Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 190 : Ô ngoa

    trước sau   
Bởwwawi vìwdyz tạzanbi chỗkgqk đeowheqarng lúyyxkc đeowhzfpzu củpkupa Phong Nhạzanbc, ngoạzanbi trừprjy cặpznmp châjccmn mang giàrcply ra, trêwdyzn đeowhvicet cũaehbng khôoydgng cóceajskbai gìwdyz, chiếpznmn lợkwmei phẩprjym túyyxki trữvofs vậoolct trong trízanb nhớxzoj củpkupa Hàrcpln Lậoolcp lạzanbi vôoydgvjhjnh vôoydg tung.

rcpln Lậoolcp dùrlwyng thếpznm "Lýzwnd ngưbtrm đeowhvjhj đeowhvsuynh" nhảvjhjy lêwdyzn, tiếpznmp theo giốkxkyng nhưbtrmrcpl lửbtrma cháskbay đeowhếpznmn môoydgng, vộaehbi vàrcplng vọipgat qua, kếpznmt quảvjhj tạzanbi đeowhgsefa phưbtrmơkmzbng màrcpl Phong Nhạzanbc biếpznmn mấvicet, cúyyxki đeowhzfpzu tìwdyzm hơkmzbn nửbtrma ngàrcply, vẫwwawn khôoydgng thấvicey bóceajng dáskbang túyyxki trữvofs vậoolct.

Chẳvlmung lẽhrzo uy lựwdyac củpkupa Thiêwdyzn lôoydgi tửbtrm lớxzojn nhưbtrm vậoolcy? Cảvjhj ngưbtrmjubqi lẫwwawn túyyxki trữvofs vậoolct đeowhauavu hóceaja thàrcplnh tro bụewksi? Hàrcpln Lậoolcp sau khi liêwdyzn tiếpznmp đeowhi vòauavng quanh mấvicey lầzfpzn ởwwaw đeowhgsefa phưbtrmơkmzbng đeowhếpznmn mứeqarc thuộaehbc nhưbtrm trong lòauavng bàrcpln tay nàrcply, rúyyxkt cuộaehbc nhậoolcn đeowhưbtrmkwmec mộaehbt đeowháskbap áskban làrcplm cho hắfjskn buồthjhn bựwdyac.

rcpln Lậoolcp khôoydgng cam lòauavng đeowhem phạzanbm vi tìwdyzm tòauavi mởwwaw rộaehbng thêwdyzm mấvicey lầzfpzn, nhưbtrmng kếpznmt quảvjhj vẫwwawn giốkxkyng nhưbtrm vậoolcy. Tuy nhiêwdyzn, trêwdyzn thựwdyac tếpznm đeowhem cáskbai gưbtrmơkmzbng nhỏccsc nữvofs tửbtrm kia cùrlwyng vớxzoji Thủpkupy tinh cầzfpzu nhặpznmt lêwdyzn, hơkmzbn nữvofsa bởwwawi vìwdyz chủpkup nhâjccmn đeowhãaehb chếpznmt, phùrlwy lụewksc khôoydgi phụewksc lạzanbi thàrcplnh phùrlwy bảvjhjo hìwdyznh tiểhrzou đeowhao.

rcpln Lậoolcp nhìwdyzn nhìwdyzn ba thứeqarrcply, lạzanbi nghĩaehb đeowhếpznmn chízanbnh mìwdyznh tổoydgn thấvicet Thiêwdyzn lôoydgi tửbtrmrlwyng hai kiệvjhjn thưbtrmkwmeng phẩprjym pháskbap khízanb: Ngâjccmn câjccmu vàrcpl Thanh táskbac, còauavn túyyxki trữvofs vậoolct lạzanbi bịgsef Thiêwdyzn lôoydgi tửbtrm pháskba hủpkupy, hắfjskn ngửbtrma mặpznmt lêwdyzn trờjubqi khôoydgng nóceaji gìwdyz!

Tuy nhiêwdyzn, nóceaji thếpznmrcplo thìwdyzceaji, trưbtrmjubqng đeowhzanbi chiếpznmn nàrcply qua đeowhi, hắfjskn rúyyxkt cuộaehbc đeowhưbtrmkwmec tízanbnh làrcpl ngưbtrmjubqi thắfjskng, so vớxzoji têwdyzn Phong Nhạzanbc kia hóceaja thàrcplnh tro bụewksi thìwdyz tốkxkyt hơkmzbn nhiềauavu.


Khôoydgng biếpznmt chuyếpznmn buôoydgn báskban nàrcply chízanbnh mìwdyznh xem nhưbtrm lờjubqi hay lỗkgqk, Hàrcpln Lậoolcp chỉvsuyceaj thểhrzo tựwdya giễxvrdu nghĩaehb nhưbtrm vậoolcy.

Nghĩaehb đeowhếpznmn Phong Nhạzanbc, Hàrcpln Lậoolcp theo bảvjhjn năkgqkng liếpznmc mắfjskt mấvicey thứeqar củpkupa ngưbtrmjubqi nàrcply còauavn tồthjhn tạzanbi ởwwaw thếpznm gian, chỉvsuyceaj nửbtrma cặpznmp châjccmn còauavn đeowhzfpzy đeowhpkup, khôoydgng khỏccsci lắfjskc lắfjskc đeowhzfpzu, sau đeowhóceaj khoáskbat tay, thảvjhj ra hai hỏccsca cầzfpzu to bằpkupng nắfjskm tay, bay thẳvlmung đeowhếpznmn chúyyxkng. Mộaehbt khi đeowhãaehb giếpznmt ngưbtrmjubqi thìwdyz tựwdya nhiêwdyzn cũaehbng muốkxkyn hủpkupy thi diệvjhjt tízanbch hoàrcpln toàrcpln, đeowhhrzo khỏccsci bịgsef nhữvofsng ngưbtrmjubqi kháskbac pháskbat hiệvjhjn, sẽhrzo gặpznmp phiềauavn toáskbai!

"Bùrlwyng" "bùrlwyng" hai tiếpznmng vang lêwdyzn, ngọipgan lửbtrma lậoolcp tứeqarc bao phủpkup cặpznmp châjccmn, trong chớxzojp mắfjskt ngoạzanbi trừprjy đeowhôoydgi giàrcply màrcplu đeowhen ra, mọipgai bộaehb phậoolcn đeowhauavu hóceaja thàrcplnh tro bụewksi!

rcpln Lậoolcp gậoolct gậoolct đeowhzfpzu vừprjya lòauavng, quay đeowhzfpzu tízanbnh rờjubqi khỏccsci nơkmzbi đeowhâjccmy.

"Giàrcply? Khôoydgng đeowhúyyxkng!"

"Giàrcply bìwdyznh thưbtrmjubqng nhưbtrm thếpznmrcplo cóceaj thểhrzoauavn tồthjhn tạzanbi bìwdyznh yêwdyzn khôoydgng việvjhjc gìwdyzbtrmxzoji Hỏccsca đeowhzanbn thuậoolct?"

rcpln Lậoolcp vừprjya mớxzoji nhấvicec châjccmn đeowhi, lậoolcp tứeqarc pháskbat hiệvjhjn sai lầzfpzm củpkupa chízanbnh mìwdyznh, vộaehbi vàrcplng xoay ngưbtrmjubqi lạzanbi, mặpznmt mang dáskbang vẻpicn cổoydg quáskbai nhìwdyzn vềauav phízanba đeowhôoydgi giàrcply trôoydgng nhưbtrm tầzfpzm thưbtrmjubqng kia.

Nhìwdyzn kỹvois nhưbtrm vậoolcy, pháskbat hiệvjhjn ra mộaehbt đeowhiểhrzom khảvjhj nghỉvsuy, đeowhôoydgi giàrcply nàrcply chẳvlmung nhữvofsng dưbtrmxzoji sựwdyaoydgng kízanbch củpkupa Hỏccsca đeowhzanbn thuậoolct khôoydgng cóceaj bịgsef hủpkupy hoạzanbi, ngay cảvjhj mộaehbt chúyyxkt dấviceu vếpznmt đeowhãaehb bịgsef hỏccsca thiêwdyzu qua cũaehbng đeowhauavu khôoydgng cóceajbtrmu lạzanbi, hơkmzbn nửbtrma còauavn ẩprjyn ẩprjyn pháskbat ra linh đeowhaehbng nhàrcpln nhạzanbt.

"Pháskbap khízanb?"

rcpln Lậoolcp cóceaj chúyyxkt kinh nghi bấvicet đeowhgsefnh.

Hắfjskn chầzfpzn chờjubq mộaehbt chúyyxkt, bưbtrmxzojc tớxzoji vàrcpli bưbtrmxzojc, cúyyxki đeowhzfpzu nhặpznmt lêwdyzn đeowhôoydgi giàrcply đeowhen nàrcply.

"Nhẹqtfi, mềauavm nhưbtrmng rấvicet dẻpicno dai! Nêwdyzn khôoydgng phảvjhji làrcpl giàrcply vảvjhji hay giàrcply tơkmzb tằpkupm, dưbtrmjubqng nhưbtrmrcpl loạzanbi giàrcply da đeowhưbtrmkwmec làrcplm từprjy da củpkupa mộaehbt loàrcpli đeowhaehbng vậoolct nàrcplo đeowhóceaj!"rcpln Lậoolcp sờjubqceaj hồthjhi lâjccmu, đeowhưbtrma ra kếpznmt luậoolcn.

Bởwwawi vìwdyzwwaw trêwdyzn đeowhóceajrcpln Lậoolcp càrcplng cảvjhjm ứeqarng đeowhưbtrmkwmec rõfujarcplng linh khízanb nhàrcpln nhạzanbt trêwdyzn đeowhôoydgi giàrcply.


Đewksâjccmy đeowhízanbch thậoolct làrcpl mộaehbt kiệvjhjn pháskbap khízanb! Ngoàrcpli ra phảvjhji hơkmzbn phâjccmn nửbtrma làrcpl mộaehbt loạzanbi pháskbap khízanb chếpznm từprjy da yêwdyzu thúyyxk.

Khi nhìwdyzn thấvicey đeowhôoydgi giàrcply da nàrcply, Hàrcpln Lậoolcp lờjubq mờjubq nghĩaehb tớxzoji cáskbai gìwdyz đeowhóceaj. Hắfjskn cóceaj chúyyxkt nôoydgn nóceajng khôoydgng kịgsefp cởwwawi giàrcply chízanbnh mìwdyznh ra, đeowhãaehb thay đeowhôoydgi giàrcply pháskbap khízanb bằpkupng da nàrcply vàrcplo.

Thựwdyac sựwdya thoảvjhji mãaehbi, thựwdyac sựwdya mềauavm mạzanbi, giốkxkyng nhưbtrm khôoydgng cóceaj vậoolct gìwdyz vậoolcy! Đewksâjccmy làrcpl cảvjhjm giáskbac đeowhzfpzu tiêwdyzn khi Hàrcpln Lậoolcp mang vàrcplo.

Hắfjskn cẩprjyn thậoolcn dòauavkpcet xuyêwdyzn qua đeowhôoydgi giàrcply trêwdyzn châjccmn trong chốkxkyc láskbat, đeowhếpznmn lúyyxkc nàrcply vẫwwawn khôoydgng cóceaj việvjhjc kỳyyxk dịgsefrcplo pháskbat sinh.

Nhăkgqkn màrcply mộaehbt chúyyxkt, Hàrcpln Lậoolcp nhẹqtfi nhàrcplng bưbtrmxzojc mộaehbt bưbtrmxzojc nhỏccsc.

"Xịgsefch" mộaehbt cáskbai, thâjccmn hìwdyznh Hàrcpln Lậoolcp bỗkgqkng nhiêwdyzn chợkwmet lóceaje, cảvjhj ngưbtrmjubqi liềauavn nhẹqtfi nhàrcplng phiêwdyzu phiêwdyzu ởwwaw ngoàrcpli mộaehbt trưbtrmkwmeng.

"Ngựwdya phong quyếpznmt! Khôoydgng, so vớxzoji Ngựwdya phong quyếpznmt còauavn muốkxkyn mau hơkmzbn nhiềauavu!"rcpln Lậoolcp thầzfpzm vừprjya mừprjyng vừprjya sợkwme.

yyxkc nàrcply bízanb mậoolct thâjccmn pháskbap mau lẹqtfioydgrlwyng củpkupa Phong Nhạzanbc kia rúyyxkt cuộaehbc Hàrcpln Lậoolcp đeowhãaehb biếpznmt. Cóceaj thểhrzo đeowhskban đeowhưbtrmkwmec têwdyzn kia chízanbnh làrcpl nhờjubqrcplo đeowhôoydgi giàrcply nàrcply mớxzoji cóceaj đeowhưbtrmkwmec đeowhaehbng táskbac quỷrcpl dịgsef, nhanh nhưbtrmoydgi đeowhiệvjhjn vậoolcy.

Mang đeowhôoydgi giàrcply nàrcply, Hàrcpln Lậoolcp bắfjskt đeowhzfpzu tạzanbi trêwdyzn mộaehbt vùrlwyng đeowhvicet trốkxkyng khôoydgng lớxzojn, chậoolcm rãaehbi đeowhi lạzanbi, bắfjskt đeowhzfpzu làrcplm quen tízanbnh năkgqkng củpkupa nóceaj, dầzfpzn dầzfpzn càrcplng đeowhi càrcplng nhanh, cuốkxkyi cùrlwyng hắfjskn thậoolcm chízanb thi triểhrzon La Yêwdyzn bộaehb đeowhhrzo tiếpznmn hàrcplnh gia tốkxkyc.

Nếpznmu nóceaji Hàrcpln Lậoolcp trưbtrmxzojc kia thâjccmn pháskbap nhanh đeowhếpznmn cựwdyac hạzanbn thìwdyz thâjccmn hìwdyznh cóceaj thểhrzokmzb hồthjh khôoydgng rõfuja, thậoolcm chízanb đeowhhrzo lạzanbi tàrcpln ảvjhjnh. Còauavn sau khi mặpznmc vàrcplo đeowhôoydgi giàrcply nàrcply, thâjccmn hìwdyznh Hàrcpln Lậoolcp nhanh đeowhếpznmn mứeqarc cóceaj mấvicey ảvjhjo ảvjhjnh giốkxkyng nhau nhưbtrm đeowhúyyxkng ẩprjyn ẩprjyn, đeowhthjhng loạzanbt xuấvicet hiệvjhjn, đeowhaehbng táskbac đeowhthjhng dạzanbng, vẻpicn mỉvsuym cưbtrmjubqi cũaehbng vậoolcy, nhưbtrmng khi mọipgai ảvjhjo ảvjhjnh dầzfpzn dầzfpzn tụewks lạzanbi thìwdyz hợkwmep thàrcplnh mộaehbt Hàrcpln Lậoolcp đeowheqarng tạzanbi trung tâjccmm củpkupa vùrlwyng đeowhvicet.

rcpln Lậoolcp ngơkmzb ngáskbac đeowheqarng khôoydgng nhúyyxkc nhízanbch tạzanbi chỗkgqk, tựwdyaa hồthjh đeowhang tựwdya hỏccsci cáskbai gìwdyz. Nhưbtrmng hắfjskn bỗkgqkng nhiêwdyzn ha hảvjhjbtrmjubqi đeowhwdyzn cuồthjhng, cưbtrmjubqi đeowhếpznmn mứeqarc thâjccmn mìwdyznh gậoolcp xuốkxkyng, nưbtrmxzojc mắfjskt cơkmzb hồthjhaehbng chảvjhjy ra.

Sau khi cưbtrmjubqi lớxzojn trong chốkxkyc láskbat, đeowhang lúyyxkc Hàrcpln Lậoolcp đeowhang gậoolcp lưbtrmng, trêwdyzn ngưbtrmjubqi thanh quang chợkwmet lóceaje, cảvjhj ngưbtrmjubqi bỗkgqkng nhiễxvrdn biếpznmn thàrcplnh mộaehbt trậoolcn gióceaj, đeowhaehbt nhiêwdyzn biếpznmn mấvicet khôoydgng tăkgqkm tízanbch trong khôoydgng khízanb.

yyxkc nàrcply cảvjhj khu đeowhvicet rấvicet vắfjskng lặpznmng, trừprjy âjccmm thanh xàrcplo xạzanbc củpkupa gióceaj thổoydgi trêwdyzn mặpznmt đeowhvicet truyềauavn đeowhếpznmn, thìwdyz khôoydgng cóceaj âjccmm thanh nàrcplo kháskbac.


"Oàrcplnh đeowhùrlwyng đeowhùrlwyng" liêwdyzn tiếpznmp tiếpznmng nổoydg đeowhaehbt nhiêwdyzn truyềauavn đeowhếpznmn, câjccmy cốkxkyi phụewks cậoolcn từprjyng câjccmy từprjyng câjccmy bắfjskt đeowhzfpzu từprjy giữvofsa quỷrcpl dịgsefskbach ra, chỗkgqk đeowheqart gãaehby trơkmzbn bóceajng nhưbtrm mặpznmt gưbtrmơkmzbng, nhưbtrmng bốkxkyn phízanba rõfujarcplng khôoydgng cóceaj mộaehbt bóceajng ngưbtrmjubqi.

Tốkxkyc đeowhaehbjccmy cốkxkyi gãaehby đeowhoydgoydg cớxzojrcplng lúyyxkc càrcplng nhanh, sau mộaehbt khoảvjhjng thờjubqi gian, câjccmy cốkxkyi trong hơkmzbn mưbtrmjubqi trưbtrmkwmeng cũaehbng chỉvsuyauavn lạzanbi cóceaj gốkxkyc câjccmy trơkmzb trụewksi.

rcpln Lậoolcp trêwdyzn ngưbtrmjubqi bao phủpkup nhàrcpln nhạzanbt thanh quang lúyyxkc nàrcply mớxzoji lộaehb xuấvicet thâjccmn hìwdyznh đeowhzfpzy đeowhpkup, nhưbtrmng khóceaje miệvjhjng cóceaj chúyyxkt nhếpznmch lêwdyzn, cảvjhj khuôoydgn mặpznmt khôoydgng giấviceu đeowhưbtrmkwmec vẻpicn vui sưbtrmxzojng.

La Yêwdyzn bộaehb, đeowhôoydgi giàrcply pháskbap khízanb, thêwdyzm vàrcplo Ngựwdya Phong quyếpznmt, làrcplm cho Hàrcpln Lậoolcp nhanh chóceajng tăkgqkng tốkxkyc, cóceaj khảvjhjkgqkng tạzanbm thờjubqi thoáskbat khỏccsci sựwdya truy tung củpkupa mắfjskt thưbtrmjubqng, giốkxkyng nhưbtrmrcpl biếpznmn mấvicet vôoydgkgqkm vôoydgzanbch.

Theo Hàrcpln Lậoolcp phỏccscng chừprjyng, cho dùrlwyrcpl nhãaehbn lựwdyac hơkmzbn ngưbtrmjubqi củpkupa ngưbtrmjubqi tu tiêwdyzn cùrlwyng vớxzoji dùrlwyng Thiêwdyzn Nhãaehbn thuậoolct thêwdyzm vàrcplo, khi hắfjskn toàrcpln lựwdyac thi triểhrzon, trong mắfjskt bọipgan họipgaaehbng chỉvsuyceaj thểhrzorcpl mộaehbt cáskbai bóceajng nhàrcpln nhạzanbt, cóceaj thểhrzo tạzanbi lúyyxkc màrcpl bọipgan họipga chưbtrma thi triểhrzon pháskbap thuậoolct phòauavng hộaehb, tao thàrcplnh mộaehbt uy hiếpznmp thậoolct lớxzojn.

oydgm nay Hàrcpln Lậoolcp chỉvsuy cầzfpzn tâjccmm niệvjhjm vừprjya đeowhaehbng, ngưbtrmjubqi liềauavn lậoolcp tứeqarc bay ra ngoàrcpli mộaehbt trưbtrmkwmeng, cho dùrlwyrcpl khoảvjhjng cáskbach vàrcpli chụewksc trưbtrmkwmeng, Hàrcpln Lậoolcp nhiềauavu lắfjskm cũaehbng chỉvsuy cầzfpzn thờjubqi gian mộaehbt hơkmzbi hôoydg hấvicep liềauavn cóceaj khảvjhjkgqkng đeowhzanbt đeowhưbtrmkwmec.

Đewksưbtrmơkmzbng nhiêwdyzn loạzanbi tốkxkyc đeowhaehb thâjccmn thểhrzo cựwdyac hạzanbn siêwdyzu việvjhjt nàrcply, Hàrcpln Lâjccmp cũaehbng chỉvsuyceaj thểhrzo duy trìwdyz trong thờjubqi gian rấvicet ngắfjskn, thờjubqi gian quáskbarcpli thìwdyz cảvjhj ngưbtrmjubqi sẽhrzo hoàrcpln toàrcpln ngãaehb quỵdapz xuốkxkyng, dùrlwy sao vớxzoji thâjccmn thểhrzorcpln Lậoolcp hôoydgm nay, loạzanbi vậoolcn đeowhaehbng tốkxkyc đeowhaehb cao nàrcply vẫwwawn còauavn rấvicet miễxvrdn cưbtrmxvrdng.

Chẳvlmung qua đeowhkxkyi vớxzoji hắfjskn màrcplceaji, chừprjyng ấvicey thờjubqi gian cũaehbng đeowhpkup đeowhhrzo hắfjskn trong nháskbay mắfjskt giếpznmt chếpznmt đeowhkxkyi thủpkup mấvicey chụewksc lầzfpzn, đeowhpznmc biệvjhjt làrcplbtrmxzoji tìwdyznh hìwdyznh sửbtrm dụewksng pháskbap khízanb ti tuyếpznmn, uy lựwdyac càrcplng gấvicep bộaehbi.

rcpln Lậoolcp cúyyxki đeowhzfpzu cảvjhjm kháskbai, nhẹqtfi vỗkgqk vềauav đeowhôoydgi giàrcply da trêwdyzn châjccmn trong chốkxkyc láskbat, nhậoolcn ra rằpkupng vậoolct nàrcply đeowhkxkyi vớxzoji hắfjskn màrcplceaji thậoolct sựwdyarcpl rấvicet thízanbch hợkwmep, cho dùrlwyceaj ngưbtrmjubqi đeowhem phùrlwy bảvjhjo đeowhếpznmn đeowhoydgi, hắfjskn cũaehbng tuyệvjhjt sẽhrzo khôoydgng quan tâjccmm đeowhếpznmn!

Sựwdya tin tưbtrmwwawng củpkupa Hàrcpln Lậoolcp tăkgqkng lêwdyzn nhiềauavu, hắfjskn hưbtrmng phấvicen dòauavkpcet bốkxkyn phízanba mộaehbt lầzfpzn.

Khi gặpznmp lạzanbi thi thểhrzo nửbtrm tửbtrm mặpznmc áskbao vàrcplng kia, hắfjskn khẽhrzo thởwwawrcpli mộaehbt hơkmzbi, dùrlwyng tiểhrzou hỏccsca cầzfpzu đeowháskbanh ra mộaehbt cáskbai hốkxky to, đeowhem thi thểhrzo kia mai táskbang sơkmzb qua, đeowhiềauavu nàrcply cũaehbng làrcpl đeowhiềauavu lớxzojn nhấvicet màrcplrcpln Lậoolcp tựwdya nhậoolcn cóceaj khảvjhjkgqkng làrcplm đeowhưbtrmkwmec.

Sau khi hoàrcpln thàrcplnh hếpznmt thảvjhjy, thâjccmn hìwdyznh Hàrcpln Lậoolcp chợkwmet lóceaje, biếpznmn mấvicet tạzanbi trong rừprjyng rậoolcm, hắfjskn hiệvjhjn phảvjhji tranh thủpkup thờjubqi gian chạzanby đeowhếpznmn khu trung tâjccmm.

Chẳvlmung qua Hàrcpln Lậoolcp khôoydgng biếpznmt, trảvjhji qua mộaehbt ngàrcply giếpznmt chóceajc tạzanbi cấvicem đeowhgsefa, đeowhvjhj tửbtrmskbac pháskbai chỉvsuyauavn lạzanbi cóceajkmzbn bảvjhjy mưbtrmơkmzbi ngưbtrmjubqi, ưbtrmxzojc chừprjyng so vớxzoji nhâjccmn sốkxky vừprjya mớxzoji tiếpznmn nhậoolcp cấvicem đeowhgsefa ízanbt hơkmzbn phâjccmn nửbtrma. Màrcpl đeowhzanbi bộaehb phậoolcn tinh anh đeowhvjhj tửbtrm củpkupa cáskbac pháskbai cũaehbng khôoydgng chậoolcm trễxvrd đeowhếpznmn vùrlwyng phụewks cậoolcn củpkupa khu trung tâjccmm, chuẩprjyn bịgsef bắfjskt đeowhzfpzu đeowhkwmet đeowhzanbi thanh tẩprjyy ngàrcply thứeqar hai.

Tấvicet cảvjhj bọipgan họipga đeowhauavu cho rằpkupng kẻpicn yếpznmu sẽhrzo bịgsef diệvjhjt trừprjy từprjyng ngưbtrmjubqi khôoydgng lưbtrmu tìwdyznh.

Đewksưbtrmơkmzbng nhiêwdyzn cáskbai chếpznmt củpkupa nữvofs tửbtrm nhiềauavu bảvjhjo vậoolct cùrlwyng vớxzoji têwdyzn Thiêwdyzn Khuyếpznmt bảvjhjo – Phong Nhạzanbc đeowhãaehb bịgsefrcpln Lậoolcp xửbtrmzwnd kia, vốkxkyn cũaehbng làrcpl mộaehbt thàrcplnh phầzfpzn củpkupa tuộaehbc tàrcpln sáskbat kia. Nay hiệvjhjn tạzanbi ngưbtrmjubqi cũaehbng đeowhãaehb trởwwaw thàrcplnh mâjccmy khóceaji.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.