Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 194 : Trung tâm khu bí văn

    trước sau   
Tuy nhiêblzrn Hàigjmn Lậohfcp cũuqkcng khôqwyeng nóxrgkng vộzfcpi! Bởwmvni vìwuwc trung tâxshgm khu vựynihc cấfxucm đblzrnojza nàigjmy thậohfct sựynih khôqwyeng giốjzdyng khu vựynihc bêblzrn ngoàigjmi.

blzrn ngoàigjmi khu trung tâxshgm làigjmpyddc khu vựynihc khápyddc, bêblzrn trong cóxrgk linh thảvafno kỳabar quảvafn, phầqjbfn lớdoqsn sinh trưxfdfwmvnng khôqwyeng theo quy luậohfct. Tạrazzi mỗaxdzi góxrgkc ởwmvn khu vựynihc bêblzrn trong đblzrgsoxu cóxrgk thểapce phápyddt hiệtpvkn tung tíhklsch chúxshgng. Trưxfdfdoqsc tiêblzrn phảvafni dàigjmnh đblzrưxfdfratoc, sau đblzróxrgk khi đblzrzwszc thủabar thìwuwc phảvafni lậohfcp tứgsoxc chạrazzy trốjzdyn. Bởwmvni vìwuwcwmvn nhữgdumng nơnqogi nàigjmy do cóxrgk rấfxuct nhiềgsoxu linh dưxfdfratoc nêblzrn xung đblzrzfcpt cũuqkcng khôqwyeng nhiềgsoxu. Vìwuwc vậohfcy hàigjmnh đblzrzfcpng sápyddt nhâxshgn đblzroạrazzt bảvafno cũuqkcng cầqjbfn làigjmm sạrazzch sẽwmxznqogn mộzfcpt chúxshgt.

Nhưxfdfng đblzrjzdyi vớdoqsi khu vựynihc trung tâxshgm lạrazzi khôqwyeng giốjzdyng nhưxfdf vậohfcy! Theo nhưxfdf lờkftsi nhữgdumng đblzrtpvk tửhysr trưxfdfdoqsc đblzrâxshgy may mắzwszn sốjzdyng sóxrgkt trởwmvn vềgsox, thìwuwc diệtpvkn tíhklsch khu vựynihc trung tâxshgm nàigjmy rấfxuct lớdoqsn, cơnqog hồtpfc chiếywyam hơnqogn 1/3 diệtpvkn tíhklsch cảvafn cấfxucm đblzrnojza, bốjzdyn phíhklsa bịnojzxfdfkftsng đblzrápydd quâxshgy thàigjmnh vòqjbfng tròqjbfn lớdoqsn, nhưxfdfng cóxrgk thểapce theo bốjzdyn cápyddnh cửhysra bằblzrng đblzrtpfcng đblzri ra ngoàigjmi. Cảvafn khu vựynihc chia thàigjmnh ba tầqjbfng, giốjzdyng nhưxfdfigjm vỏpsde, thịnojzt vàigjm hạrazzt củabara quảvafn vậohfcy, tầqjbfng thứgsoxgdazigjmng, rấfxuct kỳabar lạrazz!

igjmn Lậohfcp hiệtpvkn tạrazzi đblzrang ởwmvn mộzfcpt nơnqogi đblzrucswp nhưxfdf trong tranh. Đkftsóxrgk chíhklsnh làigjm khu vựynihc ngoàigjmi cùliiing củabara khu trung tâxshgm.

Theo tưxfdf liệtpvku, từbbbonqogi nàigjmy đblzri tớdoqsi tầqjbfng tiếywyap theo cầqjbfn phảvafni đblzri mộzfcpt quãwmvnng đblzrưxfdfkftsng dàigjmi. Trong phạrazzm vi nàigjmy cóxrgk hoa thảvafno, thụnqog mộzfcpc. Tuy nhiêblzrn nhữgdumng loạrazzi kỳabar trâxshgn thếywya gian hiếywyam thấfxucy thìwuwc rấfxuct thưxfdfa thớdoqst. Nhưxfdfng cũuqkcng cóxrgk thểapce lấfxucy đblzrapceigjmm linh dưxfdfratoc, chỉzfcpigjm nhữgdumng thứgsoxxrgkpyddc dụnqogng đblzrjzdyi vớdoqsi ngưxfdfkftsi tu tiêblzrn lạrazzi rấfxuct íhklst, hầqjbfu hếywyat chỉzfcpxrgk thểapce xem chơnqogi chứgsox khôqwyeng thểapce sửhysr dụnqogng.

Khôqwyeng íhklst ngưxfdfkftsi củabara thấfxuct đblzrrazzi phápyddi đblzrgsoxu phỏpsdeng đblzrpyddn khu vựynihc nàigjmy trởwmvn thàigjmnh cấfxucm đblzrnojza do chủabar nhâxshgn củabara khu vựynihc nàigjmy cốjzdy ýfxuc nhưxfdf thếywya, đblzrem tầqjbfng nàigjmy làigjmm giốjzdyng nhưxfdf hoa viêblzrn, làigjmnqogi đblzrtbeac biệtpvkt ganh đblzrua, vôqwye sốjzdy hoa thảvafno vàigjm quảvafn mộzfcpc đblzrem mắzwszt, vốjzdyn làigjm đblzrapce chủabar nhâxshgn cấfxucm đblzrnojza thưxfdf giãwmvnn. Nếywyau muốjzdyn tìwuwcm nhữgdumng thứgsox hữgdumu dụnqogng, chi bằblzrng nêblzrn đblzri nơnqogi khápyddc màigjmwuwcm.


Thứgsox châxshgn chíhklsnh hữgdumu dụnqogng đblzrjzdyi vớdoqsi ngưxfdfkftsi tu tiêblzrn làigjm thưxfdfratong phẩbiyrm linh dưxfdfratoc, đblzrưxfdfratoc trồtpfcng ởwmvn tầqjbfng thứgsox hai. Đkftstpvk tửhysrpyddc phápyddi tiếywyan vàigjmo nơnqogi nàigjmy phầqjbfn lớdoqsn làigjmxfdfdoqsng tầqjbfng thứgsox hai màigjm đblzri tớdoqsi. Trong đblzróxrgkxrgk ba vịnojz chủabarxfdfratoc đblzrapce luyệtpvkn chếywya Trúxshgc Cơnqog đblzran, đblzrưxfdfơnqogng nhiêblzrn đblzróxrgkigjm mụnqogc tiêblzru lớdoqsn nhấfxuct củabara bọhysrn họhysr. Hàigjmn Lậohfcp đblzrjzdyi vớdoqsi mấfxucy linh dưxfdfratoc nàigjmy cũuqkcng giốjzdyng nhưxfdf bọhysrn họhysr, làigjmwuwcnh thếywya bắzwszt buộzfcpc!

xrgki tớdoqsi khu vựynihc tầqjbfng thứgsox hai, vừbbboa xem tưxfdf liệtpvku liêblzrn quan, Hàigjmn Lậohfcp ngạrazzc nhiêblzrn cảvafn mộzfcpt lúxshgc.

Bởwmvni vìwuwc khu vựynihc tầqjbfng thứgsox hai nàigjmy tấfxuct cảvafn đblzrgsoxu làigjm mộzfcpt sơnqogn mạrazzch thậohfct lớdoqsn, quanh năywyam đblzrgsoxu bịnojzxfdfơnqogng mùliii bao phủabarigjmy đblzrtbeac. Màigjm trong sơnqogn mạrazzch nàigjmy cóxrgknqogn đblzrzfcpng, thung lũuqkcng rậohfcm rạrazzp, linh đblzrnojza thiêblzrn nhiêblzrn, cápyddc loạrazzi thạrazzch ốjzdyc, thạrazzch đblzriệtpvkn do thiêblzrn nhiêblzrn tạrazzo thàigjmnh, cápyddc loạrazzi thiêblzrn đblzrnojza linh dưxfdfratoc đblzrgsoxu sinh trưxfdfwmvnng ởwmvnnqogi nàigjmy.

pyddn tửhysr xấfxucu xíhkls kia cùliiing Hàigjmn Lậohfcp trao đblzrkupxi thôqwyeng tin, chủabar yếywyau cũuqkcng làigjmwuwcm đblzrnojza đblzrtpfc phâxshgn bốjzdy mấfxucy loạrazzi linh dưxfdfratoc nàigjmy. Bởwmvni vìwuwc ai cũuqkcng khôqwyeng thểapce chắzwszc chắzwszn sau khi tiếywyan vàigjmo nơnqogi đblzrâxshgy. Hiệtpvkn tạrazzi cóxrgkxfdf liệtpvku liềgsoxn khẳxshgng đblzrnojznh đblzrưxfdfratoc khu vựynihc màigjmwuwcnh đblzrang ởwmvn. Cho nêblzrn bảvafnn đblzrtpfc phâxshgn bốjzdy loạrazzi nàigjmy càigjmng nhiềgsoxu càigjmng tốjzdyt. Nhưxfdf vậohfcy mớdoqsi cóxrgk thểapce dễrxhyigjmng nắzwszm chắzwszc tìwuwcm kiếywyam theo đblzrtpfc ápyddn.

Tuy nhiêblzrn tạrazzi sơnqogn mạrazzch nàigjmy sưxfdfơnqogng mùliii quápydd nhiềgsoxu, quápyddigjmy đblzrtbeac! Ngưxfdfkftsi tu tiêblzrn bìwuwcnh thưxfdfkftsng tiếywyan vàigjmo sơnqogn mạrazzch, căywyan bảvafnn chỉzfcp đblzri vàigjmi bưxfdfdoqsc sẽwmxz hoàigjmn toàigjmn bịnojz lạrazzc trong sưxfdfơnqogng mùliii, chỉzfcpxrgk thểapcexfdfdoqsc từbbbong bưxfdfdoqsc mộzfcpt, chậohfcm rãwmvni sờkfts soạrazzng tiếywyan tớdoqsi. Cho nêblzrn muốjzdyn đblzri ra ngoàigjmi hoàigjmn toàigjmn dứgsoxigjmo vậohfcn khíhkls củabara bảvafnn thâxshgn.

Nhưxfdfng đblzriềgsoxu làigjmm cho đblzrau đblzrqjbfu hơnqogn chíhklsnh làigjm tạrazzi sơnqogn mạrazzch còqjbfn cóxrgkqwye sốjzdyblzru thúxshg sinh sốjzdyng, Hỏpsdea diễrxhym thửhysr nhấfxuct cấfxucp bậohfcc thấfxucp, Truy phong thỏpsde nhấfxuct cấfxucp, Kim quang mãwmvnng đblzrzfcpnh cấfxucp, Băywyang hỏpsdea lang, cơnqog hồtpfc ngưxfdfkftsi củabara thấfxuct đblzrrazzi phápyddi đblzrgsoxu nghe nóxrgki qua vềgsoxpyddc chủabarng loạrazzi nhấfxuct cấfxucp yêblzru thúxshgigjmy.

Thựynihc lựynihc củabara chúxshgng khôqwyeng cao, ngưxfdfkftsi tu tiêblzrn tầqjbfng thứgsoxpyddu, thứgsox bảvafny cóxrgk thểapce mộzfcpt ngưxfdfkftsi đblzrjzdyi phóxrgk dễrxhyigjmng vớdoqsi bảvafny, tápyddm con yêblzru thúxshguqkcng khôqwyeng hềgsoxxrgk vấfxucn đblzrgsox. Nhưxfdfng nếywyau làigjmblzru thúxshg bậohfcc cao thìwuwc cho dùliii đblzrtpvk tửhysr tinh anh củabara thấfxuct đblzrrazzi phápyddi màigjm gặtbeap cũuqkcng chỉzfcpxrgk chạrazzy trốjzdyn màigjm thôqwyei.

Nhưxfdfng may mắzwszn làigjm loạrazzi yêblzru thúxshgigjmy ởwmvn trong sơnqogn mạrazzch lạrazzi rấfxuct íhklst. Hơnqogn nữgduma đblzrrazzi bộzfcp phậohfcn đblzrgsoxu trởwmvn thàigjmnh thủabar hộzfcp thúxshg chuyêblzrn bảvafno vệtpvk linh dưxfdfratoc nàigjmo đblzróxrgk, sẽwmxz khôqwyeng dễrxhyigjmng gặtbeap phảvafni bêblzrn ngoàigjmi!

Bởwmvni vậohfcy phầqjbfn lớdoqsn yêblzru thúxshg đblzrgsoxu làigjm nhấfxuct cấfxucp. Vàigjmi têblzrn tinh anh đblzrtpvk tửhysr liêblzrn thủabar liềgsoxn dễrxhyigjmng giảvafni quyếywyat chúxshgng. Tuy nhiêblzrn nếywyau chỉzfcpxrgk mộzfcpt ngưxfdfkftsi bắzwszt gặtbeap thìwuwc mộzfcpt hồtpfci hồtpfci huyếywyat chiếywyan làigjm khôqwyeng thểapce trápyddnh khỏpsdei.

Bấfxuct luậohfcn ởwmvnnqogn mạrazzch làigjmxfdfơnqogng mùliiiigjmy đblzrtbeac, hay làigjmblzru thúxshg chiếywyam cứgsox trong núxshgi, nếywyau chỉzfcp bắzwszt gặtbeap mộzfcpt con thìwuwcxrgk lẽwmxz nhữgdumng đblzrtpvk tửhysr tinh anh tâxshgm cao khíhkls ngạrazzo nàigjmy còqjbfn cóxrgk thểapce miễrxhyn cưxfdfohtang thửhysr mộzfcpt lầqjbfn, mạrazzo hiểapcem xâxshgm nhậohfcp vàigjmo trong sơnqogn mạrazzch hápyddi thảvafno dưxfdfratoc. Nhưxfdfng nếywyau nhưxfdf gặtbeap phảvafni mộzfcpt đblzràigjmn, cápyddc đblzrtpvk tửhysrigjmy chỉzfcpxrgk thểapce đblzrưxfdfa mắzwszt nhìwuwcn nhau. Dưxfdfdoqsi tìwuwcnh huốjzdyng nàigjmy màigjmblzrn núxshgi, hoàigjmn toàigjmn chắzwszc chắzwszn khôqwyeng cóxrgk đblzrưxfdfkftsng quay vềgsox!

Cho nêblzrn năywyam đblzróxrgk tiếywyan vàigjmo cấfxucm đblzrnojza, cápyddc nhóxrgkm đblzrtpvk tửhysr đblzrqjbfu tiêblzrn đblzrgsoxu tìwuwcm cápyddc loạrazzi linh dưxfdfratoc phổkupx thôqwyeng ởwmvnblzrn ngoàigjmi khu vựynihc trung tâxshgm. Căywyan bảvafnn khôqwyeng cóxrgk tiếywyan vàigjmo trong núxshgi.

Nhưxfdfng vàigjmi lầqjbfn sau, cóxrgk mộzfcpt gãwmvn tu sỉzfcp Yểapcem nguyệtpvkt tôqwyeng phíhkls hếywyat tâxshgm cơnqog luyệtpvkn chếywya mộzfcpt khỏpsdea phápyddp bảvafno "Nguyệtpvkt dưxfdfơnqogng bảvafno châxshgu". Vậohfct đblzróxrgk khôqwyeng thểapce tấfxucn côqwyeng đblzrnojzch, cũuqkcng khôqwyeng thểapce phòqjbfng ngựynih, tápyddc dụnqogng duy nhấfxuct chíhklsnh làigjmxrgk thểapce phóxrgkng ra kỳabar quang, cóxrgk thểapce khắzwszc chếywyapyddc loạrazzi sưxfdfơnqogng mùliii đblzrzfcpc chưxfdfdoqsng. Ngưxfdfkftsi nàigjmy chuẩbiyrn bịnojz đblzrapcexrgk thểapce tiếywyan vàigjmo cấfxucm đblzrnojza mộzfcpt cápyddch dễrxhyigjmng hơnqogn!

Quảvafn nhiêblzrn, đblzrtpvk tửhysr Yểapcem nguyệtpvkt tôqwyeng cóxrgk đblzrưxfdfratoc bảvafno vậohfct nàigjmy, tiếywyap theo đblzróxrgk xuấfxuct ra quang mang chiếywyau rọhysri!


Sau khi bọhysrn họhysr khu trừbbbo phầqjbfn lớdoqsn sưxfdfơnqogng mùliii, tạrazzi trêblzrn núxshgi đblzrãwmvnxrgk thu hoạrazzch lớdoqsn mang vềgsox. Dựyniha vàigjmo thu hoạrazzch lầqjbfn nàigjmy luyệtpvkn chếywya đblzrưxfdfratoc rấfxuct nhiềgsoxu Trúxshgc Cơnqog đblzran. Sau đblzróxrgk thu nhậohfcn đblzrtpvk tửhysr, làigjmm cho thựynihc lựynihc môqwyen phápyddi mộzfcpt bưxfdfdoqsc lêblzrn trờkftsi. Từbbbo đblzróxrgk vềgsox sau Yểapcem nguyệtpvkt tôqwyeng trởwmvn thàigjmnh Việtpvkt quốjzdyc đblzrtpvk nhấfxuct tu tiêblzrn phápyddi.

Tuy nhiêblzrn tụnqogc ngữgdum đblzrãwmvnxrgki, trêblzrn đblzrkftsi khôqwyeng cóxrgk chuyệtpvkn gìwuwc khôqwyeng lọhysrt ra ngoàigjmi tưxfdfkftsng! Tin tứgsoxc Yểapcem nguyệtpvkt tôqwyeng lợratoi dụnqogng "Nguyệtpvkt dưxfdfơnqogng bảvafno châxshgu" thu hoạrazzch đblzrưxfdfratoc nhiềgsoxu thiêblzrn đblzrnojza linh dưxfdfratoc tạrazzi cấfxucm đblzrnojza truyềgsoxn ra ngoàigjmi. Khôqwyeng lâxshgu sau đblzróxrgk khiếywyan cho lụnqogc đblzrrazzi phápyddi tìwuwcm tớdoqsi cửhysra.

Khôqwyeng muốjzdyn khiếywyan cho chúxshgng nhâxshgn phẫxhnxn nộzfcp, nhưxfdfng lạrazzi khôqwyeng cam lòqjbfng giao ra bảvafno châxshgu, Yểapcem Nguyệtpvkt tôqwyeng cùliiing lụnqogc phápyddi trảvafni qua mộzfcpt phen mặtbeac cảvafnqjbfzwsz. Sau cùliiing đblzrưxfdfa ra bảvafno châxshgu, trởwmvn thàigjmnh vậohfct chung củabara thấfxuct đblzrrazzi phápyddi.

Sau đblzróxrgk bảvafno vậohfct nàigjmy do thấfxuct đblzrrazzi phápyddi thay phiêblzrn nhau sởwmvn hữgdumu. Mỗaxdzi lầqjbfn tiếywyan vàigjmo cấfxucm đblzrnojza, môqwyen phápyddi giữgdum bảvafno châxshgu nàigjmy liềgsoxn đblzrưxfdfa bảvafno vậohfct nàigjmy ra, giao ra cho môqwyen phápyddi khápyddc nắzwszm giữgdum.

Nhưxfdfng bấfxuct luậohfcn môqwyen phápyddi nàigjmo cóxrgk bảvafno châxshgu hay khôqwyeng cóxrgk bảvafno châxshgu, vừbbboa đblzrếywyan bêblzrn trong cấfxucm đblzrnojza, đblzrtpvk tửhysrqwyen phápyddi đblzróxrgk phảvafni chịnojzu sựynih giápyddm sápyddt củabara đblzrtpvk tửhysrpyddc môqwyen phápyddi khápyddc, trong thờkftsi gian quy đblzrnojznh sửhysr dụnqogng bảvafno vậohfct nàigjmy, khôqwyeng đblzrưxfdfratoc cốjzdy ýfxucohfco dàigjmi thờkftsi cơnqog khu trừbbboxfdfơnqogng mùliii.

Cứgsox nhưxfdf vậohfcy đblzrtpvk tửhysrpyddc phápyddi đblzri tớdoqsi khu trung tâxshgm, cóxrgk thểapce đblzrtpfcng thờkftsi tiếywyan vàigjmo sơnqogn mạrazzch tìwuwcm linh dưxfdfratoc, cóxrgk vẻwmmw rấfxuct côqwyeng bìwuwcnh.

Thỏpsdea thuậohfcn nhưxfdf vậohfcy khiếywyan cho Yểapcem nguyệtpvkt tôqwyeng giảvafnm thu hoạrazzch, khôqwyeng thểapce đblzrzfcpc chiếywyam linh dưxfdfratoc trong cấfxucm đblzrnojza. Nhưxfdfng trêblzrn thựynihc tếywyauqkcng khiếywyan cho Yểapcem nguyệtpvkt tôqwyeng trápyddnh khỏpsdei họhysra diệtpvkt môqwyen, dầqjbfn dầqjbfn cóxrgknqog hộzfcpi cưxfdfkftsng đblzrrazzi hơnqogn.

Đkftsếywyan nay, Yểapcem nguyệtpvkt tôqwyeng dẫxhnxn đblzrqjbfu trong thấfxuct đblzrrazzi phápyddi, thựynihc lựynihc cóxrgk thểapcexrgki thâxshgm bấfxuct khảvafn trắzwszc! Cápyddc phápyddi còqjbfn lạrazzi nếywyau nhưxfdf khôqwyeng liêblzrn thủabar, căywyan bảvafnn khôqwyeng thểapce đblzrjzdyi khápyddng lạrazzi!

Nhưxfdfng Hàigjmn Lậohfcp khôqwyeng cóxrgk lo lắzwszng, nguyêblzrn nhâxshgn làigjm trưxfdfdoqsc mắzwszt mộzfcpt hápyddn tửhysr xấfxucu xíhkls khẩbiyru thịnojzxshgm phi, khôqwyeng thểapce sai sóxrgkt!

Lầqjbfn nàigjmy thấfxuct đblzrrazzi phápyddi đblzrãwmvn sớdoqsm tiếywyan vàigjmo, thờkftsi gian thíhklsch hợratop đblzrapce khu trừbbboxfdfơnqogng mùliii, lúxshgc nàigjmy đblzrãwmvnigjm buổkupxi sápyddng ngàigjmy thứgsox ba.

igjmn Lậohfcp đblzri thẳxshgng tớdoqsi phíhklsa trưxfdfdoqsc khôqwyeng nghỉzfcp ngơnqogi, vộzfcpi vãwmvn chạrazzy tớdoqsi khu vựynihc trung tâxshgm. Bởwmvni vìwuwc sợrato trêblzrn đblzrưxfdfkftsng cóxrgk ngưxfdfkftsi ngăywyan cảvafnn, làigjmm chậohfcm trễrxhy thờkftsi gian tiếywyan vàigjmo trong sơnqogn mạrazzch. Hiệtpvkn tạrazzi mộzfcpt khi đblzrãwmvn tiếywyan vàigjmo khu vựynihc trung tâxshgm, khôqwyeng cầqjbfn nóxrgkng vộzfcpi! Bâxshgy giờkfts tớdoqsi tầqjbfng thứgsox hai, cũuqkcng chỉzfcp trợraton mắzwszt nhìwuwcn sưxfdfơnqogng mùliiiigjm thôqwyei!

Cho nêblzrn tầqjbfng thứgsox ba khu trung tâxshgm cấfxucm đblzrnojza rấfxuct làigjm thầqjbfn bíhkls!

Chỉzfcp cầqjbfn đblzrgsoxng ởwmvn trêblzrn đblzrzfcpnh núxshgi cũuqkcng cóxrgk thểapce nhìwuwcn thấfxucy xung quanh khu vựynihc tầqjbfng thứgsox hai làigjmpyddc tảvafnng đblzrápydd lớdoqsn, cóxrgk mộzfcpt tòqjbfa bảvafno thápyddp to lớdoqsn gầqjbfn 100 trưxfdfratong ởwmvn trung tâxshgm, chung quanh bảvafno thápyddp làigjmpyddc tảvafnng đblzrápydd lớdoqsn cùliiing vớdoqsi rừbbbong rậohfcm xanh biếywyac. Đkftsâxshgy chíhklsnh làigjm tầqjbfng thứgsox ba, cũuqkcng chíhklsnh làigjm trung tâxshgm củabara cấfxucm đblzrnojza!

Cao nhâxshgn củabara thấfxuct đblzrrazzi phápyddi sau khi nghe đblzrtpvk tửhysr bổkupxn môqwyen miêblzru tảvafn, lậohfcp tứgsoxc biếywyat đblzrưxfdfratoc cấfxucm đblzrnojza nàigjmy chíhklsnh làigjmnqogi ởwmvn củabara chủabar nhâxshgn cấfxucm đblzrnojza. Bảvafno thápyddp nàigjmy thậohfct sựynihqwye song khôqwyeng gìwuwcpyddnh bằblzrng!

Nhưxfdfng ởwmvn giao giớdoqsi giữgduma tầqjbfng thứgsox hai vàigjm tầqjbfng thứgsox ba cóxrgk mộzfcpt cấfxucm chếywyaxfdfkftsng đblzrrazzi vậohfcn hàigjmnh, ngăywyan cảvafnn ýfxuc đblzrtpfcxshgm nhậohfcp củabara đblzrtpvk tửhysrpyddc phápyddi. Cấfxucm chếywyaigjmy căywyan bảvafnn khôqwyeng phảvafni làigjm thứgsoxigjm đblzrtpvk tửhysr Luyệtpvkn khíhkls kỳabarxrgk khảvafnywyang khai phápydd. Nhưxfdfng tu sĩxrgk đblzrrazzt tớdoqsi Trúxshgc Cơnqog kỳabar lạrazzi khôqwyeng thểapce tiếywyan vàigjmo cấfxucm đblzrnojza cho nêblzrn bảvafno thápyddp nàigjmy rốjzdyt cuộzfcpc cóxrgkpyddi gìwuwc, đblzrếywyan nay vẫxhnxn làigjm mộzfcpt đblzriềgsoxu bíhklsbiyrn!

igjmn Lậohfcp đblzrjzdyi vớdoqsi cựynih thápyddp tầqjbfng thứgsox ba nàigjmy mộzfcpt chúxshgt hứgsoxng thúxshguqkcng khôqwyeng cóxrgk! Đkftsjzdyi vớdoqsi hắzwszn màigjmxrgk, cóxrgk thểapcewuwcm đblzrabar linh dưxfdfratoc ởwmvn tầqjbfng thứgsox hai, sau đblzróxrgk an toàigjmn trởwmvn ra, đblzrãwmvn phảvafni cápyddm ơnqogn thiêblzrn đblzrnojza, thầqjbfn phậohfct phùliii hộzfcp rồtpfci.

igjmn Lậohfcp trưxfdfdoqsc mắzwszt kiêblzrn nhẫxhnxn ứgsoxng phóxrgk vớdoqsi hápyddn tửhysr xấfxucu xíhkls. Sau đblzróxrgk mớdoqsi thoápyddt khỏpsdei sựynihxshgy dưxfdfa củabara ngưxfdfkftsi nàigjmy, đblzri vàigjmo bêblzrn trong thảvafno mộzfcpc, biếywyan mấfxuct khôqwyeng bóxrgkng dápyddng! Khi đblzrang đblzrnojznh biếywyan mấfxuct, hắzwszn quay đblzrqjbfu lạrazzi liếywyac mắzwszt nhìwuwcn đblzrjzdyi phưxfdfơnqogng thìwuwc thấfxucy Chung Ngôqwye kia vẫxhnxn đblzrang đblzrgsoxng tạrazzi chỗaxdz, khôqwyeng cóxrgk ýfxuc muốjzdyn rờkftsi đblzri!

Xem ra mấfxucy "cao thủabar"igjmy, khôqwyeng giốjzdyng nhữgdumng têblzrn đblzrtpvk tửhysr khápyddc muốjzdyn đblzrnqogc nưxfdfdoqsc béohfco còqjbf, khôqwyeng chắzwszc chắzwszn tápyddm chíhklsn phầqjbfn mưxfdfkftsi thìwuwc sẽwmxz khôqwyeng đblzrzfcpng thủabar! Phỏpsdeng chừbbbong còqjbfn cóxrgk nhiềgsoxu ngưxfdfkftsi nhưxfdf vậohfcy nữgduma!

igjmn Lậohfcp mộzfcpt mặtbeat câxshgn nhắzwszc, mộzfcpt mặtbeat rờkftsi xa đblzrnojza phưxfdfơnqogng nàigjmy, tìwuwcm kiếywyam thứgsoxwuwc đblzróxrgk.

xfdfdoqsi mộzfcpt câxshgy đblzrrazzi thụnqog trọhysrc trờkftsi, Hàigjmn Lậohfcp phápyddt hiệtpvkn mộzfcpt mộzfcpt hốjzdyc câxshgy cũuqkc, đblzriềgsoxu nàigjmy khiếywyan cho hắzwszn vui vẻwmmw trong lòqjbfng.

Sau khi tiếywyan vàigjmo đblzrzfcpng khẩbiyru nàigjmy, hắzwszn đblzrzfcpng tay châxshgn tạrazzo mộzfcpt vòqjbfng phòqjbfng hộzfcp, sau đblzróxrgk khôqwyeng nghĩxrgkwuwc cảvafn, bắzwszt đblzrqjbfu nghỉzfcp ngơnqogi.

igjmn Lậohfcp cầqjbfn phảvafni đblzrưxfdfratoc nghỉzfcp ngơnqogi mộzfcpt chúxshgt. Ngàigjmy mai sau khi sưxfdfơnqogng mùliii đblzrưxfdfratoc khu trừbbbo, cóxrgk trờkftsi mớdoqsi biếywyat cóxrgk sựynihwuwcnh gìwuwc phápyddt sinh! Hắzwszn trưxfdfdoqsc tiêblzrn muốjzdyn khôqwyei phụnqogc trạrazzng thápyddi tốjzdyt nhấfxuct, đblzróxrgk mớdoqsi làigjm kếywya hoạrazzch hoàigjmn hảvafno.

Tuy nhiêblzrn hắzwszn tin rằblzrng, ngàigjmy mai cóxrgk thểapce đblzrgsoxng trưxfdfdoqsc núxshgi, chờkfts đblzrtpvk tửhysrpyddc phápyddi phápydd bỏpsdexfdfơnqogng mùliii, sẽwmxz khôqwyeng cóxrgk nhiềgsoxu ngưxfdfkftsi! Hơnqogn nữgduma mỗaxdzi ngưxfdfkftsi so vớdoqsi Phong Nhạrazzc kia cũuqkcng khôqwyeng dễrxhy đblzrjzdyi phóxrgknqogn bao nhiêblzru!

Nghĩxrgk tớdoqsi đblzriềgsoxu nàigjmy, Hàigjmn Lậohfcp rơnqogi vàigjmo giấfxucc ngủabar, thẳxshgng mộzfcpt mạrazzch đblzrếywyan rạrazzng sápyddng ngàigjmy hôqwyem sau hắzwszn mớdoqsi chậohfcm rãwmvni tỉzfcpnh dậohfcy đblzri tớdoqsi. Cấfxucm đblzrnojza quan trọhysrng nhấfxuct cuốjzdyi cùliiing đblzrãwmvn gầqjbfn tớdoqsi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.