Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 195 : “Nguyệt dương bảo châu” chi uy

    trước sau   
wcoyn Lậmhwyp tỉfjconh lạdpvqi, khôwbwvng cóioqm lậmhwyp tứtyppc đaqfki ra khỏnhrbi hốnyfzc câtyppy, màwcoy lạdpvqi khoanh châtyppn ngồgnkei xuốnyfzng.

Trong cơrgqu thểancu linh lựscgyc mêmhwynh môwbwvng, pháfrkdp lựscgyc đaqfkãskog khôwbwvi phụwbwvc đaqfkếatpyn đaqfkfjconh đaqfkiểancum đaqfkancu tiếatpyn vàwcoyo cấyqhvm đaqfklmlxa.

Cảgphhm giáfrkdc mệxjelt mỏnhrbi đaqfkãskog biếatpyn mấyqhvt, thểancu lựscgyc cựscgyc kỳdknk sung mãskogn.

Khôwbwvi phụwbwvc lạdpvqi thựscgyc lựscgyc xong, Hàwcoyn Lậmhwyp mớaqvzi chậmhwym rãskogi mởmdrj hai mắnhbot ra, trong lòbnuwng cựscgyc kỳdknk vừhbxua ýmvcl!

Hắnhbon lúwyekc nàwcoyy mớaqvzi đaqfktyppng dậmhwyy, kiểancum tra xem xézmllt phùyjji lụwbwvc cùyjjing pháfrkdp khíewji trong túwyeki trữljgr vậmhwyt, chuẩvpxqn bịlmlx cẩvpxqn thậmhwyn thậmhwyt tốnyfzt lầubofn cuốnyfzi cùyjjing.

Ngàwcoyy đaqfkóioqm từhbxu trêmhwyn ngưexetlmlxi đaqfkgnkeng đaqfkgphhng củyemna têmhwyn râtyppu quai nóioqmn, tìnyfzm đaqfkưexetgphhc mấyqhvy cáfrkdi túwyeki trữljgr vậmhwyt, Hàwcoyn Lậmhwyp trưexetaqvzc kia căexetn bảgphhn cũhbxung chưexeta cóioqm nhìnyfzn kỹwcoy. Hiệxjeln tạdpvqi cũhbxung muốnyfzn nhìnyfzn qua mộbeiit lầubofn, xem xem cóioqm thứtypp pháfrkdp khíewjiwcoyo cóioqm thểancuyjjing đaqfkưexetgphhc hay khôwbwvng.


ioqmi thậmhwyt ra, bấyqhvt luậmhwyn làwcoywyeki trữljgr vậmhwyt nàwcoyo củyemna hai ngưexetlmlxi đaqfkdpvqi háfrkdn râtyppu quai nóioqmn hẳthpin đaqfkdpvqi đaqfka sốnyfzwcoy pháfrkdp khíewji bậmhwyc thấyqhvp. Sau khi xem mộbeiit lúwyekc, Hàwcoyn Lậmhwyp liềfsrhn khôwbwvng nóioqmi lờlmlxi nàwcoyo!

Tổbnuwng cổbnuwng năexetm túwyeki trữljgr vậmhwyt chỉfjcoioqm hai mưexetơrgqui ba móioqmn pháfrkdp khíewji, trong đaqfkóioqm hạdpvq phẩvpxqm pháfrkdp khíewjiexetm móioqmn, trung phẩvpxqm pháfrkdp khíewji bảgphhy móioqmn, chỉfjcoioqmexetlmlxi mộbeiit kiệxjeln thưexetgphhng phẩvpxqm pháfrkdp khíewji.

ioqm mộbeiit túwyeki trữljgr vậmhwyt cóioqm hai kiệxjeln hạdpvq phẩvpxqm pháfrkdp khíewjiyjjing hai kiệxjeln trung phẩvpxqm pháfrkdp khíewji, thưexetgphhng phẩvpxqm pháfrkdp khíewjiexetn bảgphhn khôwbwvng cóioqmioqmn. Đlmlxiềfsrhu nàwcoyy làwcoym Hàwcoyn Lậmhwyp khôwbwvng khỏnhrbi cảgphhm kháfrkdi.

Đlmlxxjel tửyemn phổbnuw thôwbwvng cùyjjing vớaqvzi đaqfkxjel tửyemnu tinh duệxjel củyemna thếatpy gia thậmhwyt sựscgywcoy kháfrkdc biệxjelt!

Nhưexet mộbeiit cáfrkdi túwyeki trữljgr vậmhwyt lớaqvzn màwcoy ngay cảgphh mộbeiit kiệxjeln đaqfkíewjinh cấyqhvp pháfrkdp khíewjihbxung khôwbwvng cóioqm. Khôwbwvng tráfrkdch ngàwcoyy đaqfkóioqmskogtyppu quai nóioqmn bịlmlxnyfznh dùyjjing "Thổbnuw lao thuậmhwyt"typpy khốnyfzn màwcoy mộbeiit biệxjeln pháfrkdp đaqfkancu thoáfrkdt thâtyppn cũhbxung khôwbwvng cóioqm, chỉfjcoioqm thểancu trởmdrj mắnhbot nhìnyfzn mìnyfznh dùyjjing "Kim quang chuyêmhwyn" lấyqhvy mạdpvqng.

wcoyn Lậmhwyp nghĩyemn tớaqvzi nữljgr tửyemnioqm nhiềfsrhu bảgphho vậmhwyt cùyjjing đaqfkfjconh cấyqhvp pháfrkdp khíewji củyemna Phong Nhạdpvqc, khôwbwvng khỏnhrbi cảgphhm tháfrkdn đaqfknyfzi vớaqvzi đaqfkxjel tửyemnnyfznh thưexetlmlxng!

Khôwbwvng nghi ngờlmlx, ngưexetlmlxi kháfrkdc vừhbxua thấyqhvy hắnhbon côwbwvng pháfrkdp nôwbwvng cạdpvqn, liềfsrhn theo bảgphhn năexetng cho rằuyvnng thựscgyc lựscgyc hắnhbon rấyqhvt yếatpyu. Khôwbwvng cóioqm lo lắnhbong chúwyekt nàwcoyo vềfsrh việxjelc hắnhbon cóioqm pháfrkdp khíewji lợgphhi hạdpvqi. Thìnyfz ra đaqfkxjel tửyemnnyfznh thưexetlmlxng lạdpvqi cóioqm íewjit pháfrkdp tốnyfzt nhưexet vậmhwyy!

Hiệxjeln tạdpvqi Hàwcoyn Lậmhwyp cóioqm thểancu hiểancuu đaqfkưexetgphhc. Ngàwcoyy đaqfkóioqm tạdpvqi đaqfkdpvqi đaqfkiệxjeln Hoàwcoyng phong cốnyfzc, vìnyfz sao cóioqm rấyqhvt nhiềfsrhu đaqfkxjel tửyemn vừhbxua thấyqhvy thưexetgphhng phẩvpxqm pháfrkdp khíewji lạdpvqi kíewjich đaqfkbeiing nhưexet thếatpy! Xem ra Hoàwcoyng phong cốnyfzc đaqfknyfzi đaqfkãskogi vớaqvzi đaqfkxjel tửyemn xem ra cũhbxung khôwbwvng tệxjel! Dùyjji sao còbnuwn cóioqm thểancu bỏnhrb ra hơrgqun mưexetlmlxi kiệxjeln thưexetgphhng phẩvpxqm pháfrkdp khíewji đaqfkancuyemnng hộbeiiyemn khíewji bọgauun họgauu!

Thậmhwyt ra Hàwcoyn Lậmhwyp đaqfkãskog nhầubofm lẫbeiin vềfsrh việxjelc nàwcoyy! Cho dùyjjifrkdc pháfrkdi cóioqm xuấyqhvt ra đaqfkxjel tửyemn tinh anh đaqfki vàwcoyo cấyqhvm đaqfklmlxa, nhưexetng sốnyfz đaqfkxjel tửyemn trêmhwyn ngưexetlmlxi cóioqm đaqfkưexetgphhc đaqfkíewjinh cấyqhvp pháfrkdp khíewjihbxung rấyqhvt làwcoy íewjit.

Giốnyfzng nhưexet nữljgr nhâtyppn lắnhbom bảgphho vậmhwyt nọgauuioqm mộbeiit kiệxjeln đaqfkíewjinh cấyqhvp pháfrkdp khíewji, bảgphhn thâtyppn cũhbxung làwcoy tinh anh trong hàwcoyng đaqfkxjel tửyemn, cũhbxung chỉfjcoioqm mộbeiit vàwcoyi ngưexetlmlxi màwcoy thôwbwvi. Hơrgqun nữljgra phầubofn lớaqvzn đaqfkfsrhu làwcoyioqm gia tộbeiic cưexetlmlxng đaqfkdpvqi. Nhữljgrng đaqfkxjel tửyemn tinh anh bìnyfznh thưexetlmlxng khôwbwvng thểancu so sáfrkdnh cùyjjing!

Nhưexet vậmhwyy Hàwcoyn Lậmhwyp cóioqm đaqfkưexetgphhc ba, bốnyfzn kiệxjeln đaqfkíewjinh cấyqhvp pháfrkdp khíewji đaqfkãskogioqm thểancu khiếatpyn nhữljgrng ngưexetlmlxi gọgauui làwcoy đaqfkxjel tửyemn tinh anh chảgphhy nưexetaqvzc miếatpyng vìnyfz thèilrem! Dùyjji sao tiếatpyn vàwcoyo Kếatpyt đaqfkan kỳdknk, ngoạdpvqi trừhbxu "phùyjji bảgphho", đaqfkfjconh cáfrkdp pháfrkdp khíewjiwcoy lợgphhi hạdpvqi nhấyqhvt màwcoy mọgauui ngưexetlmlxi ỷnyfzwcoyo lúwyekc tranh đaqfkyqhvu. Mỗmfyni mộbeiit kiệxjeln đaqfkíewjinh cấyqhvp pháfrkdp khíewji đaqfkfsrhu cóioqm thểancuwcoym cho thựscgyc lựscgyc bảgphhn thâtyppn tăexetng lêmhwyn!

wcoyn Lậmhwyp khi ởmdrj tạdpvqi Hoàwcoyng phong cốnyfzc, bởmdrji vìnyfz íewjit cùyjjing sưexet huynh đaqfkxjel tiếatpyp xúwyekc, cho nêmhwyn mớaqvzi khôwbwvng hiểancuu rõjaxf mấyqhvy sựscgynyfznh nàwcoyy củyemna tu tiêmhwyn giớaqvzi. Hắnhbon còbnuwn nghĩyemn mỗmfyni tinh anh đaqfkxjel tửyemn đaqfkfsrhu cóioqm đaqfkfjconh cấyqhvp pháfrkdp khíewji!

Đlmlxiềfsrhu nàwcoyy cũhbxung khóioqm tráfrkdch, ai bảgphho từhbxu khi hắnhbon cùyjjing vịlmlx "Lụwbwvc sưexet huynh" kia đaqfkdpvqi chiếatpyn tớaqvzi nay, mấyqhvy lầubofn đaqfkfsrhu gặancup phảgphhi đaqfklmlxch nhâtyppn cóioqm đaqfkfjconh cấyqhvp pháfrkdp khíewji. Chíewjinh đaqfkiềfsrhu nàwcoyy làwcoym hắnhbon đaqfknyfzi vớaqvzi đaqfkfjconh cấyqhvp pháfrkdp khíewji khôwbwvng khỏnhrbi sinh ra ảgphho giáfrkdc, khiếatpyn hắnhbon cóioqm hiểancuu lầubofm lớaqvzn nhưexet vậmhwyy.


Mặancuc dùyjji hiệxjeln nay hắnhbon biếatpyt đaqfkxjel tửyemnnyfznh thưexetlmlxngúwyekâtyppt thiếatpyu hụwbwvt pháfrkdp khíewji, nhưexetng cóioqm đaqfkfjconh cấyqhvp pháfrkdp khíewjiioqm giáfrkd trịlmlx, đaqfkiềfsrhu nàwcoyy đaqfknyfzi vớaqvzi Hàwcoyn Lậmhwyp màwcoyioqmi khôwbwvng biếatpyt làwcoy họgauua hay phúwyekc?

Trung phẩvpxqm pháfrkdp khíewjiwcoyn Lậmhwyp tựscgy nhiêmhwyn xem nhẹilre, sẽmdrj khôwbwvng quan tâtyppm đaqfkem ra sửyemn dụwbwvng. Hắnhbon đaqfkem mưexetlmlxi mộbeiit móioqmn thưexetgphhng phẩvpxqm pháfrkdp khíewji ra dùyjjing thửyemn mộbeiit phen, cuốnyfzi cùyjjing pháfrkdt hiệxjeln ba kiệxjeln cóioqm uy lựscgyc lớaqvzn nhấyqhvt.

Mộbeiit thanh phi đaqfkao, mộbeiit kim bạdpvqt, mộbeiit cáfrkdi bìnyfznh ngọgauuc! Nhữljgrng thứtyppwcoyy đaqfkfsrhu làwcoy thứtyppwcoyn Lậmhwyp cầubofn.

Phi đaqfkao cùyjjing kim bạdpvqt đaqfkfsrhu làwcoy pháfrkdp khíewji tấyqhvn côwbwvng, khôwbwvng cóioqmnyfz đaqfkancuioqmi nhiềfsrhu. Nhưexetng cáfrkdi bìnyfznh ngọgauuc nàwcoyy thậmhwyt làwcoy hiếatpym thấyqhvy, dưexetlmlxng nhưexetwcoy pháfrkdp khíewjiioqmewjinh chấyqhvt phụwbwv trợgphh.

Từhbxufrkdi bìnyfznh kia cóioqm thểancu phun ra đaqfkbeiic vụwbwvmhwynh môwbwvng, làwcoym nhiễioqmu loạdpvqn đaqfklmlxch nhâtyppn, còbnuwn làwcoym cho ngưexetlmlxi ta trúwyekng đaqfkbeiic màwcoy chếatpyt! Nghe chừhbxung côwbwvng hiệxjelu củyemna cáfrkdi bìnyfznh ngọgauuc nàwcoyy cũhbxung khôwbwvng tệxjel lắnhbom. Nhưexetng kỳdknk thậmhwyt lạdpvqi làwcoy mộbeiit pháfrkdp khíewji uy lựscgyc yếatpyu. Bởmdrji vìnyfzioqm ngũhbxuwcoynh hộbeii tráfrkdo cóioqm thểancu ngăexetn cảgphhn đaqfkbeiic vụwbwvmhwyn ngoàwcoyi, căexetn bảgphhn khôwbwvng thểancuwcoym ngưexetlmlxi tu tiêmhwyn châtyppn chíewjinh bịlmlx trúwyekng đaqfkbeiic!

Nếatpyu khôwbwvng phảgphhi Hàwcoyn Lậmhwyp thấyqhvy đaqfkbeiic vụwbwvwcoyu xanh biếatpyc nàwcoyy tạdpvqm thờlmlxi cóioqm thểancu che mắnhbot đaqfklmlxch nhâtyppn, khiếatpyn cho đaqfknyfzi phưexetơrgqung phiềfsrhn toáfrkdi vìnyfz khôwbwvng nhìnyfzn đaqfkưexetgphhc thìnyfz hắnhbon nhấyqhvt đaqfklmlxnh sẽmdrj khôwbwvng chọgauun pháfrkdp khíewjiwcoyy.

Xem xézmllt lạdpvqi hếatpyt thảgphhy mọgauui thứtypp trêmhwyn ngưexetlmlxi xong, Hàwcoyn Lậmhwyp liềfsrhn lặancung lẽmdrj rờlmlxi khỏnhrbi hốnyfzc câtyppy. Sau đaqfkóioqmfrkdc đaqfklmlxnh phưexetơrgqung hưexetaqvzng, chậmhwym rãskogi đaqfki tớaqvzi.

Sau khi sưexetơrgqung mùyjji bịlmlx xua tan, trựscgyc tiếatpyp tiếatpyn tớaqvzi ngọgauun núwyeki kia tuyệxjelt đaqfknyfzi làwcoy khôwbwvng đaqfkưexetgphhc! Sẽmdrj bịlmlxwbwv sốnyfzmhwyu thúwyek chúwyek ýmvcl tớaqvzi, bịlmlxtyppy côwbwvng màwcoy chếatpyt. Qua bao năexetm đaqfkếatpyn nay, đaqfkãskognyfzm ra con đaqfkưexetlmlxng nhỏnhrbioqm thểancu an toàwcoyn tiếatpyn vàwcoyo ngọgauun núwyeki. Hàwcoyn Lậmhwyp liềfsrhn thẳthping tiếatpyn đaqfki tớaqvzi.

Thôwbwvng đaqfkdpvqo.

Lốnyfzi vàwcoyo thôwbwvng đaqfkdpvqo khôwbwvng xa. Hàwcoyn Lậmhwyp trong chốnyfzc láfrkdt đaqfkãskog chạdpvqy đaqfkếatpyn đaqfklmlxa phưexetơrgqung màwcoyexet liệxjelu đaqfkãskogioqmi tớaqvzi.

Sau khi ẩvpxqn nấyqhvp ởmdrj sau mộbeiit vàwcoyi câtyppy đaqfkdpvqi thụwbwv, nhìnyfzn thấyqhvy trưexetaqvzc mắnhbot dầubofy đaqfkancuc sưexetơrgqung mùyjji thìnyfzwcoyn Lậmhwyp thậmhwyt sựscgy chấyqhvn đaqfkbeiing!

exetơrgqung trắnhbong mùyjji mịlmlxt cơrgqu hồgnke che lấyqhvp cảgphh bầubofu trờlmlxi! Khôwbwvng cầubofn nóioqmi khôwbwvng thấyqhvy lốnyfzi vàwcoyo, ngay cảgphh khoảgphhng cáfrkdch mộbeiit trưexetgphhng, Hàwcoyn Lậmhwyp cũhbxung khôwbwvng thểancu nhìnyfzn thấyqhvy rõjaxf!

Khôwbwvng nghi ngờlmlx, trưexetaqvzc kia khôwbwvng cóioqm "Nguyệxjelt dưexetơrgqung bảgphho châtyppu" thìnyfzrgqu hồgnke khôwbwvng ai dáfrkdm tớaqvzi gầubofn núwyeki nàwcoyy! Cứtypp nghĩyemnexetơrgqung mùyjji dầubofy đaqfkancuc nhưexet vậmhwyy, phảgphhi chịlmlxu côwbwvng kíewjich bấyqhvt ngờlmlx khôwbwvng biếatpyt củyemna cáfrkdc loạdpvqi yêmhwyu thúwyek, Hàwcoyn Lậmhwyp cũhbxung khôwbwvng cóioqm lờlmlxi nàwcoyo đaqfkancuioqmi nữljgra!


exetơrgqung mùyjji rộbeiing nhưexet vậmhwyy, xem ra đaqfkxjel tửyemn đaqfkang giữljgr bảgphho châtyppu còbnuwn chưexeta cóioqm bắnhbot đaqfkubofu thi pháfrkdp khu trừhbxuexetơrgqung mùyjji!

wcoyn Lậmhwyp nghĩyemn nhưexet vậmhwyy, liềfsrhn đaqfktyppng ởmdrj phíewjia sau câtyppy đaqfkdpvqi thụwbwv, bắnhbot đaqfkubofu yêmhwyn lặancung chờlmlx đaqfkgphhi!

rgqui Hàwcoyn Lậmhwyp đaqfktyppng chíewjinh làwcoy mộbeiit đaqfklmlxa phưexetơrgqung cóioqm nhiềfsrhu sưexetơrgqung mùyjji, khắnhbop nơrgqui đaqfkfsrhu làwcoy bụwbwvi rậmhwym cùyjjing hoang thảgphho, cho dùyjjiioqmvpxqn dấyqhvu mưexetlmlxi mấyqhvy ngưexetlmlxi cũhbxung khôwbwvng cóioqm vấyqhvn đaqfkfsrhnyfz.

wcoyn Lậmhwyp mặancuc dùyjji khôwbwvng pháfrkdt hiệxjeln sựscgy tồgnken tạdpvqi củyemna nhữljgrng ngưexetlmlxi kháfrkdc nhưexetng cũhbxung biếatpyt ởmdrj đaqfkâtyppy khẳthping đaqfklmlxnh còbnuwn cóioqm ngưexetlmlxi kháfrkdc. Dùyjji sao cóioqm thểancu trèilreo lêmhwyn núwyeki cũhbxung chỉfjcoioqm con đaqfkưexetlmlxng nàwcoyy màwcoy thôwbwvi. Chỉfjcowcoy hiệxjeln tạdpvqi làwcoywyekc lêmhwyn núwyeki, cho nêmhwyn mớaqvzi khôwbwvng cóioqm ai quan tâtyppm tớaqvzi ngưexetlmlxi kháfrkdc.

Thờlmlxi gian, từhbxung khắnhboc, từhbxung khắnhboc trôwbwvi đaqfki!

wcoyn Lậmhwyp chịlmlxu khổbnuw đaqfkgphhi khoảgphhng ba, bốnyfzn canh giờlmlx. Bỗmfynng nhiêmhwyn cảgphhm thấyqhvy phíewjia tâtyppy nam truyềfsrhn đaqfkếatpyn mộbeiit cỗmfyn linh lựscgyc kinh ngưexetlmlxi, tiếatpyp theo mộbeiit cộbeiit sáfrkdng màwcoyu trắnhbong cao tớaqvzi tậmhwyn trờlmlxi hiệxjeln ra! Từhbxuexetơrgqung mùyjji mờlmlx mịlmlxt trêmhwyn khôwbwvng, ngưexetng tụwbwv thàwcoynh mộbeiit quang cầubofu thậmhwyt lớaqvzn.

Mặancuc dùyjji quang cầubofu hìnyfznh thàwcoynh, nhưexetng cộbeiit sáfrkdng khôwbwvng cóioqm dừhbxung lạdpvqi, khôwbwvng ngừhbxung róioqmt năexetng lưexetgphhng vàwcoyo trong quang cầubofu. Vìnyfz thếatpy quang cầubofu càwcoyng lúwyekc càwcoyng lớaqvzn, ngàwcoyy càwcoyng chóioqmi mắnhbot. Cuốnyfzi cùyjjing giốnyfzng nhưexet mộbeiit vầubofng tháfrkdi dưexetơrgqung, khiếatpyn cho ngưexetlmlxi ta khôwbwvng dáfrkdm nhìnyfzn chăexetm chúwyek!

Mộbeiit láfrkdt sau, cộbeiit sáfrkdng đaqfkbeiit nhiêmhwyn biếatpyn mấyqhvt, chỉfjco đaqfkancu lạdpvqi hai quang cầubofu thậmhwyt lớaqvzn nổbnuwi trêmhwyn khôwbwvng trung.

Nhưexetng quang cầubofu tồgnken tạdpvqi cũhbxung khôwbwvng lâtyppu, trong chớaqvzp mắnhbot liềfsrhn vặancun vẹilreo, biếatpyn đaqfkbnuwi hìnyfznh dạdpvqng, biểancuu hiệxjeln giốnyfzng nhưexet đaqfkbeiit nhiêmhwyn bịlmlxzmlln lạdpvqi. Đlmlxiềfsrhu nàwcoyy làwcoym cho Hàwcoyn Lậmhwyp sợgphh ngâtyppy ngưexetlmlxi, miệxjelng háfrkd hốnyfzc ra quêmhwyn cảgphh khézmllp lạdpvqi!

"Phàwcoynh" mộbeiit tiếatpyng nổbnuw kinh thiêmhwyn đaqfkbeiing đaqfklmlxa, quang cầubofu to lớaqvzn rốnyfzt cụwbwvc cũhbxung nổbnuw tung trong khôwbwvng trung, biếatpyn thàwcoynh vôwbwv sốnyfz áfrkdnh sáfrkdng nhỏnhrb cỡdpvq nắnhbom tay hạdpvq xuốnyfzng, tiếatpyn tớaqvzi gầubofn nhữljgrng mảgphhng sưexetơrgqung mùyjji lớaqvzn. Trôwbwvng thậmhwyt diễioqmm lệxjel, giốnyfzng nhưexet mộbeiit trậmhwyn mưexeta áfrkdnh sáfrkdng!

Mỗmfyni mộbeiit quang cầubofu màwcoyu trắnhbong rơrgqui vàwcoyo bêmhwyn trong sưexetơrgqung mùyjji, lậmhwyp tứtyppc khiếatpyn cho sưexetơrgqung mùyjji dầubofy đaqfkancuc lậmhwyp tứtyppc sốnyfzng đaqfkbeiing nhưexet giao long, liềfsrhu mạdpvqng tấyqhvn côwbwvng trung tâtyppm quang cầubofu. Nhưexetng vừhbxua tiếatpyp xúwyekc sưexetơrgqung mùyjji ngay lậmhwyp tứtyppc bịlmlx quang cầubofu làwcoym cho tiêmhwyu tan, nhưexetng quang cầubofu cũhbxung ảgphhm đaqfkdpvqm khôwbwvng íewjit.

Khi màwcoywcoyng nhiềfsrhu quang cầubofu cùyjjing sưexetơrgqung mùyjji tiếatpyp xúwyekc, sưexetơrgqung mùyjjiwcoyy đaqfkancuc dưexetlmlxng nhưexet trởmdrj thàwcoynh sóioqmng thầubofn, vụwbwv khíewji khôwbwvng ngừhbxung quay cuồgnkeng, sôwbwvi tràwcoyo! Giốnyfzng nhưexet cựscgynyfznh yêmhwyu thúwyek đaqfkang đaqfkáfrkdnh nhau, cuốnyfzi cùyjjing đaqfkang giãskogy dụwbwva.

wcoyn Lậmhwyp hai mắnhbot khôwbwvng chớaqvzp, giưexetơrgqung mắnhbot nhìnyfzn tấyqhvt cảgphh. Đlmlxâtyppy làwcoy lầubofn đaqfkubofu tiêmhwyn hắnhbon nhìnyfzn thấyqhvy uy lựscgyc châtyppn chíewjinh củyemna pháfrkdp bảgphho cao cấyqhvp! Hắnhbon rung đaqfkbeiing trong lòbnuwng, ởmdrjtyppu trong nộbeiii tâtyppm tràwcoyn ngậmhwyp sựscgytyppm mộbeiiyjjing sựscgy kháfrkdt vọgauung!

exetơrgqung mùyjji sau khi cùyjjing quang cầubofu đaqfkgphh đaqfkyqhvu mộbeiit phen, rốnyfzt cụwbwvc bắnhbot đaqfkubofu tan ra, làwcoym xuấyqhvt hiệxjeln hìnyfznh dáfrkdng to lớaqvzn củyemna ngọgauun núwyeki, lầubofn đaqfkubofu tiêmhwyn xuấyqhvt hiệxjeln trưexetaqvzc mặancut bọgauun ngưexetlmlxi Hàwcoyn Lậmhwyp.

"Thậmhwyt làwcoy lớaqvzn!"

Nhìnyfzn thấyqhvy nhưexet vậmhwyy nhữljgrng ngưexetlmlxi nàwcoyy khôwbwvng khỏnhrbi sợgphhskogi kêmhwyu lêmhwyn. Hàwcoyn Lậmhwyp cũhbxung khôwbwvng cóioqm ngoạdpvqi lệxjel, ởmdrj trong sốnyfz đaqfkóioqm!

Phíewjia trưexetaqvzc Hàwcoyn Lậmhwyp màwcoy mộbeiit ngọgauun núwyeki cao đaqfkếatpyn dọgauua ngưexetlmlxi!

Nhìnyfzn lạdpvqi, thấyqhvy núwyeki cao ngàwcoyn trưexetgphhng, ngọgauun núwyeki cao ngấyqhvt trong mâtyppy, nhìnyfzn khôwbwvng thấyqhvy đaqfkfjconh núwyeki. Trêmhwyn đaqfkfjconh núwyeki đaqfkubofy nhữljgrng quáfrkdi thạdpvqch cùyjjing gờlmlx đaqfkáfrkd, cùyjjing vôwbwv sốnyfztyppy đaqfkdpvqi thụwbwv mấyqhvy ngưexetlmlxi ôwbwvm khôwbwvng hếatpyt. Đlmlxiềfsrhu khiếatpyn ngưexetlmlxi ta kinh hãskogi chíewjinh làwcoy hai bêmhwyn sưexetlmlxn núwyeki kézmllo dàwcoyi liêmhwyn miêmhwyn khôwbwvng dứtyppt, đaqfklmlxa thếatpy nguy hiểancum, kézmllo dàwcoyi rấyqhvt xa, chẳthping biếatpyt đaqfkếatpyn đaqfkâtyppu mớaqvzi làwcoy cuốnyfzi.

exetlmlxn núwyeki đaqfknyfzi diệxjeln bọgauun ngưexetlmlxi Hàwcoyn Lậmhwyp, kháfrkdwcoy dễioqm chịlmlxu, phưexetơrgqung hưexetaqvzng phíewjia xa xem ra làwcoy con đaqfkưexetlmlxng lêmhwyn núwyeki.

wyekc nàwcoyy từhbxu trong sơrgqun trung ẩvpxqn ẩvpxqn truyềfsrhn đaqfkếatpyn vàwcoyi tiếatpyng yêmhwyu thúwyek gầubofm nhẹilre, thanh âtyppm dữljgr tợgphhn thêmhwyexetơrgqung làwcoym cho ngưexetlmlxi ta nghe xong khôwbwvng rézmllt màwcoy run!

wcoyn Lậmhwyp cóioqm chúwyekt ngẩvpxqn ngưexetlmlxi!

"Vùyjji" mộbeiit tiếatpyng, mộbeiit bóioqmng ngưexetlmlxi màwcoyu vàwcoyng từhbxu trong bụwbwvi cỏnhrb dầubofy nhảgphhy ra, tiếatpyn vàwcoyo trong đaqfkdpvqi sơrgqun, biếatpyn mấyqhvt khôwbwvng dấyqhvu vếatpyt.

wcoynh đaqfkbeiing nàwcoyy tựscgya hồgnke nhưexetewjich đaqfkbeiing thầubofn kinh nhữljgrng ngưexetlmlxi đaqfkang ẩvpxqn nấyqhvp. Lậmhwyp tứtyppc lạdpvqi cóioqm mấyqhvy ngưexetlmlxi đaqfkgnkeng thờlmlxi đaqfki ra, đaqfkgnkeng loạdpvqt hưexetaqvzng phíewjia trưexetaqvzc chạdpvqy đaqfki. Chỉfjcowcoy sau khi nhanh chóioqmng tiếatpyn vàwcoyo trong sơrgqun lâtyppm thìnyfz mấyqhvy ngưexetlmlxi lậmhwyp tứtyppc kézmllo dãskogn khoảgphhng cáfrkdch, theo cáfrkdc đaqfkia phưexetơrgqung kháfrkdc nhau tiếatpyn vàwcoyo trong núwyeki.

wcoyn Lậmhwyp khôwbwvng cóioqm đaqfki ra. Hắnhbon chủyemn đaqfklmlxnh quan sáfrkdt mộbeiit lúwyekc xem rốnyfzt cuộbeiic cóioqm ngưexetlmlxi nàwcoyo chọgauun đaqfkưexetlmlxng giốnyfzng mìnyfznh đaqfki lêmhwyn núwyeki!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.