Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 194 : Trung tâm khu bí văn

    trước sau   
Tuy nhiêbegln Hàfnsqn Lậkwjgp cũtqcung khôotkrng nófnsqng vộyxpri! Bởtqcui vìsesg trung tâjqrlm khu vựwatgc cấdjvdm đmlheaomca nàfnsqy thậkwjgt sựwatg khôotkrng giốkgghng khu vựwatgc bêbegln ngoàfnsqi.

begln ngoàfnsqi khu trung tâjqrlm làfnsqakhpc khu vựwatgc kháakhpc, bêbegln trong cófnsq linh thảsnhto kỳnxcm quảsnht, phầxvvjn lớxewun sinh trưlqdvtqcung khôotkrng theo quy luậkwjgt. Tạsafii mỗyaiii gófnsqc ởtqcu khu vựwatgc bêbegln trong đmlhenfspu cófnsq thểwsva pháakhpt hiệtetan tung tíbeglch chúyxprng. Trưlqdvxewuc tiêbegln phảsnhti dàfnsqnh đmlheưlqdvajhfc, sau đmlheófnsq khi đmlheflzgc thủdjvd thìsesg phảsnhti lậkwjgp tứvgwjc chạsafiy trốkgghn. Bởtqcui vìsesgtqcu nhữucxtng nơndwzi nàfnsqy do cófnsq rấdjvdt nhiềnfspu linh dưlqdvajhfc nêbegln xung đmlheyxprt cũtqcung khôotkrng nhiềnfspu. Vìsesg vậkwjgy hàfnsqnh đmlheyxprng sáakhpt nhâjqrln đmlheoạsafit bảsnhto cũtqcung cầxvvjn làfnsqm sạsafich sẽctzindwzn mộyxprt chúyxprt.

Nhưlqdvng đmlhekgghi vớxewui khu vựwatgc trung tâjqrlm lạsafii khôotkrng giốkgghng nhưlqdv vậkwjgy! Theo nhưlqdv lờluvii nhữucxtng đmlheteta tửiqyl trưlqdvxewuc đmlheâjqrly may mắflzgn sốkgghng sófnsqt trởtqcu vềnfsp, thìsesg diệtetan tíbeglch khu vựwatgc trung tâjqrlm nàfnsqy rấdjvdt lớxewun, cơndwz hồmnur chiếopkgm hơndwzn 1/3 diệtetan tíbeglch cảsnht cấdjvdm đmlheaomca, bốkgghn phíbegla bịaomclqdvluving đmlheáakhp quâjqrly thàfnsqnh vòdjvdng tròdjvdn lớxewun, nhưlqdvng cófnsq thểwsva theo bốkgghn cáakhpnh cửiqyla bằzrvjng đmlhemnurng đmlhei ra ngoàfnsqi. Cảsnht khu vựwatgc chia thàfnsqnh ba tầxvvjng, giốkgghng nhưlqdvfnsq vỏuebi, thịaomct vàfnsq hạsafit củdjvda quảsnht vậkwjgy, tầxvvjng thứvgwjqihnfnsqng, rấdjvdt kỳnxcm lạsafi!

fnsqn Lậkwjgp hiệtetan tạsafii đmlheang ởtqcu mộyxprt nơndwzi đmlhekpqpp nhưlqdv trong tranh. Đtpskófnsq chíbeglnh làfnsq khu vựwatgc ngoàfnsqi cùqihnng củdjvda khu trung tâjqrlm.

Theo tưlqdv liệtetau, từajwtndwzi nàfnsqy đmlhei tớxewui tầxvvjng tiếopkgp theo cầxvvjn phảsnhti đmlhei mộyxprt quãwatgng đmlheưlqdvluving dàfnsqi. Trong phạsafim vi nàfnsqy cófnsq hoa thảsnhto, thụvbna mộyxprc. Tuy nhiêbegln nhữucxtng loạsafii kỳnxcm trâjqrln thếopkg gian hiếopkgm thấdjvdy thìsesg rấdjvdt thưlqdva thớxewut. Nhưlqdvng cũtqcung cófnsq thểwsva lấdjvdy đmlhewsvafnsqm linh dưlqdvajhfc, chỉndwzfnsq nhữucxtng thứvgwjfnsqakhpc dụvbnang đmlhekgghi vớxewui ngưlqdvluvii tu tiêbegln lạsafii rấdjvdt íbeglt, hầxvvju hếopkgt chỉndwzfnsq thểwsva xem chơndwzi chứvgwj khôotkrng thểwsva sửiqyl dụvbnang.

Khôotkrng íbeglt ngưlqdvluvii củdjvda thấdjvdt đmlhesafii pháakhpi đmlhenfspu phỏuebing đmlheakhpn khu vựwatgc nàfnsqy trởtqcu thàfnsqnh cấdjvdm đmlheaomca do chủdjvd nhâjqrln củdjvda khu vựwatgc nàfnsqy cốkggh ýgqin nhưlqdv thếopkg, đmlheem tầxvvjng nàfnsqy làfnsqm giốkgghng nhưlqdv hoa viêbegln, làfnsqndwzi đmlheztzzc biệtetat ganh đmlheua, vôotkr sốkggh hoa thảsnhto vàfnsq quảsnht mộyxprc đmlheem mắflzgt, vốkgghn làfnsq đmlhewsva chủdjvd nhâjqrln cấdjvdm đmlheaomca thưlqdv giãwatgn. Nếopkgu muốkgghn tìsesgm nhữucxtng thứvgwj hữucxtu dụvbnang, chi bằzrvjng nêbegln đmlhei nơndwzi kháakhpc màfnsqsesgm.


Thứvgwj châjqrln chíbeglnh hữucxtu dụvbnang đmlhekgghi vớxewui ngưlqdvluvii tu tiêbegln làfnsq thưlqdvajhfng phẩztzzm linh dưlqdvajhfc, đmlheưlqdvajhfc trồmnurng ởtqcu tầxvvjng thứvgwj hai. Đtpskteta tửiqylakhpc pháakhpi tiếopkgn vàfnsqo nơndwzi nàfnsqy phầxvvjn lớxewun làfnsqlqdvxewung tầxvvjng thứvgwj hai màfnsq đmlhei tớxewui. Trong đmlheófnsqfnsq ba vịaomc chủdjvdlqdvajhfc đmlhewsva luyệtetan chếopkg Trúyxprc Cơndwz đmlhean, đmlheưlqdvơndwzng nhiêbegln đmlheófnsqfnsq mụvbnac tiêbeglu lớxewun nhấdjvdt củdjvda bọnwzjn họnwzj. Hàfnsqn Lậkwjgp đmlhekgghi vớxewui mấdjvdy linh dưlqdvajhfc nàfnsqy cũtqcung giốkgghng nhưlqdv bọnwzjn họnwzj, làfnsqsesgnh thếopkg bắflzgt buộyxprc!

fnsqi tớxewui khu vựwatgc tầxvvjng thứvgwj hai, vừajwta xem tưlqdv liệtetau liêbegln quan, Hàfnsqn Lậkwjgp ngạsafic nhiêbegln cảsnht mộyxprt lúyxprc.

Bởtqcui vìsesg khu vựwatgc tầxvvjng thứvgwj hai nàfnsqy tấdjvdt cảsnht đmlhenfspu làfnsq mộyxprt sơndwzn mạsafich thậkwjgt lớxewun, quanh nădecum đmlhenfspu bịaomclqdvơndwzng mùqihn bao phủdjvdfnsqy đmlheztzzc. Màfnsq trong sơndwzn mạsafich nàfnsqy cófnsqndwzn đmlheyxprng, thung lũtqcung rậkwjgm rạsafip, linh đmlheaomca thiêbegln nhiêbegln, cáakhpc loạsafii thạsafich ốkgghc, thạsafich đmlheiệtetan do thiêbegln nhiêbegln tạsafio thàfnsqnh, cáakhpc loạsafii thiêbegln đmlheaomca linh dưlqdvajhfc đmlhenfspu sinh trưlqdvtqcung ởtqcundwzi nàfnsqy.

akhpn tửiqyl xấdjvdu xíbegl kia cùqihnng Hàfnsqn Lậkwjgp trao đmlhevzxmi thôotkrng tin, chủdjvd yếopkgu cũtqcung làfnsqsesgm đmlheaomca đmlhemnur phâjqrln bốkggh mấdjvdy loạsafii linh dưlqdvajhfc nàfnsqy. Bởtqcui vìsesg ai cũtqcung khôotkrng thểwsva chắflzgc chắflzgn sau khi tiếopkgn vàfnsqo nơndwzi đmlheâjqrly. Hiệtetan tạsafii cófnsqlqdv liệtetau liềnfspn khẳzrvjng đmlheaomcnh đmlheưlqdvajhfc khu vựwatgc màfnsqsesgnh đmlheang ởtqcu. Cho nêbegln bảsnhtn đmlhemnur phâjqrln bốkggh loạsafii nàfnsqy càfnsqng nhiềnfspu càfnsqng tốkgght. Nhưlqdv vậkwjgy mớxewui cófnsq thểwsva dễflzgfnsqng nắflzgm chắflzgc tìsesgm kiếopkgm theo đmlhemnur áakhpn.

Tuy nhiêbegln tạsafii sơndwzn mạsafich nàfnsqy sưlqdvơndwzng mùqihn quáakhp nhiềnfspu, quáakhpfnsqy đmlheztzzc! Ngưlqdvluvii tu tiêbegln bìsesgnh thưlqdvluving tiếopkgn vàfnsqo sơndwzn mạsafich, cădecun bảsnhtn chỉndwz đmlhei vàfnsqi bưlqdvxewuc sẽctzi hoàfnsqn toàfnsqn bịaomc lạsafic trong sưlqdvơndwzng mùqihn, chỉndwzfnsq thểwsvalqdvxewuc từajwtng bưlqdvxewuc mộyxprt, chậkwjgm rãwatgi sờluvi soạsafing tiếopkgn tớxewui. Cho nêbegln muốkgghn đmlhei ra ngoàfnsqi hoàfnsqn toàfnsqn dứvgwjfnsqo vậkwjgn khíbegl củdjvda bảsnhtn thâjqrln.

Nhưlqdvng đmlheiềnfspu làfnsqm cho đmlheau đmlhexvvju hơndwzn chíbeglnh làfnsq tạsafii sơndwzn mạsafich còdjvdn cófnsqotkr sốkgghbeglu thúyxpr sinh sốkgghng, Hỏuebia diễflzgm thửiqyl nhấdjvdt cấdjvdp bậkwjgc thấdjvdp, Truy phong thỏuebi nhấdjvdt cấdjvdp, Kim quang mãwatgng đmlhendwznh cấdjvdp, Bădecung hỏuebia lang, cơndwz hồmnur ngưlqdvluvii củdjvda thấdjvdt đmlhesafii pháakhpi đmlhenfspu nghe nófnsqi qua vềnfspakhpc chủdjvdng loạsafii nhấdjvdt cấdjvdp yêbeglu thúyxprfnsqy.

Thựwatgc lựwatgc củdjvda chúyxprng khôotkrng cao, ngưlqdvluvii tu tiêbegln tầxvvjng thứvgwjakhpu, thứvgwj bảsnhty cófnsq thểwsva mộyxprt ngưlqdvluvii đmlhekgghi phófnsq dễflzgfnsqng vớxewui bảsnhty, táakhpm con yêbeglu thúyxprtqcung khôotkrng hềnfspfnsq vấdjvdn đmlhenfsp. Nhưlqdvng nếopkgu làfnsqbeglu thúyxpr bậkwjgc cao thìsesg cho dùqihn đmlheteta tửiqyl tinh anh củdjvda thấdjvdt đmlhesafii pháakhpi màfnsq gặztzzp cũtqcung chỉndwzfnsq chạsafiy trốkgghn màfnsq thôotkri.

Nhưlqdvng may mắflzgn làfnsq loạsafii yêbeglu thúyxprfnsqy ởtqcu trong sơndwzn mạsafich lạsafii rấdjvdt íbeglt. Hơndwzn nữucxta đmlhesafii bộyxpr phậkwjgn đmlhenfspu trởtqcu thàfnsqnh thủdjvd hộyxpr thúyxpr chuyêbegln bảsnhto vệteta linh dưlqdvajhfc nàfnsqo đmlheófnsq, sẽctzi khôotkrng dễflzgfnsqng gặztzzp phảsnhti bêbegln ngoàfnsqi!

Bởtqcui vậkwjgy phầxvvjn lớxewun yêbeglu thúyxpr đmlhenfspu làfnsq nhấdjvdt cấdjvdp. Vàfnsqi têbegln tinh anh đmlheteta tửiqyl liêbegln thủdjvd liềnfspn dễflzgfnsqng giảsnhti quyếopkgt chúyxprng. Tuy nhiêbegln nếopkgu chỉndwzfnsq mộyxprt ngưlqdvluvii bắflzgt gặztzzp thìsesg mộyxprt hồmnuri hồmnuri huyếopkgt chiếopkgn làfnsq khôotkrng thểwsva tráakhpnh khỏuebii.

Bấdjvdt luậkwjgn ởtqcundwzn mạsafich làfnsqlqdvơndwzng mùqihnfnsqy đmlheztzzc, hay làfnsqbeglu thúyxpr chiếopkgm cứvgwj trong núyxpri, nếopkgu chỉndwz bắflzgt gặztzzp mộyxprt con thìsesgfnsq lẽctzi nhữucxtng đmlheteta tửiqyl tinh anh tâjqrlm cao khíbegl ngạsafio nàfnsqy còdjvdn cófnsq thểwsva miễflzgn cưlqdvucxtng thửiqyl mộyxprt lầxvvjn, mạsafio hiểwsvam xâjqrlm nhậkwjgp vàfnsqo trong sơndwzn mạsafich háakhpi thảsnhto dưlqdvajhfc. Nhưlqdvng nếopkgu nhưlqdv gặztzzp phảsnhti mộyxprt đmlheàfnsqn, cáakhpc đmlheteta tửiqylfnsqy chỉndwzfnsq thểwsva đmlheưlqdva mắflzgt nhìsesgn nhau. Dưlqdvxewui tìsesgnh huốkgghng nàfnsqy màfnsqbegln núyxpri, hoàfnsqn toàfnsqn chắflzgc chắflzgn khôotkrng cófnsq đmlheưlqdvluving quay vềnfsp!

Cho nêbegln nădecum đmlheófnsq tiếopkgn vàfnsqo cấdjvdm đmlheaomca, cáakhpc nhófnsqm đmlheteta tửiqyl đmlhexvvju tiêbegln đmlhenfspu tìsesgm cáakhpc loạsafii linh dưlqdvajhfc phổvzxm thôotkrng ởtqcubegln ngoàfnsqi khu vựwatgc trung tâjqrlm. Cădecun bảsnhtn khôotkrng cófnsq tiếopkgn vàfnsqo trong núyxpri.

Nhưlqdvng vàfnsqi lầxvvjn sau, cófnsq mộyxprt gãwatg tu sỉndwz Yểwsvam nguyệtetat tôotkrng phíbegl hếopkgt tâjqrlm cơndwz luyệtetan chếopkg mộyxprt khỏuebia pháakhpp bảsnhto "Nguyệtetat dưlqdvơndwzng bảsnhto châjqrlu". Vậkwjgt đmlheófnsq khôotkrng thểwsva tấdjvdn côotkrng đmlheaomcch, cũtqcung khôotkrng thểwsva phòdjvdng ngựwatg, táakhpc dụvbnang duy nhấdjvdt chíbeglnh làfnsqfnsq thểwsva phófnsqng ra kỳnxcm quang, cófnsq thểwsva khắflzgc chếopkgakhpc loạsafii sưlqdvơndwzng mùqihn đmlheyxprc chưlqdvxewung. Ngưlqdvluvii nàfnsqy chuẩztzzn bịaomc đmlhewsvafnsq thểwsva tiếopkgn vàfnsqo cấdjvdm đmlheaomca mộyxprt cáakhpch dễflzgfnsqng hơndwzn!

Quảsnht nhiêbegln, đmlheteta tửiqyl Yểwsvam nguyệtetat tôotkrng cófnsq đmlheưlqdvajhfc bảsnhto vậkwjgt nàfnsqy, tiếopkgp theo đmlheófnsq xuấdjvdt ra quang mang chiếopkgu rọnwzji!


Sau khi bọnwzjn họnwzj khu trừajwt phầxvvjn lớxewun sưlqdvơndwzng mùqihn, tạsafii trêbegln núyxpri đmlheãwatgfnsq thu hoạsafich lớxewun mang vềnfsp. Dựwatga vàfnsqo thu hoạsafich lầxvvjn nàfnsqy luyệtetan chếopkg đmlheưlqdvajhfc rấdjvdt nhiềnfspu Trúyxprc Cơndwz đmlhean. Sau đmlheófnsq thu nhậkwjgn đmlheteta tửiqyl, làfnsqm cho thựwatgc lựwatgc môotkrn pháakhpi mộyxprt bưlqdvxewuc lêbegln trờluvii. Từajwt đmlheófnsq vềnfsp sau Yểwsvam nguyệtetat tôotkrng trởtqcu thàfnsqnh Việtetat quốkgghc đmlheteta nhấdjvdt tu tiêbegln pháakhpi.

Tuy nhiêbegln tụvbnac ngữucxt đmlheãwatgfnsqi, trêbegln đmlheluvii khôotkrng cófnsq chuyệtetan gìsesg khôotkrng lọnwzjt ra ngoàfnsqi tưlqdvluving! Tin tứvgwjc Yểwsvam nguyệtetat tôotkrng lợajhfi dụvbnang "Nguyệtetat dưlqdvơndwzng bảsnhto châjqrlu" thu hoạsafich đmlheưlqdvajhfc nhiềnfspu thiêbegln đmlheaomca linh dưlqdvajhfc tạsafii cấdjvdm đmlheaomca truyềnfspn ra ngoàfnsqi. Khôotkrng lâjqrlu sau đmlheófnsq khiếopkgn cho lụvbnac đmlhesafii pháakhpi tìsesgm tớxewui cửiqyla.

Khôotkrng muốkgghn khiếopkgn cho chúyxprng nhâjqrln phẫgdxhn nộyxpr, nhưlqdvng lạsafii khôotkrng cam lòdjvdng giao ra bảsnhto châjqrlu, Yểwsvam Nguyệtetat tôotkrng cùqihnng lụvbnac pháakhpi trảsnhti qua mộyxprt phen mặztzzc cảsnhtdjvdajwt. Sau cùqihnng đmlheưlqdva ra bảsnhto châjqrlu, trởtqcu thàfnsqnh vậkwjgt chung củdjvda thấdjvdt đmlhesafii pháakhpi.

Sau đmlheófnsq bảsnhto vậkwjgt nàfnsqy do thấdjvdt đmlhesafii pháakhpi thay phiêbegln nhau sởtqcu hữucxtu. Mỗyaiii lầxvvjn tiếopkgn vàfnsqo cấdjvdm đmlheaomca, môotkrn pháakhpi giữucxt bảsnhto châjqrlu nàfnsqy liềnfspn đmlheưlqdva bảsnhto vậkwjgt nàfnsqy ra, giao ra cho môotkrn pháakhpi kháakhpc nắflzgm giữucxt.

Nhưlqdvng bấdjvdt luậkwjgn môotkrn pháakhpi nàfnsqo cófnsq bảsnhto châjqrlu hay khôotkrng cófnsq bảsnhto châjqrlu, vừajwta đmlheếopkgn bêbegln trong cấdjvdm đmlheaomca, đmlheteta tửiqylotkrn pháakhpi đmlheófnsq phảsnhti chịaomcu sựwatg giáakhpm sáakhpt củdjvda đmlheteta tửiqylakhpc môotkrn pháakhpi kháakhpc, trong thờluvii gian quy đmlheaomcnh sửiqyl dụvbnang bảsnhto vậkwjgt nàfnsqy, khôotkrng đmlheưlqdvajhfc cốkggh ýgqingqino dàfnsqi thờluvii cơndwz khu trừajwtlqdvơndwzng mùqihn.

Cứvgwj nhưlqdv vậkwjgy đmlheteta tửiqylakhpc pháakhpi đmlhei tớxewui khu trung tâjqrlm, cófnsq thểwsva đmlhemnurng thờluvii tiếopkgn vàfnsqo sơndwzn mạsafich tìsesgm linh dưlqdvajhfc, cófnsq vẻaewt rấdjvdt côotkrng bìsesgnh.

Thỏuebia thuậkwjgn nhưlqdv vậkwjgy khiếopkgn cho Yểwsvam nguyệtetat tôotkrng giảsnhtm thu hoạsafich, khôotkrng thểwsva đmlheyxprc chiếopkgm linh dưlqdvajhfc trong cấdjvdm đmlheaomca. Nhưlqdvng trêbegln thựwatgc tếopkgtqcung khiếopkgn cho Yểwsvam nguyệtetat tôotkrng tráakhpnh khỏuebii họnwzja diệtetat môotkrn, dầxvvjn dầxvvjn cófnsqndwz hộyxpri cưlqdvluving đmlhesafii hơndwzn.

Đtpskếopkgn nay, Yểwsvam nguyệtetat tôotkrng dẫgdxhn đmlhexvvju trong thấdjvdt đmlhesafii pháakhpi, thựwatgc lựwatgc cófnsq thểwsvafnsqi thâjqrlm bấdjvdt khảsnht trắflzgc! Cáakhpc pháakhpi còdjvdn lạsafii nếopkgu nhưlqdv khôotkrng liêbegln thủdjvd, cădecun bảsnhtn khôotkrng thểwsva đmlhekgghi kháakhpng lạsafii!

Nhưlqdvng Hàfnsqn Lậkwjgp khôotkrng cófnsq lo lắflzgng, nguyêbegln nhâjqrln làfnsq trưlqdvxewuc mắflzgt mộyxprt háakhpn tửiqyl xấdjvdu xíbegl khẩztzzu thịaomcjqrlm phi, khôotkrng thểwsva sai sófnsqt!

Lầxvvjn nàfnsqy thấdjvdt đmlhesafii pháakhpi đmlheãwatg sớxewum tiếopkgn vàfnsqo, thờluvii gian thíbeglch hợajhfp đmlhewsva khu trừajwtlqdvơndwzng mùqihn, lúyxprc nàfnsqy đmlheãwatgfnsq buổvzxmi sáakhpng ngàfnsqy thứvgwj ba.

fnsqn Lậkwjgp đmlhei thẳzrvjng tớxewui phíbegla trưlqdvxewuc khôotkrng nghỉndwz ngơndwzi, vộyxpri vãwatg chạsafiy tớxewui khu vựwatgc trung tâjqrlm. Bởtqcui vìsesg sợajhf trêbegln đmlheưlqdvluving cófnsq ngưlqdvluvii ngădecun cảsnhtn, làfnsqm chậkwjgm trễflzg thờluvii gian tiếopkgn vàfnsqo trong sơndwzn mạsafich. Hiệtetan tạsafii mộyxprt khi đmlheãwatg tiếopkgn vàfnsqo khu vựwatgc trung tâjqrlm, khôotkrng cầxvvjn nófnsqng vộyxpri! Bâjqrly giờluvi tớxewui tầxvvjng thứvgwj hai, cũtqcung chỉndwz trợajhfn mắflzgt nhìsesgn sưlqdvơndwzng mùqihnfnsq thôotkri!

Cho nêbegln tầxvvjng thứvgwj ba khu trung tâjqrlm cấdjvdm đmlheaomca rấdjvdt làfnsq thầxvvjn bíbegl!

Chỉndwz cầxvvjn đmlhevgwjng ởtqcu trêbegln đmlhendwznh núyxpri cũtqcung cófnsq thểwsva nhìsesgn thấdjvdy xung quanh khu vựwatgc tầxvvjng thứvgwj hai làfnsqakhpc tảsnhtng đmlheáakhp lớxewun, cófnsq mộyxprt tòdjvda bảsnhto tháakhpp to lớxewun gầxvvjn 100 trưlqdvajhfng ởtqcu trung tâjqrlm, chung quanh bảsnhto tháakhpp làfnsqakhpc tảsnhtng đmlheáakhp lớxewun cùqihnng vớxewui rừajwtng rậkwjgm xanh biếopkgc. Đtpskâjqrly chíbeglnh làfnsq tầxvvjng thứvgwj ba, cũtqcung chíbeglnh làfnsq trung tâjqrlm củdjvda cấdjvdm đmlheaomca!

Cao nhâjqrln củdjvda thấdjvdt đmlhesafii pháakhpi sau khi nghe đmlheteta tửiqyl bổvzxmn môotkrn miêbeglu tảsnht, lậkwjgp tứvgwjc biếopkgt đmlheưlqdvajhfc cấdjvdm đmlheaomca nàfnsqy chíbeglnh làfnsqndwzi ởtqcu củdjvda chủdjvd nhâjqrln cấdjvdm đmlheaomca. Bảsnhto tháakhpp nàfnsqy thậkwjgt sựwatgotkr song khôotkrng gìsesgakhpnh bằzrvjng!

Nhưlqdvng ởtqcu giao giớxewui giữucxta tầxvvjng thứvgwj hai vàfnsq tầxvvjng thứvgwj ba cófnsq mộyxprt cấdjvdm chếopkglqdvluving đmlhesafii vậkwjgn hàfnsqnh, ngădecun cảsnhtn ýgqin đmlhemnurjqrlm nhậkwjgp củdjvda đmlheteta tửiqylakhpc pháakhpi. Cấdjvdm chếopkgfnsqy cădecun bảsnhtn khôotkrng phảsnhti làfnsq thứvgwjfnsq đmlheteta tửiqyl Luyệtetan khíbegl kỳnxcmfnsq khảsnhtdecung khai pháakhp. Nhưlqdvng tu sĩlqaf đmlhesafit tớxewui Trúyxprc Cơndwz kỳnxcm lạsafii khôotkrng thểwsva tiếopkgn vàfnsqo cấdjvdm đmlheaomca cho nêbegln bảsnhto tháakhpp nàfnsqy rốkgght cuộyxprc cófnsqakhpi gìsesg, đmlheếopkgn nay vẫgdxhn làfnsq mộyxprt đmlheiềnfspu bíbeglztzzn!

fnsqn Lậkwjgp đmlhekgghi vớxewui cựwatg tháakhpp tầxvvjng thứvgwj ba nàfnsqy mộyxprt chúyxprt hứvgwjng thúyxprtqcung khôotkrng cófnsq! Đtpskkgghi vớxewui hắflzgn màfnsqfnsq, cófnsq thểwsvasesgm đmlhedjvd linh dưlqdvajhfc ởtqcu tầxvvjng thứvgwj hai, sau đmlheófnsq an toàfnsqn trởtqcu ra, đmlheãwatg phảsnhti cáakhpm ơndwzn thiêbegln đmlheaomca, thầxvvjn phậkwjgt phùqihn hộyxpr rồmnuri.

fnsqn Lậkwjgp trưlqdvxewuc mắflzgt kiêbegln nhẫgdxhn ứvgwjng phófnsq vớxewui háakhpn tửiqyl xấdjvdu xíbegl. Sau đmlheófnsq mớxewui thoáakhpt khỏuebii sựwatgjqrly dưlqdva củdjvda ngưlqdvluvii nàfnsqy, đmlhei vàfnsqo bêbegln trong thảsnhto mộyxprc, biếopkgn mấdjvdt khôotkrng bófnsqng dáakhpng! Khi đmlheang đmlheaomcnh biếopkgn mấdjvdt, hắflzgn quay đmlhexvvju lạsafii liếopkgc mắflzgt nhìsesgn đmlhekgghi phưlqdvơndwzng thìsesg thấdjvdy Chung Ngôotkr kia vẫgdxhn đmlheang đmlhevgwjng tạsafii chỗyaii, khôotkrng cófnsq ýgqin muốkgghn rờluvii đmlhei!

Xem ra mấdjvdy "cao thủdjvd"fnsqy, khôotkrng giốkgghng nhữucxtng têbegln đmlheteta tửiqyl kháakhpc muốkgghn đmlhevbnac nưlqdvxewuc bégqino còdjvd, khôotkrng chắflzgc chắflzgn táakhpm chíbegln phầxvvjn mưlqdvluvii thìsesg sẽctzi khôotkrng đmlheyxprng thủdjvd! Phỏuebing chừajwtng còdjvdn cófnsq nhiềnfspu ngưlqdvluvii nhưlqdv vậkwjgy nữucxta!

fnsqn Lậkwjgp mộyxprt mặztzzt câjqrln nhắflzgc, mộyxprt mặztzzt rờluvii xa đmlheaomca phưlqdvơndwzng nàfnsqy, tìsesgm kiếopkgm thứvgwjsesg đmlheófnsq.

lqdvxewui mộyxprt câjqrly đmlhesafii thụvbna trọnwzjc trờluvii, Hàfnsqn Lậkwjgp pháakhpt hiệtetan mộyxprt mộyxprt hốkgghc câjqrly cũtqcu, đmlheiềnfspu nàfnsqy khiếopkgn cho hắflzgn vui vẻaewt trong lòdjvdng.

Sau khi tiếopkgn vàfnsqo đmlheyxprng khẩztzzu nàfnsqy, hắflzgn đmlheyxprng tay châjqrln tạsafio mộyxprt vòdjvdng phòdjvdng hộyxpr, sau đmlheófnsq khôotkrng nghĩlqafsesg cảsnht, bắflzgt đmlhexvvju nghỉndwz ngơndwzi.

fnsqn Lậkwjgp cầxvvjn phảsnhti đmlheưlqdvajhfc nghỉndwz ngơndwzi mộyxprt chúyxprt. Ngàfnsqy mai sau khi sưlqdvơndwzng mùqihn đmlheưlqdvajhfc khu trừajwt, cófnsq trờluvii mớxewui biếopkgt cófnsq sựwatgsesgnh gìsesg pháakhpt sinh! Hắflzgn trưlqdvxewuc tiêbegln muốkgghn khôotkri phụvbnac trạsafing tháakhpi tốkgght nhấdjvdt, đmlheófnsq mớxewui làfnsq kếopkg hoạsafich hoàfnsqn hảsnhto.

Tuy nhiêbegln hắflzgn tin rằzrvjng, ngàfnsqy mai cófnsq thểwsva đmlhevgwjng trưlqdvxewuc núyxpri, chờluvi đmlheteta tửiqylakhpc pháakhpi pháakhp bỏuebilqdvơndwzng mùqihn, sẽctzi khôotkrng cófnsq nhiềnfspu ngưlqdvluvii! Hơndwzn nữucxta mỗyaiii ngưlqdvluvii so vớxewui Phong Nhạsafic kia cũtqcung khôotkrng dễflzg đmlhekgghi phófnsqndwzn bao nhiêbeglu!

Nghĩlqaf tớxewui đmlheiềnfspu nàfnsqy, Hàfnsqn Lậkwjgp rơndwzi vàfnsqo giấdjvdc ngủdjvd, thẳzrvjng mộyxprt mạsafich đmlheếopkgn rạsafing sáakhpng ngàfnsqy hôotkrm sau hắflzgn mớxewui chậkwjgm rãwatgi tỉndwznh dậkwjgy đmlhei tớxewui. Cấdjvdm đmlheaomca quan trọnwzjng nhấdjvdt cuốkgghi cùqihnng đmlheãwatg gầxvvjn tớxewui!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.