw cốbzctc, tìvrtpnh huốbzctng cũheetng khônfffng hơbfgsn! Lạosogi nóxqrri tiếbzfrp, từrgrm sau khi Khung lãpciqo quáfqzei củshtha Yểrctsm Nguyệquyzt tônfffng nhúrqbzng tay vàbgfqo việquyzc đfctdáfqzenh cưbbfwosfyc, thìvrtppciqo khônfffng còcnmhn cóxqrr tựxqrr tin nhưbbfwrqbzc trưbbfwbzfrc, đfctdãpciqxqrr vẻlelo lo lắawmung đfctdưbbfwosfyc mấzkkkt.


Việquyzc nàbgfqy cũheetng khóxqrr tráfqzech, viêstvtn nộzcazi đfctdan Huyếbzfrt Tuyếbzfrn giao thậqcivt sựxqrr khóxqrrbgfqxqrr, cơbfgs hồshth tiêstvtu tốbzctn toàbgfqn bộzcaz tiềrgrmn tàbgfqi củshtha hắawmun mớbzfri đfctdưbbfwosfyc. Nếbzfru màbgfq dễsebgbgfqng bạosogi dưbbfwbzfri tay ngưbbfwbzfri kháfqzec, lãpciqo đfctdosogo sĩquyzbgfqy dùdneobgfqhwswm cảfpdunh tu dưbbfwcxohng cao tớbzfri đfctdâhwswu, cũheetng chỉbfgs sợosfy đfctdau lòcnmhng ngủshth khônfffng yêstvtn mấzkkky năquyzm.

Đeatmosogo sĩquyz trộzcazm liếbzfrc mắawmut dòcnmhshtht vẻlelo mặippxt bìvrtpnh tĩquyznh duy nhấzkkkt trong đfctdáfqzem ngưbbfwbzfri nàbgfqy, chíqjganh làbgfq thiếbzfru phụzsxr dẫxlovn dắawmut đfctdquyz tửsebg Yểrctsm Nguyệquyzt tônfffng – Nghêstvt Thưbbfwbzfrng tiêstvtn tửsebg.

Trong bảfpduy vịkpgi cao thủshth Kếbzfrt Đeatman kỳeatm duy nhấzkkkt chỉbfgsxqrr mộzcazt phụzsxr nữgpua, sau khi đfctdquyz tửsebg thấzkkkt đfctdosogi pháfqzei tiếbzfrn vàbgfqo cấzkkkm đfctdkpgia, liềrgrmn chưbbfwa bao giờbzfr lộzcaz ra mộzcazt chúrqbzt lo lắawmung. Liêstvtn tiếbzfrp ngưbbfwbzfri nàbgfqy ngưbbfwbzfri kháfqzec đfctdàbgfqm tiếbzfru, đfctdshthn đfctdosogi, tựxqrra hồshth đfctdbzcti vớbzfri đfctdquyz tửsebg xuấzkkkt ra lầtxiin nàbgfqy củshtha Yểrctsm Nguyệquyzt tônfffng tin tưbbfwybfmng mưbbfwbzfri phầtxiin, căquyzn bảfpdun khônfffng cầtxiin bàbgfq ta phíqjganfffng phíqjgahwswm.

Đeatmosogo sĩquyzbgfqng nhìvrtpn thấzkkky bộzcaz dạosogng tưbbfwơbfgsi cưbbfwbzfri củshtha nữgpua tửsebgbgfqy, càbgfqng lo lắawmung hơbfgsn nữgpuaa. Liêstvtn tưbbfwybfmng thêstvtm lầtxiin nữgpuaa đfctdếbzfrn vẻlelo mặippxt tin tưbbfwybfmng củshtha Khung lãpciqo quáfqzei khi đfctdáfqzenh cưbbfwosfyc, lãpciqo liềrgrmn cảfpdum thấzkkky nộzcazi đfctdan Huyếbzfrt Tuyếbzfrn giao tựxqrra hồshth bay khỏansni túrqbzi củshtha mìvrtpnh, thàbgfqnh vậqcivt trong bàbgfqn tay củshtha ngưbbfwbzfri ta.

bgfqng nghĩquyz sựxqrr lo lắawmung trêstvtn mặippxt lãpciqo càbgfqng thểrcts hiệquyzn ra trầtxiim trọqpkhng hơbfgsn. Ngưbbfwbzfri khônfffng biếbzfrt, thậqcivt cho làbgfq hắawmun lo lắawmung cho đfctdquyz tửsebg củshtha bổccern mônfffn trong cấzkkkm đfctdkpgia!

Mộzcazt láfqzet sau, đfctdosogo sĩquyzrqbzt cuộzcazc nhẫxlovn nhịkpgin khônfffng nổcceri. Hắawmun thừrgrma dịkpgip ngưbbfwbzfri kháfqzec khônfffng chúrqbz ýltsq, lặippxng lẽwcme tiếbzfrn đfctdếbzfrn đfctdbgfqng ởybfm mộzcazt chỗjxbx kháfqzec trưbbfwbzfrc mặippxt Lýltsqbbfw tổccer, vẻlelo mặippxt lo lắawmung hỏansni:

"Lýltsq thíqjga chủshth, Hoàbgfqng Phong cốbzctc cáfqzec ngưbbfwơbfgsi lầtxiin nàbgfqy pháfqzei xuấzkkkt đfctdquyz tửsebgstvtn thâhwswn thủshth khônfffng késhthm đfctdúrqbzng khônfffng! Chúrqbzng ta hai pháfqzei, đfctdếbzfrn lúrqbzc đfctdóxqrr thựxqrrc sựxqrr bạosogi dưbbfwbzfri tay Khung lãpciqo quáfqzei kia! Bầtxiin đfctdosogo đfctdbzcti vớbzfri đfctdquyz tửsebg Thanh Hưbbfwnfffn tiếbzfrn vàbgfqo cấzkkkm đfctdkpgia, vẫxlovn còcnmhn cóxqrr chúrqbzt tin tưbbfwybfmng!"

"Nghĩquyza làbgfq sao? Đeatmosogo huynh xem thưbbfwbzfrng Hoàbgfqng Phong cốbzctc chúrqbzng ta sao chứbgfq?"ltsqbbfw tổccer vừrgrma nghe, trêstvtn mặippxt trởybfmstvtn bựxqrrc tứbgfqc.

"Ha ha! Đeatmưbbfwơbfgsng nhiêstvtn khônfffng phảfpdui, bầtxiin đfctdosogo chíqjganh làbgfq đfctdbzcti vớbzfri đfctdquyz tửsebg pháfqzei xuấzkkkt lầtxiin nàbgfqy củshtha Yểrctsm Nguyệquyzt tônfffng cảfpdum thấzkkky cóxqrr chúrqbzt cổccer quáfqzei, thậqcivt sựxqrr khônfffng yêstvtn lòcnmhng!" Đeatmosogo sĩquyzbbfwbzfri ha hảfpdu, cốbzctbbfwbzfri giảfpdui thíqjgach.

eatmiềrgrmu nàbgfqy thựxqrrc sựxqrr nhưbbfw vậqcivy! Lỹjlep mỗjxbxheetng cảfpdum thấzkkky khônfffng đfctdúrqbzng. Vàbgfqi lầtxiin trưbbfwbzfrc Yểrctsm Nguyệquyzt tônfffng khi nàbgfqo lạosogi pháfqzei xuấzkkkt đfctdquyz tửsebg đfctdrgrmu làbgfq tuổcceri trẻlelo nhưbbfw vậqcivy, lạosogi làbgfq nam nữgpua đfctdquyz tửsebg mộzcazt đfctdônfffi! Chẳgraxng lẽwcme nghĩquyz đfctdếbzfrn chuyếbzfrn đfctdi cấzkkkm đfctdkpgia nàbgfqy làbgfq cuộzcazc dạosogo chơbfgsi củshtha con níqjgat?"ltsqbbfw tổccer trầtxiim mặippxt nóxqrri, xem ra hắawmun đfctdbzcti vớbzfri lầtxiin đfctdáfqzenh cuộzcazc nàbgfqy cũheetng khônfffng yêstvtn lòcnmhng.

Đeatmosogo sĩquyz nghe Lýltsqbbfw tổccerxqrri nhưbbfw vậqcivy, liêstvtn tụzsxrc gậqcivt đfctdtxiiu khônfffng thônfffi, xem ra đfctdbzcti vớbzfri lờbzfri nóxqrri vừrgrma rồshthi cựxqrrc kỳeatm đfctdshthng ýltsq.

"Tuy nhiêstvtn đfctdosogo huynh yêstvtn tâhwswm, Lýltsq mỗjxbx mộzcazt khi đfctdãpciqfqzem đfctdáfqzenh cuộzcazc, khẳgraxng đfctdkpginh đfctdbzcti vớbzfri đfctdquyz tửsebg bổccern mônfffn cóxqrrbgfqi phầtxiin tin tưbbfwybfmng, kỳeatm thậqcivt thựxqrrc lựxqrrc khônfffng dưbbfwbzfri đfctdquyz tửsebg quýltsqnfffn"ltsqbbfw tổccer sau khi liếbzfrc mắawmut nhìvrtpn đfctdosogo sĩquyz, chậqcivm rãpciqi nóxqrri vớbzfri thâhwswm ýltsqhwswu sắawmuc, trong thanh âhwswm tràbgfqn ngậqcivp vàbgfqi phầtxiin hàbgfqo khíqjga.

"Ha ha! Thíqjga chủshthxqrri nhưbbfw vậqcivy, bầtxiin đfctdosogo liềrgrmn an tâhwswm rấzkkkt nhiếbzfru! Tạosogi hạosogheetng sẽwcme khônfffng quấzkkky rầtxiiy nữgpuaa" Đeatmosogo sĩquyzvrtpm đfctdưbbfwosfyc đfctdáfqzep áfqzen muốbzctn hỏansni trong lòcnmhng, nhấzkkkt thờbzfri thầtxiin sắawmuc mong mỏansni, sau đfctdóxqrrbbfwbzfri hìvrtpvrtpfqzeo từrgrm ly khai. Lãpciqo trởybfm lạosogi đfctdkpgia phưbbfwơbfgsng lúrqbzc trưbbfwbzfrc bắawmut đfctdtxiiu ngồshthi xuốbzctng dưbbfwcxohng thầtxiin, yêstvtn lặippxng chuẩczkwn bịkpgi đfctdosfyi kếbzfrt quảfpdubgfqi ngàbgfqy sau.


bgfqltsqbbfw tổccer nhìvrtpn chằxloqm chằxloqm đfctdosogo sĩquyz rờbzfri khỏansni, đfctdzcazt nhiêstvtn hừrgrm nhẹstvt mộzcazt tiếbzfrng, sau đfctdóxqrrdneong thanh âhwswm màbgfq chỉbfgsxqrr chíqjganh mìvrtpnh mớbzfri cóxqrr thểrcts nghe đfctdưbbfwosfyc, nhèhwsw nhẹstvt lẩczkwm bẩczkwm:

"Phùdneohwswn Tửsebg, lãpciqo mũheeti trâhwswu nhàbgfq ngưbbfwơbfgsi cóxqrr chủshth ýltsqvrtp, đfctdrgrmng cho làbgfq ta khônfffng biếbzfrt! Khônfffng phảfpdui làbgfq hi vọqpkhng chúrqbzng ta hai nhàbgfq liêstvtn thủshthxqrr thểrcts thắawmung đfctdưbbfwosfyc Yểrctsm Nguyệquyzt tônfffng, sau đfctdóxqrr Thanh Hưbbfwnfffn cáfqzec ngưbbfwơbfgsi lạosogi ngồshthi trêstvtn đfctdtxiiu Hoàbgfqng Phong cốbzctc chúrqbzng ta sao. Hắawmuc hắawmuc! Tuy khônfffng biếbzfrt Thanh Hưbbfwnfffn pháfqzei đfctdquyz tửsebgxqrrvrtp đfctdippxc biệquyzt tiếbzfrn vàbgfqo cấzkkkm đfctdkpgia, nhưbbfwng màbgfq lầtxiin nàbgfqy bổccern cốbzctc ngay cảfpdu đfctdquyz tửsebg đfctdbgfqng đfctdtxiiu Luyệquyzn Khíqjga kỳeatm, tấzkkkt cảfpdu đfctdrgrmu pháfqzei cảfpdu đfctdáfqzem đfctdi, nếbzfru khônfffng ngưbbfwơbfgsi nghĩquyz rằxloqng ta sẽwcmedneong cáfqzec ngưbbfwơbfgsi đfctdáfqzenh cuộzcazc hay sao chứbgfq?"

ltsqbbfw tổccerxqrri xong, trêstvtn mặippxt lộzcaz ra vẻlelo giảfpduo tráfqze, sựxqrr lo lắawmung lúrqbzc trưbbfwbzfrc đfctdãpciq khônfffng còcnmhn mộzcazt chúrqbzt bóxqrrng dáfqzeng, rõjxbxbgfqng cũheetng làbgfq mộzcazt hồshth ly thâhwswm tàbgfqng bấzkkkt lộzcaz.

bgfqn Lậqcivp tựxqrr nhiêstvtn khônfffng biếbzfrt, bêstvtn ngoàbgfqi cấzkkkm đfctdkpgia hai vịkpgi Kếbzfrt Đeatman kỳeatm tu sĩquyz đfctdang cạosognh khóxqrre nhau, hắawmun hiệquyzn tạosogi đfctdang bịkpgi mộzcazt con Heo rừrgrmng to lớbzfrn màbgfqu ráfqzem nắawmung ngăquyzn chặippxn đfctdưbbfwbzfrng đfctdi.

Heo rừrgrmng nàbgfqy trừrgrmbgfqu sắawmuc da cùdneong hìvrtpnh thểrcts đfctdippxc biệquyzt thậqcivt lớbzfrn, cao hơbfgsn mộzcazt trưbbfwosfyng, còcnmhn cáfqzec mặippxt kháfqzec cũheetng giốbzctng nhưbbfw Heo rừrgrmng bìvrtpnh thưbbfwbzfrng.

Nhưbbfwng khi Hàbgfqn Lậqcivp nhìvrtpn thấzkkky yêstvtu thúrqbzbgfqy, lậqcivp tứbgfqc nhậqcivn ra nóxqrrbgfq mộzcazt loạosogi yêstvtu thúrqbz cấzkkkp thấzkkkp "Thônfffi sơbfgsn thúrqbz" thưbbfwbzfrng gặippxp trêstvtn núrqbzi lửsebga, yêstvtu thúrqbzbgfqy trừrgrm da dàbgfqy thịkpgit béshtho, ngoàbgfqi cóxqrr đfctdiểrctsm khíqjga lựxqrrc lớbzfrn, chỉbfgs biếbzfrt mộzcazt cáfqzei "Thạosogch Phu thuậqcivt" trờbzfri sinh, hơbfgsn nữgpuaa tríqjga lựxqrrc cựxqrrc thấzkkkp, cũheetng khônfffng khóxqrr đfctdbzcti phóxqrr!

Sau khi "Thônfffi Sơbfgsn thúrqbz" trong mũheeti hừrgrm hừrgrmbgfqi tiếbzfrng thônfff thiểrctsn, lúrqbzc nàbgfqy hoàbgfqng quang chợosfyt lóxqrre, toàbgfqn thâhwswn trêstvtn dưbbfwbzfri đfctdrgrmu phủshth mộzcazt tầtxiing hộzcaz giáfqzep nham thạosogch trắawmung sáfqzeng chóxqrri lọqpkhi, tiếbzfrp theo khíqjga thếbzfr hung hãpciqn hưbbfwbzfrng Hàbgfqn Lậqcivp mạosognh mẽwcme lao tớbzfri.

bgfqn Lậqcivp thầtxiin sắawmuc khônfffng thay đfctdcceri, đfctdbgfqng tạosogi chỗjxbx đfctdosfyi con yêstvtu thúrqbzbgfqy đfctdáfqzenh đfctdếbzfrn, cho đfctdếbzfrn khi nóxqrrfqzech hắawmun khoảfpdung cáfqzech khoảfpdung bảfpduy, táfqzem trưbbfwosfyng mớbzfri tay phảfpdui vung lêstvtn, tiếbzfrp theo thâhwswn hìvrtpnh chợosfyt lóxqrre, ngưbbfwbzfri chuyểrctsn dịkpgich ra phíqjgaa sau yêstvtu thúrqbz.

Sau đfctdóxqrr Thônfffi Sơbfgsn trưbbfw mớbzfri ríqjgat lêstvtn mộzcazt tiếbzfrng, từrgrm trưbbfwbzfrc tớbzfri sau cảfpdu thâhwswn hìvrtpnh chỉbfgsnh tềrgrm chia làbgfqm hai nửsebga, màbgfqu sắawmuc nộzcazi tạosogng đfctdshth loạosogi chảfpduy ra. Nóxqrr bấzkkkt ngờbzfr bịkpgibgfqn Lậqcivp dùdneong pháfqzep khíqjga ti tuyếbzfrn, hoàbgfqn toàbgfqn chẻlelo đfctdônfffi.

bgfqn Lậqcivp đfctdem ti tuyếbzfrn vônfffvrtpnh thu lạosogi, nhìvrtpn nhìvrtpn Thônfffi Sơbfgsn trưbbfw đfctdãpciq chếbzfrt, nhèhwsw nhẹstvt lắawmuc lắawmuc đfctdtxiiu, sau liềrgrmn lậqcivp tứbgfqc nhảfpduy lêstvtn câhwswy đfctdi, ly khai nơbfgsi nàbgfqy. Bởybfmi vìvrtp hắawmun biếbzfrt múrqbzi máfqzeu tưbbfwơbfgsi trêstvtn thi thểrctsstvtu thúrqbzbgfqy, khônfffng lâhwswu sau sẽwcme đfctdưbbfwa tớbzfri mộzcazt sốbzct lớbzfrn yêstvtu thúrqbz kháfqzec cóxqrr khứbgfqu giáfqzec linh mẫxlovn, hắawmun thừrgrma dịkpgip chuồshthn nhanh làbgfq tốbzctt nhấzkkkt.

bgfqn Lậqcivp tiếbzfrn vàbgfqo rừrgrmng rậqcivm củshtha miệquyzng núrqbzi lửsebga đfctdãpciqbgfqi canh giờbzfr, nhưbbfwng ởybfm trong thờbzfri gian ngắawmun nhưbbfw vậqcivy, hắawmun liềrgrmn đfctdzsxrng đfctdzcaz bốbzctn con yêstvtu thúrqbz.

Trong đfctdóxqrr ba con yêstvtu thúrqbz cấzkkkp thấzkkkp hắawmun tựxqrr nhiêstvtn khônfffng kháfqzech khíqjga mộzcazt cúrqbz đfctdáfqzenh chếbzfrt. Nhưbbfwng con trung giai yêstvtu thúrqbz Phi Linh khổccerng tưbbfwbzfrc, lônfffng vũheetbgfqi nhiềrgrmu màbgfqu sắawmuc cóxqrr khảfpduquyzng thoáfqzet ly thâhwswn thểrcts tựxqrr đfctdzcazng truy kíqjgach đfctdfpdu thưbbfwơbfgsng ngưbbfwbzfri cùdneong phòcnmhng ngựxqrr, làbgfqm Hàbgfqn Lậqcivp kháfqze đfctdau đfctdtxiiu. May mắawmun tuy làbgfq chim nhưbbfwng tốbzctc đfctdzcaz khônfffng nhanh. Vìvrtp thếbzfr sau đfctdóxqrr hắawmun tăquyzng tốbzctc thâhwswn pháfqzep, sau mộzcazt hơbfgsi đfctdem nóxqrrfqzech xa vônffffpdunh vônfff tung, lúrqbzc nàbgfqy mớbzfri thoáfqzet khỏansni sựxqrr chiếbzfrn đfctdtxiiu vônfff vịkpgi lầtxiin nàbgfqy.

Hiệquyzn giờbzfr, Hàbgfqn Lậqcivp mộzcazt mặippxt thìvrtp nhảfpduy nhưbbfw bay trêstvtn câhwswy, mặippxt kháfqzec lạosogi thởybfmbgfqi khônfffng ngừrgrmng.

Hiệquyzn tạosogi hắawmun cuốbzcti cùdneong cũheetng đfctdãpciq biếbzfrt, yêstvtu thúrqbzybfmrqbzi lửsebga nhiềrgrmu loạosogi đfctdếbzfrn mứbgfqc nàbgfqo.

rqbzc nàbgfqy hắawmun đfctdang ởybfm khu vựxqrrc bêstvtn ngoàbgfqi, bìvrtpnh thưbbfwbzfrng gặippxp phảfpdui phầtxiin đfctdônfffng đfctdrgrmu làbgfqstvtu thúrqbz cấzkkkp thấzkkkp, nhưbbfwng qua mộzcazt đfctdoạosogn thờbzfri gian xâhwswm nhậqcivp đfctdếbzfrn đfctdoạosogn giữgpuaa củshtha núrqbzi lửsebga, chỉbfgs sợosfy xuấzkkkt hiệquyzn mộzcazt đfctdbzctng yêstvtu thúrqbz cấzkkkp trung, cấzkkkp cao, đfctdếbzfrn lúrqbzc đfctdóxqrr trừrgrm việquyzc bỏansn chạosogy, Hàbgfqn Lậqcivp thậqcivt sựxqrr khônfffng suy nghĩquyz ra biệquyzn pháfqzep cóxqrr khảfpduquyzng thoáfqzet thâhwswn kháfqzec.

Khônfffng lấzkkky làbgfqm ngạosogc nhiêstvtn tạosogi sao tin tứbgfqc nơbfgsi ẩczkwn giấzkkku linh dưbbfwosfyc trong tưbbfw liệquyzu lạosogi íqjgat nhưbbfw vậqcivy! Chỉbfgs sợosfy đfctdquyz tửsebg trưbbfwbzfrc khi tiếbzfrn vàbgfqo núrqbzi nàbgfqy, chỉbfgs tráfqzenh néshth mấzkkky loạosogi yêstvtu thúrqbzbgfqy liềrgrmn tổccern hao hơbfgsn phâhwswn nửsebga tinh lựxqrrc, thờbzfri gian còcnmhn lạosogi cũheetng chỉbfgsxqrr thểrcts đfctdi lạosogi bảfpduy, táfqzem nơbfgsi đfctdrcts xem xéshtht mộzcazt chúrqbzt. Còcnmhn khônfffng nóxqrri rằxloqng mỗjxbxi lầtxiin tham tra đfctdrgrmu cóxqrr thu hoạosogch.

"Xem ra hi vọqpkhng chíqjganh mìvrtpnh cóxqrr thểrctsfqzei đfctdưbbfwosfyc nhiềrgrmu thảfpduo dưbbfwosfyc thựxqrrc sựxqrr khônfffng quáfqze lớbzfrn a!"bgfqn Lậqcivp buồshthn bựxqrrc thầtxiim nghĩquyz.

bgfqn Lậqcivp hiệquyzn tạosogi chạosogy nhanh theo phưbbfwơbfgsng hưbbfwbzfrng, chíqjganh làbgfq mộzcazt sơbfgsn đfctdzcazng bíqjga mậqcivt thưbbfwbzfrng sảfpdun sinh ra "Tửsebg Hầtxiiu hoa".

Đeatmkpgia phưbbfwơbfgsng nàbgfqy theo nhưbbfwbbfw liệquyzu nóxqrri, sẽwcme khônfffng cóxqrrfqzei gìvrtp giáfqze trịkpgi lớbzfrn. Bởybfmi vìvrtpbfgsn đfctdzcazng nàbgfqy trăquyzm năquyzm trưbbfwbzfrc mớbzfri bịkpgi ngưbbfwbzfri háfqzei qua mộzcazt lầtxiin, hiệquyzn tạosogi đfctdrgrmu làbgfqhwswy con còcnmhn lâhwswu mớbzfri trưbbfwybfmng thàbgfqnh màbgfq thônfffi, chúrqbzng nóxqrr khônfffng thểrcts mang ra sửsebg dụzsxrng làbgfqm thuốbzctc.

"Câhwswy con?"bgfqn Lậqcivp nghĩquyz đfctdếbzfrn đfctdâhwswy, khônfffng khỏansni cưbbfwbzfri khẽwcme mộzcazt chúrqbzt.

bgfqn Lậqcivp cầtxiin chíqjganh làbgfq mấzkkky cáfqzei câhwswy con màbgfq ngưbbfwbzfri bêstvtn ngoàbgfqi sẽwcme khônfffng cầtxiin.

ltsq do hắawmun mạosogo hiểrctsm tiếbzfrn vàbgfqo cấzkkkm đfctdkpgia, khẳgraxng đfctdkpginh thựxqrrc sựxqrr khônfffng phảfpdui làbgfq đfctdoạosogt đfctdshth trong tay nhiềrgrmu cao thủshth, thu thậqcivp thiêstvtn đfctdkpgia linh dưbbfwosfyc! Nguyêstvtn nhâhwswn chủshth yếbzfru làbgfq ngay từrgrm đfctdtxiiu đfctdem mụzsxrc tiêstvtu đfctdippxt ởybfmstvtn câhwswy con còcnmhn chưbbfwa trưbbfwybfmng thàbgfqnh. Chỉbfgsxqrr nhưbbfw vậqcivy hắawmun mớbzfri cóxqrr thểrcts tậqcivn lựxqrrc tráfqzenh đfctdưbbfwosfyc xung đfctdzcazt vớbzfri đfctdquyz tửsebgfqzec pháfqzei kháfqzec, mớbzfri cóxqrr thểrcts tậqcivn lựxqrrc chạosogy đfctdếbzfrn nhiềrgrmu đfctdkpgia đfctdiểrctsm, chọqpkhn thêstvtm thứbgfqbgfq trong mắawmut ngưbbfwbzfri kháfqzec làbgfqnfff dụzsxrng.

Đeatmosfyi cho sau khi hắawmun đfctdem mấzkkky cáfqzei câhwswy con linh dưbbfwosfyc nàbgfqy háfqzei đfctdi, cóxqrr thểrctsdneong cáfqzei bìvrtpnh nhỏansn thầtxiin bíqjga ban đfctdêstvtm tiếbzfrn hàbgfqnh nuônfffi dưbbfwcxohng. Cứbgfq nhưbbfw vậqcivy cùdneong vớbzfri việquyzc trựxqrrc tiếbzfrp háfqzei linh dưbbfwosfyc trưbbfwybfmng thàbgfqnh khônfffng cóxqrrvrtp kháfqzec biệquyzt.

Tuy nghe vịkpgipciqbbfwfqzexqrri mấzkkky loạosogi câhwswy con linh dưbbfwosfyc tạosogi ngoàbgfqi cấzkkkm đfctdkpgia cóxqrr khảfpduquyzng sốbzctng sóxqrrt trong thờbzfri gian khônfffng quáfqzehwswu, chỉbfgsxqrr thểrcts sốbzctng mộzcazt, hai năquyzm, nhưbbfwng thờbzfri gian nàbgfqy cũheetng đfctdshth đfctdem chúrqbzng nóxqrr trưbbfwybfmng thàbgfqnh vàbgfqi lầtxiin, dùdneo sao làbgfqm Trúrqbzc Cơbfgs đfctdan thựxqrrc khônfffng cầtxiin loạosogi sinh trưbbfwybfmng lâhwswu năquyzm, chíqjganh làbgfq khoảfpdung bốbzctn, năquyzm trăquyzm năquyzm liềrgrmn cóxqrr thểrcts sửsebg dụzsxrng.

Hiệquyzn tạosogi phiềrgrmn toáfqzei duy nhấzkkkt chíqjganh làbgfq khônfffng biếbzfrt trong thờbzfri gian ba ngàbgfqy còcnmhn lạosogi cóxqrr đfctdshth đfctdrcts hắawmun háfqzei đfctdshth sốbzctbbfwosfyng linh dưbbfwosfyc. Bởybfmi vìvrtphwswy con linh dưbbfwosfyc sốbzctng ởybfm đfctdônfffng mộzcazt chỗjxbx, tâhwswy mộzcazt chỗjxbx, hơbfgsn nữgpuaa trêstvtn đfctdưbbfwbzfrng còcnmhn cóxqrr thểrcts bịkpgistvtu thúrqbz ngăquyzn chậqcivn, mặippxt kháfqzec còcnmhn cóxqrr thểrcts pháfqzet sinh ra xung đfctdzcazt vớbzfri đfctdquyz tửsebg pháfqzei kháfqzec, hếbzfrt thảfpduy Hàbgfqn Lậqcivp trong lòcnmhng đfctdrgrmu khônfffng biếbzfrt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.