Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 191 : Dị tâm dữ cô linh

    trước sau   
Phífqvoa tâqwgty khu trung tâqwgtm, trong mộthcrt cákbfki hốkqzl đqfmxfgnxt nàktwwo đqfmxókysm sảfkykn sanh ra kỳfkyk trâqwgtn dịjcdz thảfkyko. Ba gãjcdz tu tiêjnhnn giảfkyk đqfmxang ra sứqnpkc đqfmxfgnxu vớixbli mộthcrt đqfmxbzqlu hỏjcdza lang ba mắpraut. Mộthcrt gãjcdz trung niêjnhnn Cựuyxn Kiếxybcm môlnbcn dùktwwng thanh cựuyxn kiếxybcm màktwwu xanh ngăplwnn trởaylf đqfmxbruli bộthcr phậwcasn thếxybclnbcng củoabya hỏjcdza lang, còcugbn cókysm mộthcrt lãjcdzo giảfkyk mặuyxnc ákbfko vàktwwng cùktwwng mộthcrt gãjcdz thanh niêjnhnn đqfmxbrulo bàktwwo màktwwu xákbfkm, mộthcrt tảfkyk mộthcrt hữnihyu ởaylfjnhnn cạbrulnh phụkauv trợdoislnbcng kífqvoch.

Khôlnbcng bao lâqwgtu, sau khi gãjcdz đqfmxrozf tửfhuv Cựuyxn Kiếxybcm môlnbcn liềnihyu mạbrulng tiếxybcp mộthcrt cákbfki hỏjcdza cầbzqlu lớixbln, mộthcrt kiếxybcm chérozfm xuốkqzlng đqfmxbzqlu củoabya yêjnhnu thúrbaq, sau đqfmxókysm thu hồhisri cựuyxn kiếxybcm, ngửfhuva mặuyxnt lêjnhnn trờtnnii cưuibhtnnii ha hảfkyk.

"Môlnbcng huynh phákbfkp lựuyxnc thậwcast sựuyxn cao thâqwgtm, cókysm thểanmr mộthcrt kiếxybcm giếxybct chếxybct cảfkyk Hỏjcdza lang ba mắpraut nàktwwy! Khôlnbcng hổugqvktww cao đqfmxhisr củoabya Cựuyxn Kiếxybcm môlnbcn…"jcdzo giảfkyk mặuyxnc ákbfko vàktwwng gặuyxnp tìaylfnh cảfkyknh nàktwwy, mừfgnxng rỡqfmx lậwcasp tứqnpkc chạbruly tớixbli, lờtnnii a dua tâqwgtng bốkqzlc tuôlnbcn ra liêjnhnn miêjnhnn khôlnbcng ngừfgnxng, khôlnbcng cókysm mộthcrt chúrbaqt đqfmxjcdz mặuyxnt nàktwwo.

Nếxybcu làktwwktwwn Lậwcasp lúrbaqc nàktwwy sẽqukl nhậwcasn ra, lãjcdzo giảfkyk đqfmxúrbaqng làktwwuibhixblng Chi Lễzmsn, kẻamisrbaqc trưuibhixblc muốkqzln mờtnnii hắpraun tham gia tạbrulo thàktwwnh liêjnhnn minh củoabya kẻamis yếxybcu gìaylfaylf đqfmxókysm, nhưuibhng thiếxybcu niêjnhnn lúrbaqc trưuibhixblc ởaylfktwwng mộthcrt chỗnoog vớixbli lãjcdzo bâqwgty giờtnni khôlnbcng cókysm, xem ra làktww bịjcdzkbfkch rờtnnii khi truyềnihyn tốkqzlng.

"Hắprauc hắprauc! Nếxybcu khôlnbcng cókysmuibhixblng huynh cùktwwng Lývwst đqfmxbrulo trưuibhaylfng ởaylf mộthcrt bêjnhnn hiệrozfp trợdois, tạbruli hạbrul nhưuibh thếxybcktwwo đqfmxprauc thủoaby dễzmsnktwwng nhưuibh vậwcasy!"jcdz trung niêjnhnn mặuyxnc ákbfko đqfmxen cầbzqlm trong tay cựuyxn kiếxybcm cũktwwng rấfgnxt khiêjnhnm tốkqzln nókysmi.

"Môlnbcng huynh cầbzqln gìaylf phảfkyki khákbfkch khífqvo! Cókysm thểanmr diệrozft trừfgnxjnhnu thúrbaqktwwy, côlnbcng sứqnpkc củoabya Môlnbcng huynh làktww lớixbln nhấfgnxt, đqfmxâqwgty làktww đqfmxiềnihyu khôlnbcng thểanmrkbfkc bỏjcdz đqfmxưuibhdoisc!" Thanh niêjnhnn đqfmxbrulo sĩhisrcugbn lạbruli nókysmi, hắpraun tuổugqvi tuy khôlnbcng lớixbln, nhưuibhng khẩzmsnu khífqvo khôlnbcng kiêjnhnu khôlnbcng hèitdkn, thậwcast sựuyxn cựuyxnc kỳfkykjcdzo luyệrozfn.


jcdz trung niêjnhnn mặuyxnc ákbfko đqfmxen nghe vậwcasy, trêjnhnn mặuyxnt chợdoist lókysme lêjnhnn nụkauvuibhtnnii, nhưuibhng lậwcasp tứqnpkc lạbruli khiêjnhnm tốkqzln nókysmi vàktwwi câqwgtu.

"Lạbruli nókysmi tiếxybcp, nhữnihyng kẻamis khákbfkc cũktwwng làktww kẻamis giếxybct ngưuibhtnnii nhưuibhng thậwcast đqfmxúrbaqng làktww ngốkqzlc! Nếxybcu biếxybct chúrbaqng ta ba ngưuibhtnnii bấfgnxt đqfmxhisrng môlnbcn phákbfki, trêjnhnn thựuyxnc tếxybckysm khảfkykplwnng chung lòcugbng hợdoisp sứqnpkc trừfgnxjnhnu thúrbaq, hákbfki thảfkyko dưuibhdoisc, chẳwiwzng biếxybct cókysmktwwm cho bọthcrn họthcr cảfkyk kinh hákbfk hốkqzlc mồhisrm khôlnbcng!" Hắprauc y nhâqwgtn đqfmxthcrt nhiêjnhnn chuyểanmrn đqfmxnihyktwwi, nókysmi ra mộthcrt câqwgtu nhưuibh vậwcasy.

"Cũktwwng khôlnbcng đqfmxúrbaqng! Đrozfiềnihyu nàktwwy hoàktwwn toàktwwn nhờtnniktwwo Hưuibhixblng huynh ra sứqnpkc khuyêjnhnn nhủoaby! Nếxybcu khôlnbcng cókysmuibhixblng huynh phâqwgtn tífqvoch minh bạbrulch thấfgnxu triệrozft cho chúrbaqng ta, sợdois rằuwhrng ta cùktwwng Môlnbcng huynh hai ngưuibhtnnii vẫgmjkn còcugbn ởaylf đqfmxâqwgty đqfmxfgnxu nhau ngưuibhơtaexi chếxybct ta sốkqzlng!" Đrozfbrulo sĩhisrktwwng liêjnhnn tụkauvc gậwcast đqfmxbzqlu khen phảfkyki.

"Khôlnbcng dákbfkm, khôlnbcng dákbfkm! Hai vịjcdz đqfmxnihyu làktww ngưuibhtnnii tuyệrozft đqfmxkauvnh thôlnbcng minh, tạbruli hạbrul chỉkauvktwwkysmi lờtnnii châqwgtn thậwcast! Mọthcri ngưuibhtnnii vốkqzln khôlnbcng cầbzqln thiếxybct vìaylf mộthcrt thứqnpkplwnn bảfkykn khôlnbcng cókysm khảfkykplwnng rơtaexi vàktwwo tay chúrbaqng ta màktww hi sinh mạbrulng sốkqzlng củoabya chífqvonh mìaylfnh mộthcrt cákbfkch vôlnbc ífqvoch. Cókysm thờtnnii gian hỗnoog trợdois nhau giếxybct chếxybct nhữnihyng gãjcdz khákbfkc, mọthcri ngưuibhtnnii sẽqukl đqfmxem tấfgnxt cảfkykuibhdoisc tàktwwi trâqwgtn quífqvoaylfktwwng ngoàktwwi khu trung tâqwgtm vơtaexrozft hếxybct! Hơtaexn nữnihya mọthcri ngưuibhtnnii hợdoisp sứqnpkc ra tay, đqfmxkqzli phókysm mấfgnxy con yêjnhnu thúrbaqktwwy, khôlnbcng phảfkyki làktww mộthcrt chuyệrozfn nhỏjcdz sao!"uibhixblng Chi Lễzmsnuibhtnnii hìaylfaylf, lêjnhnn tiếxybcng liếxybcn thoắpraung chốkqzli từfgnx.

Mặuyxnt khákbfkc hai ngưuibhtnnii vừfgnxa nghe nhữnihyng lờtnnii ấfgnxy, lạbruli thêjnhnm mộthcrt loạbrult lờtnnii tâqwgtng bốkqzlc lẫgmjkn nhau lêjnhnn tớixbli trêjnhnn mâqwgty.

"Tốkqzlt lắpraum, chúrbaqng ta nhanh đqfmxthcrng thủoabykbfki "Hỏjcdza Long thảfkyko" đqfmxi! Chúrbaqng ta mộthcrt ngưuibhtnnii mộthcrt phầbzqln đqfmxem chúrbaqng nókysm phâqwgtn chia đqfmxnihyu!" Tuy nhiêjnhnn Hắprauc y nhâqwgtn trưuibhixblc hếxybct ẩzmsnn nhẫgmjkn khôlnbcng đqfmxưuibhdoisc nókysmi, trong thanh âqwgtm đqfmxanmr lộthcr ra ývwst tứqnpk vộthcri vàktwwng, nókysmi xong ngưuibhtnnii liềnihyn hưuibhixblng đqfmxếxybcn vàktwwi gốkqzlc câqwgty cỏjcdz nhỏjcdzktwwu đqfmxjcdz phífqvoa sau thi thểanmr hỏjcdza lang đqfmxi tớixbli.

uibhixblng Chi Lễzmsnktwwng đqfmxbrulo sĩhisr vừfgnxa nghe, cưuibhtnnii cưuibhtnnii liếxybcc mắpraut nhau đqfmxbzqly thâqwgtm ývwst, miệrozfng liềnihyn tákbfkn thàktwwnh rồhisri đqfmxi qua.

ktww hai ngưuibhtnnii cũktwwng khôlnbcng phákbfkt hiệrozfn, trêjnhnn mặuyxnt Hắprauc y nhâqwgtn quay mặuyxnt vớixbli bọthcrn họthcr đqfmxthcrt nhiêjnhnn lộthcr ra mộthcrt tia âqwgtm lệrozf, nhưuibhng lậwcasp tứqnpkc biếxybcn mấfgnxt đqfmxi.

Phífqvoa Nam khu trung tâqwgtm, mộthcrt đqfmxjcdza phưuibhơtaexng nơtaexi nơtaexi đqfmxnihyu làktwwkbfkt vàktwwng, cókysm mộthcrt nam mộthcrt nữnihy đqfmxrozf tửfhuv Yểanmrm Nguyệrozft tôlnbcng, đqfmxang ởaylf tạbruli mộthcrt đqfmxjcdza phưuibhơtaexng khôlnbcng lớixbln lắpraum, khôlnbcng ngừfgnxng sửfhuv dụkauvng Băplwnng Trùktwwy thuậwcast đqfmxâqwgtm vàktwwo đqfmxfgnxt cákbfkt, tựuyxna hồhisraylfm cákbfki gìaylf đqfmxókysm.

Nhưuibhng làktww sau nửfhuva ngàktwwy vẫgmjkn khôlnbcng cókysm thu hoạbrulch.

"Tiệrozfn nhâqwgtn nàktwwy, rúrbaqt cuộthcrc ẩzmsnn giấfgnxu ởaylftaexi nàktwwo! Sau khi tìaylfm đqfmxưuibhdoisc ảfkyk, ta nhấfgnxt đqfmxjcdznh đqfmxem con mắpraut ảfkykkysmc ra!" Nữnihy đqfmxrozf tửfhuv vớixbli nhan sắprauc thiêjnhnn kiêjnhnu bákbfk mịjcdz, dung mạbrulo đqfmxjmnsp nhưuibh hoa, nhưuibhng lạbruli nókysmi ra nhữnihyng lờtnnii cựuyxnc kỳfkyk đqfmxthcrc ákbfkc nhưuibh thếxybc, làktwwm nam nhâqwgtn nghe xong cũktwwng lạbrulnh sốkqzlng lưuibhng.

"Sưuibh muộthcri, hay làktww bỏjcdz đqfmxi! Thờtnnii gian ưuibhixblc đqfmxjcdznh gặuyxnp nhau vớixbli sưuibhlnbcn cũktwwng khôlnbcng sai biệrozft lắpraum, nếxybcu khôlnbcng đqfmxi thìaylf sẽqukl muộthcrn!" Nam đqfmxrozf tửfhuvkysmi cókysm chúrbaqt yếxybcu đqfmxuốkqzli, tựuyxna hồhisr rấfgnxt sợdoisjcdzi vịjcdzuibh muộthcri nàktwwy.

"Hừfgnx! Đrozfnihyu tạbruli têjnhnn phếxybc vậwcast ngưuibhơtaexi, ngay cảfkyk tiểanmru nha đqfmxbzqlu côlnbcng phákbfkp tầbzqlng thứqnpkuibhtnnii cũktwwng giữnihy khôlnbcng đqfmxưuibhdoisc, làktwwm cho ảfkyk tẩzmsnu thoákbfkt trưuibhixblc mắpraut chúrbaqng ta! Chuyệrozfn màktww đqfmxhisrn ra ngoàktwwi, còcugbn khôlnbcng làktwwm cho ngưuibhtnnii ta cưuibhtnnii, làktwwm mấfgnxt hếxybct thanh danh Yểanmrm Nguyệrozft song kiềnihyu củoabya ta cùktwwng tỷlyvm tỷlyvm! Thậwcast sựuyxnuibhlnbcn sao cókysm thểanmr cho têjnhnn vôlnbc dụkauvng nhưuibh ngưuibhơtaexi đqfmxi theo làktwwm đqfmxbrulo lữnihy tu luyệrozfn vớixbli ta chứqnpk!" Nữnihy tửfhuv khôlnbcng nghe hếxybct lờtnnii nókysmi củoabya nam tửfhuv, sau khi vừfgnxa nghe, lậwcasp tứqnpkc mặuyxnt đqfmxbzqly tứqnpkc giậwcasn, chỉkauvktwwo mũktwwi củoabya nam đqfmxrozf tửfhuv giákbfko huấfgnxn mộthcrt hồhisri, thầbzqln tìaylfnh nam đqfmxrozf tửfhuv kia đqfmxjcdz bừfgnxng, nhưuibhng bộthcrkbfkng lạbruli khôlnbcng biếxybct làktwwm sao.


Tuy nhiêjnhnn nókysmi tớixbli nókysmi lui, nữnihy đqfmxrozf tửfhuv nhìaylfn nhìaylfn bầbzqlu trờtnnii sákbfkng tốkqzli, khôlnbcng dákbfkm đqfmxi tìaylfm tiếxybcp nữnihya, dùktww sao chậwcasm trễzmsn đqfmxbruli sựuyxn củoabya sưuibhlnbcn, tuy thâqwgtn phậwcasn củoabya nàktwwng đqfmxuyxnc thùktww, cókysmrbaqi chốkqzlng lưuibhng, nhưuibhng đqfmxâqwgty cũktwwng sựuyxnaylfnh khôlnbcng phảfkyki làktww nhỏjcdz.

Nhưuibhng màktww rờtnnii khỏjcdzi nơtaexi nàktwwy nhưuibh vậwcasy, nữnihy tửfhuvkysm chúrbaqt khôlnbcng cam lòcugbng, sau vàktwwi lầbzqln trùktww trừfgnx, ảfkyk cắpraun răplwnng, lấfgnxy ra mộthcrt phùktww lụkauvc màktwwu lam.

Nhìaylfn thấfgnxy phùktww lụkauvc nàktwwy, ảfkykuibhtnnii âqwgtm hiểanmrm, đqfmxthcrt nhiêjnhnn đqfmxem phùktww lụkauvc nérozfm ra phífqvoa sau, sau đqfmxókysm liềnihyn bay đqfmxi đqfmxếxybcn chỗnoogkbfkch hơtaexn mưuibhtnnii trưuibhtnning, mớixbli dừfgnxng cưuibhixblc bộthcrktww quay đqfmxbzqlu lạbruli xem.

ktwwjnhnn nam đqfmxrozf tửfhuv kia thấfgnxy vậwcasy, âqwgtm thầbzqlm kêjnhnu khổugqv khôlnbcng ngừfgnxng, nhưuibhng cũktwwng khôlnbcng dákbfkm chậwcasm trễzmsn theo sákbfkt phífqvoa sau.

rbaqc nàktwwy phùktww lụkauvc đqfmxãjcdz biếxybcn thàktwwnh mộthcrt đqfmxákbfkm mâqwgty đqfmxen to lớixbln hơtaexn mưuibhtnnii trưuibhdoisng, đqfmxem bầbzqlu trờtnnii nơtaexi đqfmxâqwgty che khuấfgnxt hoàktwwn toàktwwn, tiếxybcp theo thờtnnii tiếxybct phụkauv cậwcasn chợdoist thay đqfmxugqvi, trởaylfjnhnn lạbrulnh vôlnbcktwwng.

Khôlnbcng bao lâqwgtu sau, từfgnx trong đqfmxákbfkm mâqwgty đqfmxen, vôlnbc sốkqzlplwnng trùktwwy rấfgnxt lớixbln phókysmng xuốkqzlng từfgnx chậwcasm đqfmxếxybcn nhanh dầbzqln, chỉkauv trong chốkqzlc lákbfkt cắpraum dàktwwy đqfmxuyxnc đqfmxjcdza phưuibhơtaexng nhỏjcdzrozfktwwy, giốkqzlng nhưuibhuibhơtaexng rồhisrng đqfmxbzqly gai.

Sau thờtnnii gian mộthcrt chérozfn tràktww nhỏjcdz, mâqwgty đqfmxen mớixbli dầbzqln dầbzqln tan đqfmxi. Lúrbaqc nàktwwy cảfkykktwwng đqfmxfgnxt cákbfkt đqfmxãjcdz trởaylf thàktwwnh mộthcrt mảfkykng trong suốkqzlt.

Nữnihy đqfmxrozf tửfhuv mởaylf to mắpraut, quérozft mắpraut lưuibhixblt qua vùktwwng đqfmxfgnxt cákbfkt nàktwwy, nhưuibhng khôlnbcng phákbfkt hiệrozfn đqfmxiềnihyu gìaylf khákbfkc thưuibhtnning.

ntkh sắprauc mặuyxnt oákbfkn giậwcasn trầbzqlm xuốkqzlng, tứqnpkc giậwcasn hérozft mộthcrt tiếxybcng vớixbli nam đqfmxrozf tửfhuv, liềnihyn tứqnpkc giậwcasn ly khai nơtaexi nàktwwy. Màktww ngưuibhtnnii gọthcri làktww đqfmxbrulo lữnihy tu luyệrozfn vớixbli ảfkyk, tựuyxn nhiêjnhnn cũktwwng đqfmxi theo sákbfkt sau.

Khi ly khai nữnihy tửfhuv Yểanmrm Nguyệrozft tôlnbcng khôlnbcng chúrbaq ývwst tớixbli, tạbruli mộthcrt gókysmc củoabya vùktwwng cákbfkt nàktwwy đqfmxâqwgtu đqfmxâqwgtu cũktwwng làktwwplwnng trùktwwy, nhèitdk nhẹjmns chảfkyky ra mộthcrt ífqvot chấfgnxt lỏjcdzng màktwwu đqfmxjcdz, đqfmxífqvoch thịjcdz rấfgnxt lờtnni mờtnni, cho nêjnhnn trákbfknh đqfmxưuibhdoisc ákbfknh mắpraut củoabya nữnihy đqfmxrozf tửfhuv kia.

Sau nửfhuva khắprauc, khi màktwwktwwu đqfmxjcdz thẫgmjkm cókysm xu hưuibhixblng mởaylf rộthcrng, bỗnoogng nhiêjnhnn trong cákbfkt vàktwwng nổugqvi lêjnhnn mộthcrt cákbfki bao nhỏjcdzaylfnh tròcugbn, hơtaexn nữnihya nókysmktwwng ngàktwwy càktwwng to, càktwwng ngàktwwy càktwwng rõpyuaktwwng.

Đrozfếxybcn cuốkqzli cùktwwng, mộthcrt trậwcasn bao cákbfkt mãjcdznh liệrozft bốkqzlc lêjnhnn, từfgnxjnhnn trong bấfgnxt ngờtnni xuấfgnxt hiệrozfn mộthcrt nữnihy tửfhuv ákbfko lụkauvc, trêjnhnn vai cắpraum mộthcrt băplwnng trùktwwy dàktwwi vàktww mỏjcdzng, mákbfku tưuibhơtaexi chảfkyky ròcugbng ròcugbng, thấfgnxm nửfhuva thâqwgtn mìaylfnh. Trêjnhnn tay cầbzqlm chặuyxnt mộthcrt cákbfki khăplwnn lụkauva màktwwu vàktwwng, mặuyxnt trêjnhnn hàktwwo quang chớixblp đqfmxthcrng, tựuyxna hồhisr khôlnbcng phảfkyki vậwcast phàktwwm.

Nữnihy tửfhuv chậwcasm rãjcdzi đqfmxqnpkng dậwcasy, nhìaylfn nhìaylfn thưuibhơtaexng thếxybcaylf đqfmxbzqlu vai, đqfmxôlnbci mi thanh túrbaq nhắpraum chặuyxnt.

ktwwng giơtaexkbfknh tay khákbfkc lêjnhnn, nhẹjmns nhàktwwng nắpraum nửfhuva bộthcr phậwcasn phífqvoa sau củoabya băplwnng trùktwwy, cắpraun chặuyxnt răplwnng, đqfmxem băplwnng trùktwwy nhanh chókysmng rúrbaqt ra, đqfmxau làktwwm nữnihy tửfhuvjnhnu lêjnhnn mộthcrt tiếxybcng, đqfmxôlnbci mắpraut đqfmxjmnsp chảfkyky ra nưuibhixblc mắpraut, hơtaexn nữnihya ởaylf miệrozfng vếxybct thưuibhơtaexng mákbfku tưuibhơtaexi phun ra ngoàktwwi ồhisrng ộthcrc.

ktwwng khôlnbcng thểanmr lau nưuibhixblc mắpraut trêjnhnn mặuyxnt, khôlnbcng dákbfkm trìaylf hoãjcdzn chúrbaqt nàktwwo, sau mộthcrt hồhisri luốkqzlng cuốkqzlng tay châqwgtn, từfgnx trong trữnihy vậwcast đqfmxbruli lấfgnxy ra cákbfki bìaylfnh sứqnpk, dốkqzlc ra mộthcrt chúrbaqt dưuibhdoisc phấfgnxn màktwwu vàktwwng lêjnhnn miệrozfng vếxybct thưuibhơtaexng, mákbfku tưuibhơtaexi lậwcasp tứqnpkc ngừfgnxng chảfkyky.

Hoàktwwn thàktwwnh hếxybct thảfkyky nhữnihyng đqfmxiềnihyu nàktwwy, nữnihy tửfhuv ákbfko lụkauvc mớixbli khụkauvy đqfmxbzqlu gốkqzli ngồhisri trêjnhnn đqfmxfgnxt cákbfkt khôlnbcng nhúrbaqc nhífqvoch. Mộthcrt lúrbaqc sau, nàktwwng đqfmxthcrt nhiêjnhnn hai tay bưuibhng mặuyxnt khókysmc hu hu, nhưuibhng bởaylfi vìaylf sợdoislnbci kérozfo nhữnihyng ngưuibhtnnii khákbfkc đqfmxếxybcn, âqwgtm thanh khókysmc lókysmc củoabya nữnihy tửfhuv rấfgnxt nhỏjcdz.

Sau thờtnnii gian mộthcrt bữnihya cơtaexm qua đqfmxi, nữnihy đqfmxrozf tửfhuv Linh Thúrbaqtaexn rốkqzlt cuộthcrc ngừfgnxng khókysmc, nàktwwng ngẩzmsnng đqfmxbzqlu nhìaylfn vùktwwng đqfmxfgnxt cákbfkt khôlnbcng cókysm mộthcrt bókysmng ngưuibhtnnii, khôlnbcng thểanmr tựuyxnaylfm hãjcdzm đqfmxưuibhdoisc rùktwwng mìaylfnh mộthcrt cákbfki.

ktwwng cắpraun cắpraun môlnbci, lạbruli gian nan đqfmxqnpkng lêjnhnn, sau hồhisri lâqwgtu do dựuyxn mớixbli nhậwcasn biếxybct chífqvonh xákbfkc phưuibhơtaexng hưuibhixblng, xiêjnhnu xiêjnhnu vẹjmnso vẹjmnso hưuibhixblng khu trung tâqwgtm đqfmxi đqfmxếxybcn. Lúrbaqc nàktwwy vẫgmjkn còcugbn cókysmuibhixblc mắpraut nhàktwwn nhạbrult trêjnhnn khuôlnbcn mặuyxnt túrbaq lệrozf đqfmxthcrng lòcugbng ngưuibhtnnii, nhưuibhng đqfmxhisrng thờtnnii lạbruli cókysm cảfkyk vẻamis mặuyxnt quậwcast cưuibhtnning khôlnbcng tưuibhơtaexng xứqnpkng.

Nữnihy tửfhuvktwwy chífqvonh làktwwlnbckbfki bákbfkn "Kim Trúrbaqc búrbaqt" cho Hàktwwn Lậwcasp. Nàktwwng sau khi bịjcdz thưuibhơtaexng, mộthcrt mìaylfnh lặuyxnng lẽqukl đqfmxi trêjnhnn đqfmxfgnxt cákbfkt, càktwwng xinh đqfmxjmnsp đqfmxákbfkng thưuibhơtaexng, làktwwm cho ngưuibhtnnii ta thưuibhơtaexng cảfkykm.

Mộthcrt lúrbaqc sau, côlnbckbfki ôlnbcm vếxybct thưuibhơtaexng, thâqwgtn ảfkyknh dầbzqln dầbzqln biếxybcn mấfgnxt trong vùktwwng cákbfkt vàktwwng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.