Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 193 : Địch hữu chi phân

    trước sau   
kriuôedzzi giàflfry bảfrxno bốvckyi củguwla lãfrxno Phong sao lạdotui ởtndb trong tay ngưnazuơzweei? Cáwrgcc ngưnazuơzweei cócwpo quan hệqkhwuilj, Đkriudotup vâxptzn ngoa nàflfry chíqkjtnh làflfr bảfrxno bốvckyi củguwla têhqgfn kia, cănkqpn bảfrxnn sẽifnf khôedzzng đonfpưnazua cho ngưnazulymsi kháwrgcc dùflfrng!"

Liềlyytn theo mấjuury câxptzu nócwpoi đonfpócwpo, mộwiest bócwpong ngưnazulymsi chẳumuqng biếcwpot từgapmzweei nàflfro xôedzzng ra, đonfpipisng cáwrgcch Hàflfrn Lậnkqpp khoảfrxnng hai mưnazuơzweei trưnazuhilzng, dưnazuvuagi mộwiest tàflfrng câxptzy thậnkqpt lớvuagn. Thâxptzn hìuiljnh ngưnazulymsi nàflfry tầgapmm thưnazuvuagc, khôedzzng lớvuagn khôedzzng nhỏrvug, khuôedzzn mặvvcyt lốvckym đonfpvckym vếcwpot đonfpen, tuổnllfi ưnazuvuagc chừgapmng bốvckyn mưnazuơzweei tuổnllfi, trêhqgfn ngưnazulymsi còjuurn cócwpo bảfrxny, táwrgcm cáwrgci tújnphi lớvuagn nhỏrvug bấjuurt đonfppvddng.

Tuy nhiêhqgfn trêhqgfn gưnazuơzweeng mặvvcyt xấjuuru xíqkjt khôedzzng tưnazutndbng lújnphc nàflfry làflfr vẻvvcy mặvvcyt kinh ngạdotuc! Hai mắahant hắahann chằhybpm chằhybpm nhìuiljn lêhqgfn Linh ngoa tạdotui châxptzn Hàflfrn Lậnkqpp, tựnazua hồpvdd đonfpvckyi vớvuagi kriudotup vâxptzn ngoa"flfry vẫhqgfn còjuurn chưnazua dáwrgcm chắahanc chắahann tin tưnazutndbng.

"Cáwrgcc hạdotuflfr ai, vìuilj sao lạdotui đonfpáwrgcnh lélyytn ta?"flfrn Lậnkqpp khôedzzng cócwpo trảfrxn lờlymsi vấjuurn đonfplyyt củguwla đonfpvckyi phưnazuơzweeng, ngưnazuhilzc lạdotui khôedzzng kháwrgcch khíqkjt hỏrvugi lạdotui mộwiest câxptzu. Hắahann khôedzzng muốvckyn bịoecb đonfpvckyi phưnazuơzweeng dắahant mũyeuwi, khíqkjt thếcwpo đonfpwiest nhiêhqgfn bịoecb ngănkqpn lạdotui.

wrgcn tửvcky xấjuuru xíqkjt vừgapma nghe thấjuury vậnkqpy, trưnazuvuagc tiêhqgfn hơzweei dừgapmng lạdotui, nhưnazung lậnkqpp tứipisc liềlyytn giậnkqpn dữuilj, khuôedzzn mặvvcyt xấjuuru xíqkjt hiệqkhwn lêhqgfn vẻvvcy hung áwrgcc. Hắahann đonfpưnazua tay, muốvckyn lậnkqpp tứipisc giáwrgco huấjuurn cho têhqgfn tiểvpldu tửvcky trưnazuvuagc mắahant khôedzzng ngưnazulymsi nàflfry, nhưnazung sau đonfpócwpo nhớvuag ra cáwrgci gìuilj đonfpócwpo, khôedzzng ngờlyms lạdotui kìuiljm chếcwpo sựnazu tứipisc giậnkqpn, hạdotu tay xuốvckyng. Nhưnazung ngoàflfri miệqkhwng hung hănkqpng nócwpoi:

"Tiểvpldu tửvcky, đonfpgapmng tưnazutndbng rằhybpng đonfpi Linh ngoa củguwla lãfrxno Phong làflfr ta khôedzzng dáwrgcm giáwrgco huấjuurn ngưnazuơzweei! Phong Nhạdotuc lãfrxno tiểvpldu tửvcky cho ngưnazuơzweei đonfpôedzzi giàflfry nàflfry, chẳumuqng lẽifnf khôedzzng nhắahanc tớvuagi têhqgfn củguwla ta, Linh thújnphzween Chung Ngôedzz? Tuy nhiêhqgfn cũyeuwng cócwpo chújnpht kỳflfr quáwrgci, ngưnazuơzweei rõxtuiflfrng làflfr ngưnazulymsi củguwla Hoàflfrng Phong cốvckyc, hắahann nhưnazu thếcwpoflfro lạdotui đonfpem đonfpôedzzi giàflfry nàflfry cấjuurp cho ngưnazuơzweei. Chẳumuqng lẽifnffrxno Phong sốvckyng chếcwpot khôedzzng xong rồpvddi? Bấjuurt quáwrgc nhìuiljn bộwieswrgcng thìuilj kếcwpot quảfrxn chắahanc cũyeuwng khôedzzng giốvckyng nhưnazu vậnkqpy!"


wrgcn tửvcky xấjuuru xíqkjtcwpoi xong liềlyytn dùflfrng áwrgcnh mắahant dòjuurlyytt nhìuiljn Hàflfrn Lậnkqpp đonfpang đonfpipisng.

jnphc nàflfry đonfpếcwpon phiêhqgfn Hàflfrn Lậnkqpp tứipisc giậnkqpn, sắahanc mặvvcyt hắahann khócwpo coi, hừgapm mộwiest tiếcwpong, lãfrxnnh đonfpdotum nócwpoi:

"Cáwrgcc hạdotu, đonfpgapmng cócwpoflfry tiệqkhwn nhậnkqpn cócwpo quan hệqkhw! Phong Nhạdotuc kia đonfpãfrxn sớvuagm chếcwpot, đonfpôedzzi giàflfry nàflfry đonfpưnazuhilzc lấjuury từgapm châxptzn củguwla hắahann!"

"Chếcwpot? Cuồpvddng nhâxptzn Phong Nhạdotuc?"

wrgcn tửvcky xấjuuru xíqkjt vốvckyn đonfpang hung hănkqpng, nghe xong nhưnazu vậnkqpy lậnkqpp tứipisc nhẩcursy lêhqgfn cao ba thưnazuvuagc, ngạdotuc nhiêhqgfn khôedzzng thểvpld diễwiesn tảfrxn! Sau đonfpócwpo hắahann khôedzzng tựnazu chủguwl đonfpưnazuhilzc lùflfri lạdotui mấjuury bưnazuvuagc, đonfpưnazua mắahant dòjuurlyytt, nhìuiljn Hàflfrn Lậnkqpp.

"Làflfr ngưnazuơzweei giếcwpot?" Ájuurc háwrgcn híqkjtt vàflfro mộwiest hơzweei, con mắahant xoay chuyểvpldn mộwiest vòjuurng, giọahanng lo lắahanng hỏrvugi. Thầgapmn sắahanc rốvckyt cuộwiesc khôedzzng nhịoecbn đonfpưnazuhilzc bắahant đonfpgapmu trởtndbhqgfn bạdotuo ngưnazuhilzc, hung áwrgcc.

"Tốvckyt thôedzzi, ngưnazuơzweei muốvckyn báwrgco thùflfr cho hắahann?"flfrn Lậnkqpp đonfpưnazua hay tay ra phíqkjta sau, bấjuurt đonfpwiesng thanh sắahanc nhìuiljn chằhybpm chújnphflfro đonfpvckyi phưnazuơzweeng.

Nhưnazung trong khi đonfpócwpo vẫhqgfn đonfpưnazua tay vàflfro trong tújnphi trữuilj vậnkqpt, thầgapmm bíqkjt mậnkqpt lấjuury ra ti tuyếcwpon, lặvvcyng lẽifnf mang vàflfro ngócwpon vôedzz danh.

Hắahann thảfrxnn nhiêhqgfn thừgapma nhậnkqpn trưnazuvuagc mặvvcyt ngưnazulymsi nàflfry, thừgapma nhậnkqpn hắahann ra tay sáwrgct hạdotui. Nhưnazung thậnkqpt ra cócwpozween phâxptzn nửvckya làflfr lậnkqpp uy cho mìuiljnh, hy vọahanng ngưnazulymsi nàflfry thấjuury khócwpoflfr lui, khôedzzng trêhqgfu chọahanc đonfpếcwpon mìuiljnh. Hắahann khôedzzng hy vọahanng vừgapma mớvuagi tiếcwpon vàflfro nơzweei nàflfry lạdotui lậnkqpp tứipisc cùflfrng ngưnazulymsi đonfpáwrgcnh nhau đonfpếcwpon lưnazuqkhwng bạdotui câxptzu thưnazuơzweeng, làflfrm chậnkqpm trễwies đonfpdotui kếcwpo kiếcwpom thuốvckyc.

Mặvvcyc dùflfr nghe khẩcursu khíqkjt ngưnazulymsi nàflfry tựnazua hồpvddflfrng Phong Nhạdotuc kia cócwpo chújnpht giao tìuiljnh, nhưnazung Hàflfrn Lậnkqpp tin tưnazutndbng rằhybpng khảfrxnnkqpng đonfpvckyi phưnazuơzweeng vìuilj Phong Nhạdotuc màflfrwrgco thùflfr hoàflfrn toàflfrn khôedzzng cao! Dùflfr sao hầgapmu hếcwpot ngưnazulymsi tu tiêhqgfn đonfplyytu vìuilj bảfrxnn thâxptzn mìuiljnh, phầgapmn lớvuagn làflfr ngưnazulymsi hay thay đonfpnllfi, huốvckyng chi đonfpvckyi phưnazuơzweeng cũyeuwng khôedzzng phảfrxni loạdotui ngưnazulymsi ngu ngốvckyc.

Đkriuưnazuơzweeng nhiêhqgfn, nếcwpou đonfpvckyi phưnazuơzweeng cốvcky chấjuurp muốvckyn đonfpwiesng thủguwlwrgco thùflfr cho Phong Nhạdotuc thìuiljflfrn Lậnkqpp cũyeuwng chỉedzzjuurn cáwrgcch ra tay trưnazuvuagc. Hắahann sẽifnf liềlyytu mạdotung hao tốvckyn thểvpld lựnazuc, sửvcky dụidgjng thâxptzn pháwrgcp ly khai, sau đonfpócwpo xuấjuurt kỳflfr bấjuurt ýlymsflfrng ti tuyếcwpon trêhqgfn ngócwpon tay lặvvcyng lẽifnf tròjuurng lêhqgfn đonfpgapmu đonfpvckyi phưnazuơzweeng, khiếcwpon cho đonfpvckyi phưnazuơzweeng thầgapmn khôedzzng biếcwpot quỷatxu khôedzzng hay màflfr mấjuurt mạdotung.

Nhưnazung Hàflfrn Lậnkqpp cũyeuwng rấjuurt rõxtuiflfrng. Cho dùflfr tấjuurn côedzzng bấjuurt ngờlyms, cócwpo thểvpld thàflfrnh côedzzng hay khôedzzng thìuilj khảfrxnnkqpng sẽifnf khôedzzng cao! Chỉedzzcwpo khảfrxnnkqpng khoảfrxnng ba, bốvckyn phầgapmn thàflfrnh côedzzng.

Bởtndbi vìuiljwrgcn tửvcky xấjuuru xíqkjtflfry cùflfrng hắahann cáwrgcch nhau quáwrgc xa. Khoảfrxnng cáwrgcch hai mưnazuơzweei trưnazuhilzng nàflfry cho dùflfr thâxptzn pháwrgcp Hàflfrn Lậnkqpp cócwpo nhanh thếcwpoflfro đonfpi nữuilja cũyeuwng khôedzzng cócwpo chắahanc chắahann mộwiest kíqkjtch tấjuurt sáwrgct! Màflfr đonfpvckyi phưnazuơzweeng chỉedzz cầgapmn tùflfry ýlyms xuấjuurt ra pháwrgcp thuậnkqpt phòjuurng ngựnazutndb trêhqgfn ngưnazulymsi, thìuilj ti tuyếcwpon củguwla hắahann sẽifnf trởtndbhqgfn vôedzz dụidgjng.


"Báwrgco thùflfr? Thậnkqpt làflfr buồpvddn cưnazulymsi. Ta sao lạdotui vìuilj loạdotui ngưnazulymsi nhàflfrm cháwrgcn đonfpócwpo chứipis?" Quảfrxn nhiêhqgfn sựnazuuiljnh đonfpújnphng nhưnazuflfrn Lậnkqpp nghĩtmmp. Háwrgcn tửvcky xấjuuru xíqkjt vừgapma nghe xong lờlymsi Hàflfrn Lậnkqpp nócwpoi, đonfpãfrxnnazulymsi ha ha, khinh thưnazulymsng nócwpoi.

"Trưnazuvuagc kia chíqkjtnh xáwrgcc làflfr ta cùflfrng ngưnazulymsi nàflfry cócwpo chújnpht giao tìuiljnh. Tuy nhiêhqgfn cũyeuwng khôedzzng cócwpouiljflfr thâxptzm giao! Hiệqkhwn tạdotui ngưnazulymsi cũyeuwng đonfpãfrxn chếcwpot, giao tìuiljnh tựnazu nhiêhqgfn cũyeuwng khôedzzng còjuurn!"wrgcn tửvcky xấjuuru xíqkjtedzz sỉedzzcwpoi. Nhưnazung lờlymsi nócwpoi lạdotui đonfpvpld lộwies ra lậnkqpp trưnazulymsng củguwla hắahann, bộwies dạdotung khôedzzng cócwpo chújnpht ngưnazuhilzng ngùflfrng nàflfro.

flfrn Lậnkqpp im lặvvcyng khôedzzng nócwpoi, tuy vẫhqgfn còjuurn cảfrxnm thấjuury cănkqpng thẳumuqng đonfplyyt phòjuurng nhưnazung cũyeuwng hơzweei an tâxptzm mộwiest chújnpht. Giốvckyng nhưnazu vừgapma mớvuagi vàflfro khu trung tâxptzm nàflfry đonfpãfrxn phảfrxni lậnkqpp tứipisc đonfpdotui chiếcwpon mộwiest hồpvddi.

"Nhưnazung tiểvpldu huynh đonfpqkhw! Ngưnazuơzweei cũyeuwng thậnkqpt lợhilzi hạdotui! Têhqgfn Phong Nhạdotuc kia cũyeuwng khôedzzng phảfrxni làflfr loạdotui dễwies đonfpvckyi phócwpo. Đkriuvvcyc biệqkhwt trêhqgfn ngưnazulymsi hắahann còjuurn vàflfri mócwpon đonfpedzznh cấjuurp pháwrgcp khíqkjt, sáwrgcch sáwrgcch! Đkriulyytu làflfr nhữuiljng mócwpon tinh phẩcursm!"

wrgcn tửvcky xấjuuru xíqkjt xoa mũyeuwi mìuiljnh, đonfpwiest nhiêhqgfn đonfpvckyi đonfpãfrxni vớvuagi Hàflfrn Lậnkqpp rấjuurt thâxptzn thiếcwpot, ngay cảfrxnwrgcch xưnazung hôedzzyeuwng thay đonfpnllfi! Mặvvcyc dùflfr nhìuiljn giốvckyng nhưnazuflfry ýlymsflfr hỏrvugi, nhưnazung thâxptzn hìuiljnh hắahann lạdotui lui ra phíqkjta sau mấjuury bưnazuvuagc, kélyyto dàflfri khoảfrxnng cáwrgcch vớvuagi Hàflfrn Lậnkqpp.

flfrn Lậnkqpp nhìuiljn thấjuury nhưnazu vậnkqpy khôedzzng khỏrvugi cưnazulymsi khổnllf khôedzzng thôedzzi!

Phỏrvugng chừgapmng cho dùflfr hiệqkhwn tạdotui Hàflfrn Lậnkqpp lậnkqpp tứipisc trởtndb mặvvcyt hưnazuvuagng đonfpvckyi phưnazuơzweeng ra tay, xáwrgcc suấjuurt thàflfrnh côedzzng cũyeuwng giảfrxnm xuốvckyng khôedzzng còjuurn tớvuagi mộwiest thàflfrnh. Cáwrgci nàflfry "cao thủguwl" quảfrxn nhiêhqgfn làflfr nhữuiljng lãfrxno cáwrgco giàflfr, kinh nghiệqkhwm phong phújnph, cũyeuwng khôedzzng phảfrxni làflfr tay mơzwee!

Tuy nhiêhqgfn hắahann đonfpwrgcn phâxptzn nửvckya làflfr đonfpvckyi phưnazuơzweeng nghĩtmmpuiljnh sởtndb hữuilju pháwrgcp khíqkjt củguwla Phong Nhạdotuc, cho nêhqgfn mớvuagi tựnazucwpo biểvpldu hiệqkhwn nhưnazu vậnkqpy.

Trong lòjuurng sau khi đonfpãfrxn thôedzzng suốvckyt hếcwpot thảfrxny, Hàflfrn Lậnkqpp mỉedzzm cưnazulymsi khôedzzng nócwpoi gìuilj. Khôedzzng nócwpoi mìuiljnh tìuiljm đonfpưnazuhilzc pháwrgcp khíqkjt, cũyeuwng khôedzzng nócwpoi mìuiljnh khôedzzng tìuiljm đonfpưnazuhilzc pháwrgcp khíqkjt, khiếcwpon cho kẻvvcyedzz lạdotui nàflfry khócwpo chịoecbu, càflfrng thêhqgfm kiêhqgfng kịoecb.

"Kiệqkhwt táwrgcc trêhqgfn bứipisc tưnazulymsng trưnazuvuagc cửvckya kia, cócwpo phảfrxni làflfr do cáwrgcc hạdotuflfrm nêhqgfn khôedzzng?"flfrn Lậnkqpp nhớvuag tớvuagi hìuiljnh ảfrxnnh ởtndb trưnazuvuagc cửvckya kia, nhẹgayp giọahanng mởtndb miệqkhwng hỏrvugi.

"Chócwpowrgc! Đkriuócwpoflfr do Hàflfrn Thiêhqgfn Nhai làflfrm. Ta khôedzzng phảfrxni làflfr loạdotui ngưnazulymsi nhàflfrn rỗgscui màflfrflfrm chuyệqkhwn loạdotui nàflfry! Nhiềlyytu máwrgcu thịoecbt nhưnazu vậnkqpy thậnkqpt lãfrxnng phíqkjt. Đkriuáwrgcng tiếcwpoc! Nếcwpou làflfr ta ra tay thìuilj đonfpãfrxn kháwrgcc, nghe nócwpoi máwrgcu thịoecbt củguwla ngưnazulymsi tu tiêhqgfn chíqkjtnh làflfr bổnllfnazuhilzc".

flfrn Lậnkqpp ngay từgapm đonfpgapmu còjuurn cócwpo thểvpld mỉedzzm cưnazulymsi nghe lờlymsi đonfpvckyi phưnazuơzweeng nócwpoi. Nhưnazung khi nghe đonfpếcwpon nhữuiljng lờlymsi sau đonfpócwpo củguwla háwrgcn tửvcky xấjuuru xíqkjtflfry, đonfpưnazua tay ra sau lưnazung lấjuury ra mộwiest cáwrgci tújnphi vảfrxni lớvuagn, sau đonfpócwpo sờlymsflfro trong lấjuury ra mộwiest khốvckyi thịoecbt nélyytm vềlyyt phíqkjta sau. Nụidgjnazulymsi trêhqgfn mặvvcyt Hàflfrn Lậnkqpp trởtndbhqgfn miễwiesn cưnazuqkhwng, thậnkqpm chíqkjtjuurn cócwpo dấjuuru hiệqkhwu uểvpld oảfrxni.

Kẻvvcyedzz lạdotui nàflfry lélyytn nhìuiljn vẻvvcy mặvvcyt Hàflfrn Lậnkqpp lújnphc nàflfry, khôedzzng khỏrvugi lộwies ra vẻvvcy đonfpahanc ýlyms.


hqgfn tiểvpldu tửvcky Hoàflfrng Phong cốvckyc nàflfry dùflfr sao còjuurn quáwrgc trẻvvcy, rấjuurt nhạdotuy cảfrxnm!

uiljnh chỉedzzcwpoi mấjuury câxptzu đonfpãfrxn khiếcwpon cho hắahann tâxptzm thầgapmn bấjuurt đonfpoecbnh. Nếcwpou làflfr chíqkjtnh thứipisc đonfpáwrgcnh nhau, đonfpiềlyytu đonfpócwpo tuyệqkhwt đonfpvckyi sẽifnf khôedzzng phảfrxni làflfr mộwiest sơzwee hởtndb nhỏrvug.

Nhưnazung màflfr đonfpvckyi phưnazuơzweeng cócwpo khảfrxnnkqpng giếcwpot chếcwpot têhqgfn Phong Nhạdotuc kia, thậnkqpt sựnazuflfr việqkhwc ngoàflfri ýlyms muốvckyn! Hắahann nhưnazu thếcwpoflfro cũyeuwng thấjuury ngưnazulymsi nàflfry cựnazuc kỳflfruiljnh thưnazulymsng, thậnkqpt sựnazu khôedzzng giốvckyng loạdotui ngưnazulymsi cócwponkqpng lựnazuc lợhilzi hạdotui.

Theo lýlyms thuyếcwpot ngưnazulymsi nàflfry còjuurn trẻvvcy tuổnllfi, pháwrgcp lựnazuc lạdotui nôedzzng cạdotun, cho dùflfrcwpo đonfpưnazuhilzc vàflfri mócwpon pháwrgcp khíqkjtyeuwng khôedzzng thểvpld so đonfpưnazuhilzc vớvuagi Phong Nhạdotuc cócwpo Hoàflfrng la táwrgcn, Đkriudotup vâxptzn ngoa vàflfredzz sốvcky đonfpedzznh cấjuurp pháwrgcp khíqkjt! Nhưnazu vậnkqpy têhqgfn Phong Nhạdotuc kia sao lạdotui cócwpo thểvpld chếcwpot trong tay tiểvpldu tửvckyflfry. Việqkhwc nàflfry quảfrxn thậnkqpt cócwpo chújnpht áwrgcm muộwiesi. Nhưnazung Đkriudotup vâxptzn ngoa lạdotui ởtndb châxptzn đonfpvckyi phưnazuơzweeng, đonfpiềlyytu nàflfry cũyeuwng hoàflfrn toàflfrn làflfr sựnazu thậnkqpt.

cwpo thểvpldflfro khôedzzng phảfrxni do hắahann sáwrgct hạdotui màflfr do may mắahann nhặvvcyt đonfpưnazuhilzc hoặvvcyc do mộwiest nguyêhqgfn nhâxptzn nàflfro đonfpócwpo?

Chung Ngôedzz nghĩtmmp đonfpếcwpon nỗgscui đonfpgapmu ócwpoc cócwpo chújnpht hồpvdd đonfpòjuur, khôedzzng thểvpld pháwrgcn đonfpwrgcn chuẩcursn xáwrgcc thựnazuc lựnazuc củguwla Hàflfrn Lậnkqpp. Nhưnazung đonfpvpld hắahann chủguwl đonfpwiesng thửvcky đonfpwiesng thủguwl trưnazuvuagc thìuiljcwpo đonfpáwrgcnh chếcwpot hắahann cũyeuwng sẽifnf khôedzzng đonfpem thâxptzn ra thửvcky sựnazu nguy hiểvpldm. Đkriuiềlyytu nàflfry làflfr do hắahann làflfr loạdotui ngưnazulymsi thôedzzng minh nêhqgfn cócwpowrgcch hàflfrnh xửvcky nhưnazu vậnkqpy!

wrgcn tửvcky xấjuuru xíqkjt khôedzzng thểvpld hiểvpldu đonfpưnazuhilzc, thu hồpvddi suy nghĩtmmp, sau đonfpócwpo đonfpưnazua áwrgcnh mắahant nhìuiljn, mỉedzzm cưnazulymsi nócwpoi vớvuagi Hàflfrn Lậnkqpp:

kriuújnphng rồpvddi, còjuurn chưnazua hỏrvugi tiểvpldu huynh đonfpqkhwhqgfn gìuilj, cócwpo thểvpld cho Chung mỗgscu biếcwpot đonfpưnazuhilzc khôedzzng?"

"Hoàflfrng Phong cốvckyc Hàflfrn Lậnkqpp".

Đkriuiềlyytu nàflfry khôedzzng cócwpouilj phảfrxni che dấjuuru, Hàflfrn Lậnkqpp sắahanc mặvvcyt bìuiljnh tìuiljnh trảfrxn lờlymsi.

"Thìuilj ra làflfrflfrn huynh đonfpqkhw! Ta trưnazuvuagc kia chưnazua bao giờlyms nghe qua đonfpdotui danh tiểvpldu huynh đonfpqkhw. Nócwpoi vậnkqpy cáwrgcc hạdotu chẳumuqng phảfrxni làflfrxptzn đonfpqkhw tửvcky củguwla Hoàflfrng Phong cốvckyc sao! Chẳumuqng biếcwpot Hàflfrn huynh đonfpqkhw đonfpvckyi vớvuagi khu vựnazuc trung tâxptzm nàflfry cócwpo kiếcwpon giảfrxni gìuilj?" Chung Ngôedzz giốvckyng nhưnazu thấjuury bạdotun cũyeuwxptzu ngàflfry khôedzzng gặvvcyp, cócwpo vẻvvcy rấjuurt nhiệqkhwt tìuiljnh.

"Cũyeuwng biếcwpot khôedzzng nhiềlyytu lắahanm, nhưnazung Chung huynh ởtndb đonfpâxptzy đonfpãfrxnxptzu nănkqpm, ắahant hẳumuqn biếcwpot đonfpưnazuhilzc nhiềlyytu thứipiszween so vớvuagi Hàflfrn mỗgscu!"flfrn Lậnkqpp chẳumuqng biếcwpot ýlyms đonfppvdd củguwla đonfpvckyi phưnazuơzweeng nêhqgfn lậnkqpp tứipisc cảfrxnnh giáwrgcc.

"Hắahanc hắahanc! Hàflfrn huynh đonfpqkhw nếcwpou tin lờlymsi Chung mỗgscu, chújnphng ta khôedzzng bằhybpng trao đonfpnllfi thôedzzng tin vềlyyt khu vựnazuc trung tâxptzm. Nhưnazu thếcwpoflfro? Đkriuâxptzy chíqkjtnh làflfr sựnazuuiljnh đonfpvckyi vớvuagi ta vàflfr ngưnazuơzweei đonfplyytu cócwpo lợhilzi!" Chung Ngôedzz do dựnazu mộwiest chújnpht, rốvckyt cuộwiesc cũyeuwng thấjuurp giọahanng nócwpoi ra ýlyms đonfppvdd châxptzn chíqkjtnh củguwla hắahann.

flfrn Lậnkqpp nghe xong liềlyytn rùflfrng mìuiljnh, thầgapmm suy nghĩtmmpxptzn nhắahanc. Đkriuưnazuhilzc sựnazu cho phélyytp củguwla sưnazuedzzn, cùflfrng vớvuagi tưnazu liệqkhwu cáwrgc nhâxptzn môedzzn pháwrgci, mặvvcyc dùflfrwrgcc pháwrgci đonfplyytu khôedzzng cócwpo đonfppvddng ýlymsxtuiflfrng nhưnazung trêhqgfn thựnazuc tếcwpo đonfpa sốvcky đonfpqkhw tửvcky lạdotui làflfrm việqkhwc nàflfry! Vìuilj thếcwpo mộwiest láwrgct sau hắahann liềlyytn mỉedzzm cưnazulymsi nócwpoi:

"Cócwpo thểvpld, sau khi trao đonfpnllfi thôedzzng tin hai chújnphng ta đonfplyytu thu đonfpưnazuhilzc khôedzzng íqkjtt lợhilzi íqkjtch".

"Ha ha! Thậnkqpt làflfr quáwrgc tốvckyt. Ta đonfpãfrxn biếcwpot Hàflfrn huynh đonfpqkhw khôedzzng phảfrxni cáwrgcc bàflfr mẹgayp giàflfr. Đkriuếcwpon đonfpâxptzy! Chújnphng ta đonfpem thôedzzng tin lưnazuu vàflfro ngọahanc giảfrxnn, rồpvddi trao đonfpnllfi cho nhau!" Chung Ngôedzz thầgapmn tìuiljnh hưnazung phấjuurn, kíqkjtch đonfpwiesng, hai tay khôedzzng cócwpo dừgapmng lạdotui, xem ra hắahann đonfpvckyi vớvuagi thôedzzng tin củguwla Hàflfrn Lậnkqpp rấjuurt làflfr chờlyms mong.

flfrn Lậnkqpp thấjuury vậnkqpy, thầgapmm cưnazulymsi lạdotunh trong lòjuurng vàflfri tiếcwpong. Nhưnazung biểvpldu hiệqkhwn tựnazu nhiêhqgfn cũyeuwng đonfppvddng ýlyms.

Chếcwpo tạdotuo thôedzzng tin rấjuurt đonfpơzween giảfrxnn! Hàflfrn Lậnkqpp cùflfrng đonfpvckyi phưnazuơzweeng chỉedzz trong thờlymsi gian mộwiest chung tràflfr đonfpãfrxn luyệqkhwn chếcwpo xong, liềlyytn đonfpem ngọahanc giảfrxnn nélyytm cho đonfpvckyi phưnazuơzweeng.

Khi đonfpvckyi phưnazuơzweeng tiếcwpop lấjuury ngọahanc giảfrxnn trêhqgfn tay, Chung Ngôedzzflfrng Hàflfrn Lậnkqpp đonfplyytu đonfpiềlyytu tra đonfpdotui kháwrgci nộwiesi dung. Quảfrxn thựnazuc đonfplyytu làflfrnazu liệqkhwu vềlyyt khu vựnazuc trung tâxptzm, hai ngưnazulymsi trong lòjuurng cócwpo quỷatxu, đonfpưnazua mắahant nhìuiljn nhau cưnazulymsi.

Trong thờlymsi gian ngắahann nhau vậnkqpy, tựnazu nhiêhqgfn khôedzzng cócwpo khảfrxnnkqpng ngụidgjy tạdotuo thôedzzng tin! Nhưnazung lújnphc lưnazuu lạdotui thôedzzng tin, cốvcky ýlyms quêhqgfn đonfpi mộwiest sốvcky chỗgscu quan trọahanng, đonfpâxptzy đonfpưnazuơzweeng nhiêhqgfn làflfr đonfpiềlyytu chắahanc chắahann ngầgapmm hiểvpldu!

Trảfrxni qua việqkhwc nàflfry, Chung Ngôedzzflfrng Hàflfrn Lậnkqpp tựnazua hồpvdd quan hệqkhw gầgapmn gũyeuwi hơzween rấjuurt nhiềlyytu! Cùflfrng Hàflfrn Lậnkqpp táwrgcn gẫhqgfu vềlyyt mộwiest sốvckyxptzu chuyệqkhwn kỳflfr lạdotu củguwla tu tiêhqgfn giớvuagi! Xem hai ngưnazulymsi trong lújnphc đonfpócwpocwpoi cưnazulymsi, khôedzzng ai cócwpo thểvpld tin rằhybpng khôedzzng lâxptzu trưnazuvuagc đonfpócwpo hai ngưnazulymsi bọahann họahan thiếcwpou chújnpht nữuilja thìuilj ngưnazuơzweei sốvckyng ta chếcwpot. Xem bộwies dạdotung hai ngưnazulymsi đonfplyytu làflfr biếcwpot rõxtui tiếcwpon thốvckyi chi đonfpdotuo củguwla cao nhâxptzn!

flfrn Lậnkqpp mỉedzzm cưnazulymsi, nhìuiljn nhưnazuflfrng đonfpvckyi phưnazuơzweeng táwrgcn gẫhqgfu màflfr hứipisng khởtndbi! Nhưnazung trong lòjuurng thựnazuc sựnazu khôedzzng ngừgapmng phỉedzz nhổnllf.

Ngưnazuơzweei nócwpoi táwrgcn gẫhqgfu làflfrwrgcn gẫhqgfu sao! Dùflfr sao cũyeuwng còjuurn bảfrxno trìuilj khoảfrxnng cáwrgcch xa nhưnazu vậnkqpy! chỉedzz cầgapmn hắahann hơzweei tiếcwpon lêhqgfn mộwiest bưnazuvuagc, đonfpvckyi phưnazuơzweeng khẳumuqng đonfpoecbnh mỉedzzm cưnazulymsi lui vềlyyt phíqkjta sau hai bưnazuvuagc nhỏrvug. Tuy nhiêhqgfn Hàflfrn Lậnkqpp hiệqkhwn tạdotui thựnazuc sựnazu khôedzzng muốvckyn giếcwpot ngưnazulymsi nàflfry, nhưnazung đonfpvckyi phưnazuơzweeng cẩcursn thậnkqpn tớvuagi trìuiljnh đonfpwies nhưnazu vậnkqpy khiếcwpon Hàflfrn Lậnkqpp cưnazulymsi khổnllf khôedzzng thôedzzi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.