Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 191 : Dị tâm dữ cô linh

    trước sau   
Phíxrcha tâbzixy khu trung tâbzixm, trong mộpxgdt cáfqcoi hốfvud đcmqneppht nàbaplo đcmqnóbapl sảsvozn sanh ra kỳtpey trâbzixn dịtluj thảsvozo. Ba gãvlap tu tiêmljbn giảsvoz đcmqnang ra sứmljbc đcmqnepphu vớvlapi mộpxgdt đcmqntpeyu hỏiaoua lang ba mắjvsgt. Mộpxgdt gãvlap trung niêmljbn Cựjvsg Kiếlhsfm môtdzvn dùagzhng thanh cựjvsg kiếlhsfm màbaplu xanh ngănikpn trởtqlg đcmqntdzvi bộpxgd phậdrxvn thếlhsftdzvng củdrxva hỏiaoua lang, còbqhbn cóbapl mộpxgdt lãvlapo giảsvoz mặakoqc áfqcoo vàbaplng cùagzhng mộpxgdt gãvlap thanh niêmljbn đcmqntdzvo bàbaplo màbaplu xáfqcom, mộpxgdt tảsvoz mộpxgdt hữnwvju ởtqlgmljbn cạtdzvnh phụswga trợsqjstdzvng kíxrchch.

Khôtdzvng bao lâbzixu, sau khi gãvlap đcmqnnvsx tửsmeu Cựjvsg Kiếlhsfm môtdzvn liềgfwlu mạtdzvng tiếlhsfp mộpxgdt cáfqcoi hỏiaoua cầtpeyu lớvlapn, mộpxgdt kiếlhsfm chébfjcm xuốfvudng đcmqntpeyu củdrxva yêmljbu thúcmqn, sau đcmqnóbapl thu hồoxspi cựjvsg kiếlhsfm, ngửsmeua mặakoqt lêmljbn trờajeii cưxnvoajeii ha hảsvoz.

"Môtdzvng huynh pháfqcop lựjvsgc thậdrxvt sựjvsg cao thâbzixm, cóbapl thểdphf mộpxgdt kiếlhsfm giếlhsft chếlhsft cảsvoz Hỏiaoua lang ba mắjvsgt nàbaply! Khôtdzvng hổidvxbapl cao đcmqnoxsp củdrxva Cựjvsg Kiếlhsfm môtdzvn…"vlapo giảsvoz mặakoqc áfqcoo vàbaplng gặakoqp tìmjzrnh cảsvoznh nàbaply, mừidvxng rỡpxgd lậdrxvp tứmljbc chạtdzvy tớvlapi, lờajeii a dua tâbzixng bốfvudc tuôtdzvn ra liêmljbn miêmljbn khôtdzvng ngừidvxng, khôtdzvng cóbapl mộpxgdt chúcmqnt đcmqniaou mặakoqt nàbaplo.

Nếlhsfu làbaplbapln Lậdrxvp lúcmqnc nàbaply sẽmoaw nhậdrxvn ra, lãvlapo giảsvoz đcmqnúcmqnng làbaplxnvovlapng Chi Lễidvx, kẻpubscmqnc trưxnvovlapc muốfvudn mờajeii hắjvsgn tham gia tạtdzvo thàbaplnh liêmljbn minh củdrxva kẻpubs yếlhsfu gìmjzrmjzr đcmqnóbapl, nhưxnvong thiếlhsfu niêmljbn lúcmqnc trưxnvovlapc ởtqlgagzhng mộpxgdt chỗvouy vớvlapi lãvlapo bâbzixy giờajei khôtdzvng cóbapl, xem ra làbapl bịtlujfqcoch rờajeii khi truyềgfwln tốfvudng.

"Hắjvsgc hắjvsgc! Nếlhsfu khôtdzvng cóbaplxnvovlapng huynh cùagzhng Lýwdft đcmqntdzvo trưxnvotqlgng ởtqlg mộpxgdt bêmljbn hiệnvsxp trợsqjs, tạtdzvi hạtdzv nhưxnvo thếlhsfbaplo đcmqnjvsgc thủdrxv dễidvxbaplng nhưxnvo vậdrxvy!"vlap trung niêmljbn mặakoqc áfqcoo đcmqnen cầtpeym trong tay cựjvsg kiếlhsfm cũepphng rấeppht khiêmljbm tốfvudn nóbapli.

"Môtdzvng huynh cầtpeyn gìmjzr phảsvozi kháfqcoch khíxrch! Cóbapl thểdphf diệnvsxt trừidvxmljbu thúcmqnbaply, côtdzvng sứmljbc củdrxva Môtdzvng huynh làbapl lớvlapn nhấeppht, đcmqnâbzixy làbapl đcmqniềgfwlu khôtdzvng thểdphffqcoc bỏiaou đcmqnưxnvosqjsc!" Thanh niêmljbn đcmqntdzvo sĩakoqbqhbn lạtdzvi nóbapli, hắjvsgn tuổidvxi tuy khôtdzvng lớvlapn, nhưxnvong khẩcdlmu khíxrch khôtdzvng kiêmljbu khôtdzvng hèhnbsn, thậdrxvt sựjvsg cựjvsgc kỳtpeyvlapo luyệnvsxn.


vlap trung niêmljbn mặakoqc áfqcoo đcmqnen nghe vậdrxvy, trêmljbn mặakoqt chợsqjst lóbaple lêmljbn nụswgaxnvoajeii, nhưxnvong lậdrxvp tứmljbc lạtdzvi khiêmljbm tốfvudn nóbapli vàbapli câbzixu.

"Lạtdzvi nóbapli tiếlhsfp, nhữnwvjng kẻpubs kháfqcoc cũepphng làbapl kẻpubs giếlhsft ngưxnvoajeii nhưxnvong thậdrxvt đcmqnúcmqnng làbapl ngốfvudc! Nếlhsfu biếlhsft chúcmqnng ta ba ngưxnvoajeii bấeppht đcmqnoxspng môtdzvn pháfqcoi, trêmljbn thựjvsgc tếlhsfbapl khảsvoznikpng chung lòbqhbng hợsqjsp sứmljbc trừidvxmljbu thúcmqn, háfqcoi thảsvozo dưxnvosqjsc, chẳjvsgng biếlhsft cóbaplbaplm cho bọnhpfn họnhpf cảsvoz kinh háfqco hốfvudc mồoxspm khôtdzvng!" Hắjvsgc y nhâbzixn đcmqnpxgdt nhiêmljbn chuyểdphfn đcmqngfwlbapli, nóbapli ra mộpxgdt câbzixu nhưxnvo vậdrxvy.

"Cũepphng khôtdzvng đcmqnúcmqnng! Đbapliềgfwlu nàbaply hoàbapln toàbapln nhờajeibaplo Hưxnvovlapng huynh ra sứmljbc khuyêmljbn nhủdrxv! Nếlhsfu khôtdzvng cóbaplxnvovlapng huynh phâbzixn tíxrchch minh bạtdzvch thấepphu triệnvsxt cho chúcmqnng ta, sợsqjs rằoiylng ta cùagzhng Môtdzvng huynh hai ngưxnvoajeii vẫodiwn còbqhbn ởtqlg đcmqnâbzixy đcmqnepphu nhau ngưxnvoơakoqi chếlhsft ta sốfvudng!" Đbapltdzvo sĩakoqepphng liêmljbn tụswgac gậdrxvt đcmqntpeyu khen phảsvozi.

"Khôtdzvng dáfqcom, khôtdzvng dáfqcom! Hai vịtluj đcmqngfwlu làbapl ngưxnvoajeii tuyệnvsxt đcmqnccctnh thôtdzvng minh, tạtdzvi hạtdzv chỉccctbaplbapli lờajeii châbzixn thậdrxvt! Mọnhpfi ngưxnvoajeii vốfvudn khôtdzvng cầtpeyn thiếlhsft vìmjzr mộpxgdt thứmljbnikpn bảsvozn khôtdzvng cóbapl khảsvoznikpng rơakoqi vàbaplo tay chúcmqnng ta màbapl hi sinh mạtdzvng sốfvudng củdrxva chíxrchnh mìmjzrnh mộpxgdt cáfqcoch vôtdzv íxrchch. Cóbapl thờajeii gian hỗvouy trợsqjs nhau giếlhsft chếlhsft nhữnwvjng gãvlap kháfqcoc, mọnhpfi ngưxnvoajeii sẽmoaw đcmqnem tấeppht cảsvozxnvosqjsc tàbapli trâbzixn quíxrchtqlgagzhng ngoàbapli khu trung tâbzixm vơakoqbfjct hếlhsft! Hơakoqn nữnwvja mọnhpfi ngưxnvoajeii hợsqjsp sứmljbc ra tay, đcmqnfvudi phóbapl mấepphy con yêmljbu thúcmqnbaply, khôtdzvng phảsvozi làbapl mộpxgdt chuyệnvsxn nhỏiaou sao!"xnvovlapng Chi Lễidvxxnvoajeii hìmjzrmjzr, lêmljbn tiếlhsfng liếlhsfn thoắjvsgng chốfvudi từidvx.

Mặakoqt kháfqcoc hai ngưxnvoajeii vừidvxa nghe nhữnwvjng lờajeii ấepphy, lạtdzvi thêmljbm mộpxgdt loạtdzvt lờajeii tâbzixng bốfvudc lẫodiwn nhau lêmljbn tớvlapi trêmljbn mâbzixy.

"Tốfvudt lắjvsgm, chúcmqnng ta nhanh đcmqnpxgdng thủdrxvfqcoi "Hỏiaoua Long thảsvozo" đcmqni! Chúcmqnng ta mộpxgdt ngưxnvoajeii mộpxgdt phầtpeyn đcmqnem chúcmqnng nóbapl phâbzixn chia đcmqngfwlu!" Tuy nhiêmljbn Hắjvsgc y nhâbzixn trưxnvovlapc hếlhsft ẩcdlmn nhẫodiwn khôtdzvng đcmqnưxnvosqjsc nóbapli, trong thanh âbzixm đcmqndphf lộpxgd ra ýwdft tứmljb vộpxgdi vàbaplng, nóbapli xong ngưxnvoajeii liềgfwln hưxnvovlapng đcmqnếlhsfn vàbapli gốfvudc câbzixy cỏiaou nhỏiaoubaplu đcmqniaou phíxrcha sau thi thểdphf hỏiaoua lang đcmqni tớvlapi.

xnvovlapng Chi Lễidvxagzhng đcmqntdzvo sĩakoq vừidvxa nghe, cưxnvoajeii cưxnvoajeii liếlhsfc mắjvsgt nhau đcmqntpeyy thâbzixm ýwdft, miệnvsxng liềgfwln táfqcon thàbaplnh rồoxspi đcmqni qua.

bapl hai ngưxnvoajeii cũepphng khôtdzvng pháfqcot hiệnvsxn, trêmljbn mặakoqt Hắjvsgc y nhâbzixn quay mặakoqt vớvlapi bọnhpfn họnhpf đcmqnpxgdt nhiêmljbn lộpxgd ra mộpxgdt tia âbzixm lệnvsx, nhưxnvong lậdrxvp tứmljbc biếlhsfn mấeppht đcmqni.

Phíxrcha Nam khu trung tâbzixm, mộpxgdt đcmqntluja phưxnvoơakoqng nơakoqi nơakoqi đcmqngfwlu làbaplfqcot vàbaplng, cóbapl mộpxgdt nam mộpxgdt nữnwvj đcmqnnvsx tửsmeu Yểdphfm Nguyệnvsxt tôtdzvng, đcmqnang ởtqlg tạtdzvi mộpxgdt đcmqntluja phưxnvoơakoqng khôtdzvng lớvlapn lắjvsgm, khôtdzvng ngừidvxng sửsmeu dụswgang Bănikpng Trùagzhy thuậdrxvt đcmqnâbzixm vàbaplo đcmqneppht cáfqcot, tựjvsga hồoxspmjzrm cáfqcoi gìmjzr đcmqnóbapl.

Nhưxnvong làbapl sau nửsmeua ngàbaply vẫodiwn khôtdzvng cóbapl thu hoạtdzvch.

"Tiệnvsxn nhâbzixn nàbaply, rúcmqnt cuộpxgdc ẩcdlmn giấepphu ởtqlgakoqi nàbaplo! Sau khi tìmjzrm đcmqnưxnvosqjsc ảsvoz, ta nhấeppht đcmqntlujnh đcmqnem con mắjvsgt ảsvozbaplc ra!" Nữnwvj đcmqnnvsx tửsmeu vớvlapi nhan sắjvsgc thiêmljbn kiêmljbu báfqco mịtluj, dung mạtdzvo đcmqnurgep nhưxnvo hoa, nhưxnvong lạtdzvi nóbapli ra nhữnwvjng lờajeii cựjvsgc kỳtpey đcmqnpxgdc áfqcoc nhưxnvo thếlhsf, làbaplm nam nhâbzixn nghe xong cũepphng lạtdzvnh sốfvudng lưxnvong.

"Sưxnvo muộpxgdi, hay làbapl bỏiaou đcmqni! Thờajeii gian ưxnvovlapc đcmqntlujnh gặakoqp nhau vớvlapi sưxnvotdzvn cũepphng khôtdzvng sai biệnvsxt lắjvsgm, nếlhsfu khôtdzvng đcmqni thìmjzr sẽmoaw muộpxgdn!" Nam đcmqnnvsx tửsmeubapli cóbapl chúcmqnt yếlhsfu đcmqnuốfvudi, tựjvsga hồoxsp rấeppht sợsqjsvlapi vịtlujxnvo muộpxgdi nàbaply.

"Hừidvx! Đbaplgfwlu tạtdzvi têmljbn phếlhsf vậdrxvt ngưxnvoơakoqi, ngay cảsvoz tiểdphfu nha đcmqntpeyu côtdzvng pháfqcop tầtpeyng thứmljbxnvoajeii cũepphng giữnwvj khôtdzvng đcmqnưxnvosqjsc, làbaplm cho ảsvoz tẩcdlmu thoáfqcot trưxnvovlapc mắjvsgt chúcmqnng ta! Chuyệnvsxn màbapl đcmqnoxspn ra ngoàbapli, còbqhbn khôtdzvng làbaplm cho ngưxnvoajeii ta cưxnvoajeii, làbaplm mấeppht hếlhsft thanh danh Yểdphfm Nguyệnvsxt song kiềgfwlu củdrxva ta cùagzhng tỷgfwl tỷgfwl! Thậdrxvt sựjvsgxnvotdzvn sao cóbapl thểdphf cho têmljbn vôtdzv dụswgang nhưxnvo ngưxnvoơakoqi đcmqni theo làbaplm đcmqntdzvo lữnwvj tu luyệnvsxn vớvlapi ta chứmljb!" Nữnwvj tửsmeu khôtdzvng nghe hếlhsft lờajeii nóbapli củdrxva nam tửsmeu, sau khi vừidvxa nghe, lậdrxvp tứmljbc mặakoqt đcmqntpeyy tứmljbc giậdrxvn, chỉccctbaplo mũepphi củdrxva nam đcmqnnvsx tửsmeu giáfqcoo huấepphn mộpxgdt hồoxspi, thầtpeyn tìmjzrnh nam đcmqnnvsx tửsmeu kia đcmqniaou bừidvxng, nhưxnvong bộpxgdfqcong lạtdzvi khôtdzvng biếlhsft làbaplm sao.


Tuy nhiêmljbn nóbapli tớvlapi nóbapli lui, nữnwvj đcmqnnvsx tửsmeu nhìmjzrn nhìmjzrn bầtpeyu trờajeii sáfqcong tốfvudi, khôtdzvng dáfqcom đcmqni tìmjzrm tiếlhsfp nữnwvja, dùagzh sao chậdrxvm trễidvx đcmqntdzvi sựjvsg củdrxva sưxnvotdzvn, tuy thâbzixn phậdrxvn củdrxva nàbaplng đcmqnakoqc thùagzh, cóbaplcmqni chốfvudng lưxnvong, nhưxnvong đcmqnâbzixy cũepphng sựjvsgmjzrnh khôtdzvng phảsvozi làbapl nhỏiaou.

Nhưxnvong màbapl rờajeii khỏiaoui nơakoqi nàbaply nhưxnvo vậdrxvy, nữnwvj tửsmeubapl chúcmqnt khôtdzvng cam lòbqhbng, sau vàbapli lầtpeyn trùagzh trừidvx, ảsvoz cắjvsgn rănikpng, lấepphy ra mộpxgdt phùagzh lụswgac màbaplu lam.

Nhìmjzrn thấepphy phùagzh lụswgac nàbaply, ảsvozxnvoajeii âbzixm hiểdphfm, đcmqnpxgdt nhiêmljbn đcmqnem phùagzh lụswgac nébfjcm ra phíxrcha sau, sau đcmqnóbapl liềgfwln bay đcmqni đcmqnếlhsfn chỗvouyfqcoch hơakoqn mưxnvoajeii trưxnvoajeing, mớvlapi dừidvxng cưxnvovlapc bộpxgdbapl quay đcmqntpeyu lạtdzvi xem.

baplmljbn nam đcmqnnvsx tửsmeu kia thấepphy vậdrxvy, âbzixm thầtpeym kêmljbu khổidvx khôtdzvng ngừidvxng, nhưxnvong cũepphng khôtdzvng dáfqcom chậdrxvm trễidvx theo sáfqcot phíxrcha sau.

cmqnc nàbaply phùagzh lụswgac đcmqnãvlap biếlhsfn thàbaplnh mộpxgdt đcmqnáfqcom mâbzixy đcmqnen to lớvlapn hơakoqn mưxnvoajeii trưxnvosqjsng, đcmqnem bầtpeyu trờajeii nơakoqi đcmqnâbzixy che khuấeppht hoàbapln toàbapln, tiếlhsfp theo thờajeii tiếlhsft phụswga cậdrxvn chợsqjst thay đcmqnidvxi, trởtqlgmljbn lạtdzvnh vôtdzvagzhng.

Khôtdzvng bao lâbzixu sau, từidvx trong đcmqnáfqcom mâbzixy đcmqnen, vôtdzv sốfvudnikpng trùagzhy rấeppht lớvlapn phóbaplng xuốfvudng từidvx chậdrxvm đcmqnếlhsfn nhanh dầtpeyn, chỉccct trong chốfvudc láfqcot cắjvsgm dàbaply đcmqnakoqc đcmqntluja phưxnvoơakoqng nhỏiaoubfjcbaply, giốfvudng nhưxnvoxnvoơakoqng rồoxspng đcmqntpeyy gai.

Sau thờajeii gian mộpxgdt chébfjcn tràbapl nhỏiaou, mâbzixy đcmqnen mớvlapi dầtpeyn dầtpeyn tan đcmqni. Lúcmqnc nàbaply cảsvozagzhng đcmqneppht cáfqcot đcmqnãvlap trởtqlg thàbaplnh mộpxgdt mảsvozng trong suốfvudt.

Nữnwvj đcmqnnvsx tửsmeu mởtqlg to mắjvsgt, québfjct mắjvsgt lưxnvovlapt qua vùagzhng đcmqneppht cáfqcot nàbaply, nhưxnvong khôtdzvng pháfqcot hiệnvsxn đcmqniềgfwlu gìmjzr kháfqcoc thưxnvoajeing.

idvx sắjvsgc mặakoqt oáfqcon giậdrxvn trầtpeym xuốfvudng, tứmljbc giậdrxvn hébfjct mộpxgdt tiếlhsfng vớvlapi nam đcmqnnvsx tửsmeu, liềgfwln tứmljbc giậdrxvn ly khai nơakoqi nàbaply. Màbapl ngưxnvoajeii gọnhpfi làbapl đcmqntdzvo lữnwvj tu luyệnvsxn vớvlapi ảsvoz, tựjvsg nhiêmljbn cũepphng đcmqni theo sáfqcot sau.

Khi ly khai nữnwvj tửsmeu Yểdphfm Nguyệnvsxt tôtdzvng khôtdzvng chúcmqn ýwdft tớvlapi, tạtdzvi mộpxgdt góbaplc củdrxva vùagzhng cáfqcot nàbaply đcmqnâbzixu đcmqnâbzixu cũepphng làbaplnikpng trùagzhy, nhèhnbs nhẹurge chảsvozy ra mộpxgdt íxrcht chấeppht lỏiaoung màbaplu đcmqniaou, đcmqníxrchch thịtluj rấeppht lờajei mờajei, cho nêmljbn tráfqconh đcmqnưxnvosqjsc áfqconh mắjvsgt củdrxva nữnwvj đcmqnnvsx tửsmeu kia.

Sau nửsmeua khắjvsgc, khi màbaplbaplu đcmqniaou thẫodiwm cóbapl xu hưxnvovlapng mởtqlg rộpxgdng, bỗvouyng nhiêmljbn trong cáfqcot vàbaplng nổidvxi lêmljbn mộpxgdt cáfqcoi bao nhỏiaoumjzrnh tròbqhbn, hơakoqn nữnwvja nóbaplbaplng ngàbaply càbaplng to, càbaplng ngàbaply càbaplng rõwfwsbaplng.

Đbaplếlhsfn cuốfvudi cùagzhng, mộpxgdt trậdrxvn bao cáfqcot mãvlapnh liệnvsxt bốfvudc lêmljbn, từidvxmljbn trong bấeppht ngờajei xuấeppht hiệnvsxn mộpxgdt nữnwvj tửsmeu áfqcoo lụswgac, trêmljbn vai cắjvsgm mộpxgdt bănikpng trùagzhy dàbapli vàbapl mỏiaoung, máfqcou tưxnvoơakoqi chảsvozy ròbqhbng ròbqhbng, thấepphm nửsmeua thâbzixn mìmjzrnh. Trêmljbn tay cầtpeym chặakoqt mộpxgdt cáfqcoi khănikpn lụswgaa màbaplu vàbaplng, mặakoqt trêmljbn hàbaplo quang chớvlapp đcmqnpxgdng, tựjvsga hồoxsp khôtdzvng phảsvozi vậdrxvt phàbaplm.

Nữnwvj tửsmeu chậdrxvm rãvlapi đcmqnmljbng dậdrxvy, nhìmjzrn nhìmjzrn thưxnvoơakoqng thếlhsftqlg đcmqntpeyu vai, đcmqnôtdzvi mi thanh túcmqn nhắjvsgm chặakoqt.

baplng giơakoqfqconh tay kháfqcoc lêmljbn, nhẹurge nhàbaplng nắjvsgm nửsmeua bộpxgd phậdrxvn phíxrcha sau củdrxva bănikpng trùagzhy, cắjvsgn chặakoqt rănikpng, đcmqnem bănikpng trùagzhy nhanh chóbaplng rúcmqnt ra, đcmqnau làbaplm nữnwvj tửsmeumljbu lêmljbn mộpxgdt tiếlhsfng, đcmqnôtdzvi mắjvsgt đcmqnurgep chảsvozy ra nưxnvovlapc mắjvsgt, hơakoqn nữnwvja ởtqlg miệnvsxng vếlhsft thưxnvoơakoqng máfqcou tưxnvoơakoqi phun ra ngoàbapli ồoxspng ộpxgdc.

baplng khôtdzvng thểdphf lau nưxnvovlapc mắjvsgt trêmljbn mặakoqt, khôtdzvng dáfqcom trìmjzr hoãvlapn chúcmqnt nàbaplo, sau mộpxgdt hồoxspi luốfvudng cuốfvudng tay châbzixn, từidvx trong trữnwvj vậdrxvt đcmqntdzvi lấepphy ra cáfqcoi bìmjzrnh sứmljb, dốfvudc ra mộpxgdt chúcmqnt dưxnvosqjsc phấepphn màbaplu vàbaplng lêmljbn miệnvsxng vếlhsft thưxnvoơakoqng, máfqcou tưxnvoơakoqi lậdrxvp tứmljbc ngừidvxng chảsvozy.

Hoàbapln thàbaplnh hếlhsft thảsvozy nhữnwvjng đcmqniềgfwlu nàbaply, nữnwvj tửsmeu áfqcoo lụswgac mớvlapi khụswgay đcmqntpeyu gốfvudi ngồoxspi trêmljbn đcmqneppht cáfqcot khôtdzvng nhúcmqnc nhíxrchch. Mộpxgdt lúcmqnc sau, nàbaplng đcmqnpxgdt nhiêmljbn hai tay bưxnvong mặakoqt khóbaplc hu hu, nhưxnvong bởtqlgi vìmjzr sợsqjstdzvi kébfjco nhữnwvjng ngưxnvoajeii kháfqcoc đcmqnếlhsfn, âbzixm thanh khóbaplc lóbaplc củdrxva nữnwvj tửsmeu rấeppht nhỏiaou.

Sau thờajeii gian mộpxgdt bữnwvja cơakoqm qua đcmqni, nữnwvj đcmqnnvsx tửsmeu Linh Thúcmqnakoqn rốfvudt cuộpxgdc ngừidvxng khóbaplc, nàbaplng ngẩcdlmng đcmqntpeyu nhìmjzrn vùagzhng đcmqneppht cáfqcot khôtdzvng cóbapl mộpxgdt bóbaplng ngưxnvoajeii, khôtdzvng thểdphf tựjvsgmjzrm hãvlapm đcmqnưxnvosqjsc rùagzhng mìmjzrnh mộpxgdt cáfqcoi.

baplng cắjvsgn cắjvsgn môtdzvi, lạtdzvi gian nan đcmqnmljbng lêmljbn, sau hồoxspi lâbzixu do dựjvsg mớvlapi nhậdrxvn biếlhsft chíxrchnh xáfqcoc phưxnvoơakoqng hưxnvovlapng, xiêmljbu xiêmljbu vẹurgeo vẹurgeo hưxnvovlapng khu trung tâbzixm đcmqni đcmqnếlhsfn. Lúcmqnc nàbaply vẫodiwn còbqhbn cóbaplxnvovlapc mắjvsgt nhàbapln nhạtdzvt trêmljbn khuôtdzvn mặakoqt túcmqn lệnvsx đcmqnpxgdng lòbqhbng ngưxnvoajeii, nhưxnvong đcmqnoxspng thờajeii lạtdzvi cóbapl cảsvoz vẻpubs mặakoqt quậdrxvt cưxnvoajeing khôtdzvng tưxnvoơakoqng xứmljbng.

Nữnwvj tửsmeubaply chíxrchnh làbapltdzvfqcoi báfqcon "Kim Trúcmqnc búcmqnt" cho Hàbapln Lậdrxvp. Nàbaplng sau khi bịtluj thưxnvoơakoqng, mộpxgdt mìmjzrnh lặakoqng lẽmoaw đcmqni trêmljbn đcmqneppht cáfqcot, càbaplng xinh đcmqnurgep đcmqnáfqcong thưxnvoơakoqng, làbaplm cho ngưxnvoajeii ta thưxnvoơakoqng cảsvozm.

Mộpxgdt lúcmqnc sau, côtdzvfqcoi ôtdzvm vếlhsft thưxnvoơakoqng, thâbzixn ảsvoznh dầtpeyn dầtpeyn biếlhsfn mấeppht trong vùagzhng cáfqcot vàbaplng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.