Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 192 : Phi Xà

    trước sau   
xakqn Lậfurpp trảigtui qua nửwdfza ngàxakqy lộqtdj trìnvpmnh, rốdamtt cuộqtdjc cũrkdfng chạwwkwy tớhtmti bêsuken ngoàxakqi khu vựzlwbc trung tâvyffm.

Đldodiềmdaau làxakqm Hàxakqn Lậfurpp cảigtum thấiznpy ngoàxakqi ýzrtg muốdamtn chíiwbpnh làxakq dọtpubc theo toàxakqn bộqtdj quãoulyng đyilfưigtuyhubng đyilfmdaau bìnvpmnh yêsuken vôwwkw sựzlwb, rốdamtt cụrhdtc cũrkdfng khôwwkwng cówkls gặnvjgp phảigtui sựzlwb phụrhdtc kíiwbpch củkpvla nhữjonyng ngưigtuyhubi kháyilfc!

Hắkymtn tựzlwb nhiêsuken khôwwkwng biếaloat đyilfưigtuhgsec tạwwkwi phưigtuơwpcong hưigtuhtmtng nàxakqy, nhữjonyng ngưigtuyhubi đyilfếaloan sớhtmtm hơwpcon so vớhtmti hắkymtn đyilfãouly bịsuwe giếaloat sạwwkwch bởrwyki nhữjonyng ngưigtuyhubi đyilfưigtuhgsec gọtpubi làxakq "tinh anh". Màxakq nhữjonyng ngưigtuyhubi phíiwbpa sau hắkymtn lạwwkwi bịsuwe Phong Nhạwwkwc cùrhdtng nữjony tửwdfz lắkymtm bảigtuo vậfurpt kia dọtpubn dẹrhuhp sạwwkwch sẽtpub.

Cứyrhl nhưigtu vậfurpy, cho dùrhdtfsyjn cówklsxakqi con cáyilf lọtpubt lưigtuhtmti nhưigtung cũrkdfng tựzlwb biếaloat khôwwkwng cówkls hy vọtpubng đyilfoạwwkwt bảigtuo, đyilfmdaau tựzlwbnvpmm mộqtdjt đyilfsuwea phưigtuơwpcong bíiwbp mậfurpt, ẩimuqn dấiznpu hàxakqnh tung, làxakqm con rùrhdta rúsuket đyilfyqwwu. Đldodâvyffy làxakq Huyếaloat sắkymtc thíiwbp luyệtpubn, nhữjonyng kẻqhwg yếaloau muốdamtn bảigtuo tồyrhln tíiwbpnh mạwwkwng cũrkdfng khôwwkwng cówklsiwbp quyếaloat thứyrhl hai!

xakqn Lậfurpp muốdamtn tìnvpmm đyilfưigtuhgsec ba vịsuwe thuốdamtc chíiwbpnh đyilfldod luyệtpubn Trúsukec Cơwpco đyilfan, tấiznpt nhiêsuken sẽtpub khôwwkwng họtpubc theo bọtpubn họtpub. Cho nêsuken lúsukec nàxakqy hắkymtn đyilfang đyilfyrhlng trưigtuhtmtc mộqtdjt bứyrhlc tưigtuyhubng đyilfáyilf cao vàxakqi trưigtuhgseng, vẻqhwg mặnvjgt cổfsyj quáyilfi nhìnvpmn chăaloam chúsuke bứyrhlc tưigtuyhubng trưigtuhtmtc mặnvjgt.

Bứyrhlc tưigtuyhubng nàxakqy hơwpcoi nghiêsukeng, cáyilfch đyilfówkls khôwwkwng xa làxakq mộqtdjt cáyilfnh cửwdfza bằyngyng đyilfyrhlng. Ởsuke trêsuken cáyilfnh cửwdfza bằyngyng đyilfyrhlng cówkls rấiznpt nhiềmdaau minh ấiznpn màxakqxakqn Lậfurpp khôwwkwng thểldod hiểldodu đyilfưigtuhgsec. Loạwwkwi hoa văaloan nàxakqy giốdamtng nhưigtu mộqtdjt loạwwkwi cổfsyjaloan.


yilfnh cửwdfza bằyngyng đyilfyrhlng nàxakqy đyilfãouly đyilfưigtuhgsec mởrwyk ra, đyilfiềmdaau nàxakqy cho thấiznpy đyilfãoulywkls ngưigtuyhubi tiếaloan vàxakqo bêsuken trong.

aloan cứyrhlxakqo tưigtu liệtpubu trong đyilfyqwwu Hàxakqn Lậfurpp, cáyilfnh cửwdfza đyilfyrhlng nàxakqy phảigtui cówkls bốdamtn tấiznpm, phâvyffn biệtpubt vớhtmti bốdamtn phưigtuơwpcong hưigtuhtmtng kháyilfc nhau, cũrkdfng cówkls thểldod đyilfi vàxakqo khu vựzlwbc trung tâvyffm bằyngyng mộqtdjt lốdamti vàxakqo duy nhấiznpt. Cáyilfc đyilfsuwea phưigtuơwpcong còfsyjn lạwwkwi dưigtuyhubng nhưigtu đyilfmdaau bịsuwe nhữjonyng bứyrhlc tưigtuyhubng đyilfáyilf khôwwkwng cao lắkymtm bao vòfsyjng quanh.

Nếaloau ai đyilfówkls khôwwkwng muốdamtn tiếaloan vàxakqo theo cáyilfnh cửwdfza đyilfyrhlng màxakq muốdamtn nhâvyffn cơwpco hộqtdji nhảigtuy vàxakqo khu vựzlwbc trung tâvyffm từiznp bứyrhlc tưigtuyhubng đyilfáyilf, thìnvpm ngưigtuyhubi nàxakqy hoàxakqn toàxakqn kénjufm may mắkymtn, sẽtpub bịsuwe phong hệtpub cấiznpm pháyilfp trêsuken bứyrhlc tưigtuyhubng cắkymtt thàxakqnh mảigtunh nhỏikpl.

xakqn Lậfurpp đyilfưigtuơwpcong nhiêsuken biếaloat đyilfiềmdaau nàxakqy, tấiznpt nhiêsuken sẽtpub khôwwkwng ngu xuẩimuqn vưigtuhgset tưigtuyhubng màxakqxakqo. Hắkymtn đyilfưigtua mắkymtt nhìnvpmn bứyrhlc tưigtuyhubng kỳtyip quáyilfi. Bởrwyki vìnvpm bứyrhlc tưigtuyhubng nàxakqy thậfurpt sựzlwbwkls chúsuket kháyilfc thưigtuyhubng, trêsuken đyilfówklswkls mộqtdjt vàxakqi thứyrhlxakqyilfc bứyrhlc tưigtuyhubng bìnvpmnh thưigtuyhubng khôwwkwng cówkls.

Trêsuken bứyrhlc tưigtuyhubng nàxakqy cówkls ba ngưigtuyhubi ăaloan mặnvjgc kháyilfc nhau, bịsuwe mộqtdjt đyilfwwkwi băaloang trùrhdty đyilfâvyffm xuyêsuken qua tứyrhl chi, hìnvpmnh thàxakqnh mộqtdjt hàxakqng chữjony đyilfwwkwi (大). Khôwwkwng cówkls mộqtdjt chúsuket hơwpcoi thởrwyk, chắkymtc chắkymtn đyilfãouly chếaloat rấiznpt lâvyffu rồyrhli.

yilfu tưigtuơwpcoi theo tứyrhl chi chảigtuy xuốdamtng ngưigtung lạwwkwi thàxakqnh vếaloat đyilfen, từiznp trêsuken váyilfch tưigtuyhubng chảigtuy xuốdamtng đyilfiznpt. Khắkymtp nơwpcoi đyilfmdaau cówklsyilfu. Hàxakqn Lậfurpp phỏikplng đyilfyilfn nhữjonyng ngưigtuyhubi nàxakqy khi bịsuwe đyilfówklsng đyilfinh trêsuken tưigtuyhubng, chắkymtc chắkymtn còfsyjn chưigtua cówkls tuyệtpubt khíiwbp, nhưigtung sau vìnvpm mấiznpt máyilfu quáyilf nhiềmdaau màxakq chếaloat thảigtum trêsuken tưigtuyhubng.

suken cạwwkwnh ba tửwdfz thi khôwwkwng cówklsigtuu lạwwkwi manh mốdamti nàxakqo. Nhưigtung chỉikpl cầyqwwn nghĩkufd mộqtdjt chúsuket cówkls thểldod hiểldodu đyilfưigtuhgsec nhữjonyng ngưigtuyhubi nàxakqy bịsuwe giếaloat nhằyngym giếaloat gàxakq dọtpuba khỉikpl, nhằyngym lậfurpp uy, dọtpuba nhữjonyng ngưigtuyhubi kháyilfc khôwwkwng đyilfưigtuhgsec tiếaloan vàxakqo cổfsyjng nàxakqy!

xakqn Lậfurpp thấiznpy đyilfưigtuhgsec biểldodu tìnvpmnh thốdamtng khổfsyj củkpvla ba ngưigtuyhubi trưigtuhtmtc khi chếaloat, sau đyilfówkls nhẹrhuh liếaloam môwwkwi, khôwwkwng chúsuket biểldodu tìnvpmnh đyilfi đyilfếaloan cáyilfnh cửwdfza đyilfyrhlng, tựzlwba hồyrhl kếaloat cụrhdtc thêsuke thảigtum củkpvla ba ngưigtuyhubi nàxakqy khôwwkwng cówkls sinh ra ảigtunh hưigturwykng gìnvpm đyilfdamti vớhtmti hắkymtn.

Trêsuken thựzlwbc tếaloaxakqn Lậfurpp tựzlwbnvpmnh rõouyoxakqng, nhìnvpmn tìnvpmnh cảigtunh vừiznpa rồyrhli khiếaloan trong lòfsyjng hắkymtn cũrkdfng thựzlwbc sựzlwb pháyilft lạwwkwnh! Cówkls thểldod từiznpyilfch chếaloat củkpvla ba ngưigtuyhubi kia nhìnvpmn ra ngưigtuyhubi sửwdfz dụrhdtng thủkpvl pháyilfp nàxakqy táyilfm chíiwbpn phầyqwwn mưigtuyhubi làxakqwklsvyffm lýzrtg biếaloan tháyilfi, muốdamtn thểldod hiệtpubn sứyrhlc mạwwkwnh. Nếaloau cówkls thểldod nhanh chówklsng đyilfưigtuhgsec giếaloat đyilfi, cũrkdfng đyilfãoulyxakq mộqtdjt đyilfiềmdaau hạwwkwnh phúsukec.

Tuy nhiêsuken Hàxakqn Lậfurpp đyilfãouly đyilfếaloan nơwpcoi nàxakqy, tựzlwb nhiêsuken khôwwkwng vìnvpm mộqtdjt chúsuket đyilfe dọtpuba đyilfówklsxakq chạwwkwy trốdamtn. Hiệtpubn tạwwkwi phíiwbpa trưigtuhtmtc dùrhdtwklsxakqsukei đyilfao biểldodn lửwdfza hắkymtn cũrkdfng phảigtui dũrkdfng cảigtum màxakqigtuhgset qua.

Cứyrhl nhưigtu vậfurpy, tâvyffm tìnvpmnh Hàxakqn Lậfurpp rấiznpt bấiznpt an, bưigtuhtmtc vàxakqo cáyilfnh cửwdfza nàxakqy, nhưigtung biểldodu hiệtpubn ra bêsuken ngoàxakqi vẫnjufn duy trìnvpm sựzlwbnvpmnh tĩkufdnh. Bộqtdj dạwwkwng nhàxakqn nhãouly giốdamtng nhưigtu đyilfang đyilfi trong hậfurpu việtpubn.

Vừiznpa tiếaloan vàxakqo, trưigtuhtmtc măaloat liềmdaan hiệtpubn ra mộqtdjt mảigtung hoa thơwpcom nhưigtu tiêsuken cảigtunh, cáyilfc loạwwkwi kỳtyip hoa dịsuwe thảigtuo cùrhdtng vớhtmti rấiznpt nhiềmdaau câvyffy quáyilfi thụrhdt khôwwkwng biếaloat têsuken, tấiznpt cảigtu đyilffurpp vàxakqo mắkymtt. Cúsukec hoa to lớhtmtn màxakqu bạwwkwc, nhữjonyng quáyilfi thụrhdtxakqu đyilfikpl nhưigtuxakqu, tỏikpla ra mùrhdti hưigtuơwpcong quyếaloan rũrkdf, nhữjonyng thứyrhlxakqy đyilfmdaau làxakq nhữjonyng thứyrhl hiếaloam thấiznpy ởrwyk ngoạwwkwi giớhtmti. Nhưigtung nhữjonyng thảigtuo mộqtdjc quýzrtg giáyilfxakqy đyilfqtdjt nhiêsuken uốdamtn lưigtuhgsen theo giówklsxakqm lộqtdj ra mộqtdjt con đyilfưigtuyhubng nhỏikpl bằyngyng đyilfáyilf vụrhdtn. Hàxakqn Lậfurpp thẳcchqng tiếaloan đyilfi tớhtmti, khoảigtung cáyilfch phíiwbpa xa bịsuwexakqnh láyilf che khuấiznpt, đyilfưigtua mắkymtt nhìnvpmn tựzlwba hồyrhl khôwwkwng thấiznpy đyilfiểldodm cuốdamti.

Gặnvjgp tìnvpmnh cảigtunh nàxakqy Hàxakqn Lậfurpp cówkls chúsuket ngẩimuqn ngơwpco, nhưigtung lậfurpp tứyrhlc híiwbpt mộqtdjt hơwpcoi thậfurpt sâvyffu. Linh khíiwbp nồyrhlng đyilffurpm từiznpyilfc loạwwkwi thảigtuo mộqtdjc trựzlwbc tiếaloap thấiznpm vàxakqo phếaloa phủkpvl, khiếaloan cho tinh thầyqwwn Hàxakqn Lậfurpp phấiznpn chấiznpn hơwpcon.


wpcoi nàxakqy giốdamtng nhưigtu đyilfqtdjng thiêsuken phúsukec đyilfsuwea, khôwwkwng cầyqwwn lo lắkymtng cũrkdfng cówkls thểldod kiếaloam đyilfưigtuhgsec linh dưigtuhgsec. Hàxakqn Lậfurpp rấiznpt làxakq cảigtum kháyilfi.

"Tiểldodu tửwdfz, xem đyilfãouly đyilfkpvl chưigtua?"

"Ai?"

Mộqtdjt thanh âvyffm khàxakqn khàxakqn đyilfqtdjt ngộqtdjt truyềmdaan đyilfếaloan làxakqm Hàxakqn Lậfurpp trong lòfsyjng rùrhdtng mìnvpmnh, khôwwkwng khỏikpli cấiznpt giọtpubng hỏikpli.

"Hắkymtc hắkymtc, mộqtdjt khi đyilfãouly xem qua, vậfurpy hiệtpubn tạwwkwi ngưigtuơwpcoi hãoulyy an tâvyffm đyilfi chếaloat đyilfi!" Ngưigtuyhubi nàxakqy căaloan bảigtun khôwwkwng đyilfldodxakqn Lậfurpp chấiznpt vấiznpn, ngưigtuhgsec lạwwkwi mộqtdjt âvyffm thanh quáyilfi dịsuwe giốdamtng nhưigtu lầyqwwm bầyqwwm lầyqwwu bầyqwwu vang lêsuken.

rhdtng lúsukec đyilfówklswkls hai bówklsng xanh từiznpsuken cạwwkwnh bụrhdti câvyffy hoa tùrhdtng quỷldod dịsuwe thoáyilft ra, vôwwkw thanh vôwwkw tứyrhlc từiznp phíiwbpa sau Hàxakqn Lậfurpp đyilfáyilfnh tớhtmti.

Mặnvjgc dùrhdtwklsng xanh tấiznpn côwwkwng phíiwbpa sau nhưigtung vẫnjufn khôwwkwng dấiznpu giếaloam đyilfưigtuhgsec, sớhtmtm đyilfãoulywkls đyilfmdaa phòfsyjng.

Thầyqwwn thứyrhlc Hàxakqn Lậfurpp sớhtmtm đyilfãouly pháyilft hiệtpubn, sắkymtc mặnvjgt Hàxakqn Lậfurpp trầyqwwm xuốdamtng, nửwdfza ngưigtuyhubi trêsuken vẫnjufn bấiznpt đyilfqtdjng, thâvyffn hìnvpmnh kénjufo dàxakqi ra vàxakqi thưigtuhtmtc khiếaloan cho hai bówklsng xanh mộqtdjt trưigtuhtmtc mộqtdjt sau xẹrhuht qua mộqtdjt bêsuken.

xakqn Lậfurpp vộqtdji vàxakqng đyilfưigtua mắkymtt nhìnvpmn bówklsng xanh, thấiznpy thâvyffn dàxakqi thẳcchqng tắkymtp giốdamtng nhau, trêsuken thâvyffn ngoàxakqi màxakqu xanh biếaloac còfsyjn cówkls mộqtdjt íiwbpt hắkymtc văaloan nhàxakqn nhạwwkwt, hìnvpmnh dạwwkwng thậfurpt sựzlwbwkls chúsuket kỳtyip quáyilfi.

rhdt bốdamti rốdamti nhưigtung Hàxakqn Lậfurpp khôwwkwng cówkls nghĩkufd nhiềmdaau. Cho dùrhdt dễsrhnxakqng hówklsa giảigtui thếaloawwkwng củkpvla đyilfdamti phưigtuơwpcong, nhưigtung vẻqhwg mặnvjgt hắkymtn vẫnjufn nghiêsukem trọtpubng, khôwwkwng dáyilfm cówkls chúsuket lơwpcoxakq. Ngoàxakqi cửwdfza kia đyilfãoulywkls thảigtum trạwwkwng củkpvla ba ngưigtuyhubi, hắkymtn đyilfãouly tậfurpn mắkymtt nhìnvpmn thấiznpy, hắkymtn khôwwkwng muốdamtn cówkls kếaloat cụrhdtc giốdamtng nhưigtu vậfurpy.

nvpm thếaloa sắkymtc mặnvjgt Hàxakqn Lậfurpp âvyffm trầyqwwm, hai mắkymtt khôwwkwng ngừiznpng lówklse lêsuken bấiznpt đyilfsuwenh, hưigtuhtmtng ra bốdamtn phíiwbpa, ýzrtg đyilfyrhl pháyilft hiệtpubn ra khíiwbp tứyrhlc ẩimuqn giấiznpu củkpvla đyilfsuwech nhâvyffn. Nhưigtung lúsukec nàxakqy đyilfqtdjt nhiệtpubt trong miệtpubng ngưigtuyhubi nọtpub đyilfqtdjt nhiêsuken pháyilft ra âvyffm thanh ti ti quáyilfi dịsuwe, khiếaloan cho ngưigtuyhubi ta nghe xong cảigtum thấiznpy trong lòfsyjng cựzlwbc kỳtyip khówkls chịsuweu.

xakqn Lậfurpp nghe xong thấiznpy nao nao, đyilfang nghĩkufd tớhtmti ýzrtg đyilfyrhl củkpvla đyilfdamti phưigtuơwpcong. Nhưigtung bỗxnfkng nhiêsuken sắkymtc mặnvjgt đyilfwwkwi biếaloan, cảigtu ngưigtuyhubi đyilfqtdjt nhiêsuken bắkymtn ra ngoàxakqi, thâvyffn hìnvpmnh Hàxakqn Lậfurpp bay ra cáyilfch đyilfówklsxakqi chụrhdtc trưigtuhgseng mớhtmti dừiznpng lạwwkwi.

xakqn Lậfurpp hàxakqnh đyilfqtdjng nhưigtu thếaloaxakqm cho thâvyffn hìnvpmnh Hàxakqn Lậfurpp cáyilfch hai bówklsng xanh mộqtdjt khoảigtung xa! Thâvyffn hìnvpmnh chúsukeng cáyilfch phíiwbpa trưigtuhtmtc Hàxakqn Lậfurpp khôwwkwng xa, thâvyffn mìnvpmnh đyilfqtdjt nhiêsuken chuyểldodn đyilfqtdjng tiếaloan lêsuken, đyilfyrhlng thờyhubi còfsyjn triểldodn khai mộqtdjt đyilfôwwkwi cáyilfnh màxakqu xanh biếaloac trong suốdamtt.


Hai con phi xàxakq bay lêsuken, vừiznpa rồyrhli chíiwbpnh làxakq chúsukeng tấiznpn côwwkwng Hàxakqn Lậfurpp, thâvyffn hìnvpmnh thẳcchqng đyilfơwpco khiếaloan Hàxakqn Lậfurpp tưigturwykng nhầyqwwm làxakq vậfurpt chếaloat. Hiệtpubn tạwwkwi thâvyffn hìnvpmnh chúsukeng nhẹrhuh nhàxakqng nhưigtu mộqtdjt chiếaloac láyilf, thâvyffn hìnvpmnh đyilfqtdjt nhiêsuken chuyểldodn biếaloan 180 đyilfqtdj, vớhtmti tốdamtc đyilfqtdj mau chówklsng, nhanh nhưigtu mộqtdjt tia chớhtmtp lao đyilfếaloan, nhìnvpmn khôwwkwng kénjufm hơwpcon so vớhtmti La yêsuken bộqtdj củkpvla Hàxakqn Lậfurpp.

Hiệtpubn tạwwkwi hai con phi xàxakqxakqy ngửwdfza hai đyilfyqwwu vớhtmti bốdamtn con mắkymtt lạwwkwnh lẽtpubo nhìnvpmn Hàxakqn Lậfurpp, nhe răaloang chuẩimuqn bịsuwe tiếaloap tụrhdtc tấiznpn côwwkwng Hàxakqn Lậfurpp.

"Tiểldodu tửwdfz, chạwwkwy rấiznpt nhanh! Nhưigtung ngưigtuơwpcoi cówkls chạwwkwy nhanh hơwpcon nữjonya cũrkdfng cówkls thểldod nhanh hơwpcon hai con phi xàxakq hoang dãoulyxakqy sao? Hãoulyy thàxakqnh thậfurpt đyilfldod đyilfldod rắkymtn yêsukeu củkpvla ta cắkymtn mộqtdjt miếaloang, khôwwkwng cówkls chúsuket thốdamtng khổfsyjxakqo đyilfâvyffu!" Giọtpubng khàxakqn khàxakqn nọtpub đyilfdamti vớhtmti thâvyffn hìnvpmnh nhanh nhưigtu vậfurpy củkpvla Hàxakqn Lậfurpp khôwwkwng khỏikpli cówkls chúsuket kinh ngạwwkwc. Nhưigtung hiểldodn nhiêsuken hắkymtn rấiznpt tin vàxakqo phi xàxakq củkpvla mìnvpmnh, cho nêsuken mớhtmti tràxakqo phúsukeng nówklsi nhữjonyng lờyhubi trêsuken.

"Thúsukei lắkymtm!"

xakqn Lậfurpp mắkymtng thầyqwwm trong lòfsyjng, nhưigtung cũrkdfng khôwwkwng cówklswklsi ra mồyrhlm! Cũrkdfng khôwwkwng phảigtui hắkymtn kiêsukeng kịsuwenvpm đyilfdamti phưigtuơwpcong màxakq khôwwkwng dáyilfm nówklsi ra, màxakqxakq hai con quáyilfi xàxakq kia đyilfãouly biếaloan thàxakqnh hai đyilfwwkwo lụrhdtc mang, mang theo vàxakqi đyilfwwkwo tàxakqn ảigtunh lao tớhtmti.

Đldodưigtuhgsec nửwdfza đyilfưigtuyhubng, chúsukeng đyilfqtdjt nhiêsuken lạwwkwi chia ra làxakqm hai, khôwwkwng hẹrhuhn màxakqrhdtng phâvyffn làxakqm hai hìnvpmnh vòfsyjng cung, theo hai bêsuken tảigtu hữjonyu lao đyilfếaloan.

xakqn Lậfurpp nhìnvpmn thấiznpy vậfurpy, cũrkdfng khôwwkwng đyilfldod ýzrtg nhiềmdaau, trong lòfsyjng thầyqwwm mắkymtng vàxakqi tiếaloang, thâvyffn hìnvpmnh nhanh chówklsng lùrhdti lạwwkwi phíiwbpa sau, tốdamtc đyilfqtdj so vớhtmti bówklsng xanh cũrkdfng khôwwkwng chậfurpm hơwpcon, trong chớhtmtp mắkymtt cùrhdtng vớhtmti bówklsng xanh tớhtmti mộqtdjt nơwpcoi khôwwkwng lớhtmtn lắkymtm, nhanh chówklsng bay lộqtdjn đyilfưigtuhgsec vàxakqi vòfsyjng, cũrkdfng khôwwkwng dáyilfm dừiznpng châvyffn lạwwkwi mộqtdjt mộqtdjt khắkymtc nàxakqo.

sukec nàxakqy hắkymtn thuầyqwwn túsukey dựzlwba vàxakqo cưigtuhtmtc lựzlwbc đyilfôwwkwi châvyffn đyilfldod chạwwkwy, La yêsuken bộqtdjrhdtng Ngựzlwb phong quyếaloat đyilfmdaau khôwwkwng cówkls thi triểldodn.

Khôwwkwng phảigtui Hàxakqn Lậfurpp tựzlwb phụrhdt, cówkls ýzrtg coi thưigtuyhubng đyilfdamti phưigtuơwpcong. Màxakq do phảigtui liêsuken tiếaloap trảigtui qua hai trậfurpn áyilfc đyilfiznpu, hơwpcon nữjonya đyilfãouly đyilfếaloan cựzlwbc hạwwkwn diễsrhnn luyệtpubn, khiếaloan cho thểldod lựzlwbc hắkymtn cho tớhtmti bâvyffy giờyhubfsyjn chưigtua cówkls khôwwkwi phụrhdtc lạwwkwi. Vìnvpm vậfurpy chưigtua đyilfếaloan lúsukec sanh tửwdfz quan đyilfyqwwu, Hàxakqn Lậfurpp cũrkdfng khôwwkwng muốdamtn táyilfi thi triểldodn La yêsuken bộqtdj vốdamtn rấiznpt hao phíiwbp thểldod lựzlwbc. Do đyilfówkls Ngựzlwb phong quyếaloat cũrkdfng làxakq đyilfwwkwo lýzrtg nhưigtu vậfurpy, đyilfãoulywkls linh ngoa thêsukem vàxakqo, nếaloau lạwwkwi thêsukem Ngựzlwb phong quyếaloat gia tốdamtc sẽtpubxakqm thâvyffn thểldodxakqn Lậfurpp chịsuweu gáyilfnh nặnvjgng quáyilf lớhtmtn, khôwwkwng cówkls lợhgsei đyilfdamti vớhtmti việtpubc khôwwkwi phụrhdtc thểldod lựzlwbc.

Đldodưigtuơwpcong nhiêsuken Hàxakqn Lậfurpp cũrkdfng sẽtpub khôwwkwng đyilfldod cho hai con phi xàxakqxakqy dâvyffy dưigtua vớhtmti mìnvpmnh.

Hắkymtn mặnvjgc dùrhdt khôwwkwng dáyilfm tùrhdty ýzrtg gia trìnvpmfsyjng bảigtuo hộqtdj, khiếaloan thâvyffn hìnvpmnh chậfurpm lạwwkwi, thíiwbp nghiệtpubm thửwdfzfsyjng bảigtuo hộqtdjrhdtng quáyilfi xàxakq so xem ai lợhgsei hạwwkwi hơwpcon, nhưigtung phưigtuơwpcong xửwdfzzrtg hai con tiểldodu xàxakqxakqy thìnvpm hắkymtn cówkls rấiznpt nhiềmdaau! Chỉikplwkls đyilfiềmdaau vừiznpa rồyrhli hắkymtn phảigtui đyilfem phâvyffn nửwdfza tâvyffm tưigtu đyilfnvjgt ởrwyk nhữjonyng nơwpcoi bíiwbpimuqn bêsuken cạwwkwnh, nhưigtung thủkpvly chung vẫnjufn khôwwkwng cówkls pháyilft hiệtpubn ra tung tíiwbpch củkpvla chủkpvl nhâvyffn phi xàxakq. Vìnvpm vậfurpy mớhtmti cùrhdtng hai con phi xàxakqvyffy dưigtua đyilfếaloan bâvyffy giờyhub. Hiệtpubn tạwwkwi Hàxakqn Lậfurpp đyilfãouly quyếaloat đyilfsuwenh chủkpvl ýzrtg mang hai con phi xàxakqxakqy đyilfáyilfnh chếaloat. Do đyilfówkls hắkymtn tựzlwb nhiêsuken sẽtpub khôwwkwng kháyilfch khíiwbp nữjonya.

xakqn Lậfurpp chủkpvl ýzrtg đyilfãouly đyilfsuwenh, lậfurpp tứyrhlc lậfurpt tay, phùrhdt lụrhdtc Hỏikpla xàxakq thuậfurpt liềmdaan xuấiznpt hiệtpubn trong tay hắkymtn. Hai ngówklsn tay hắkymtn giữjony chặnvjgt phùrhdt lụrhdtc nàxakqy, đyilfang muốdamtn kíiwbpch pháyilft rồyrhli nénjufm ra, hỏikpla thiêsukeu hai con rắkymtn!

ldodwwkwp vâvyffn ngoa?"

"Dừiznpng tay, ta cówkls chuyệtpubn muốdamtn nówklsi!"

Giọtpubng khàxakqn khàxakqn bỗxnfkng nhiêsuken nhậfurpn ra trêsuken châvyffn Hàxakqn Lậfurpp chíiwbpnh làxakq Linh ngoa, thanh âvyffm tràxakqn ngậfurpp sựzlwb ngạwwkwc nhiêsuken, lậfurpp tứyrhlc kêsukeu to lêsuken yêsukeu cầyqwwu dừiznpng tay. Chẳcchqng biếaloat dùrhdtng phưigtuơwpcong pháyilfp nàxakqy chếaloa trụrhdt hai bówklsng xanh, làxakqm cho hai thâvyffn ảigtunh lụrhdtc xàxakq theo đyilfưigtuyhubng cũrkdf bay trởrwyk vềmdaa, tiếaloan vàxakqo trong thảigtuo mộqtdjc, khôwwkwng còfsyjn thấiznpy bówklsng dáyilfng.

xakqn Lạwwkwp vừiznpa nghe thấiznpy vậfurpy liềmdaan nhíiwbpu màxakqy, chầyqwwn trừiznp trong chốdamtc láyilft xem cówklssuken nénjufm phùrhdt lụrhdtc đyilfang cầyqwwm trong tay ra hay khôwwkwng, nhưigtung mộqtdjt tay vẫnjufn cẩimuqn thậfurpn đyilfnvjgt tạwwkwi túsukei trữjony vậfurpt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.